Důvody porážky Rudé armády v počátečním období války (krátký přehled). Část 3

186
Důvody porážky Rudé armády v počátečním období války (krátký přehled). Část 3


Naučila se Rudá armáda bránit?

Jedním z nejčastějších názorů na příčiny neúspěchu Rudé armády v pohraniční bitvě je tvrzení, že Rudá armáda postoupí pouze v budoucích vojenských střetech se Západem. Proto říkají, že vojáci v SSSR byli cvičeni pouze v útočných operacích, aniž by se vůbec věnovali obraně. [Červený prapor Kyjev: Eseje příběhy. 1919-1988 str. 142]. A tak, když Německo udeřilo jako první, sovětská armáda nevěděla, jak vést obranné bitvy, začala snášet jednu porážku za druhou.

Učili tedy Rudou armádu, jak se bránit, nebo ne?

Bojové řády nechme stranou. Vždy měly mimo jiné kapitoly „Útok“ a „Obrana“. Zastavme se u aktuálních směrnicových dokumentů. Každoročně v období listopad až prosinec byl vydán rozkaz NPO shrnující výsledky bojové přípravy v předchozím akademickém roce a stanovující úkoly pro nový akademický rok. V druhé části objednávky byly stanoveny úkoly na příští akademický rok. Je naznačeno (pro každý druh vojska a služby), co je potřeba vypracovat především, čemu věnovat zvláštní pozornost. Témata, termíny a počty vojenských cvičení jsou nastíněny od plukovních až po celookresní cvičení.

Níže uvádíme dva takové rozkazy ve zkrácené podobě (jen to s ohledem na obranu).

ROZKAZ NPO SSSR č. 0120 ze dne 16. května 1940

„Zkušenosti z války v karelsko-finském divadle odhalily největší nedostatky v bojovém výcviku a výchově armády...

...7. Velitelé kombinovaných zbraní, aby studovali bojové vlastnosti vojenských odvětví ... dovedně jim stanovují úkoly, organizují a udržují interakci s nimi ve všech typech boje ...

...jeden. V letním období 1 vypracovat: a) útok a obranu UR střeleckým plukem; b) útočný boj (zesílené cn, cp, sd, cd) s překonáním bariérového pásu ... d) obranný boj s vybavením bariérového pásu; ...

…PĚCHOTA

1. Výcvik pěchoty je založen na zvládnutí boje zblízka každým bojovníkem a podjednotkou. Naučte všechny bojovníky rychlé orientaci v terénu, obratnému používání lopaty, rychlým krátkým úprkům, plazení, maskování, obratné kombinaci palby a pohybu na bojišti, rozhodnému zásahu bajonetem a přesně mířené střele. Naučte vojáky a podjednotky okamžitě kopat na všech zastávkách, druhé stupně rozvinout zákopy vytvořené předchozími podjednotkami a uvést je do plného profilu...…5. Naučit velitele a podjednotky čelit obklíčení pečlivým průzkumem, rozhodnými, smělými údery na bok a zadní část nepřítele, který provádí obkličovací manévr. Naučit velitelský štáb a podjednotky schopnosti dostat se z obklíčení a obklíčit samotného nepřítele.

6. Na všech taktických cvičeních trénujte bojovníky a podjednotky v dovednostech boje v zákopech a komunikacích, jak v útočném boji, tak v obraně ...

…XIII. STROJÍRENSKÝ VÝCVIK.

1. Všechny složky armády se prakticky učí:

1. Dovedně a rychle se prohrabejte pod nepřátelskou palbou...

4. Opevněte obranné oblasti. ... Ženijní jednotky navíc vypracovávají ... kladení minových polí a překvapení a jejich překonávání, maskování obranných struktur a děl, vybavování škarp na zemi ...

…XVII. Obrana opevněné oblasti.

1. Vypracujte témata: a) obrana pevného bodu (oblast roty) a centra obrany (oblast praporu) před přiblížením polních jednotek; b) obrana UR vojsky opevněné oblasti; c) obrana zesíleného střeleckého praporu v UR a protiútok nepřátelského střeleckého praporu, který prorazil při uvolnění; d) obrana sektoru SD: střeleckým plukem - 2 cvičení, střeleckým oddílem - 2 cvičení. 50 % všech cvičení provádět v noci, v kouři a dlouhodobém působení RH.

Vypracujte: a) ovládnutí bitvy u bedny a skupiny bedýnek polních vojsk a ve spolupráci s polními jednotkami; b) průzkum, bojová podpora, boj před linií fronty a v hloubce obrany SD a evakuace nemocných a raněných během bitvy; c) provoz vnitřního vybavení staveb a postup při jeho obnově; d) komunikační schéma vašeho obranného prostoru a skrytého velení a řízení vojsk v UR ... “ [Veremeev Yu.G. Studovala Rudá armáda obranu].

Vidíme tedy, že nová lidová komisařka Tymošenková požadovala, aby byla věnována vážná pozornost výcviku jednotek v obraně.

ROZKAZ NPO SSSR č. 30 ze dne 21. ledna 1941 "O výsledcích bojového výcviku Rudé armády na rok 1940 a úkolech na rok 1941."

„...IV. Všeružní výcvik.

...2. V tomto roce pracujte na následujících tématech kombinovaných zbraní (každé téma v měřítku pluku, divize a sboru):
- obranný boj v zimních a letních podmínkách s organizací bariér v popředí; ...

...5. Vojenské rady okresů (front) a armád plánují následující:
- společná velitelská a štábní cvičení velitelství kombinovaných zbraní s velitelstvími speciálních složek ozbrojených sil (dělostřelectvo RGK, nádrž, letectví atd.); - kombinovaná zbrojní cvičení pro zimní a letní období, vzhledem k tomu, že do 15. května 1941 by měla být dobře koordinovaná divize praporu a tanková rota v obranném a útočném boji ...

...osm. V obraně učit pěchotu volbě terénu, organizaci palebného systému, ženijní práci, správnému maskování a tvrdošíjné obraně svých pozic. Naučte se bojovat s tanky...

…XII. DĚLOSTŘELECTVO.

…2. Dělostřelecké jednotky a podjednotky pro výuku:
- v obranné bitvě: flexibilní manévrování se soustředěnou palbou, když nepřítel připravuje útok a odrazí ho...…XVII. STROJÍRENSKÝ VÝCVIK

…2. Učte všechny druhy vojáků:
- stavět bariéry společně se ženijními a chemickými jednotkami, rekognoskovat a překonávat je v letních i zimních podmínkách;
- stavět jednoduché přístřešky před chladem (stany, chatky, zemljanky)

- dovedně a rychle kopat, stavět příkopy v jakékoli půdě, ve sněhu a maskovat je ...

…XXII. Obrana opevněné oblasti.

...2. V částech SD provádět:
- v dubnu až červnu - jedno taktické cvičení s ostrou střelbou v rámci posádky kulometu a zesílené střelecké čety; jedno cvičení na obranu pevného bodu SD spolu s posílenou střeleckou rotou; jedno cvičení na obranu uzlu UR spolu s posíleným střeleckým praporem;
- v červenci až září - dvě taktická cvičení s ostrou střelbou v rámci skupiny kulometů (pevná stránka) a zesílené střelecké roty; dvě cvičení na obranu uzlu UR spolu se zesíleným střeleckým praporem; jedno cvičení na obranu uzlu UR spolu s posíleným střeleckým plukem...“ [Veremeev Yu.G. Studovala Rudá armáda obranu].Armáda se tedy naučila bránit. Zde je otázka jiná. Jak je patrné z dokumentu, hlavní cvičení pro koordinaci akcí jednotek a podjednotek byla naplánována na léto-podzim 1941. Na jaře 1941 je třeba naučit rekruty a naučit je bojovat do léta je nereálné. Proto pouze pádem Rudé armády mohla dosáhnout určitého stupně bojové připravenosti.

Za druhé, pokud jste věděli, jak dobře vést obrannou bitvu, pak s výhodou nepřítele 5-6krát [Statyuk I. Obrana pobaltských států. 1941, c.6] , a v hlavních směrech někdy 10-12krát [Martirosyan A.B. Tragédie z 22. června: Blesková válka, nebo zrada? S.306] , s nízkou hustotou vojáků na kilometr fronty (viz výše) a s převahou nepřátelských letadel ve vzduchu se vám to podaří jen těžko. Přidejme sem ústup vašich sousedů napravo nebo nalevo a pravděpodobnost, že nepřítel půjde na křídlo – jen málokdo chce bojovat v obklíčení. Navíc je třeba poznamenat, že směrnice č. 1 nařizovala zachovat silnou obranu (a to při absenci dělostřelecké a tankové podpory v prvních dnech), což v dané situaci vedlo k tomu, že sovětské jednotky s početní a palebnou převahu nepřítele, byly prostě v krátké době zdemolovány nebo zničeny. Lépe by bylo postupovat podle plánu B. Shaposhnikova, ve kterém měla být obrana aktivní, s manévrem včetně ústupu do výhodnějších pozic. To bylo usnadněno absencí souvislé fronty v počátečním období války.

A poslední - o technické a vzdělanostní úrovni vojáků Rudé armády a bojových zkušenostech. Dvě třetiny obyvatel SSSR žily před druhou světovou válkou na venkově, úroveň vzdělání a dovedností v manipulaci s výstrojí rekrutů z vesnic a vesnic byla v naprosté většině případů depresivně nízká. O zážitcích z řízení motorky nebo auta nebylo třeba vůbec mluvit.

Wehrmacht měl tedy zpočátku, jen díky schopnějšímu a technicky vycvičenějšímu vojákovi, nad Rudou armádou značnou převahu. Sovětské vedení si bylo těchto problémů dobře vědomo a před válkou byly organizovány vzdělávací programy a vojáci spolu s vojenskými záležitostmi byli vyučováni elementárnímu čtení a psaní. Mimochodem, to byl částečně důvod mimořádné obliby Rudé armády mezi mladými lidmi, kteří nejenže neusilovali o „vyklouznutí“ z vojenské služby, ale dychtivě sloužit!

Přes titánskou snahu o odstranění negramotnosti vojáků Rudé armády byla stále velmi vzdálená průměrné gramotnosti německé armády. Německá převaha rostla i díky vyšší disciplíně, individuálnímu výcviku a promyšlenému systému výcviku, mající původ v „armádě profesionálů“ – Reichswehru.

To bylo zhoršeno skutečností, že zpočátku v Rudé armádě nebyli žádní mladší velitelé jako třída. V jiných armádách se jim říkalo poddůstojníci nebo četaři (ruská carská armáda nebyla výjimkou). Byli jakoby „páteří“ armády, její nejdisciplinovanější, stabilní a bojeschopná část. V Rudé armádě se vůbec nelišili od běžných vojáků ani vzděláním, ani výcvikem, ani zkušenostmi. Bylo nutné zapojit důstojníky do výkonu jejich funkcí. Proto bylo ve vedení sovětské střelecké divize před válkou třikrát více důstojníků než v německé pěší divizi a ta měla o 16 % více personálu ve státě [Romanycheva N.M. Je Rudá armáda nejsilnější ze všech?].

V důsledku toho se v předválečném roce v Rudé armádě vyvinula paradoxní situace: navzdory velkému počtu velitelů (1941 tisíc lidí v červnu 659) Rudá armáda neustále pociťovala velký nedostatek velitelského personálu vůči státu. . Například v roce 1939 připadalo v naší armádě na jednoho velitele 6 řadových vojáků, 29 ve Wehrmachtu, 15 v britské armádě, 22 ve francouzské a 19 v japonské.

V roce 1929 tam přišlo 81,6 % kadetů přijatých do vojenských škol pouze se základním vzděláním ve 2.-4. V pěchotních školách bylo toto procento ještě vyšší – 90,8 %. To bylo vysvětlováno nejen nízkou průměrnou úrovní vzdělání v SSSR, která sice pomalu, ale díky důslednému státnímu programu stále stoupala. Negativní roli sehrála praxe udělování výhod při přijímání „podle původu“. Čím nižší bylo sociální postavení (a tedy i úroveň vzdělání) rodičů, tím ochotněji byli bráni do důstojnických kurzů Rudé armády. V důsledku toho se museli negramotní kadeti učit základní věci (čtení, psaní, sčítání-odčítání atd.), přičemž na to trávili stejný čas, jaký německý kadet trávil přímo vojenskými záležitostmi.

V armádě nebyla situace o nic lepší. V předvečer začátku druhé světové války se pouze 7,1 % velitelského a velitelského štábu Rudé armády mohlo pochlubit vyšším vojenským vzděláním, 55,9 % mělo středoškolské vzdělání, 24,6 % mělo zrychlené kurzy a zbývajících 12,4 % ano. nedostává vůbec žádné vojenské vzdělání. V "Zákonu o přijetí Lidového komisariátu obrany SSSR" soudruh Timošenko od soudruh. Vorošilov řekl: "Kvalita výcviku velitelského personálu je nízká, zejména na úrovni rota-četa, ve které má až 68% pouze krátkodobý 6měsíční výcvikový kurz pro poručíka." [Beshanov V. Ještě jsme nebyli zcela připraveni… S. 77]

A z evidovaných 915 951 armádních záložních velitelů a Flotila 89,9 % mělo pouze krátkodobé kurzy nebo nemělo žádné vojenské vzdělání. I mezi 1076 sovětskými generály a admirály získalo vyšší vojenské vzdělání jen 566. Jejich průměrný věk byl přitom 43 let, což znamená, že neměli mnoho praktických zkušeností. Smutná situace byla zejména v letectví, kde ze 117 generálů mělo pouze 14 vyšší vojenské vzdělání. Nikdo z velitelů leteckých sborů a divizí ji neměl O odstranění negramotnosti v Rudé armádě.

První zvon zazvonil během „zimní války“: během sovětsko-finské války narazila mocná Rudá armáda na nečekaně tvrdošíjný odpor finské armády, kterou nebylo možné považovat za silnou ani co do množství, ani co do vybavení, ani z hlediska úrovně výcviku. V organizaci přípravy personálu naší armády okamžitě vyšly najevo značné nedostatky. Pohromou předválečné Rudé armády zůstávala průměrná kázeň, neustálé oddělování personálu od vojenského výcviku na ekonomické a stavební práce, časté přeskupování vojsk na obrovské vzdálenosti, někdy i do nepřipravených a nerozvinutých oblastí nasazení, slabá vzdělávací a materiální základna a další. nezkušenost velitelského personálu. Vzkvétala jednoduchost a formalismus výcviku a dokonce i banální klam (jak se tehdy říkalo „podvod“) při inspekcích, cvičeních a střelbě v přímém přenosu. Nejhorší ale je, že to vše vyšlo najevo už v podmínkách vypuknutí XNUMX. světové války, kdy Wehrmacht před zraky celého světa včetně vedení SSSR porazil mnohem silnější protivníky, než byl Finové. Na pozadí těchto vítězství, upřímně řečeno, výsledky finské kampaně vypadaly velmi bledě.

Zdá se, že právě v důsledku sovětsko-finské války došlo v Lidovém komisariátu obrany k velkým změnám. Dne 14. května 1940 vydal nový lidový komisař S. Timošenko rozkaz č. 120 „O bojové a politické přípravě vojsk v letním období akademického roku 1940“. Tento rozkaz jasně hovořil o zjištěných nedostatcích v Rudé armádě:

„Zkušenosti z války v Korelo-finském divadle odhalily největší nedostatky v bojovém výcviku a výchově armády. Vojenská disciplína nebyla na výši...

Výcvik velitelského personálu neodpovídal moderním bojovým požadavkům.

Velitelé nevelili svým jednotkám, nedrželi své podřízené pevně v rukou, ztráceli se ve všeobecné mase bojovníků. Autorita velitelského štábu na střední a nižší úrovni je nízká. Nejslabším článkem byli velitelé rot, čet a čet, kteří zpravidla neměli potřebný výcvik, velitelské schopnosti a služební zkušenosti. Timošenko si byl dobře vědom toho, že velká válka je za rohem, a zdůraznil: "Výcvik vojsk by se měl přiblížit podmínkám bojové reality." V rozkazu č. 30 „O bojové a politické přípravě vojsk pro akademický rok 1941“ z 21. ledna 1941 se tato formulace stává extrémně rigidní: „Učte vojáky jen to, co je potřeba ve válce, a jen tak, jak se to dělá v válka" [Beshanov V. Ještě jsme nebyli úplně připraveni…]

Na taková studia ale nebylo dost času. Základy vojenské moudrosti naší armády jsme museli pochopit již pod bombami, v průběhu urputného boje se silným, obratným a nelítostným nepřítelem, který neodpustil sebemenší chybu a každého z nich tvrdě potrestal.

Pár slov o zkušenostech z boje. Přítomnost bojových zkušeností je nejdůležitější složkou bojeschopnosti vojsk. Bohužel jediný způsob, jak jej získat, nashromáždit a zajistit, je přímo se účastnit nepřátelství.Ostřílení vojáci vědí, jak plnit své úkoly pod nepřátelskou palbou a ostřílení velitelé přesně vědí, co od svých vojáků očekávat a jaké úkoly svým jednotkám stanovit, a hlavně vědí, jak se rychle správně rozhodnout.

Rudá armáda měla samozřejmě čerstvé bojové zkušenosti. Nešel však do žádného srovnání s bojovými zkušenostmi Wehrmachtu v evropských válkách. Rozsah bitev na čínské východní železnici, poblíž jezera Khasan a tažení v Polsku byl malý. Pouze bitvy na řece. Khalkhin-Gol a finské tažení umožnily „vystřelit“ určitý počet sovětských velitelů. Ale přiznejme si, že zkušenosti získané ve Finsku byly velmi, velmi smíšené. Za prvé, bitvy byly vedeny ve velmi specifických podmínkách severozápadního dějiště operací, a to i v zimě. Za druhé, povaha hlavních bojových misí, kterým naše jednotky čelily, se velmi lišila od toho, čemu musela čelit v roce 1941. „Zimní válka“ samozřejmě udělala na sovětské vojenské vedení velký dojem, ale zkušenost z prolomení nepřátel opevnění nepřišlo vhod brzy, až v závěrečné fázi druhé světové války, kdy naše armáda vstoupila na území Německa se svými ještě předválečnými stacionárními liniemi opevnění. Mnoho důležitých bodů v "zimní válce" zůstalo nevyzkoušeno a musely být studovány již pod německými údery. Například koncept využití velkých mechanizovaných formací zůstal zcela neprověřen a právě mechanizované sbory byly hlavní údernou silou Rudé armády. V roce 1941 jsme za to zaplatili hořkou cenu. [http://www.istpravda.ru/bel/artifacts/5677/]Závěry


Na základě výše uvedeného můžeme vyvodit následující závěry o důvodech porážky Rudé armády v pohraničních bojích v létě 1941.

První. Jedním z hlavních důvodů jsou strategické přepočty nejvyššího vojenského a politického vedení v určitých směrech hlavního útoku. Jak jsme poznamenali výše, začátkem roku 1941 se sovětské vedení začalo přiklánět k myšlence, že hlavní úder bude zasazen přes Ukrajinu. A celkově to platilo, ale jen do 17. března 1941. V tento den Hitler rozhodl, že hlavní úder bude zasazen ve středu německo-sovětské fronty, v Bělorusku. Za dva týdny začala sovětská rozvědka na základě nových údajů považovat tento směr také za hlavní. Uvažovat ale neznamená vědět na 100 %. A ať je to jak chce, stejně by nestihli přesunout další síly k posílení ZapOVO. Úder ve středu navíc nezapadal do sovětských plánů, které byly určeny pro údery z boku – varianta „kleští“. A silná rána do středu by byla riskantním rozptýlením sil, absolutním hazardem. Toto dobrodružství se bohužel nezdařilo.

Za druhé. Chyby v operačně-strategických výpočtech vycházejících z přesvědčení, že válka začne bitvami na hranicích a teprve poté budou do bitvy přivedeny hlavní nepřátelské síly. Ve skutečnosti nepřítel plně nasadil své jednotky a okamžitě zahájil rozsáhlé útočné operace s koncentrací velkých sil v úzkých sektorech. Údery byly vedeny do celé hloubky operační sestavy vojsk pomocí leteckých a mobilních formací – tankových i motorizovaných. To ztěžovalo sovětským jednotkám organizovat stabilní obranu.

Třetí. K nepřijatelnému přepočtu došlo také při určování načasování uvedení sovětských jednotek do plné bojové pohotovosti. Směrnice č. 1 byla velitelstvím okresů přijata pozdě a ve většině případů obdržela vojska odpovídající rozkazy již při boji. I když někteří velitelé na vlastní nebezpečí a riziko svévolně brali jednotky do bojových pozic na hranici. Ale takových bílých je málo. A není známo, co by se s nimi stalo, nebýt války. Mimochodem, samotná směrnice obsahovala určité nepřesnosti. Takže ve druhém odstavci bylo řečeno, nepodléhat žádným provokacím. Ale snažte se pochopit, když po vás střílí, když kolem explodují granáty - buď je to provokace, nebo už je to válka. Vojska pohraničních okresů proto do začátku války nebyla připravena německý úder odrazit.

Za čtvrté. Samotný plán na odražení německé agrese měl protiofenzivní charakter. Bylo založeno na myšlence silného odvetného úderu následovaného rozhodnou ofenzívou podél celé fronty. Vedení strategické obrany a další možnosti akce nebyly prakticky zvažovány. Přesvědčili jsme se o tom, když jsme zvažovali provozně-strategické hry na mapách. Ve hrách bylo počáteční období války pro sovětskou stranu definováno jako úrodné. Takové sebevědomí muselo být v létě 1941 zaplaceno.

Pátý. Lidový komisariát obrany a generální štáb se při posuzování skutečné rovnováhy sil mezi stranami dopustily vážných chybných výpočtů. Připomeňme zpravodajské zprávy, kde údaje o počtu německých divizí neodpovídaly skutečnosti: buď 103, nebo 120. Ve skutečnosti jich bylo 191. Také se jedná o chybné výpočty při určování obsahu počátečního období války, při vytváření seskupení vojsk k odražení agrese. V počáteční fázi bylo podle plánů na pokrytí hranic plánováno odrazit nepřátelský útok silnou obranou a zabránit mu ve vstupu na sovětské území. Ale s počtem vojáků, kteří byli na hranici, by bylo lepší vést ne vytrvalou, ale aktivní, mobilní obranu. V důsledku vytvořeného seskupení vojsk držely divize obranu v jednom sledu, který se silným úderem snadno prorazil a jednotky druhého sledu byly 150–300 km od hranic a nemohly se dostat záchranu včas. To dalo nepříteli příležitost porazit sovětské jednotky po částech.Šestý. Porážka sovětských vojsk v pohraničních bojích byla v dané situaci nevyhnutelná kvůli početní převaze nepřítele na většině směrů, nemluvě o těch hlavních. Tragédií bylo, že sovětské divize v prvním sledu byly mnohem menší než německé (s jejich téměř stejnými schopnostmi). Takže v PribOVO v prvním sledu bylo pouze 7 střeleckých divizí proti 21 divizím Němců. Tedy 3:1. Klasická verze. A přestože je německá divize v průměru 1,6krát silnější než sovětská, náskok je téměř 5krát. A zde se dotýkáme otázky schopnosti a dovednosti sovětských vojsk bránit se. Ať se tedy budete bránit jakkoli, jakkoli jsou vaši vojáci stateční, bez záloh s takovou převahou nepřítele to dobře nezvládnete. Protože jakýkoli průlom na boku nebo v přední linii souseda nevyhnutelně vede ke stažení - v nejlepším případě. A nenechají tě jen tak odejít.

A poslední. Neúspěchy sovětských vojsk na začátku války byly způsobeny přítomností řady dočasných, ale vážných výhod fašistické německé armády. Tato výhoda spočívala především v tom, že nepřítel soustředil na západních hranicích SSSR plně mobilizovanou velkou armádu, která měla bohaté zkušenosti z moderního válčení. Hitlerova válečná mašinérie využívala lidské a materiální zdroje mnoha evropských států. Sovětský svaz zároveň neuvedl své ozbrojené síly do nejvyšší pohotovosti, aby odrazil agresi. To vše se stalo především v důsledku chybného výpočtu ze strany Stalina při hodnocení vojensko-politické situace (připomeňme možnost války mezi Anglií a Německem, Stalinovu touhu oddálit válku alespoň do roku 1942), domníval se, že existence pakt o neútočení zaručuje SSSR do nejbližší doby od války s Německem. V důsledku toho nebyla včas přijata všechna potřebná opatření k posílení obrany země a zejména k uvedení vojsk pohraničních okresů do bojové pohotovosti.

Stalin měl spolehlivé informace o soustředění a rozmístění nacistické armády na sovětských hranicích a o její přípravě na útok na Sovětský svaz. Považoval je ale za rozporuplné, nepřesné, provokativní. Sledoval cíl netlačit sovětskou vládu ke krokům, které by mohla využít fašistická klika k porušení paktu o neútočení. Z tohoto důvodu Stalin, který sám rozhodoval o nejdůležitějších vojenských otázkách, začátkem června 1941 zakázal velitelům západních pohraničních oblastí stáhnout jednotky do opevněných oblastí a uvést je do nejvyšší pohotovosti. Opatření přijatá v tomto směru v předvečer války se ukázala jako nedostatečná nebo opožděná. I když za zmínku stojí směrnice z 18. června 1941, která zavazovala velitele okresů uvést vojska do pohotovosti. Dne 19. června byla vydána směrnice generálního štábu o odsunu frontových oddělení na polní stanoviště, o maskování letišť atd. Oba dokumenty navíc udávají datum realizace: 21. – 22. června 1941. Ukazuje se že Stalin a jeho doprovod byli varováni před válkou čtyři dny předem . A zdálo se, že direktivy vstoupily v platnost... Ale pořádná bojová připravenost nenastala.

Počáteční úspěchy Němců byly možné díky tomu, že sovětské jednotky nebyly navzdory výše zmíněným direktivám rozmístěny v pohraničních oblastech a uvedeny do pohotovosti. Proto se jim nepodařilo vytvořit stabilní souvislou frontu obrany a odrazit nápor nepřítele. Jeho tankové skupiny podporované letectvím rychle postupovaly. Sovětské jednotky, které postupovaly z hlubin směrem k nepříteli, ho nedokázaly zastavit a byly nuceny ustoupit.

V důsledku silného prvního úderu způsobil nepřítel sovětským jednotkám značné ztráty a v prvních dnech války dosáhl značné převahy v živé síle a vybavení na celé sovětsko-německé frontě. Poté, co se nepřítel chopil iniciativy a dosáhl vzdušné nadvlády, umístil sovětské jednotky do extrémně obtížných podmínek pro vedení ozbrojeného boje.

Příloha A

Plán pokrytí státní hranice ze dne 11.03.1941. března XNUMX (zkráceně).
Zvláštní význam
Přísně tajné
Pouze osobně
Instance je jedinečná.

Ústřední výbor KSSS (b)
Tov. Stalin
Tov. Molotov

V souvislosti s významnými organizačními opatřeními prováděnými v Rudé armádě v roce 1941 předkládám k posouzení aktualizovaný plán strategického rozmístění ozbrojených sil Sovětského svazu na Západě a Východě.

I. Naši pravděpodobní protivníci.

Současná politická situace v Evropě nás nutí věnovat obraně našich západních hranic mimořádnou pozornost.

Případný ozbrojený střet může být omezen pouze na naše západní hranice, ale není vyloučena možnost útoku Japonska na naše dálněvýchodní hranice.

Ozbrojený útok Německa na SSSR by mohl vtáhnout Finsko, Rumunsko, Maďarsko a další německé spojence do vojenského konfliktu s námi.

Takto. Sovětský svaz musí být připraven bojovat na dvou frontách: na západě proti Německu s podporou Itálie, Maďarska, Rumunska a Finska...

II. Ozbrojené síly potenciálních protivníků.

Německo.

V současnosti Německo nasadilo 225 pěších, 20 tankových a 15 motorizovaných divizí a celkem až 260 divizí, 20 000 polních děl všech ráží, 10 000 tanků a 15000 9000 letadel, z toho 9500-XNUMX bojových.

Z uvedeného počtu divizí - 76 divizí, z toho až 6 tankových a 7 motorizovaných je v současnosti soustředěno na našich hranicích a 35 divizí - v Rumunsku a Bulharsku. Vzhledem ke konci války s Anglií lze předpokládat, že z 260 dostupných divizí Německo ponechá nejméně 35 divizí v okupovaných zemích a až 25 divizí v hlubinách země. Proti našim hranicím tak bude orientováno až 200 divizí, z toho až 165 pěších, 20 tankových a 15 motorizovaných.

Finsko bude moci postavit proti Sovětskému svazu až 18 pěších divizí.

Rumunsko má v současnosti až 45 pěších divizí a 700 bojových letadel, z toho lze očekávat, že proti Sovětskému svazu bude nasazeno minimálně 30 pěších a 3 jezdecké divize, až 2700 děl všech ráží, 400 tanků a 600 letadel.

Maďarsko bude schopno postavit proti SSSR až 20 pěších divizí, 2 motorizované brigády, 850 děl, 350 tanků a 500 bojových letadel...

III. Pravděpodobné operační plány nepřítele.

Generální štáb nedisponuje dokumentárními údaji o operačních plánech potenciálních protivníků jak na Západě, tak na Východě.

Nejpravděpodobnější předpoklady pro strategické rozmístění možných protivníků mohou být:

Na západě.

Německo s největší pravděpodobností nasadí své hlavní síly. na jihovýchodě od Sedlce do Maďarska, aby úderem na Berdičev, Kyjev, dobyl Ukrajinu.

Tento útok bude zřejmě provázet pomocný útok na severu z východního Pruska proti Dvinsku a Rize nebo soustředné útoky ze Suwalki a Brestu proti Volkovysku, Baranoviči.

... Na jihu lze očekávat současný přechod s německou armádou do ofenzivy v obecném směru Žmerinka rumunské armády podporované německými divizemi.

S předpokládanou verzí německých akcí lze očekávat následující rozmístění a seskupení jeho sil:

- Severně od dolního toku řeky. Zap Bug do Baltského moře - 30-40 pěších divizí, 3-5 tankových divizí, 2-4 motorizované divize, až 3570 děl a až 2000 tanků.

- Jižně od města Zap Bug k hranici s Maďarskem - až 110 pěších divizí, 14 tankových, 10 motorizovaných, až 11500 7500 děl, XNUMX XNUMX tanků a většina jejich letectví.

Není vyloučena možnost, že Němci soustředí své hlavní síly ve východním Prusku a ve směru na Varšavu, aby zasadili a zasadili hlavní úder přes Litevskou SSR směrem na Rigu nebo Kovno, Dvinsk.

Zároveň je nutné očekávat pomocné soustředné údery z Lomže a Brestu s jejich následným rozvojem směrem na Baranoviči, Minsk ...

Nejpravděpodobnější akce nepřátelského námořnictva budou:

německá flotila:

a) blokáda v Baltském moři,

b) poskytování a vyloďování jednotek v oblasti Libavy a ve věznici souostroví Moonsund;

c) touha proniknout do Finského zálivu a donutit naši flotilu stáhnout se na východ;

d) v Severním moři je možné, aby Němci rozvíjeli křižní operace a podmořské operace k blokádám našich přístavů v Murmansku a Archangelsku.

Italská flotila se bude snažit přenést své hlavní akce do Černého moře...

IV. Základy našeho strategického nasazení.

Pokud je nutné strategicky rozmístit ozbrojené síly Sovětského svazu na dvou frontách, musí být naše hlavní síly rozmístěny na západě.

Zbytek našich hranic musí být pokryt minimálními silami...

K provádění operací na západě a na finské frontě jsou jmenováni:V. Základy našeho strategického nasazení na Západě.

Rozmístění hlavních sil Rudé armády na západě se seskupením hlavních sil proti Východnímu Prusku a ve směru na Varšavu vzbuzuje vážné obavy, že by boje na této frontě mohly vést k vleklým bitvám.

Hlásím o základech našeho strategického rozmístění na Západě a na Východě a žádám o jejich zvážení.

Aplikace:

1. Schéma rozmístění na Západě na mapě 40 ver. v 1 dm.
...

Lidový komisař obrany SSSR
Maršál Sovětského svazu
__________________ S. Timošenko.

Náčelník generálního štábu K.A.
armádní generál
___________________ G. Žukov.

Исполнитель
Generálmajor _______ Vasilevskij.

11.3.41 město

Zdroje:
Beshanov V. Ještě jsme nebyli zcela připraveni... / Velká vlastenecká katastrofa II. 1941 Příčiny tragédie: Sbírka. — M.: Yauza, Eksmo, 2007.
Veremejev Yu.G. Studovala Rudá armáda obranu // http: // www.armor. Kiev.ua/army/hist/obor-ne%20umel.shtml).
Rudá armáda: co je silnější? // http://www.liveinternet.ru/users/4126312/page1.shtml.
Červený prapor Kyjev: Eseje o historii. 1919-1988 / I. A. Gerasimov, P. G. Osipov. 3. vydání, rev. a doplňkové - M .: Politizdat Ukrajiny, 1989. - 543 s.
Martirosyan A.B. Tragédie z 22. června: blesková válka, nebo zrada? — M.: Yauza, Eksmo, 2006.
O odstranění negramotnosti v Rudé armádě // http://www.nauteh.ru/index.php/conference-cnf-2012-03/112-a.
Dělnická a rolnická Rudá armáda. Změny v organizaci SD. 1939-1941 // http: // www.rkka. Ru/org/str/chng-41.html.
Dělnická a rolnická Rudá armáda. SD v obraně // ​​http: // www.rkka. Ru/docs/real/pu39/10.html.
Romanycheva N.M. Je Rudá armáda nejsilnější ze všech? // VIZH. - 1991. - č. 12.
Statuk I. Obrana pobaltských států. 1941. - M .: Exprint, 2005.
http://www.istpravda.ru/bel/artifacts/5677/.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

186 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +13
  23. června 2016 06:06
  Autor odvedl skvělou práci.
  -----------
  Nicméně. V létě 1942 došlo k podobné katastrofě jižním směrem. Takže na podzim byla situace opět zoufalá.
  Ano. V roce 42 se již naučili organizovaně ustupovat. Ale stejně..
  Takže tam jsou některé .. důvody nezohledněné v článku.
  ------------------
  Přesto - článek je plus. Děkuji!
  1. +8
   23. června 2016 07:56
   Lépe by bylo postupovat podle plánu B. Shaposhnikova, ve kterém měla být obrana aktivní, s manévrem včetně ústupu do výhodnějších pozic.

   Ale v roce 1940 byl místo zkušeného Shaposhnikova jmenován Žukov - odvážný, ale bez vyššího vojenského vzdělání. Jeho zkušenosti byly omezeny na útočné operace. Kde je Žukov, tam je ofenzíva. Nejlepší taktikou pro SSSR, čekání na úder, by byla taktika Mannerheimu, obrana do hloubky, vytváření příkopů, rozsáhlé minové a drátěné překážky, modernizace a posílení Stalinovy ​​linie. Tyto akce ale vyřadily Shaposhnikovův plán na obranné manévry. Žukov si vybral tu nejhorší ze všech možností. Počítat s úspěšnými protiútoky v podmínkách poloprázdných tanků na tanky a neschopnosti rudých velitelů využívat radiokomunikaci je šílenství.
   Pokud jde o odkazy na technickou negramotnost mladšího personálu, informace jsou značně přehnané. Školou DOSAAF prošlo před válkou více než milion mladých lidí. A uměli hospodařit nejen s motorkami.
   1. +14
    23. června 2016 09:54
    Obrana je dobrá. Zbývalo jen málo: určit, kde nepřítel nebude hlavním úderem, a kam soustředit jednotky, aby ho odrazily. Že pro frontu s délkou 3,5 tisíce kilometrů není úkol zdaleka triviální.
    1. -6
     23. června 2016 17:18
     Citace: Alexey T. (Oper)
     Obrana je dobrá. Zbývalo jen málo: určit, kde nepřítel nebude hlavním úderem, a kam soustředit jednotky, aby ho odrazily. Že pro frontu s délkou 3,5 tisíce kilometrů není úkol zdaleka triviální.

     Tehdy bylo nutné sedět na Stalinově linii a nebylo by co určovat
     1. +6
      23. června 2016 21:19
      Citace: zhrzený střelec
      Tehdy bylo nutné sedět na Stalinově linii a nebylo by co určovat

      Francie seděla a
      1. -3
       23. června 2016 23:57
       Citace: stas57
       Citace: zhrzený střelec
       Tehdy bylo nutné sedět na Stalinově linii a nebylo by co určovat

       Francie seděla a

       Citace: stas57
       Citace: zhrzený střelec
       Tehdy bylo nutné sedět na Stalinově linii a nebylo by co určovat

       Francie seděla a

       Našel jsem něco na srovnání, máme úplně jinou situaci a území, ty jejich fíky objedeš jako Maginotovu linii.A mezi UROV armády to zahrabej v plném profilu, aby to nevylezlo a neobešlo. a pro protiútoky. A před UROVem je mnoho set metrů min, drátů a všemožných protitankových rýh a příkopů. A dálkové letectvo je bude bombardovat každý den a čerstvě mobilizované miliony vojáků se řítí na naši pomoc.
       1. +5
        24. června 2016 00:04
        Našel jsem něco na srovnání, máme úplně jinou situaci a území, ty jejich fíky objedeš jako Maginotovu linii.A mezi UROV armády to zahrabej v plném profilu, aby to nevylezlo a neobešlo. a pro protiútoky. A před UROVem je mnoho set metrů min, drátů a všemožných protitankových rýh a příkopů. A dálkové letectvo je bude bombardovat každý den a čerstvě mobilizované miliony vojáků se řítí na naši pomoc.


        A vykopejte příkop, od moře k moři. 100 metrů. Ne, 200 metrů na šířku. A v příkopu na krokodýly. A dva. Ne, tři bitevní lodě jsou lepší.

        Tak to bude spolehlivější.
        1. +4
         24. června 2016 00:18
         Citace: AK64
         Tak to bude spolehlivější.

         "... Neměli byste se smát nemocným lidem..." (c)
        2. +1
         24. června 2016 00:22
         jako Panamský průplav!
        3. -4
         24. června 2016 02:37
         A vykopejte příkop, od moře k moři. 100 metrů. Ne, 200 metrů na šířku
         Šířka vodního příkopu je jen 5 metrů.A ne všude,ale jen v tankově nebezpečných směrech a dokonce na všechno ležely miny.Ano, a pak měl Wehrmacht jen lehké tanky a dělostřelectvo by si s nimi poradilo ne špatně.
         1. +5
          24. června 2016 11:02
          Vykopat 3.5 tisíce km?!Takže jen pro svůj příkop je potřeba vyhodit 52,5 milionu kubíků zeminy (v hloubce 3 metry) Na vytěžení řekněme 100 m s instalací 20 minut celkem 700 milionů min , a kde vzít lidi a doly ?!
          Tady jedna výbušnina potřebuje 3.5 miliardy kg. Je to skutečné?! Tedy pokud jde o vtip, tak zatímco nepřítel vyvíjí operaci na mapě, my měníme krajinu?! Ano a tato jáma s min. poli také je třeba krýt vojsky.....Wehrmacht Chodil jsem přes řeky a moc jsem se nezapotil, ale tady je zatracená jáma....
          A upraveno pro ten směr, kde to bude?!
          1. -3
           24. června 2016 11:56
           Citace: Predátor
           Vykopat 3.5 tisíce km?!Takže jen pro svůj příkop je potřeba vyhodit 52,5 milionu kubíků zeminy (v hloubce 3 metry) Na vytěžení řekněme 100 m s instalací 20 minut celkem 700 milionů min , a kde vzít lidi a doly ?!
           Tady jedna výbušnina potřebuje 3.5 miliardy kg. Je to skutečné?! Tedy pokud jde o vtip, tak zatímco nepřítel vyvíjí operaci na mapě, my měníme krajinu?! Ano a tato jáma s min. poli také je třeba krýt vojsky.....Wehrmacht Chodil jsem přes řeky a moc jsem se nezapotil, ale tady je zatracená jáma....
           A upraveno pro ten směr, kde to bude?!

           A kdo řekl že 3,5 ooo km?Je napsáno v nebezpečných směrech maximálně 100 km v různých úsecích, ano i bez příkopů by zastavili, nejezdili tam armádu těžkých tanků, ale mizerných 3,5 tisíc lehkých tanků.
         2. +5
          25. června 2016 01:12
          Citace: zhrzený střelec
          ale pouze ve směrech nebezpečných pro tanky, a dokonce na všechno pokládali miny. Ano, a pak byly tanky Wehrmachtu jen lehké

          Poučil jste se z rezunu?
          1. -1
           25. června 2016 02:00
           Citace ze Severomoru
           Citace: zhrzený střelec
           ale pouze ve směrech nebezpečných pro tanky, a dokonce na všechno pokládali miny. Ano, a pak byly tanky Wehrmachtu jen lehké

           Poučil jste se z rezunu?

           Citace ze Severomoru
           Citace: zhrzený střelec
           ale pouze ve směrech nebezpečných pro tanky, a dokonce na všechno pokládali miny. Ano, a pak byly tanky Wehrmachtu jen lehké

           Poučil jste se z rezunu?
           Něco jsem si přečetl a z toho jsem vyčetl spoustu koho a čeho, jen je potřeba se na problém podívat z různých úhlů pohledu, tak to bude lepší pochopit.A kdyby tanky nedosahovaly 20t bez nějaké další korby soupravy v podobě jakéhokoliv přídavného pancíře tam jsou, to jsou lehké tanky.
         3. Komentář byl odstraněn.
       2. Komentář byl odstraněn.
      2. +3
       24. června 2016 00:27
       Citace: stas57
       Citace: zhrzený střelec
       Tehdy bylo nutné sedět na Stalinově linii a nebylo by co určovat
       Francie seděla a

       Ahoj Stas!
       Uvedu nebanální úryvek z románu I. Boyasheva "Tankman" (černý humor + fantasy)
       ... V roce 41 se sovětské tanky plazily v nejistých davech, kňučely jako štěňata, slepá a hloupá - veselí němečtí dělostřelci je v klidu cvakali na celé hromady.
       V letech 42-43 došlo k pokusům o manévr - armády byly na rozkaz vůdce sestaveny z nedokončených mechanizovaných sborů. Ale "krabice" byly stále vhazovány do tlamy "tygrů" bez jakéhokoli průzkumu. Velitelům svázali ruce a nohy neúnavní „specialisté“ a nahoře i dole se vyhýbali té nejplachější, zárodečné iniciativě, Mehlis se více bál skotačící „Dust Reich“, opět k radosti německé „osmičky“. -osm", raději útočil do čela nemotornými hejny - samozřejmě celou tu dobu se Zakladatelské nebe pilně plnilo novými železnými mučedníky.
       Drzost a vypočítavost, chuť řídit a poprvé řezat odhalily užaslé Modelce ikonickou 44! V německém týlu se inteligentně potulovaly nejprve stovky a poté tisíce aut. Opraváři a domácnosti jen stěží stíhaly tanky. Přesto byly bez přerušení dodávány náhradní díly, palivo a různé „přířezy“. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: tankisté jako v pohádce „dopadli na zem“ se stali lehkomyslnými jako hráči v kasinu. Nejvychytralejší opevněné oblasti, před kterými by je ještě před rokem nenapadlo položit frontu, „čtyřiatřicátky“ nyní obcházely poklusem, bez ohlédnutí, a div, bez předchozích ztrát, "vzdávat slávu pěchotě." Kde v pohybu, kde opět manévrem sbor polykal přechody a křižovatky. Počet vězňů se okamžitě vyšplhal na desítky tisíc. Víření, rostoucí každý měsíc, každý týden, nakonec, každý den a hodinu, pandemonium rychlosti, spojené s granáty, housenkami a brněním, vytvořilo velmi slavný "pořádek" v tak dříve nejistých jednotkách. Bogdanov a Rotmistrov se už neohlíželi na neozbrojený otlučený wehrmacht putující do týlu. Těch pár, kteří unikli osudu otroctví, veteráni z "Panzerwaffe" kousající se do záplatovaných loktů, se zoufalstvím sledovali tak zjevné (a nepochybně hraničící s genialitou) variace na téma jejich domácí "bleskové války". "Jsem úplný kretén" konečně přestal vynalézat kolo; drze strhli základní princip bleskové války – průlom a nevyhnutelné „kleště“, ale jako vždy k tomu přidali hlavní trumf – naprostou ohromující nepředvídatelnost, z níž se nyní stratégům v Zossenu udělalo nevolno. Stalo se, co se stalo: kvantita se konečně a neodvolatelně proměnila v kvalitu; a vše, co se snažilo vzdorovat, bylo nevyhnutelně rozdrceno, smyto a rozstříkáno po stranách. Ale ani ten grandiózní, smysluplný, ztělesněný tlak na mezeru ve 44. se nedal srovnávat s jarním trhnutím 45.!...
    2. +2
     25. června 2016 12:15
     Zbývalo jen málo: určit, kde nepřítel nebude hlavním úderem, a kam soustředit jednotky, aby ho odrazily.

     To je správně. Mimochodem, Němcům se také nepodařilo v roce 1944 určit směr našeho hlavního útoku, což nakonec vedlo k porážce skupiny armád Střed a vstupu Rudé armády do operačního prostoru. Je samozřejmě škoda, že jsme byli poraženi v letech 41 a 42, ale za prvé v těchto porážkách naše armáda získala neocenitelné zkušenosti, i když za cenu obrovských ztrát (za což se našim vojákům hluboce klaníme), za druhé , nemýlí se, kdo nic nedělá.
     1. 0
      25. června 2016 14:32
      armáda získala neocenitelné zkušenosti, i když za cenu obrovských ztrát
      Armáda mohla získat zkušenosti bez kolosálních ztrát.Ale stalo se, co se stalo.
   2. +10
    23. června 2016 10:51
    Citace: Mahmut
    Pokud jde o odkazy na technickou negramotnost mladšího personálu, informace jsou značně přehnané. Školou DOSAAF prošlo před válkou více než milion mladých lidí. A uměli hospodařit nejen s motorkami.


    Pokud jde o schopnost řídit nejen motocykly a DOSAAF - na schůzi 17. května 1941, kterou svolal Stalin, Žigarev, šéf hlavního ředitelství letectva, řekl, že v bojové síle bylo více než 30 tisíc pilotů. letectva, ale celkem bylo přeškoleno na nové stroje necelých 10 tis.
    V záloze bylo 90 tisíc pilotů, kteří však mohli létat pouze na U-2.
    Přes stav disciplíny se nemohl dostat ani Žigarev – jen v neúplném čtvrtletí roku 1941 došlo k 71 katastrofám a 15 nehodám, při kterých zemřelo 141 lidí. a 138 letadel bylo zničeno... Průměrná doba letu při přeškolování na nové stroje byla 2-3 lety do zóny, 2-3 lety na cvičiště a 2-3 lety na skupinové létání.
    Proto byl pro mnoho pilotů první bojový let zároveň posledním a zprávy DOSAAF jsou jedna věc, ale ve skutečnosti, jak vidíme, je obrázek nakreslen úplně jinak....
   3. +2
    23. června 2016 11:34
    Shapshnikov byl odstraněn Stalinem. Je to možné - bylo to diktováno tím, že už tehdy Stalin věděl o Shaposhnikovově nemoci a chtěl, aby válku vedl zdravější člověk. Žukov si přitom dobře uvědomoval, že není štábním důstojníkem. Úkoly náčelníka generálního štábu plnil, jak nejlépe uměl.
    Bohužel, ačkoli o úrovni vycvičenosti vojáků a důstojníků bylo napsáno mnoho, tento důvod není ve výsledcích uveden. I když také hraje významnou roli. Pravděpodobně ne méně než chybné výpočty strategického plánu.

    Navíc je tu ještě jeden důvod: je to instituce komisařů a věčné hledání nepřátel lidu.
    Bohužel velmi často nebyli komisaři profesionálními vojáky a často to byli náhodní lidé, ale zároveň měli moc. To mělo také negativní vliv na bojeschopnost.
    I když existovalo značné množství komisařů, kteří byli schopni kompetentně vést a bojovat (nebo prostě neměli mysl nezasahovat).
    Mimochodem podotýkáme, že se zrušením instituce komisařů na podzim roku 42 se postupně začala objevovat vítězství.

    No a svou roli sehrálo i věčné pátrání po nepříteli a sabotérech. zabil zdravou iniciativu.

    Hlavním důvodem v zásadě nejsou chybné výpočty v určení místa úderu, jeho času, ale právě ve výcviku vojsk. Tito. i kdybychom s jistotou věděli, kde a kdy dojde k ráně, pak bychom stejně za podmínek 41 hraniční bitvu prohráli, protože. výcvik personálu na všech úrovních (od vojáka po náčelníka generálního štábu) byl nízký. Samozřejmě v tomto případě by bylo méně ztrát, možná by Němci byli dál od Moskvy, ale Němci by určitě také dosáhli Smolenska a Leningradu.

    Pokud vezmeme v úvahu, že ve skutečnosti se Rudá armáda začala formovat v roce 38 (okamžik zahájení prudkého nárůstu počtu kosmických lodí z 1,5 na 4 miliony lidí během dvou let) a reorganizace 40-41 let, pak obrázek o úrovni výcviku nebude vůbec radostný.
    1. +1
     23. června 2016 12:43
     . Žukov si přitom dobře uvědomoval, že není štábním důstojníkem.

     Žukov si nic „neuvědomil“ a nic „realizovat“ nemohl. Byl v bezvědomí.

     Bohužel, ačkoli o úrovni výcviku vojáků a důstojníků bylo napsáno mnoho,

     Řadoví a střední velitelé měli mnohem blíže k úrovni kompetence než generálové – čím vyšší úroveň, tím nižší byla kompetence. (Nicméně požadavky na způsobilost samozřejmě rostou z úrovní exponenciálně)

     Navíc je tu ještě jeden důvod: je to instituce komisařů a věčné hledání nepřátel lidu. Bohužel velmi často nebyli komisaři profesionálními vojáky a často to byli náhodní lidé, ale zároveň měli moc. To mělo také negativní vliv na bojeschopnost.

     Když se podíváte na to, kolik sovětských generálů bylo zajato v 41. a JAK se tam chovali, možná na tuto otázku změníte názor.

     Mimochodem podotýkáme, že se zrušením instituce komisařů na podzim roku 42 se postupně začala objevovat vítězství.

     Prostě ti, co by to chtěli vzdát, už to do té doby vzdali. Není potřeba kontrola.


     Hlavním důvodem v zásadě nejsou chybné výpočty v určení místa úderu, jeho času, ale právě v přípravě vojsk.

     Výcvik řadových vojáků byl víceméně adekvátní.
     Ještě jednou: na úrovni řadových vojáků byla úroveň kompetencí mnohem blíže požadované než na úrovni plukovníků. Čím vyšší úroveň, tím větší neschopnost.

     Pokud vezmeme v úvahu, že ve skutečnosti se Rudá armáda začala formovat v roce 38 (okamžik zahájení prudkého nárůstu počtu kosmických lodí z 1,5 na 4 miliony lidí během dvou let) a reorganizace 40-41 let, pak obrázek o úrovni výcviku nebude vůbec radostný.


     Němcům se nějak podařilo nasadit svůj Wehrmacht ze 100 tisíc Reichswehru, ne? A nestěžovali si.
     1. +1
      23. června 2016 13:26
      Citace: AK64
      Výcvik řadových vojáků byl víceméně adekvátní.
      Ještě jednou: na úrovni řadových vojáků byla úroveň kompetencí mnohem blíže požadované než na úrovni plukovníků.

      Soudě podle inspekce KOVO v roce 1940 byly stupně kompetence přibližně stejné.
      V částech 97 střelecké divize vyrobené v roce 1940. , které byly po ruce ne déle než 4 měsíce, až 29% je redukováno do stavu stop rzi ve vývrtu, kulomety "DP" vyrobené v roce 1939, až 14% mají také zhoršení vývrtů.

      Není to špatné, ale - za 4 měsíce zreziví ve vývrtu téměř třetina nových pušek.
      Mladší důstojníci nejsou o nic lepší:
      Znalosti nižšího velícího štábu jsou slabé, ale přesto zbraně v jednotce znají lépe než velící štáb.
      Znalosti běžných kadetů jsou nízké.
      Zcela neznají automatické zbraně a jsou schopni pouze nosit pušky a mačkat spoušť. Mimořádně špatná znalost materiálu ručních palných zbraní a kromě toho střelci vůbec neznají názvy dílů kulometu "DP" a revolveru. Kulometníci neznají názvy dílů a pravidla na rozebrání pušky. K velké hanbě a mrzutosti jsou kadeti plukovních škol znalostí ručních palných zbraní nižší než znalosti personálu Rudé armády, a přesto absolvují jako mladší velitelé.
      O pravidlech pro čištění zbraní, o jejich kontrole mladšími veliteli není třeba mluvit.
      Taková situace by měla být, protože velitel, který nemá znalosti o ručních palných zbraních, je nemůže předávat svým podřízeným a vyžadovat od nich znalosti, když je sám nezná.

      Mimochodem, ve stejném okrese byl nalezen epický mladší velitel, u kterého byl při kontrole nalezen „Nagant“, nevyčištěný od loňské palby – s náboji v bubnu.
     2. +1
      23. června 2016 13:49
      „Obyčejné složení. Do divize vstupovali lidé ze všech částí KOVO a dokonce i z jiných okresů. Jednotky vysílající do divize v rozporu s pokyny OÚ KOVO posílaly prověrky... Podle náborového plánu měla 15. a 10. tanková divize poslat do divize prvních 679, druhá 239 osob. kadety obsadit výcvikové jednotky divize z řad rudoarmějců návrhu 1940 a směrnice OÚ KOVO naznačovala, že oddíly, než k nám pošlou lidi, vyřadí nezpůsobilé pro výcvik jednotek a pošlou jen ty. kteří byli fit. Po příchodu lidí jsem zjistil, že mezi vyslanými byli vyslaní lidé nejen nevhodní pro personální obsazení uch. jednotek, ale i pro službu v tankových jednotkách. Takže mezi odeslanými 15 TD bylo 25 lidí. negramotní a negramotní, 17 osob. nemocný ... To potvrzuje i velitel 15. divize, který poté, co od nás přijal lidi zpět, je poslal k posádkové komisi, v důsledku čehož 4 osoby. propuštěno z armády, 7 osob. přijat do nemocnice, zbytek byl shledán způsobilým pro nebojovou službu. Podobné kadetky vyslalo 10 TD, z toho 47 se jí vrátilo. bylo 26 lidí. nemocní, negramotní, pologramotní, kteří neumí rusky a nemohou být na účtu. jednotek ... V důsledku takového náboru jsou v současné době v jednotkách mnou svěřené divize stovky lidí ve své fyzické kondici, gramotnosti a znalosti ruského jazyka zcela nevhodných pro službu u tankových jednotek. a jsou vlastně balastem, jmenovitě:

      Rodáci národní republiky neruské národnosti 1914 osob. nebo 23.2 % z nich, 236 lidí, kteří vůbec nemluví rusky...

      Negramotní - 211 lidí, negramotní 622 lidí, s vytvořením 3-4 skupin 3571 lidí.

      Stáří (26–30 let) 745 osob

      Ti, kteří byli souzeni a odsouzeni - 341 lidí ...

      Nezpůsobilých k vojenské službě, dle závěru posádkové lékařské komise 81 osob. Nezpůsobilý pro službu v tankových jednotkách a pro vojenskou službu, podle závěru lékařské komise jednotky, ale ještě neprošel posádkovou komisí - 418 lidí ... “


      něco takového
      1. +2
       23. června 2016 18:56
       Citace: stas57
       něco takového

       Jaký známý obrázek ... citát neuvěřitelně skandální dílo herehistoriků – defilérů Andrease a Dimitrose „Je víra silná? Kam se poděly děti Boha-Císaře?? mrkat
       Michail Efimovič, mimochodem, prošel velitelským štábem, který mu byl zaslán:
       „Vedoucí tým. Podle státu má 1342 lidí, jde o 584 lidí. nebo 43 %. Zvláště špatná je situace s personálním obsazením velitelství na všech úrovních ... Na velitelství pluků ... nemá kdo plánovat a řídit bojový výcvik. Divize je obsazena z 25 % zdravotnickým personálem... Ženářské roty nejsou zcela obsazeny velitelským personálem. Stavu chybí 25 spojařů, v žádné jednotce nejsou chemici ... Velitelé tanků jsou personálně poddimenzovaní ze 72 % ... Stejná situace s motoristy ... Část velitelského štábu přidělená k divizi svými kvalitami ano neodpovídají funkcím, do kterých byli jmenováni... Od 8. tanku. divize přijel mladší politický instruktor B., vyloučen z KSSS (b) Okresní stranickou komisí již v září 1940 ... Na politický instruktor K. OPP 8 tank. divize předložil materiál k propuštění z armády a zároveň ho odvelil do naší divize. Nyní byl K. převelen do zálohy... Také s politickým štábem, který přijel z 10 tanků. divize. Jak je vidět z těchto příkladů, části okresu nevybíraly pro nábor naší divize proporcionálně, ale skutečnou prověrku.
     3. 0
      23. června 2016 20:10
      4 roky od okamžiku nasazení, když byly jednotky vyslány do Porýní, Němci museli být prohledáni s policií, ztratili se. Při anšlusu v Rakousku stála až třetina vybavení mobilních jednotek po stranách silnic. Polské jednotky byly nasazeny (48,5 %), 1 000 000 proti 1 500 000 mužů.
      1. 0
       24. června 2016 10:06
       Citace: strannik1985
       Polské jednotky byly nasazeny (48,5 %), 1 000 000 proti 1 500 000 mužů.

       Poláci se přitom v březnu 1939 začali obracet:
       Skryté mobilizační nasazení polských jednotek, které začalo 23. března 1939, se dotklo 4 pěších divizí a 1 jezdecké brigády, v řadě okresů byly posíleny formace a vytvořena ředitelství čtyř armád a jedné operační skupiny. Tato opatření vycházela z mobilizačního plánu „W“ z dubna 1938, který počítal se skrytou mobilizací v době míru. Ve dnech 13. – 18. srpna byla vyhlášena mobilizace dalších 9 formací a 23. srpna začala skrytá mobilizace hlavních sil. Přeskupování vojsk, předpokládané strategickým plánem rozmístění, začalo 26. srpna, kdy byl přijat rozkaz přesunout mobilizované formace do určených oblastí soustředění. Rozkaz pro armády a operační skupiny prvního sledu k obsazení výchozí pozice byl vydán 30. srpna. Polské vedení provedlo opatření k mobilizaci armády tajně od svých anglo-francouzských spojenců, kteří se obávali, že by tyto akce Varšavy mohly dotlačit Německo k válce. Proto, když měla 29. srpna v Polsku začít otevřená mobilizace, Anglie a Francie trvaly na jejím odložení do 31. srpna. Přesto byl díky skryté mobilizaci do rána 1. září mobilizační plán dokončen na 60 %, ale rozmístění polských jednotek nebylo dokončeno – pouze 46,8 % vojáků bylo v cílových oblastech, ale neměli čas plně zaujmout své pozice. Do rána 1. září Polsko rozmístilo na hranici 22 2/3 pěších divizí, 3 horské pěchoty, 10 jezdců a 1 obrněnou motorizovanou brigádu (viz tabulka 16). Kromě toho byly v centrálních oblastech země soustředěny 3 pěší divize (13., 19., 29.) a Vilna Cavalry Brigade, zbytek formací pokračoval v mobilizaci nebo byl v pohybu po železnici.
    2. +2
     23. června 2016 13:56
     "Navíc je tu ještě jeden důvod: je to instituce komisařů a věčné hledání nepřátel lidu..."
     V zásadě souhlasím, ale samotný fenomén je širší. Jde o to, že náš styl vlády tíhne k byrokracii v její nejtvrdší formě. A po jakémkoliv rozrušení se vrátí rychleji než prasečí kvičení. Pointa je, že největší šéfové nesnesou potíže. Nesnáší, když je něco špatně, ale trápí ho to. Dobrý podřízený je ten, kdo ho neobtěžuje, šéfové ho neobtěžují, ale reporty jsou prosperující, hladké. Je zde určitá logika: pokud se cítíte špatně, můžete za to vy, odstraníme vás, posadíme toho, kdo bude v pořádku. Alespoň podle zpráv. A tak shora dolů! Myslím, že obraz přišel soudruhu Stalinovi pokrytý až několika vrstvami laku. Špatné zprávy nikoho nezajímaly a postupem času se tak či onak všechny kontrolní služby a kontrola nad kontrolou dohodly. A pokud je vše v pořádku, nemusíte dělat nic! Takže to neudělali, nebo udělali desetinu toho, co bylo nutné. A kamisaři jsou zvláštností: místo toho, aby byli obviněni z nekompetence a odstraněni, jako obvykle, budou prohlášeni za alarmisty a defétisty, budou podrobeni vyšetřování. Je mnoho z nás, kteří jsou tak odvážní, aby za takových okolností promluvili? Ano, žádné nejsou, protože každý tady z matčina lůna ví: ruské úřady jsou naprosto nemilosrdné, ale k těm, co blábolí, tak čistě. Tady jsou ztráty. Co je v RYAV, co je v roce 1941. Protože jak bojovat, aniž byste měli skutečnou představu o skutečných schopnostech vaší armády? A kdybych je znal doopravdy, bylo by možné bojovat lépe! Vojenské umění se také skládá z dalších dvou oddílů. První zná každý: je to schopnost bojovat ne podle počtu, ale podle dovednosti, porazit „nespočetné hordy“ nepřítele malou armádou. Ale nějak si nepamatují to druhé: to je umění bojovat s velkým počtem špatných vojáků proti menší armádě, ale mnohem kvalitnější. Schopnost přeměnit kvantitu ve vítězství nad kvalitou. To se také stalo a existují příklady přesně tohoto aspektu vojenského umění.
     1. 0
      23. června 2016 14:26
      "Kromě toho je tu ještě jeden důvod: je to instituce komisařů a věčné hledání nepřátel lidu..."
      V zásadě souhlasím, ale samotný fenomén je širší. Jde o to, že náš styl vlády tíhne k byrokracii v její nejtvrdší formě. A po jakémkoliv rozrušení se vrátí rychleji než prasečí kvičení. Pointa je, že největší šéfové nesnesou potíže. Nesnáší, když je něco špatně, ale trápí ho to. Dobrý podřízený je ten, kdo ho neobtěžuje, šéfové ho neobtěžují, ale reporty jsou prosperující, hladké. Je zde určitá logika: pokud se cítíte špatně, můžete za to vy, odstraníme vás, posadíme toho, kdo bude v pořádku. Alespoň podle zpráv. A tak shora dolů! Myslím, že obraz přišel soudruhu Stalinovi pokrytý až několika vrstvami laku. Špatné zprávy nikoho nezajímaly a postupem času se tak či onak všechny kontrolní služby a kontrola nad kontrolou dohodly. A pokud je vše v pořádku, nemusíte dělat nic! Takže to neudělali, nebo udělali desetinu toho, co bylo nutné. A kamisaři jsou zvláštností: místo toho, aby byli obviněni z nekompetence a odstraněni, jako obvykle, budou prohlášeni za alarmisty a defétisty, budou podrobeni vyšetřování. Je mnoho z nás, kteří jsou tak odvážní, aby za takových okolností promluvili? Ano, žádné nejsou, protože každý tady z matčina lůna ví: ruské úřady jsou naprosto nemilosrdné, ale k těm, co blábolí, tak čistě. Tady jsou ztráty. Co je v RYAV, co je v roce 1941. Protože jak bojovat, aniž byste měli skutečnou představu o skutečných schopnostech vaší armády? A kdybych je znal doopravdy, bylo by možné bojovat lépe! Vojenské umění se také skládá z dalších dvou oddílů. První zná každý: je to schopnost bojovat ne podle počtu, ale podle dovednosti, porazit „nespočetné hordy“ nepřítele malou armádou. Ale nějak si nepamatují to druhé: to je umění bojovat s velkým počtem špatných vojáků proti menší armádě, ale mnohem kvalitnější. Schopnost přeměnit kvantitu ve vítězství nad kvalitou. To se také stalo a existují příklady přesně tohoto aspektu vojenského umění.
   4. +2
    23. června 2016 12:17
    Žukov - drzý, ale nemá vyšší vojenské vzdělání.

    Přesněji řečeno žádné vzdělání. Díky bohu, že uměl číst. (A už jsem měl problémy se „psáním“.)

    Jmenování Žukova náčelníkem generálního štábu není chyba - to už je šílenství ("brilantní" Stalin?)
    Jeho zkušenosti byly omezeny na útočné operace.

    Dukov v té době neměl vůbec žádné „zkušenosti“. Všechny jeho „zkušenosti“ jsou jednou operací korpusové stupnice. (Ano, a ten nenaplánoval a nepřipravil on – ne nadarmo Žukov nezmiňuje jméno svého náčelníka štábu!)

    Kde je Žukov, tam je ofenzíva.

    A neúspěšné a krvavé
    Nejlepší taktikou pro SSSR, čekání na úder, by byla taktika Mannerheimu, obrana do hloubky, vytváření příkopů, rozsáhlé minové a drátěné překážky, modernizace a posílení Stalinovy ​​linie.

    Toto je AFTERMARK. To znamená, že se nepočítá.
    Mannerheim měl TŘI personál nějak vyzbrojené brigády, které Finové rozmístili ve 12 brigádách. A v Rudé armádě bylo 25 tisíc tanků. Mluvit o jakémsi „Mannerheimově plánu“ v takových podmínkách vypadá nějak směšně.
    Ne?

    Žukov si vybral tu nejhorší ze všech možností.

    Nic si "nevybral" a nemohl si vybrat podle svého postavení - tento druh volby je MIMO kompetence Nás generálního štábu.

    Počítat s úspěšnými protiútoky v podmínkách poloprázdných tanků na tanky a neschopnosti rudých velitelů využívat radiokomunikaci je šílenství.

    Právě naopak: iniciativa do jisté míry kompenzuje nedostatky ve zkušenostech a řízení.


    Pokud jde o odkazy na technickou negramotnost mladšího personálu, informace jsou značně přehnané. Školou DOSAAF prošlo před válkou více než milion mladých lidí.

    \tiše přísahal\
    Našli byste statistiky o banálních rekrutech s gramotností, co?
    Rusové byli napůl negramotní, dokonce i ve smyslu „číst“. Našli se ale i Nerusové, kteří nejen „četli“, ale ani nevěděli, jak banálně „rozumět rozkazům“.
    1. +1
     23. června 2016 12:57
     Citace: AK64
     Rusové byli napůl negramotní, dokonce i ve smyslu „číst“. Našli se ale i Nerusové, kteří nejen „četli“, ale ani nevěděli, jak banálně „rozumět rozkazům“.

     Začněme od konce. Pokud jde o "poloviční" negramotnost, je to z kvality vašeho mozku. Můj dědeček byl odveden do armády v roce 1913 a měl čtyři třídy na farní církevní škole. V roce 1938 můj otec promoval na pedagogické škole, v roce 1939 sloužil v Barabash-Levada KFVO. Nyní nejsou o nic více negramotní /funkčně/, jak to bylo, než za soudruha. Staline!
     Citace: AK64
     A v Rudé armádě bylo 25 tisíc tanků. Mluvit o jakémsi „Mannerheimově plánu“ v takových podmínkách vypadá nějak směšně.

     Je to podle fašistických statistik? Jaká praktická „srážka“ byla v Rudé armádě v roce 1941? Kolik hodin za rok? Kolik střelby bylo provedeno na samostatnou posádku? Kolik benzínu bylo uvolněno na výcvik posádky v roce 1941?
     Citace: AK64
     Právě naopak: iniciativa do jisté míry kompenzuje nedostatky ve zkušenostech a řízení.

     Užitečný d.rak je horší než nepřítel!
     Citace: AK64
     Nic si "nevybral" a nemohl si vybrat podle svého postavení - tento druh volby je MIMO kompetence Nás generálního štábu.

     Tak mi řekněte o SVÉM GSh.
     Citace: AK64
     Jeho zkušenosti byly omezeny na útočné operace.
     Dukov v té době neměl vůbec žádné „zkušenosti“. Všechny jeho „zkušenosti“ jsou jednou operací korpusové stupnice. (Ano, a ten nenaplánoval a nepřipravil on – ne nadarmo Žukov nezmiňuje jméno svého náčelníka štábu!)

     Nakonec si přečtěte o rovnováze sil a prostředků na Khalkhin Gol! Na obou stranách .... Case-scale pa-a-ni-ma-a-sh!
     Citace: AK64
     Přesněji řečeno žádné vzdělání. Díky bohu, že uměl číst. (A už jsem měl problémy se „psáním“.)

     Dělal jste jeho zkoušky osobně? Ne
     1. +1
      23. června 2016 13:06
      Začněme od konce. Pokud jde o "poloviční" negramotnost, je to z kvality vašeho mozku. Můj dědeček byl povolán do armády v roce 1913, měl

      Stop-stop-stop --- "Tvůj dědeček" je statistika? Dělá všechny statistiky?
      Dáváte STATISTIKY, jakmile jste vyšplhali na objekt.
      A statistiky jsou takové, že můj děda byl negramotný (zemřel na zranění 45. srpna, tedy po válce - a žádný důchod pro děti, kterým bylo OSM)

      čtyři třídy farní církevní školy.

      Myslíte si, že je to hodně?
      No Němci mají skoro VŠECHNO - s průměrem.
      Oceňujte ten rozdíl.

      Otec v roce 1938 vystudoval vysokou školu pedagogickou, v roce 1939 sloužil v Barabash-Levada KFVO.

      Je to "statistika"? Na jedné osobě?
      Mimochodem, jaký byl titul vašeho otce? Obvykle s technickou školou dostal Kubari okamžitě. Nebo ne hned, ale později.

      Nyní nejsou o nic více negramotných /funkčně/, jak to bylo, než za soudruha. Staline!

      Je to jasné – už se s vámi není o čem bavit. To je jasné. Typická komatóza

      Sbohem, jsi ignorován.
     2. +1
      23. června 2016 13:51
      Citace od V.ic
      Začněme od konce. Pokud jde o "poloviční" negramotnost, je to z kvality vašeho mozku. Můj dědeček byl odveden do armády v roce 1913 a měl čtyři třídy na farní církevní škole. V roce 1938 můj otec promoval na pedagogické škole, v roce 1939 sloužil v Barabash-Levada KFVO. Nyní nejsou o nic více negramotní /funkčně/, jak to bylo, než za soudruha. Staline!
      Citace: AK64

      Za prvé, výše uvedené statistiky jsem uvedl pouze pro jednu divizi:
      Rodáci národní republiky neruské národnosti 1914 osob. nebo 23.2 % z nich, 236 lidí, kteří vůbec nemluví rusky...

      Negramotní - 211 lidí, negramotní 622 lidí, s vytvořením 3-4 skupin 3571 lidí.


      nemluvě o tom, že kromě školy Němců tam byl i RAD
   5. -1
    23. června 2016 12:19
    Jak dlouhá je Mannerheimova linka?
    A délka hranice SSSR v roce 1941?

    Někdo stavěl Atlantický val. Rozbité za den...
    1. +1
     23. června 2016 12:58
     Někdo stavěl Atlantický val. Rozbité za den...


     A nebereme v úvahu vybavení sil pro tento průlom?
   6. 0
    23. června 2016 12:26
    Isajevova kniha o Stalingradu. Manévrovací bitvy ve stepi se ukázaly jako nejlepší způsob, jak rychle zůstat bez vojáků pro slabší stranu. Divize zmizely téměř beze stopy za den nebo dva. Takže ani Shaposhnikov by neuspěl.
   7. +2
    23. června 2016 15:31
    "Bylo by lepší jednat podle plánu B. Šapošnikova, ve kterém měla být obrana aktivní, s manévrem" ////

    Zcela s tebou souhlasím.
    Mobilní obrana by byla nejlepším způsobem, jak zastavit blitzkrieg.
    Masivní čelní protiútoky znovu a znovu vedly do kotlů.
    1. +1
     23. června 2016 15:44
     Mobilní obrana by byla nejlepším způsobem, jak zastavit blitzkrieg.

     No, bylo a jaký to má smysl?
     Protiúder Boldinovy ​​skupiny, prosím, jako příklad: v plném souladu se "Směrnicemi jedna-dva-tři" zorganizoval Pavlov protiúder na Suwalki se silami dvou MK a jednoho KK, zcela přímo v zadní část Gotu. A jaký je smutný výsledek?
     Nebo stejný protiútok v oblasti Rovno-Dubno: až čtyři mikrony. A prali jste se hodně?

     To znamená: pokusili se pohnout, ale něco se pokazilo.
     Masivní čelní protiútoky znovu a znovu vedly do kotlů.

     V reálu to byla pasivita (vlastní i cizí), která vedla ke kotlům. A kde se aktivně bojovalo, nebyly kotle
     1. +1
      23. června 2016 17:13
      "A kde se aktivně bojovalo, nebyly kotle" ////

      Četl jsem opak: němečtí generálové se modlili
      aby Rusové zaútočili a čím větší, tím lepší.
      Wehrmacht použil zcela tatarsko-mongolskou taktiku: začal
      „ústup“, „ztráta“ náklaďáků, děla... zakopali, přešli do obrany,... a uzavřeli obklíčení na bocích. A tak - znovu a znovu ve 41 letech.
      1. +1
       23. června 2016 18:35
       Četl jsem opak: němečtí generálové se modlili
       aby Rusové zaútočili a čím větší, tím lepší.

       Ano, můžete číst cokoliv.

       Ale tady jsou fakta - jsou:
       (1) První velký kotel, v Bělorusku, je důsledkem toho, že se před ním Gót nepotkal (22. června, zrovna nikdo neměl čas) s odporem a okamžitě dobyl mosty přes Němen (až tři kousky). To znamená, že jsme neměli čas - nebyla to žádná aktivita. Nebo by mohly explodovat...
       Průlom Gothy nebylo možné zastavit. Výsledek - 330 tisíc vězňů
       (2) Druhým je Uman. Důvodem je IMHO Ponedelinova pasivita. Byl zajímavý... Zastřelili ho, už v 50. letech. Pravda je, že byli rehabilitováni v 56.
       (3) Další je Smolensk. Nebyli tam pasivní, ale ani nešli do útoku. Jelikož ale nebyli pasivní, podařilo se z kotle vytáhnout cca 200 tisíc. Je zde však 150 vězňů. A kdyby byli aktivní tam, kde je to nutné, pak by vyšli všichni.
       (4) No, Kyjev. Opět - výsledek IMHO pasivity, nikoli aktivity ...

       A tak dále: všude pasivita končila obklíčením.

       Kde "aktivita" vedla ke katastrofám, to je už ve 42., to je Krym, Charkov, no, 2UdA. 33A znovu. Tady ale v každém případě nebyl problém činnost sama o sobě, ale činnost vykonávaná lékařem (jak se v armádě říká „jen iniciativní lékař je horší než lékař“). Čili v každém případě (snad kromě 2Ud.A) je za to odpovědný i lékař.

       Wehrmacht použil zcela tatarsko-mongolskou taktiku: začal
       „ústup“, „ztráta“ náklaďáků, děla... zakopali, přešli do obrany,... a uzavřeli obklíčení na bocích. A tak - znovu a znovu ve 41 letech.


       Ne, to nikdy neudělali.
       A obecně je to nesmírně těžké, i pro Němce jste popsal typ bitvy.
       1. 0
        24. června 2016 08:35
        Zajímavý. Obecně platí, že během „válečného období“ dvacátého století (1914-1950) pouze CHKO skutečně ovládala umění strategického ústupu. Ostatní na to neměli čas. Všichni nějak zapomínáme, že největší nepřetržitou vojenskou zkušenost měli právě Číňané – takový paradox. Uchýlili se k záměrnému strategickému ústupu jako formě boje a věděli, jak to udělat doopravdy. Mimochodem, takhle zlomili „hrdinského“ MacArthura v Koreji. Příspěvkem k taktickému umění čínských komunistů byla noční bitva pěších jednotek. Mao na rozdíl od Kima nebyl vůbec průměrný voják, velmi dobrý teoretik.
   8. +1
    23. června 2016 17:53
    Osobně nejsem profesionální historik, ale v domnění, že kdybychom „podle instrukcí moudrého Šapošnikova“ neustále ustupovali v roce 1941, pak bychom se vzdali Moskvy a Rudou armádu by mohl potkat nový rok 1942 v Oblast Kamčatky, která vydala Němcům celou zemi! .. .Není v Shaposhnikovově plánu!!!Myslím, že v létě 1941 jsme prostě neměli dostatek zdrojů a inteligence. No a - opravdové bojové zkušenosti, které už Wehrmacht měl.
    1. -1
     24. června 2016 12:33
     Citace: Andrey Zhdanov
     Osobně nejsem profesionální historik, ale v domnění, že kdybychom „podle instrukcí moudrého Šapošnikova“ neustále ustupovali v roce 1941, pak bychom se vzdali Moskvy a Rudou armádu by mohl potkat nový rok 1942 v Oblast Kamčatky, která vydala Němcům celou zemi! .. .Není v Shaposhnikovově plánu!!!Myslím, že v létě 1941 jsme prostě neměli dostatek zdrojů a inteligence. No a - opravdové bojové zkušenosti, které už Wehrmacht měl.

     Neměli jsme dostatek času a ne zkušeností, které nebyly o nic méně než německé a ještě více.
   9. 0
    23. června 2016 17:53
    Osobně nejsem profesionální historik, ale v domnění, že kdybychom „podle instrukcí moudrého Šapošnikova“ neustále ustupovali v roce 1941, pak bychom se vzdali Moskvy a Rudou armádu by mohl potkat nový rok 1942 v Oblast Kamčatky, která vydala Němcům celou zemi! .. .Není v Shaposhnikovově plánu!!!Myslím, že v létě 1941 jsme prostě neměli dostatek zdrojů a inteligence. No a - opravdové bojové zkušenosti, které už Wehrmacht měl.
   10. +1
    23. června 2016 22:51
    Citace: Mahmut
    Nejlepší taktikou pro SSSR, čekání na úder, by byla taktika Mannerheimu, obrana do hloubky, vytváření příkopů, rozsáhlé minové a drátěné překážky, modernizace a posílení Stalinovy ​​linie.

    Jako v Belgii, co? Za kolik hodin byla taková superobrana hacknuta Němci? A na Finy je lepší nevzpomínat - jejich obrana byla také rozbitá, je to jen otázka času. Ani jedna válka v historii nebyla vyhrána obranou. Jakákoli obrana je otevřena. Útočník si vždy může vybrat čas a místo úderu, když předtím vytvořil takovou koncentraci svých jednotek na úzkém sektoru fronty, že to žádná obrana neodolá. A pak – předek obránců se zhroutí jako domeček z karet.
    1. +1
     23. června 2016 23:11
     Ani jedna válka v historii nebyla vyhrána obranou.


     Ano
     Druhý punský
     1812-th
     první světová válka
     Ano, vlastně i druhá světová válka, i když tomu nebudete rozumět
  2. -1
   23. června 2016 10:02
   http://edgeways.ru.mastertest.ru/public/index.php?doc=134
  3. 0
   23. června 2016 10:02
   http://edgeways.ru.mastertest.ru/public/index.php?doc=134
   1. +4
    23. června 2016 11:05
    Autor uvedl 7 hlavních důvodů porážky naší armády v roce 41. Myslím, že je třeba uvést ještě jeden důležitý důvod našich porážek v počátečním období války. To je velký počet lidí, kteří byli uraženi sovětskou vládou. Naše země byla v té době svým sociálním složením především selská a Lenin si svými hesly dokázal získat většinu obyvatelstva. Otázku půdy vyřešil vyvlastněním půdy velkým vlastníkům půdy a jejím rozdělením rolníkům. Výsledkem bylo vítězství v občanské válce. Následně se objevily přebytky, naturální daně a nakonec i zábory půdy ve prospěch státu, svou nepříliš pozitivní roli v této věci sehrála kolektivizace. V důsledku toho se velké množství rolníků cítilo podvedeno. Velká povstání Tambovská, Západosibiřská, Čapannajská válka v provincii Samara v řadě dalších provincií byla potlačena velmi krutě a celou zemí se přehnala vlna represí. V důsledku těchto represí byly některé sociální skupiny obyvatelstva omezeny ve svých právech. Neměli právo zastávat veřejné funkce, neměli právo účastnit se voleb, sloužit v armádě atp. Zajímavý bod; hlas dělníka se rovnal několika hlasům rolníků. A to je podle ústavy sovětského Ruska. Až v roce 1939 byla omezení některých sociálních skupin zrušena.V důsledku toho se v roce 41 vzdalo podle různých odhadů asi 3.5 milionu sovětských vojáků a velitelů. Domnívám se, že hlavním důvodem kapitulace tolika vojáků a velitelů byla vnitřní politika komunistické strany. A v roce 41 není snadné, zda si naši vůdci a církev pamatovali jak Alexandra Něvského, tak Dmitrije Donskoye.
  4. 0
   23. června 2016 15:27
   "V létě 1942 došlo k podobné katastrofě jižním směrem" ///
   "Takže existují některé .. důvody, které nejsou v článku zohledněny." ////

   Jeden z nich - teprve na konci roku 42 byl konečně vytvořen adekvátní generál Shab s Vasilevským, Antonovem ...
   Vykopli Žukova, Mertskova, kteří... nechápali nic o tom, co se děje.
  5. Komentář byl odstraněn.
  6. +1
   19 Leden 2017 16: 19
   A nezapomeňme, že mnoho druhů vojsk ponechaných bez koní (tankisté, dělostřelci atd.) sloužilo k jiným účelům, tzn. zůstali bez koní u pěchoty, kde v prvních letech války vycvičený personál složil hlavy, pro ně jasná vzpomínka. Stačily 2 výkřiky Stalina. Veškerý vycvičený personál bez koní měl být odvezen do týlu, aby se znovu zformoval a znovu zformoval části Rudé armády, které zůstaly bez vybavení. (V. Karpov "Generalissimo".)
 2. +3
  23. června 2016 06:07
  Všechno je pravda až na řeči o hlavním úderu, pokud by hlavní síly nedokázaly odrazit úder na jihozápadě, pokud by byly nasazeny v západním okrese, vše by se jen zhoršilo.
  1. +3
   23. června 2016 13:33
   Všechno je pravda až na řeči o hlavním úderu, pokud by hlavní síly nedokázaly odrazit úder na jihozápadě, pokud by byly nasazeny v západním okrese, vše by se jen zhoršilo.


   Není zřejmé, vůbec ne zřejmé.
   Jsou zde dva body:
   (1) Velitel KOVO a poté SWF, gen Kirponos, byl málo kompetentní. Kirponos je vojenský úředník, úroveň jeho kompetence: velet vojenské škole. (Mimochodem, Žukovův poskok - Žukov předložil loajálníA ne schopný). Odtud pramení problémy státních investičních fondů.
   (2) Ve svém sektoru odpovědnosti si západní fronta vedla pozoruhodně dobře. (no, v porovnání, všechno je v porovnání, samozřejmě). Západní fronta se zhroutila v důsledku Gothova „jezdeckého nájezdu“. Ale průlom Gothu je už přímou vinou plánování, tedy generálního štábu (tedy všech stejný Žukov). Goth překročil hranici na prázdném prostorua okamžitě dobyl 3 mosty přes Neman ze 4 dostupných. Nebylo proti němu prakticky nic. A to i přesto, že když Goth udeřil na jihovýchod (místo striktně na východ, jak se to v praxi stávalo), protitanková dělostřelecká brigáda tam umístěná by se ukázala být proti němu. Takže právě tato nepokrytá oblast s mosty se stala katastrofou polární fronty.

   Takže... mohl jsi to naplánovat lépe, můžeš.
   1. +1
    23. června 2016 16:14
    Citace: AK64
    Ve svém sektoru odpovědnosti si západní fronta vedla pozoruhodně dobře. (no, ve srovnání, všechno je samozřejmě ve srovnání). Západní fronta se zhroutila v důsledku Gothova „jezdeckého nájezdu“. Goth překročil hranici prázdným místem a okamžitě dobyl 3 mosty přes Neman ze 4 dostupných. Takže právě tato nepokrytá oblast s mosty se stala katastrofou polární fronty.


    Nechtěl jsem se zaplést do hádky plné takových kategorických výroků, ale dobře...
    V kapele se odehrál nájezd Gothské jízdy, jak říkáte, (velitel 3. tankové skupiny). Severozápadní fronta a stejně jako dobytí tří mostů přes Neman v oblasti Alytus a Merkin je Litva, nikoli Bělorusko.
    Tak, Gotha průlom v St. Zap.
    1. +1
     23. června 2016 16:36
     Citace: AK64
     Ve svém sektoru odpovědnosti si západní fronta vedla pozoruhodně dobře. (no, ve srovnání, všechno je samozřejmě ve srovnání). Západní fronta se zhroutila v důsledku Gothova „jezdeckého nájezdu“. Goth překročil hranici prázdným místem a okamžitě dobyl 3 mosty přes Neman ze 4 dostupných. Takže právě tato nepokrytá oblast s mosty se stala katastrofou polární fronty.     Nechtěl jsem se zaplést do hádky plné takových kategorických výroků, ale dobře...
     Jízdní nájezd na Goth, jak jste se rozhodl říci, (velitel 3. tankové skupiny) se odehrál v zóně Severozápadní fronty a podobně jako dobytí tří mostů přes Neman v oblasti \ uXNUMXb\uXNUMXbAlytus a Merkin, to je Litva, ne Bělorusko.
     Tak, Gotha průlom v St. Zap.


     Upřímně řečeno, jak jste seděli „bez zasahování“ – seděli byste dál.
     Goth (ve skutečnosti 3. TGr.) „prorazil“ (přesněji „překročil hranice“, aniž by našel jakýkoli odpor) v oblasti odpovědnosti PribVO. Teprve poté se Goth vydal na východ mezi Neman a Viliya a z nějakého důvodu skončil v hlubokém týlu ZF. Možná proto, že řeky tak tekly? Nebo to byl možná plán?

     V důsledku toho Goth skončil na dálnici Minsk-Mlskva .. na východ (!!!) od Minsku a do Minsku vstoupil z východu, resp.

     To se ukázalo jako verdikt pro ZF.

     To znamená, že ve vlastní oblasti se Polární fronta dokázala s velkými obtížemi udržet. Nedržet frontu - to by bylo nemožné - ale nenechat se zhroutit.
     Ale hluboká objížďka Goth se stala verdiktem.
     1. 0
      23. června 2016 21:38
      Citace: AK64
      Jako byste seděli „nepřekáželi“ – seděli byste dál.


      Neříkej mi co mám dělat a já ti neřeknu kam máš jít...
      1. +1
       23. června 2016 21:40
       další "moudrý chlap" je uveden v nouzi
 3. -2
  23. června 2016 06:47
  Přepisování historie se přelévá z prázdné do prázdné. Nedostatků bylo mnoho, jak taktických, tak strategických. Rozmístění sil a prostředků na západních hranicích mělo spoustu nedostatků, chyby a nedostatky zimní roty nás bohužel nic nenaučily.
  1. +1
   23. června 2016 09:17
   Není tam co přepisovat. Neexistovala žádná historie – tedy propaganda. Vzpomeňte si na scénu z díla K. Simonova, kdy válečný zpravodaj hovoří s bývalým generálem o důvodech neúspěchu v obraně. Vždyť se zdálo, že se připravují, celá země na armádě nic nešetřila... A pak se rozhodli, ať vědci budoucnosti hledají a rozumějí. Hledají tedy důvody a zatím nedospěli ke konečnému konsenzu.
 4. +3
  23. června 2016 07:50
  Dobrá práce, díky autorovi...
 5. -8
  23. června 2016 07:56
  Důvod, který už 3 dny nikdo neřekl. Odklon od tradice staré ruské armády, včetně víry. Nahrazení náboženství ideologickým mluvícím obchodem. Zapomnění na činy velkých „královských“ generálů. Pak, už za války, jsem se k tomu musel vrátit
  1. +1
   23. června 2016 08:02
   Jak se ve druhé světové válce vrátili k náboženství? jištění
   Jo, vzpomínám si na film "Válka v západním směru", jak řekl Mekhlis, že Stalinovo slovo pomůže porazit nepřítele. Zřejmě se vrátili.
   1. +2
    23. června 2016 13:42
    Jak se ve druhé světové válce vrátili k náboženství? jištění
    Jo, vzpomínám si na film "Válka v západním směru", jak řekl Mekhlis, že Stalinovo slovo pomůže porazit nepřítele. Zřejmě se vrátili.


    12. nebo 12. října 1941 vzlétlo letadlo z jednoho z letišť u Moskvy a třikrát Moskvu obletělo. A druhý den bylo nejdřív bláto a pak udeřil mráz. Německé tanky se potopily až k věžím v bahně ... Wehrmacht vstal ...

    Ach ano, letadlo.
    Letadlo neslo Jeho Svatost, patriarchu. A ikona. Který přesně, to nevím. Zdá se, že je to Matka Boží z Kazaně, ale nejsem si jistý přesně.

    Skutečnost byla taková.
  2. +5
   23. června 2016 08:58
   Citace: Beefeater
   Nahrazení náboženství ideologickým mluvícím obchodem.
   nikdy jsi mi neodpověděl, jak to, že od února do října bylo 1.5 milionu dezertérů slavné pravoslavné armády?
   ne, chápu, že jste "ten zatracený kopeček hnal lidi na jatka" a nikdo nechtěl bojovat za "zatraceného Stalina". Ale co výše uvedená fakta?
   1. 0
    23. června 2016 13:24
    Citace: stas57
    od února do října bylo 1.5 milionu dezertérů

    Uklidněte se, poručíku!
    Jaké události v únoru jsme četli, co se tehdy v zemi stalo, a že 1.5 milionu nebylo známo.
    1. -1
     23. června 2016 13:53
     Citace: Bílá garda
     Uklidněte se, poručíku!
     Jaké události v únoru jsme četli, co se tehdy v zemi stalo, a že 1.5 milionu nebylo známo.

     za prvé to bylo 200 tisíc měsíčně, válka začala všem vadit a za druhé, pardon, lidé nechtěli bránit moc zatracených bolševiků
     1. +1
      23. června 2016 14:52
      válka začala trápit všechny,

      KOMU?

      Zkontrolujte prosím, co se vám teď chystám říct (neberte mě za slovo – zkontrolujte to!)
      Do konce roku 1916 měl Tsvr .... 15 milionů lidí ve zbrani.
      Z toho pouze 4.2 milionu bylo vpředu. A zbytek? A vzadu, v rezervách.

      KDO tam tedy je a CO je „unavený“? "Unavený" z kila masa každý den jíst chudáky?
      Ostatně právě od záložních pluků dezertovali, z fronty už vůbec ne. Tito lidé frontu vůbec neviděli!
      1. 0
       23. června 2016 21:29
       Citace: AK64
       KDO tam tedy je a CO je „unavený“? "Unavený" z kila masa každý den jíst chudáky?
       Ostatně právě od záložních pluků dezertovali, z fronty už vůbec ne. Tito lidé frontu vůbec neviděli!

       ano všem, doma se ženou míle než i skladem
       1. -1
        23. června 2016 21:34
        ano všem, doma se ženou míle než i skladem

        Je jasné, že i poplatky mohou nudit
        Až do února však nebyly žádné problémy.
        1. 0
         23. června 2016 23:24
         Citace: AK64
         Až do února však nebyly žádné problémy.

         orot ne, dokonale cítí sílu
         1. 0
          23. června 2016 23:33
          orot ne, dokonale cítí sílu

          Přesně tak.
          No a když se tam někteří lidé rozhodli, že jsou chytřejší než car, tak se naskytla přímá a férová otázka: "když jsi ty chytřejší než car, tak proč já nejsem chytřejší než ty? Koneckonců, chci taky zkusit paní a také mladá dáma"

          Všechno je jako vždy jednoduché: porušení pravidel hry - nestěžujte si
   2. +1
    23. června 2016 14:01
    nikdy jsi mi neodpověděl, jak to s tím je února do října bylo 1.5 milionu dezertérů slavné ortodoxní armády?
    ne, chápu, že jste "ten zatracený kopeček hnal lidi na jatka" a nikdo nechtěl bojovat za "zatraceného Stalina". Ale co výše uvedená fakta?


    Ať je to tedy „od února do října“.
    Přineste, co se stalo PŘED únorem – tehdy to bude hádka.
    A všechno to po Únor... To už je kolaps. Zrušil Bůh v únoru.

    To znamená, že váš argument jen potvrzuje Beefeaterovu tezi...
  3. +3
   23. června 2016 09:01
   Citace: Beefeater
   . Odklon od tradice staré ruské armády, včetně víry. Nahrazení náboženství ideologickým mluvícím obchodem.
   oklamat
   No tak nějak ano, ale kněží bylo málo a kdyby se místo granátů rozdávalo vojákům kadidelnice .... Němci by padli smíchy a byli by zajati a odvedeni, takže válka by skončila 22. června.
   Citace: Beefeater
   Pak, už za války, jsem se k tomu musel vrátit

   Musel jsem se vrátit ze zcela prozaického důvodu pro otupělost propagandy, vzhledem k tomu, že „proletářská solidarita“ proletářů celé Evropy, kteří při útoku na první vyhlášený proletářský stát – SSSR, okamžitě uvízli, správně za Bugem alespoň bajonetem do země, nebo dokonce úplně buržoazie se zvedne na bajonetech, letěla jako překližka nad Paříží. OPĚT Vlastenecky dospěli ke správnému závěru a přenastavili propagandistickou mašinérii, udržovanou ve formě stejného filmu „Alexander Něvskij“, srozumitelný celému obyvatelstvu země, ale Stalin již začal podporovat kněze směrem k vyhlídce na jižním směrem k Levantě. Nakonec se jich vzdal, když se mu po válce nepodařilo udržet moskevského patriarchu v ekumeně.
   1. -3
    23. června 2016 13:25
    Citace z prům
    létal jako překližka nad Paříží.

    Ano, všechna vaše mizerná ideologie a propaganda letěla vedle! Relaxovat.
    1. +1
     23. června 2016 15:45
     Citace: Bílá garda
     Ano, všechna vaše mizerná ideologie a propaganda letěla vedle!

     Jak je to v roce 1917 pro víru, krále a vlast? Jaký je výsledek první světové války pro Rusko?
     Citace z Altona
     Nemůžeme zapomenout na francouzskou buchtu?

     A co budete dnes v podobné situaci zpívat? ,, Proces probíhal ",,, Odpusťte mi, Rusové"? Nebo v tichosti rozbalili role k adopci ve francouzštině v záchvatu seznámení s novou „aristokracií“, „Za vlast! Za Stalina“ lidé pak odjeli do Berlína a nakonec všechny po cestě zabili. Ale koho "pro náš dům Gazprom" povýšíte do divize jezdeckých gard pojmenované po Mannerheimovi - uvidíme.
  4. +2
   23. června 2016 09:14
   Citace: Beefeater
   Důvod, který už 3 dny nikdo neřekl. Odklon od tradice staré ruské armády, včetně víry. Nahrazení náboženství ideologickým mluvícím obchodem. Zapomnění na činy velkých „královských“ generálů. Pak, už za války, jsem se k tomu musel vrátit

   ----------------------------
   Nemůžeme zapomenout na francouzskou buchtu? Dobrou chuť. Buď Němci, stejně jako Židé, byli první, kdo zlikvidoval komisaře a okamžitě je zastřelil. Co je na "mluvčí místnosti" tak drsného? Kněží se z nějakého důvodu nedotkli, dokonce dovolili otevřít faru.
   1. +1
    23. června 2016 09:35
    Citace z Altona
    Nemůžeme zapomenout na francouzskou buchtu?

    požádat "Lidé ze služebnictva jsou někdy opravdoví psi, čím přísnější je trest, tím jsou Pánu milejší."
    Citace z Altona
    Bon appetit

    Přál jste mu, aby ve stáji bičoval? smavý
    1. +6
     23. června 2016 10:00
     Citace z prům
     Přál jste mu, aby ve stáji bičoval?

     -------------------
     Myslím tím, že není třeba se pouštět do ideologie, kde vůbec neexistuje. Lidé v roce 1941 odešli a masivně se přihlásili do milice a zemřeli. Inu, s tak rozsáhlými bitvami nebyly žádné zkušenosti, ani řadoví, ani jejich velitelé, mnozí byli ztraceni díky síle instinktů. Morálka byla vysoká, lidé chtěli nepřítele odrazit. Jen další neúspěchy uvrhnou každého do zmatku. Všechny tyto „skvělé nárameníky“ a „mladé jízdní stráže“ také uprchly z Krymu v roce 1920 a vytlačily ženy a děti u lávky na poslední parník. Jen jsou teď paměťová relé lidí selektivní, spínají se v pro někoho "potřebných" kombinacích.
     1. -4
      23. června 2016 11:39
      Všechny tyto „skvělé nárameníky“ a „mladé jízdní stráže“ také uprchly z Krymu v roce 1920 a vytlačily ženy a děti u lávky na poslední parník.


      Připomínáš si roky 1914-15?

      Kavalírské gardy...
      1. +2
       23. června 2016 13:15
       Citace: Olezhek
       Připomínáš si roky 1914-15?

       ----------------
       Připomeň mi. Tam se stejným způsobem fronta v roce 1915 zhroutila. A v roce 1914 car-kněz stále bojoval s Dohodou proti Trojité alianci. A pak ještě neexistovala taktika bleskové války, že císařští vojáci šli pěšky a na koních jako Rusové.
       1. -2
        23. června 2016 13:30
        Citace z Altona
        Tam se stejným způsobem fronta v roce 1915 zhroutila.

        Definujme „zhroucenou frontu“. Jinak není jasné, proč se bitvy na hranici vedly po celou válku, pokud se „fronta zhroutila“?
        Citace z Altona
        A v roce 1914 car-kněz stále bojoval s Dohodou proti Trojité alianci.

        No a co taky vadilo dědovi Soso, vzhledem k tomu, že Francie i Velká Británie byly ve válce s Německem a bojovaly s ní PŘED útokem Německa na SSSR?!
        1. +2
         23. června 2016 13:36
         Citace: Bílá garda
         Definujme „zhroucenou frontu“. Jinak není jasné, proč se bitvy na hranici vedly po celou válku, pokud se „fronta zhroutila“?

         --------------------
         Jaká hranice? Polsko, Kuronsko a Galicie byly rozdány. O čem to mluvíš? Zároveň mějte na paměti, že hrdinové Sommy podpírali Němce ze západu.
         1. 0
          23. června 2016 22:18
          Citace z Altona
          Jaká hranice? Polsko, Kuronsko a Galicie byly rozdány

          Ale nic o tom, že by Halič byla před 1. světovou válkou součástí Rakouska-Uherska? Tito. dal někoho jiného?
          Jo a Kuronsko v Polsku nazývat ruštinu je nějak zvláštní.
          Citace z Altona
          Rommel je vozil v Africe.

          Ano, ano, jel jsem velmi tvrdě. Pravda, německo-italská vojska se nakonec vzdala a sám Rommel v letadle sotva vzal nohy. Ale historky, jak je tam všechny nahnal, zahřejí na duši. Tito. jel zhruba stejně jako Paulus. Jediný rozdíl je v tom, že Paulus se v letadle neposral.
          Citace z Altona
          Spojené státy až do roku 1944 nebojovaly s Německem vůbec.

          Do temnoty. Okouzlující. A nic, co už v roce 1942. Američané bojovali na severu. Afrika? Ale nic, co by na začátku července 1943. byla sicilská a v prvních dnech září italská operace? V důsledku čehož již 8. září 1943. Itálie kapitulovala.
          Měl by sis aspoň něco přečíst. A pak něco napsat.
        2. +1
         23. června 2016 13:44
         Citace: Bílá garda
         No a co taky vadilo dědovi Soso, vzhledem k tomu, že Francie i Velká Británie byly ve válce s Německem a bojovaly s ní PŘED útokem Německa na SSSR?!

         ----------------------
         Co je to za "bojové akce"? Z Dunkerque, ano, statečně se zahalili. Britové bojovali na nebi a na ostrovech, v Africe je Rommel řídil. Ale na samotném kontinentu nebyly vytyčeny žádné frontové linie. Francouzi se vzdali země a šli pít Burgundsko s nepřáteli. Spojené státy až do roku 1944 nebojovaly s Německem vůbec.
        3. Les
         +1
         23. června 2016 14:48
         [citát = Bílá garda]
         Definujme „zhroucenou frontu“. Jinak není jasné, proč se bitvy na hranici vedly po celou válku, pokud se „fronta zhroutila“?
         Ukažte motorizované jednotky Němců v roce 1915, které dokázaly ujet až 100 km za den spolu se všemi posilovacími prostředky. V 2. světové válce bylo vše určováno rychlostí pochodu pěchoty, která předtím šla pod kulomety, zaujala 3-XNUMX zákopy a táhla na sebe děla.
      2. +1
       23. června 2016 15:00
       Připomínáš si roky 1914-15?

       A co je špatného na letech 1914-15? Všechno je tam v pořádku. Ztráty ruské armády na konci roku 1916 --- méně než 600 tisíc zabitých. (Samozřejmě plus ranění a vězni, ale porovnejte měřítko!)
     2. -3
      23. června 2016 13:28
      Citace z Altona
      Lidé v roce 1941 odešli a masivně se přihlásili do milice a zemřeli.

      To jo. Šli jsme. Velmi masivně, což je nejzajímavější, a tak masivně, že celé divize ze Střední Asie šly bránit Moskvu a „domobrany“ byly zaznamenány až do roku 1945, přicházely další a další.
      Zřejmě ve frontě na 4 roky stáli za sebou.
      1. +2
       23. června 2016 13:40
       Citace: Bílá garda
       To jo. Šli jsme. Velmi masivně, což je nejzajímavější, a tak masivně, že celé divize ze Střední Asie šly bránit Moskvu a „domobrany“ byly zaznamenány až do roku 1945, přicházely další a další.

       --------------------
       Ze střední Asie? Ze včerejšího Basmachi chtol? Tady máte „osvícení v mozku“. Byl jsi vůbec v armádě? Alespoň si dokážete představit procenta podle národnosti, co to bylo na úřadech a v armádě. Pokud s vámi budu dál takto mluvit, nevstoupím do vaší paralelní reality. Ráno nezpívám „Bůh ochraňuj cara“.
      2. 0
       23. června 2016 20:00
       Citace: Bílá garda
       Velmi masivně, což je nejzajímavější, a tak masivně, že celé divize

       Citace z Altona
       Tady máte „osvícení v mozku“. Byl jsi vůbec v armádě?

       za co? Nedej bože něco takového v ruské armádě! i tiše v hadru o "srpnové katastrofě" mlčí! Chcete, aby ještě něco chtěl vědět o oddílech lidových milicí, že přijali Němce z Vjazmy a opustili obklíčení a pak byli převeleni do kádry! A to jsou jen moskevští dobrovolníci. Když vidím tyto nově ražené "agistoggaty šlechtického shromáždění proletářského okresu", nebo čtu, okamžitě si vzpomenu na Bulgakova, no, jeho generál Černý
       No, Paramone... Já, hříšný člověk, bych se záměrně podepsal s bolševiky, abych tě zastřelil. Zastřelil bych - a okamžitě bych se odhlásil.
       samorostlá kavalerie - znalosti s gulkinským křenem, za tu drzost - mohou Poláci jasnovidci závidět.
  5. Les
   +3
   23. června 2016 09:34
   Pokud jde o rostoucí morálku, političtí instruktoři se slovy nelišili od kněží, pouze také bojovali a vyzývali k boji nikoli za iluzorního boha, ale za svou zemi a rodinu.
   1. -5
    23. června 2016 11:40
    a vyzvali k boji ne za iluzorního boha, ale za svou zemi a rodinu.


    A ještě méně iluzorního bolševika
    1. 0
     23. června 2016 13:08
     Citace: Olezhek
     A ještě méně iluzorního bolševika

     VKP(b)? Velmi lehkomyslně, sakra, jsi náš.
    2. Les
     +1
     23. června 2016 14:43
     Vzhledem k počtu komunistů v armádě je to docela reálné. A pak byl stranický průkaz na papíře novodobého byrokrata, který do strany vstoupil kvůli teplému místu, ho zavázal udělat hodně.
 6. -2
  23. června 2016 08:03
  Kde naši "analytici" na začátku roku 41 napočítali 10000 15000 tanků a XNUMX XNUMX letadel od Němců? Nesprávné údaje o nepřátelských silách vedly k chybám v jejich plánech. ano hi
  1. -1
   23. června 2016 09:16
   Citace: fa2998
   Kde naši "analytici" na začátku roku 41 napočítali 10000 15000 tanků a XNUMX XNUMX letadel od Němců?

   Shrnutí veškeré trofejní výbavy. Věřilo se, že Němci jistě změní podlahu Wehrmachtu za stejnou francouzskou.
 7. 0
  23. června 2016 08:03
  úroveň vzdělání branců z vesnic a vesnic byla v naprosté většině případů depresivně nízká. byly organizovány kurzy vzdělávacího programua vojáci byli vycvičeni na stejné úrovni jako vojenské záležitosti elementární ke čtení a piš.

  Ay-yay-yay, co lži a pomluvy o sovětské vládě: každý ví, že negramotnost a dokonce i negramotnost byly zlikvidovány v SSSR zpět do 1934 rok ano lol
  To bylo zhoršeno skutečností, že zpočátku v Rudé armádě nebyli žádní mladší velitelé jako třída. V jiných armádách se jim říkalo poddůstojníci nebo seržanti.

  Kupodivu v Rudé armádě byli předáci a seržanti: nebyli to mladší velitelé?
  1. +3
   23. června 2016 09:21
   Citát od Alexandra
   Ay-yai-yai, jaká lež a pomluva proti sovětské vládě: každý ví, že negramotnost a dokonce i negramotnost byla v SSSR odstraněna do roku 1934

   ----------------------
   Dědeček (otec matky) měl 4 třídy církevní školy, mezitím byl dokonce po zranění proviantníkem ve skladu oděvů, zastával funkci kapitána, byl mistrem. Na JZD byl dokonce, jak se dnes říká, vedoucím osady a zástupcem nějaké úrovně, už si nepamatuji. Lidé ve vesnici přišli a přímo požadovali: "Vyřešte problém, Vasilij, vy jste tady síla." A musel jsem se rozhodnout, někdy byli lidé ještě negramotnější a celkově kromě vesnice a krajského centra nic neviděli.
  2. +1
   23. června 2016 09:34
   Pokud jde o odstranění negramotnosti a dokonce negramotnosti v SSSR do roku 1934:
   Podle předběžných údajů ze sčítání lidu provedeného v lednu 1937 bylo v zemi 62 521 486 negramotných občanů a 61 333 867 gramotných občanů. Pokud nepočítáte děti do deseti let, poměr se ukázal být o něco méně děsivý - 26 % sovětských občanů neumělo číst ani psát. Nemyslím si, že 4 roky před válkou se situace výrazně změnila k lepšímu.
   Co se týče nižších velitelů, které v Rudé armádě zastupovali četaři a předáci, pak v armádách jiných vyspělých zemí se před válkou stávali poddůstojníci profesionální, dobře vycvičenou vojenskou kastou, na které armáda spočívala (zejména v r. Německo, kde se další zkušený poddůstojník těšil velké autoritě než čerstvě upečený leutnant a v USA ječící seržant (jehož fotky jsme nedávno všichni rádi viděli na Topvaru) je stále nejen strašákem rekrutů (a ne pouze oni), ale také jádro, na kterém je založen veškerý výcvik vojáků v armádě, o který se důstojníci opírají a kteří ve skutečnosti jednotkám velí podle rozkazů a pokynů důstojníků.
   V Rudé armádě byla situace s výcvikem nižšího velitelského personálu (zejména po lavinovém nárůstu počtu vojáků a v souvislosti se zavedením všeobecné vojenské povinnosti) mnohem horší.
   Například toto je skrz naskrz naznačeno v oficiálním dokumentu charakterizujícím stav věcí v Rudé armádě v roce 1940 - zákon o přijetí Lidového komisaře obrany SSSR Svazu soudruha Timošenka S.K. od soudruha Vorošilová K.E. ze 07. května 1940 (dokument je velmi zajímavý a podle mého názoru osvětluje mnohé důvody katastrofální nepřipravenosti Rudé armády na nadcházející válku):
   OBSLUHA A ORGANIZACE VOJŮ
   1. Lidový komisariát (obrana) nemá v době přijetí vinou Hlavního ředitelství Rudé armády přesně stanovenou skutečnou sílu Rudé armády, záznam je v mimořádně zanedbaném stavu. Personál vojsk se skládal z personálu a přiděleného personálu; plán propouštění přidělených zaměstnanců se připravuje...
   3. Řadoví a nižší důstojníci Rudé armády jsou z hlediska výcviku různorodí, a to díky přítomnosti lidí různých národností povolaných ze zálohy a odváděných do armády.
   Při obsazování armády lidmi určitých národností byly západní okresy (KOVO, ZapOVO a ODVO) přesyceny lidmi, kteří neuměli ruský jazyk, což ztěžovalo jejich výcvik.
   4. Předpis o službě řadového a nižšího velitelského personálu, vydaný v roce 1931, je zastaralý, pro vedení nevhodný a nikdo ho nepoužívá. Nové ustanovení vymezující pořadí služby nebylo vypracováno.

   a dále tam:
   PERSONÁLNÍ STAV
   V armádě chybí velitelé 21 procent. na personální obsazení.
   Bylo zjištěno, že roční absolventi vojenských škol za poslední desetiletí stěží pokryli přirozený úbytek, aniž by vytvořili rezervy pro zajištění růstu armády a tvorby záloh.
   Neexistuje žádný podrobný plán na pokrytí deficitu. Kvalita výcviku velitelského štábu je nízká, zejména na úrovni četa-rota, ve které až 68 procent mají pouze krátkodobý 6měsíční výcvikový kurz pro podporučíka.
   Výcvik velitelského personálu ve vojenských školách je neuspokojivý, a to z důvodu nízké kvality programů, dezorganizace výuky, nedostatečnosti výuky, nedostatečného zatížení studijním časem a zejména slabé polní praxe.

   Je tam ještě spousta zajímavých věcí, ale to všechno nelze reflektovat v jednom komentáři.
   1. +1
    23. června 2016 14:10
    Citace: Alexander72
    Pokud jde o odstranění negramotnosti a dokonce negramotnosti v SSSR do roku 1934:
    Podle předběžných údajů ze sčítání lidu provedeného v lednu 1937 bylo v zemi 62 521 486 negramotných občanů a 61 333 867 gramotných občanů. Pokud nepočítáte děti do deseti let, poměr se ukázal být o něco méně děsivý - 26 % sovětských občanů neumělo číst ani psát. Nemyslím si, že 4 roky před válkou se situace výrazně změnila k lepšímu...


    Sčítání z roku 1937 bylo shledáno vadným. A podle toho, jak tyto informace prezentovat. Dá se napsat, že gramotná populace v zemi byla 74 %, nebo to může být tak, že 26 % neumělo ani číst, ani psát.
    Podle sčítání lidu z roku 1926 bylo 56 % považováno za gramotné.
    Podle sčítání z roku 1939 již 87 %.
    A to přesto, že v roce 1933 byl vyhlášen přechod na povinné 7leté vzdělávání. Historik Jurij Jakovlev uvedl, že obyvatelé Německa byli mimořádně překvapeni vysokou úrovní vzdělání „východních otroků“, které jim přinesli. A to nejen v technických věcech, ve kterých si ruský rolník vždy rozuměl, ale i v humanitních. I na našich venkovských školách vyučovali cizí (německý) jazyk, v Německu na venkovských školách cizí jazyk neučili.
    A že rudoarmějci neznali materiál dobře, nebyl problém vzdělání, ale lajdáctví jejich velitelů a předáků.
    1. +1
     23. června 2016 14:16
     Potvrzuji vaše slova. Dědeček vystudoval sedmiletou školu, poté učiliště. Po válce až do důchodu byl nejlepším specialistou ve své organizaci.
  3. 0
   23. června 2016 09:36
   Citát od Alexandra
   Ay-yai-yai, jaká lež a pomluva proti sovětské vládě: každý ví, že negramotnost a dokonce i negramotnost byla v SSSR odstraněna do roku 1934

   No má 4 třídy školy a co může hned umět v SVT40 nebo jako strojvedoucí na T34?
  4. -1
   23. června 2016 09:59
   Dokonce o nich byla píseň.
   1. -1
    23. června 2016 13:11
    Citace od Kennetha
    Dokonce o nich byla píseň.

    Nějak dnes nezpíváte obscénní chvalozpěvy, jako byl první článek tohoto autora. Připomínám: "opakování = matka učení."
 8. +3
  23. června 2016 09:22
  Třetí. K nepřijatelnému přepočtu došlo také při určování načasování uvedení sovětských jednotek do plné bojové pohotovosti.

  ale stejně by to nešlo. opakovaně porovnávaly divize "v kraťasech" (87. střelecká divize trvala více než den) a divize v plném BG (například 125. střelecká divize) a není fakt, že ty druhé byly lepší. Hodně záleželo na samotné divizi a jejím velení.

  Lidový komisariát obrany a generální štáb se při posuzování skutečné rovnováhy sil mezi stranami dopustily vážných chybných výpočtů. Připomeňme zpravodajské zprávy, kde údaje o počtu německých divizí neodpovídaly skutečnosti: někdy jich bylo 103, někdy 120. Ve skutečnosti bylo 191 divizí

  tak kdo za to může?
  zpravodajský nebo drogový komisariát?
  Lidový komisariát určil nejméně 180 německých divizí, se spojenci až 240 (poznámka Timošenka a Žukova z 15. května 1941)
  a zpravodajské služby uvedly 120, ale na vině je NPO
  Šestý. Porážka sovětských vojsk v pohraničních bojích byla v dané situaci nevyhnutelná kvůli početní převaze nepřítele na většině směrů, nemluvě o těch hlavních. Tragédií bylo, že sovětské divize v prvním sledu byly mnohem menší než německé (s jejich téměř stejnými schopnostmi). Takže v PribOVO v prvním sledu bylo pouze 7 střeleckých divizí proti 21 divizím Němců. Tedy 3:1. Klasická verze. A přestože je německá divize v průměru 1,6krát silnější než sovětská, náskok je téměř 5krát.

  karty musí být vyvěšeny, vážení, karty a ne obrázky
  Všimněte si, že mapa není bez skvrn.

  Stalin měl spolehlivé informace o soustředění a rozmístění nacistické armády na sovětských hranicích a o její přípravě na útok na Sovětský svaz. Považoval je ale za rozporuplné, nepřesné, provokativní.

  vytí začalo znovu, už jsem psal dříve, probíhala silná dezinformační kampaň.
  jak se to mělo řešit?

  4. dubna 1941: "Vypuknutí nepřátelství musí předcházet ultimátum Sovětskému svazu s návrhem na připojení k Paktu tří."

  5. května: „Německo bude požadovat od SSSR, aby zasáhl proti Anglii na straně mocností Osy. Jako záruku, že SSSR bude bojovat na straně Osy do rozhodujícího konce, bude Německo požadovat po SSSR obsazení Ukrajiny německou armádou a případně i pobaltských států.

  9. května: „Německo nejprve předloží Sovětskému svazu ultimátum požadující větší export do Německa a upuštění od komunistické propagandy... Předložení ultimáta bude předcházet „válka nervů“ za účelem demoralizace sovětského Unie."

  9. června: "Německo předloží SSSR požadavek poskytnout Němcům ekonomické vedení na Ukrajině a použít sovětské námořnictvo proti Anglii."
  1. +1
   23. června 2016 09:34
   Stalin měl spolehlivé informace o soustředění a rozmístění nacistické armády na sovětských hranicích a o její přípravě na útok na Sovětský svaz. Považoval je ale za rozporuplné, nepřesné, provokativní. Sledoval cíl netlačit sovětskou vládu ke krokům, které by mohla využít fašistická klika k porušení paktu o neútočení.

   opět kvílení, opakuji ještě jednou, byla tu mocná společnost dezinformací, včetně ultimát (viz výše) a počtu divizí, které zpravodajské služby neodhalily, a 3x odsunutého data zahájení. Výsledkem bylo, že sovětské velení mělo takový názor, mylný, jak dnes všichni víme, ale tehdy to nebylo tak zřejmé.
   1. 0
    23. června 2016 09:48
    Citace: stas57
    Stalin měl spolehlivé informace o soustředění a rozmístění nacistické armády na sovětských hranicích a o její přípravě na útok na Sovětský svaz. Považoval je ale za rozporuplné, nepřesné, provokativní. Sledoval cíl netlačit sovětskou vládu ke krokům, které by mohla využít fašistická klika k porušení paktu o neútočení.
    opět naříkání, opakuji ještě jednou, byla tu mocná společnost dezinformací, včetně ultimát (viz výše) a počtu divizí, které zpravodajská služba neprozradila, a 3x posunutého data zahájení.

    požádat Co vlastně chceš??? Označujete se
    Citace: stas57
    jak už všichni víme

    Tady jsou teď, jako malé děti, jsou úplně vyhnáni z mozku
    Citace: stas57
    ale pak to nebylo tak jednoznačné.
 9. 0
  23. června 2016 09:58
  Lepší a lepší. Tuto recenzi lze považovat za docela odbornou. Jediné, co je poněkud překvapivé, je použití bešanova, které, jak se mi zdá, není pro historika příliš zaujaté. A dál. Bude zajímavé, zda se autor zamyslí nad důvody spojenými s průmyslem a logistikou. Zdá se mi, že tyto důvody nejsou o nic méně důležité než vojenské chybné výpočty
 10. +5
  23. června 2016 10:05
  Abyste pochopili pravdu o létě 41, stačí se podívat na předválečné filmy. Nejznámější z nich je „Pokud bude zítra válka“. Ale existuje mnoho dalších, mnohem méně známých - "Deep Raid", "Tankers" a další. Takže tyto filmy byly vlastně metodickou příručkou pro přípravu na válku, na kterou SSSR čekal. Stručné shrnutí:

  1. Válka začne překvapivým útokem a poté dlouhodobými bitvami a leteckými údery na pohraniční a pohraniční oblasti.
  2. Bude čas na mobilizaci a přípravu na protiútoky.
  3. Nepřítel bude mít přibližně stejné síly jako Rudá armáda.
  4. Úroveň vycvičenosti a technického vybavení nepřítele je přibližně stejná jako u Rudé armády.
  5. Německo bylo jasně uznáno jako potenciální protivník.

  Simultánní úder silných uskupení s masivním nasazením tanků a letadel v úzkých úsecích fronty tak nebyl vůbec zamýšlen. Na základě předválečných představ byly sovětské jednotky roztaženy podél všech linií sovětsko-německé hranice. A převaha Němců v organizaci komunikace a řízení na bojišti, logistice a logistice, mobilita vojsk díky lepšímu obsazení aut a koní okamžitě ovlivnila průběh nepřátelství. Navíc i přes výkřiky moderních liberálních historiků o údajném hromadném ničení velitelského personálu před válkou kvetla v Rudé armádě laxnost a lajdáctví, stačí si přečíst předválečné rozkazy lidového komisaře obrany.

  Přitom od 22. června jednotlivé jednotky, formace, o obyčejných vojácích a velitelích nemluvě, projevovaly masové hrdinství. Zdá se, že jich bylo mnoho, ale bohužel historici tuto válečnou pravdu hledají mnohem méně, nejvíce se raději zabývají pomluvami a očerňováním akcí Rudé armády v počátečním období války.

  Je zcela zřejmé, že pokud divize drží linii v obraně v daném sektoru, pak pokud uteče byť jen jeden prapor kteréhokoli pluku a nepřítel, využívajíc organizace průzkumu, kontroly a komunikace, okamžitě tento sektor zřídí a vrhne tam solidní síly, pak už žádné hrdinství zbytku praporů a pluků nepomůže.

  Závěr: v tomto stavu Rudé armády byly porážky 41.-42. let nevyhnutelné. Další otázka: bylo možné je nějak minimalizovat?

  Věčná sláva hrdinům 41....
  1. 0
   23. června 2016 10:20
   Citace: avia12005
   Abyste pochopili pravdu o létě 41, stačí se podívat na předválečné filmy. Nejznámější z nich je „Pokud bude zítra válka“. Ale existuje mnoho dalších, mnohem méně známých - "Deep Raid", "Tankers" a další. Takže tyto filmy byly vlastně metodickou příručkou pro přípravu na válku, na kterou SSSR čekal.

   Řekněte mi název země, ve které se tehdy natáčely filmy o jejich vlastní porážce a prostě se prosazovala hluboká obrana s neuvěřitelnými ztrátami No a písně odpovídající úplné a nevyhnutelné smrti a ústupu, ve kterých se zpívaly jednotky? Tak jsem se náhodou v 90. letech díval na americký předválečný film o pilotech na palubě, no, jeden k jednomu, "Fighters", jen Bernes ani nezpívá písničky v angličtině. A o tom, jak ve filmu FBI zmařil zákeřný plán Hitlerovy rozvědky vyhodit do povětří most někde v New Yorku, nebo nějakém jiném San Franciscu-Los Angeles, natolik, že by se to na americké bitevní lodi muselo zcela jistě zhroutit, obecně - GlavPur odpočívá u scénáře.
   Citace: avia12005


   Závěr: v tomto stavu Rudé armády byly porážky 41.-42. let nevyhnutelné. Další otázka: bylo možné je nějak minimalizovat
   V žádném případě. No, kdyby jen odložením útoku nacistů alespoň o rok, jak doufal Stalin, nebo obecně by se Němci báli zaútočit, Zkrátka je potřeba psát fantasy.
   1. +7
    23. června 2016 10:35
    Citace z prům
    V žádném případě. No, kdyby jen odložením útoku nacistů alespoň o rok, jak doufal Stalin, nebo obecně by se Němci báli zaútočit, Zkrátka je potřeba psát fantasy.

    ---------------------
    Ale blesková válka byla stále zmařena. Tvrdohlavé bitvy v kotlích u Smolenska a Vjazmy. Ano, bylo těžké bojovat, ale Němci se k Moskvě přiblížili až v říjnu, protože ztratili léto jako příznivé období pro ofenzívu. Na okupovaném území se navíc stále vytvářela centra odporu. Naše partyzánské oddíly byly profesionální, neboť ve vedení byli jako pořadatelé straničtí pracovníci bývalého krajského výboru nebo okresního výboru a pracovníci bezpečnostních agentur. I v Evropě byly silné armády, přinejmenším početné. Proč se Polsko a Francie po měsíci vzdaly? Při útoku na Polsko mohla dobře počítat s francouzskou pomocí. Společně by mohli dobře bojovat s Wehrmachtem. Jenže hrdinové Verdunu a Sommy se už jaksi neprojevili a Pilsudského reiteři, kteří statečně okrádali Československo, jaksi vybledli.
    1. +2
     23. června 2016 10:56
     Citace z Altona
     Ale blesková válka byla stále zmařena

     No, objektivní realita je dána pocitem, že dědové bojovali na rozdíl od nich
     Citace z Altona
     . I v Evropě byly silné armády, přinejmenším početné. Proč se Polsko a Francie po měsíci vzdaly?

     Navíc se neobtěžují voláním po „depilsudizaci“ nebo nějaké jiné de...iaci.
     Citace z Altona
     Jenže hrdinové Verdunu a Sommy se už jaksi neprojevili a Pilsudského reiteři, kteří statečně vyloupili Československo, jaksi vybledli.

     Právě teď, u Babayana, ten nafoukaný Polák souhlasil s tím, že se de Poland měl spojit s Hitlerem. A tohle .... tady čteme přednášky pro některé studenty! negativní Navíc je v tichosti zamlčen vtipný fakt, který si tvrdošíjně nevoní, o podpisu smlouvy o spolupráci s Hitlerem a SPOLEČNÉM roztrhání území Československa s Pan Hitlerem.
     1. +2
      23. června 2016 11:07
      Citace z prům
      Právě teď, u Babayana, ten nafoukaný Polák souhlasil s tím, že se de Poland měl spojit s Hitlerem. A tohle .... tady čteme přednášky pro některé studenty!

      ---------------------
      Ale z nějakého důvodu Poláci necitují samotného Pilsudského? Mluvil velmi nelichotivě o šlechtě a polských důstojnících. Polský generální štáb připomíná bordel a každý důstojník je mazovská mrcha, která okamžitě prodává tajné informace britským, německým a jakýmkoli rozvědkám. Naše sídla jsou vstupní branou pro zahraniční atašé, voněly doutníky a koňak. Přibližně takovými slovy popsal polskou armádu.
     2. 0
      23. června 2016 22:23
      Citace z prům
      No, objektivní realita je dána pocitem, že dědové bojovali na rozdíl od nich

      ------------------
      Mimochodem moje přezdívka Altona znamená kódové slovo pro zrušení útoku na SSSR 22. června 1941, kódové slovo pro útok byl Dortmund a znělo.
    2. 0
     23. června 2016 16:59
     Polsko nemohlo, ale muselo, podle dvou smluv počítat s Francií a Británií. V Norimberském procesu generál Halder (NSh pozemních sil Wehrmachtu do roku 42) prohlásil, že pokud 100 anglo-francouzských divizí umístěných na západních hranicích Německa splní dohody a zaútočí na Německo, pak by bylo nevyhnutelně poraženo, protože na západě Němců nebyly žádné jednotky.
  2. 0
   23. června 2016 10:38
   Citace: avia12005
   Závěr: v tomto stavu Rudé armády byly porážky 41.-42. let nevyhnutelné. Další otázka: bylo možné je nějak minimalizovat?

   stop stop. Ale co to vytí o zradě kolem?!
   Nějak si dobře pamatuji, kdo a co v těchto dnech říká
   1. +1
    23. června 2016 10:56
    Citace: stas57
    Nějak si dobře pamatuji, kdo a co v těchto dnech říká

    smavý Stasi a ty, vidím skutečného následovníka Maria Morettiho! dobrý
    1. 0
     23. června 2016 10:59
     Citace: Serg65
     Mario Moretti

     pouze Renato Curcio
     1. +2
      23. června 2016 11:24
      Citace: stas57
      pouze Renato Curcio

      Ach jak! co No, tak nějak nezávidím revizionistovi avia12005 .... no, jeho byznys je špatný!
   2. 0
    23. června 2016 18:36
    Vážení, právě jsem řekl, že tato verze má právo být)))
 11. +1
  23. června 2016 10:21
  Na základě výše uvedeného nebyla Rudá armáda připravena na válku
  1. -1
   23. června 2016 15:08
   Na základě výše uvedeného nebyla Rudá armáda připravena na válku

   Nebyl jste ve stranických výborech? Jen jednou vidím člena stranického výboru ....

   KDO, KDY a KDE je „připraven“ na válku?
   Takže vám řeknu tajemství: nikdo, nikdy a nikde nebyl připraven na válku.

   Vzhledem ke všem objektivním i subjektivním okolnostem bych stupeň připravenosti k válce hodnotil někde na 4. Což je VELMI dobře.
 12. 0
  23. června 2016 10:55
  Nutno dodat něco málo o Stalinově linii, na jejímž přelomu bylo plánováno zastavení postupu nepřítele. Stalinova linie se ukázala jako naprosto zbytečná, kromě samostatných ohnisek odporu v Kyjevské čtvrti, kde bylo plánováno zastavení hlavního útoku Němců. Ukázalo se, že proti tankům tato linie neměla nic, co by bránilo jejich postupu: neexistovala žádná protitanková děla. Buď neměli čas je nainstalovat, nebo je to nenapadlo. Stalinova linie se bohužel nestala linií Mannerheimovou. Proti dlouhodobým palbám a baštám se ukázalo, že Němci mají velmi účinné zbraně - tanky a plamenomety.
  1. 0
   23. června 2016 11:00
   Citace od Tektora
   Buď neměli čas je nainstalovat, nebo je to nenapadlo

   buď nebyla připravena, protože zařízení pro Molotovovu linku bylo odstraněno, ale nové nebylo instalováno.
   je dobré být bohatý a šťastný
   1. +1
    23. června 2016 15:15
    buď nebyla připravena, protože zařízení pro Molotovovu linku bylo odstraněno, ale nové nebylo instalováno.


    Ne fakt
    Na "Stalinově linii" se původně nepočítalo s dělostřeleckými bunkry.
    Tato linka byla navržena ve 20. letech a proti Polsku. Navíc kulometné DDOTy čelní oheň (kdo znalý pochopil).

    Stupeň připravenosti do roku 1939 je 40 procent. I tam, kde byly stavby víceméně dokončeny, bylo zapotřebí VELKÉ práce na vyčištění sektorů, včetně vykopání-vykopání-vykopání tak, aby ledovce byly hladké.

    Navíc délka TÉ hranice byla mnohem delší než hranice z roku 1941, a proto bylo zapotřebí mnohem více struktur k pokrytí linie s nějakou rozumnou hustotou ...

    Obecně je to nemyslitelné.

    Přesto se 30A u Kyjeva opřela o UR a zastavila Němce. No a na hranici s pobaltskými státy se nám podařilo ty padouchy trochu přibrzdit. Ale prostě tam nebyl dostatek vojáků, aby postavili víceméně adekvátní „plot“.
    1. -1
     23. června 2016 18:11
     Citace: AK64
     buď nebyla připravena, protože zařízení pro Molotovovu linku bylo odstraněno, ale nové nebylo instalováno.


     Ne fakt
     Na "Stalinově linii" se původně nepočítalo s dělostřeleckými bunkry.
     Tato linka byla navržena ve 20. letech a proti Polsku. Navíc kulometné DDOTy čelní oheň (kdo znalý pochopil).

     Stupeň připravenosti do roku 1939 je 40 procent. I tam, kde byly stavby víceméně dokončeny, bylo zapotřebí VELKÉ práce na vyčištění sektorů, včetně vykopání-vykopání-vykopání tak, aby ledovce byly hladké.

     Navíc délka TÉ hranice byla mnohem delší než hranice z roku 1941, a proto bylo zapotřebí mnohem více struktur k pokrytí linie s nějakou rozumnou hustotou ...

     Obecně je to nemyslitelné.

     Přesto se 30A u Kyjeva opřela o UR a zastavila Němce. No a na hranici s pobaltskými státy se nám podařilo ty padouchy trochu přibrzdit. Ale prostě tam nebyl dostatek vojáků, aby postavili víceméně adekvátní „plot“.

     A Němci u Rževa tam byli tak pohřbeni bez UROV, že dokud sami neodešli, nemohli je vyřadit skoro rok.A ty mluvíš tak přezíravě o Stalinově nedokončené linii.
     1. +1
      23. června 2016 18:44
      A Němci u Rževa tam byli tak pohřbeni bez UROV, že dokud sami neodešli, nemohli je vyřadit skoro rok.A ty mluvíš tak přezíravě o Stalinově nedokončené linii.

      (1) Důrazně bych vám doporučil, abyste cizí lidi oslovovali „vy“
      (2) Kolik kilometrů fronty kopali Němci u Rževa? 50 km? Nebo celých 100 km? Takže – stará hranice – „Stalinova linie“ – urazila VÍCE NEŽ 1000 km.
      Nepraskne kapsa 1000 km „opevnění Rževa“ na stavbu? Jaké shi-shi? A kolik vojáků by tam mělo být vysazeno, aby tam byla "hustota Rževa"?

      Proč srovnávat nesrovnatelné?

      No, na některých místech... Psal jsem, že 30A, opírající se o Kyjev UR, zastavila Němce. Na hranici s Estonskem, na starém UR, se jim dařilo trochu dělat problémy (ale prostě tam nebylo dost vojáků).

      Obecně jsou řeky lepší než jakékoli UR. A řeky byly: Bug, Neman. Dále Dvina, Dněpr (Dněpr je ten v Bělorusku, ne na Ukrajině)
 13. +1
  23. června 2016 11:13
  Pokaždé bych vám rád připomněl, že pouze dva vojenští vůdci předali směrnici z 21.06.41. 21.06.41. XNUMX o plné bojové připravenosti signálem RADIO, zbytek doufal, že ji doručí vojákům osobně. Ty síly, které přijaly naléhavý signál, se včas otočily a odrazily nepřítele. Bylo to Oděské OVO a KBF. Zbytek obdržel, když skutečná válka začala. Dne XNUMX. června XNUMX byli na jednání GKO přítomni všichni velitelé OVO, kteří dorazili k vojskům do začátku války, takže v prvních hodinách veleli náčelníci štábů.
  O vzdělání. Vysoké školy poskytují vyšší civilní a střední vojenské vzdělání, vyšší vojenské vzdělání poskytuje akademie. Není tedy jasné, o jaký druh vzdělání šlo. Například N.P.Kamanin velel divizi, pak sboru, měl akademii, ale nebyl zahrnut do statistik.
  1. +2
   23. června 2016 11:56
   Ještě doplním o školství. Po občanské válce se objevili talentovaní velitelé, kteří měli skvělé hodnosti, ale neměli patřičné vzdělání. Někdo byl poslán na akademii, ale nebylo možné poslat všechny studovat. Proto byly organizovány trvalé akademické kurzy "Shot", které zanikly poměrně nedávno. Tam byli vycvičeni Žukov, Rokossovskij a mnoho dalších. Takže když mluvíme o vzdělávání, musíme mít na paměti tyto kurzy. Ti s vysokými hodnostmi museli projít všemi nižšími pozicemi. Například Meretskov, zástupce velitele moskevského vojenského okruhu, byl poslán na šest měsíců jako náčelník štábu divize (pak o něm v této divizi kolovaly legendy), poté jako velitel divize Rudého praporu do Dál. Východní. Teď neznalí historici škrábou tuříny, vidí takové proměny a sakra skládají.
 14. +3
  23. června 2016 11:18
  Podivné rozhovory, mobilizovaná armáda zaútočila na nezmobilizovanou armádu a přirozeně ji porazila, pak měli Němci neustálou převahu v kvalitě jednotek, protože jsme do bitvy vrhali nepřipravené zálohy, bylo možné minimalizovat škody tím, že počet divizí od západních okresů k válečným státům, zdá se, Žukov o tomto Simonovovi mluvil, ale místo toho vytvořily obrovské množství nových spojení, pro něž nebyl žádný personál, žádná doprava, žádné komunikační prostředky.
  1. +1
   23. června 2016 15:20
   Podivné rozhovory mobilizovaná armáda napadla nemobilizovanou a přirozeně ji porazila


   In-in. (+1) řádek -- a je to. A nerozmazávejte sopky po stole.

   Ale pochopit tento zjevný fakt i zde, kde by veřejnost měla být víceméně připravena, může být klidně 10%.

   A taky nadávají na zkoušku .... Byli by se na sebe podívali.
 15. Komentář byl odstraněn.
 16. +3
  23. června 2016 12:58
  Existují stovky názorů na důvody kolapsu Rudé armády v roce 41. Jednou jsem četl názor na externím webu, který mě vlastně zabil. Hlavní je rozdíl mezi masovým vzděláváním v SSSR a Německu. V SSSR bylo na začátku války středoškolské vzdělání v zemi 4 třídy a nacistické Německo zdědilo v té době nejlepší vzdělávací systém Výmarské republiky na světě. Němečtí branci měli bez výjimky 10 tříd, navíc uměli řídit auto a uměli rozhlasovou práci. Německá mechanizovaná vojska necítila potřebu řidičů-mechaniky a nižší velitelský štáb uměl kreativně aplikovat ustanovení stanov a nikdy nenahradil živou sílu pod útokem. Na začátku války byl střední a vyšší velitelský štáb hlava a ramena nad námi. Podstatou našeho počinu je, že jsme vystudovali všechny univerzity vlastními chybami a na začátku 44 let jsme začali sebevědomě překonávat Němce. Hlavní není jen personál, ale vyškolený personál.
  1. +1
   23. června 2016 14:49
   Citace od Jurkovse
   Němečtí branci měli bez výjimky 10 tříd, navíc uměli řídit auto a uměli rozhlasovou práci. Německá mechanizovaná vojska necítila potřebu řidičů-mechaniky a nižší velitelský štáb uměl kreativně aplikovat ustanovení stanov a nikdy nenahradil živou sílu pod útokem. Na začátku války byl střední a vyšší velitelský štáb hlava a ramena nad námi.


   Wehrmachtdrocher?

   Odkud pocházejí údaje o celkových 10 třídách?

   "a nižší velitelský štáb uměl kreativně aplikovat ustanovení stanov" - to je to, o čem mluvíš.
 17. Komentář byl odstraněn.
 18. 0
  23. června 2016 14:26
  Článek je zajímavý. Nutno dodat, že tankové a dělostřelecké jednotky nedisponovaly potřebným počtem vozidel, které by je zásobovaly municí a palivem. Slabá byla i opravárenská služba těchto jednotek.
 19. 0
  23. června 2016 14:36
  "" A poslední věc - o technické a vzdělanostní úrovni vojáků Rudé armády a bojových zkušenostech. Dvě třetiny obyvatel SSSR žily před druhou světovou válkou na venkově, úroveň vzdělání a dovedností v manipulaci s výstrojí rekrutů z vesnic a vesnic byla v naprosté většině případů depresivně nízká. O zážitcích z řízení motorky nebo auta nebylo třeba vůbec mluvit.

  Wehrmacht měl tedy zpočátku, jen díky schopnějšímu a technicky vycvičenějšímu vojákovi, nad Rudou armádou značnou převahu. Sovětské vedení si bylo těchto problémů dobře vědomo a před válkou byly organizovány vzdělávací programy a vojáci spolu s vojenskými záležitostmi byli vyučováni elementárnímu čtení a psaní. Mimochodem, to byl částečně důvod mimořádné obliby Rudé armády mezi mladými lidmi, kteří nejenže neusilovali o „vyklouznutí“ z vojenské služby, ale dychtivě sloužit!

  Přes titánskou snahu o odstranění negramotnosti vojáků Rudé armády byla stále velmi vzdálená průměrné gramotnosti německé armády. Německá převaha rostla i díky vyšší disciplíně, individuálnímu výcviku a promyšlenému systému výcviku, mající původ v „armádě profesionálů“ – Reichswehru. ""
  Naprosto souhlasím - to je také můj závěr a nyní stojíme za jap b Němců a Spojených států v jednoduché, rutinní, odměřené a správně organizované práci
  A ve 41-43 a do 45 g vyskakovali nad hlavami na každém kroku (uhýbali se kulce ve vzduchu) a vyhráli v rozporu s logikou Západu.
  1. +3
   24. června 2016 07:22
   Mýtus o intelektuální nadřazenosti árijské rasy a husté negramotnosti sovětského lidu před druhou světovou válkou byl některým velmi pevně zasazen do myslí. A tady jsou fakta:
   "Četné zprávy uvádějí, že Ostarbeiteři vyslaní do vojenských podniků přímo zmátli německé dělníky svými technickými znalostmi (Brémy, Reichenberg, Štětín, Frankfurt nad Odrou, Berlín, Halle, Dortmund, Kiel a Bejreut). Jeden dělník z Bejreutu v tom spojení řeklo: "Naše propaganda vždy vykresluje Rusy jako hloupé a hloupé. Ale já jsem zde prokázal opak. Během práce Rusové přemýšlejí a vůbec nevypadají tak hloupě. Je pro mě lepší mít v práci 2 Rusy než 5 Italů "...
   Z mnoha zpráv vyplývá, že pracovník z bývalých sovětských oblastí vykazuje zvláštní povědomí o všech technických zařízeních. Němec byl tedy ze své vlastní zkušenosti více než jednou přesvědčen, že Ostarbeiter, který zvládá tuto práci nejprimitivnějšími prostředky, dokáže eliminovat jakékoli poruchy motorů atd. Různé příklady tohoto druhu jsou uvedeny ve zprávě přijaté z Frankfurtu nad Odrou: „V jednom panství přišel sovětský válečný zajatec na motor, se kterým si němečtí specialisté nevěděli rady: zakrátko jej nasadil do provozu a následně našel ve skříňové převodovce poškození traktoru, které dosud Němci obsluhující traktor nezaznamenali.

   Němečtí brigádníci v Landsbergu an der Warth poučili sovětské válečné zajatce, z nichž většina pocházela z venkova, o postupu při vykládání součástí strojů. Ale tento pokyn přijali Rusové s potřásáním hlavou a neřídili se jím. Vykládku provedli mnohem rychleji a technicky praktičtěji, takže jejich vynalézavost německé zaměstnance značně ohromila.

   Ředitel slezského závodu na výrobu lnu (Glagau) k používání Ostarbeiterů uvedl toto: „Ostarbeiteři sem vyslaní okamžitě prokazují technické povědomí a nepotřebují delší výcvik než Němci.“
   Ostarbeiteři také vědí, jak udělat něco, co stojí za to, z "všech druhů odpadků", například ze starých obručí vyrobit lžíce, nože atd. Z dílny na lýkové rohože se uvádí, že pletací stroje, které dlouho potřebovaly opravu, uvedli Ostarbeiteři do provozu primitivními prostředky. A bylo to provedeno tak dobře, jako by to dělal specialista.

   Z nápadně velkého počtu studentů mezi Ostarbeitery dochází německé obyvatelstvo k závěru, že úroveň vzdělání v Sovětském svazu není tak nízká, jak jsme často líčeni.

   Němečtí dělníci, kteří měli možnost pozorovat technickou zručnost Ostarbeiterů ve výrobě, se domnívají, že se s největší pravděpodobností do Německa nedostanou ti nejlepší z Rusů, protože bolševici poslali své nejkvalifikovanější dělníky z velkých podniků za Ural.

   V tom všem nachází řada Němců určité vysvětlení pro neslýchané množství zbraní v držení nepřítele, o kterém jsme začali být informováni během války na východě. Velké množství dobrých a sofistikovaných zbraní svědčí o přítomnosti kvalifikovaných inženýrů a specialistů. Muži, kteří vedli Sovětský svaz k takovým úspěchům ve vojenské výrobě, musí mít nepopiratelnou technickou zdatnost.“
   Náčelník bezpečnostní policie a SD, oddělení III
   Berlín, 15. dubna 1943


   NE II, Prinz-Albrechtstrasse 8.
   Tajný!
   Př. N 74
   Osobně - nahlásit ihned!

   Zprávy z Empire N 376

   Zdroj - Bundesarchiv Koblenz. Reichssicherheitshauptamt. R 58/182. Meldungen aus dem Reich Nr. 376
   Překlad a první publikace kandidáta historických věd Anatoly Yakushevsky, "Istochnik", N3, 1995
 20. 0
  23. června 2016 14:41
  V roce 1929 tam přišlo 81,6 % kadetů přijatých do vojenských škol pouze se základním vzděláním ve 2.-4. V pěchotních školách bylo toto procento ještě vyšší – 90,8 %. To bylo vysvětlováno nejen nízkou průměrnou úrovní vzdělání v SSSR, která sice pomalu, ale díky důslednému státnímu programu stále stoupala. napsáno cca v 1902. roce (již pro zdraví staršího bratra 60 g r).Celý život a s takovou znalostí pravopisu.
 21. +1
  23. června 2016 14:57
  Kdo ví, jak se kvantita mění v kvalitu?
  Množství potu a krve v rudé vlajce nad Říšským sněmem?
  Život k životu není pole, které by se dalo překročit.
 22. 0
  23. června 2016 15:27
  Ale i slavný Potěmkin řekl, že k vytvoření vojáka potřebujete muže se ženou a temnější noc. Za důstojníka, dejte mi čas, peníze, znalosti... V. Pikul "Mám tu čest."


  Vzdělání je základ, základy státu a armády jako jeho nejdůležitější součásti. Můj dědeček měl čtyři třídy TsPSh, jako schopný voják byl poslán do vojenské školy, kde získal specializaci dělostřelec. S válkou se setkal jako velitel dělostřelecké čety v protitankovém dělostřelectvu a prošel celou válkou. Lidí jako můj děda bylo hodně, byli to oni, byť nepříliš vzdělaní, kdo porazil fašismus.
 23. +1
  23. června 2016 17:28
  Téma porážek Rudé armády je složité. Je nepravděpodobné, že se najde někdo, kdo bude 100% souhlasit s argumenty a závěry autora. Ale obecně - "+". Existuje mnoho důvodů, můžete najít 5, můžete - 10,15,20. (stejně jako důvody pro zhroucení Napoleona)

  Ze všech memoárů v obou předních liniích zaujme toto:
  1) Fatální příčinou byly nepřipravené maniakální "protiútoky" (... nesdílím nadšení ze Smolensku); (hlavní důvod).
  2) Neuspokojivý výcvik posádek tanků.
  3) Nesouhlasím s autorem ohledně neschopnosti "zavrtat se do země." Němečtí generálové neskrývali podráždění, když se museli vypořádat s připravenými pozicemi, a zaznamenali sílu ruského dělostřelectva.
  4) Úroveň gramotnosti řadových příslušníků nepovažuji za významný faktor. Vynalézavost a odvaha Rudé armády tento nedostatek částečně vynahradila.
 24. +2
  23. června 2016 19:11
  Citace z qqqq
  Citace: Nikdo
  To znamená, chci říci, že pokud by sovětští generálové splnili požadavky, které na ně byly kladeny, k tak drtivé porážce by nedošlo – to je hlavní důvod porážek.


  Podporuji. I kdybychom měli plán "Barbarossa" se všemi detaily, výsledek by byl stejný. Naši generálové nebyli na takovou válku připraveni. Abychom byli spravedliví, žádná země nebyla připravena na válku proti Německu.

  Podporuji. Při změně moci by nebyly žádné potíže, jiná by byla připravenost armády. Prostě jsme to nestihli.
  Ale země nebyla rozdána jako někteří.
 25. +2
  23. června 2016 19:24
  Pochopitelně, jak autor naznačuje, bylo potřeba na hranici soustředit více sil, aby Němci netrpěli doháněním Rudé armády, ale rovnou ji bouchli do pasti na myši. Zachránil ji jen fakt, že armáda byla rozptýlena na velkém území. Umožnilo to připravit rezervy. A svátek nacistům samozřejmě zkazil i silný odpor rudoarmějců. Zbývalo pouze spojit týl s frontou a vyhrát válku, což se Stalinovi podařilo.
 26. 0
  23. června 2016 22:28
  Cestou opět za všechno může krvavý tyran Stalin ...
 27. +1
  23. června 2016 22:48
  Jedním z hlavních důvodů porážky Rudé armády v roce 1941 byl nedostatek rádiového spojení v jednotkách, v letadlech a na tancích.
  1. 0
   23. června 2016 23:25
   Citace: Alexander Green
   Jedním z hlavních důvodů porážky Rudé armády v roce 1941 byl nedostatek rádiového spojení v jednotkách, v letadlech a na tancích.

   komunikace je důležitá, ale takových důvodů je tucet nebo dva
 28. +1
  23. června 2016 22:49
  Citace: Nikdo
  Přečetl jsem si článek a divím se, že autor dělá hloupé chyby. ... - to je hlavní důvod porážek.

  Při vší úctě, ale proč se hádat s článkem ???! Přejděte do archivu, přečtěte si dostupné dokumenty a mapy! Pak hned na Akademii, na katedru vojenské historie! Nezapomeňte nám říct, co se s vámi děje! mrkat
  PS ve skutečnosti narazíte na problém na prahu archivu vč. tryndet - tohle se do archivu nedostane !!! požádat
 29. +1
  23. června 2016 23:37
  Citace od V.ic
  Citace: AK64
  Rusové byli napůl negramotní, dokonce i ve smyslu „číst“. Našli se ale i Nerusové, kteří nejen „četli“, ale ani nevěděli, jak banálně „rozumět rozkazům“.

  Začněme od konce. Pokud jde o "poloviční" negramotnost, je to z kvality vašeho mozku. Můj dědeček byl odveden do armády v roce 1913 a měl čtyři třídy na farní církevní škole. V roce 1938 můj otec promoval na pedagogické škole, v roce 1939 sloužil v Barabash-Levada KFVO. Nyní nejsou o nic více negramotní /funkčně/, jak to bylo, než za soudruha. Staline!
  Citace: AK64
  A v Rudé armádě bylo 25 tisíc tanků. Mluvit o jakémsi „Mannerheimově plánu“ v takových podmínkách vypadá nějak směšně.

  Je to podle fašistických statistik? Jaká praktická „srážka“ byla v Rudé armádě v roce 1941? Kolik hodin za rok? Kolik střelby bylo provedeno na samostatnou posádku? Kolik benzínu bylo uvolněno na výcvik posádky v roce 1941?
  Citace: AK64
  Právě naopak: iniciativa do jisté míry kompenzuje nedostatky ve zkušenostech a řízení.

  Užitečný d.rak je horší než nepřítel!
  Citace: AK64
  Nic si "nevybral" a nemohl si vybrat podle svého postavení - tento druh volby je MIMO kompetence Nás generálního štábu.

  Tak mi řekněte o SVÉM GSh.
  Citace: AK64
  Jeho zkušenosti byly omezeny na útočné operace.
  Dukov v té době neměl vůbec žádné „zkušenosti“. Všechny jeho „zkušenosti“ jsou jednou operací korpusové stupnice. (Ano, a ten nenaplánoval a nepřipravil on – ne nadarmo Žukov nezmiňuje jméno svého náčelníka štábu!)

  Nakonec si přečtěte o rovnováze sil a prostředků na Khalkhin Gol! Na obou stranách .... Case-scale pa-a-ni-ma-a-sh!
  Citace: AK64
  Přesněji řečeno žádné vzdělání. Díky bohu, že uměl číst. (A už jsem měl problémy se „psáním“.)

  Dělal jste jeho zkoušky osobně? Ne

  "... Dědeček byl povolán do armády v roce 1913, měl čtyři třídy farní církevní školy."těch. b.b. kolem roku 1893) jestliže „Otec v roce 1938 vystudoval vysokou školu pedagogickou, v roce 1939 nastoupil vojenskou službu...“ (přibližně 1919-1922)"
  Bez komentáře!!!! Jedna otázka, V.ic, kolik ti je let???!!! (můj dědeček, ročník 1913, prošel dvěma válkami, opustil nás ve věku 86 let)
 30. +1
  24. června 2016 12:46
  Citace: AK64
  . Žukov si přitom dobře uvědomoval, že není štábním důstojníkem.

  Žukov si nic „neuvědomil“ a nic „realizovat“ nemohl. Byl v bezvědomí.

  Původně však tuto funkci odmítl a byl jmenován rozhodným rozhodnutím Stalina.


  Řadoví a střední velitelé měli mnohem blíže k úrovni kompetence než generálové – čím vyšší úroveň, tím nižší byla kompetence. (Nicméně požadavky na způsobilost samozřejmě rostou z úrovní exponenciálně)

  Soudě podle známého faktu nezvládnutí CBT byla kompetence nízká. Což potvrdily i testy. A je to pěchota. O tom, že byl nedostatek řidičů na techniku ​​a masivní výpadek tanků kvůli špatnému zaškolení mechaniků řidičů na nové tanky.
  Kompetence byla tedy pro všechny nízká. Jen je to znatelnější na vyšší úrovni.


  Mimochodem podotýkáme, že se zrušením instituce komisařů na podzim roku 42 se postupně začala objevovat vítězství.

  Prostě ti, co by to chtěli vzdát, už to do té doby vzdali. Není potřeba kontrola.

  Nejen. Jen komandovat s okem na někoho poblíž a bez – to jsou dva velké rozdíly.


  Hlavním důvodem v zásadě nejsou chybné výpočty v určení místa úderu, jeho času, ale právě v přípravě vojsk.

  Výcvik řadových vojáků byl víceméně adekvátní.

  I kdyby tomu tak bylo, pak jsem mluvil o nízkém výcviku VOJŮ. Vojska se neskládají pouze z řadových vojáků a velitelů. Ale také jejich interakce.


  Němcům se nějak podařilo nasadit svůj Wehrmacht ze 100 tisíc Reichswehru, ne? A nestěžovali si.

  Ano, z 34 na 39 se armáda zvýšila ze 100 tisíc na 3 miliony, ale je v tom zásadní rozdíl. V Německu v tomto období byla krize a zpočátku byli do armády vybíráni konkurencí a považovalo se za prestižní se do armády dostat, tzn. těch, kteří chtěli sloužit, byl značný přebytek. V souladu s tím se z nich (tj. z těch nejkvalitněji vybraných) po expanzi stali velitelé.

  A my to máme naopak. Servírování bylo považováno za nenáročné a bylo s tím hodně práce. Nebyl tam žádný normální kvalifikovaný personál. V armádě proto bylo značné procento těch, kteří nemohli sehnat práci jinde. Pokud si vzpomínáte, vláda musela zavést opatření ke zvýšení atraktivity vojenské služby. Proto byla čistka 37-38 do jisté míry nucena odstranit ty nejneschopnější. Ale zároveň, jak řekl Černomyrdin: "Chtěli jsme to nejlepší, ale dopadlo to jako vždy." Tito. ne všechny se podařilo odstranit, ale ani ti, kteří zůstali, i z normálních velitelů, nedokázali zvládnout rychlý růst.
  1. +1
   24. června 2016 13:00
   Původně však tuto funkci odmítl a byl jmenován rozhodným rozhodnutím Stalina.

   Jak to víš?
   Jak to můžeš vědět?
   Tohle NEMŮŽETE vědět --- proto pohádka.


   Řadoví a střední velitelé měli mnohem blíže k úrovni kompetence než generálové – čím vyšší úroveň, tím nižší byla kompetence. (Nicméně požadavky na způsobilost samozřejmě rostou z úrovní exponenciálně)


   Soudě podle známého faktu nezvládnutí CBT byla kompetence nízká.

   Příběh. Vše fungovalo perfektně, žádný problém.
   Problémy nebyly s "nepodařilo se", ale s obvyklou ruskou lajdáckostí: regulátor distribuce plynu byl triviálně otevřen naplno - proto ty problémy.


   Což potvrdily i testy. A je to pěchota. O tom, že byl nedostatek řidičů na techniku ​​a masivní výpadek tanků kvůli špatnému zaškolení mechaniků řidičů na nové tanky.

   Bylo, bylo.
   Ale to je o něčem jiném - když tam nejsou mechanizovaní řidiči - co pak říci o divizních velitelích? Nebo si myslíte, že příprava řidiče od nuly je jednodušší než divizního velitele?
   Jde o to, že čím vyšší úroveň, tím silnější je propast mezi „co je“ a „co by mělo být“.


   Kompetence byla tedy pro všechny nízká. Jen je to znatelnější na vyšší úrovni.

   Ne!
   Na vyšší úrovni jsou požadavky mnohem vyšší. A nevyřízených požadavků je větší.

   Nejen. Jen komandovat s okem na někoho poblíž a bez – to jsou dva velké rozdíly.

   Ještě jednou navrhuji: podívejte se na počet generálů zajatých v roce 1941 a jejich chování v zajetí. Podíváte se a pochopíte, proč byli komisaři v 41.

   Ano, komisař překáží normálnímu veliteli. Ale všimněte si, že nikdo nezrušil "členy vojenské rady". Chruščov pokračoval v „boji“.


   I kdyby tomu tak bylo, pak jsem mluvil o nízkém výcviku VOJŮ. Vojska se neskládají pouze z řadových vojáků a velitelů. Ale také jejich interakce.

   Také více či méně vhodné.

   Není třeba bloudit ve třech borovicích:
   Už to tu bylo oznámeno --- nemobilizovaná armáda není bojeschopná. A to je všechno. Střet mezi mobilizovanou a nemobilizovanou armádou může skončit jedině porážkou té druhé. Jedinou otázkou je rozsah ničení.
 31. +3
  24. června 2016 15:03
  V těchto rozkazech jsem neviděl nic o organizování přepadů proti postupujícím předsunutým jednotkám (klínům), všemožných skrytých pozicích podél fronty nebo z boků ve směru jízdy, z lesních pásů atd., přepadech proti jejich zásobovací dopravě a týl, přepady s následným zajetím postupující do kotlů (jsou rozkazy pouze o úderech do boku a týlu, ale ne o organizaci kotle), přepady s následným skrytým stažením poté, co se nepřátelská kolona promění v bojovou formaci, zahájí dělostřeleckou přípravu , tráví skořápky, čas. Nic o hromadném stahování velkých jednotek s evakuací obyvatelstva. Nic o protivzdušné obraně, nic o leteckém průzkumu vlastního i nepřítele, nutnosti brát to v potaz a klamat, nic o tom, jak se dostat z bombardovacích útoků.
 32. +1
  24. června 2016 15:39
  [quote] [quote] Původně však tuto funkci odmítl a byl jmenován Stalinovým rozhodným rozhodnutím. [/ citát]
  Jak to víš?
  Jak to můžeš vědět?
  Tohle NEMŮŽETE vědět --- proto pohádka.
  [/ Quote]
  Tato epizoda je popsána v Žukovových memoárech. A neexistuje pro to žádný skutečný důkaz. Ale takový rozhovor by klidně mohl proběhnout.

  Při této příležitosti jsem našel zajímavou knihu (nebo spíše kapitolu).
  http://rutlib.com/book/4720/p/62
  Podle mého názoru jsou oba v této otázce nejobjektivnější.
  Faktem ale zůstává. Stalin se rozhodl jmenovat Žukova.

  [Quote]
  Soudě podle známého faktu nezvládnutí CBT byla kompetence nízká. [/citát]
  Příběh. Vše fungovalo perfektně, žádný problém.
  Problémy nebyly s "nepodařilo se", ale s obvyklou ruskou lajdáckostí: regulátor distribuce plynu byl triviálně otevřen naplno - proto ty problémy.
  [/ Quote]
  Přesně tomu se říká nezvládl. Protože kdyby to zvládli, tak by byl regulátor nastaven správně.

  [Quote]
  [quote] Takže kompetence byla pro všechny nízká. Je to jen znatelnější na vyšší úrovni. [/ Quote]
  Ne!
  Na vyšší úrovni jsou požadavky mnohem vyšší. A zpoždění za požadavky je větší. [/ Quote]
  Tímto způsobem určitě ne. Faktem je, že vzhledem k tomu, že vyšší velitel je vysoce závislý na VŠECH nižších (ve smyslu poskytování informací o stavu jednotek), tak se při rozhodování jakákoli chyba v jakémkoli spodním článku na horní úrovni mění v katastrofální chybu velitel této úrovně (tj. efekt akumulace chyb).
  Například pokud podle papírů a zpráv má velitel tankový sbor (navíc bojeschopný), ale ve skutečnosti polovina z nich je v opravě a zbývající polovina nemá palivo ani náboje. Je jasné, že velitel se rozhoduje na základě hlášení a posílá tankový sbor, myšleno plnohodnotný tankový sbor, a ne mizerný pahýl. V souladu s tím nebude jakýkoli úkol přidělený takovému sboru dokončen, protože. úkol byl přidělen sboru a ve skutečnosti ne pluku.

  To se do konce války úplně nezlepšilo. Přečtěte si, kolik bylo rozkazů k obcházení pevností v ofenzivě - ne jeden nebo dva. A takových momentů bylo mnoho. Tito. možnost, kdy velitel vydá zcela správný rozkaz a nedojde k provedení na nižší úrovni, ignoruje všechny pokyny. To u nás nebylo nic neobvyklého.


  [Quote]
  Ano, komisař překáží normálnímu veliteli. Ale všimněte si, že nikdo nezrušil "členy vojenské rady". Chruščov pokračoval v „boji“ [/ Citace]
  Normální nepřekáží, ale následky ano. Například můj dědeček sloužil na Shch-308. Na začátku války pod velením Petrova potopila ponorku U-144. Po příjezdu do Leningradu (po účasti na průjezdu Tallinn) byl podle zprávy lodního komisaře, že velitel torpédoval svůj člun (siluety člunů podobné), odsouzen. Potvrzení o potopení bylo přijato později.

  A takových případů bylo mnoho.

  Byly samozřejmě i jiné příklady.

  [Quote]
  [quote] I kdyby tomu tak bylo, pak jsem mluvil o nízkém výcviku VOJŮ. Vojska se neskládají pouze z řadových vojáků a velitelů. Ale také jejich interakce. [/ Quote]
  Také více či méně vhodné.

  Není třeba bloudit ve třech borovicích:
  Už to tu bylo oznámeno --- nemobilizovaná armáda není bojeschopná. A to je všechno. Střet mezi mobilizovanou a nemobilizovanou armádou může skončit jedině porážkou té druhé. Jedinou otázkou je rozsah porážky. [/ Quote]
  [/ Quote]
  Řekl bych, že mobilizovaná armáda je silnější než mírová armáda (tedy nemobilizovaná). Ale jak je mírová armáda bojeschopná a jak určí, zda ránu ustojí (i když ustoupí), nebo ne. V našem případě mírová kosmická loď nemohla zadržet úder kvůli své nízké bojové schopnosti.
  1. -1
   24. června 2016 16:30
   Tato epizoda je popsána v Žukovových memoárech. A neexistuje pro to žádný skutečný důkaz. Ale takový rozhovor by klidně mohl proběhnout.

   Nemohl.

   Stalin se rozhodl jmenovat Žukova.

   Přirozeně – jako všechna důležitá rozhodnutí obecně.
   Nebo říkáte, že by se brouk mohl jmenovat sám?

   Přesně tomu se říká nezvládl. Protože kdyby to zvládli, tak by byl regulátor nastaven správně.

   Věděli, co je správné, ale byli líní.
   Protože na vojně při nedostatku bílkovin a vitamínů ve stravě chcete jen jíst a spát.


   Tímto způsobem určitě ne. Faktem je, že od nadřízeného je velitel vysoce závislý na VŠECH podřízených

   (1) NEVYMÝŠLEJTE
   (2) příprava velitele divize je mnohem obtížnější než strojvedoucího. A požadavky na materiál jsou mnohem vyšší.
   VŠECHNO!


   Řekl bych, že mobilizovaná armáda je silnější než mírová armáda (tedy nemobilizovaná). Ale jak je mírová armáda bojeschopná a jak určí, zda ránu ustojí (i když ustoupí), nebo ne. V našem případě mírová kosmická loď nemohla zadržet úder kvůli své nízké bojové schopnosti.

   (1) vůbec nezáleží na tom, co tam "řekneš".
   (2) Armáda, která NENÍ mobilizována, NENÍ připravena k boji. AMEN.

   A není bojeschopný, protože divizím, sborům a armádám chybí řada „pomocných“ služeb, především týlových. Zadní část není. Vůbec.
   Ne "prostory za" - a služby.

   Je nemožné bojovat bez zadních služeb.

   V době míru žijí divize ve městech a jsou zásobovány z civilních zásobovacích systémů a vojáci jsou ošetřováni v civilních nemocnicích. Ale v oblasti těch druhých, tedy městských zásobovacích systémů, žádné nejsou. To znamená, že někdo musí nějak zajistit zásobování vodou, potravinami, střelivem a také lékařskou a hygienickou službu.

   Tady jděte a poskytněte alespoň zásobu munice.

   v civilních divizích dokonce neexistovala ŽÁDNÁ daň na divizní dělostřelectvo - předpokládalo se, že tah bude získáván z národního hospodářství podle plánu davu.

   Proto NEFANTAZUJTE --- nemobilizované divize nejsou bojeschopné.

   A to, že se nějak poprali, byl výkon
  2. +1
   24. června 2016 19:29
   Citace z alstr
   Tato epizoda je popsána v Žukovových memoárech.

   Dále už nemůžete pokračovat. Memoáry jsou specifickým druhem literárního žánru.
   Citace z alstr
   Přesně tomu se říká nezvládl. Protože kdyby to zvládli, tak by byl regulátor nastaven správně.

   Pokuste se pochopit, že to nebylo možné správně použít v bojových podmínkách. Protože pro změnu polohy regulátoru (když prodlevy jdou) bylo nutné:
   1. Demontujte pušku pomocí speciálního nástroje.
   2. Přesuňte regulátor do jiné polohy.
   3. Zvedněte pušku pomocí speciálního nástroje.
   Kdo se s tím bude trápit v bitvě? Nikdo. Nastavili to tedy na maximum, ale nikoho nezajímalo, jak dlouho puška vydrží. Pěšáci žili málo.
   Problém tedy nebyl v pěšákech, ale v nepovedeném návrhu. Přibližně stejný design měl automatickou pušku (v SSSR se z nějakého důvodu nazýval kulomet) DP-27. Ale bylo méně pozic regulátorů a hmotnost a bezpečnostní faktor konstrukce byly větší. Regulátor také v podstatě nikdo nereguloval, ale díky bezpečnostní rezervě si RP víceméně poradila. A SVT měly malou váhu, konstrukce byla chatrná, takže se rozpadly.
   Citace z alstr
   Ale jak je mírová armáda bojeschopná a jak určí, zda ránu ustojí (i když ustoupí), nebo ne.

   Souhlasím. A absolutně nechápu záchvaty vzteku typu "Wehrmacht byl mobilizován, ale Rudá armáda ne." V armádě jsou jednotky různé připravenosti. A představit si, že v době míru má každá divize 1000 lidí a po mobilizaci 10000 lidí je hloupost. A v době míru existují plnokrevné divize. Právě oni musí přijmout první ránu a umožnit uskutečnění mobilizace.
   Přitom řeči o tom, že Rudá armáda nebyla mobilizována, jsou obyčejné pohádky. Rudá armáda dne 22.06.41. byl téměř úplně mobilizován. Jeho počet byl 5,1 milionu lidí. Zatímco v době invaze do Polska byl její počet 5,3 milionu lidí. Zároveň po celou válku jeho počet nepřesáhl 11,0–11,4 milionu. A podle mírových států (01.01.1938. 1,6. XNUMX) byl jeho počet XNUMX milionu lidí.
   A dál. V době míru si SSSR nemohl dovolit udržovat armádu o síle 5 milionů úst. Prostě ji nemohl nakrmit.
   Citace: Alexander Green
   Stalin před válkou Rudé armádě nevelel a chyby lidového komisaře obrany a náčelníka generálního štábu není třeba přesouvat na něj.

   Citace: gendir.grifon
   Cestou opět za všechno může krvavý tyran Stalin ...

   Kníratý Joe sám velel zemi. Nevedl, ale rozkazoval. A loutky byly ty, které jmenoval. A taky sám. Absolutní moc znamená absolutní odpovědnost. Proto jsou jejich chyby jeho chybami.
   1. +2
    24. června 2016 22:40
    [quote = overb] Kníratý Joe sám velel zemi. Nevedl, ale rozkazoval. [/ citát
    Kolego, tobě se to jen zdá.
 33. 0
  29. června 2016 17:38
  "Za prvé. Jedním z hlavních důvodů jsou strategické přepočty nejvyššího vojenského a politického vedení v určitých směrech hlavního úderu."

  Když 22.6.1941 vyměníte Zap OVO a KOVO, bude to pro Rudou armádu lepší nebo horší? Nemyslím si, že tam bude velký rozdíl, ale pořád to bude horší. Více sovětských jednotek utrpělo rychlejší porážku západně od Dněpru. Pokud věří německým generálům, pak se Hitler přesto obrátil na Ukrajinu a prohrál s tím válku.
  "Za druhé. Chyby v operačně-strategických výpočtech vycházejících z přesvědčení, že válka začne bitvami o hranice a teprve poté budou do bitvy přivedeny hlavní nepřátelské síly."

  Pokud nedojde k žádné chybě, co je třeba udělat? Pozvednout hlavní síly Rudé armády a přivést je do pohraničních bitev? Taky si myslím, že to bude horší. Další vojáci budou obklíčeni západně od Dněpru.
  Třetí. K nepřijatelnému přepočtu došlo také při určování načasování uvedení sovětských jednotek do plné bojové pohotovosti.
  Mechanizace sboru, hlavní síly Rudé armády, byla v hloubce a žádný špatný odhad doby uvedení do pohotovosti jim nemohl zabránit v provádění masivních protiútoků 2-3 dny po začátku války.
  Čtvrtý. Samotný plán na odražení německé agrese měl protiofenzivní charakter. Bylo založeno na myšlence silného odvetného úderu následovaného rozhodnou ofenzívou podél celé fronty.

  Zde samozřejmě přecenění svých sil. Kdo by si ale pomyslel, že útok sovětského mechanizovaného sboru na německou pěší divizi skončí ztrátou poloviny tanků a ústupem sovětského sboru? Bojový potenciál vojsk se dopředu pozná jen velmi těžko.
  Sovětský svaz zároveň neuvedl své ozbrojené síly do nejvyšší pohotovosti, aby odrazil agresi. To vše se stalo především v důsledku špatného výpočtu ze strany Stalina při hodnocení vojensko-politické situace (vzpomeňme na možnost války mezi Anglií a Německem, Stalinovu touhu oddálit válku alespoň do roku 1942.

  Nedošlo k žádné chybné kalkulaci. Německo je ve válce od roku 1939 a Wehrmacht je plně mobilizován od září 1939. Kapacita německých železnic je o 2-3 lepší. Bylo tedy NEMOŽNÉ, aby se Rudá armáda dostala před Wehrmacht ve strategickém nasazení. Ale otevřená mobilizace Rudé armády bez útoku umožnila Německu prezentovat SSSR jako agresora a to zabránilo vytvoření společné fronty proti Německu za účasti Spojených států.
 34. +2
  18 Leden 2017 23: 19
  Důvody počátečních porážek ve druhé světové válce ... Protože bojovali s celou fašistickou Evropou !!! Protože drželi polovinu naší armády na východě proti fašistickému Japonsku !!!!
  Sláva Stalinovi! Sláva bolševické straně! Sláva sovětskému lidu!
 35. 0
  8. května 2017 19:25
  O příštím Suvorov-Rezun nakreslil sám sebe, řekne nám pravdu v děloze! smavý
  a pak do tématu sklouzli tollies-zpěváci-zpěváci-vše bylo pryč lol

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"