Zrada Mazepy a pogrom kozáckých svobod carem Petrem

56
V předchozím článku"Přechod kozáckých vojsk Hejtmanátu do moskevské službyBylo ukázáno, jak v neuvěřitelně těžkých a krutých podmínkách nemilosrdného národně osvobozeneckého a občanského válečného konfliktu (ruiny) probíhal přesun hejtmanských dněperských kozáků do moskevské služby. Tato válka, jako každá občanská válka, byla doprovázena mnohostranným vojenským zásahem. Proces doprovázela nepřetržitá řada zrad, zrad a zběhnutí kozáckých hejtmanů a šlechty, spolu s vojáky, různým účastníkům konfliktu. Na konci tohoto mnohaletého ukrajinského zmatku začal nabývat stále většího významu kozácký plukovník Mazepa, který byl v roce 1685 zvolen hejtmanem. Jeho téměř čtvrtstoletí hejtmanství se od všech předchozích zásadně lišilo právě bezvadnou službou Moskvě. Zdálo se, že konečně dal Dněpru do služeb nové říše. Vše však skončilo jako vždy na Ukrajině monstrózní a zrádnou zradou v předvečer bitvy o Poltavu. Ale nejdřív.

Ivan Mazepa se narodil v ukrajinské šlechtické ortodoxní rodině v oblasti Kyjeva. Studoval na Kiev-Mohyla Collegium, poté na Jezuitském kolegiu ve Varšavě. Později byl na příkaz svého otce přijat na dvoře polského krále Jana Kazimíra, kde patřil mezi „odpočívající“ šlechtice. Blízkost ke králi umožnila Mazepovi získat dobré vzdělání: studoval v Holandsku, Itálii, Německu a Francii, mluvil plynně rusky, polsky, tatarsky a latinsky. Uměl také italsky, německy a francouzsky. Hodně četl, měl výbornou knihovnu v mnoha jazycích. V roce 1665, po smrti svého otce, nastoupil na místo podnáhončího Černigova. Koncem roku 1669 mu jeho tchán, generál konvoj Semjon Polovec, pomohl postupovat v kruhu pravobřežního hejtmana Dorošenka: Mazepa se stal kapitánem hejtmanovy dvorní stráže, poté úředníkem. V červnu 1674 vyslal Doroshenko Mazepu jako vyslance do Krymského chanátu a Turecka. Delegace nesla k sultánovi 15 levobřežních kozáků jako otroky jako rukojmí. Na cestě do Konstantinopole delegaci zachytil ataman Ivan Sirko. Záporožští kozáci, kteří se zmocnili Mazepy, ho předali levobřežnímu hejtmanovi Samoylovičovi. Hejtman pověřil vzdělaného Mazepu výchovou jeho dětí, udělil mu titul vojenského tovaryše a o pár let později mu udělil hodnost generálního kapitána. Mazepa jménem Samoiloviče jezdil každý rok do Moskvy s dněprskou „zimní“ vesnicí (velvyslanectvím). Za vlády Sophie byla moc ve skutečnosti v rukou jejího oblíbence, prince Golitsyna.

Jeho přízeň si získal vzdělaný a sečtělý Mazepa. Když bylo po neúspěšném krymském tažení nutné svalit vinu na někoho, Golitsyn z toho obvinil hejtmana Samojloviče (ne však bezdůvodně). Byl zbaven hejtmanství, s davem příbuzných a příznivců vyhoštěn na Sibiř, jeho syn Grigorij byl sťat a Mazepa byl zvolen hejtmanem, hlavně proto, že si to přál Golitsyn, který ho miloval.

Když v roce 1689 nastoupil na ruský trůn mladý a energický Petr I., Mazepa znovu použil svůj dar k okouzlení lidí u moci. Hejtman mladému panovníkovi neustále radil v polských záležitostech a postupem času mezi nimi vzniklo blízké osobní přátelství. Mladý car Petr, unášený mořem, se snažil otevřít přístup k mořskému pobřeží a na počátku jeho vlády se pro to vytvořily příznivé podmínky na jižních hranicích země. Jiná evropská koalice, jejíž součástí bylo i Rusko, aktivně vystupovala proti Turkům, ale 2 kampaně proti Krymu za vlády princezny Sophie skončily neúspěšně. V roce 1695 oznámil Petr novou kampaň proti pobřeží Černého moře s cílem obsadit Azov. To se nepodařilo napoprvé a obrovská armáda na podzim ustoupila na sever. Následující rok byla kampaň lépe připravena, bojeschopná flotila, a 19. července se Azov vzdal a byl obsazen Rusy. Mazepa a jeho vojáci se zúčastnili obou Petrových tažení na Azov a získali ještě větší důvěru u cara. Po dobytí Azova nastínil car Petr široké státní programy pro zajištění opěrného bodu na jihu. Pro posílení komunikace mezi Moskvou a Azovským pobřežím se car rozhodl propojit Volhu s Donem a v roce 1697 začalo 35 37 dělníků hloubit kanál od řeky Kamyšinky k pramenům Ilovlye a dalších XNUMX XNUMX pracovalo na posílení Azov, Taganrog a azovské pobřeží. Dobytí Azova Moskvou, azovské kočovné hordy, výstavba pevností na dolním toku Donu a na azovském pobřeží se staly rozhodujícími událostmi v r. příběhy Donští a Dněprští kozáci. V zahraniční politice si Peter stanovil za cíl zintenzivnit činnost protiturecké koalice. Za tímto účelem odjel v roce 1697 s vyslanectvím do zahraničí. Záchrana jižních hranic byla svěřena donským a levobřežním dněperským kozákům se zákazem „rušit busurmana na moři“. Tuto službu náležitě vykonávali a v únoru 1700 se Mazepa stal držitelem Petrem zřízeného řádu sv. Ondřeje I. Petr osobně položil znamení řádu na hejtmana „za jeho četné ušlechtilé a horlivé věrné služby při vojenských pracích“.

Během své zahraniční cesty se však Peter přesvědčil o neproveditelnosti myšlenky „křížové výpravy“ křesťanských panovníků proti Turkům. Politická situace v Evropě se dramaticky změnila. Byl to začátek dvou velkých válek. Rakousko a Francie mezi sebou rozpoutaly válku o právo dosadit své uchazeče o španělský trůn (válka o španělské dědictví) a na severu začala válka aliance evropských zemí proti Švédsku. Petr musel buď vést válku proti Turecku samotnému, nebo vydržet boj o ovládnutí pobřeží Baltského moře. Druhou volbu usnadnil fakt, že Švédsko proti sobě postavilo všechny své silné sousedy: Dánsko, Polsko a Braniborsko. Mnoho ze zemí těchto zemí bylo zajato Švédskem za předchozích králů Gustava Adolpha a Charlese X Gustava. Král Karel XII. byl mladý a nezkušený, ale pokračoval ve válečné politice svých předků, navíc zesílil represe proti oligarchii okupovaných pobaltských zemí. V reakci na to se mistr livonského řádu von Patkul stal inspirátorem koalice proti Karlovi. V roce 1699 se k této koalici tajně připojilo Rusko, ale až po uzavření míru s Tureckem se přidalo k nepřátelství. Začátek války byl tragický. Faktem je, že základem bojové připravenosti a bojeschopnosti ruské armády v předchozích dvou stoletích byly záměrné (stálé i profesionální) lukostřelecké jednotky. Ti ale reagovali s velkou nedůvěrou (mírně řečeno) na Petrovy reformy a v jeho nepřítomnosti vyvolali vzpouru, která byla brutálně potlačena. V důsledku carského „pátrání“ a hrozných represí byla streltsy armáda zlikvidována. Země zůstala prakticky bez stálé bojeschopné pravidelné armády. Strašlivá porážka u Narvy byla krutou odplatou za tyto nepromyšlené reformy.

Obr.1 Provedení Streltsy. V pozadí car Petr


Cesta pro Karla do Moskvy byla otevřená, ale Karel po určitém uvážení zahájil ofenzívu proti Polsku a byl úzce zapojen do této války v letech 1701 až 1707. Během této doby porazil polskou a saskou armádu, učinil severní německá knížectví, stejně jako Sasko a Slezsko, zcela se zmocnil Polska a donutil saského kurfiřta Augusta vzdát se polské koruny. Místo toho byl na polský trůn povýšen Stanislav Leshchinsky. Ve skutečnosti se Karl stal nejvyšším správcem Commonwealthu a ona ztratila nezávislost. Ale Peter tento dlouhodobý oddech využil důstojně a efektivně k vytvoření nové pravidelné armády, prakticky od nuly. Petr I. využil skutečnosti, že Rusko vedlo válku v sekundárním směru vůči Švédům, a pustil se do dobytí Ingermanlandu a v roce 1703 založil u ústí Něvy nové pevnostní město Petrohrad. V roce 1704 Mazepa využil povstání proti Commonwealthu a invazi švédských jednotek do Polska a obsadil pravobřežní Ukrajinu. Opakovaně Petrovi I. nabízel, že sjednotí obě Ukrajiny do jedné Malé Rusi, což Petr odmítl, neboť respektoval dříve uzavřenou smlouvu s Polskem o rozdělení Ukrajiny na Pravý a Levý břeh. V roce 1705 Mazepa podnikl tažení proti Volyni, aby pomohl Petrovu spojenci Augustovi. Úspěchy Rusů v Kuronsku v témže roce přiměly Karla XII. k novému rozhodnutí, totiž po porážce Augusta II., vrátit se k akcím proti Rusku a zajmout Moskvu. V roce 1706 se Petr setkal s Mazepou v Kyjevě a Mazepa se horlivě pustil do stavby Pecherské pevnosti, kterou položil Petr. Rok 1706 byl ale rokem politických neúspěchů ruského státu. Dne 2. února 1706 uštědřili Švédové saskému vojsku drtivou porážku a 13. října 1706 se Petrův spojenec, saský kurfiřt a polský král August II., vzdal polského trůnu ve prospěch Stanislava Leshchinského, příznivce tzv. Švédy a přerušili spojenectví s Ruskem. Moskva zůstala ve válce se Švédskem sama. Tehdy Mazepa pojal možný přechod na stranu Karla XII. a vytvoření „nezávislého majetku“ z Malé Rusi pod vládou loutkového polského krále, jak jednoznačně svědčí jeho korespondence s princeznou Dolskou. Dněperští kozáci, zejména jejich předák, byli moskevskými úřady zatíženi, ale přechod do služeb polského krále po vzoru dřívějších dob byl rovněž uzavřen.

Polsko samo ztratilo svou nezávislost a bylo pod švédskou okupací. Příležitost, jak se dněperští kozáci zbavit moskevské závislosti, spočívala ve válce mezi Moskvou a Švédskem, ale pouze v případě, že to druhé vyhraje. Známá je Mazepova věta, kterou pronesl v kruhu svých nejbližších spolupracovníků 17. září 1707: "Bez krajní, poslední potřeby nezměním svou věrnost královskému majestátu." Pak vysvětlil, o jakou "krajní potřebu" by se mohlo jednat: "Dokud neuvidím, že královský majestát nebude schopen ochránit nejen Ukrajinu, ale ani celý svůj stát před švédskou potencí." Po abdikaci Augusta od polské koruny stál téměř rok v Sasku Karel XII. a v létě 1707 táhlo švédské vojsko na východ. Malé ruské jednotky byly ve Vilně a Varšavě, aby podpořily spojeneckou část polské armády, ta však nebyla bojeschopná a města bez boje odevzdala Švédům. Poté, co prošla Polskem, švédská armáda v lednu 1708 obsadila Grodno, poté Mogilev, poté se celé jaro ubytovala v oblasti západně od Minsku, kde přijímala posily a prováděla bojový výcvik.

Spolu s hrozbou ze západu bylo Rusko na Donu velmi neklidné. Tam část kozáků, spojujících se s bezdomovci a uprchlíky pod vedením Kondraty Bulavina, zahájila povstání, pro které byly důvody. Od roku 1705 byla výroba soli převedena ze soukromého průmyslu na stát. Na Donu byla centrem výroby soli oblast Bakhmut, kde byl atamanem Kondraty Bulavin. Řemeslo bylo v rukou domácích kozáků, ale bylo to velmi pracné. Kozáci v solných pánvích „vítají nejrůznější chátry“ a v oblasti solných pánví se nahromadilo velké množství uprchlíků. Mezitím bylo královským dekretem z roku 1703 kozákům pod trestem smrti zakázáno přijímat uprchlíky. Všichni, kteří dorazili na Don později než v roce 1695, si dopisovali, každý desátý z nich byl poslán pracovat do Azova, zbytek do svých bývalých míst bydliště. V roce 1707 byl princ Dolgorukov s oddílem poslán na Don, aby odtud stáhl uprchlé lidi, ale byl napaden Bulavinem a jeho chudými a byl zabit. Bulavin, který se ocitl v čele nespokojeného živlu, se vydal na cestu otevřené vzpoury proti Moskvě a vyzval k tomu celý Don. Kozáci ale Bulavin nepodpořili, Ataman Lukyanov shromáždil armádu a porazil rebely na Aidaru. Bulavin se zbytky svých příznivců uprchl do Záporoží a Rada jim umožnila usadit se v Kodaku. Tam začal kolem sebe shromažďovat nespokojence a rozesílat „půvabné dopisy“. V březnu 1708 se znovu vydal na Don v oblasti Bakhmut. Kozáci vyslaní proti Bulavinovi neprojevili výdrž a začal mezi nimi zmatek. Bulavin toho využil a porazil je. Povstalci pronásledovali kozáky a 6. května 1708 dobyli Čerkassk. Náčelníci a předáci byli popraveni a Bulavin se prohlásil náčelníkem armády. Dne 5. června 1708 při zúčtování mezi rebely však byl Bulavin zabit (podle jiných zdrojů se zastřelil). Bulavinova vzpoura se shodovala s Karlovým projevem proti Rusku, a proto byla odveta proti rebelům tvrdá. Pátrání ale ukázalo, že z 20 tisíc přirozených kozáckých rebelů byla nevýznamná menšina, odbojnou armádu tvořili hlavně uprchlíci. Do konce roku 1709 byli všichni podněcovatelé povstání popraveni, mezi nimi i několik kozáků a atamanů. Ataman Nekrasov se 7 tisíci rebely uprchl do Kubáně, kde se vzdal pod ochranu krymského chána. Jeho oddíl byl usazen na Tamanu, kde se spojil s rozkolníky, kteří předtím uprchli.

S ohledem na složitost vnitřní a vnější situace se Petr I. snažil všemi možnými způsoby uzavřít mír se Švédskem. Jeho hlavní podmínkou byl odchod z Německa do Ruska. Karel XII. však Petrovy návrhy, prošlé přes prostředníky, odmítl, chtěl potrestat Rusy.

Nakonec v červnu 1708 zahájil Karel XII. tažení proti Rusku, přičemž si stanovil následující cíle:
- úplné zničení státní nezávislosti ruského státu
- schválení jako vazala na ruský trůn buď mladého šlechtického šlechtice Jakuba Sobesského, nebo, pokud si to zaslouží, careviče Alexeje
- odmítnutí Pskova, Novgorodu a celého severu Ruska z Moskvy ve prospěch Švédska
- připojení Ukrajiny, Smolenska a dalších západních ruských území k Polsku, vazalské a poslušné Švédům
- rozdělení zbytku Ruska na konkrétní knížectví.

Karl si musel vybrat cestu do Moskvy a v této volbě sehráli rozhodující roli maloruský hejtman Mazepa, car Petr a ... běloruští rolníci. Mazepa Karla ujistil, že kozáci a Tataři jsou připraveni se s ním spojit proti Rusku. V té době Mazepa sdělil své plány velkovezírovi Osmanské říše a ten nařídil krymskému chánovi Kaplanovi Girayovi, aby Mazepovi poskytl veškerou možnou pomoc. Sbor generála Lewenhaupta se pohyboval z Rigy ke Karlovi s obrovským konvojem, ale byl zadržen Peterem a Menšikovem u vesnice Lesnoy a těžce poražen. Lewenhaupt, který zachránil zbytky sboru, hodil konvoj 6000 vozíků a náklaďáků a šel k vítězům. Švédové naplno pocítili „nahotu“ v jídle a krmivu, k čemuž jim výrazně napomohlo běloruské rolnictvo, které schovávalo chléb, krmení pro koně a zabíjelo sběrače. V reakci na to byli Švédové na okupovaném území nelítostní. Karl se přestěhoval na Ukrajinu, aby se spojil s Mazepou. Ruské jednotky ustoupily a vyhýbaly se rozhodujícím bitvám.

Mazepovy plány už nebyly pro jeho doprovod tajemstvím. Plukovníci Iskra a Kochubey poslali Petrovi zprávu o Mazepově zradě, ale car hejtmanovi bezvýhradně důvěřoval a vydal mu oba plukovníky, kteří byli popraveni krutou a bolestivou smrtí. Čas ale nečekal a Mazepa začal svůj plán realizovat. Vsadil rozhodujícím způsobem na vítězství švédského krále. Tato osudová chyba měla dramatické následky pro celý dněperský kozák. Oznámil předákům o nutnosti zradit Moskvu. Mazepa nechal silnou a spolehlivou armádu Serdyuků, aby střežila pokladnici, zásoby a proviant v pevnosti Baturin, a sám prý odešel na frontu proti očekávaným Švédům. Cestou ale Mazepa oznámil, že stáhl armádu nikoli proti Švédům, ale proti moskevskému carovi. V armádě začaly potíže, většina kozáků uprchla, kolem něj nezůstalo více než 2000. Poté, co obdržel důkaz o Mazepově zradě, vzal Menšikov v listopadu 1708 Baturina útokem a Baturina zcela zničil a celá Serdjukovova posádka byla zničena. V Gluchově byl novým hejtmanem jako král a věrní předáci zvolen plukovník Skoropadskij. Polský král Leščinskij navázal spojení s Karlem a Mazepou, ale na cestě byl zadržen a poražen u Podkamnie. Ruské jednotky přerušily veškerou komunikaci mezi Karlem a Polskem a Švédskem, nedostával ani kurýrní zprávy. Kvůli nemoci, špatnému jídlu a munici potřebovala švédská armáda odpočinek. Proto se Švédové obrátili na jih, na Ukrajinu, aby si tam odpočinuli, z jihu, aby pokračovali v útoku na Moskvu. Na Ukrajině se však sedláci setkali i s cizinci s nenávistí a stejně jako Bělorusové utíkali do lesů, skrývali chléb, krmení pro koně a zabíjeli sběrače. Na Ukrajině navíc ruská armáda zastavila taktiku spálené země a ruská vláda vysvětlila Ukrajincům zrádné chování Mazepy. Zachycený dopis Mazepy polskému králi Stanislavu Leščinskému, odeslaný z Říma 5. prosince 1708, byl distribuován v polském a ruském seznamu. Ruské velení to šířilo, dobře vědělo, že nic nemůže tak beznadějně podkopat autoritu zrazeného hejtmana jako odhalení jeho úmyslu dát Ukrajinu Polsku. Na pomoc Mazepovi a Karlovi nespěchali ani Turci a Krymci. Ale ataman Záporožské armády Konstantin Gordienko s armádou přešel na stranu Karla. Car Petr nařídil armádě a donským kozákům zničit Záporoží, aby „zničili celé hnízdo rebelů až k zemi“. Dne 11. května 1709, po odporu, byla Sich dobyta a zničena a všichni obránci byli zničeni. Celá oblast Dněpru tak byla v rukou Moskvy. Hlavní centra separatismu, s jejichž pomocí Mazepa a Karl počítali, byla zničena. Karlova vojska byla obklíčena kolem Poltavy. V samotné Poltavě byla umístěna ruská posádka a Karel zahájil obléhání. Ale Menshikov s oddílem pronikl do pevnosti a posílil obležené lidmi a konvojem. Petr se začal sbližovat a 20. června zaujal pozice pro všeobecnou bitvu 4 míle od švédského tábora. Moskevské jednotky dobře připravily své pozice. Král Karel vyjel na průzkum, osobně pozoroval, ale zároveň byl kozáky zraněn na noze. Od dob krále Gustava Adolfa je švédská armáda jednou z nejsilnějších v Evropě a má za sebou mnoho skvělých vítězství, včetně Severní války. Petr přikládal této bitvě velký význam, nechtěl a neměl právo riskovat a navzdory dvojnásobné přesile v síle zvolil obrannou taktiku. Ruské velení úspěšně uplatnilo vojenské triky.

Karel XII. se rozhodl zaútočit na Petrovu armádu dříve, než se přiblížili Kalmykové a zcela narušili jeho komunikaci. Švédové také věděli, že ruští rekruti mají charakteristické uniformy. Petr nařídil ostříleným a otrlým vojákům, aby se oblékli jako rekruti, což Švédům vnuklo nerozumnou iluzi a padli do pasti. V noci na 27. června přesunul Karl svá vojska proti ruské armádě, krytá výhodným systémem redut. Na obou stranách byla projevena nejvyšší odvaha, příkladem sloužili oba panovníci. Smrtící bitva pokračovala, ale ne na dlouho. Švédům se nepodařilo získat reduty. Už během bitvy viděl švédský vrchní velitel polní maršál Rehnschild řady rekrutů na ruském křídle a nasměroval tam hlavní úder své nejlepší pěchoty. Ale neporazitelní švédští střelci místo rekrutů narazili na přestrojené gardové pluky a na hlavní linii útoku se dostali do ohnivého pytle a utrpěli těžké ztráty. Švédové všude nedokázali odolat těžké palbě ruských jednotek, rozčílili se a začali ustupovat a po otřesu mozku krále Karla uprchli. Rusové přešli k pronásledování, dostihli je u Perevaločny a donutili je vzdát se. V bitvě Švédové ztratili přes 11 tisíc vojáků, padlo 24 tisíc zajatců a celý konvoj. Ruské ztráty byly 1345 zabitých a 3290 zraněných. Je třeba říci, že z mnoha tisíc ukrajinských kozáků (registrovaných bylo 30 tisíc kozáků, 10-12 tisíc záporožských kozáků) asi 10 tisíc lidí přešlo na stranu Karla XII.: asi 3 tisíce registrovaných kozáků a asi 7 tisíc kozáků. Někteří z nich ale brzy zemřeli, zatímco jiní se začali z tábora švédské armády rozcházet. Takové nespolehlivé spojence, kterých zůstalo asi 2 tisíce, se král Karel XII. neodvážil použít v boji a nechal je proto ve vozovém vlaku pod dohledem jezdeckých pluků. Bitvy se zúčastnil pouze malý oddíl dobrovolných kozáků. Petr I. také plně nedůvěřoval kozákům nového hejtmana I. I. Skoropadského a v bitvě je nepoužil. Aby se o ně postaral, vyslal 6 dragounských pluků pod velením generálmajora G. S. Volkonského.

Zrada Mazepy a pogrom kozáckých svobod carem Petrem
Obr. 2 Karel XII. a hejtman Mazepa po bitvě u Poltavy

Po bitvě král Karel v doprovodu svého konvoje a Mazepových kozáků uprchl do Turecka. Tam, v Bendery, 22. září 1709 Mazepa zemřel. Po jeho smrti byli kozáci, kteří s ním odešli, usazeni sultánem na dolním toku Dněpru, kde jim bylo přiděleno několik transportů ke „krmení“. Tak skončilo toto Mazepovo dobrodružství, které mělo velké negativní důsledky pro dněperskou armádu i pro celé kozáky. Odporný příklad Mazepy, který zrádně změnil impérium po mnoha letech služby, dal na dlouhá desetiletí vzniknout velkému kmeni závistivců a hackerů při akcích kozáckých velitelů k posílení ekonomických a vojenských základů kozáků vidět pouze nebezpečné příznaky separatismu.

Ani po téměř století takové paralelě neunikl (nebojím se tohoto slova) nejvýznamnější ze slavné galaxie kozáckých vůdců, donský ataman Matvej Ivanovič Platov. Navzdory bezvadné dlouhodobé službě impériu byl za záviděníhodné úspěchy v posilování donské ekonomiky a armády pomlouván, utlačován, uvězněn v Petropavlské pevnosti, ale podařilo se mu vyhnout se smrti a přesto byl k velké zlosti rehabilitován. nepřátel Ruska. V historii kozáků byly povstání Bulavina a zrada Mazepy pro svobodu kozáků katastrofální. Skutečně nad nimi visela hrozba úplné likvidace jejich nezávislosti. Za hejtmana Skoropadského byla jmenována rada zástupců Moskvy, která řídila veškerou jeho činnost. Existence svobodných kozáků končila, konečně se proměnila ve služební třídu. Vojenský kruh byl nahrazen setkáním náčelníků stanitsa a dvou zvolených osob z každé vesnice, na kterém byli zvoleni náčelníci vojsk a vojenský předák. Poté byl zvolený ataman schválen (nebo neschválen) králem. Stejně jako dříve zůstaly jen vesnické schůze. Po opuštění Azova byla na základě Prutské smlouvy u Čerkasska stažena posádka moskevských jednotek z Azova a jejímu veliteli byl kromě obranných úkolů vydán rozkaz zajistit, aby „nedošlo k žádné nestabilitě a ošklivým akcím ze strany Donští kozáci...“. Od roku 1716 byla donská armáda převedena z vedení Posolského Prikazu do jurisdikce Senátu. Donská diecéze ztrácela nezávislost a byla podřízena voroněžskému metropolitovi. V roce 1722 zemřel hejtman Skoropadskij, car Petr neměl rád svého zástupce Polubotoka a potlačil ho. Maloruští kozáci zůstali zcela bez hejtmana a vládlo jim kolegium. Zde je takové "vznešené setnutí" kozáckých svobod z produkce cara Petra. Později, v období „vlády žen“, byli dněperští kozáci částečně oživeni. Petrova lekce však nevyšla nazmar. Ve druhé polovině 1775. století se rozvinul nelítostný a nekompromisní boj Ruska o Litvu a pobřeží Černého moře. V tomto boji se Dněpr opět ukázal jako nespolehlivý, vzbouřil se, mnozí zrádně zradili a přeběhli do tábora nepřítele. Pohár trpělivosti přetekl a v roce XNUMX byl dekretem císařovny Kateřiny II. Záporožský sič podle dekretu zničen „jako bezbožné a nepřirozené společenství, nevhodné k prodlužování lidské rasy“ a jezdecký dněperský kozák se obrátil do husarských pluků pravidelné armády, jmenovitě Ostrožského, Izumokského, Achtyrského a Charkova. To je ale pro dněperské kozáky úplně jiný a dost tragický příběh.

Gordeev A.A. Historie kozáků
Istorija.o.kazakakh.zaporozhskikh.kak.onye.izdrevle.zachalisja.1851.
Letopisnoe.povestvovanie.o.Malojj.Rossii.i.ejo.narode.i.kazakakh.voobshhe.1847. A. Rigelman
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

56 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Sylvester
  +1
  2 2013 октября
  Jak je všechno zvrácené. smutný Falšují nejen volby v Ruské federaci, ale i historii.
  1. +7
   2 2013 октября
   Citace: Autor Sergey Volgin
   Ivan Mazepa se narodil v ukrajinské šlechtické ortodoxní rodině v oblasti Kyjeva. Studoval na Kiev-Mohyla Collegium, poté - na jezuitském kolegiu ve Varšavě.

   Mazepova dědečka Poláci svařili v měděném býku spolu se Severinem Nalivaiko. A vnučka začala sloužit Polákům. Asi takhle: kdyby byl dědeček oveček SS upálen v peci koncentračního tábora a vnučka vystudovala střední školu SS a stala se notorickým nacistou.

   Citace: Autor Sergey Volgin
   a jízdní dněperští kozáci se proměnili v husarské pluky pravidelné armády, jmenovitě Ostrožskij, Izumokskij, Achtyrskij a Charkov. To je ale pro dněperské kozáky úplně jiný a dost tragický příběh.

   Ostrožskij je zjevně Ostrogožskij
   Izyumoksky je zjevně Izyumsky
   Autor zjevně neví, kde je horní tok Dněpru a kde je Slobozhanshchina. Protože je uvedena část předměstských pluků. Slobozhanshchina nebyla zahrnuta do hetmanátu. Zpočátku se podřídila ruskému rozkazu o propuštění, poté Velvyslaneckému řádu pro Velké Rusko, vojenským úřadům. Byly to tyto pluky, které uklidnily veškerou zradu v hetmanátu.

   K více nemám žádné připomínky. Čtete zde historické články – uši máte zabalené v tubě.

   PS. I když by se o Rigelmanovi mělo vědět to, co Kostomarov napsal, pak by se touha zařadit jej na seznam použité literatury zmenšila. Jaký druh anonymního odkazu je tam - obecně okouzlující.
   1. xan
    0
    2 2013 октября
    Citace: Nicholas S.
    K více nemám žádné připomínky. Čtete zde historické články – uši máte zabalené v tubě.

    No, jedna velikost pro všechny není nutná, ale souhlasím s tímto článkem
    1. +1
     3 2013 октября
     hi
     Článek jsem si přečetl a opět se ujišťuji, že se příběh vyvíjí ve spirále.
     A co potom, co později, co teď – chyby předků potomků nic nenaučí!
     "Ne v koňské potravě" - ne tehdy, ne později, ne teď ...
 2. +5
  2 2013 октября
  V historii Ruska bylo mnoho občanských válek, o kterých nevíme nebo je tak nevnímáme. A co je nejdůležitější, nemůžete sedět na dvou židlích současně. To stojí za pochopení a moderní Ukrajina. I když už si zase vybrala jinou výhodnou – EU. Jak dlouho? Řečnická otázka a odpověď do značné míry závislá na Rusku. Bude Rusko schopno využít národní společné kořeny nebo pokračovat v politice Oniščensko-olej-bonbony?
  1. +13
   2 2013 октября
   Citace z LetterKsi
   Bude Rusko schopno využít národní společné kořeny nebo pokračovat v politice Oniščensko-olej-bonbony?

   co přesně navrhuješ? Jak používat společné kořeny? Bylo třeba zavírat oči nad tím, jak ukrajinské měšce ukradly ruský plyn mířící na Západ, a pak ho sami prodali a zbohatli díky tomu? Nebo dát Ukrajině Kubáň a kus Ruska, včetně Voroněže a Lipecka, kromě Krymu a Donbasu? Nebo si možná konečně vzpomeňte, že na Ukrajině žije asi 8 milionů etnických Rusů, kteří jsou násilně ukrajinizováni, a Rusku je to fuk?
   1. mazepa
    -9
    2 2013 октября
    Takže jděte do své etnické vlasti. A Kuban, Voroněž, Lipeck, Belgorod se podle mě cítí dobře i v Rusku. Jak jste nuceně ukrajinizovaný chudák, nucený psát úřední dokumenty v ukrajinštině? Nechceš se tam naučit jazyk? Co je překvapivého na tom, že oficiální dokumenty na Ukrajině jsou v ukrajinštině? V Rusku, v ruštině, pokud nejste dost chytří, abyste se naučili ukrajinsky, opakuji ještě jednou, jděte do Ruska. Složte test ze znalosti ruského jazyka, kultury a historie a vítejte. Chudí mučeni. Celé dny sedí doma a trpí.
    1. +5
     2 2013 октября
     Citace z mazepy
     Takže jděte do své etnické vlasti.

     Podívej, ty zkurvenej poradci!
     Hádal jsem, "etnický mistr" Ukrajiny. wassat
     Nesahá do hlavy, že na území, které dnes zaujímá stát Ukrajina, nejsou etnickou vlastí jen „širokí“ Ukrajinci.
     Co pro inženýra nebo dělníka, který celý život pracoval v Dněpropetrovsku nebo Oděse, kde mimochodem žili jejich dědové a otcové, od dob „Očakova a dobytí Krymu“, to není jejich etnická vlast ?
     A všichni věděli, co je to státní jazyk.
     A oni sami chtějí myslet a mluvit rusky.
     A v mnoha zemích světa více než jeden stát. Jazyk.
     Píšete „státní dokumenty“ v ukrajinštině a neobtěžujete ostatní, stejné původní obyvatele země, aby psali rusky.
     1. Sylvester
      -4
      3 2013 октября
      Jak čtete, máte takový názor, že vás na Ukrajině mlátili do tváře za ruský jazyk. cítit
   2. +3
    2 2013 октября
    bistrov. +

    To je jen o tom, že "Rusku je to fuk" nestojí za to. Rusko také nemá nekonečné zdroje, na všechno není dost. 5. kolona v Rusku, Sýrii... vyžaduje obrovské zdroje; především lidé - odborníci, analytici, vykonavatelé.
    Putin na Valdaji řekl, že Rusko a Ukrajina jsou jeden stát, Ukrajinci a Ryskové jsou jeden lid. Počkáme a "ruce" se k nám dostanou.
    1. +12
     2 2013 октября
     Citace od Ivan_Ivanov
     Rusko také nemá nekonečné zdroje, na všechno není dost.

     Musíte se otočit rychleji, čas nečeká. Bandera nespí, jejich ideologie proniká na východ, jih, Krym. Znetvořují duše mladých, ještě nepříliš silných lidí myšlenkami nacionalismu a neofašismu. Neofašistická organizace Svoboda tam loni získala 3 až 5 % hlasů. To je velmi znepokojivý příznak. Proti tomu se musí bojovat všemi prostředky.Například ukrajinský oligarcha Porošenko je vlastníkem Channel 5, který vede rusofobní propagandu a podporuje neonacismus. Zároveň je majitelem kond. továrny ve Voroněži. Proč na něj neuplatnit sankce, jako FIFA uplatňovala na ukrajinský fotbal a stadiony za propagaci nacismu, místo toho ruští představitelé uvádějí uklidňující prohlášení, aby klidně pracoval, sankce na něj uvaleny nebudou.
    2. igorelo
     -9
     2 2013 октября
     Ukrajinci a Rusové nikdy nebyli jeden národ, Putin říká hodně. Těsně po 300 letech okupace zažila Ukrajina totální lingvocidu a genocidu, totální rusifikaci
     1. xan
      +7
      2 2013 октября
      Citace z igorelo
      Ukrajina přežila totální linguocidu a genocidu, totální rusifikaci

      stejně jako celkový nárůst území a celková industrializace
   3. Sylvester
    -1
    3 2013 октября
    Ano, takoví savici sedí v Gazpromu. Někteří ukrajinští úředníci vyšlechtili Gazprom jako kluky. Nedělejte si legraci z mých pantoflí. smavý
    1. xan
     +2
     3 2013 октября
     Citace: Sylvester
     Ano, v Gazpromu sedí takoví savici. Někteří ukrajinští úředníci vyšlechtili Gazprom jako kluky. Nedělejte si legraci z mých pantoflí. smějící se

     vyšlechtěny tak, že nyní kupují nejdražší plyn.
     jak řekl jeden moudrý muž, Rusové a Ukrajinci rádi předstírají, ale jen Rusové rádi předstírají, že jsou hlupáci, a Ukrajinci jsou chytří.
     Zdá se mi, že tento mudrc znal Sylvestra a některé ukrajinské úředníky.
     1. +2
      23 ledna 2014
      Citace: khan
      vyšlechtěny tak, že nyní kupují nejdražší plyn.
      Je to pravda, ale je v tom rozdíl: mají přebytečné zisky z krádeží plynu na svých osobních účtech ve Švýcarsku a na různých Kajmanech a přebytečné ztráty z těchto zařízení lidé platí ze svých kapes.
 3. +15
  2 2013 октября
  Citace z mazepy
  Takže jděte do své etnické vlasti.

  A vy mi neříkejte, co mám dělat, já na to přijdu sám. Nemyslíte si, že když opilý Jelcin vypil Ukrajinu skutečně ruský východ, jih a Krym, tak je to navždy. To nebude fungovat! Pokud jde o ukrajinský jazyk, znám ho možná ještě lépe než váš, ale jsem Rus a budu psát a mluvit pouze rusky, ale ať se vám to líbí nebo ne, je mi to jedno. A nedovolíme vám násilně dělat Ukrajince z Rusů, stejně jako vám nedovolíme překrucovat historii a prezentovat všemožné Mazepy, Banderovce a Šuchevyče jako „hrdiny“.
  1. mazepa
   -17
   2 2013 октября
   Zapomínáš. kdo jsi a odkud jsi. Pokud si myslíte, že budeme respektovat práva těch, kteří nerespektují právo titulárního národa, hluboce se mýlíte. Na Ukrajině, kde většinu obyvatel tvoří Ukrajinci, mají právo na jeden státní jazyk a právo na své hrdiny. Mazepa je pro vás zrádce, ale pro nás hrdina, jeden z nejvzdělanějších lidí své doby, který desítky let vydržel Petra a jeho reformy Východ Ukrajiny je Divoké pole, které bylo dlouhá léta jako poušť až do r. začali těžit uhlí, kam posílali z hlubin Ingušské republiky zločince a další chátru, která se i nyní projevuje v celé své kráse a stahuje Ukrajinu ke dnu a důkazem toho je míra kriminality, drogové závislosti, kultura a výsledky voleb. Takže nedovolíme té části obyvatel východní Ukrajiny, aby o těchto územích mluvila jako o svých - promiňte, ale už mě nebaví nazývat věci pravými jmény, tak to je. Jih a Krym taky nikdy nebyli "vaši". Nejste RI, nejste SSSR, nejste Tataři. Proto jsou všechny konverzace na toto téma založené na spolupráci. A úředníci, kteří taková témata nastolují, by měli být potrestáni.
   1. +19
    2 2013 октября
    ...právo titulárního národa...


    Zrádci a spodina nikdy nebyli titul a vlastně ani nebyli národem.
    1. gyl
     gyl
     -13
     2 2013 октября
     Ale, kopček, chi zapomněl, že "Proletariát nemá vlast," není na vás mluvit o takových věcech, jako je národ, čest a hrdost, go kolínský grump...
   2. +12
    2 2013 октября
    Citace z mazepy
    Mazepa je pro vás zrádce, ale pro nás hrdina

    "Hrdina" - který ukradl kozáckou pokladnici a černé vši ho sežraly k smrti. Pak ho Turci vykopali z hrobu a hodili do Dněstru.To je osud, který čeká všechny vaše „hrdiny Svidomo.“ A my si dříve nebo později vezmeme Krym, Donbas, Oděsu, Nikolajev.
    1. Sylvester
     -3
     3 2013 октября
     Nestačí vám, že jste se nasrali a nasrali, takže stále dáváte to, co vám nepatří smavý .
     Nebo máš v plánu uniknout z Ulus Maskvabad.
   3. +13
    2 2013 октября
    Zbývá prozradit, že za druhé světové války ne „Mladá garda“, ale OUN-UPA vyvěšovala letáky v Krasnodonu – a vznikne úplný dojem, že jsem na stránkách UP a sleduji diskusi o dědicové "velkých ukrů", když jejich předci vynalezli kolo))) )) Proč sem vystrkovat svou "titullaritu"? Existuje mnoho maloměstských lokalit, kde je spousta věcí .... měřeno jejich názvem
    1. gyl
     gyl
     -11
     2 2013 октября
     Ne, doplním, že celý Krasnodon a okres byl cca. čtyřicet Němců a 400 donských kozáků, tak udusili „rudý underground“ a samotnou činnost bezpodmínečně statečných mladých dozorců inicioval policejní provokatér, aby napodobil boj proti podzemí...
   4. +12
    2 2013 октября
    Citace z mazepy
    Mazepa je pro vás zrádce, ale pro nás hrdina


    jak je to symbolické, zrádci mají hrdinu, respektive - zrádce.

    důstojný vzor.
    Gratulujeme.
   5. +11
    2 2013 октября
    Mazepa je pro vás zrádce, ale pro nás hrdina

    Vyberte si podivné hrdiny pro sebe. Dobře, ať pro tebe Mazepa není zrádcem. Ale chtěl také podřídit Ukrajinu Polsku. To samé s Banderou pod Německem. A vy bojujete za nesamostatnost, bojujete za nesamostatnost. Hledali jen zisk pro sebe. Vzdělaný Mazepa se přepočítal. A podnikání.
   6. +7
    2 2013 октября
    Citace z mazepy
    a stahuje Ukrajinu ke dnu

    Není východ Ukrajiny hlavním poplatníkem a stále hlavní výrobní základnou země? Pokud však sníte ne o práci ve vlastní zemi, ale o výdělku jako instalatéři a myčky aut v Evropě, pak ano, pak je pro vás východ opravdu jako třesk...

    Jih a Krym také nikdy nebyly "vaše". Nejste RI, nejste SSSR,

    Ruská federace je oficiálním nástupcem SSSR, dokonce jsme splatili všechny své dluhy. Stejně jako část dluhů Impéria. Takže opatrně s takovými výroky.
    1. gyl
     gyl
     -11
     2 2013 октября
     Hlavním plátcem je Kyjev, ale přeborníkem v dotacích na hlavu je Donbas a příklad je přes rusko-ukrajinskou hranici - východní Donbas, pane Šachty - těžba uhlí bez státních dotací zanikla. A s prohlášeními - proč se tě bát, provincii Rjazaň (Gruzii) nepřekonáš, vzdáváš hold Čečensku - takže se můžeš samozřejmě vysrat, ale nemyslím si, že je to cool.
     1. 0
      3 2013 октября
      Citace z gyl
      Hlavním plátcem je Kyjev, ale přeborníkem v dotacích na hlavu je Donbas a příklad je přes rusko-ukrajinskou hranici - východní Donbas, pane Šachty - těžba uhlí bez státních dotací zanikla. A s prohlášeními - proč se tě bát, provincii Rjazaň (Gruzii) nepřekonáš, vzdáváš hold Čečensku - takže se můžeš samozřejmě vysrat, ale nemyslím si, že je to cool.

      Asi vás velmi překvapím, ale bez státních dotací mnohá odvětví výroby snadno zahynou, včetně západní Evropy, kterou tak milujete.
      A nemusíme se bát. Jsme mírumilovní.
 4. +13
  2 2013 октября
  Citace z mazepy
  Takže nedovolíme té části obyvatel východní Ukrajiny, aby o těchto územích mluvila jako o svých - promiň, ale už mě nebaví nenazývat věci pravými jmény, tak to je. Jih a Krym taky nikdy nebyli "vaši". Nejste RI, nejste SSSR, nejste Tataři.


  Promiň,ale jak jsi řekl,tyto "části" nikdy nebyly ukrajinské.Tato území dobylo Rusko a mělo by mu patřit.A to,že se Jelcin a všichni komáři rozdělili v opilosti v lese,tak zrádci jejich lidu nebudou budiž odpuštěno v tomto životě, ani po smrti nebudou hořet věčným plamenem v pekle.To, že Rusko prodává plyn Ukrajině za vyšší cenu, je naše vlastní chyba, "bledý s kosou" byl nabízen plyn za 250, ona sama odmítli. Když nepotřebujeme dražší plyn, proč ho kupujeme? V západní oblasti je spousta lesů, vykáčme je a, jak řekli v jednom filmu, „a prodejme je Britům“. Nikdo nás do toho nenutí.pak politici začnou aspoň trochu myslet hlavou a ne místem, kde sedí.Jinak do politiky přijdou lidé praští do hlavy a pak se všichni cítí špatně. poslední otázka.Co máš proti Tatarům?
  1. +9
   2 2013 октября
   Výsledky „zbytečnosti“ ruského plynu jsou již patrné. Hořáky hoří do červena a nic nezahřívají. Co bude v zimě, je velká otázka. Přesto, vidíte, Juščenkův sen se splní – utopit se v hnoji. Jedinou otázkou je, kde je získat - nejsou tam ani krávy - nepřežily 20 let nezávislosti)))
  2. mazepa
   -16
   2 2013 октября
   Ne Ruskem, ale Ingušskou republikou s pomocí kozáků, bez kozáků by byla díra na koblihu. Rusové, sledujete integritu federace, kterou nyní máte. Můžeme si za to sami – heslo dobytka v každé době, lid vydrží a trpí.
   1. +6
    2 2013 октября
    Další otázka: Pokud nemáte tak rádi Rusy a Sověty, tak proč jste se nezaregistrovali pod svou ukrajinskou vlajkou, ale zakryli jste se vlajkou SSSR?
    Citace z mazepy
    Můžeme si za to sami – heslo dobytka v každé době

    Chápu, že vy sami, nepoměřujte ostatní svými měřítky.
   2. xan
    +1
    2 2013 октября
    Citace z mazepy
    Ne Ruskem, ale Ingušskou republikou s pomocí kozáků, bez kozáků by byla díra na koblihu.

    Jedinou skutečnou pomocí kozáků je Pereyaslavl Rada. Ale to už bylo Polsko rozděleno a Nové Rusko dobyto s Krymem, takže to bylo prakticky bez pomoci kozáků. To vše by se obešlo bez Perejaslavské rady – doslova před válkou s Napoleonem se rekruti rekrutovali pouze z centrálních oblastí Velké Rusi, a nejen rekruti z Ukrajiny, dokonce ani nebrali daně.
    Citace z mazepy
    Rusové, sledujete integritu federace, kterou nyní máte.

    Svidomo Ukrajinci, na této frontě máte mnohem více problémů.
  3. Komentář byl odstraněn.
  4. -1
   2 2013 октября
   Citace: Vyalik
   Promiňte, ale tyto, jak jste řekl, "části" nikdy nebyly ukrajinské
 5. +9
  2 2013 октября
  Pjotr ​​Alekseevič začal spřádat „kozácké svobody“ téměř okamžitě po svém nástupu na trůn. Reakcí kozáků na to bylo vystoupení pod vedením Kondraty Afanasjeviče Bulavina. V sovětské historiografii (a dodnes) se jí spolu s největšími představeními XNUMX.-XNUMX. století říká „selská válka“. I když, co s tím mají společného rolníci, když kozáci byli hlavní organizátorskou a hybnou silou těchto povstání? ..
  Nejzajímavější je, že jedním z možných důvodů Bulavinova projevu by mohl být Mazepa. Ten, který byl ve prospěch Petra Alekseeviče, opakovaně bránil Kondraty Afanasyevich (v té době zastával pozici atamana v jedné z oblastí armády) ... V roce 1704 se Mazepa pokusil zmocnit se solných dolů Bakhmut patřících Dončakům . Na jeho příkaz bylo zničeno několik kozáckých měst. Bulavin se postavil na jejich obranu...
  V říjnu následujícího roku zavedl stát (tedy car Petr) státní monopol na těžbu a obchod se solí... Neexistuje žádný přímý důkaz, že se tak stalo s výslovnou pomocí Mazepy. Ale osobně bych to nevylučoval...

  Zde je takovým „strážcem a bojovníkem za práva a svobody kozáků“ pod jménem Ivan Stěpanovič Mazepa (Kaledinskij) ...

  A pak – zcela přirozený konec – zradil své (kozáky), zradil panovníka (Petra), který ho zahříval. A to se stalo přesně v jednom z pro něj nejtěžších okamžiků ... Jistě by zradil "Sveisky" Karla, ale neměl čas kvůli smrtelnému výsledku ...
  Ne nadarmo se tedy jméno „Mazepa“ stalo synonymem pojmu „zrada“ spolu s „Jidášem“. A samotný „Jidášův řád“ mu byl přivlastněn právem (škoda, že nebyl udělen!). Jen to bylo nutné přiřadit zpět v roce 1704 ...
 6. +11
  2 2013 октября
  Citace z mazepy
  mazepa

  Většina Ukrajinců mluví rusky a suržicky, ale vy, banderlokové, takové Ukrajince nepovažujete. Ukrajinštinu ovládám plynně, ale po roce 2005 ji z principu nepoužívám, odmítám zajímavá volná místa, pokud vyžadují použití polopolštiny. Nepodporuji komunisty, ale v zásadě hlasuji pouze pro ně, protože jsou pro sjednocení Slovanů a proti banderlokům. Dnes je mým největším snem občanská válka na Ukrajině. Jedině tak můžeme ukončit tento zbytečný spor. Pokud to začne, doufám, že se s vámi setkáme.
  S pozdravem váš nepřítel, absolvent disciplinárního praporu v Oděse.
  1. gyl
   gyl
   -16
   2 2013 октября
   Sakra, drahá, a já ani neumím ukrajinsky, ale když jsi disident, tak jsi zasraný válečník. Bylo rozhodnuto, že budu bojovat na straně Svidomo, alespoň za slušnou armádu.
   1. +3
    2 2013 октября
    Pokud člověk sloužil v disbatu, neznamená to, že je špatný nebo dobrý. Nebyl jsem v disciplinárním praporu a radím vám, abyste se se mnou setkali v bitvě.
    1. gyl
     gyl
     -5
     2 2013 октября
     Takže házím pravý hák - můj soupeř je na podlaze!
     1. +1
      2 2013 октября
      Citace z gyl
      Takže házím pravý hák - můj soupeř je na podlaze!


      uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

      Další internetový Mike Tyson.
      místo virtuálních háků jsi měl přijít na to, proč tvůj garant všech cikánů z Evropy bere Nenko.
      Všichni Romové z Evropské unie budou přesídleni na Ukrajinu

      http://oko-planet.su/oko-planet/politik/politwar/212624-yezzz-na-ukrainu-peresel
      yat-vseh-cygan-iz-evrosoyuza.html
      1. gyl
       gyl
       -3
       3 2013 октября
       Dělám si konečně legraci v reakci na hrozby boxerů z fóra a nevidím důvod diskutovat o nesmyslech o cikánech, gayích a Marťanech.
     2. 0
      3 2013 октября
      Pokud se náhodou sejdu, odpovím dělnicko-rolnickým způsobem.
      1. gyl
       gyl
       0
       4 2013 октября
       je to v kleče?
 7. Moskva 1
  0
  2 2013 октября
  ten světlý je směšný. mazepinetům není dobře. bát se, že neskončí v Gluchově. pokud nezemřel beztrestně, musí ho vozit v Konotopu. lidé se třesou. Jsou zvyklí, že i ta největší zuřivost utichne před nebožtíkem Kosti mrtvoly se chvějí Srdcí dýchá mráz po zádech, královské popravě neunikne BATURIN.
  1. xan
   +1
   2 2013 октября
   Peter je jistě skvělý člověk, ale proč byli sakra Kochubey a Iskra popraveni? Neměnili, ale pouze pomlouvali. No, poslal by ho s rodinami na Sibiř, po Mazepově zradě se vrátil - už by pro něj nebyli loajální lidé.
   Co je to sakra za odhodlání?
   No, alespoň byl majetek vrácen rodině Kochubeyových
   1. Sylvester
    -2
    3 2013 октября
    Kuchubey a Iskrov nebyli nikým popraveni. mrkl Za méně si přečtěte nesmysly těch, kterým rezavý komunismus vymyl mozek.
 8. kováři 1977
  +7
  2 2013 октября
  „Hejtman Doroshenko se stal zvláště slavným v těchto hnusných třicátých narozeninách... navrhl připojit Ukrajinu k Turecku, a když to nevydržel ani nejbližší předák, zeptal se:
  "-- Starý muži, jsi sho, zhihav z gluzdu?! ..", - vysvětlil:
  "-- Připojíte-li Ukrajinu k příbuzenskému, současnému, jednojazyčnému Rusku, velmi brzy s ním zcela splyne - a nebude potřebovat ani samostatného hejtmana, ani samostatného předáka. Ale když to přidáte k cizímu, heterodoxnímu, cizojazyčné Turecko – pak zůstane navždy oddělené a bude vždy potřebovat nezávislé vládce…“
  Takže naši současní vládci (pokračuje Wasserman) jednají podle receptu hejtmana Doroshenka ... “
  http://archive.censor.net.ua/go/viewTopic--id--333737
  1. BBM
   BBM
   -8
   2 2013 октября
   další židovský příběh. citoval další úzkoprsý ukrajinský fob.
   Jedinou chybou kozáků snad bylo, že odmítli podporovat jak Mazepu (zapáleného oslíka Petrucha a utlačovatele ukrajinských vesničanů), tak se zapojit do této pro ně zcela nesmyslné války na straně Moskvy. Car. No, co za idioty to museli skládat kosti v bitvě o nevolnictví a ruské statkáře. Mazepa byl mimochodem také ruský statkář – štědře nadaný petrželovými pozemky a nevolníky.
   1. kováři 1977
    +9
    2 2013 октября
    Během jednadvaceti let své vlády (1687-1708) Mazepa nenašel zvláštní lásku lidí. Stejně jako jeho předchůdce štědře rozdělil půdu, vesnice a vesnice do dědičného vlastnictví – samozřejmě spolu s rolníky. A dokonce zavedl „univerzál“ z roku 1701, povinnou týdenní dvoudenní výpravu, a to i pro ty rolníky, kteří žili na vlastní půdě a nebyli uvedeni pod žádným vlastníkem půdy. Dokonce i „otec nezávislosti“ profesor Grushevsky, apologeta Mazepu, byl nucen přiznat:
    „Tato nová robota samozřejmě strašně vyburcovala sedláky, kteří měli ještě v čerstvé paměti doby statkářů, kdy měli na starosti svobodnou půdu. Zvedla se v něm hořká zloba proti nadrotmistrovi, který ho tak obratně a rychle dokázal převzít do své podřízenosti. Lidé vydechovali zvláštní hněv na hejtmana Mazepu v podezření, že on, šlechtic a „Polák“, jak se mu říkalo, se snaží zavést na Ukrajinu polské panoše. Lidé byli velmi podezřívaví ke všem podnikům jeho a předáka.

    Takový je paradox: v Polsku byl Mazepa považován za „kozáka“ a ve své domovině za „zatraceného Poláka“... Grushevsky, velký mistr kouzlení se skutečnou historií, se pokusil ospravedlnit svého hrdinu tím, že Mazepa de neochotně prováděl „tajné příkazy Moskvy“, svým způsobem zlomyslný zvyk, který se snažil zničit všechny ukrajinské svobody. Tady je však smůla, v archivu Collegia maloruských záležitostí se dochoval Petrův dekret z roku 1693 s přesně opačným obsahem: car nařizuje hejtmanovi „dohlížet na maloruské statkáře, chránit je před krutostí, vydíráním a zbytečnou práci." Tento hejtman ukryl dekret daleko a předstíral, že nikdy neexistoval. Dochovaly se Mazepovy příkazy, jak se vypořádat s těmi rolníky, kteří se snaží vzdorovat zotročení nebo dokonce utíkat do Muscovy: chytit, šlehat bičem a v případě potřeby pověsit ...
   2. xan
    +3
    2 2013 октября
    Citace z bbm
    No, co za idioty to museli skládat kosti v bitvě o nevolnictví a ruské statkáře.

    Přesně tak! Bylo nutné sedět na knězi rovnoměrně a čekat na návrat polského nevolnictví, kde mohl být rolník na rozdíl od ruského zabit.
  2. BBM
   BBM
   +2
   2 2013 октября
   Citace: Kuzněcov 1977
   Takže naši současní vládci (Wasserman pokračuje) jednají podle receptu hejtmana Dorošenka...
   ano, říká hodně.
   například zde.

   Nyní Anatoly Chubais říká, že hlavní cíl voucheru byl dosažen - objevil se soukromý majetek. V době privatizace Také jsem věřil, že nám pomůže soukromé vlastnictví.(a jak všichni vyspělí lidé té doby pomlouvali tvůj idol Stalina) Od té doby jsem znatelně zmoudřel, což Čubajsovi přeji.

   Nyní jsem došel k závěru, že socialismus se v blízké budoucnosti a konkrétně od roku 2020 stane ziskovějším než kapitalismus ve všech ukazatelích bez výjimky. Nyní s kolegy pomalu řešíme problémy, které vyvstanou během přechodu zpět k socialismu, a budeme hledat cesty pro bezpečný a bezbolestný přechod. Zatím je jasné, že takové způsoby existují, ale je třeba je ještě dopracovat. Navíc to nevylučuji
   Čubajs, známý jako vysoce výkonný člověk, zorganizuje tento přechod k socialismu stejným způsobem, jakým kdysi organizoval přechod ke kapitalismu (to znamená, že bude pokračovat v úspěšném chovu gojímských robotů ku prospěchu nás všech Wasserman musel říci )


   Mimochodem, pokud nejste hloupí, pak byste měli pochopit, že Wasserman je pseudonym a i minimální znalost němčiny by měla stačit k tomu, abyste pochopili, co to znamená.
   1. kováři 1977
    +8
    2 2013 октября
    Osobně mi nezáleží na tom, kdo je podle národnosti, hlavní věc je, že pracuje pro dobro mé vlasti a bohužel nekaká tam, kde žije. Pokud jde o Wassermana, mohu uvést mnoho dalších příkladů, lidé této národnosti, pro které jsem připraven hlasovat oběma rukama, tentýž Levitan, Zhores Ivanovič Alferov, Vitalij Lazarevič Ginzburg, tisíce z nich ... A pokud jde o Ukrajince , polní maršálové Gudovič, Paskevič , Kožedub, Kovpak a mnoho dalších, takže jejich jména jsou zapsána ZLATÝMI PÍSMENY V KRONICE NAŠICH SPOLEČNÝCH DĚJIN. A Jidové a zrádci jako Mazepa, Bandera, Vlasov, Šljuchevič, Čubajs, Jelcin a další prostitutky, takže toto je jejich odměna ...
    1. xan
     +2
     2 2013 октября
     Citace: Kuzněcov 1977
     A co se týče Ukrajinců, polních maršálů Gudoviče, Paskeviče, Kožeduba, Kovpaka a mnoha dalších, jejich jména jsou zapsána ZLATÝMI PÍSMENY V KRONICE NAŠICH SPOLEČNÝCH DĚJIN

     Legenda bílého hnutí, generál Drozdovský, pocházel z rodiny poltavských statkářů. Během revoluce byla téměř veškerá šlechta z Ukrajiny pro „jednoho a nedělitelného“
 9. Moskva 1
  0
  2 2013 октября
  Na náměstí stáli pod dozorem kozáci. Proto zde není dav, ale vzdělaní lidé. Věděli, co to znamená změnit cara.
 10. Moskva 1
  -1
  2 2013 октября
  musí být potrestáni podle hodnosti a zásluh.Teď přiběhne Myška,je to umělec.Uřízněte mladším uši a noste je. Starší jsou na ně naštvaní a oběšeni a také je nechají jít do Seima, ať se vznášejí v rozlehlých oblastech neklidné země.
 11. Rocketman
  +2
  2 2013 октября
  Citace: URAL72
  Dnes je mým největším snem občanská válka na Ukrajině

  kretén.
  1. xan
   +2
   2 2013 октября
   Citace od Rocketmana
   kretén.

   ne!
   to je jeden z těch, co dostali Svidomo svým implantovaným ukrajinismem a fiktivní historií, kde jsou Rusové všichni utlačovatelé a další věci moderátorem zakázané
   1. gyl
    gyl
    -2
    3 2013 октября
    Ne, ale existuje možnost volby, pokud ji dostanou - s věcmi, které mají jít ven, jako v Čečensku, Dagestánu s Ingušskem a dalšími Turkestány. Právě teď na ně v Kazachstánu vyvíjejí tlak a není možné křičet - ano , to je ruská země, zalitá krví a pak ! nepatrná část Savets kňučí jen na Ukrajině a v pobaltských státech, chtějí návrat sovětské hrubosti, ale do vlasti této hrubosti je nenalákáte kalachem.
    1. xan
     0
     3 2013 октября
     Citace z gyl
     Ne, ale je tu možnost, pokud ji máte - s věcmi na cestě ven

     ano, je to pochopitelné, ale nechejte zemi na vás hloupém.
     hlavním úkolem Svidomo je zachovat to, co dostali zdarma.
     za tímto účelem chcete jít kamkoli as kýmkoli, pokud se budete držet dál od Ruska. Ale tohle shish! Jsme nablízku a nebojíme se těch, pod kterými se snažíte ulehnout. Problém není uzavřen a s vaším ochuzováním je stále ostřejší.
     1. gyl
      gyl
      -1
      4 2013 октября
      Mělo by se tedy chápat, že s vyhlazením křesťanského obyvatelstva v Čečensku, Ingušsku, Dagestánu, Abcházii, Turkestánu a dalších spojencích souhlasíte, na nás, Svidomo, zbývá bojovat a vznikne univerzální chalífát.
 12. Rocketman
  +4
  2 2013 октября
  „Sakra, drahá, ale já neumím ani ukrajinsky, ale když jsi disident, tak jsi zasraný válečník.

  stejná klinika. A kdo vám řekl, co je to slušná armáda? Není třeba všechny přítomné znervózňovat...
  1. gyl
   gyl
   -4
   2 2013 октября
   Upřímně se omlouvám, takže jsem se rozhodl trollovat alternativně smýšlejícího člověka na pokraji faulu, ukázalo se to hloupě ...
   1. xan
    +2
    2 2013 октября
    Citace z gyl
    tak jsem se rozhodl trollovat alternativně smýšlejícího člověka na pokraji faulu, dopadlo to hloupě.

    hloupý troll
    1. gyl
     gyl
     -3
     3 2013 октября
     no bez toho ne, byl hloupý, že se v zásadě zapojil do diskuze s nízkomyslným člověkem.
 13. BBM
  BBM
  -5
  2 2013 октября
  Citát z Chicota 1
  V říjnu následujícího roku zavedl stát (tedy car Petr) státní monopol na těžbu a obchod se solí... Neexistuje žádný přímý důkaz, že se tak stalo s výslovnou pomocí Mazepy. Ale osobně bych to nevylučoval...

  tak o tom a řeči, že petržel a mazepa jsou dva páry bot. Dva geekové, z nichž nyní z různých důvodů vyřezávají hrdiny.
  1. +4
   2 2013 октября
   Mohu odpovědět pouze na jednu věc - když není v podstatě co říci, začíná lisování štítků ...
   Nebudu dávat mínus. Už byly nainstalovány beze mě...
   1. BBM
    BBM
    -2
    2 2013 октября
    a co je špatně? nebo můžeme upřímně říci, že se mýlím a nevyrovnaný psychopat, který zabil vlastního syna, se nejednou osobně choval jako kat. Ze žárlivosti odsoudil svou milenku k popravě a na jejímž pozadí může i Rasputin působit jako slušný člověk, ne geek? pokud tomu nerozumíte a rozhodnete se hrát na hloupého, je to nejprve o petrželce. Nebo možná nemluvím pravdu?
    1. xan
     +3
     2 2013 октября
     Citace z bbm
     všechno je to o první petrželce, když to nechápeš a rozhodneš se předstírat, že jsi hlupák. Nebo možná nemluvím pravdu?

     se dozvíte něco o tehdejších vládnoucích osobnostech, budete překvapeni, že Petr co do strmosti není mezi svými současníky výraznou osobností. Na rozdíl od stejného evropského hrdiny Karla 12, který opustil Švédsko bez mužů a bez peněz, opustil Rusko jako impérium, s přístupem k moři a s obrovskou perspektivou, následně realizovanou.
     1. gyl
      gyl
      -1
      3 2013 октября
      chán, no, alespoň si přečti nějaké knihy, alespoň někdy - švédští králové vedli v Evropě po staletí války na úkor Evropanů. Gustav Vasa otázku formuloval takto - válka válku živí, tzn. švédská armáda se desítky let toulala po Evropě, kde se loupilo, kde dostávala dotace od spojence - ano, to bylo akceptováno, nebo si myslíte, že jim obilné švédsko posílalo sušenky...je to také zajímavé s těmi rolníky, protože Švédové parlament se neustále snažil bránit armádě v návratu domů, protože se tam scházeli vynikající odvážlivci, kteří se jen těžko přizpůsobovali švédskému byznysu – tehdejšímu těžkému průmyslu, výrobě železa, oceli a litiny, které Švédové tavili více než polovina v celé Evropě - kozáci, což vyústilo v sérii velkých nepokojů - Bulavin, Mazepa, Pugačev, Baškirové a Kalmykové, které nakonec způsobily řadu krvavých revolucí a občanských válek, v jejichž důsledku se republika Ingušska bylo zakryto a Rusko nyní balancuje nad propastí. Ano, Petka zavedl tzv. cargo kult - bezmyšlenkovité mechanické kopírování západních institucí, v ruských podmínkách zbytečných a často škodlivých, jako je slavná flotila, která hnila i pod ním, více Evropanů po navigaci spustilo flotilu, a zaplatilo za to se zisky z obchodu, a Petka začala chudernatsku hračku od neher dělat, a celá země držela flotilu. Někde ano
      1. xan
       0
       3 2013 октября
       Citace z gyl
       chán, přečti si alespoň nějaké knihy, alespoň někdy - švédští králové vedli v Evropě po staletí války na úkor Evropanů

       špatný pokus vypadat ani ne chytře, ale čtivě. Psal jsem konkrétně o Karlu 12, a ne o švédských králích.
       Citace z gyl
       Co Peťka zanechal - o třetinu úbytek obyvatel, zotročené rolnictvo, zahořklí kozáci spojenci, což vyústilo v řadu velkých nepokojů - Bulavin, Mazepa, Pugačev, Baškirové a Kalmykové, které nakonec způsobily řadu krvavých revolucí a občanských válek , v důsledku čehož se RI kryla

       Lidé se namíchali do hloučku koní, pokus neumět dělat závěry a analyzovat byl úspěch.
       Citace z gyl
       protože Evropané založili loďstvo po plavbě a zaplatili za to zisky z obchodu a petka spustila chudernatskou hračku od neher dělat, a celá země podporovala flotilu. Někde ano

       I namítání je nepříjemné, jako hádka s dítětem.
       Celý příspěvek a odůvodnění Ukrajince ukazuje, proč Rusové, a ne Ukrajinci, vytvořili impérium. Mentalita je pochopitelná, osud země s takovými občany je vágní a mírně řečeno neperspektivní.
 14. kaktus
  +2
  2 2013 октября
  dospělí muži, stále soutěžíte, kdo bude další... plivat
 15. Kozák23
  +2
  2 2013 октября
  Řeknu vám to takhle, bratři, všechno, co Rusko mělo do 17 let, byla čistě kozácká zásluha, ale zrádci na nás vždy lili bahno, zničili nás ve 20-30 letech, ti samí tvorové zabili zemi a v 91 a teď jsou kozáci napojeni a předstírají, že ožívají, ale nikdy nám nedají moc ani kozákům, ani lidem
  1. +3
   2 2013 октября
   Citace: Cossack23
   Řeknu vám, bratři, takto, všechno, co Rusko mělo před 17 lety, byla zásluha čistě kozák


   nikdo nezlehčuje zásluhy kozáků o vlast, ale přetahováním přikrývky přes sebe znevažujete přínos jiných národů k rozvoji Ruska.
   1. Kozák23
    +1
    2 2013 октября
    takové národy, jako jsou Permové nebo Jakutové, Kalmykové, Baltové, věrně sloužili Rusku a kdo jsou nyní a kdo jsou Čečenci a kde je pravda. Pečlivě jsem četl dějiny Ruska a kozáci nejsou výběr, je to zobecnění
   2. gyl
    gyl
    -2
    3 2013 октября
    vidíte, kdo jsou kozáci. Nejsou to jen kozáci, Dončakové, Tertsy, Kuban a Yaitsky. Jsou to Kalmykové, Baškirové a část Osetinců a Burjati, část Nogaisů a mnoho kozáckých jednotek všeho druhu, někteří nemluvili rusky a nebyli pravoslavní.
  2. gyl
   gyl
   -3
   3 2013 октября
   Potvrzuji, že Petka poté, co se pohádala s kozáky - a Dončaky, a Baškirovými, Kalmyky a kozáky-hejtmany, byla nucena namísto volné nepravidelné kozácké armády založit typ evropské konstanty s náborem , šlapání a dril, na tu dobu strašně drahé. Vítězství u Poltavy to jen dokazuje nízkou bojeschopnost poddanského vojska - mající dvojnásobnou početní převahu, plně vyzbrojená palnými zbraněmi, mající pod sto dělostřeleckých hlavně, podporovaná kozáky- Kalmykové, Baškirové a část Ukrajinců, Peťka všem slíbila privilegia a Ukrajinci například nakonec zotročili pouze katku-2, carské jednotky se usadily v opevněních ze země-stromů, neriskovali útok na Švédy. V armádě Švédů byla jen třetina vyzbrojena střelnými zbraněmi, nebylo zde dělostřelectvo ani střelný prach, ale Švédové statečně zaútočili na pevnůstky, několik jich vzali pod palbu a jen neúspěch s králem jim otřásl náladou. . Ale pozor, od Poltavy (1709) do konce války -1721 - nebyly žádné zvláštní bitvy, Švédové ovládali Balt, nemělo moc smysl jít k moři, pár kolizí jako Gangut - no , caristé vzali pár malých švédských lodí v klidu na potrat pomocí veslic poblíž pobřeží. Stručně řečeno, stejní kozáci ukončili válku, když v zimě překročili led Botnického zálivu, vyhnuli se střetům se švédskou armádou, ale aktivně vypálili okolí Stockholmu, spali v závějích, když bylo horko. Ingušská republika se vyplatila se všemi kozáky stejně – Kalmykové a Baškirové byli pobiti Suvorovem, Dončakové a Jaitští byli uvězněni, kozáci uprchli k Turkům, pak se vrátili na Kubáň a dalších 150 let byli vyvražděni s Čerkesy, jejich vzdálenými příbuznými, Terekové byli také sťati v Čečensku a Dagestánu ke slávě „ruských zbraní“, ale reinkarnace Ingušské republiky – SSSR kozáky úplně ukončil, a ne“ Kubánští kozáci“ tuto skutečnost skryjí.
   1. xan
    +1
    3 2013 октября
    Citace z gyl
    Potvrzuji, že Petka poté, co se pohádala s kozáky - a Dončaky, a Baškirci, Kalmyky a kozáky-hejtmany, byla nucena založit typ evropské permanentky místo volné nepravidelné kozácké armády

    Nepište komentáře k historickým tématům, to už je vtipné. Máte pět tříd v ruské škole, nebo alternativní tádžické vzdělání, odpusťte mi Tádžici.
    Bitvy u Poltavy se zúčastnila pouze první linie ruské armády – polovina vojáků. A kavalérie se následujícího dne účastnila zajetí Švédů. Například v matce poltavského vítězství, bitvě u Lesnaja, byli Rusové a Švédové rovnoměrně rozděleni, Švédové nasrali konvoj a sotva unesli nohy.
    Kozáci nevyhráli víc než jednu válku, nejsou spojenci Rusů, ale poddanými říše. Kozáci jsou dobří jako lehká jízda, ale základem každé armády té doby je pěchota.
    Citace z gyl
    Zkrátka válku ukončili stejní kozáci

    Válka neskončila kvůli zájmům evropské diplomacie a tvrdohlavosti švédských vládců. Petr nepotřeboval úplnou porážku Švédska a dobytí Stockholmu kvůli nebezpečí evropské protiruské aliance.
    Válka a diplomacie, to není poker. Někdy nevíte, jak skončit, abyste se nezapletli do dalšího. Petr rozhodoval o všech diplomatických a vojenských otázkách. Pokud se zasníte, pak to můžete porovnat s tím, že za 20 let se někde v Africe objeví země, vojenskou a ekonomickou silou srovnatelná se Spojenými státy, Čínou, Ruskem a Evropou. To jsou všichni velikáni té doby a posrali se, když Petrovi střelci s dragouny vtrhli do severní Evropy a hnali prvotřídní válečníky Švédů jako zajíce. Je to jako kdyby teď v Africe Francouzi nebo řekněme Britové dostali plné a konečné lyuley, takže jim nezbyli prakticky žádní muži a peníze, a Američané, Číňané, Rusové a další Evropané si najednou uvědomili, že teď už nic nemůže vyřešit bez černochů.
    Zbytek gylova slovního průjmu nechávám bez komentáře,
    Můj příspěvek pro členy fóra, samotného gyl, považuji za beznadějný balabol na pivo u vchodu. Někdy jsem také v šoku, ale musíte vědět, kdy přestat.
    1. gyl
     gyl
     -1
     4 2013 октября
     Z ruskojazyčné Wikipedie, která je pro ruské patrioty mimořádně bezplatná ==,, Asi 8000 pěšáků (18 praporů), 7800 jezdců (14 jezdeckých pluků a sbor drabantů = 109 eskadron) a asi tisíc nepravidelných jezdců (Vlachů) zúčastnil přímo bitvy u Poltavy.=to jsou Švédové.Celkem - necelých 17 tis.
     Ruská armáda čítala podle různých zdrojů od 60 tisíc vojáků[1] do 80 tisíc vojáků[3].
     Přímo v bitvě u Poltavy se zúčastnilo 25 tisíc pěšáků, z nichž někteří, i když byli přítomni na poli, se bitvy nezúčastnili. Ruská jízda sestávala z asi 21 tisíc šavlí[16]. Navíc se bitvy z ruské strany zúčastnil malý oddíl Kalmyků.Celkem -46 tisíc plus Kalmykové - až 9 tisíc, nejbojovněji připravené ruské jednotky.,, == Dohromady - 55 tisíc. , poměr je více než 3,2 ve prospěch Petra. Ne, dobře, samozřejmě, Švédové jsou drzí a právem bití, ale zaútočit na nepřítele, který je jim nadřazený, zakopaný, bez podpory dělostřelectva, ano, zpíváme slávu šílenství statečných. A nakonec je pro mě nuda, s tebou, shkoloto, komunikovat, základní znalosti, pak alespoň nějaké, pak je musíme mít, nafoukneme si zase tváře?


     '
     1. xan
      0
      4 2013 октября
      Citace z gyl
      Dohromady - 55 tis. , poměr je více než 3,2 ve prospěch Petra.

      čteš co píšeš? Co s tím má společného celkový počet, když se bitvy nezúčastnila ani polovina Rusů?
      Ale co bitva u Lesnaya? Rusů tam bylo ještě méně, ale to Švédům nepomohlo - konvoj pro zásobování hlavní armády zůstal Rusům a oni sami sotva unesli nohy. Z výšky vašeho intelektu vidím, že se k této pro vás nepohodlné bitvě nehodláte vyjadřovat.
      Spojíte se, Ukrajinci
      Citace z gyl
      A nakonec je pro mě s tebou, skolotou, nuda komunikovat, základní znalosti, alespoň nějaká potřeba, nafoukneme si zase tváře?

      Mnohomluvnost, chytrost, laciný patos a základní znalosti nepomáhají, když chybí mozek. Ne na jídlo pro koně.
 16. igorelo
  -3
  2 2013 октября
  Nikdo nikdy neukrajinizoval Rusy na Ukrajině, nikdo nezakázal ruský jazyk.
  Citace z bistra.
  Citace z LetterKsi
  Bude Rusko schopno využít národní společné kořeny nebo pokračovat v politice Oniščensko-olej-bonbony?

  co přesně navrhuješ? Jak používat společné kořeny? Bylo třeba zavírat oči nad tím, jak ukrajinské měšce ukradly ruský plyn mířící na Západ, a pak ho sami prodali a zbohatli díky tomu? Nebo dát Ukrajině Kubáň a kus Ruska, včetně Voroněže a Lipecka, kromě Krymu a Donbasu? Nebo si možná konečně vzpomeňte, že na Ukrajině žije asi 8 milionů etnických Rusů, kteří jsou násilně ukrajinizováni, a Rusku je to fuk?
  1. xan
   +1
   2 2013 октября
   Citace z igorelo
   Nikdo nikdy neukrajinizoval Rusy na Ukrajině, nikdo nezakázal ruský jazyk.

   prostě jim bylo řečeno, že Rus je hloupý darebák, který nic neví a dále v textu a dále v dějinách Ukrajiny s hrdiny Mazepou a Šuchevyčem.
   A Rusové na Ukrajině s tím musí souhlasit.
 17. bublina82009
  -5
  2 2013 октября
  ne nadarmo byli kozáci v sovětském Rusku pronásledováni. v historii Ruské říše, SSSR, se kozáci (nebo spíše jejich vrchol) nejednou pokusili změnit svého pána. Kozáci jsou ze své podstaty profesionální žoldáci. a ty pohádky, které si o sobě vymýšlejí - o věrnosti ruskému carovi a státu nejsou nic jiného než pohádky.
 18. +1
  2 2013 октября
  Dobrý obrázek! Popraviště se nejednou ukázalo jako poslední argument pro obranu státnosti, a nyní by se po něm žádal serdyukovismus.
 19. +2
  3 2013 октября
  ale Svidomo si bude muset vyčlenit republiku někde v oblasti Kolyma a Indigirka, myslím, že je na čase udělat seznamy Svidomo, aby to bylo později snadnější vyzvednout. Nechte ty bastardy tvrdě pracovat a pracovat a podílet se na těžbě diamantového plynového oleje - myslím, že pak se jim cena plynu hned bude zdát docela adekvátní.
  1. gyl
   gyl
   -4
   3 2013 октября
   Takhle fungují Ukrajinci po celé Sibiři a na Dálném východě, protože na co se ty informátor NKVD opíráš, kromě sestavování popravčích seznamů nejsi na nic adaptovaný, nevědomý, takže opravdu, bez ropy a plynu s diamanty, pomalý Russey zůstane. V Primorye je obrovský čistě ukrajinský region, Zeleny Klin, stále operují přímořští partyzáni, naši lidé, Bandera, zloději odpadků mokří.
   1. +3
    3 2013 октября
    Já sám jsem z těch míst a mám jen vztah k řemeslům, a kdybych byl v životě prcek, tak bych tu dlouho nepracoval) Říkáš zelený klín v Primorye, takže ta místa jsou prakticky letoviska tam)) lidé jako vy, nezodpovědní a nezodpovědní, nezničili ruský stát a lidi, rozumíte? Obecně, podle jakých lidských a božských zákonů stavíte pomníky všemožným zmetkům, jako je Bandera Shukhevych, pořádáte průvody? Odpracovali rakouskou německou kořist, pak americkou ... Obecně doporučuji naplnit si svidomitskou pekárnu
    1. gyl
     gyl
     +1
     4 2013 октября
     byly sestaveny šmíráky a popravčí seznamy, potřeba duše a nejživější potřeba, kterou v životě mají., jak jinak by si vydělávali na živobytí pro ignoranty a hloupé lidi? Ti ignoranti a hloupí lidé - ať posílají nejrůznější nesmysly za rakouskou, německou, americkou kořist - pamatujte, v rakvi nejsou žádné kapsy, abyste šli na smrt za mrzký peníz ... Vy, mizerové, záříte jako x- ray, jakmile se bavíme o kořisti, protože vidíš, nemáš dost jiných hodnot. Řekni mi, jaké zákulisí se vyplatilo „přímořským partyzánům“, jejich sebevražedným, odsouzeným k porážce a porážce, povstání?
 20. +2
  3 2013 октября
  Citace: bublic82009
  ne nadarmo byli kozáci v sovětském Rusku pronásledováni. v historii Ruské říše, SSSR, se kozáci (nebo spíše jejich vrchol) nejednou pokusili změnit svého pána. Kozáci jsou ze své podstaty profesionální žoldáci. a ty pohádky, které si o sobě vymýšlejí - o věrnosti ruskému carovi a státu nejsou nic jiného než pohádky.

  Kozáci, opakuji, jsou součástí naší ruské historie. Zjednodušeně řeknu, že předtím měli lidé trochu jiné hodnoty, které v té době byly naléhavou potřebou! Už chápete význam slova svoboda?!. Velmi si vážili své osobní svobody a právě tato okolnost byla rozhodující pro události, které se v té době odehrávaly. Někdy neměli jednotu, protože nebyli státníky v plném slova smyslu a tak dále (nízká informovanost, překrucování a svobodná interpretace událostí, zrada, vliv cizinců, úplatky, pomluvy a mnoho dalšího). Samozřejmě v takových podmínkách není snadné držet se svých ideálů, někdy osobní ambice jednoho člověka nakonec vrhnou stín na celou třídu. Podobných příkladů je v nedávné historii mnoho – nic se nezměnilo. Jen toho o kozácké kultuře té doby víme velmi málo, stalo se, že se neobtěžovali psát žádné dokumenty pro potomky.
  A hlavně tehdy nebyl internet, abyste mohli své myšlenky a nápady sdělit všem a vše včas podrobně vysvětlit!!! :)
 21. Kozák23
  0
  3 2013 октября
  Citace od xan
  Kozáci nevyhráli víc než jednu válku, nejsou spojenci Rusů, ale poddanými říše. Kozáci jsou dobří jako lehká jízda, ale základem každé armády té doby je pěchota.

  To jsou ta nejsprávnější slova o kozácích. Kozáci jsou jedním z prvních národů (i za Dmitrije Donskoye), kteří přísahali věrnost carovi a Rusku, a my si přísahu PAMATUJEME.
 22. 0
  4 2013 октября
  Mazepovova zrada stála draho nejen Petrovo Rusko. A kozáci podvedli u Poltavy. A Baturin Menshikov srovnal se zemí. Zde v roce 2009, s velkým milencem přes slovo používat "jakékoli přátelé" a "národ" Jušenko V Baturinu, postavili tento kříž a dřevěnou pevnost - "předělat". Vypadá solidně, byl tam loni.
 23. Stasi
  +1
  5 2013 октября
  S Mazepou není vše tak jednoduché. Stojí za to se podívat na některé momenty jeho zrady. První. Proti Mazepovi byly opakovaně napsány výpovědi Petrovi, které hovořily o zradě, ale Petr tyto výpovědi vždy odmítal a samotné informátory předal Mazepovi. A to i přesto, že sám Peter byl v odvetách velmi podezřívavý a chladný, sebemenší podezření z nevěry pro kohokoli se proměnilo v kobky Tajného kancléře. Druhý. Když Mazepa přešel na stranu Karla Dvanáctého, dokázal ho přesvědčit, aby přesunul jednotky na Ukrajinu poblíž Poltavy, slíbil, že vyvolá povstání proti Petrovi a zasáhne ruskou armádu zezadu. Mezitím měli Švédové možnost jít přímo do Moskvy, pokud by se tak stalo, a Petrovi nezbylo nic jiného, ​​než přiznat porážku a Karl by začal realizovat svůj program na zničení Ruska jako státu. A u Poltavy měla ruská vojska výhodnější pozice než švédská a Mazepa nikdy nevzbudil žádné povstání. To vše vyvolává otázku, zda Mazepa nebyl zrádcem, ale tajným agentem Petra Velikého, jehož úkolem bylo získat důvěru ve Švédy a přispět k jejich porážce?
 24. Pehmor
  +1
  6 2013 октября
  Bratři Slované, ke komu tu dříte? Musíme se navzájem respektovat, i když nevidíme do tváře. A beztrestnost nedává právo urážet něčí vlast

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"