Migrační politika v Rusku: pouze rychlé a účinné zlepšení zachrání zemi před migračním kolapsem a sociální krizí

79


Ruská federace slaví 14. června den pracovníků migrační služby. Tato dovolená není tak dlouhá historie - byl instalován v roce 2007 V.V. Putin na počest 15. výročí migrační služby. Před třemi desetiletími v Sovětském svazu prakticky neexistovala potřeba specializovaných struktur regulujících migraci obyvatelstva. S přihlédnutím k občanům země a cizincům na jejím území odvedla pasová a vízová služba vynikající práci. Rozpad Sovětského svazu s následnou destabilizací politické a ekonomické situace ve významné části bývalých sovětských republik, a nyní suverénních států, však zaktualizoval potřebu vytvoření specializované struktury zabývající se řízením migračních procesů. V současné době tyto úkoly plní Federální migrační služba Ruské federace.

I přes přítomnost specializované jednotky zůstává migrační situace v Ruské federaci extrémně složitá. Můžeme s jistotou říci, že nekontrolovaná a nelegální migrace je skutečnou bolestí hlavy pro moderní ruskou společnost a důvodem není špatná práce migrační služby (chlapi prostě dělají svou práci), ale nedostatek strategické politiky pro řízení migrace procesy.

Zločiny spáchané na domorodcích návštěvami „hostů Ruska“ se záviděníhodnou pravidelností svědčí o tom, do jaké míry země potřebuje radikální reformu migrační a policejní politiky. Vláda však nespěchá, aby uznala potřebu skutečné úpravy migrační legislativy, a to i přes narůstající počet konfliktních situací mezi zástupci domorodého obyvatelstva a návštěvníky. Je snazší připsat to, co se děje, domácím konfliktům a prohlásit střety za provokativní intriky extremistů a chuligánů. Těžko ale popřít, že migrační situace v zemi se již dávno změnila ve vážné ohrožení společenského řádu a národní bezpečnosti ruského státu.

Podle oficiálních údajů Federální migrační služby se tak v dubnu 2014 na území Ruské federace nacházelo 10 929 767 cizích občanů. Do země jich vstoupilo v prvních čtyřech měsících nadcházejícího roku – 5 528 500. Přemýšlejte o tom! A koneckonců jsou to skoro všichni mladí lidé, 18-40 let, většinou muži. Ačkoli mnoho politiků a osobností veřejného života, lobujících za zájmy byznysu nebo navazujících na liberální tradice tolerance, tvrdí, že migranti pomáhají ruské ekonomice rozvíjet se a zlepšovat demografickou situaci v zemi, musíte být velmi úzkoprsý člověk, abyste padli za taková ujištění. Mezi migranty, pokud nepřevažují, pak tvoří velmi významné procento, a to lidé bez konkrétních povolání, s minimální odbornou kvalifikací a vzděláním, nebo dokonce bez jakékoli profese. Není tedy třeba hovořit o skutečné účasti takových lidí v procesu modernizace ruské ekonomiky. Bez takových „inovátorů“ a jejich „inovací“ se Rusko obejde.

Četné sociologické studie nám dávají příležitost vytvořit si skutečnou představu o průměrném pracovním migrantovi. Podle vědců je tedy více než 40 % pracovních migrantů nekvalifikovaní pracovníci (Lokshin M.M., Černina E.M. Migranti na ruském trhu práce: portrét a mzdy // HSE Economic Journal. č. 1, 2013). To znamená, že téměř polovina těch, kteří přišli „pozvednout ruskou ekonomiku“, nezná žádné profese. Jejich údělem je být pomocníky na stavbě, nakladači na trhu a častěji jen jednorázovými coveny na stavbách, sezónními pracemi atd.

Zástupci této kategorie návštěvníků mají přirozeně velmi specifickou psychologii. Ani ne vydělat v Rusku víc peněz a poslat je rodině, ale vydělat (ať už jakkoli) alespoň trochu, aby bylo možné vše vydělané utratit tady. Je jasné, že mezi touto kategorií lidí jsou ti, kteří jsou snadno připraveni spáchat trestný čin. A bylo by hezké, kdyby se zločiny zredukovaly na rvačky s místními muži (což také není dobré), ale jak často se oběťmi stávají ženy, staří lidé, děti, a ty zločiny jsou těžké a hlavně těžké.

Na druhé straně jsou to lidé sociálně nevyrovnaní a uražení osudem, zejména ti, kteří se ocitli v cizí zemi, v neznámých sociálních a kulturních podmínkách, se stávají příznivým prostředím pro šíření radikálních a extremistických nálad. Je třeba vzít v úvahu, že většina pracovních migrantů je v současnosti do Ruska posílána ze středoasijských republik. Jde o region se zvýšeným potenciálem etnicko-politických a nábožensko-politických konfliktů, hraničící s neustále válčícím Afghánistánem, náchylný k šířící se ideologii náboženského fundamentalismu.

Bezpečnostní agentury a policie opakovaně „kryly“ ilegální náboženské extremistické kruhy a skupiny působící na území ruských měst právě mezi externími pracovními migranty. V mnoha případech se formování těchto skupin odehrávalo na místě přímého působení jejich členů – na trhu, na stavbě a z řad spoluobčanů, přičemž hlavní část aktivistů byla rekrutována.

Nabízí se logická otázka - zda je přínosem z přítomnosti mnohamilionové masy „mnohohlavců“ z bývalých sovětských republik na území země tak velké, že se ukazuje být významnější než četné oběti zločinů, nebezpečí šíření extremistických a fundamentalistických myšlenek mezi migranty a nakonec exploze nespokojenosti mezi samotnými původními obyvateli?

Ano, v ruské ekonomice je dnes nedostatek pracovních sil. Nejzřetelněji se však projevuje tam, kde jsou vyžadováni vysoce kvalifikovaní specialisté a kvalifikovaní pracovníci. Mezi migranty nejsou prakticky žádní kvalifikovaní pracovníci, s výjimkou (s výjimkou) zástupců stavebních profesí. 41 % migrantů nemá vůbec žádnou kvalifikaci, dalších 40 % má stavební profese a 12 % je zaměstnáno v obchodě. Tady je takový rozvrh. Jak vidíme, prakticky v něm nejsou žádní průmysloví specialisté. Pokud jde o seriózní odborníky s vyšším specializovaným vzděláním, kteří jsou schopni pracovat v inovativních a vědecky náročných odvětvích ekonomiky, zde je počet zahraničních občanů pracujících v Rusku obecně jeden ve srovnání s celkovým počtem externích pracovních migrantů.

Kvalifikovaní odborníci, o které má ruská ekonomika velký zájem, tvoří menšinu cizinců přijíždějících do země. Začněme tím, že právě v této kategorii externích pracovních migrantů tvoří významný podíl imigrantů ze zemí mimo SNS – Turecko, východní Evropa. Všichni jsou zpravidla zaměstnáni legálně a nacházejí se na území Ruska a splňují podmínky smlouvy s organizacemi, které je pozvaly - zaměstnavateli. Příchod přesně takových migrantů by měl ruský stát všemožně stimulovat.

V zemi by měly být vytvořeny maximálně příznivé podmínky pro zaměstnávání těch cizinců, kteří mohou přinést skutečně hmatatelné výhody domácí ekonomice, kultuře, vzdělávání a dalším sférám společnosti a směřují k dlouhodobé a zákonné pracovní činnosti v země. To ale opět vyžaduje významnou revizi samotných základů migrační politiky.

Především musíme opustit zhoubný multikulturalistický model, který se liberální lobby snaží prosadit jako strategickou linii národní a migrační politiky. Evropa trpící migračními toky si již dlouho uvědomuje hloupost multikulturalismu. Migranti, kteří nepodléhají centralizované politice řízení své integrace do hostitelské společnosti, se izolují v etnickém prostředí, navíc v jejich prostředí existuje fenomén, který v sociologické literatuře dostal název „renesance etnické identity“. Migranti se raději vracejí k ještě většímu dodržování svých tradic a zvyků, které jim pomáhají udržovat vnitřní jednotu a izolovat se od etnokulturně cizího prostředí. Začíná enklávizace společnosti, vytváření „ghetta“ migrantů, končící událostmi podobnými nepokojům v Paříži.

Tillo Sarrazin, německý politik a výzkumník, který se proslavil svou senzační knihou „Německo se samo likviduje“ (vydanou v Moskvě v roce 2012 v Rusku vydavatelstvím RID-group), zdůrazňuje, že přítomnost mnohamilionové masy migranti v Německu přinesli jen vážné problémy. Vzhledem k nedostatečně vzdělaným, kteří neovládají jazyk a nechtějí se integrovat do hostitelské společnosti migrantů, dochází k výraznému nárůstu marginální vrstvy obyvatelstva, což s sebou nese nevyhnutelný nárůst vládních výdajů na sociální ochranu. rodin migrantů ao prevenci a prevenci jejich zločinů a trestných činů.

Přísně vzato jsou slova Tilla Sarrazina prorocká i pro moderní ruskou společnost. Naše země samozřejmě nemá takovou úroveň sociální pomoci migrantům jako v evropských zemích, ale neměli bychom zapomínat, že příliv migrantů na území Ruské federace vlastně není kontrolován, většina migrantů je v země nelegálně, a proto představují zvýšený zdroj kriminogenity.

V Moskvě a mnoha dalších městech Ruska jsou procesy formování etnických enkláv již dlouho v aktivní fázi. Trhy s potravinami a oblečením se již dávno proměnily v jakési dědictví migrantů. Místní obyvatelé se bojí vstoupit do mnoha dačských spolků na předměstích ruských měst, protože dače se již dlouho proměnily v obydlí lumpenizovaných migrantů, mezi nimiž jsou nejen dělníci z okolních stavenišť, ale také prostě polokriminální živly. Neměli bychom zapomínat na hygienickou a epidemiologickou situaci marginalizovaného segmentu externích pracovních migrantů. Většina těchto lidí patří k nižší sociální vrstvě společnosti, to znamená, že na jedné straně nejsou nakloněni myslet a pečovat o své zdraví, na druhé straně nemají prostředky a možnosti, jak si zajistit své zdraví. vlastní lékařskou péči. Vzhledem k tomu, že situace s léčbou nebezpečných nemocí není v zemích-dárců migrace s lékařskou kontrolou obyvatelstva příliš dobrá, mnoho externích pracovních migrantů trpí infekčními chorobami.

Východiskem z této situace se často nazývá vízový režim s republikami Střední Asie, které jsou hlavními dodavateli migrantů. V současné době je ze středoasijských republik posílán hlavní proud externích pracovních migrantů do Ruské federace. Mezi nimi převažují mladí muži bez odborné kvalifikace a odborného vzdělání, nejčastěji špatně ovládající ruštinu nebo neznající rusky vůbec.

Převažující složkou celkového migračního toku ze středoasijských republik jsou imigranti z Uzbekistánu, následovaní domorodci z Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Obyvatelé Turkmenistánu a Kazachstánu migrují do Ruska jen zřídka - je to způsobeno skutečností, že v těchto středoasijských republikách bylo díky přítomnosti přírodních zdrojů možné udržet a dokonce rozvíjet národní hospodářství, a proto vytvořit přijatelné životní podmínky pro lidé. V důsledku toho byl v Turkmenistánu vybudován uzavřený, ale ekonomicky stabilní stát. Kazachstán na druhé straně vykazuje skutečně vysokou míru ekonomického rozvoje a sám o sobě je atraktivním cílem pro migrační toky ze sousedních jižních republik Střední Asie.

Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán nebyly po více než dvacet let suverenity schopny vytvořit rozvinuté národní ekonomiky, rozvinuté národní ekonomiky a zajistit zaměstnání a sociální zabezpečení pro své obyvatelstvo. Ruské úřady si zase dobře uvědomují, že přítomnost migrantů ze středoasijských zemí v Ruské federaci zaručuje relativní politickou stabilitu v regionu. Deportace mnohamilionové masy migrantů do jejich rodných republik nevyhnutelně povede k sociálním otřesům a nejspíš i krvavému mlýnku na maso, srovnatelnému se sousedním Afghánistánem, který je neustále ve válečném stavu.

Středoasijské republiky v případě sporu s Ruskem podle odpůrců vízového režimu mezi patrioty nevyhnutelně přejdou na stranu Spojených států a Rusko definitivně ztratí vliv v Turkestánu. Spojené státy již projevují zvýšený zájem o Střední Asii. Stranou nespěchá ani Čína, která má o tento region zájem kvůli blízkosti svých hranic a přítomnosti velkého ekonomického potenciálu, který není rozvinutý a nevyužívaný politickými elitami u moci v republikách. Konečně, islámský svět vidí v bývalých sovětských republikách Střední Asie mimořádně úrodnou půdu pro politický, ekonomický a hlavně kulturní a duchovní vliv. A Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko – každý z těchto států má ve Střední Asii své zájmy a výhody a v případě, že Rusko opustí svou aktivní pozici v regionu, nikdy neopustí příležitost využít potenciál střední Asie. Asie maximálně ve svém vlastním zájmu.

Ale co skrývat – středoasijské republiky se beztak nevyznačují vysokou mírou loajality k Rusku. Příkladem opravdového postoje k Rusku je nejen neustálé flirtování se Spojenými státy, Tureckem, Čínou, ale i postoj k rusky a rusky mluvícímu obyvatelstvu, které stále zůstává na území bývalé sovětské Střední Asie. Navíc kvůli fyzickému věku vůdců nemohou režimy Tádžikistánu a Uzbekistánu zůstat dlouhodobými aktéry ve středoasijském prostoru. Odchod vůdců nevyhnutelně povede k vážným změnám v politickém životě těchto států a úkolem Ruska je v této situaci minimalizovat rizika spojená s politickou destabilizací středoasijského prostoru v důsledku transformace stávajícího objednat.

Liberálnější možností než zavedení vízového režimu se zdá být zpřísnění kontroly nad migračními toky ze středoasijských republik. Samozřejmě to bude vyžadovat velké úsilí jak ze strany Pohraniční stráže, tak i migrační služby a policie. Zde se můžeme pozastavit alespoň u takových opatření, jako je filtrování migrantů na principu jejich dodržování zákonů s úplným zákazem vstupu na území Ruské federace osobám dříve odsouzeným za trestné činy, osobám nesplňujícím požadavky na určitý stupeň vzdělání nebo kvalifikace. Je také možné zavést kvóty pro příchod migrantů na genderové bázi – ženy si poradí i s prací uklízečů nebo prodavačů na tržišti, ale vyloženě škody a nebezpečí od těch druhých budou mnohem nižší než od masy mladí lumpenizovaní muži.

Princip profesní způsobilosti by se měl stát jedním ze základních principů pro vydávání pracovních povolení v Ruské federaci. Vzhledem k tomu, že osoby bez profese a vzdělání, které neovládají rusky, mohou vykonávat pouze těžkou nekvalifikovanou práci a spoléhat spíše na sezónní a příležitostné výdělky, je nutné je považovat za vysoce rizikovou kategorii, a to i z hlediska kriminogenního potenciálu. a podle toho kontrolovat jejich vstup do země a následné zaměstnání.
Je žádoucí, aby proces zaměstnávání probíhal podle principu náboru migrantů ve vlasti konkrétními podniky nebo institucemi. Pro absolventy, kvalifikované pracovníky, může být zavedeno povolení k samostatnému hledání práce na území Ruské federace. Osoby bez odborného vzdělání a praxe by měly do země vstoupit pouze v případě, že mají pozvání k práci od konkrétního zaměstnavatele, jehož odpovědnost za sociální blaho, přizpůsobení se životním podmínkám v hostitelské společnosti a dodržování zákonů pracovníků pozvaných je potřeba ho výrazně zvýšit.

A konečně, přísněji by měli být potrestáni migranti, kteří páchají trestnou činnost na území Ruské federace. Podle závažnosti spáchaného činu by měl být uložen nejen trest přísnější než pro ruského občana, ale i zákaz dalšího vstupu do země na určitou dobu (až do doživotí osobám, které se dopustily závažného trestných činů nebo jsou spatřovány v extremistických aktivitách).

Neměli bychom zapomínat na hygienickou a epidemiologickou kontrolu externích pracovních migrantů přicházejících do země. Osobám trpícím nemocemi, které představují nebezpečí pro ostatní, by měl být zakázán vstup na území Ruské federace za účelem zaměstnání, dokud nebudou tyto nemoci vyléčeny. Na druhou stranu je nutné zavést sankce pro zaměstnavatele, kteří se vyhýbají lékařským prohlídkám svých zaměstnanců z řad externích pracovních migrantů.

V oblasti zvládání chování migrantů na území Ruska jsou také nutná tvrdá opatření, případně převzít zkušenosti ze zemí Perského zálivu. Pracovníci dočasně pobývající v zemi tak mohou být omezeni ve svých právech navštěvovat veřejná místa. Přišli do práce - pracují v zařízení, stravují se v menze a bydlí na ubytovně. Toto opatření nemá nic společného s porušováním lidských práv, protože nikdo není pobouřen zavedením určitého režimu a pravidel chování pro vojenský personál. Kontrolu nad chováním migrantů lze zlepšit i uvalením tvrdých sankcí na zaměstnavatele, a to jak právnické osoby, tak fyzické osoby.

V každém případě je vývoj souboru opatření spíše technickou stránkou řešení problému. A jejím koncepčním základem by měla být revize samotné strategie migrační politiky směrem k odmítnutí multikulturalistických (byť v zastřené podobě) principů a zpřísnění kontroly nad migranty. Je samozřejmě nepravděpodobné, že by konflikty mezi imigranty a domorodým obyvatelstvem zcela vymizely, etnická kriminalita v zemi bude zcela odstraněna, ale pokud se tyto negativní jevy v životě země mnohonásobně sníží a pachatelé dostanou nevyhnutelné a těžké trest, to již bude zjevný krok k modernizaci.migrační politika.

Úspěch migrační politiky zase nevyhnutelně ovlivní sociální blahobyt ruské společnosti. Činnost Spolkové migrační služby nevyvolá žádnou zvláštní kritiku veřejnosti ve směru nedostatečné kontroly nad migrační situací a tím se zlepší obraz Spolkové migrační služby ve společnosti. Ke Dni pracovníka migrační služby nezbývá, než popřát všem zaměstnancům Federální migrační služby Ruské federace úspěch v jejich nelehké práci, brzké zlepšení migrační politiky ve směru zvyšování její efektivity a společenského přínosu, což nevyhnutelně usnadnit práci samotným zaměstnancům Federální migrační služby.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

79 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Komentář byl odstraněn.
 2. +16
  16 2014 июня
  Samozřejmě je nutné tento obchod ututlat, ale úřady s tím bohužel nebudou souhlasit a jednou si z nás všech může udělat krutý žert.
  1. +12
   16 2014 июня
   Nějak se na pozadí úspěchu s anexi Krymu zapomnělo na hlavní boláky Ruské federace a současné vlády. A to je nelegální migrace, škrty, korupce, bydlení a komunální služby, ochrana ze strany úřadů členů Klanu (Serdyukov + básnířky, londýnští a švýcarští vězni, bující oligarchie)
   Pokud s tímto nekontrolovaným procesem nezačneme něco dělat, získáme nové Kosovo v Ruské federaci. Dochází k otevřenému nahrazování původních občanů Ruské federace imigranty ze Střední Asie, na Dálném východě Číňanů. Pod migranty spadají celé sektory ekonomiky a profesní sektory, kde už není pro rodilé Rusy tak snadné se usadit.
   První, co cítíme, je pokles úrovně mezd, druhá věc, kterou uvidíme, je, že metly v rukou tádžických domovníků se mohou zázračně proměnit v samopaly a půjdou bojovat za svá práva.
   1. calocha
    +8
    16 2014 июня
    O co jde?! Zapomněli jste - NEMÁME 37!!!!)))))
    Putin buď posílí (vyčistí řady od odpadků a oportunistů), nebo bude zabit (otráven, vyhozen do povětří atd. atd.) Je odsouzen k rozhodnutí.
    1. UFO
     +8
     16 2014 июня
     Citace z kalochy
     Putin buď posílí (vyčistí řady od odpadků a oportunistů), nebo bude zabit (otráven, vyhozen do povětří atd. atd.) Je odsouzen k rozhodnutí.

     Možná to není tak cool, ale je třeba urychleně jednat! Jednou se objeví čísla o této infekci (kolik za jejich vzdělání, lékařskou péči atd.) a všechna hodnocení Jednotného Ruska, „lidové“ fronty půjdou s Putinem do pekla.
     Rogozin jednou nastoupil do vlaku s Talibanem z Taškentu a okamžitě „zmizel“ a Romodanovskij – „ryba není maso“ a to hraje do karet těm, kteří k nám tyto podivíny přivádějí do vesnic a lžou o asimilaci,“ nedostatek“ pracovníků, „Moskvané“ nechtějí pracovat jako domovníci – a „Moskvané“ jsou z 50 % šmejdy! hi
   2. 225 čaj
    +4
    16 2014 июня
    Citace z volot-voin
    Dochází k otevřenému nahrazování původních občanů Ruské federace imigranty ze Střední Asie, na Dálném východě Číny.

    Urychleně uzavřít příliv z Asie!
    V opačném případě se nám brzy stane, že budeme mít šilhání))
    No, pokud vládci Ruska nepřijmou tato opatření?
    Jsou to miliardy dolarů...
    A kýchejte na své kremelské!
    1. UFO
     +3
     16 2014 июня
     Je třeba zařídit migrační bod na Rudém náměstí, nebo lépe ve Státní dumě nebo Kremlu! hi
  2. +11
   16 2014 июня
   Rusko se potřebuje učit od Kazachstánu, my (zejména na severu) nemáme z jihu prakticky žádné gastarbeitery, důchodci a ženy v domácnosti (na částečný úvazek) pracují jako domovníci, neviděl jsem jediného Tádžika. I když bezvízový režim s jižními státy existuje. A naše platy nejsou o moc nižší než v Rusku.
  3. Pole
   +5
   16 2014 июня
   To je opět otázka „našich úřadů“ a „náš prezident“ je prakticky otevřený lobbing obchodních zájmů velkých firem a názor „stáda ovcí“ nikoho nezajímá. Navíc vystupování proti úřadům je nyní plné skutečného termínu (přirovnávaného k extremistické činnosti), a to i na internetu.
   Můžeme proto buď nadšeně křičet „Putin je náš prezident“, nebo tiše čuchat, pracovat a dívat se.

   Pro zájemce si přečtěte státní program „Regionální politika a federální vztahy“
 3. borová šiška
  +7
  16 2014 июня
  Správný článek a FMS je vysoce zákeřná organizace, která má přímý zájem na zvýšení dovozu cizinců z východu do země, naprosto cizích ruskému lidu.
  1. Pole
   +5
   16 2014 июня
   To není FMS zákeřná organizace, to je naše vláda a orgány krajů (ne všechny, ale většiny) zákeřná organizace, která se řídí zájmy úzkého okruhu podnikatelských „elit“ (velké firmy včetně státních korporace). Nezajímají je zájmy většiny lidí.
   1. 0
    16 2014 июня
    To není FMS zákeřná organizace, je to naše vláda a úřady regionů (ne všechny, ale většiny) zákeřná organizace, která se řídí zájmy úzkého okruhu podnikatelských „elit“ (velké firmy včetně státních korporace).


    No, co ty... Romadanovskij sám mluvil na téma, že migranti z Číny nebudou zasahovat do Ruska.
    1. Pole
     +1
     16 2014 июня
     Citace z rennim
     No, co ty... Romadanovskij sám mluvil na téma, že migranti z Číny nebudou zasahovat do Ruska.


     A tento pán je nám podřízený?
    2. Komentář byl odstraněn.
 4. +5
  16 2014 июня
  Vízový režim se nepozdává, jinak přijíždějí po celých vesnicích a tahají sem těhotné ženy rodit, říkají Uzbekovostok.
  1. Pole
   0
   16 2014 июня
   Jaký to má smysl?
   Jsou sem zavlečeni velcí i malí podnikatelé, kteří o ně mají zájem.
   V Soči se to ani tehdy neobešlo bez gastrů.
   Včetně v rámci programu „pomoc při přesídlení krajanů“ dávají občanství, peníze, pomoc s prací, bydlením, sociálními službami. záruky.
   Dobíjení pochází mimo jiné z fondů na posílení mezietnického porozumění a interakce, granty jsou přidělovány veřejným organizacím atd.
   Hádejte, kdo je iniciátorem? A kdo podepsal?
   Generace našich dětí a vnoučat s nimi bude mít problémy, bude to asi stejné jako v Evropě, ne-li horší.
   Přečti si třeba o Ugrovi, podívej se.
   O Moskvě a Petrovi mlčím, neboť podobenství je již na jazyku.
 5. návrat
  +5
  16 2014 июня
  Se všemi migranty by se mělo zacházet jako s cikány ve Francii. Vystěhování a hranice na klíč. Jinak Uzbekistán a Tádžikistán už vstoupily do Euroasijské unie, aby legalizovaly své krajany.
  1. Pole
   +7
   16 2014 июня
   Pro mě by bylo lepší, kdyby se pomáhalo lidem z území bývalé Ukrajiny.
   A pak už tu máme jen Armény, Uzbeky, Tádžiky a Kyrgyzy a rodiny.
   A mnozí, kteří stále a na státní. program.
  2. +4
   16 2014 июня
   Citace: rereture
   Se všemi migranty by se mělo zacházet jako s cikány ve Francii.

   No, nebude to tak jednoduché, jak se zdá.
   Mnohem efektivnější by podle mého názoru bylo zavedení daně na podniky a organizace, které využívají pracovní sílu migrujících pracovníků. Podnik musí platit daň za každého přilákaného migranta. Tato daň by navíc měla být rok od roku postupně zvyšována, takže najímání gastarbeiterů se nakonec stane ekonomicky nerentabilním. Byl by to pozvolný, měkký proces vytlačování gastarbeiterů z Ruska.
   Podobný systém existuje v Japonsku, kde je dražší zaměstnat cizince s nízkou kvalifikací než Japonce a v důsledku toho je v Japonsku málo pracovních migrantů.
   1. Pole
    +1
    16 2014 июня
    Citace z alebor
    Mnohem efektivnější by podle mého názoru bylo zavedení daně na podniky a organizace, které využívají pracovní sílu migrujících pracovníků. Podnik musí platit daň za každého přilákaného migranta. Tato daň by navíc měla být rok od roku postupně zvyšována, takže najímání gastarbeiterů se nakonec stane ekonomicky nerentabilním. Byl by to pozvolný, měkký proces vytlačování gastarbeiterů z Ruska.
    Podobný systém existuje v Japonsku, kde je dražší zaměstnat cizince s nízkou kvalifikací než Japonce a v důsledku toho je v Japonsku málo pracovních migrantů.


    Chápete jednu věc, "naše" úřady to NEZAJÍMÁ
   2. +2
    16 2014 июня
    ... "Za každého přilákaného migranta musí podnik zaplatit daň. Navíc se tato daň rok od roku postupně zvyšuje, takže najímání gastarbeiterů se nakonec stává ekonomicky nerentabilním..."
    Správně! Buržoazi je třeba porazit na bolavém místě, kterým je, jak víte, peněženka! U Lukašenka nenajdete tádžického školníka, všechny tety jsou slovanské národnosti.
  3. Komentář byl odstraněn.
 6. +6
  16 2014 июня
  Řekl jsem více než jednou a budu říkat i nadále... Potřebujeme mechanismus ekonomického tlaku!
  Zvyšování daní jak pro gastarbeitery, tak pro zaměstnavatele. zvýšené
  sazby za převod peněz do zahraničí a další páky...
  Pak je problém odstraněn, jako by sám ...
  1. Pole
   +1
   16 2014 июня
   Citace: AlNikolaich
   Řekl jsem to mnohokrát a řeknu to znovu...

   Můžete alespoň mluvit - nebude to mít smysl, nikdo vás neuslyší.
   1. +1
    16 2014 июня
    Nepříjemné je především to, že na rozdíl od západní Evropy, kde jsou strany, které získávají na popularitě, jako je britská UKIP nebo francouzská Národní fronta, prosazující tvrdší migrační politiku, mezi stranami Dumy nic podobného nevidíme. Všichni tiše mlčí, zjevně se bojí opakování osudu „Vlasti“ nebo DPNI.
   2. Komentář byl odstraněn.
  2. těstoviny
   0
   17 2014 июня
   Bohužel problém není vyřešen. Prostě půjde do stínu, takoví pracovníci budou skryti. už se skrývají. trest za použití leg osoby pracující bez pracovního povolení jsou toho názorným příkladem. Existuje zákon, někdy pod distribuci spadají jednotlivé podniky, ale těch je málo. zbytek je jen skrytý. to ani není ten problém. Problém je také v tom, že kromě sezónních pracovníků se sem prut skutečně vozí v aulích. Tady rodí, tu studují, tady se léčí. VŠECHNO TOHLE ROZPÍNÁ FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ VÝHODY OD DOMÁCÍCH OBYVATEL. Příklad? jednoduchý řetěz, přijela rodina, těhotná žena šla rodit. Mimochodem šla do porodnice, TFOMS takovou rodící ženu v nemocnici neplatí, protože nemá politiku. pak se dítě ošetří a jde do školky, na společné bázi, tedy opět zdarma, pak škola a zase zdarma ..... a jsou jich statisíce. Zahoď toleranci, když nemůžu dát své dítě do školky, a pak ho musím vzít do školy o 4 bloky dál, protože třídy v místě bydliště jsou přecpané, hádej kdo? Aby naše děti mohly žít ve vlastní zemi, je nutné 1. Tvrdé kvóty pro otroky. síla. 2. Jednoznačné a úplné pojištění zaměstnavatelů jejich pracovníků. 3. Trestní a finanční postih pachatelů. pak se krytí nelegálních přistěhovalců stane nerentabilním. 4. Dodržování zákonů. protože ani to, co máme, nám nefunguje. No a zavést bonusy pro občany za signalizaci porušení zákona. smavý
 7. +3
  16 2014 июня
  Jsem hluboce přesvědčen, že současné zákony stačí k provádění normální migrační politiky, ale úředníci z Federální migrační služby si ze své kanceláře udělali tak dobrý žlab.
  Nechci všechny bez rozdílu obviňovat a nemám na to právo. Ale jen jeden případ z mého života.Byl čas vyměnit si pas a už mě nebavilo dokazovat,že od 8 do 11 v takové a takové datum toho a takového roku jsem žil na území Ruské federace.Takové argumenty jako starý pas, že jsem od toho a takového roku důstojníkem Ruské federace, který se účastnil bojů a má vyznamenání od Ruské federace, jednal špatně. A nějak se byrokrati podívali směrem k mé kapse příliš napjatým pohledem. Když o šest měsíců později nic nedostali, vydali stejný dokument. Fronta na oddělení FMS, které se nachází nedaleko, se ale vždy pohybovala podivným způsobem velmi rychle a naši noví „krajané“ zjevně neměli se vstupem žádné problémy.
 8. +5
  16 2014 июня
  migrace je byznys, někdo...
  1. Pole
   +2
   16 2014 июня
   Citace z milionu
   migrace je byznys, někdo...

   Ti samí úředníci
  2. Komentář byl odstraněn.
 9. 0
  16 2014 июня
  Všechno je správné a správné. Ale to by měli dělat ti, na kterých to bohužel závisí.
 10. Neznámá
  +2
  16 2014 июня
  Migranti jsou jedním ze způsobů, jak udržet VELKÉ RUSKÉ vědomí.
  1. Pole
   +2
   16 2014 июня
   Citace: Neznámý
   zadržování VELKÉHO RUSKÉHO vědomí.


   Ve státním programu černobíle „Ruský národ“ a „Ruská občanská identita“, jako v Americe „americký národ“.
   Jaký druh vědomí existuje?
   Protože ruský lid nebyl v ústavě zmíněn, tak to zůstane.
   Rusnost, kterou máme teď, ne ruskost. (I když komu vadila palačinka?)
   1. +1
    16 2014 июня
    hej, proč chodit daleko? evon v jednom z témat zde na portálu od více lidí (dokonce od mnoha, bylo by správnější říci) zaznělo, že ruština není národnost. NE my, z jaké příležitosti. Stav mysli tokmy a žádný takový záznam v ústavě neexistuje. Když se kosmopolitismus vyryje z násilnických hlav, pak se objeví.
    Legrační je, že ti soudruzi, kteří to řekli a zapsali všechny, kdo tu žijí jako Rusové, zapomínají, že internacionalismus není směs všech na jedné hromádce. To je INTERNACIONALISMUS, tzn. přátelství národů, obrazně řečeno. A ten samý Lenin ostatně stanovil postulát, že každý národ má právo na sebeurčení, kromě toho ruského. Protože, Rusové okamžitě začnou pěstovat „velký ruský šovinismus“. A začali za Chruščova v plné síle vyřezávat sovětského muže, pokud se nepletu. Stalin také sdílel národnosti, jak je patrné z jeho výzvy k lidem v roce 1945 („řekněme díky ruskému lidu“). No a teď se snaží zaslepit ruský národ
    1. +1
     16 2014 июня
     i když v podstatě nejsem proti tomu, abychom všechny občany Ruské federace nazývali Rusy (pokud chtějí), ale pod jednou podmínkou: nechť se vrátí národnost RUS, pak vše zapadne.
 11. +3
  16 2014 июня
  Krutý vtip je v tom, že nedej bože v případě války všichni vezmou zbraně proti Rusům. Rusko je pro ně napáječ a oni nebudou bránit zemi, která je nenechala zemřít hlady. Navíc sem chodí nevzdělaní "berani" a zahraniční agenti vlivu mohou snadno manipulovat s jejich myslí. Ale dokud na nich bude mít někdo zisk, nikdo tento problém nevyřeší. Úředníků s patologií chamtivosti je příliš mnoho, peníze jsou nade vše.
 12. +4
  16 2014 июня
  Nezajímá mě liberalismus a multikulturalismus. Pokud skutečně neomezíme migraci ze středoasijských zemí, dříve nebo později vybuchneme.
 13. +1
  16 2014 июня
  migrační žena pro jejich práci a politiku by neměla být svátkem, ale měla by být zavedena tvrdá práce
 14. 0
  16 2014 июня
  Tito migranti jsou využíváni jako levná síla, některé stavební firmy jsou skrz naskrz zkorumpované, to je velký byznys, ale temný, kdyby se zvedly platy, tak by tam pracovali ruští občané a bylo by tam méně migrantů, obecně by měl pořádek být zaveden, to znamená jednat s těmi úředníky, kteří je používají jako otrockou sílu (za haléře) - my máme haléře, ve své vlasti mají normy, peníze a někde neplatí vůbec, KORUPCE ní matka ...
  1. 0
   16 2014 июня
   a nejen zvýšit platy na žádost místních, ale zvýšit je přesně na úroveň, na které by měly být
 15. -2
  16 2014 июня
  Je mi tě upřímně líto. Krátký však máte vzpomínku na pána Slovana. Kolik lidí během války přežilo díky Uzbekistánu. Kolik z nás padlo při obraně vašich zemí? Více než 300 tisíc!!!!!! Kolik jich pracovalo v továrnách a předávalo rodinné klenoty s heslem „Vše pro frontu“! Kolik jídla bylo poskytnuto! Kolik lidí jsme ukryli a nakrmili, aniž bychom za to něco žádali! Nyní GUEST WORKERS?? NEPŘÍJEMNÝ? Měl by ses stydět.
  Musíte si uvědomit, že území Ruska je obrovské a při současném tempu negativního populačního růstu nebudete muset dlouho vlastnit všechno. Vyhnat občany střední Asie (UZB + TAJ = 33 milionů), zůstanou Číňané (1.5 miliardy), kteří s Rusy nemají vůbec nic společného. Číňané budou chtít dříve nebo později realizovat plány MAO a vrátit Sibiř. Tehdy jde do tuhého. WMP zde nepomůže.
  1. 0
   16 2014 июня
   pro mě by se zástupci střední Asie měli tak stydět za svou současnou generaci
  2. 0
   16 2014 июня
   pokud sem přijedou občané ze střední Asie s vyšším vzděláním, proboha, jak se říká, ať žijí a pracují pro dobro Ruska. A davy nekvalifikovaných dělníků a obchodníků ekonomice nijak nepomohou, jen mzdy na trhu práce jsou dumpingové.
  3. Komentář byl odstraněn.
  4. +1
   16 2014 июня
   A pamatuješ, že jsme byli jedna země. A za dobu existence Ruského impéria do roku 1917 a SSSR bylo do zemí Východu tolik finančních injekcí, že by se to nikdy nevyplatilo. A kolik socialistického majetku zbylo v bývalých republikách, nyní samostatných státech? Není nutné vytahovat kus historie, je třeba to brát jako celek. Byly různé doby a každý pomohl ve svůj čas. A díky za to. Nyní se situace změnila, oni sami se chtěli oddělit. Nikdo nenutil. Proč nevybudujete světlou budoucnost pro své milované rodné země? Utíkej pracovat do Ruska. A pak transportujete rodiny.
   1. 0
    17 2014 июня
    Pamatuji si, že jsme byli jedna země a nerozpustili jsme SSSR! Nechť za to mohou Jelcin, Kravčuk a ostatní. Náš prezident nebyl v Belovezhskaya Pushcha!

    O penězích. Víte, kolik dobra se ukradlo během revoluce? Kolik surovin bylo nahrazeno ze střední Asie? Investice se tedy více než vyplatila. Veškerý cizí majetek přešel do rukou nástupce, samozřejmě včetně dluhů!

    Továrny se nestavěly, ale vozily z okupovaných krajů. Nebýt druhé světové války, nevnímali bychom strojírny jako uši.

    Nežádáme o vděčnost za to, co bylo tehdy v SSSR. není třeba. Gasteři nejsou cikáni, nežebrají. Vydělávají peníze těžce. Nemohu je za to vinit. A s bandity, jakékoli národnosti, je jen jeden rozhovor – BIČ!
  5. +3
   16 2014 июня
   - "NAŠI padli při obraně VAŠICH zemí" ... "Dobří Uzbeci" se během války více než ukryli - vytlačili statisíce Rusů (nejen) z jejich domovů. Kdo může nyní spočítat, kolik osudů ruského lidu zlomili zastánci národní nezávislosti? V čem se zásadně lišíte od ukrajinských nacionalistů? Už jen tím, že otevřeně nevoláte po napichování Rusů! Je nanejvýš nešťastné, že v 90. letech neměl Uzbekistán svůj vlastní Strelkov!
   1. -1
    16 2014 июня
    Z rodných míst Rusů????? Co řídíš SaiGon? LIDÉ mají zprávy z Uzbekistánu o vraždách Rusů uzbeckým vousatým ???? Ne! A zpátečka je plná!
    Rusové žijí jako dřív, normálně pracují, vytvářejí rodiny. Všechny mocenské a vzdělávací instituce fungují ve dvou jazycích.

    Nedávno mi známý vyprávěl o Rusech, kterým se dobře žilo, pár elitních bytů, dača, drahá auta, .... Jednoho krásného dne se rozhodli přestěhovat do vlasti, tzn. do Ruska, vše prodali a odešli. Nedávno jsem je potkal v Moskvě.
    Není zde vlastní bydlení. Točí 2ku v Moskvě a řídí Kalinushku! Říká: "Nebylo vhodné ptát se proč!!"

    Nikdy jsem nepotkal uzbeka bez domova, většinou Rusy. TO ALE NEZNAMENÁ, ŽE VŠECHNY RUSKÉ HRUBOU A BOUPUJÍ. Každý, kdo si zaslouží úctu, si ji zaslouží.
    1. +2
     16 2014 июня
     - Řekni "děkuji", že jsi neřezal? A co ti, co odešli? Žili tak dobře, že nechali všechno za sebou? Ale co na tom, že v místě mého domu je nyní hranice mezi nezávislým Kyrgyzstánem a nezávislým Uzbekistánem? A kdo spustil "zhmurov" spálený podél Karadarya k nádrži Andijan? Kdo vyvraždil mešketské Turky, od koho odešli krymští Tataři na Krym? Nebo je to všechno z úžasného života v Uzbekistánu?
     1. 0
      16 2014 июня
      Abych vám vysvětlil, jak házet hrách o zeď.

      Děkuji, není třeba říkat. Ale ani není třeba se urážet. Neporušujeme váš jazyk jako v Pobaltí.

      Ne opuštěný, ale prodaný. Asi se jim zdálo, že v Rusku to bude lepší než tady kámoš. to nemohu s jistotou říci. Osobně jsem je neznal. Nemám právo lhát.

      O masovém vraždění - to není pro nás. Vše bylo řízeno z centra. To vše se stalo za sovětské éry. Represálie proti Mescheťanům ve Ferghaně v Karabachu, Represálie proti Uzbekům v Kyrgyzstánu v roce 1991. Kromě toho je ruka velkého bratra patrná při masakru Uzbeků v roce 2009. Mysleli si, že zapojíme naši zemi do konfliktu a pak to budeme řešit v rámci CSTO, jako to udělaly Spojené státy s Irákem v roce 1991.

      Jsou zprávy o krymských Tatarech. Asi byla možnost jít domů, odkud jsme je nevystěhovali. Jako Židé v Izraeli.

      Je potřeba myslet logicky a neházet fámy.
   2. 0
    16 2014 июня
    Přijďte do Taškentu! Na pomníku smutku si přečtete jméno každého z 360 tisíc lidí, kteří položili svůj život během druhé nebo druhé světové války!
    1. 0
     17 2014 июня
     - Na tomto památníku je vyryto i jméno mého dědečka ... narodil jsem se na Sarykulce ... ale byl to jiný Taškent, dnes je paměť Ruska pečlivě vymazána ... Vaši lidé vymýšlejí nový příběh pro sami, ve kterých není místo pro Skobeleva, Kaufmana, Prževalského, ale Amira Timura a Ibn Sina - no, rozhodně Uzbeci!
     1. 0
      17 2014 июня
      Čest a sláva padlým skutečným hrdinům! Včetně vašeho dědečka.

      Pokud jde o Skobeleva, je to váš hrdina a ne náš. Člen panslovanského hnutí! Během císařských výbojů položilo mnoho místního obyvatelstva. A Kaufman je stále to stvoření, vyhodil do povětří malachitový palác z dob Amira Temura. A vy byste postavili pomník nebo jej pojmenovali po Hitlerovi, Napoleonovi nebo Mongolech! Čingischánská třída, dálnice Guderian!

      Sanatorium pojmenované po ulici Fedorovič, Čechov, Puškin, Ševčenko, Muzeum Yesenin. Hromada škol pojmenovaných po významných kulturních osobnostech.

      Uzbekové nejsou Uzbeci, není na vás, abyste o tom rozhodovali. O Rurikech nebo Romanovcích, kde v krvi Nicholase 2 bylo jen 5% Rusů, mlčím.
      1. 0
       17 2014 июня
       - Páni! To jsou znalosti ... A také mluví o podřadnosti amerického vzdělávacího systému! Nejste však typickým představitelem svého lidu, spíše umělým produktem - a la Hamid Karzai, Babrak, nebo řekněme Lumumba ... Takoví osvícení zástupci místního obyvatelstva v předminulém a minulém století byli připraveni v Británii koloniální elita, abych tak řekl! Tito pánové zpravidla tlačili na své spoluobčany silněji než kolonizátoři.
       1. 0
        17 2014 июня
        A co americké vzdělání inženýra? Politiku jsem tam nestudoval. Moje hlava je na místě. Začal jsem tam studovat v 21 letech a neprášil jsem si tam mozek. Rusofobií netrpím. A umělý produkt. Vysvětlete prosím jasněji. Která část toho, co jsem řekl, ve vás vyvolala takovou reakci?
        1. 0
         17 2014 июня
         - Ano, je to mnohem jasnější ... Slovo "kharyp" se vám nehodí, nicméně mohu dělat chyby v pravopisu, určitá úroveň inteligence, možnost získat vzdělání - nejste typický! Výjimka...
         1. 0
          17 2014 июня
          OOOOO! Zde je vaše úroveň. Neschopnost inteligentně odpovědět přenést konverzaci do jiné roviny. Ještě jednou vás žádám, abyste jasně a rozumně odpověděli na mou otázku - Co z toho, co jsem řekl, způsobilo takovou reakci? Pokud nemáte možnost rozumně odpovědět, je lepší mlčet. Všemu rozumím správně a nebudu v tomto rozhovoru pokračovat.
          1. +1
           17 2014 июня
           - Víc než mě překvapuje, že v dnešním Uzbekistánu jsou celkem vzdělaní představitelé titulárního národa... Víte, ono je to jednodušší si představit, hmmm, protivník je úzkoprsý... A ještě něco: je to děsivé - jak víte, jaké uplatnění si tento intelekt najde?!
           1. 0
            17 2014 июня
            S vámi je vše jasné. Děkuji za udržení konverzace. Doufám, že jednoho dne změníte úhel pohledu a přestanete se na toto téma dívat prizmatem nacionalismu a šovinismu. Vše nejlepší a hodně štěstí.
           2. 0
            17 2014 июня
            Děkuji Bylo to nesmírně zajímavé...
  6. +3
   16 2014 июня
   Citace z BQunited
   Nyní GUEST WORKERS?? NEPŘÍJEMNÝ? Měl by ses stydět.

   A nestyďte se! "To je ostuda, kdo to vidí!" Co jsme viděli a co vidíme? Na počátku 90. let Uzbeci a Tádžici křičeli: "Nechceme žít s Ruskem a Rusy! Rusové pryč z naší země! Nechceme vidět ruské tváře!" A padla i taková slova: "Ať Rusové zůstanou! Potřebujeme otroky a prostitutky." No, Rusové, kdo mohl, kdo přežil, odešli. Žijte "nezávisle", aniž byste viděli ruské "náhubky"! Ale ne! pro Rusy nemáte co jíst! A vy jste "zatopili" do "prokletého" Ruska bez výčitek svědomí. Začali jste nezaslouženě využívat našich práv, výhod, výhod, "spěcháte" sami, přivádíte své děti, porodíte je zdarma, usilujete o ruské občanství - a přitom nemilujete Rusko, zatímco se stanete více a tak proč bychom tě měli milovat? Chtěl jsi ruské otroky a prostitutky? A v 90. letech jsme s radostí odjeli do Ruska, abychom se stali "otroky" a prostitutkami. Zapomněli jste na rčení: "neplivej do studny, ........." Jsem si jist, že Rusko nepotřebuje takové množství" Turko-Gasters" (některé televizní kanály o tom poskytly důkaz); taková "masová postava" "Gasters" existuje, protože je výhodná pro zkorumpované úředníky, kompradorské obchodníky. "Invaze" "Gasterů" ohrožuje naše národní kultura, náš ekonomický pokrok (protože místo toho, aby si podnikatel pořídil moderní stroj na stavbu silnic, který nahradí desítky silničářů a najal 1-2 prvotřídní strojníky, jak se to dělá v Německu, podnikatel raději najme 30" gastry " - stojí ho to méně). Snadno se tak můžeme ocitnout na „zahrádkách" technického pokroku. Má pak cenu mluvit o ekonomické a technické nezávislosti Ruska?
   1. 0
    16 2014 июня
    Kolyan! Mliyin! Dokončil jsi vůbec školu? Jen trochu zatni mozek.

    1. Tádžikové nejsou Turci, ale Peršané.
    2. Na území Uzbekistánu nebyly žádné ruské pogoromy. Stalo se to v Tádžikistánu.
    3. "Zůstaňte, potřebujeme otroky a prostitutky" - fráze žlutého tisku. Mluvíte jako moderní ukrajinský novinář.
    4. Obviňování gasterů ze zpomalení pokroku je projevem komplexu méněcennosti. Obviňujte všechny kromě mě! Opět to zní jako ukrajinský novinář. Za všechno můžou MOS ** LI!! Ha ha ha!!
    5. Použití fráze „vy“ „vy“ není správné. Odvolání není na místě. Je nás 30 milionů. V Rusku je to z různých důvodů maximálně 3-5 procent (0.9-1.5 milionu). Neříkám, že všichni ruští opilci, prostitutky a byli*ní. Každý národ má dobré a špatné zástupce.
    6. Všichni ti, kteří vydělávají na využívání práce přistěhovalců podle národnosti kdo? asi Rusové. Můžete s nimi začít?

    PRO INFORMACI: Tchán, PLUKOVNÍK obrněných sil a podle národnosti Uzbek, ukryl svého kolegu strýce Sašu, rovněž plukovníka ve výslužbě. Sloužili na místě v 80. letech ve Výmaru v NDR. Strýčka Sašu, který byl ve svých 60 letech vážně nemocný, dcera vykopla z domu. Krmí ho, oblékají, kupují léky. Dokonce dávají peníze, aby navštívil svou vlastní. V případě pochybností mi dejte email, pošlu foto nebo video! A je to!
    1. +1
     17 2014 июня
     No, pojďme na ty výstřelky: 0. Vystudoval jsem školu, vystudoval VŠ 1. Měl jsem "Turky" bez uvozovek? „Türkové“ je zobecněný název pro imigranty ze Střední Asie (a nejen), stejně jako „Balt“, „Skandinávský“, „Tungus“. – stejně – „Turci“. 2. Žádné pogromy na Rusy nebyly v Uzbekistánu? Alespoň díky za to, pokud je to pravda. v Tádžikistánu musel vydržet. Při pohledu na Tádžika se začal třást; dychtil ho „roztrhat"! Všiml jsem si toho, když Tádžici začali „en mše" přijet na náš ostrov: zeptal jsem se ho, řekl. Žádné pogromy, říkáš.... ale co na tom, že nejzávažnější zločiny páchají migranti, z nichž většinu tvoří Uzbekové a Tádžici? brutálně zavraždil francouzského vinaře a jeho rodinu včetně miminka? Jinak můžu hned uvést tucet dalších "příkladů". Na těchto stránkách byl příběh krymskotatarského občana Uzbekistánu, který sní o získání ruského občanství, o tom, jak se chovají a všemožně ponižují "neUzbeky". ".Nebudu převyprávět vše - najděte a přečtěte si to, chcete-li. Ale tento článek na téma: "Rusové v Uzbekistánu" není jediný. Takže: Uzbekové (Tádžové) v Rusku .... Jak s těmi kteří opouštějí svou zemi, svůj stát (protože bez Rusů a bez Ruska není co „jíst“); přijíždějí do Mého státu, do Mé země a páchají zločiny proti mně, občanu této země, tohoto státu, drze drzého mě? Prohoďte pojmy v "představách"! 3. No ano, udělal jsem chybu: byli vyhnáni se „slušnými“ slovy: „zavolej, my“ pošleme „vás do chaty Ridna s nadávkami, ale je to nutné: revoluční situace, víš. " A víte, už mě nebaví odpovídat na všechny body; a není čas.Ano a proč? Co se tím změní, nezmění to můj ani váš názor. Psát veřejnosti? A kdo na kher potřebuje toto tlachání? Můžete přeposílat „depeše“ na můj „osobní účet, pak můžete pokračovat ve „sporu“, ale myslím, že to nepotřebujete.
     1. 0
      17 2014 июня
      Stejně jako Poláci nejsou Rusové, Tádžikové nejsou Uzbekové, tečka! Pokud byly v Tádžikistánu pogromy, co jsem řekl, co s tím má společného Uzbekistán?
      O brutálních zločinech - Tsapok a jeho gang Uzbeků! Chikatilo Tajik, Bitsevsky (Bitsevsky) maniak Kirgiz atd. Ano máte pravdu zvířata!! Tady není co říct. Soltsenvskiye byly ze Samarkandu, Tambovskiye z Taškentu. Ďáblové. Hrůza.

      Převzato z webu Ministerstva vnitra Ruska.

      2. V lednu až dubnu 2014 bylo evidováno 718,4 tisíce trestných činů, což je o 3,3 % méně než ve stejném období loňského roku. Nárůst registrovaných trestných činů byl zaznamenán u 29 subjektů Ruské federace, pokles u 54 subjektů.

      .......
      20. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti spáchali na území Ruské federace 15,9 tis. trestných činů, což je o 0,4 % méně než v lednu až dubnu 2013, z toho 13,7 tis. bylo 0,3 %.

      Nyní mi řekněte o procentech zločinů spáchaných imigranty!! 1.5 %??? Jak to je?

      O vyloučené - není třeba. Nejsem odpovědný za Tádžikistán. Rusové žijí v Uzbekistánu tak, jak žili. Ti, kteří chtěli odejít hledat lepší život, odešli, ti, kteří zůstali žít. Existují lidé, kteří se narodili a vyrostli v Uzbekistánu, ale nemluví uzbecky. A nikdo jim to nevyčítá. Ti, kteří neovládají ruský jazyk, se s nimi snaží co nejlépe domluvit, ale nevyčítají jim, že neovládají státní jazyk.
      1. Pole
       0
       17 2014 июня
       Citace z BQunited
       Jak Poláci nejsou Rusové

       neexistují žádné genetické rozdíly - Slované,
       rozdíly jsou pouze kulturní a náboženské
       1. 0
        17 2014 июня
        Máme kulturní podobnost s Tádžiky, ale národ je radikálně odlišný.

        Proč mají Poláci nenávist k Rusům v genech?
 16. 0
  16 2014 июня
  když jsem byl po Krymu v Uzbekistánu, všichni mi tam začali říkat: přidej se, jako, k nám taky! a se vší vážností
  nyní jsou vzpomínky na časy SSSR jako vzpomínky na „zlatý věk“, už se nám tak dobře žít nebude, říká se ...
  1. 0
   16 2014 июня
   Není třeba nosit sněhovou vánici. SSSR, bez ohledu na to, jak dobře tam bylo, už neexistuje a nikdy nebude! Tečka! Rusko není SSSR. Úplně jiná země. Ti, kteří si myslí, že by bylo lepší se přidat, jsou pravděpodobně nevzdělaní taxikáři, kteří rádi mluví se zákazníky. ZLATÝ VĚK - zničil Aralské jezero.

   Vzájemný respekt je nyní důležitější než historie. Musíme se dívat do budoucnosti a budovat vztahy za rovných podmínek a neohýbat je podle našich představ. Nadáváte na Evropu a USA za jejich postoj k vám, zatímco vy sami děláte téměř totéž s námi. Říkáte jim divoši atd.
 17. -2
  16 2014 июня
  Vzdělání nepomůže, pokud si myslíte, že jsou černoši a budou pokračovat ve svém šovinistickém chování. Respektujte ostatní a oni budou respektovat vás. Rusko je po Evropě, USA, SAE posledním místem, kam může vzdělaný specialista odejít za prací. To jsou země, kam míří vaši specialisté.
 18. +3
  16 2014 июня
  Citace z BQunited
  Kolik lidí jsme ukryli a nakrmili, aniž bychom za to něco žádali! Nyní GUEST WORKERS?? NEPŘÍJEMNÝ? Měl by ses stydět.

  Jen tu nekousejte tyhle čuně, nevíte, kolik Rusů opustilo Uzbekistán v 90. letech, lidé zahodili všechno, co získali, a odpadli s holýma nohama. Mám lidi, co říkali, jak tam všechno bylo, je tam jedna žena, kterou znám, vyprávěla, jak přežili, teenageři masturbovali kočičku a cákali jí na šaty přímo v MHD, ona a její dospívající syn odtamtud utekli, mysleli si, že vyhnat Rusy, žili by šťastně, a teď ten zmetek chodí do mého města vydělávat peníze, posílá peníze svým příbuzným, kteří tam jedí poslední zatracenou věc, a dokonce je sem tahají.
  Ach ano, dcera prezidenta Uzbekistánu kupuje paláce za miliony dolarů.
  Nebudeš tu nikoho litovat, území je obrovské, ale tohle je naše země, poradíme si i bez tebe, pokud Čína vyleze, budeš první, kdo uteče do své vlasti, nemám kam utéct, narodil jsem se tady.
  1. -2
   16 2014 июня
   Celý život žil poblíž a neviděl, že by to Rusům udělali. Není třeba vyprávět příběhy. Kdysi dávno – kolik návštěvníků zabila vaše osvícená a vzdělaná mládež jen proto, že mají jinou barvu pleti? Morální. .

   Nebudu mluvit o majetku vašeho bývalého Preze a současného Kentse. Všemožní Čubajové, Rottenbergové, Timčenko atd.

   Nechtěl si stěžovat. nepotřebuji to. Učit se čínsky! Na stáří bude co vydělávat.
   1. +1
    16 2014 июня
    tady na portálu dali odkaz na knihu o obětech ruského obyvatelstva v republikách střední Asie, ne-li lenost - najdi, osvětli
    1. -1
     16 2014 июня
     Osvícený!! To není pro nás. Uzbekistán není celá střední Asie. Pokud by k takovému případu došlo, statistiky by se nepřiblížily statistikám obětí rasově motivovaných útoků v Rusku za posledních 10 let. O tom není třeba psát knihu. Google!!!
   2. +2
    16 2014 июня
    Citace z BQunited
    chi čínština! Na stáří bude co vydělávat.

    Adresujte si tuto radu! Například kyrgyzští sociologové a ekonomové už „pláčou“ na téma: „Kolik Číňanů se v Kyrgyzstánu stalo – ještě trochu času a začnou Kyrgyzy vytlačovat z ekonomiky i země Podobné trendy se začínají objevovat i v dalších regionech Turkestánu a Kazachstánu. Takže čínština je pro vás „inter.hello“.
    1. 0
     16 2014 июня
     Kolyan. Na rozdíl od našich sousedů nemáme s Čínou společné hranice. A Mao o nás nesnil jako o Sibiři.
     1. +1
      17 2014 июня
      Citace z BQunited
      Na rozdíl od našich sousedů nemáme s Čínou společné hranice. A Mao o nás nesnil jako o Sibiři.

      Kdo ví, kam se po nějaké době obrátí mezníky „expanze Číny do světa“? A „neutěšujte“ se „hranicemi“ – Číňané jsou tvrdohlaví: nedostanou se tam vlakem, autem, pěšky – dostanou se tam boeingy (ano, alespoň vzducholodí Jak tedy dopadne mapa: možná se budete muset naučit čínsky dříve než já. A na geografickou polohu Střední Asie na mapě (zeměpisné) jsem se dlouho nedíval. Střední Asie mě nezajímá, tam nikdy nepojedu. v Rusku.
      1. 0
       17 2014 июня
       No a takhle to funguje!!!
 19. 0
  16 2014 июня
  [quote=Lyton]
  Jen tu nekousejte tyhle čuně, nevíte, kolik Rusů opustilo Uzbekistán v 90. letech, lidé zahodili všechno, co získali, a odpadli s holýma nohama. Mám lidi, co říkali, jak tam všechno bylo, je tam jedna žena, kterou znám, vyprávěla, jak přežili, teenageři masturbovali kočičku a cákali jí na šaty přímo v MHD, ona a její dospívající syn odtamtud utekli, mysleli si, že vyhnat Rusy, žili by si šťastně a tenhle zmetek teď chodí do mého města pracovat a posílá peníze svým příbuzným, kteří tam snědí poslední křen, a dokonce je sem tahají. [/ Citát]

  Celý život žil poblíž a neviděl, že by to Rusům udělali. Není třeba vyprávět příběhy. Kdysi dávno – kolik návštěvníků zabila vaše osvícená a vzdělaná mládež jen proto, že mají jinou barvu pleti? Morální.

  Ach ano, dcera prezidenta Uzbekistánu kupuje paláce za miliony dolarů.
  Nebudu mluvit o majetku vašeho bývalého Preze a současného Kentse. Všemožní Čubajové, Rottenbergové, Timčenko atd. [/ citace]

  Nebudeš tu nikoho litovat, území je obrovské, ale tohle je naše země, poradíme si i bez tebe, pokud Čína vyleze, budeš první, kdo uteče do své vlasti, nemám kam utéct, narodil jsem se tady . [/ Citát]

  Nechtěl si stěžovat. nepotřebuji to. Učit se čínsky! Na stáří bude co vydělávat.
 20. +1
  16 2014 июня
  Osobně si myslím, že je nutné zvýšit respekt migrantů k ruským zákonům. Porušil jsem zákon, ale dokonce jsem nesprávně přešel ulici, deportace. Porušil jsem zákon podruhé, pokuta, třeba 3 eur. Pokud nemůžete platit, pracujte. Pracoval, deportace. Budou se chovat tišeji než voda, nižší než tráva. Přišli jsme vydělávat peníze, tedy vydělávat a platit daně. A tak ze země odchází spousta peněz.
  1. 0
   16 2014 июня
   Absolutně souhlasím s vaším názorem. K tomu je třeba vytvořit potřebné podmínky a dát věci do pořádku. Je těžké dodržovat zákony, když všichni porušují všechno kolem: Federální migrační službu, okresní policistu, zaměstnavatele atd. dej to, dej mu to a koneckonců platit daně???? Můžete si vzít příklad ze Spojených států, kde je alespoň nějaký řád a možnost integrace bez ohledu na národnost.
   1. Pole
    +1
    16 2014 июня
    Citace z BQunited
    Můžete si vzít příklad ze Spojených států, kde je alespoň nějaký řád a možnost integrace bez ohledu na národnost.

    Tak proč tam nejsi?
    1. 0
     16 2014 июня
     Studoval jsem tam. To mi stačilo, aby se mi v Uzbekistánu žilo lépe než kdekoli jinde. Můj život mi vyhovuje. Soukromý dům, dača, auto, odpočinek 2x ročně v teplých krajích Typická střední třída. Byla mi nabídnuta práce v Moskvě za 300 tisíc + sociální balíček (dům + škola pro děti + pojištění), odmítl jsem. Nechci tam být. Vážím si sebe a nesnesu, když je s nimi zacházeno jako s nerovnými. A přesně takoví jste vy.

     Stalo se, že ne každý má v životě štěstí. Hledají si tedy práci v zahraničí.
 21. 0
  16 2014 июня
  Příklad by si měl vzít z Emirátů. Dubaj má 1 milion původních obyvatel a 4 miliony gastarbeiterů. Chovají se tišeji než voda, nižší než tráva.
  1. Pole
   +1
   16 2014 июня
   Citace: 16112014nk
   Příklad by si měl vzít z Emirátů. Dubaj má 1 milion původních obyvatel a 4 miliony gastarbeiterů. Chovají se tišeji než voda, nižší než tráva.

   protože jsou prakticky bezmocní, trochu bezprostředně do zindanů nebo ze země
 22. 134180
  0
  16 2014 июня
  1. Japonsko je zemí s nejmenším počtem zahraničních pracovníků ze všech vyspělých zemí. Skutečný tok cizinců je řízen jedním velmi jednoduchým zákonem: minimální mzda pro zahraničního pracovníka v Japonsku je ze zákona vyšší než minimální mzda pro Japonce (a dokonce o něco vyšší než průměrná mzda).
  2.http://www.rabota.ru/research/stati_i_kommentarii/5_mifov_o_polze_trudovyh_mig
  rantov.html
  To je vše.
 23. 0
  16 2014 июня
  Problém prakticky nekontrolované migrace není problémem pouze Ruska. Důraz by měl být přenesen právě na globální povahu tohoto fenoménu.
 24. 0
  16 2014 июня
  Opět velké bitvy o migrující pracovníky))) Ale přemýšlejte o tom - kolik stojí m2 bydlení? A to i přesto, že naši menší bratři staví hlavně.A když je vyhodíte, myslíte, že to zlevní? Nebo tady kopou rýhu pro kabel lopatami - 46 r za běžný metr. O bagru není nouze - protože na železnici je povoleno jen ručně, časy kabelových vrstev pominuly. Jste připraveni Umíte si představit, co to znamená kopat řekněme 30 m (ano, jen 30!) ručně? A neni nouze o pisnicky o nizke ceny atd. Je tam odhad, a zakaznika nezajima kdo rype, i Burjati, i domorodci z Australie.prace, pri absenci chute statu regulovat tohle celé povede k prudkému skoku cen, mimochodem, za všechno ostatní kromě výše uvedeného. Asiaté. To je ale nevyhnutelné, protože poptávka po nich vytváří nabídku. A žádné daně je nedonutí odmítat jejich služby, protože jsou otroci, mohou být nuceni (a jsou připraveni) pracovat 9-12 hodin denně, žít v podmínkách, o kterých se vám ani nesnilo, že budete měsíc jíst to, co mi týden chybí.
  1. Pole
   +1
   16 2014 июня
   Citace: yutsuken
   Ale zamyslete se nad tím – kolik stojí m2 bydlení? A to i přesto, že naši menší bratři staví hlavně

   ne všude a ceny nejsou pouze z ruční práce, existuje mnoho komponent.
   Citace: yutsuken
   A když je vyhodíte, myslíte, že to zlevní?

   vryatli, protože zisk je posvátný, velký zisk je dvojnásob posvátný
   Citace: yutsuken
   A není nouze o písničky o nízkých cenách atd. Odhad je, ale zákazníka nezajímá, kdo rýpe,

   Odpověděl jste si na vlastní otázku. když existuje málo placená pracovní síla, můžete vždy „vytáhnout cenu“ nebo „vrátit se“ o řadu. soutěž, abych tak řekl.
   Citace: yutsuken
   A žádné daně je nedonutí odmítnout své služby, protože jsou otroci, mohou být nuceni (a jsou připraveni) pracovat 12-14 hodin denně, žít v podmínkách, o kterých se vám ani nesnilo, jíst měsíc na čem Týden mi nestačí.

   A trestní stíhání a vysoká pokuta vynutí?
   1. 0
    16 2014 июня
    Takže proto cena poroste, protože mzdy porostou, protože nemá cenu přijít o zisk. A odhadované ceny, pokud to nevíte, jsou převzaty ze sbírek sovětského vydání a jsou převedeny na moderní vynásobením patřičný koeficient,který se myslím počítá s inflací atd.Jde konkrétně o ceny za stavební a montážní práce,ne za zařízení a materiál.Proto kdo kope je lhostejné.Jiná věc je,že zhotovitel,který najímá gastry má také nějakou část peněz ze své práce, protože potřebujete ještě živit administrativní pracovníky, inženýry, řidiče atd., tzn. lidí přispívajících na výkon práce.No zisk nikdo nezrušil.Mimochodem zisk zadavatelských organizací (aspoň na železnici) není vůbec tak velký.A kdyby nebylo všelijakých věcí navíc v odhadech, tzv. tuku, pak byla práce když ne ztrátová, tak alespoň ztrátová.
 25. 0
  16 2014 июня
  Ve srovnání s loňským rokem vstoupilo do Ruska o 20 % méně občanů zemí SNS. Oznámil to šéf Federální migrační služby Ruska Konstantin Romodanovskij.

  Za tímto výsledkem podle něj stojí zpřísnění imigračních zákonů. Romodanovský zdůraznil, že to vedlo i ke snížení počtu přestupků. Podle RBC se snížil o 25 % a počet porušení režimu pobytu v Rusku cizinci.

  Šéf FMS zároveň uvedl, že počet lidí, kteří chtějí získat dočasné povolení k pobytu v Rusku nebo povolení k pobytu, se zvýšil 5krát. Romodanovskij to vysvětluje, včetně situace na Ukrajině. Na migrační službu se podle něj přihlásilo více než 5 občanů této země.
  1. 0
   17 2014 июня
   Lži jako vždy! Něco v Petrohradu nezaznamenalo pokles počtu migrantů! Jejich děti z hejn na ulicích se stávají chuligány! Buď bude někomu odebrán telefon, nebo bude ukradeno něco jiného! Rodiče vyplnili všechny přechody - obchodují a Poltavchenko (starosta) pro ně ze své skvělé mysli pravděpodobně zařídí exkurze do muzeí, samozřejmě ne na vlastní náklady!!!
  2. 0
   17 2014 июня
   Lži jako vždy! Něco v Petrohradu nezaznamenalo pokles počtu migrantů! Jejich děti z hejn na ulicích se stávají chuligány! Buď bude někomu odebrán telefon, nebo bude ukradeno něco jiného! Rodiče vyplnili všechny přechody - obchodují a Poltavchenko (starosta) pro ně ze své skvělé mysli pravděpodobně zařídí exkurze do muzeí, samozřejmě ne na vlastní náklady!!!
 26. 0
  17 2014 июня
  Citace z BQunited
  Studoval jsem tam. To mi stačilo, aby se mi v Uzbekistánu žilo lépe než kdekoli jinde. Můj život mi vyhovuje. Soukromý dům, dača, auto, odpočinek 2x ročně v teplých krajích Typická střední třída. Byla mi nabídnuta práce v Moskvě za 300 tisíc + sociální balíček (dům + škola pro děti + pojištění), odmítl jsem. Nechci tam být. Vážím si sebe a nesnesu, když je s nimi zacházeno jako s nerovnými. A přesně takoví jste vy.

  Stalo se, že ne každý má v životě štěstí. Hledají si tedy práci v zahraničí.

  Výborně, že jsi tak vzdělaný, vidíš z těch oborů v Americe, co jsi studoval, agituj své lidi, aby nejezdili do Ruska, až dojídají poslední kůrku, zbaví tě kulaků a vychovají tě na vidle, mají v životě smůlu nebo si to myslíš a budou mlčet vypadat jako ty? Neviděl jsem, že by to udělali Rusům, nebo je nechtěli vidět, to jsou různé věci. Co se týče čínštiny, už delší dobu přemýšlím o tom, že se začnu učit, protože jezdím do Číny, zajímavé země, ale nerozumím jejich jazyku, nemusím psát zprávy dvakrát, došlo mi, že Tohle je pro mě.
  1. +1
   17 2014 июня
   Nejsem major. Narozen a vyrostl na vesnici. Pořád tam bydlím. Studoval jsem a získal grant na studium ve státech. Jejich kultura je mi cizí. Jediné, co se mi tam líbilo, byl právní stát. Bezcitný, ale upřímný.

   Výběr a sázení na vidle není nic pro nás. To se ještě nikdy nestalo a doufám, že ani nestane. Nevíme, jak závidět jako národ.

   Kampaň není lov. Mohu jen poradit - respektujte zákony a tradice. Vyhýbá se alkoholu. Buď opatrný.

   Ne, že bych to nechtěl vidět, ale takové případy jsem prostě neviděl. Možná byly ojedinělé případy (hloupí lidé se stávají každému), ale toto nebylo masového charakteru. Žije 1.2 milionu Rusů.

   Omlouvám se za dva reposty. Stránka selhala.
 27. 0
  17 2014 июня
  Migranti brzdí rozvoj naší ekonomiky! Přitažlivost migrantů zpomaluje modernizaci téže budovy. Proč něco měnit, když místo jednoho ŠIKOVNÉHO dělníka můžete za babku najmout pět „migrantů“, kteří ničemu nerozumí a nerozumí dobře jazyku? Navíc není třeba utrácet peníze za odborné vzdělávání, které už téměř zemřelo! Zaměstnavatel zatím nechápe, že nízká kupní síla domorodého obyvatelstva vede ke stagnaci celé ekonomiky, nebo nechce chápat spojování své budoucnosti s jakoukoli zemí, ale ne s Ruskem !!!

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"