Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na všechny informace, které online zdroj „Military Review“, umístěný na názvu domény topwar.ru, může získat o Uživateli při používání webu, jeho programů a produktů. .

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. "Správa stránek (dále jen Správa stránek)" - pověření zaměstnanci ke správě stránek, jednající jménem VO-media LLC, kteří organizují a (nebo) provádějí zpracování osobních údajů a také určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, předmět zpracování, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděných s použitím nebo bez použití automatizačních nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny) , vytěžování, používání, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmaz, likvidace osobních údajů.

1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů“ je povinný požadavek na to, aby Provozovatel nebo jiná osoba, která získala přístup k osobním údajům, zabránila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiného právního důvodu.

1.1.5. "Uživatel stránek dále (Uživatel)" - osoba, která má přístup na stránky přes internet.

1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. Obecná ustanovení

2.1. Použití zdroje Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat stránky používat.

2.3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky https://topwar.ru, která nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích osob, na které může Uživatel přejít na odkazy dostupné na stránkách.

2.4. Správa stránek neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých uživatelem stránek.

3. PŘEDMĚT ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správy stránek k mlčenlivosti a poskytování režimu ochrany důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy stránek při registraci.

3.2. Osobní údaje oprávněné ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračního formuláře na Stránce a obsahuje následující informace:

3.2.1. E-mailová adresa (e-mail).

3.3. Stránka chrání Data, která se automaticky přenášejí při prohlížení reklamních jednotek a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován statistický skript systému ("pixel"):

  • IP adresa;
  • informace z cookies;
  • informace o prohlížeči;
  • přístupová doba;
  • adresa stránky;
  • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Stránka shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů, ke kontrole zákonnosti finančních plateb.

3.4. Jakékoli další osobní údaje, které nejsou uvedeny výše, podléhají bezpečnému uložení a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ UŽIVATELE

4.1. Další možnosti

4.1.1. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům Stránky.

4.1.2. Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání Stránek, zpracování žádostí a žádostí od Uživatele.

4.1.4. Další informace

4.1.5. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytovaných Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.

4.1.7. Informování uživatele stránek o stavu objednávky.

4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении просно

5. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracování osobních údajů uživatele se provádí bez jakéhokoli časového omezení, legálním způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů.

5.2. Osobní údaje uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об ут

5.5. Správa webu přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí a před jinými nezákonnými akcemi třetích stran.

6. POVINNOSTI STRAN

6.1. Uživatel je povinen:

6.1.1. Poskytněte informace o osobních údajích nezbytných k používání webu.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной инфор

6.2. Администрация сайта обяzu

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 další конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. č 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajících obchodních transakcích.

6.2.4. Blokovat osobní údaje související s příslušným Uživatelem od okamžiku, kdy Uživatel nebo jeho zákonný zástupce nebo autorizovaný orgán pro ochranu práv subjektů osobních údajů požádá nebo požádá o dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů nebo protiprávního jednání.

7. ODPOVĚDNOST ZA STRANY

7.1. Správa stránek, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nezákonným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů uvedených v čl. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo prozrazení důvěrných informací nenese Správa webu odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:

7.2.1. Stala se veřejnou doménou před její ztrátou nebo zveřejněním.

7.2.2. Ыла получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Byla zveřejněna se souhlasem uživatele.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Před podáním žaloby u soudu ze sporů vyplývajících ze vztahu mezi Uživatelem Stránky a Správou Stránky je nutné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2. Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně oznámí reklamaci výsledky posouzení reklamace.

8.3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace.

8.4. Na tyto zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi uživatelem a správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Ruské federace.

9. DALŠÍ PODMÍNKY

9.1. Administrace stránek má právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

9.3. Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů by měly být směrovány na [chráněno e-mailem].