Vojenská revize

Jak se Wehrmacht připravoval na rozhodující bitvu o Berlín

12
Opatření německého velení k posílení obrany

Po porážkách v Polsku, Slezsku, Východním Pomořansku a vstupu Rudé armády k Odře a Nise se německé velení spěšně pustilo do všestranných příprav na bitvu v berlínském (středním) směru. Německé vrchní velení se především postaralo o vytvoření mobilních záloh. Za tímto účelem na konci března a v první polovině dubna 1945 téměř všechny stáhla tank a motorizované divize. V prvé řadě byly narychlo doplňovány personální a materiálně-technickou částí.

Vytvoření záloh prošlo také obnovou dříve poražených jednotek a formací. Samostatné jednotky, které v předchozích bojích utrpěly nejvíce, byly rozpuštěny, jejich personál šel doplnit jiné, méně postižené jednotky. Pod vedením nacistických organizací se nadále formovaly prapory Volkssturm. Jen v Berlíně tvořilo asi 200 těchto praporů. Německé velení se zároveň pokusilo spustit program výcviku skupin tzv. „vlkodlaků“ („vlkodlaků“) pro partyzánskou a sabotážní činnost v týlu Rudé armády. Celkově však tento program selhal. Němci nebyli schopni po vzoru Sovětského svazu organizovat rozsáhlé partyzánské aktivity v našem týlu.

Jak se Wehrmacht připravoval na rozhodující bitvu o Berlín

Milicionář z Volkssturmu střílí z granátometu Panzerfaust (Panzerfaust 60) během výcviku v Berlíně


Trénink milice z Volkssturmu k použití granátometu Panzerfaust v Berlíně


Příprava obrany Berlína. Německý voják učí teenagera z Hitlerjugend střílet z granátometu Panzerfaust.

K posílení armádních skupin „Vistula“ a „Centrum“, které bránily přístupy do středního Německa, řídilo německé velení většinu lidských zdrojů a materiálu. Podle generálplukovníka Jodla museli po kapitulaci, aby doplnili divize na východní frontě do doby rozhodující ofenzivy ruské armády, rozpustit celou záložní armádu, tedy veškerou záložní pěchotu, tank, dělostřelecké a speciální jednotky, školy a vyšší vojenské vzdělávací instituce . Po rozpuštění záložní armády se německému velení z velké části podařilo obnovit sílu a technické vybavení jednotek a formací obou armádních skupin. Velikost střeleckých rot se do poloviny dubna zvýšila na 100 lidí a pěších divizí na 7-8 tisíc lidí.

Německé velení, připravující se na rozhodující bitvu, se snažilo pozvednout morálku armády. Vojákům bylo řečeno, že o válce se nerozhoduje na západě, ale na východě, a to právě v sektoru 9. armády. Velká ruská ofenzíva musí být odražena, a k tomu jsou všechny předpoklady - lidé i technika. Není třeba věnovat pozornost tomu, co se děje na západě, veškerá pozornost směřuje pouze na východ. Udržení východní fronty se mělo stát předpokladem pro radikální obrat ve válce.

Nacističtí ideologové inspirovali vojáky, že po vítězství u Berlína budou bolševici zahnáni zpět. 14. dubna Goebbels navštívil 9. armádu a naléhal na německé vojáky, aby byli neoblomní a nedovolili ani krok ruského postupu. 15. dubna Hitler promluvil k vojákům východní fronty ve zvláštní výzvě. Uvedl, že vrchní velení předvídalo útok sovětských vojsk, vytvořilo silnou frontu a ruská ofenzíva by se „zadusila vlastní krví“. Hitler vyjádřil přesvědčení, že „Berlín zůstane Německem. Vídeň bude zase německá.“ Vůdce zároveň ve stejném odvolání požadoval popravu na místě každého, bez ohledu na hodnost a postavení, kdo dá rozkaz ke stažení nebo k ústupu. "Kdo v tuto chvíli nesplní svou povinnost," prohlásil německý Führer, "bude zrádcem svého lidu."

Ve 3. vojenském újezdu, který byl dislokován v metropolitní oblasti, byl vytvořen speciální vojenský soud. Rozjel širokou škálu aktivit, trestal „alarmisty, zbabělce a zrádce“ a podle samotných Němců se „vyznamenal řadou ukvapených rozsudků smrti, přijatých bez jakéhokoli ověření a objasnění okolností. Vrchní velení také vydalo rozkaz k represáliím proti rodinám těch vojáků a důstojníků, kteří se vzdají sovětským jednotkám.

Ve velení vojsk byla provedena nová rotace. Heinrich Himmler nedokázal odrazit ofenzivu Rudé armády ve Východním Pomořansku, protiútoky Wehrmachtu nedosáhly cíle narušit sovětskou ofenzívu na Berlín, proto byl do čela skupiny armád Visla postaven generálplukovník Gotthard Heinrici. V německé armádě byl považován za velkého mistra v organizování a vedení obranných bitev. Na konci března 1945 byl do funkce náčelníka generálního štábu pozemního vojska místo Guderiana jmenován Hans Krebs. Ve 1930. letech XNUMX. století byl Krebs nějakou dobu asistentem německého vojenského atašé v Sovětském svazu a žil v Moskvě. Krebs uměl dobře rusky, osobně se znal s mnoha předními sovětskými vojenskými vůdci, včetně Georgije Žukova, a byl považován za experta na Rudou armádu. Tito generálové byli považováni za oddané národní socialisty, osobně oddané Hitlerovi. Führer chtěl zabránit jakékoli hrozbě vnitřního převratu.

Současně se německé velení, snažící se oddálit ofenzívu Rudé armády, pokusilo dezinformovat sovětské velení. Němci se snažili ukázat, že mají připravené výrazné mobilní formace pro mohutné protiútoky. Náčelník vojenských komunikací dostal od 4. března pokyny ke zvýšení železniční dopravy východním směrem. Vlaky doprovázely speciální skupiny. V oblastech demonstrativní koncentrace tankových formací bylo dodáno velké množství modelů tanků. Němci plánovali přesvědčit sovětské velení, že v oblasti předmostí na Odře jsou proti našim jednotkám soustředěny berlínský tankový sbor sestávající ze tří tankových divizí a braniborský tankový sbor sestávající ze dvou tankových divizí. K posílení dezinformací použili rádiové zařízení, které napodobovalo přítomnost velitelství tankových sborů. Tento pokus o dezinformaci však selhal. Naše rekognice odhalila hru soupeře. Sovětští zpravodajští důstojníci již v první polovině března zjistili, že ešalony s modely tanků postupují na východ.


Gotthard Heinrici

Hans Krebs

Velitel 9. armády Theodor Busse – zcela vpravo

Seskupení německých jednotek

V rámci přípravy na obranu Berlína německé velení v první polovině dubna přeskupilo své jednotky. Pro spolehlivé pokrytí hlavního města ze severovýchodu byly hlavní síly 3. tankové armády přesunuty na její pravé křídlo, blíže k hlavnímu městu. Dvě motorizované divize byly umístěny v oblasti Mittenwalde, Bizenbrov a Passov. Byli to vojenská záloha.

Za účelem krytí německé metropole z jihovýchodního směru přeskupilo velení skupiny armád Střed své zálohy na levé křídlo v pásmu 4. tankové armády. Čtyři záložní tankové divize, výrazně doplněné personálem a vybavením, byly umístěny v oblasti Chotěbuzi a Laubanu. V obranném pásmu 4. tankové armády bylo rovněž rozhodnuto o redislokaci od 17. polní armády elitní jednotky Luftwaffe – 1. výsadkové tankové divize „Hermann Goering“ a 20. tankové divize. Dříve tyto mobilní formace působily proti levému křídlu 1. ukrajinského frontu.

V důsledku přeskupení v polovině dubna 1945 byly německé jednotky umístěny následovně. Skupina armád "Vistula" zaujala obranu na pravém břehu Odry v sektoru Berg-Divenov (Dzivnuv), Frankfurt nad Odrou, Ratzdorf. Před 2. běloruským frontem se na 120kilometrové frontě z Berg-Divenova do Schwedtu nacházela skupina sborů Swinemünde a hlavní síly 3. tankové armády.

Skupina sboru „Swinemünde“ pod velením generála Freilicha bránila šíji severně od Štětínského přístavu na frontě 30 km od Berg-Divenova k Wolinu. Skupina sboru zahrnovala školu letectva, dva prapory námořní pěchoty, námořní pěchotní pluk a pět pevnostních pluků (pevnostní pluky bránily Swinemünde a Štětín). Části 402. pěší divize byly v záloze v oblasti Swinemünde.

3. tanková armáda pod velením generálplukovníka Hassu von Manteuffela bránila na 90kilometrovém úseku z Neuwarpu do Schwedtu. Armáda zahrnovala 32. armádní sbor a Oderský armádní sbor. V prvním sledu byly tři pěší divize, dva pevnostní pluky, dva samostatné pluky a prapor, bojová skupina. Ve druhém sledu armády byly tři pěší a dvě motorizované divize (včetně 28. pěší divize SS „Wallonia“, 27. pěší divize SS „Langemak“, 23. motorizovaná divize SS „Nizozemsko“, 11. motorizovaná divize „Nordland“ “), dvě pěší a dvě dělostřelecké brigády, tři samostatné pluky, čtyři prapory, dvě bojové skupiny a důstojnická škola. Kromě toho byla 3. tanková armáda posílena o tři dělostřelecké pluky, protiletadlovou divizi a Volksartillery sbor. V budoucnu budou dvě motorizované divize - 23. a 11. přesunuty do zóny 1. běloruského frontu.

V útočném pásmu 2. běloruského frontu se tak bránilo 9 německých divizí a značný počet jednotlivých jednotek (přeloženo do divizí zde měli Němci asi 13,5 vypočtených divizí). Toto uskupení čítalo asi 100 tisíc lidí, 1800 děl a minometů, asi 130 tanků. Hlavní síly německé skupiny kryly útočné pásmo hlavní úderné skupiny sovětské fronty.


Těžký polopásový tahač Sd.Kfz.7 táhne 88mm protiletadlové dělo FlaK ulicemi města ŠtětínV útočném pásmu 1. běloruského frontu v sektoru Schwedt, ústí řeky. Alt Oder (25 km) v prvním sledu byly jednotky 46. tankového sboru, skládající se ze dvou pěších divizí. Operační zálohy byly převedeny do týlu sboru v podobě 23. a 11. motorizované divize. 9. německá armáda pod velením Theodora Busse bránila 120kilometrový úsek z Alt Oder do Ratzdorfu. Armáda zahrnovala 101. armádní sbor, 11. armádní sbor SS, 39. tankový sbor a 5. sbor horských střelců SS. V prvním sledu armády bylo deset pěších a jedna motorizovaná divize, správa frankfurtské pevnosti (pět pevnostních pluků), tři samostatné pluky a osm samostatných praporů. Operační záloha zahrnovala 18. a 25. motorizovanou divizi, tankovou divizi Müncheberg, motorizovanou divizi Kurmark a 156. pěší divizi. Zálohy byly seskupeny na levém křídle armády naproti Kyustrinskému předmostí. 9. armáda byla navíc posílena čtyřmi volksartillerickými sbory, dvěma protiletadlovými divizemi, třemi útočnými dělovými brigádami, minometnou brigádou, dělostřeleckým plukem, pěti protitankovými prapory, třemi tankovými a minometnými prapory.

Na úseku Ratzdorf, Gross-Gastrose podél řeky Nisy naproti levému křídlu 1. běloruského frontu držel obranu 5. armádní sbor 4. tankové armády. Skládal se ze tří pěších divizí.

Hlavní pás oderské obranné linie před 1. běloruským frontem tak obsadilo 16 německých divizí a části frankfurtské poddanské správy. V operační záloze bylo osm divizí. Spolu s jednotlivými jednotkami měli Němci v útočném pásmu 1. běloruského frontu asi 26 divizí. Kromě toho byly v berlínské posádce významné síly. S přihlédnutím k posádce Berlína se v útočném pásmu 1. běloruského frontu bránila skupina asi 510 tisíc vojáků a důstojníků, která měla více než 5 tisíc děl a minometů a asi 860 tanků a samohybných děl. Nejhustší obranné formace měli Němci před Kustrinským předmostím, kde byly v průměru 3 km fronty na jednu divizi a 66 km na 17 děl a 1 tanků.

Vojska 1. ukrajinského frontu bránily 4. tankový (bez 5. sbor, který operoval v útočném pásmu 1. BF) a 17. armáda skupiny armád Střed pod velením Ferdinanda Schörnera, který si užíval Hitlerův speciál. důvěra. 4. tanková armáda tankového generála Fritze Gresera bránila na 160kilometrové frontě z Gross Gastrose do Levenbergu. Greserova armáda zahrnovala Grossdeutschland Panzer Corps, 56. a 57. Panzer Corps. Armádu tvořilo šest pěších divizí, divize zvláštního určení, 21. tanková divize, gardová tanková divize Fuhrer, motorizovaná divize Brandenburg, 10. tanková divize SS Frunsberg a brigáda Grossdeutschland. Tankové vojsko pokrývalo nejdůležitější oblasti: Chotěbuz – Berlín, Chotěbuz – Torgau, Zhořelec – Drážďany.

17. polní armáda generála pěchoty Wilhelma Hasseho bránila 230 kilometrů dlouhou frontu z Levenbergu na Krnov. 17. armáda zahrnovala 8. a 17. armádní sbor, 48. a 40. tankový sbor. Celkem měla 17. armáda 11 pěších divizí, 20. tankovou divizi a 1. paradesantní tankovou divizi „Hermann Goering“. 4. tanková a 17. armáda byla posílena dvěma divizemi protiletadlového dělostřelectva, čtyřmi brigádami útočných děl, třemi dělostřeleckými, třemi brigádami stíhačů tanků a ženistů, dvěma samostatnými tankovými, šesti dělostřeleckými pluky, sedmnácti samostatnými dělostřeleckými prapory a sedmi samostatnými protitankovými prapory.

Němci tak měli na tomto úseku fronty 24 divizí, nepočítaje jednotlivé jednotky a formace. V hlavním obranném pásmu bylo 16 pěších a motorizovaných divizí, plus až 18 samostatných brigád a pluků, 85 samostatných praporů a bojových skupin. Operační záloha měla 7 divizí a brigádu. Přímo v útočném pásmu úderného vojska 1. ukrajinského frontu se bránila vojska 4. tankové armády: 3 pěší, 3 tankové, 1 motorizovaná divize, jedna pěší a jedna ženijní brigáda a také řada samostatných skupin. , pluky a prapory. Skupina nepřítele na pravém křídle sestávala z asi 360 tisíc lidí, asi 3600 děl a minometů, asi 540 tanků.

V týlu armádních skupin "Vistula" a "Střed" narychlo vytvořené zálohy - 8 divizí. V oblasti severně od německé metropole byla umístěna Steinerova armádní skupina (dvě pěší divize). Pěší divize „Theodor Kerner“ se nacházela v prostoru Lager Deberitz, pěší divize „Jan“ a 2. výsadková motorizovaná divize „Hermann Goering“ u Juterbogu, skupina sborů „Moser“ (tři pěší divize) – v r. oblast Drážďan. Ve všech městech a velkých osadách se formovaly prapory domobrany.

Zvláštní pozornost německého vedení byla upoutána na směr Küstra-Berlín a Chotěbuz. Zde byla soustředěna nejhustší uskupení vojsk a soustředěny hlavní zálohy. Německé velení se zároveň připravovalo k protiútokům na boky sovětských úderných skupin s cílem narušit sovětskou ofenzívu. Severovýchodně od Berlína bylo soustředěno 5 motorizovaných, jedna tanková a 2 pěší divize. Měli udeřit na křídlo úderné skupiny 1. běloruského frontu, aby narušili útok na Berlín. Stejného protiútoku se měly zúčastnit narychlo zformované záložní divize.

Velení skupiny armád Střed seskupilo tři divize proti pravému křídlu 1. ukrajinského frontu v oblasti Chotěbuze a jednu divizi v oblasti Lauban. Tyto jednotky měly zahájit protiútok na sovětská vojska z jihovýchodu. Kromě toho byly do oblasti Görlitz převedeny 1. výsadková tanková divize „Hermann Goering“ a 20. tanková divize.

Němci obecně soustředili velké uskupení na berlínském směru proti jednotkám 2. a 1. běloruského a 1. ukrajinského frontu. Před armádami tří sovětských front se nacházelo: 48 pěších divizí, 6 tankových, 9 motorizovaných, 37 samostatných pěších pluků, asi 100 samostatných pěších praporů, velké množství samostatných dělostřeleckých, ženijních a dalších jednotek a útvarů. Německá skupina sestávala z asi 1 milionu lidí, 10400 minometných děl, více než 1500 tanků. Německé velení vytvořilo poměrně silnou letectví uskupení, převádějící do oblasti Berlína nejschopnější jednotky a formace letectva, které zahrnovalo více než 3300 bojových letounů.Chcete-li se pokračovat ...
Autor:
Články z této série:
Část 1. Epická bitva o Berlín se stala vrcholným úspěchem vítězného závěru Velké vlastenecké války jako hrdinský čin sovětského lidu ve jménu záchrany celého lidstva.
Část 2. Agónie Třetí říše
12 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. semirek
  semirek 20. dubna 2015 06:28
  +16
  Články tohoto autora se vyznačují velmi pečlivým výběrem faktů, čísel a detailů.
  Porážka fašistické bestie v jejím doupěti je logickým vyústěním druhé světové války, nejvyšším úspěchem sovětského (ruského) vojenského myšlení, talentu našich vojevůdců v čele s nejvyšším vrchním velitelem I. Stalinem, drženi pohromadě vojenskou prací prostého sovětského vojáka Sláva hrdinské Rudé armádě!
 2. D-Mistr
  D-Mistr 20. dubna 2015 06:41
  +8
  Článek bezpodmínečně (+); čeká na pokračování
 3. nivasander
  nivasander 20. dubna 2015 07:42
  +3
  dobře soudruhu. ale je tam spousta chyb (39 mk patřilo 12 armádnímu generálovi tankových vojsk Wencka, který se formoval. zřejmě zaměňován s 56 mk dělostřeleckým generálem We \\ Eidling, který z nějakého důvodu skončil v kapele 4 TA, no, málo věci)
 4. Epifan
  Epifan 20. dubna 2015 08:51
  +3
  Jaké naděje žili až do konce.Vyhnali by je z Berlína, jen oni sami nevěděli kdo a kam. A armáda Svidomo je ve své zatvrzelosti ještě tvrdohlavější, stále v něco věří.
 5. Komentář byl odstraněn.
 6. Komentář byl odstraněn.
 7. vladimirvn
  vladimirvn 20. dubna 2015 09:22
  +6

  S těmito filmy jsme vyrostli.
  1. semirek
   semirek 20. dubna 2015 12:01
   +2
   Vyrostli jsme na těchto filmech... hi
 8. Standard Oil
  Standard Oil 20. dubna 2015 09:23
  +4
  Himmler nedokázal odrazit sovětskou ofenzívu ve východním Prusku,to je škoda.A z nějakého důvodu se nedivím,proč byl tento maniakální trestanec pověřen vedením armády.Ale všem kompetentním soudruhům už bylo jasné,že Německo prohrálo válka a žádné zázraky ani děti a ženy s faustpatrony Rudé armády se nezastaví. Ale hloupá tvrdohlavost, se kterou obyčejní Němci nadále věřili v "barbary z východu", vede k jistým myšlenkám. budou se stejnou ovčí tvrdohlavostí , věří v "ruskou agresi" a "ruské jednotky" pravidelně "napadají" Ukrajinu. A elita bude pravidelně sbírat smetanu a žádat Rusko o peníze a slevy na plyn a z nějakého důvodu je dostane, není jasné proč . ..
  1. Bugor
   Bugor 20. dubna 2015 12:51
   +3
   Tento maniak-trestač velel části SS. No, SS neposlechli nikoho kromě Gruppenführera a Führera osobně. Ano, některé orgány v osobě generálního štábu byly uznány, ale velet mohly pouze hodnosti SS. Všechno je jednoduché. Stejně jako u nás byly oddíly NKVD formálně podřízeny víte komu.
  2. Zelený les
   Zelený les 20. dubna 2015 13:22
   +1
   Citace: Standardní olej
   Německo prohrálo válku a žádné zázraky ani děti a ženy s faustpatrony Rudé armády se nezastaví
   Pokud by Němci dokázali rozjet výrobu balistických raket a měli čas vyvinout jadernou bombu, mohl by se i v 45. průběh války vyvíjet úplně jinak.
   1. Alexey R.A.
    Alexey R.A. 20. dubna 2015 13:41
    +8
    Citace z Greenwood.
    Kdyby Němci mohli spustit výrobu balistických střel a měli by čas vyvinout jadernou bombu,

    ... pak by to nebyla Třetí říše.
    - Státní dluh Třetí říše ke květnu 1942 je asi sto padesát miliard marek, tedy minimálně třetina všech peněz v oběhu.
    - Zlaté a devizové rezervy Reichsbank jsou prakticky na nule.
    - Státní směnky vystavené na pětadvacet miliard a nejsou ničím zajištěné.
    - Administrativní aparát se ve srovnání s rokem 1934 zvýšil šestkrát.
    - Nedostatek kvalifikované pracovní síly - více než čtvrtina potřeb.

    Za rok bylo milováno 295 milionů marek ve zlatě a měně obdržených během anšlusu Rakouska.
    c) gunter-spb

    A pokud lze finanční systém nějak vyburcovat, pak nedostatek pracovníků a zdrojů nelze ničím vyléčit. Navíc se čas od času německý průmysl poměrně citlivě zakousl do spojeneckých letadel. Například v listopadu 1943 dostal závod Alkett svůj vlastní – a třetí kusy přišly o podvozek. Výsledek – musel jsem u Kruppových „čtyřek“ sundat podvozek a ohradit stísněný a nepohodlný „Hetzer“, který se s „věcí“ nedá srovnávat.
   2. Riegel
    Riegel 20. dubna 2015 16:41
    -3
    Citace z Greenwood.
    Citace: Standardní olej
    Německo prohrálo válku a žádné zázraky ani děti a ženy s faustpatrony Rudé armády se nezastaví
    Pokud by Němci dokázali rozjet výrobu balistických raket a měli čas vyvinout jadernou bombu, mohl by se i v 45. průběh války vyvíjet úplně jinak.

    Němci vypustili A4 do vesmíru v říjnu 42, atom rozdělili v 39., na začátku 45. byli blízko a podle některých zpráv vytvořili silnou bombu.
    1. Los
     Los 22. dubna 2015 14:39
     +1
     Němci A4 odstartovali do vesmíru 42. října

     Nikdo, nikdo nebyl vypuštěn do vesmíru. Při tomto startu, třetím v řadě, prvním úspěšném, raketa nevystoupila nad 50 km.
     atom byl rozdělen v 39

     No, Otto Hahn dokázal štěpení jádra uranu, o něco později dostal řetězovou reakci. Při výpočtu kritické hmotnosti však udělal zásadní chybu a spočítal, že se jedná o něco kolem 20 tun.
     na začátku 45. byli blízko a podle některých zpráv vytvořili silnou bombu.

     A Třetí říše se zabývala vytvářením jaderných zbraní všemi a všemi. Dokonce i pošta. Už jen z tohoto důvodu nepřipadá vytvoření jaderné bomby v úvahu. Jediné, co mohli udělat, je takzvaná „špinavá“ bomba.
 9. střelec
  střelec 20. dubna 2015 12:19
  +2
  Ponaučení pro případ s Ukrajinou je toto: bohužel, žádné problémy a neúspěchy neotřesou zmateným obyvatelstvem Ukrajiny v domnění, že jsou na správné cestě a jen orkové ze zlého Mordoru-Rusko jim nedovolí žít v sladká jednota s Evropou. Ale válku s Ukrajinci bych nechtěl...
 10. důchodce
  důchodce 20. dubna 2015 13:07
  +3
  V oblastech demonstrativní koncentrace tankových formací bylo dodáno velké množství modelů tanků.
  Někde ve vzpomínkách pilotů (ať už bombardérů nebo útočných letadel) tato situace proklouzla. Objevili velké nahromadění vybavení, chystali se bombardovat, a pak zjistili, že to byly dovedně vyrobené makety a ne.
 11. Volný vítr
  Volný vítr 20. dubna 2015 13:54
  +3
  Nacisté obvinili Hitlera z porážky. Protože tento Kandom (vynálezce kondomu) svými pitomými rozkazy překážel brilantním generálům, myslelo si to například tankové eso Otto Carius. Za porážku ve válce mohou hloupí generálové, kteří se neřídili a sabotovali brilantní rozkazy Hitlera, jak si myslel fašistický útočný letoun Hans Gunther
 12. Bugor
  Bugor 20. dubna 2015 14:17
  0
  Tento váš Carius, stejně jako Wittmann a další, neviděl nic dále než periskop. Toto je jejich osobní názor, jakožto malého velitele. Rychlý Heinz Guderian - no, kdo je cool než on? Tak je koneckonců vyloučili i z generálního štábu, jelikož válka není jen lepit tanky, ale také hloupě ŽIVIT celou armádu.
  Ale jako? Spojenci podělali továrny s tisíci bombardérů, Rusové je podělali tak, že si jen vyperete kalhoty, Yapi a Itálie to obecně zařídili, nechápou co. Jedna naděje - zázraky.
  Nevyšlo to...
 13. mimrikov3
  mimrikov3 20. dubna 2015 16:10
  +3
  A jak se vám líbí tankové výsadkové divize Luftwaffe?
  1. voyaka uh
   voyaka uh 21. dubna 2015 11:13
   -1
   Zdá se mi, že sis pletl se vzduchovou nádrží
   divize, kde letectví (útočné a krycí stíhačky)
   , tanky a pěchota - pod jedním velením.
   Bez tradičního dělení na druhy vojsk.
   Goering to však chtěl
   byl jeho příkaz úsměv . Nápad předběhl dobu.
   Teď snad jen americká námořní pěchota
   organizovány podobným způsobem.