Loupežně parazitický Krymský chanát a boj proti němu

90
Úrodné klima, úrodné země, blízkost moře a relativní bezpečí Krymu přitahovaly na poloostrov od pradávna nejrozmanitější národy. Kdo zde žil tisíce let: Cimmerians, Taurians, Skythians, Sarmatians, Řekové, Římané, Gótové, Chazaři, Pečeněgové, Polovci ... Na poloostrově žili i Rusové. Východní část poloostrova byla součástí země Tmutarakan. Vědci navíc objevili dřívější přítomnost slovanského živlu na Krymu.

Od vzniku říše Hordy se Krym na dlouhou dobu stal jedním z tatarských ulusů (regionů). Etnicky zůstalo obyvatelstvo poloostrova pestré. Žili tam Řekové, Alané (potomci Sarmatů), Arméni, Gótové, Polovci. Objevily se italské kolonie. Poloostrov byl součástí Hordy, ale některé hornaté oblasti si zachovaly autonomii a italské (janovské) obchodní kolonie byly také nezávislé. Cháni Zlaté hordy se zajímali o obchodní aktivity italských kolonií, které byly pojítkem ve vztazích mezi východní a západní Evropou. Chánové proto i přes řadu konfliktů zavírali oči nad svou nezávislostí. Je třeba poznamenat, že potomci Chazarů a Janovců hráli vůdčí roli v rozvoji obchodu s otroky na poloostrově v té době. Krymské přístavy se na dlouhá staletí staly předními dodavateli „lidského zboží“ – slovanské, Čerkesské a další dívky a děti byly posílány na trhy s otroky v Evropě a na Středním východě.

V důsledku procesu kolapsu Zlaté hordy vznikl Krymský chanát. Jeho prvním vládcem byl Hadži I Giray (Gerai) (1441-1466), který vyhrál bratrovražednou válku. Důležitou roli v jeho vítězství sehrálo Litevské velkovévodství a Rusko, které bojovalo proti chánovi Zlaté hordy. Území chanátu v dobách jeho rozkvětu zahrnovalo nejen Krymský poloostrov, ale i Azovské a severní černomořské stepi až po Dunaj, Kubáň.

Nový veřejný subjekt však nebyl dlouho nezávislý. Během tohoto období probíhalo formování mocného osmanského státu. Proto byl již v roce 1475 syn Hadji-Girey Mengli-Girey nucen uznat autoritu osmanského sultána a stal se jeho vazalem. Na poloostrově byly zároveň likvidovány další státní útvary. Osmanský sultán Mehmed II. Dobyvatel zorganizoval velkou vojenskou kampaň proti majetku Janovců na Krymu. Turecká flotila vylodila jednotky, které s podporou Tatarů oblehly Kafu. Kafa brzy padl. Dobyty byly i další janovské pevnosti. Ve stejné době Turci obsadili hlavní město křesťanského knížectví Theodoro - Mangup. Celá populace Mangupu - 15-20 tisíc lidí - byla pobita nebo odvedena do otroctví. Následně bylo obyvatelstvo knížectví - 150-200 tisíc lidí - islamizováno a asimilováno. Gótové tedy úplně zmizeli.

Území janovských kolonií, knížectví Theodoro, ale i řada velkých měst a pevností Černého moře, Azov a Kuban se přímo stala součástí Osmanské říše. Osmanské posádky byly umístěny na všech strategických bodech. Hlavními pevnostmi Osmanů byly Perekop, Arabat, Yenikale, Gyozlev (Evpatoria), Kafa, Mangup, Inkerman, Balaklava a Sudak. Osmané navíc s pomocí italských specialistů postavili na Perekopu pevnost Or-Kapu. Skutečnými vlastníky Krymu se tak stali Turci. Chánové byli hlavně jmenováni, odvoláváni a schvalováni na příkaz osmanských sultánů. Mnoho krymských knížat bylo neustále se sultány a snažili se jim vyhovět a získat tak krymský trůn.

Krymští Tataři přenechali zemědělskou práci závislému obyvatelstvu a dali přednost „šlechtické okupaci“ – loupežným nájezdům na své sousedy. V stepních oblastech Krymu se samozřejmě rozvíjel chov zvířat, především chov ovcí a koní, ale zabývali se tím chudí pastýři. Základem zdejší „ekonomiky“ byl po několik staletí obchod s lidmi – zachycování obyvatel sousedních regionů a jejich prodej do otroctví. Od konce XNUMX. století začal Krymský chanát podnikat pravidelné nájezdy a rozsáhlá tažení proti ruskému státu, jihoruským (ukrajinským) zemím, Polsku a Kavkazu. Lidé byli navíc odehnáni při neustálých feudálních rozbrojích a konfliktech s ostatními obyvateli stepí.

Vyslanec polského krále Martin Bronevskij, který žil několik měsíců na Krymu v roce 1578, napsal: „Tito draví a hladoví lidé si neváží žádné přísahy, spojenectví nebo přátelství, ale mají na mysli pouze své vlastní výhody a žijí loupežemi a neustálou zrádnou válkou“ .

Loupežně parazitický Krymský chanát a boj proti němu

Tatar оружие.

Téměř celá dospělá mužská populace Krymské hordy se mohla zúčastnit kampaně vedené Khanem. Této kampaně se mohlo zúčastnit několik desítek tisíc jezdců. Drtivá většina jezdců se účastnila tažení nikoli pro bojové operace. Pokud se nepříteli podařilo shromáždit významné síly a přivést je k hranici, Tataři většinou bitvu nepřijali a odešli. Šli okrádat a zajmout zajatce, většinou děti a dívky. Starci a muži byli nemilosrdně vyhlazeni. Snažili se organizovat nájezdy v době, kdy se rolníci účastnili polních prací (v létě) a nemohli se rychle uchýlit do tvrzí nebo lesů. Anglický vyslanec v Rusku Giles Fletcher napsal: "Hlavní kořistí, o kterou Tataři ve všech svých válkách usilují, je velké množství zajatců, zejména chlapců a dívek, které prodávají Turkům a dalším sousedům." Na převoz dětí brali Tataři velké koše, zesláblí nebo onemocněli na cestě, nemilosrdně zabíjeli.


Prodej dětského otroka. V. Vereščagin.

Krymské nálety se staly vážným faktorem vyčerpání jak lidských (celkem bylo zahnáno několik milionů lidí, ne méně bylo zabito), tak finančních zdrojů Ruska a Commonwealthu. Ruský stát musel vytvořit a udržovat několik opevněných linií na jižních hranicích. Hrozba z jihu bránila Rusku aktivněji bojovat za navrácení ruských zemí v západním a severozápadním směru. V jižních pevnostech musely být drženy značné vojenské síly a pro případ odražení velké invaze musely být ponechány velké zálohy. Dravý Krymský chanát navíc zabránil rozvoji tkz. Divoké pole - Černomořské a Azovské stepi mezi středním a dolním tokem Dněstru na západě, dolním tokem Donu a Severským Doněcem na východě. Tyto bohaté země byly dlouhou dobu téměř opuštěné.

Taktika nájezdů byla dobře nacvičená. Pokud se nepříteli podařilo shromáždit vojáky na hranici, Tataři byli rozděleni do několika oddílů. Někteří se snažili odvrátit pozornost nepřítele, jiní se pokusili prorazit na nestřežený nebo špatně střežený úsek hranice. Pohybovali se rychle, s každým jezdcem byli obvykle další dva volní koně. Když Tataři pronikli do oblasti obývané Slovany, uspořádali řízený hon (nájezd). Oddíly se rozptýlily po krajině, obešly pevnosti. Pokud se vesnice nedaly vzít do pohybu, byly obklíčeny, aby nikdo neodešel, byly zapáleny. Pobíjeli ty, kteří se postavili na odpor, loupili, odnášeli lidi a dobytek. Dospělí lidé byli hnáni jako dobytek, umístěni do řad po několika lidech, ruce jim byly svázány pásy ze surové kůže, těmito pásy byly provlečeny dřevěné tyče a kolem krku jim byly hozeny provazy. Potom, drže konce provazů, obklíčili všechny jezdce spojené řetězem a hnali je po stepi a šlehali biči. Slabé, neduživé, nemocné lidi cestou „vyplevelovali“ – podřezali jim hrdla. Když dorazili do relativně bezpečných zemí, kde je honička nemohla dostihnout, třídili a rozdělili „zboží“. Zbylí staří lidé, kteří onemocněli, dostali mladí lidé - na "školení", byli vycpáni rukou, učili se zabijáckému řemeslu nebo prostě ukamenovali, utopili.

Tento ohavný proces popsal vévoda Antoine de Gramont, který byl v polsko-tatarské armádě během tažení krále Jana Kazimíra na levobřežní Ukrajinu v letech 1663-1664 (tehdy bylo podle něj zajato asi 20 tisíc lidí). Krymští Tataři podřezali hrdla všem starým lidem nad 60 let, kteří vzhledem ke svému věku nebyli schopni těžké práce. Dospělí muži byli drženi pro turecké galeje, „mladí chlapci pro jejich potěšení, dívky a ženy pro plození a poté prodej“. Sekce vězňů byla držena losem, vězni byli rozděleni rovným dílem.

Na Krymu byl yasyr (plný) přinesen k prodeji na trhy s otroky. Největším centrem obchodu s otroky byla Kafa, velké trhy byly i v Karasubazaru, Tuzleri, Bachčisaraji a Chozlevu. Prodejci – Židé, Turci, Arabové, Řekové a další se přímo podíleli na prodeji lidí. Část otroků byla ponechána na Krymu, byli využíváni k těžké práci: kopání studní, těžba soli, sběr hnoje ve stepi atd. Ženy byly brány jako služebné. Většina otroků byla převezena z Krymu do jiných oblastí a států – Osmanské říše, jejích četných provincií z Balkánu a Anatolie do severní Afriky. Slovanští otroci (obzvláště ceněné byly děti a mladé krásné dívky) skončili také v tak vzdálených zemích, jako je Persie, Indie a africké země. Při přepravě po moři se s většinou zajatců nejednalo obřadně, chránilo se pouze to nejcennější „zboží“. Značný počet otroků nahradil všechny ztráty způsobené nemocemi a vraždami. Některé lodě přijaly tolik lidí, že se kvůli přeplněnosti nemohli pohnout ani jít spát. Vestoje přijímali skrovné jídlo, spali a vyprázdnili se. Masy lidí onemocněly a umíraly na takové podmínky, často lidé, kteří byli ještě naživu, byli prostě hozeni přes palubu.

Muži byli posláni na galeje, kde je vyčerpávající práce, skrovné jídlo a bití rychle zabily. Jiní byli posláni do Anatolie na zemědělské práce. Někteří byli vykastrováni a udělali se z nich eunuchy, sluhové. Dívky a ženy kupovaly bohaté domy v harémech pro tělesné radovánky. Méně krásné ženy se staly sluhami. Malý počet dívek měl šanci stát se zákonnou manželkou. Slovanek bylo tolik, že mnoho prominentních tureckých státních a vojenských osobností bylo jejich dětmi a vnuky.

Je jasné, že to vše Osmanské říši zcela vyhovovalo. Porta vyřešil dva důležité úkoly najednou. Za prvé, obchod s otroky byl důležitou součástí jeho ekonomiky. Za druhé, agrese a dravost Krymského chanátu umožnila vyvinout patřičný tlak na ruský stát a Polsko. Krymští Tataři byli přední základnou osmanské expanze ve východní Evropě a na severním Kavkaze.

Během první poloviny 48. století bylo na ruský stát uskutečněno 200 nájezdů. Jen v první polovině 1605. století vyhnali stepní obyvatelé v plném rozsahu více než 1644 tisíc Rusů. Počet obětí v jejich rukou je ještě vyšší. Nejstrašnější škody ale nesly jižní ruské země (budoucí Ukrajina), které byly součástí Commonwealthu, které neměly tak rozvinutý obranný systém jako země ruského království. Ironie osudu: vždyť to byla velká litevská a ruská knížata, kdo pomohl vytvořit Krymský chanát. Od roku 75 do roku 1654 bylo provedeno nejméně 1657 nájezdů na Commonwealth. Pouze pro 50-1680. více než XNUMX tisíc lidí bylo vyhnáno do otroctví z Ukrajiny. V důsledku toho byla v XNUMX. letech XNUMX. století pravobřežní Ukrajina prakticky vylidněna.

Hrozný rybolov pokračoval i v první polovině 20. století. Podle svědectví katolického misionáře K. Dubaya bylo z poloostrova ročně dovezeno až 60 tisíc lidí. V samotném Krymském chanátu bylo asi XNUMX tisíc otroků, byli využíváni hlavně pro zemědělské práce.

Musím říci, že nyní se některé krymské postavy snaží tyto ostudné stránky přepsat příběhy nebo dokonce chválit „výkony“ svých předků. Podle jejich názoru domorodí obyvatelé Krymu - křesťané - dobrovolně konvertovali k islámu, nezažili šikanování ze strany krymských Tatarů a Osmanů.


Mír Rogue Nest

Je jasné, že Rusko nehodlalo tolerovat predátora poblíž svých hranic. Zatímco se však řešil úkol sjednotit většinu ruských zemí do jediné pěsti a Turecko, přední vojenská mocnost Evropy a Asie, stálo za zády krymských chánů, nebylo možné zničit krymského Tatara. ohrožení na dlouhou dobu. Tento problém nedokázali vyřešit za Ivana Hrozného, ​​když byla v Kazani a Astrachani zlikvidována vosí hnízda. Poté, na mnoho desetiletí, Rusko oslabovalo Čas potíží.

V tomto období se ruský stát omezoval především na obranu, před nájezdy se bránil opevněnými liniemi vytvořenými podél břehů řek a jinými přírodními překážkami. Opevněné linie byly založeny na podpoře velkých a malých pevností, z nichž mnohé se později staly městy. Měli stálé posádky - od několika desítek vojáků po několik set a tisíc. Nebezpečné směry, silnice byly uzavřeny pásy popadaných stromů - ploty, hliněné valy, palisády a příkopy. V celé linii byly strážní věže a věže, opevnění na přechodech. Na řadě míst dosahovala hloubka obranné linie 20-30 km. Stráže vyrazily vpřed. Kozáci navíc hráli určitou roli. Odráželi zajatce, prováděli průzkum a prováděli trestné nájezdy.

Nejdříve byla 500 kilometrů dlouhá „Big Serif Line“, vytvořená v polovině XNUMX. století. První obranné linie se však začaly budovat již ve XNUMX. století. Ve XNUMX. století vybudoval vladimirský a moskevský velkovévoda Ivan Danilovič nepřerušenou linii od řeky Oky k řece Don a dále k Volze k ochraně jižních hranic. Byla vytvořena ostraha. V pohraničních oblastech postavili rolníci jednoho muže z několika yardů, aby hlídal linii. Kromě toho byli rolníci neustále přitahováni k opravě obranné linie a budování nových staveb.„Velká zářezová linie“ vedla z Pereyaslavl-Ryazansky do Tuly. Procházela podél řeky Oka (tato řeka byla dlouho hlavní obrannou linií Ruska), od Beleva k Przemyslu, dále přes Odoev, Krapivnu, Tulu, Venev do Pereyaslavl-Ryazansky. Další úsek procházel ze Skopinu přes Rjažsk, Sapozhok a do Šatska. Na nejnebezpečnějších místech byly pevnosti stavěny v několika liniích. V 1560. letech XNUMX. století se „zářezová čára“, která se vytvářela více než jedno desetiletí, uzavřela a vytvořila souvislou a souvislou hraniční linii. Držela ji téměř celá populace, od které brali zvláštní patkové peníze.Ve 1630. letech 1635. století byly zahájeny práce na obnově patkové linie, v době nesnází byla opuštěna a místy značně zničena. V letech 1654-XNUMX. Byla vybudována obranná linie Belgorodu. Šachta s palisádou začínala v Achtyrce a vedla přes Volnyj, Bělgorod, Jablonov, Nový Oskol, Olšansk, Voroněž, Orlov, Usman, Sokolsk, Kozlov a Tambov do Simbirsku na Volze. Stavba této linie snížila intenzitu nájezdů stepí.

Krymská tažení ruské armády pod velením knížete V. Golitsyna v letech 1687 a 1689. nevedlo k úspěchu. Konečný zlom nastal v 1735. století. Lehká krymská jízda nemohla odolat moderní ruské armádě, která prošla školou boje se švédskou armádou (byla považována za jednu z nejlepších v Evropě). Během rusko-turecké války v letech 1739-XNUMX. Ruská armáda třikrát vstoupila na Krym, vypálila hlavní město Khanate Bachchisarai. Jen nerozhodnost Petrohradu, který se obával politických komplikací, nedovolila ani tehdy vyřešit krymskou otázku.

V roce 1768 začala Porte další válku proti Rusku. Plněním rozkazu tureckého sultána dne 27. ledna 1769 70 tis. Tatarská horda pochodovala na Ukrajinu. Krymští Tataři se však mohli dostat pouze do Elisavetgradu a Bakhmutu, kde byli zastaveni a zahnáni zpět ruskými jednotkami. Tato kampaň byla poslední v historii této parazitické formace. V červnu 1771 40 2 70. armáda pod velením knížete V. M. Dolgorukova obsadila opevněnou linii Perekop, kterou bránilo 7 tisíc Tatarů a 110 tisíc Turků. Poté, co porazili tatarskou armádu poblíž Kafa, ruské jednotky zachytily Krymský poloostrov a Taman. Khan Selim Giray III uprchl do Turecka. Ti tatarští šlechtici, kteří zůstali na Krymu, spěchali vyjádřit Rusům svou poslušnost. Širinskij Murza Izmail předal Dolgorukovovi přísežnou listinu podepsanou 1 urozenými Tatary o navázání věčného přátelství a nerozlučného spojenectví s Ruskem. 12. (1772. listopadu) 1774 podepsal nový chán Sahib-Girey v Karasubazaru dohodu, podle níž Krym přešel pod ochranu Ruska. Turecko bylo ve válce poraženo a v roce XNUMX uznalo nezávislost Krymského chanátu.

Istanbul však neztrácel naději, že vrátí Krym a další ztracené majetky. Anglie a Francie ho také tlačily k obnovení boje. Následovala série turecky inspirovaných povstání, jejichž podněcovateli byli představitelé „turecké strany“ v řadách tatarské šlechty. Ukázalo se, že jediný způsob, jak tento region zcela pacifikovat, je úplné začlenění Krymu do Ruské říše a zřízení ruské správy. V roce 1783 se poslední chán Shahin Giray vzdal trůnu. Manifestem Kateřiny Veliké z 8. (19. dubna) 1783 se Krym stal součástí ruského státu. Takže loupežně-parazitická výchova skončila.Krym před revolucí

Na rozdíl od mýtu o ruském kolonialismu a „vězení národů“ ruské impérium na rozdíl od západních koloniálních říší malé národy neutlačovalo, nevykořisťovalo je. Neprodali krymské Tatary, Čečence, Jakuty do otroctví, jako to dělali „osvícení“ Evropané s černochy. Navíc často malé národy získaly zvláštní práva, výhody, jejich šlechta (pokud lidé dosáhli feudální fáze vývoje) se připojili k elitě Ruské říše. Ukázalo se, že imperiální břemeno nesl pouze ruský lid a někteří turkičtí (kazaňští Tataři) a ugrofinské národy, které se v průběhu staletí staly součástí superetnos Ruska. A benefity z úspěchů impéria – bezpečnost, rozvoj průmyslu, zemědělství, kultury, vzdělání, růst příjmů atd. – dostávali všichni.

Krymští Tataři nebyli výjimkou. Nebyli potrestáni za staletí dravého života a miliony Slovanů zabitých a zahnaných do otroctví. Dekretem Kateřiny II. z 22. února 1784 obdržela tatarská šlechta všechna práva a výhody ruské šlechty. Nedotknutelnost náboženství byla zaručena. Mullahové a další členové muslimského duchovenstva byli osvobozeni od placení daní. Krymští Tataři byli osvobozeni od vojenské služby.

Nicméně „bez ohledu na to, jak moc vlka krmíte, vždy se dívá do lesa“. Krymští Tataři se nestali ruskými dobrými sousedy a součástí ruské civilizace jako Kazaňští Tataři. Krymští Tataři se nechtěli smířit s tím, že éra loupeží a krvavých tažení je minulostí a je čas přejít k produktivní činnosti. Cítili prostě organickou nenávist k tvůrčí práci. I když okolní příroda a terén přály plodné zemědělské a zahradnické práci, rozvoj řemeslné výroby.

Nerezignovali na konec svého dravého života a do konce XNUMX. století se většina krymských Tatarů přestěhovala do Osmanské říše. Výsledkem bylo, že během další rusko-turecké války osmanské jednotky podporovaly desítky tisíc tatarských jezdců, kteří snili o znovuzískání minulosti. A ti, kteří zůstali na Krymu, chovali nenávist a čekali na správný okamžik, aby se pomstili „nevěřícím“, kteří se odvážili zničit jejich obvyklý loupežný způsob života.


Ruská mapa poloostrova Krym v polovině XNUMX. století.

Východní válka

První příležitost strčit Rusům nůž do zad se naskytla během východní (krymské) války v letech 1853-1856. Krymští Tataři byli zpočátku opatrní a čekali, kdo to vezme. Zástupci muslimského duchovenstva pronesli krásné projevy o oddanosti panovníkovi a vlasti. Ujistili, že nikoho ani nenapadlo podporovat Osmanskou říši. Obyvatelé poskytli dary ve prospěch ruských jednotek, byli vřele přijati. Krymští Tataři takovým jednáním uklidnili místní ruské úřady. Ve zprávě generálnímu guvernérovi Novorossijska M.S. Vorontsovovi ze 17. listopadu 1853 guvernér Taurida V. I. Pestel uvedl, že všechny fámy o nepokojích tatarského obyvatelstva jsou neopodstatněné. Údajně se nikdo z tatarského obyvatelstva nechce vrátit pod nadvládu Osmanů a situace je pod kontrolou.

Pestel se však mýlil. Krymští Tataři využili důvěřivosti guvernéra Tauridy a pořádali setkání a tajná shromáždění na různých místech poloostrova. Před místními křesťany tato shromáždění pečlivě tajili. Na setkáních pozorně naslouchali emisařům vyslaným Osmany, kteří vyzývali k povstání proti nevěřícím a slibovali nebeský život po opětovném spojení s „pravými věřícími“. Proto není divu, že jakmile se v září 1854 u Evpatorie vylodila anglo-francouzsko-turecká vojska, nálada Tatarů se prudce změnila ve prospěch nepřítele.

Ve svém vozovém vlaku vezli útočníci také novou správu Krymu - Poláka Wilhelma Tokarského, který se měl stát velitelem Evpatoria, a potomka rodu Girey Seit-Ibrahim Pasha. Seit Ibrahim Pasha, který se měl stát „chánem“ a „živým praporem“ vzbouřených Tatarů, před válkou žil v Bulharsku jako soukromá osoba, nezastával žádné důležité funkce. Tokarskij řekl, že nyní Krym nepatří Rusku a „bude svobodný a nezávislý“ pod záštitou Francie. Seit-Ibrahim a Tokarskij navštívili mešitu, kde se konala slavnostní bohoslužba. Rozkoš Tatarů neznala mezí, nového „chána“ nosili v náručí.

Křesťané z Jevpatorie, kteří viděli tento vývoj situace a pochopili, co ohrožuje, uprchli. Ve svých očekáváních se nemýlili. Již na silnici jezdci mnohé předjížděli. Křesťané byli biti, okrádáni, někteří byli předáni intervencionistům. Mnoho občanů bylo zohaveno, někteří byli brutálně zabiti. Okupanti vytvořili v Jevpatorii z místních Tatarů městskou správu (pohovku). Osman-Aga-Chardachi-Oglu se stal viceguvernérem města, Hussein se stal kapitánem.

Chcete-li se pokračovat ...

Zdroje:
Andreev A.R. Historie Krymu. M., 2002.
Antoine Gramont. Z historie moskevského tažení Jana Kazimíra. Yuriev, 1929. // http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Gramon/frametext.htm.
Dubrovin N. F. Historie krymské války a obrana Sevastopolu. Petrohrad, 1900 // http://www.runivers.ru/lib/book3087/.
Krym: minulost a současnost. M., 1988.
Novoselskij A. A. Boj Moskevského státu proti Tatarům v první polovině 1948. století. M. - L., 8298 // http://www.runivers.ru/lib/book471860/XNUMX/.
Fletcher J. O ruském státě. M., 2002 // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/flet/index.php.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

90 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +15
  15 Leden 2014 09: 03
  Šli loupit a brát zajatce
  Takže byli nezávislí (???) a také nezávisle na zákonech a zlí seveřané s tím skoncovali. lol
  1. -23
   15 Leden 2014 13: 36
   V TĚCHTO DOBĚCH to dělali KAŽDÝ KROMĚ líných lidí, protože to bylo jako sport nebo lov
   1. +18
    15 Leden 2014 14: 01
    Citace: ramin_serg
    VŠICHNI PRACOVALI KROMĚ líných lidí
    Vyjmenujte trhy s otroky na území Ruska nebo jste je zapsal jako líné?
    1. -3
     15 Leden 2014 17: 00
     Citace: Denis
     Citace: ramin_serg
     VŠICHNI PRACOVALI KROMĚ líných lidí
     Vyjmenujte trhy s otroky na území Ruska nebo jste je zapsal jako líné?


     No, v Rusku nebyly žádné trhy s otroky, stejně jako koncept otroka. Ale ve skutečnosti před Ivanem III. Vasiljevičem nebylo pro konkrétní knížata hanebné okrádat, znásilňovat a krást sousední rolníky, pokud se něco stalo.
     1. uh
      uh
      +5
      15 Leden 2014 17: 29
      Zapomněl jsi dodat "v době občanských rozbrojů", tedy po smrti jakéhosi Vladimíra, který jako první šel příkladem bratrovraždy a křivé přísahy;) A "překvapivé" je, že právě jeho potomek byli zapojeni do stejné věci, tedy bratrovraždy, loupeže a křivé přísahy.
    2. Strýček Viktor
     +4
     15 Leden 2014 17: 31
     Prosím zavolej...
     Novgorodští ushkuyniki prodali své krajany Hordě a bazarům v Derbentu...
     V Derbentu, v pevnosti-muzeu, vám o tom řeknou.
     1. -3
      15 Leden 2014 18: 57
      Citace: Strýček Vitya
      Novgorodská sluchátka
      Neustále a hodně výprodejů?
      Derbent bylo území Ruska?
      1. Strýček Viktor
       0
       15 Leden 2014 19: 07
       A jak si myslíte, kde lidé z Ruska neustále prodávali na trzích v Khorezmu? Kdo je tam dal??? Ano, jejich vlastní obchodníci a princové při zajetí vlastních sousedů !!!
       1. -1
        15 Leden 2014 23: 36
        Citace: Strýček Vitya
        A jak si myslíte, kde lidé z Ruska neustále prodávali na trzích v Khorezmu? Kdo je tam dal??? Ano, jejich vlastní obchodníci a princové při zajetí vlastních sousedů !!!


        No, 99% zasáhlo trhy po Ord raidu, většinou Gold.
     2. +5
      15 Leden 2014 20: 38
      Strýčku Vityo, faktem je, že ushkuyniki jsou téměř úplným analogem pirátů, pouze na řece, a jak víte, piráti jsou banální lupiči, kteří nemají ani vlast, ani svědomí. Prodej krajanů do otroctví je proto pro ně jen způsob, jak si vydělat peníze na „zábavný život“.
      1. 0
       15 Leden 2014 23: 39
       Citace: anatoly57
       Strýčku Vityo, faktem je, že ushkuyniki jsou téměř úplným analogem pirátů, pouze na řece, a jak víte, piráti jsou banální lupiči, kteří nemají ani vlast, ani svědomí. Prodej krajanů do otroctví je proto pro ně jen způsob, jak si vydělat peníze na „zábavný život“.


       No tak, proč Novgorod zaplatil za jejich činy, když jim byly předloženy seriózní armády.
   2. xan
    +5
    15 Leden 2014 14: 21
    Citace: ramin_serg
    V TĚCHTO DOBĚCH to dělali KAŽDÝ KROMĚ líných lidí, protože to bylo jako sport nebo lov

    moji předkové byli jiní než vaši.
    a soudě podle tvého psaní a já jsem jiný než ty
   3. Komentář byl odstraněn.
   4. +7
    15 Leden 2014 17: 03
    Do loupeží a nájezdů se zapojily národy, které kvůli různým – od chudoby zemí a bídné přírody ve své domovině (Normané) až po národní vlastnosti – nebyly schopny řídit hospodářství: zemědělství a řemesla. F. Engels měl pravdu, když tvrdil, že takové národy zůstávají na nejnižším stupni vývoje. I z biologických důvodů: nájezd se nezdařil – není co jíst... Klasika se musí studovat! A myslet hlavou.
  2. 225 čaj
   +4
   15 Leden 2014 15: 45
   Citace: Denis
   Denis (1) Dnes, 09:03 Nové
   Šli okrást a zajmout zajatce. Zde byli nezávislí (???) a také nezávisle na zákonech a zlí seveřané s tím skoncovali. Jedním slovem-vetřelci


   Nikdy nesmíme zapomenout na to, co Krymčakové a další udělali s našimi lidmi!
   1. Beck
    +6
    16 Leden 2014 08: 46
    Citace: 225chay
    Nikdy nesmíme zapomenout na to, co Krymčakové a další udělali s našimi lidmi!


    Pokud podle vás život nebude život, pevná zášť a nenávist.

    Pokud by podle vás Tataři, Poláci, Finové, Kavkazané a další národy neměli ani po 1000 letech zapomenout na to, co provedla ruská císařská vojska, když dobyla tyto státy.

    Současnou, minulou historii je třeba brát jako samozřejmost, objektivně a bez předsudků. A nelepte těm událostem nálepky dnešního domácího nacionalismu.

    A vy spolu s autorem považujete historické události za dnešní křivdy a jednoznačně přihazujete dříví do ohně nacionalismu. Taková je historie lidstva, že v polovině středověku byly ještě ozvěny otrokářského systému, a to nejen na Krymu.

    Autor. „za Ivana Hrozného, ​​když byla zlikvidována vosí hnízda v Kazani a Astrachani“. Co jsou to za "vosí hnízda"? Jedná se o nezávislé státy vzniklé po rozpadu Zlaté hordy. A autor výrazem „sršní hnízda“ zahaluje začátek koloniální imperiální historie ruského státu. Bylo - bylo. Císařské Rusko se konalo – konalo. A toto je historie. A dnes nebrečím, že turkické státy z vůle osudu a dějin ztratily svou státnost. TOTO SE STALO HISTORIE. A dobytí Krymu bylo pokračováním imperiální politiky.

    Ohledně úzkého spojení Krymu s Tureckem, mimo jiné. Turkické kmeny Hunů, které přišly z území Kazachstánu ve 2. století našeho letopočtu, asimilovaly indoevropské a ugrofinské kmeny Uralu a Povolží. A ve 4. století tento turkicky mluvící mix pod poevropštěným názvem Hunové táhl Evropu. Tehdy se Turci usadili na Krymu a v dnešních geografických jihoruských stepích, které v té době nebyly ruské ani v zárodku.

    V dnešním Turecku, v Anatolii, přišli Turci (evropštěná výslovnost - Turci) v 10 stoletích z území jihovýchodního Kazachstánu a severního Uzbekistánu. V 10. století se seldžuckí Turci stáhli z dolního toku Syru a Amudarji a bojovali a bojovali přes Írán, Zakavkazsko, Střední východ, tlačili na Byzanc a usadili se v Anatolii. Poté porazili Byzanc a založili Osmanskou říši.

    Odtud. Turci a Krymčakové byli blízce příbuzné národy, ke vzájemné komunikaci nepotřebovali tlumočníka. A spojenectví mezi Krymem a Tureckem vypadá více než přirozeně. Krym byl vazalem Turecka. Ale kdyby byl Krym silnější, pak by Turecko bylo vazalem Krymu.
    1. +2
     16 Leden 2014 09: 42
     Potřebovali jste tlumočníka? Je to zábavné. Rozumíte mluvené turečtině snadno a úplně?
     1. Beck
      +1
      16 Leden 2014 10: 03
      Citát od Basilea
      Potřebovali jste tlumočníka? Je to zábavné. Rozumíte mluvené turečtině snadno a úplně?


      Není to jednoduché, ale chápu. Když jsou tři ze šesti slov ve větě známá, doháníte význam věty. Zvláště. že kořenová slova se v průběhu času mění jen málo. Účet je například bir, eki, ush, dort, démon, alty, jet, segiz, togys, on (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a další, které je v kazaštině, to v turečtině, to v ázerbájdžánských jazycích je stejné.

      A to je skutečnost, že turečtina patří do skupiny turkických jazyků Oguz a kazašština patří do skupiny kipchak. Krymský jazyk Krymčaků však patří právě do skupiny Oguzů.
      1. +1
       16 Leden 2014 10: 25
       Krymskotatarským jazykem je kipčak. Oguzské prvky v něm, pokud si pamatuji, byly vypůjčeny hlavně za turecké nadvlády.

       Když rozumíte třem slovům ze šesti, je to samozřejmě dobré, ale bez překladatele je to stále smutné)
       1. Beck
        +2
        16 Leden 2014 11: 20
        Citát od Basilea
        Krymskotatarským jazykem je kipčak. Oguzské prvky v něm, pokud si pamatuji, byly vypůjčeny hlavně za turecké nadvlády.


        Ale tak se to říká.

        Existuje názor. že šlo původně o skupinu Oghuz, ze 4. stol. Bylo to v 8. století, kdy Pečeněhové přišli ze severního Kazachstánu a v 10. století, kdy Kipčakové přišli z barabaských stepí na severním úpatí Altaje, byla skupina Kipčaků navrstvena na skupinu Oguz na Krymu. Nebudu naléhat, protože samotní historici a lingvisté zde nemají jediný úhel pohledu.

        Citát od Basilea
        Když rozumíte třem slovům ze šesti, je to samozřejmě dobré, ale bez překladatele je to stále smutné)


        V každém případě, pokud nerozumíte jinému jazyku, neměl by tam být smutek, to je přirozené. Ale s hříchem jsem pochopil, že podstata návrhu je možná.

        Další příklad. Lidé - v kazašském Halyku. A v tureckém halyku a v gagauzském (křesťanském) halyku. Smrk - v Kazachstánu malá vlast, místo narození. V tureckém Il. Proto je správní členění Turecka Il. Ale takhle zní rusky. Rysy turkického jazyka nezajišťují znak b a souhlásky se vyslovují jemně nebo pevně v závislosti na kombinaci zvuků. Il jak v turečtině, tak v kazaštině zní jako Il. Příklad takové zvukové kombinace. Kol - ruka. L se vždy vyslovuje pevně po samohlásce O. Gul je květina. A po samohlásce Y se souhláska L vždy vyslovuje měkce. Píšeme Ghoul, ale vyslovujeme Ghoul.

        A neříkám, že jsem to já, kdo svobodně rozumí tureckému jazyku, ale hříchem jsem dostal základy. Ale pro Ázerbájdžánce, Gagauzska a Turkmenů je to mnohem jednodušší.
        1. 0
         16 Leden 2014 11: 38
         Existuje názor. že to byla původně skupina Oghuzů

         Otázkou zde není, co se stalo, ale co se stalo nakonec.


         Na úkor pravopisu mi to nemůžete vysvětlit, protože to sám vím)
         Na druhou stranu některá pravopisná pravidla tatarštiny jsou poněkud zvláštní, zvláště pokud znáte i baškirský jazyk. Takže například hodina v tatarském sәgat, v baškirském sәғәt. Se stejnou výslovností to baškirská verze vyjadřuje mnohem blíže. Pravopis tedy závisí více na výkladu a určitých pravidlech než na normách samotného jazyka.
         1. FRIGÁTA2
          +3
          17 Leden 2014 01: 26
          Citát od Basilea
          Pravopis tedy závisí více na výkladu a určitých pravidlech než na normách samotného jazyka.

          Tady souhlasím, ale i v poslední době politika státu ovlivňuje.
         2. Beck
          +2
          17 Leden 2014 06: 52
          Citát od Basilea
          Takže například hodina v tatarském sәgat, v baškirském sәғәt.


          Kazašský Sagat. To je jasný příklad toho, že kdokoli z nás vysloví slovo hodina po svém a zbylí dva pochopí, že je to přesně ta hodina, zvlášť když tam jsou přídavná jména.
       2. FRIGÁTA2
        +1
        17 Leden 2014 01: 22
        Citát od Basilea
        Když rozumíte třem slovům ze šesti, je to samozřejmě dobré, ale bez překladatele je to stále smutné)

        Turkické jazyky jsou snadno srozumitelné tureckým mluvčím kvůli neměnnosti turkického jazyka v průběhu času, a proto je lingvisté klasifikují jako aglutinační jazyky, na rozdíl například od ruštiny nebo jakéhokoli jiného evropského jazyka. Britové Shakespearovi v originále nerozumí, ale co tam je, i jazyk Británie 19. století se hodně změnil
        1. 0
         17 Leden 2014 09: 03
         Obecně si rozumí. Ale Turkovi budu rozumět jen velmi obecně, bez tlumočníka se rozhodně neobejdu.
  3. Komentář byl odstraněn.
  4. -11
   15 Leden 2014 16: 03
   Citace: Autor Samsonov Alexander
   Vyslanec polského krále Martin Bronevskij, který žil několik měsíců na Krymu v roce 1578, napsal: „Tito draví a hladoví lidé si neváží žádné přísahy, spojenectví nebo přátelství, ale mají na mysli pouze své vlastní výhody a žijí loupežemi a neustálou zrádnou válkou“ .
   Bogdan Khmelnitsky nemohl porazit Poláky pouze tehdy, když ho podporovali krymští Tataři. Když tam nebyli, nevyhnutelně prohráli. No samozřejmě, že šlechta očerňovala Krymčany – nedovolila jim být separatisty smavý
   Citace od Mairose
   trh s otroky.
   Otroci byli váleční zajatci, tzn. cizinci.
   A v Ingušské republice byli krajané otroci (nevolníci) ..
   1. +3
    15 Leden 2014 19: 30
    Nevolníci - otroci? Víte, jak se feudalismus liší od otroctví?
    1. 0
     15 Leden 2014 20: 10
     Citát od Basilea
     Nevolníci - otroci? Víte, jak se feudalismus liší od otroctví?
     No vysvětli mi "temno"?!
     Podle mě stejná vajíčka, jen z profilu..
     1. +1
      15 Leden 2014 20: 16
      Otrok je majetek, se kterým lze zacházet, jak chcete. Jediným omezením nevolníka je půda. Nepatří člověku, patří zemi, takže počet způsobů, jak ji využít, se drasticky snižuje. Ano, v pozdější fázi útlak výrazně vzrostl, ale rolníci nikdy nepatřili přímo k vlastníkovi půdy.

      Kromě toho tzv. vždy bylo více státních rolníků než statkářů a útlak na ně byl mnohem slabší.
      1. +4
       15 Leden 2014 21: 01
       Děkuji za odpověď a také hi
       Ale?! jak bylo dohodnuto..
       Citát od Basilea
       sedláci však nikdy nepatřili přímo statkáři.

       и
       Citace z prům
       pod Kateřinou č. 2, pak ano, nevolník se stal otrokem zcela závislé na vůli majitele
       .
       Citace z prům
       Zotročení ruského lidu tedy probíhalo souběžně s jeho uvedením do evropské „civilizace“ „prostými lidmi“ a místními obdivovateli „evropské volby“.
       Shaw zase za to můžou gayové s buzeranty?! jištění (šutka)
       1. +1
        15 Leden 2014 21: 05
        Nestal se přímým otrokem. Nepřímo – ano, majitel pozemku mohl využít své pracovní síly na pozemku v libovolném množství. Ale opakuji, většina rolníků patřila ke státu a necítila to. Ať je to jak chce, rolník se otrokem vůbec nestal.

        Zajímavé je, mimochodem, ve filmech ke 400. výročí nástupu Romanovců, uvedených nedávno na První, se Kateřina objevila jako pokroková a urozená, matka Ruska a dobyvatelka hlavních protivníků - Polska a Krymu. . A strávili deset minut na Pugačova s ​​tím, že povstání bylo kvůli nedbalým úředníkům. Ale potíž je v tom, že hlavními událostmi její vlády nebylo dobytí umírajícího Polska a Krymu, které sultán nechal napospas osudu, ale konečné zotročení a selská válka.
        1. +4
         15 Leden 2014 21: 36
         statkář to mohl prodat spolu s panstvím, mohl to prodat odděleně od pozůstalosti, mohl to prodat odděleně od celé rodiny atd. a není to otroctví? Stát. stejní rolníci byli prodáni a darováni spolu s panstvími a masivně přesídleni, aniž by se zeptali na jejich touhu, a není to otroctví? Osobní svoboda není otroctví, kdy lze člověka prodat, koupit a darovat.
         1. 0
          15 Leden 2014 22: 28
          Citace: semurg
          Stát. stejní rolníci byli prodáni a darováni spolu s panstvími a masivně přesídleni, aniž by se zeptali na jejich touhu, a není to otroctví? .

          Nemluv nesmysly. Moji předkové z matčiny strany byli yasash rolníci z provincie Vjatka. Znám je před rokem 1780. Nikdo je neprodal ani nepřestěhoval.
          1. +1
           15 Leden 2014 22: 42
           vaši předkové měli štěstí, nebo je rozdíl mezi yasashem a státem. rolníci? Zdá se, že Ekaterina2 dala svým mazlíčkům státní rolníky s majetkem. Až do roku 1780 znáte genealogii, skoro jako Kazach, až do sedmé generace předků, jak si pamatují, a někteří ještě víc smavý
           1. +1
            15 Leden 2014 22: 50
            Stát a yasashnye rolníci jsou jedno a totéž.
            Yasashnye je staré jméno, které je uvedeno v církevních matrikách, ale podstata je stejná.
           2. +2
            15 Leden 2014 22: 59
            Vždy považováni za yasash cizince, kteří zaplatili yasak do státní pokladny, ale byli osobně svobodní?
           3. 0
            15 Leden 2014 23: 16
            Cizí národy, které podléhaly tributu, se nazývaly národy yasash a jejich vlastní rolníci (panovníci), kteří podléhali tributu (daně) - yasash rolníci.
           4. FRIGÁTA2
            +3
            16 Leden 2014 00: 40
            Citace: Buhoy
            Cizí národy, které podléhaly tributu, se nazývaly národy yasash a jejich vlastní rolníci (panovníci), kteří podléhali tributu (daně) - yasash rolníci.

            Píšu ospale, ale mám si znovu přečíst "Dead Souls"? Toto téma tam je. Jak etymologizujete "yasash" rolníky? Z jakého biblického nebo církevního slova?
            Možná i tak byli yasashové jakoby „soukromí obchodníci“ v moderním pojetí?
           5. +1
            16 Leden 2014 00: 53
            Tady, sakra, křičeli. Státní rolníci nebyli nazýváni yasashny, ale černovlasí.
            http://statehistory.ru/books/YA-E--Vodarskiy_Naselenie-Rossii-v-kontse-XVII---na

            chale-XVIII-století/16
            Zasahujete do spánku jištění
           6. 0
            16 Leden 2014 18: 57
            Chlapi, znovu vám říkám, že stejní rolníci v církevních matrikách narozených by mohli být jeden rok (nebo několik let po sobě) nazýváni yasashny a příští rok - stát. Vy, kteří jste nikdy neseděli v archivech a nečetli nic jiného než tyrnet, mi alespoň věřte.

            A naposledy jsem si Mrtvé duše přečetl v létě 2013. Jedna z mých nejoblíbenějších knih. Tam nakonec Gogol šel velmi dobře na jingoistické patrioty)))
           7. Komentář byl odstraněn.
          2. Komentář byl odstraněn.
         2. xan
          +1
          16 Leden 2014 01: 55
          Citace: semurg
          Osobní svoboda není otroctví, kdy lze člověka prodat, koupit a darovat.

          Text by měl být odstraněn.
          Nevolník mohl mít osobní věci a domácnost, mohli ho prodat jen s osobními věcmi a s rodinou, pokud byl rodinným nevolníkem, nemohli ho zabít - to je trestný čin. To je to, co ho odděluje od otroka.
          A zrušili svátek svatého Jiří, protože vláda nedokázala zařídit výběr daní od šlechticů a tento problém byl už za Grozného a Godunova.
        2. Komentář byl odstraněn.
        3. -1
         15 Leden 2014 22: 23
         Citát od Basilea
         Ale potíž je v tom, že hlavními událostmi její vlády nebylo dobytí umírajícího Polska a Krymu, které sultán nechal napospas osudu, ale konečné zotročení a selská válka.

         Mýlíš se.
         Ke konečnému zotročení došlo za Alexeje Michajloviče v roce 1649, kdy byl podle katedrálního zákoníku zrušen den svatého Jiří a za Petra Velikého, kdy práce i státních rolníků byla ve skutečnosti otrockou prací při stavbě Petrohradu a dalších projekty cara.

         Selská povstání byla pouze důsledkem dávno očekávané sociální exploze a Catherine zavinila, že za ní došlo k liberálnímu změkčení, které vedlo k povstání.

         Katka navíc církvi odebrala nevolníky a převedla je na stát, takže není správné říkat, že právě za ní došlo ke konečnému zotročení sedláků.
      2. Komentář byl odstraněn.
      3. 0
       15 Leden 2014 22: 06
       Do poloviny 18. století bylo více poddaných.
       Poté, co Katka vzala nevolníky z kostela a přenesla je do yasash, bylo to padesát na padesát.
     2. +1
      15 Leden 2014 20: 34
      Citace z Alibekulu
      No vysvětli mi "temno"?!
      Podle mě stejná vajíčka, jen z profilu..

      Přivedení pojmu „nevolníka“ do postavení nevolníka bylo nakonec provedeno za Kateřiny č. 2, pak ano, poddaný se stal otrokem zcela závislým na vůli majitele a vrchnost byla zcela osvobozena od jakýchkoli závazků v r. vztahu ke státu, za což jim byly přiznány statky - půda s pracujícím lidem k obživě, a v doslovném smyslu těchto slov... Dříve nevolníci sloužící šlechticům, pracující na půdě, nezaměňovat se služebníky dvora, - královských služebníků, mohli před Borim Godunovem např. změnit "zaměstnavatele", jednou ročně na "sv. Jiří". Kdo chodil do "tvrze" pro dluhy, mohl se vykoupit za podmínek Jejich děti a příbuzní nemuseli být nevolníci, takže zotročení ruského lidu probíhalo souběžně s jeho uvedením do evropských civilizací "obecnými lidmi" a místními obdivovateli "evropské volby". Něco takového, v krátkých obecných frázích.
  5. vůdce_djanko
   -3
   15 Leden 2014 21: 09
   Tento článek napsal Žid, takže je zde tolik nepravd! Člověk z parazitického národa,národa,který už sto let parazituje na území Ruska,ničí ruský lid!Z nějakého důvodu nenapsal,že první sovětská vláda měla 90% Židů,že oni zničil cara a miliony Rusů během revoluce a celý komunistický systém. Ach jo, nemá smysl dál psát, protože z jakéhokoli důvodu bude tento dopis zablokován!
 2. +24
  15 Leden 2014 09: 12
  Vzhledem k tomu, že slovo „Tatarové“ je dnes vnímáno především jako kazaňští Tataři, nebylo by lepší použít slovo „Krymáci“?
  1. +5
   15 Leden 2014 15: 38
   Citát od Basilea
   Vzhledem k tomu, že slovo „Tatarové“ je dnes vnímáno především jako kazaňští Tataři, nebylo by lepší použít slovo „Krymáci“?

   Ano, existovalo takové slovo - "Krymčakové".
   1. +2
    15 Leden 2014 19: 28
    Krymčakové jsou, abychom to shrnuli, krymští (krymskotatarští) Židé. Kyrymlar – vlastní jméno krymských Tatarů – přeci jen „Krymáci“.
   2. +2
    15 Leden 2014 19: 35
    Krymčakové nejsou tak docela Tataři. jedná se o samostatnou etnickou skupinu židovského náboženství - fragment starověkého chazarského kaganátu
    1. 0
     15 Leden 2014 23: 05
     Citace z bulanash
     Krymčakové nejsou tak docela Tataři. jedná se o samostatnou etnickou skupinu židovského náboženství - fragment starověkého chazarského kaganátu

     Ve skutečnosti se jedná o známé Karaity.
    2. Beck
     +4
     16 Leden 2014 08: 51
     Citace z bulanash
     Krymčakové nejsou tak docela Tataři. jedná se o samostatnou etnickou skupinu židovského náboženství - fragment starověkého chazarského kaganátu


     NEZAMĚŇTE SE.

     Nezaměňujte Krymčaky a Karaimy. Jedná se o dvě různé, ale příbuzné etnické skupiny, které žily současně na Krymu. Zde byli Karaité částí Chazarie.
  2. +5
   15 Leden 2014 16: 12
   Citát od Basilea
   Vzhledem k tomu, že slovo „Tatarové“ je dnes vnímáno především jako kazaňští Tataři, nebylo by lepší použít slovo „Krymáci“?
   Podporuji naše Tatary, ostatní, je chyba nazývat je Tatary.
   1. uh
    uh
    +6
    15 Leden 2014 17: 32
    Není to tak úplně chyba. Je chybou nazývat Bulhary Tatary, jak je tomu nyní. To znamená, že současní Volžští Tataři jsou Bulhaři. A Rusové nazývali všechny kočovné nepřátele Tatary. Stejně jako se nepřátelům ze Západu často říkalo litva :). Všechno je v legendách. Historicky nejsou Tataři národ, ale spíše kočovní nepřátelé. Proto Tataři z Krymu.
    1. +1
     15 Leden 2014 19: 27
     Kazaňští Tataři také nejsou příliš správné nazývat Bulhary. Polovci se také významně podíleli na etnogenezi, dali svůj vlastní jazyk.
     1. +2
      15 Leden 2014 21: 28
      pokud komunikovali, jako je podle vás jazyk Volhy a Krymských Tatarů jeden, je to hodně podobné, nebo je tam třetí voda na želé?
      1. 0
       16 Leden 2014 09: 48
       Dost podobné. Jaká je otázka?
     2. Komentář byl odstraněn.
   2. Beck
    +3
    16 Leden 2014 09: 52
    Citace: bomg.77
    Podporuji naše Tatary, ostatní, je chyba nazývat je Tatary.


    Jak mohu rozšířit, samozřejmě v mém chápání.

    Poprvé věda, v mém chápání nepravdivá, termín mongolsko-tatarské jho, invaze, nadvláda, dal jistý Christopher Kruse v roce 1817. A tento blud byl v dějinách zafixován, čímž se dnešní Mongolové zapsali do dějin východní Evropy. I když se do tohoto příběhu nijak nezapojují.

    Před H. Kruse nebyli Mongolové ve východní Evropě zmíněni v žádných historických pramenech. V ruských kronikách té doby také není slovo Mongol. Jsou tam Horda, Tataři, Tataři.

    Právě tato falešná definice Kruse nyní způsobuje velkou nepochopitelnost. Bylo tam „mongolské jho“, ale v ruském jazyce nejsou žádné mongolismy, pevné turkismy. „Mongolská nadvláda“ byla a cháni Zlaté hordy mluvili a psali své štítky v turkickém jazyce.

    Můj pohled na původ slova - Tatars. Různé turkické kmeny se účastnily jejich migrací a invazí na západ, ale sjednotily se pod jedním velením. Například turkické kmeny, budoucí Zlatá horda, ze stepí Kazachstánu napadly Rusko, to jsou Naimani, Kereité, Argynové, Kipčakové (část, která žila v severním Kazachstánu, a ne v jihoruských stepích) a další pod velení Batu Khan. A společný, jednotící název pro ně byl TURECKO.

    Jednotné číslo je TURECKO. Množné číslo – TURKILAR. Jsme Turci - BIZ TURKILAR. A existuje pravidlo, že vlastní jméno etnické skupiny mění historici a jiné národy. Kipčakové se stávají Komany (Polovci). Římané jsou Římané. Angličtina - angličtina.

    Turkické kmeny v Rusku se nazývaly společným jménem - Turci. V turečtině - TURKILAR. Odtud řada - Turkilar, Torkilar, Tatarlar, TATARS. A pod Zlatou hordou se všem turkickým etnickým skupinám v Rusku začalo říkat Tataři. A odtud se Bulhaři Kama začali nazývat Tataři a Krymčakové Tataři a Ázerbájdžánští Tataři a sibiřské turkické národy Tataři.

    Mimochodem. Bývalé kmeny Kipčaků, Naimanů, Kereitů, Argynů jsou stále nedílnou součástí kazašského lidu.
    1. 0
     16 Leden 2014 10: 31
     Proč se tedy chánům říkalo Čingisidé? Proč neberete v potaz zdroje Blízkého východu a Číny, kam přesně Mongolové vtrhli? Kdo je podle vás Batu v tomto případě? A jak koneckonců mohli Turci podniknout tak aktivní tažení na Západ, když Mongolové zahájili takové aktivity na východě a jihu svých hranic?

     Pokud jde o turkismy. Mongolové se rozpustili ve všech velkých fragmentech, které vytvořili - usadili se v Číně, stali se Peršany v Íránu a Turci v Hordě, protože. bylo jich relativně málo.
     1. Beck
      +1
      16 Leden 2014 12: 10
      Citát od Basilea
      Proč se tedy chánům říkalo Čingisidé? Proč neberete v potaz zdroje Blízkého východu a Číny, kam přesně Mongolové vtrhli? Kdo je podle vás Batu v tomto případě? A jak koneckonců mohli Turci podniknout tak aktivní tažení na Západ, když Mongolové zahájili takové aktivity na východě a jihu svých hranic?

      Pokud jde o turkismy. Mongolové se rozpustili ve všech velkých fragmentech, které vytvořili - usadili se v Číně, stali se Peršany v Íránu a Turci v Hordě, protože. bylo jich relativně málo.


      Obecným pravidlem je položit krátkou otázku. Krátká odpověď není vždy možná. Pokusím se. Samozřejmě bude nutné vynechat mnoho detailů.

      Mongol není původně etnonymem žádného národa. Před Čingischánem nejsou Mongolové v žádných pramenech vůbec zmíněni. Současní Mongolové jsou bývalé kmeny Xianbi mandžuského původu. Xianbei ve 13. století žil v současné autonomní mongolské oblasti Číny, Vnitřní Mongolsko, mezi pouští Gobi a čínskou zdí. Byli vazaly Číny a jednou z jejich povinností bylo střežit čínské hranice před invazí jiných nomádů.

      Domovem předků Turků jsou současné stepi Mongolska. Žili tam první zmiňovaní Turci v historii – turkicky mluvící Xiongnu. Tam, v mongolských stepích, jsou kamenné stély s turkickým písmem 6.-7. století, turkické runy. Právě ze stepí Mongolska odcházeli Turci ve vlnách na Západ. Nejprve v Sin-ťiangu a jihovýchodním Kazachstánu, kde v 1. stol. asimilovali indoevropské kmeny íránsky mluvících Árijců – Saky, Massagety, Eftality a další. Ve druhém století do severního Kazachstánu, kde asimilovali stejné Árijce – Sarmaty, Skyty, Savromaty a ugrofinské kmeny. V 6. století se vznikem turkického kaganátu asimilovala Střední Asie, reprezentovaná Indoevropany íránské skupiny – Tocharové, Sogdové.

      Teď můj odhad. Čingischán byl Turek z kmene Borjigin. Když sjednotil čtyři turkické kmeny – Borjiginy, Taichuity, Naimany, Kereitové, dal tomuto sdružení politický název MYNKOL. Mynkol lze z turkštiny přeložit dvěma způsoby – tisíci ozbrojená armáda nebo tisíci ozbrojený lid. Následně se právě tento mynkol proměnil v Mongola. A toto politické jméno bylo přiděleno všem spojeným etnickým skupinám.

      Nyní historická fakta. Když Čingischán se svou armádou překročil poušť Gobi a pochodoval na Čínu, armáda Xianbi mu vyšla vstříc a splnila své vazalské povinnosti. K bitvě mezi nimi ale nedošlo. Z nějakého důvodu vůdci seděli ve stejné jurtě na jednání. Následujícího dne zaútočila na Čínu spojená armáda Čingischána a Xianbei. A Xianbi šli pod společným politickým jménem Mynkol. Po smrti Čingischána se všechny kmeny vrátily ke svým etnonymům, Naimani, Kereité a další, a Xianbi si toto politické jméno nechali pro sebe jako etnonymum. Po odchodu turkických kmenů Naimanů a Kereitů a dalších do Kazachstánu, kde si podmanili turkické kmeny Kipčaků ze severního Kazachstánu, Argyny a další Khorezmshah Mohammed zahrnuté do státu Khorezm, byly Mongolské země vyprázdněny. a kmeny Xianbi tam postupně migrovaly, ale již pod jménem Mynkol-Mongol. A nyní asi 2 miliony Mongolů žijí v samotném Mongolsku a asi 10 milionů Mongolů žije ve vnitrozemské oblasti Číny.

      Není pochyb o tom, že nějaká část Xianbi se účastnila západních tažení Čingischána, ale Turci absolutně zvítězili. Stejně jako pro účast na mongolském tažení proti Vietnamu byl do Pekingu, místa shromažďování vojsk, přiveden vojenský sbor z Ruska. A také šel do Vietnamu pod politickým jménem Mynkol-Mongol.
      1. 0
       16 Leden 2014 12: 22
       No, teorie je koherentní, pokud ztratíte ze zřetele zdroje.

       Mimochodem, proč tisíci ozbrojená armáda, a ne například armáda tisíce otroků?)
       1. Beck
        +1
        16 Leden 2014 13: 06
        Citát od Basilea
        No, teorie je koherentní, pokud ztratíte ze zřetele zdroje.


        Faktem je, že mnoho zdrojů bylo vytvořeno na základě falešného poselství Christophera Kruse.

        Citát od Basilea
        Mimochodem, proč tisíci ozbrojená armáda, a ne například armáda tisíce otroků?)


        Za prvé, ani jeden člověk se zdravým rozumem by se nenazval otroky.

        V kazašském jazyce se slovo otrok označuje jako Kul. Ruka jako Kol. Samozřejmě jsou možné interpretace Kol a Kul v různých turkických dialektech.

        Ale při výstavbě turkické armády, stejně jako mnoho jiných, existoval trojjediný systém. Střed - Ortalagy kol - Ústřední rameno, Ústřední vojenský sbor. Ol Kol - pravá ruka, pravé tělo. Sol Kol - levá ruka, levé tělo. Takže za jiných okolností mohl Kol znamenat ruku i vojenský sbor.
        1. 0
         16 Leden 2014 13: 13
         Psali Číňané a Peršané XNUMX. století pod vlivem Kruse?
         1. Beck
          +1
          16 Leden 2014 16: 46
          Citát od Basilea
          Psali Číňané a Peršané XNUMX. století pod vlivem Kruse?


          Číňané a Peršané psali hlavně o hordách nomádů, o jednotkách Čingischána. Byli to pozdější překladatelé a historici, kteří začali vojsky Čingischána automaticky mínit pouze současné Mongoly.

          Ruské kroniky z téže doby nepsaly o Mongolech, zmiňovaly se o Hordě a Tatarech. Právě po Kruse se do ruských a ruských učebnic dostalo slovo Mongol, myšleno tím pouze předci současných Mongolů.
      2. Beck
       +2
       16 Leden 2014 12: 43
       Citace: Beck
       A také šel do Vietnamu pod politickým jménem Mynkol-Mongol.


       Dál. Když Čingischán zemřel, bylo Batuovi 12 let. Po dalších 12 letech organizuje všezničující kampaň proti východní Evropě.

       Tak se za pouhých 12 let mohli z vítězných lidí – současných Mongolů stát Turkové. Římané, kteří si podmanili Kelty v západní Evropě, neotočili. Řekové Alexandra Velikého se nepostavili na odpor, Rusové, kteří dobyli Kazaňský chanát, se nestali Turky, ale současní Mongolové to vzali navzdory všem a stali se Turky? No, oni by žili ve městech, jinak kočovné národy žijí v jejich vesnicích.

       Zde se ukazuje nepravdivost definice Christophera Kruse. Turkifikace Mongolů byla vynalezena proto, aby to vydělalo. A pak předci současných Mongolů dobyli východní Evropu a najednou zapomněli svůj jazyk. A vítězí nejen cháni a jejich doprovod, ale celý národ. Byli to Turci z Kazachstánu, kteří museli mongolizovat a samozřejmě ne za 12 let. Podle rčení - Prapravnuk pradědečka není příbuzný, mělo to trvat minimálně sto let. Pocházím z kmene Naimanů jako součást kazašského lidu, zkuste to znovu, pokud na to dojde, za 12 let znovu mongolizujte svou rodinu a vytvořte pro to ty nejlepší podmínky, nic z toho nebude. A tady je celý lid.

       A tažení na Blízký východ a do Persie prováděli hlavně Turci. Příkladem velitele armády, která dosáhla města Homs v Sýrii, byl Naiman Kitbuga. Až později, na návrh téhož Kruse, se tyto jednotky v historii začaly označovat jako čistě mongolské.

       Charakteristickým rysem jednotek Čingischána bylo, že po cestě byli do jednotek rekrutováni válečníci z dobytých národů, kteří doplňovali bojové ztráty nebo jednoduše zvýšili jejich počet. V tažení proti Polsku a Maďarsku zahrnovaly jednotky Batu Chána četu A. Něvského a smolenské pluky. A myslím, že u města Homs Kitbuga utrpěla první porážku jednotek Čingisů právě proto, že v armádě již převládali Peršané, Arabové a další, kteří nahradili bojovou ztrátu. Kipchak Baybars, egyptský sultán, navíc porazil Kitbuga se svými mamlúky – Turky a Kavkazany. (Nastal historický okamžik, kdy Egyptu vládli mamlúckí sultáni, kteří se chopili moci).

       A ne naposled, ale v rámci komentáře porovnejte jména Čingis, Subudaj, Mamai, Borondaj a skutečně mongolská jména Galdan Tseren, Esen, Gumechi, Ochertu Tsitsen. Myslím, že i bez lingvisty je jasné, že patří do různých jazykových skupin.

       Něco takového ve zkratce.
       1. 0
        16 Leden 2014 13: 14
        Berete v úvahu počet obyvatel? Všechny vaše příklady jsou založeny na podrobení méně početného lidu početnějším. V případě Mongolů je situace opačná.
        1. Beck
         +2
         16 Leden 2014 17: 03
         Citát od Basilea
         Berete v úvahu počet obyvatel? Všechny vaše příklady jsou založeny na podrobení méně početného lidu početnějším. V případě Mongolů je situace opačná.


         Nic proti tomu není. Mezi Turky bylo tradicí doplňovat vojska dobytým národem.

         Příklady; Když jednotky Čingischána a Xianbei napadly Čínu, zmobilizovaly dobyté obyvatelstvo, tehdy heterogenní Čínu, a byli první, kdo byl poslán do stejných čínských měst. Když Batu Khan odešel do Maďarska a Polska, jeho jednotky zahrnovaly četu A. Něvského a smolenské pluky. Když Kitbuga šel na Střední východ, jeho armáda se skládala hlavně z Turků a vzhledem k bojovým ztrátám byla časem a postupem doplňována Peršany a Araby. Když bylo rozhodnuto o všeobecném tažení proti Vietnamu, dorazil do Pekingu slovanský vojenský sbor z dalekého Ruska. Když se jako „Mongolci“ vylodila armáda u japonských břehů, hlavní část lodí s jednotkami skutečně smetl tajfun, pak už to nebyli Turci a už vůbec ne Mongolové, jen velení, ale armáda byla složena z Číňanů.

         Jednou jsem narazil na starý japonský akvarel, v reprodukci, z té doby. Zobrazuje jednotky samurajů, jak porážejí "Mongola". Takže právě tito „Mongolové“ jsou vyzbrojeni jedním kopím, v dlouhých košilích po kolena a všichni v čínských slaměných kloboucích. Byli to výhradně Číňané a ne potomci válečníků kočovných národů.
     2. FRIGÁTA2
      +2
      17 Leden 2014 01: 53
      Citát od Basilea
      Proč se tedy chánům říkalo Čingisidé?

      Doporučuji vám vzít na vědomí tento článek zde

      http://www.nomad.su/?a=15-201306130010

      Citát od Basilea
      Pokud jde o turkismy


      obecně je člověk od přírody velmi líný tvor, hlavně díky tomu se zrodily všechny výdobytky, včetně tvoření bohů skupinami lidí pro sebe. Ne o tom ne.
      podle vás se dominantní etnická skupina, Mongolové, měla stát Turky, škádlit se, stát se Japonci, stát se Slovany? jak to.
      Udělejme podobné příklady:
      Britové ve všech svých koloniích, místní obyvatelstvo Britů, no, nebo oficiálně existuje angličtina. Francouzi v koloniích v Africe taky, no, ne všichni, ale oficiálně je tam hodně Francouzů. Rusové donedávna v Ingušské republice téměř celý Kavkaz, Malé Rusko, Sibiř, Dálný východ rusifikovali. No, musíte uznat, Raisin tým si vede podivně v KVN, kde polovinu týmu tvoří Burjatki se jmény Luda, Olga, Nadezhda a tak dále.
      Nebo rasoví Korejci v SNS se jmény Oleg, Zhenya, Victor.
      Španělé v Latinské Americe pokryli většinu.

      Dobře, přenesme se do doby před 2000 lety, Římská říše pomazala dobytá území a to bylo ještě před vpádem Hunů, tzn. závěr je, že politicky silná kultura dobývá národy a území a vždy převážně vede jazykovou expanzi.
      1. 0
       17 Leden 2014 09: 13
       Existuje něco méně kazašského?

       Mongolové učili děti? Možná uchovávali oficiální dokumentaci? Ve srovnání s kterýmkoli z příkladů, které jste uvedl, jich bylo zanedbatelné množství.
       1. Beck
        +3
        17 Leden 2014 12: 41
        Citát od Basilea
        Existuje něco méně kazašského?


        Měl jsem předtuchu, že se objeví náznaky žingoistického kazašského vlastenectví. Takže jsi úplně nepochopil moje předchozí komentáře.

        Kazašský lid se zformoval teprve v polovině 15. století. Vznikla z těch turkických kmenů, které žily na území Kazachstánu. Od Naimanů, Kereitů, Kipčaků, Argynů a dalších. A Kazaši si pamatují a vědí, ke kterému kmeni patří. Jsem zadaný. A není mi jasné, jak se tento údajný „mongolský“ kmen najednou za 12 let stal Turky. 100 jsme bojovali s Dzungary a nikdo se nestal Turky a nestal se Odzhungar. Ale krev se samozřejmě silně zbláznila. Při nájezdech a taženích byly děti chovány na pastvinách nepřítele. A z kampaní přivezli manželky Džungarů. Bylo to tedy jednodušší než platit věno. Ve Zlaté hordě po 300 let se Rusové nestali Turky a Tataři se nerusifikovali. A tady bylo kvůli Kruseho falešnému poselství za 12 let zapomenuto VŠECHNO, jejich kořeny, jejich původ, jejich zvyky, jejich jazyk. Jazyk vítěze. Vztekat se. A ve svých komentářích to kategoricky neuvádím, ale ptám se a vidím nesmysly.

        Citát od Basilea
        Mongolové učili děti? Možná uchovávali oficiální dokumentaci?


        Otázka není jasná, proč se děti učily nebo neučily.

        A uchovávali dokumentaci. Ale v jakém jazyce a jakým písmenem, to je také otázka. Samotné mongolské písmo neexistovalo až do 13. století. Podle všech zdrojů byla vypůjčena z turkické hlavní abecedy, která vznikla v důsledku transformace turkického runového písma 6.-7. Takzvané, některými učenci, staré ujgurské písmo. A podle všech zdrojů tento dopis používali Naimani a Kereité, tehdy nestorijští křesťané. OTÁZKA. Jestliže Naimani a Kereité byli Mongolové, tak proč proboha a ve fících ještě před přijetím používali turkickou abecedu. Nejlogičtější odpovědí je, že to byli Turci a od 10. století používali turkickou abecedu někde jinde. Když se nemluvilo o převodu turkické abecedy do mongolštiny. Dokonce i v „Kruté době“ Kalašnikova tento nesmysl vychází. Stejně jako Čingischán si podrobil Naimana a byl překvapen existencí samotného písma. Říká se, že písaři Naimanů byli Ujgurové. I když Ujgurové, pak s jakým zděšením, vždy čistí Turci, Ujgurové najednou, ještě před Čingischánem, napsali v turkickém dopise mongolsky - Brad.

        Mongolský dopis, podle mých předpokladů, založený na turkickém, nevznikl za Čingischána, ale později. A ne ve stepích dnešního Mongolska, ale ve Vnitřní autonomní oblasti Číny, ve Vnitřním Mongolsku. A to je přirozené, protože tam je vlast Xianbei. A později byly události minulých dob přeneseny do tohoto dopisu a všichni kočovníci stepi byli přiděleni mongolům Xianbei.

        A kdyby ve východní Evropě vládli Turci. Poté, po dobytí Číny, hlavní síly Čingisů, které ovládaly Čínu, byly Xianbei, Turci šli na západ. Zde v Číně se okupační jednotky Čingisů skládaly z Mongol-Sianbi. A mnohem později, za účelem sjednocení již mongolského písma s čínským, vzniklo hieroglyfické čtvercové mongolské písmo.

        A za Čingischána nebylo možné ze zálivu Barachta přes noc přeložit turkickou abecedu do mongolštiny. A kdo by se začal posouvat, kdyby Mongolové neměli vůbec žádné gramotné lidi.

        Toto psaní je také jedním z problémů, s pečlivou analýzou, které nezapadají do mongolského plátna.
       2. Beck
        +2
        17 Leden 2014 12: 45
        Citát od Basilea
        Ve srovnání s kterýmkoli z příkladů, které jste uvedl, jich bylo zanedbatelné množství.


        Kočovníků bylo vždy méně. Jeden hektar půdy uživí farmáře s 10člennou rodinou, chovatel dobytka není. Ale z nějakého důvodu byl vojenský duch stepí vždy vyšší. A když Turci z Batu Khan dobyli východní Evropu, bylo jich také méně.
        1. 0
         17 Leden 2014 15: 03
         Tatarští Mongolové. pokud se všichni Turci nazývají Tataři, pak je vše správně. jen u Mongolů není jasné, zda jsou to Syanbi, jak píšeš, kdo žil na jižním okraji pouště Gobi, nebo kmenový svaz Khalkha, který žil ve východním Mandžusku. Nějak jsem se podíval na jména kmenů, které tam Timudjin řídil, 85% - 90% procent jsou jména turkických kmenů a zbytek jsou pravděpodobně Mongolové nebo nějaké jiné národy.
         1. Beck
          0
          17 Leden 2014 17: 57
          Citace: semurg
          Tatarští Mongolové. pokud se všichni Turci nazývají Tataři, pak je vše správně. jen u Mongolů není jasné, jestli je to Syanbi, jak píšeš, který žil na jižním okraji pouště Gobi, nebo kmenový svaz Khalkha, který žil ve východním Mandžusku . Nějak jsem se podíval na jména kmenů, které tam Timudjin řídil, 85% - 90% procent jsou jména turkických kmenů a zbytek jsou pravděpodobně Mongolové nebo nějaké jiné národy.


          No, netvrdil jsem a netvrdím, že pouze Xianbi, samozřejmě existovaly nějaké další mandžuské kmeny, ale základem byli Xianbi. A nechali si to pro sebe, jako etnonymum, politické jméno Mynkol, později přeměněné na Mongola. Jak Burjati mandžuského původu, tak i oni byli součástí jednotek Čingischána, ale nenahradili své etnonymum politickým jménem.
        2. 0
         18 Leden 2014 02: 16
         Co se týče vojenského ducha, udělal jste chybu, a to velmi silně. Abych byl upřímný, dal jsem tomuto komentáři záporný hlas. Na oplátku plus pro ostatní. Protože urazit náhodou, v zájmu "jejich". Pokud tak vypadáte, pak se duch Franků pod Poitiers z nějakého důvodu ukázal být vyšší než duch Arabů. I když, je to průšvih. Přece zemědělci. A odvážný (najednou). A pak, zvláštní myšlenka na statečnost - místo odvážného boje z ruky do ruky kroužte na koni a sypte šípy z uctivé vzdálenosti. Proč byli křižáci ve 12. století tak stateční? To jsou zemědělci. Opět nepořádek. Z principu nezkrachuji ohledně Rusů.
         1. Beck
          +2
          18 Leden 2014 12: 11
          Citace: SkiF_RnD
          Co se týče vojenského ducha, udělal jste chybu, a to velmi silně.


          Myslím, že přeháníš, co jsem řekl. Mluvil jsem v obecném kontextu. Samozřejmě došlo k bitvám a ne k takové, kde nomádi utrpěli porážky, včetně těch drtivých. Například porážka Pečeněhů u Liegnitz, po které Pečeněhové opustili jeviště dějin.

          Ale k tomu, abychom se tak široce rozšířili po území, jako Turci, bylo nepochybně nutné mít vysokou bojovnost.

          Ze svého rodného domova stepí v Mongolsku se Turci dostali k Bosporu a Dunaji a občas na katalská pole ve Francii a na severní pláně Itálie. Vytvářet cestou a časem nejrozsáhlejší pravomoci minulosti. Hunové od Khinganu po Altaj a od Bajkalu po Velkou čínskou zeď. Turkický kaganát od Tichého oceánu po Volhu. Čingischánovo impérium od Tichého oceánu po Ural a od Bajkalu po Tibet. Zlatá horda od Altaje po Dunaj a od Ťumenu po Syrdarju. Seldžuckí Turci, kteří se svého času odebrali z dolního toku Syrdarji a Amudarji, bojovali přes Írán, Zakavkazsko, Blízký východ, porazili Byzanc a vytvořili Osmanskou říši od Íránu po Atlantský oceán a od Vídně po písky ze Sahary.

          Z toho jsem vyšel a ne z jednotlivých bitev.
         2. FRIGÁTA2
          +2
          18 Leden 2014 23: 48
          Citace: SkiF_RnD
          Proč byli křižáci ve 12. století tak stateční? To jsou zemědělci

          Doba rozkvětu křižáků a celého křesťanského světa nastává právě po úpadku kočovných říší, ať se vám to líbí nebo ne, kůň po masivním použití střelného prachu přestal být tankem, tudíž kočovníci přestali být středem světa, a i tyto geografické objevy otevřely nové bezpečné a spolehlivé cesty přes moře.
 3. +12
  15 Leden 2014 09: 33
  no a kde je pseudostát Ukrajina. Za Kateřiny byly tyto země (Tavria, Novorossia atd.) osídleny Rusy, protože. byly prostě prázdné a musely být kultivovány. A nyní někteří potomci těchto Rusů s vymytým sebevědomím skutečně věří, že jsou potomky starých Ukrajinců.
  1. +2
   15 Leden 2014 11: 02
   Citát od Luka
   s vypratým sebevědomím skutečně věří
   Jen si vzpomeňte, co jste udělali ministerstvo pravdy v roce 1984 J. Orwell
  2. uh
   uh
   +1
   15 Leden 2014 17: 37
   Opakuje se v něm to, co se během 1500 let mnohokrát stalo – rozdrcení Slovanů na různé malé kmeny. Malá část z nich si zachovala vlastní sebevědomí a někteří se rozplynuli v jiných národech. Tady jsou ti samí východní Němci z NDR – jen poněmčení Slované. Totéž se stane Malorusům, kteří se najednou na několik desetiletí stali Ukrajinci, tedy žijícími na Orkainu, pokud odejdou do Evropy, buď zmizí mezi jiné národy, nebo prostě postupně vymřou, jako kdysi militantní Ljutichové. . Totéž se však stane Rusům, pokud se tento stát bude vyvíjet stejným směrem.
  3. 0
   15 Leden 2014 19: 29
   nic v článku. Jako by nešel Sagaidačnyj do Kafu, kozáci Z. Sich nešli po moři ani po Dněpru...zkrátka se tu o nich nemluvilo.Ukrajinské země trpěly víc.
   Zmíněno v části 2.
   ZY-kdo věří ve starověké ukrovy? Vím o nich jen tady.
   1. Hudo
    0
    16 Leden 2014 11: 42
    Citát z Cristal
    .Ukrajinské země trpěly více.


    O "ukrajinských zemích" pokud možno podrobněji a s odkazy, kde jsou uvedeny konkrétně jako ukrajinské.
   2. 0
    18 Leden 2014 02: 17
    Věří, věří. Pravděpodobně jste se ještě nesetkali smavý
 4. +7
  15 Leden 2014 10: 35
  Krymský chanát je typickým příkladem parazitického státu, kde byly loupeže při nájezdech a obchod s otroky jedním z hlavních zdrojů příjmů.
 5. +13
  15 Leden 2014 10: 58
  Autor možná přikrášluje, ale opravdu se to stalo. Nebo si myslíte, že modré oči některých Turků se od přírody jevily jako bílá pigmentace Tanzanců??!!
  Faktem zůstává, že Krymci prováděli v éře feudalismu velký obchod s otroky, což nebylo od dob starého Říma a Egypta, dokud je nepřekonali Britové. Loupež byla hlavní činností této země. Takové země jsou obvykle podrobeny nebo zničeny, aby se zastavily dravé nájezdy.
  Měli štěstí, například Čína úplně zničila Džungary, kteří byli po ruce, možná jsou mezi nimi „poslední Mohykáni“.
  1. +2
   15 Leden 2014 11: 08
   No, pozice zde hrála významnou roli. Téměř každý potřeboval Krym, v určité chvíli dokonce i Rusko. Je to legrační, proto nejméně životaschopný (Astrachaň se nepočítá - obecně je těžké ho považovat za stát) fragment ZO žil déle než ostatní)
   1. -10
    15 Leden 2014 14: 00
    Krymci měli smůlu, vlastnili velmi dobré pozemky (dno Don. Kubáň, jižní Ukrajina, Krym) a mohou si za to sami. Patřily by jim pouště a byli by šťastní. Skutečnost, že nomádi jsou vždy prohlášeni za „dravé civilizace“, není ani zdaleka nová, ačkoli „zemědělské civilizace“ nebyly v žádném případě horší než oni, pokud jde o okrádání jejich sousedů a zabírání zemlyotsy.
    1. +16
     15 Leden 2014 14: 55
     Krymci vlastnili dobrou půdu, ale nevyužívali ji, nepracovali na ní a raději přepadali, loupili a zabíjeli, a za to zaplatili škoda, ale ne v plné výši, odpovídali za všechno zlo, které způsobili.
     1. -9
      15 Leden 2014 15: 27
      To je přesně totéž, co mluvili američtí kolonisté o Indiánech (můžou za to, že byli na naší zemi před námi).
      Citace: Pěšky
      Krymci vlastnili dobrou půdu, ale nevyužívali ji, nepracovali na ní a raději přepadali, loupili a zabíjeli, a za to zaplatili škoda, ale ne v plné výši, odpovídali za všechno zlo, které způsobili.
     2. Komentář byl odstraněn.
    2. +6
     15 Leden 2014 14: 57
     Nomádi byli nenáviděni už od dob Attily, protože ne nadarmo před ním klečel sám papež Lev 1, žádal o milost pro svůj lid a splácel obrovským množstvím zlata. Nyní byl tento příběh obrácen vzhůru nohama a přepsán tak, že to nebyli Římané, kdo se bál Hunů, ale Hunové Římanů a Attila přinesli do Říma křesťanství a Římany velmi milovali... Byl otráven žena. Ano, a to nebyli bojovníci v županech a šavli za výhodu. A Tataři byli zničeni i za Čingischána a toto slovo, stejně jako tatarsko-mongolské jho, vymysleli a napsali Němci, aby ponížili Slovany, kteří byli součástí Zlaté hordy.
     1. uh
      uh
      +1
      15 Leden 2014 17: 43
      Ne Tataři, ale Bulhaři. Slované nazývali Tatary kočovníky, kteří přepadali slovanské země.
    3. Komentář byl odstraněn.
    4. +2
     15 Leden 2014 20: 57
     Bez podpory Osmanů však nebyli ničím. Přesněji představovali, ale pouze archaický fragment Zlaté hordy, zcela neschopnou a živící se loupeží. Nebýt Osmanů, Krymové by přirozeně skončili mnohem dříve.
    5. xan
     +1
     16 Leden 2014 02: 00
     Citace: semurg
     Krymci měli smůlu, vlastnili velmi dobré pozemky (dno Don. Kubáň, jižní Ukrajina, Krym) a mohou si za to

     Proč d.u.raku potřebují skleněný křen.
     Citace: semurg
     Patřily by jim pouště a byli by šťastní.

     kdyby dělali to, co dělali Krymci, byli by vyřazeni bez ohledu na zemi nebo poušť.
     1. +2
      16 Leden 2014 08: 03
      xan "kdyby dělali to, co dělali Krymci, byli by vyřazeni bez ohledu na zemi nebo poušť."
      Příkladem je Khanate of Khiva - žili v pouštích, ale zabývali se loupežemi a přesto na ně sahali .... a trestali.
   2. Komentář byl odstraněn.
  2. uh
   uh
   0
   15 Leden 2014 17: 41
   „Od dob Říma a Egypta“ tomu tak není. Khazaria vedla největší obchod s otroky, a když Khazaria byla zničena Svyatoslavem Statečným, Židé se stali největšími obchodníky s otroky v Evropě, když získali monopol na vlastnictví otroků. Obchod s otroky se tedy nikdy nezastavil. A všechny nájezdy obchodníků s otroky po zničení Chazarie šly právě do zemí Malé Rusi a přes ně.
 6. ko88
  +8
  15 Leden 2014 11: 57
  nebylo v té době nutné provádět nájezdy mobilním jezdectvom, zvláště když ruské vojenské formace nemohly zajistit řádnou kontrolu nad tak rozsáhlým pásem, později se na jihu Ruska objevili Kalmykové, kteří bránili jižní hranice Ruska a zahnali Krymce, Krym - Tataři se neúčastnili otevřených střetů, naopak se snažili udeřit nečekaně tiše, taková byla jejich tehdejší vojenská doktrína, z toho všeho plyne fakt, že jde o zbabělého vazala tureckého parazitického chanátu. .
 7. +14
  15 Leden 2014 13: 09
  Objevení se Kalmyků v 88. století však usnadnilo obranu zemí Donu a Volhy, které předtím Krymčakové přepadli. Ostře negativní postoj Oiratů ke Krymským Tatarům a přátelské vztahy s Rusy a Kazaňsko-Astrachaňskými Tatary sehrály důležitou roli v pacifikaci Krymského chanátu (samozřejmě se to neobešlo bez excesů). Ale veškeré oslabení Turků a jejich vazalů začalo Ivanem Hrozným (bitva u Molodi)!
  1. gadyuka
   +3
   15 Leden 2014 14: 21
   Jen nejprve museli Kalmykové zpomalit, jinak silně zrychlili
   1. +5
    15 Leden 2014 15: 23
    Máte pravdu, Oiratové, kteří uprchli z Mongolska, se všude probojovali mečem a po dosažení Ciscaucasie pokračovali ve stejném duchu (Celý svět je nepřátel!?). A pouze moudří (bez sarkasmu) diplomaté ruského království změnili svůj postoj k ostatním!
 8. +6
  15 Leden 2014 13: 19
  Co je charakteristické, právě v Krymské byly obdrženy první návrhy na vystěhování Tater do pekla, v důsledku toho to za Josepha Vissarionoviče udělali, protože to už dostali konkrétně. Jen varování okupačních německých úřadů na Krymu, že za jednoho zavražděného Rusa bude zastřeleno 5 Tatarů, což stojí za to.
  Zajímalo by mě, co udělá Independent, který ve skutečnosti nemá ani armádu, pokud se celá tato společnost vrátí do starých kolejí. A pokud Černomořská flotila opustí Sevastopol, pak je tatarská vzpoura na Krymu nevyhnutelná.
  1. 0
   15 Leden 2014 16: 08
   Citace z EvilLion
   Jen varování okupačních německých úřadů na Krymu, že za jednoho zavražděného Rusa bude zastřeleno 5 Tatarů, což stojí za to.
   Mohl byste sdílet odkaz, pokud existuje, a říct mi, kde si o tom můžete přečíst?
   1. +1
    15 Leden 2014 16: 35
    http://topwar.ru/30396-imeyut-li-rossiyane-pravo-upominat-o-deportacii-krymskih-
    tatar-1944-goda.html

    Zmíněno zde v komentářích. Dokonce jsem viděl snímek tohoto varování. O samotné deportaci napsal I. Pychalov nejlépe ze všech „Za to, co Stalin vystěhoval národy“.
    1. 0
     15 Leden 2014 16: 58
     Děkuji Četl jsem to na topvaru, a pak si přečtu knihu hi
  2. +1
   15 Leden 2014 22: 41
   Citace z EvilLion
   Charakteristické je, že právě v Krymské přišly první návrhy na vystěhování Tater do pekla.

   Takže proto, že už se staly podestýlkou ​​pro Anglo-Francouze. Vytvořili své vlastní oddíly a prořízli se Krymem a zaútočili na zadní část naší armády podle jejich nejlepších tradic – zpod ticha.
 9. xan
  +8
  15 Leden 2014 14: 29
  Koncem 90. let jsem se v průvodci po Krymu vydaném na nezávislé Ukrajině dočetl něco takového – ruští vetřelci zničili vzkvétající Krymský chanát, ruští barbaři proměnili mistrovské dílo světové architektury ve stáj atd. Nikdy nezapomenu na tyto klikyháky, které jsem četl, a vyvodil jsem z nich závěry.
 10. zol
  -5
  15 Leden 2014 14: 48
  Zdá se, že v článku je vše správně uvedeno, ale z nějakého důvodu tento článek zavání, nemyslíte?
 11. GCU
  +2
  15 Leden 2014 15: 57
  Citace od Mairose
  Krymský chanát je typickým příkladem parazitického státu, kde byly loupeže při nájezdech a obchod s otroky jedním z hlavních zdrojů příjmů.

  Vyhnat je z Krymu Janus nemá dost ducha, ale pro Západ je to Achillova pata současné ukrajinské vlády a i ta pro ně může požadovat nezávislost, jako v Srbsku pro Albánce !!!
 12. Admirále
  +10
  15 Leden 2014 16: 37
  Musíte být plodnější, pak bude méně nepřátel.
 13. +4
  15 Leden 2014 19: 09
  Ano, kdysi krymští Tataři pili ruskou krev, jaké štěstí měly „malé a utlačované“ národy, že vstoupily do sféry Ruské říše, a ne „osvícení mořeplavci“, pak by se Čečenci nebo stejní krymští Tataři snažili zaútočili na osadu nebo obchodní stanici Velké Británie, takže po N době by byli překvapeni, kdyby HMF kolem Krymu vyloďovali jednotky „dudlíků“ a po nějaké době by se ocitli připoutáni k lafetám děl, popř. ocitli by se na vlastnoručně vyrobeném hipodromu, kde by mladí britští aristokraté cvičili demolici hlav v plném cvalu. No, každý nás přesvědčuje a přesvědčuje. Jak ukázala praxe, "britská cesta" je bohužel efektivnější a realističtější, no, Krymští Tataři nepodlehli civilizaci, tito lidé prostě nechápou dobrý přístup a měkkost je brána jako slabost.Mimochodem, v knize I. Pychalova "Proč Stalin vystěhoval národy" je postoj krymských Tatarů k ruštinaříše, zvláště zřetelně v Krymské válce a SSSR, kdy téměř veškeré obyvatelstvo Krymu vesele podporovalo Němce a všemožně jim přispívalo.
 14. +6
  15 Leden 2014 19: 35
  Zajímavé je, že o bitvě u Molodi nepadlo ani slovo, jako by se nikdy nestala. Ale tam vynásobili nulou asi 120 tisíc těchto krymských „sportovců“ plus dalších 7 tisíc vybraných tureckých janičářů. A to i přesto, že tam byli jen Rusové !!! 20 tisíc. Ivan IV (Velký a Hrozný) najal dalších 1000 německých žoldáků. A těchto 21 tisíc vynásobených nulou téměř celá dospělá mužská populace krymských Tatarů. Asi 15 tisícům se podařilo uprchnout. A dokonce i učebnice dějepisu tuto nejdůležitější historickou událost ignorují.
  1. +3
   15 Leden 2014 19: 52
   Vždycky mě zajímalo, jak se Turci mohli tak úspěšně dostat do Vídně, když obvykle prohrávali v rusko-tureckých válkách. Vč. (a zvláště) pod Mladým, na vrcholu své moci.
   1. Alexandr0id
    +1
    16 Leden 2014 01: 11
    expanze Osmanské říše probíhala od 14. do 16. století (s přestávkou pro porážku Tamerlánem). v 17. století je pozorována stagnace, v 18. století - oslabení, v 19.-20. století rozpad říše. klasické schéma pro mnoho říší. podle toho je v Rusku toto vše posunuto v čase o 200 let, tzn. Ruský rozkvět se časově shodoval s tureckým úpadkem. až do 18. století neexistovalo skutečné rusko-turecké nepřátelství, Rusko čelilo výhradně Krymskému chanátu vč. v tzv. velká turecká válka. účast na těchto rvačkách zlých janičářů není nic jiného než vynález. prvním skutečným střetem s vlastními tureckými jednotkami bylo krymské tažení.
    bitva u Molodinu je z velké části mýtická událost.
  2. +1
   15 Leden 2014 22: 04
   Tato bitva má mnoho nezodpovězených otázek.
  3. Alexandr0id
   +2
   16 Leden 2014 00: 52
   Kdysi jsem do komentářů k článku „zakázané vítězství“ napsal:
   bitva u Molodinské, prozatím prakticky nikomu neznámá, postupem času na vlně historického vlastenectví nabyla veselých detailů, až dialogů postav. a samozřejmě čísla.
   120-150-200 tisíc krymských jezdců je považováno za zcela objektivní čísla.
   odtud logický závěr osudovosti bitvy a srovnání s Kulikovským polem nebo Borodinem.
   pojďme na to přijít. druhá polovina 16. století: moskevské království hraničí se zbytky zlaté hordy: Kazaňské, Astrachánské, Krymské chanáty a Nogajské hordy.
   jaké byly tyto stavy (odhadované údaje):
   - Kazan Khanate - populace 450 tisíc lidí. (z toho Tataři -210 tis.)
   - Astrachaňský chanát - populace 25 tisíc lidí. (ano, jen 25, takový legrační khanate)
   - Krymský chanát - populace 250-300 tisíc lidí. (včetně Židů, Arménů, Karaitů, otroků)
   - Nogai horda - od 300 tisíc do 1 milionu (rozptyl v číslech kvůli geografii, co je považováno za hordu Nogai pouze stepi bývalé velké hordy nebo také polovina Kazachstánu).
   takže odkud pocházejí postavy krymských hord je prostě nepochopitelné. maximum, které mohl Krym dát v roce 1572, bylo 40 tisíc lidí, pokud všichni zemřeli během mladistvých, pak na Krymu nezůstali žádní dospělí muži tatarské národnosti. pouze Arméni a Židé.
   dále - tisíce janičářů, kteří zemřeli v této slavné bitvě. sultán, který má k dispozici 12 tisíc janičářských sborů, tzn. ve skutečnosti strážce posílá na pomoc svému vazalovi 7 tisíc janičářů (15-20 tisíc podle jiných popisů). a to vše během tvrdé konfrontace se Svatou ligou a bojů o Středomoří. fantazie nebo šílenství panovníka, co to je?
   Jaký je výsledek této slavné bitvy, která zničila celou mužskou populaci Krymu? pád Krymského chanátu – ne, osvobození Moskvy od vzpomínek na chána – ne. velmi podivné výsledky.
   člověk má dojem, že k bitvě buď vůbec nedošlo, nebo to byla malá šarvátka, jakých bylo v 16.–17. století mnoho. To je právě důvod, proč je tato událost „nezaslouženě zapomenuta“ a ani zdaleka se nevyrovná poli s jespákem, stojícím na úhoře nebo krymským tažením z roku 1571.
 15. 0
  15 Leden 2014 20: 15
  Je to jako kdyby Mongolové se dvěma tumeny (asi 20 tis. jezdců) projeli půl světa.V klidu samozřejmě operuji s čísly, ale o to nejde.Vždycky před ně hodili 20-40 tis. ..
 16. +3
  15 Leden 2014 20: 36
  Snažili se organizovat nájezdy v době, kdy se rolníci účastnili polních prací (v létě) a nemohli se rychle uchýlit do pevností nebo lesů.

  Šli jsme v létě, protože step byla suchá a pro koně dost jídla. Jaro, podzim neschůdné bláto, zima a hlad. Letní sezóna tak akorát stačila na to, aby se člověk vydal na cestu tam a zpět. Roční období, kámo.
 17. +2
  15 Leden 2014 20: 54
  Zatímco poptávka byla po otrocích a turecký sultán byl silný (tj. Osmanská říše), pak byl vazal na koni. Vývoz čehokoli jiného nebyl tak výnosný jako poptávka po bílých Slovanech.
  Na středomořských galérách byli obecně ceněni. Ženy - se svou krásou, dětmi - se svým zdravím (často janičáři ​​- vzpomínám si na sevastopolské Stradě, Khrulev říkal, že Turci hodně kradli Ivanova a Maryushek - a udělali z nich Turky, a teď se jim jejich děti mohou postavit, a proto bude bojovat jako Rusové, což znamená, že bude horko)
  všeobecný pokles poptávky po otrocích, nárůst RI, oslabení OI (zvýšení významu cest Světového oceánu a pokles významu Středomoří) - oslabená podpora CH. Domeček z karet se zhroutil z dechu RI. Co se nepodařilo carům, hejtmanům, králům, podařilo se císařovně.
  1. FRIGÁTA2
   +2
   16 Leden 2014 00: 45
   Citát z Cristal
   Co se nepodařilo carům, hejtmanům, králům, podařilo se císařovně.

   No, německy.
   od Her-man nebo ger-man, což znamená "Mistr".
 18. Komentář byl odstraněn.
 19. +2
  15 Leden 2014 22: 58
  Celý vtip je v tom, že ruští mužští zajatci (zralého věku), kteří zůstali na Krymu a nebyli prodáni do Evropy nebo Turecka na galeje, byli nejlevnější. Protože to měli všichni napsané na čele – utekli by. V moderním pojetí by do osobního spisu napsali: „Sklon k útěku“.
  A v Muscovy dostali od dob Grozného svobodu ti nevolníci, kterým se podařilo uprchnout z krymského zajetí.
 20. Alexandr0id
  +3
  16 Leden 2014 00: 49
  Samozřejmě, že obchod s otroky je zlo a ostuda lidstva, ale pokud Tataři nebo Britové nebo Španělé zotročovali cizince - Slovany, černochy, Indy ve jménu obohacení vlastního národa, pak je ruské nevolnictví naprostá hanba, protože. jejich vlastní lidé byli zotročeni. není pro to vůbec žádné ospravedlnění.
  1. 0
   16 Leden 2014 10: 31
   Britové dali své vlastní do otroctví, takže není potřeba la-la. Odkud se tehdy v Americe a Austrálii vzali bílí otroci. Ano, v Anglii se také obchodovalo, kradly se děti a posílaly je do Ameriky a Austrálie. Tak to bylo všude.
   1. Clegg
    +1
    16 Leden 2014 10: 50
    Citace z Gromily4
    Odkud se tehdy v Americe a Austrálii vzali bílí otroci.

    Austrálie je jako vaše Sibiř, místo pro exil
    1. 0
     16 Leden 2014 10: 55
     Jo, vyhnanství pro děti ukradené jejich rodičům.
     Co měly děti na svědomí?
     1. 0
      16 Leden 2014 13: 31
      Další plus k tomu bylo, že lidé byli posíláni na tuláctví jako otroci do kolonií Ameriky a Austrálie. Navzdory skutečnosti, že toto potulování si zařídili sami, zabývali se šermem a vyháněli své rolníky z jejich míst.
      Ne všichni byli zločinci, byli i tací, kteří měli prostě smůlu.
      Jeden příklad při hledání fráze „bílí otroci“.
      http://perevodika.ru/articles/22570.html
      Neidealizujte si proto fakt, že Angličané nezotročili, oni konvertovali a velmi dobře na tom vydělali. A nesrovnávejte naše nevolníky s jejich otroky. Naši měli alespoň něco vlastního, ale otroci to v zásadě mít nemohli, protože jsou věc. A se vším ostatním byla taková doba, všude bylo zotročení a otroctví, i když se nedá říct, že by to u nás bylo tak kruté. Pouze Kateřina Druhá (německá, takže zde je vše jasné) se nevolníků ujala poměrně silně. Obecně se osud nevolníka nejčastěji odvíjel od toho, kdo seděl na trůnu a jakými ohledy se řídil. A abych byl upřímný, je to docela těžké. Protože je tam tolik zákalů a nesrovnalostí, že nemůžete pochopit, jak to doopravdy bylo. Stroj času ještě nebyl vynalezen.
      Jasné je jen jedno, v té době měli ve všech zemích problémy obyčejní lidé bez ohledu na místo narození.
      A skutečnost, že nám bylo řečeno, že pouze Rusové proměňují své vlastní v otroky, není konečná pravda.

      A nakonec: "Nejlepší otrok je ten otrok, který ani neví, že je otrok." Goethe.

      Takže na Západě si otroci myslí, že nejsou otroci, ale prakticky otroctví už existuje, jelikož se jen změnil majitel, stala se jím banka.
 21. pane Vorodis
  0
  16 Leden 2014 02: 11
  Ale v "osvícené" Evropě nebyl feudalismus a nevolnictví?
  Na inkvizici je lepší nevzpomínat!
 22. -1
  16 Leden 2014 17: 21
  Citace ze zol
  Zdá se, že v článku je vše správně uvedeno, ale z nějakého důvodu tento článek zavání, nemyslíte?

  zdá se
 23. -1
  17 Leden 2014 01: 45
  Rafael Sabatini - Odysea kapitána krve. Legalizovaný obchod s otroky --- tvrdá práce po dobu 10 let. Nikdo nepřežil.
  Ale tohle je Západní Indie... například Barbados... za kolik byl prodán - Peter Blood byl prodán do otroctví plukovníku Bishopovi za 10 liber št. ... to je pro lékaře...
  Takže vlastní obchod s otroky je široce populární.
  V Rusku obchodovali s lidmi jako nevolníci z káry - vyměňovali je za věci, platili s nimi dluhy z karet a tak dále ... To pokračovalo i po dobytí Krymu ...
  1. Komentář byl odstraněn.
 24. 0
  7. února 2018 12:28
  Hlavní je neopakovat chyby z minulosti, na Krymu je třeba dělat rozumnou národní politiku. ). Za třetí, utlumit wahhábisty a radikály. A za čtvrté je rozumné umístit vojenské školy a města do bezprostřední blízkosti čistě ženských vzdělávacích institucí a ubytoven. Vzniknou pro smíšené rusko-krymsko-tatarské rodiny a časem všechny rozpory přijdou vniveč
 25. 0
  16. června 2023 09:29
  Ujišťuji vás, že většina z nich se od té doby vůbec nezměnila. Pokud dnes na Krym přijdou cizinci, krymští Tataři opět začnou, jako před staletími, ničit Rusy a Ukrajince na hromadu.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; Michail Kasjanov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"