Vojenská revize

Efektivita a otevřenost

21
V květnu letošního roku oslavila Federální agentura pro dodávky zbraní, armády, speciálního vybavení a materiálu tři roky od svého založení. Za tak krátkou dobu se Rosoboronpostavka dokázala proměnit z nováčka, který podniká první kroky, v klíčového účastníka při umisťování státního obranného příkazu (SDO), stala se organizací, která nasbírala značné zkušenosti s nabídkovými řízeními a prosazovala tvrdá a konzistentní politika pro rozvoj systému umístění SDO. Efekt takové ideové konzistence vedení a celého personálu agentury je již dnes jasně patrný. Naděžda SINIKOVA, vedoucí agentury, řekla Krasnaya Zvezda o výsledcích umístění státního obranného příkazu pro rok 2013, jeho vlastnostech a specifikách práce Rosoboronpostavky zaměřené na efektivní využití rozpočtových prostředků.

Objem úkolů roste

- В рамках размещения гособоронзаказа 2013 года Рособоронпоставкой получены заявки по 1.300 лотам на сумму 306 млрд. рублей. По сравнению с ГОЗ-2012 количество заявок увеличилось вдвое, сумма заказов по ним возросла в четыре раза. При размещении ГОЗ-2013 по состоянию на 9 июля Рособоронпоставкой было объявлено 1.270 процедур на сумму 298 млрд. рублей, из них уже завершено 1.083 на 255 млрд. рублей, заключено 820 контрактов на сумму 209 млрд. рублей. При этом агентству удалось достичь довольно внушительной экономии бюджетных средств - 2,9 млрд. рублей. На сегодняшний день ещё не завершены 183 процедуры на сумму 36 млрд. рублей, по 85 контрактам на сумму более 17 млрд. рублей уже определён победитель, и они находятся в стадии заключения. Этот период работы агентства не только показывает масштабность труда самой Рособоронпоставки, но и вектор развития взаимодействия с заказчиками. Во многом благодаря тесному и деловому сотрудничеству с представителями заказчика нам удалось качественно и максимально быстро разместить такой объём гособоронзаказа.

Komunikace a plánování

- Soudržnost interakce mezi Rosoboronpostavkou a zákazníky přímo ovlivňuje výsledek zadání příkazu obrany státu. Jak jasně a správně se vám dařilo takové vztahy budovat?

- Наши взаимоотношения с заказчиками выстроены на взаимном уважении, понимании задач каждого из участников ГОЗ, основаны на профессионализме как представителей заказчиков, так и сотрудников Рособоронпоставки. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех наших коллег за конструктивное сотрудничество и эффективное взаимодействие в сфере размещения госзаказа.

Efektivita a otevřenostZároveň je třeba poznamenat, že agentura již třetím rokem aktivně spolupracuje s mnoha státními zákazníky. Především jde o ministerstvo obrany, hlavního státního odběratele Řádu obrany státu. Druhým státním zákazníkem z hlediska objemu převedených zakázek je Federální bezpečnostní služba Ruska, v jejímž zájmu Rosoboronpostavka již druhým rokem zadává velký balík zakázek zahrnující více než 200 položek. Úzká spolupráce byla také vybudována s dalšími orgány činnými v trestním řízení.

- Možná, že první a nejdůležitější fází postupu pro zadání státního obranného příkazu je plánování. Jaké má letos vlastnosti?

- Máte pravdu, plánování je jedním ze strategických aspektů zadávání státní obranné zakázky. O plánování, důsledném dodržování tempa přezbrojování ozbrojených sil novou technikou, osobní odpovědnosti za načasování a kvalitu vývoje a výroby jednotlivých typů zbraní a vojenské techniky hovořil na posledním zasedání MVČR ruský prezident Vladimir Putin. Rada bezpečnosti Ruské federace.

Pro nás je tato fáze zadávání zakázky velmi důležitá, protože určuje strategii nákupu a jeho hlavní parametry. Práce na umístění Rozkazu obrany státu-2013, včetně postupného příjmu nomenklatury od zákazníků, zahájila Rosoboronpostavka již v polovině loňského roku. Vláda stanovila jasné termíny pro uzavírání státních zakázek – do 15. dubna. V souladu s tímto datem byly také sestaveny harmonogramy. Jedná se o první dokument, který v počáteční fázi určuje hlavní parametry připravovaného zadávání zakázek a podmínky, za kterých mohou zákazníci zasílat žádosti o zadání agentuře.

Рособоронпоставка составляла эти документы, работая в тесном деловом контакте с госзаказчиками. Первые заявки от заказчиков стали поступать ещё в июле прошлого года, и до начала нынешнего года в агентство поступило более полутора сотен заявок. Такие сроки подачи документов, как показывает практика Рособоронпоставки, приносят свои результаты. Поступление заявок по ГОЗ-2013 начиная с III квартала 2012 года обеспечило заключение контрактов до 15 апреля 2013 года даже в тех случаях несостоявшихся торгов, когда пришлось объявить их дважды и даже трижды.
К сожалению, государственные заказчики не все заявки направили в агентство в установленные сроки. Это привело к смещению плановых дат заключения контрактов. В составленные и согласованные с государственными заказчиками планы-графики пришлось вносить изменения. Чтобы сократить сроки размещения ГОЗ, нам зачастую приходилось организовывать работу в две смены, объявление открытых торгов в электронной форме проводить вплоть до 24 часов. Хочется надеяться, что при предстоящем размещении ГОЗ-2014 нашими госзаказчиками будут приняты исчерпывающие меры, способствующие своевременной подаче заявок на размещение.

Klíčem k úspěchu je kvalita aplikací

- Jedním z hlavních faktorů úspěchu zadání státní zakázky je právem považována kvalita žádosti. Jaké potíže letos měli vaši zaměstnanci s žádostmi?

- Анализу качества заявок Рособоронпоставка придаёт огромное значение. Это позволяет уже на первом этапе разработки документации исключить многие неточности и противоречия, способные привести к подаче жалоб, переносу сроков или вовсе отмене торгов. Вся «работа над ошибками» проходит при активном диалоге с заказчиками. По наиболее сложным вопросам, возникающим в ходе подготовки документации, с нашими партнёрами проводятся рабочие совещания, при которых готовность заказчиков к оперативному взаимодействию позволяет избежать необоснованной потери времени на межведомственную переписку или возврат заявок на доработку.

Zkušenosti Rosoboronpostavky ukazují, že nejzranitelnějším bodem aplikace jsou technické specifikace. Ustanovení aplikací jsou velmi různorodá a vyžadují pečlivý a profesionální přístup, protože musí zohledňovat všechny jemnosti, detaily, vlastnosti nakupovaných produktů, plně odhalovat požadavky zákazníků a být srozumitelná i potenciálním zhotovitelům či dodavatelům. .

Хорошей помощью в вопросах формирования требований к продукции, в том числе к техническому заданию, должна стать разработка системы классификации и каталогизации оборонной продукции, учёта изделий вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Её отсутствие является причиной подавляющего большинства возникающих вопросов. Мы все - и заказчики, и поставщики - должны говорить на одном языке. Создание и реализация такой системы является задачей государственного масштаба и на практике позволит иметь чёткое представление о характеристиках продукции и её соответствии требованиям заказчика. Создание нормативной базы и соответствующих условий, установление обязательности применения нормативных документов, в частности ГОСТов, поможет решить эту проблему.

Poměrně účinnou formou interakce mezi agenturou, zákazníky a potenciálními realizátory zakázky jsou veřejné projednávání velkých nákupů. Praxe veřejných diskusí vedených agenturou umožňuje upřímný a obchodní dialog mezi zákazníky a dodavateli, což vede k rychlému a efektivnímu řešení vznikajících problémů.

Problémy a řešení

- Zmínil jste stížnosti. Jaké jsou jejich letošní statistiky?

- Проделанная совместно с госзаказчиками работа позволила агентству обеспечить достаточно высокое качество подготовки аукционных и конкурсных документаций. Об этом свидетельствуют результаты рассмотрения жалоб на действия (бездействия) Рособоронпоставки при размещении ГОЗ-2013. Обжаловано всего 1,6 процента подготовленной и утверждённой документации о торгах и 0,6 процента протоколов комиссий. Если в прошлом году значительное количество споров было связано с заключением контрактов, по которым были представлены проблемны обеспечение их исполнения, то в 2013 году наши активные действия по урегулированию данной ситуации свели количество таких жалоб практически к нулю.

- Naděždo Valentinovno, pokud jsem pochopil, myslela jste především bankovní záruky?

- Významnou podmínkou pro zadávání zakázek podle Rozkazu obrany státu je jejich záloha ve výši 80 procent. V tomto ohledu je jedním z důležitých úkolů Rosoboronpostavky prověřování jistoty poskytnuté účastníky při realizaci státních zakázek.

Při uzavření smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout jistotu plnění smlouvy formou zástavní smlouvy nebo bankovní záruky. Vzhledem k neexistenci právně definovaného mechanismu pro interakci státních zákazníků s úvěrovými institucemi, načasování a postupu výměny informací, naše agentura přišla s iniciativou uzavřít informační smlouvy s bankami s cílem vyloučit možnost předkládání fiktivní bankovní záruky zákazníkovi.

Rosoboronpostavka vypracovala a zaslala všem úvěrovým institucím návrh smlouvy o výměně informací. Tuto iniciativu podpořila Centrální banka Ruska. V důsledku toho Rosoboronpostavka za účelem ověření spolehlivosti skutečnosti vydání bankovní záruky uzavřela více než 300 dohod s předními ruskými bankami, které poskytují informace o skutečnosti, že záruka byla vydána, před dnem uzavření státní smlouvy. uzavřel. Provedené práce nám umožňují minimalizovat rizika pro naše zákazníky a eliminovat možnost uzavírání státních zakázek s fiktivními bankovními zárukami. Pokračuje práce s úvěrovými institucemi, protože smlouvy o spolupráci ještě nebyly podepsány všemi bankami.

Držet krok s časy

- Rusko dnes, stejně jako celý svět, usiluje o elektronickou správu dokumentů mezi partnery, která prakticky odstraní "papírové" dokumenty. Jak blízko je tento způsob práce Rosoboronpostavce?

- В жизнь нашего агентства активно входит электронный документ. Этот метод работы только способствует повышению эффективности проведения процедур торгов. Происходит это за счёт сокращения сроков взаимодействия между госзаказчиками и агентством. Сейчас необходимо расширять использование электронного документооборота. Организационно-техническая платформа для использования современных технологий в России уже существует. Это межведомственный электронный документооборот (МЭДО), позволяющий выполнять передачу данных до уровня служебной информации включительно. И на базе государственного МЭДО возможно организовать полностью безбумажный документооборот по открытым торгам. Одновременно необходимо развивать созданные системы закрытого сегмента связи для обеспечения межведомственного взаимодействия при проведении закрытых торгов. Использование такого стиля работы с применением современных информационных технологий позволит ускорить процесс размещения гособоронзаказа с момента поступления заявки до заключения контракта и предоставит соответствующим участникам процесса оперативный доступ к информации.

Jako příklad - náš vztah s ruským ministerstvem obrany. Již dnes jsou státní zakázky uzavřené Rosoboronpostavkou neprodleně předloženy jménem vojenského resortu ke kontrole plnění všem zainteresovaným vojenským velitelským a kontrolním orgánům.

Otázky efektivnějšího využívání elektronické správy dokumentů byly nastoleny na rozšířeném zasedání představenstva Rosoboronpostavky „K umístění Rozkazu obrany státu-2013 a úkolům zadání Rozkazu obrany státu-2014“ a podpořili je všichni zastupitelé. zainteresovaných stran.

- Odborníci se domnívají, že společné nabídky by se měly stát jednou z nejúčinnějších možností meziagenturní spolupráce. Rosoboronpostavka je diriguje?

- Tuto práci provádíme důsledně a cílevědomě již třetím rokem. K dnešnímu dni agentura uzavřela dohody o společném nabídkovém řízení s pěti odděleními – státními zákazníky. S přihlédnutím k nepříliš úspěšným zkušenostem s pořádáním společných výběrových řízení z minulých let si Rosoboronpostavka v rámci přípravy na Rozkaz obrany státu-2013 předem od státních zákazníků vyžádala sortiment zbraní a vojenské techniky a provedla jeho podrobnou analýzu za účelem zjištění stejnojmenné pozice. Na základě výsledků této práce obdržela Rosoboronpostavka při zadávání Rozkazu obrany státu-2013 žádosti o 26 pozic v celkové výši 319,2 milionu rublů pro společné nabídky. Počet uskutečněných společných aukcí má ve srovnání s předchozími roky pozitivní trend. Tento výsledek však stále není zdaleka žádoucí.

Chápeme, že vytvoření funkčního systému pro organizaci a pořádání společných výběrových řízení je složitý a mnohostranný proces, který vyžaduje regulaci na státní úrovni. Ale tento problém je třeba řešit hned. Výsledky společného výběrového řízení v rámci SDO-2013 opět potvrdily potřebu vytvoření regulačního právního rámce na federální úrovni, který by jasně a jednoznačně upravoval úkoly, práva a povinnosti všech účastníků společného výběrového řízení.

Teprve poté tyto postupy přestanou mít poradní charakter a stanou se závaznými pro všechny uchazeče, což v souladu s tím zajistí dosažení cíle společné nabídky: získání maximálních úspor z prostředků státního rozpočtu, centralizace zadávání zakázek a zvýšení transparentnosti postupů pro vydání rozkazu obrany státu.

Interakce snižuje rizika

- Jaké další interakční nástroje používá Rosoboronpostavka při své každodenní práci na zadávání zakázek?

- Rosoboronpostavka od svého založení začala organizovat informační interakci s federálními výkonnými orgány. Dostáváme informace nezbytné k organizaci práce k ověření požadavků na předmět zakázky a účastníků zakázky, k ověření vymahatelnosti smluv. Dnes agentura zorganizovala interakci se 14 federálními výkonnými orgány, včetně Rosoboronzakazu, ministerstva obrany, Federální daňové služby, Federální celní služby, Ministerstva průmyslu a obchodu Ruska a mnoha dalších.

Osvědčená interakce vedla k vytvoření nástroje, díky kterému můžeme při posuzování žádostí účastníků o umístění Příkazu obrany státu a ve fázi uzavírání smluv ověřovat správnost informací poskytovaných úřadem. účastníka, a bude-li shledán nedůvěryhodným, buď žádost zamítne, nebo odmítne uzavření státní smlouvy. Rizika případného neprovedení státní zakázky vítězem aukce tak do značné míry odpadají.

Эти сведения помогают значительно уменьшить количество несостоявшихся торгов. К сожалению, сегодня их цифра достаточно велика - это 156 объявленных торгов на сумму более 25 млрд. рублей. Главной причиной, по которой торги были признаны несостоявшимися, как в количественном, так и в сумарном выражении, стало отсутствие заявок. Это около 75 процентов от несостоявшихся процедур.

Značná část neúspěšných řízení připadá na aukci, při které jsou všechny přijaté žádosti zamítnuty. Velká část podaných žádostí byla navíc zamítnuta z důvodu chybějících konkrétních indikátorů a nesplnění požadavků na dokumentaci informací uvedených účastníky žádostí.

Takový počet neúspěšných obchodů je samozřejmě celkově negativní výsledek. Značná práce při sestavování žádosti, přípravě dokumentace a průběhu všech umisťovacích řízení totiž nevedla k jedinému žádoucímu výsledku – uzavření smlouvy.

Rosoboronpostavka společně se státními zákazníky provádí seriózní analýzu všech důvodů neúspěšného výběrového řízení. Po společné úpravě dokumentace se provádí opětovné zadání zakázek. V důsledku této práce byly během výměny 73 postupů uzavřeny smlouvy v hodnotě více než 4 miliard rublů.

- Zákonodárci také pracují na zvýšení efektivity v oblasti umísťování (SDO) ...

- Od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost federální zákon č. 44-FZ „O smluvním systému v oblasti zadávání zakázek na zboží, práce, služby k uspokojení potřeb státu a obcí“, který je navržen tak, aby zvýšil efektivitu všech zadávací řízení, včetně v oblasti státních obranných zakázek . Tento zákon poprvé zavádí koncept „centralizovaného zadávání zakázek“, který již tři roky provádí Federální agentura pro zásobování zbraněmi, armádou, speciálním vybavením a materiálem jako jeden z hlavních účastníků umístění státní obranné příkazy. Tento zákon upravuje celý cyklus zadávání zakázek, včetně fází plánování nákupu a realizace zakázky.

Zadán příkaz - uložit objednávku

- Uplyne velmi málo času a Rosoboronpostavka začne zadávat objednávky a ucházet se o Rozkaz obrany státu-2014. Je třeba udělat významnou práci. Co byste v očekávání toho chtěl vzkázat partnerům Rosoboronpostavky?

- Umístění (GOZ) není statický proces, je třeba ho považovat za proces, pro který je charakteristická a důležitá přítomnost vnějších a vnitřních faktorů, které budují systém pro jeho provedení. Tento systém musí mít harmonický stav, umět reagovat na moderní požadavky. A v souhrnu by měl být podřízen specifickému úkolu vybavit ozbrojené síly a další mocenské struktury moderními modely obranných produktů.

Chci vyjádřit svou vděčnost našim kolegům - federálním výkonným orgánům - státním zákazníkům, Vojensko-průmyslové komisi pod vládou Ruska, Federální obranné pořádkové službě za jejich společnou práci a interakci během nasazení Státního obranného příkazu-2013. Jsem si jist, že stejně dobře rozumíme míře důležitosti a významu probíhajících aukcí, a proto budeme v této oblasti činnosti pracovat koordinovaně a konsolidovaně.

- Naděždo Valentinovno, na závěr mi dovolte poblahopřát vám a vašemu týmu k tříletému výročí založení agentury. Nedávno jste oslavili toto datum a nepochybně jste shrnuli tříleté období vzniku Rosoboronpostavky...

- Děkuji za vaše blahopřání. Uplynulé tři roky byly pro agenturu obdobím formování, rozvoje a začátku dynamické práce. Nebyly jednoduché. Osazenstvo Rosoboronpostavky muselo vynaložit velké úsilí, aby splnilo důležité státní úkoly. Za tři roky se agentuře dařilo dosahovat efektivity a důslednosti při zadávání státních obranných příkazů. To nám umožňuje nakupovat vysoce kvalitní, spolehlivé a moderní produkty a efektivněji utrácet rozpočtové prostředky. Agentura je zároveň pověřena rolí centrálního článku jako integrátora zájmů státních zákazníků a podniků obranného průmyslu v procesu zadávání státní obranné zakázky.

Dnes můžeme s jistotou říci, že hlavní potíže jsou za námi. S důvěrou se díváme do budoucnosti a pokračujeme v personálním obsazení agentury, protože tento proces ještě nebyl dokončen. Jasně chápeme, že pracovníci Rosoboronpostavky mají spoustu práce, zodpovědné a důležité, o jejímž úspěchu jsme přesvědčeni.
Autor:
Původní zdroj:
http://redstar.ru/
21 komentář
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. zkušený
  zkušený 26. července 2013 15:36
  +2
  Jsem první? šílím a šílím..... wassat
  POMOCÍ PRVNÍHO KOMENTÁŘE:

  správce:
  Není na čase, aby členové fóra zjistili, kdo je položí?
  -Není čas, aby se moderátoři (zadrishchinchikov) stáhli? (Připraven se „vyřádit“ s Varnagou... Můj maršál je proti jeho generálovi. Možná zavedeme duely?)
  -Chápu, vaše Vadimova záře (Iljičova žárovka) hoří a všichni jsme jako můry...hi
  - A tak je vše v pořádku... Na Admina nejsou žádné stížnosti.
  Všem, kteří píší níže (minulý můj komentář (dal jsem mínus. No, stalo se

  Uživatelé fóra, omlouvám se, že jsem začal, ale je po splatnosti nápoje
  1. zkušený
   zkušený 26. července 2013 16:14
   +1
   Citace: zkušený
   Uživatelé fóra, omlouvám se, že jsem začal, ale je po splatnosti


   A dáme opravdu zprávu.
   Napsáním komentáře čekáme na odpovědi a ne anonymní zároveň !!!!
   Mýlím se 7
   Je to tak, že když procházíte své komentáře a najednou narazíte na účelové mínus, chcete znát „nepřátele“. Admin to skrývá... Ziskové? Nevím... Podezřelé? Vysoce!!!
   1. velmi starý
    velmi starý 26. července 2013 17:32
    +3
    Я дал ПОЛНЫЙ профиль. Ф.И.О., место жительства. Могу дать e-mail и №мобилы. Потому что отвечаю за каждое свое слово, но подавляющее большинство пользователей не указывают даже имени. Отсюда и проявления неуважения, взаимные оскорбления А Вы, Алексей, печетесь о минусах... Да и хрен с ними, с минусами Пусть ставят мне -----------------
    1. baltika-18
     baltika-18 26. července 2013 18:50
     +4
     Citace: Velmi staré
     A k čertu s nimi i se zápory

     Přesně tak, do pekla.A kdo opravdu potřebuje profíky, ozvěte se mi, pomůžu.
     Citace: S_mirnov
     Podporuji, je opravdu zajímavé, kdo hlasuje proti!

     Sašo, proč tě tak slavně srazili Musíme provést obnovu.
     Citace: S_mirnov
     jak vypadají dívky v různých armádách světa, ať se lidé rozprchnou!

     No, podívej se na holky.
     1. omsbon
      omsbon 26. července 2013 19:36
      +2
      Citace: baltika-18
      .A kdo nutně potřebuje plusy, ozvěte se mi, pomůžu.

      Nikolai, můžeš počítat také s finanční pomocí? láska
      1. velmi starý
       velmi starý 26. července 2013 19:45
       +2
       Андрюша, с Вашего позволения клич по сайту - сбросимся,МУЖИКИ ? Можете ставить мне - - - - - - и т. д.
      2. baltika-18
       baltika-18 26. července 2013 20:42
       +2
       Citace z omsbonu
       Nikolai, můžete také počítat s finanční pomocí

       Dobrá otázka, Andrey. Ani nevím, co říct. co
       Vpřed k maršálům. nápoje
      3. Corsair
       Corsair 26. července 2013 22:33
       0
       Citace z omsbonu
       Nikolai, můžeš počítat také s finanční pomocí?

       Něco v síti, každý chtěl získat finanční pomoc odvolání ,вот и Wikipedia "вывесила" банер с просьбой о помощи,и тоже материальной...
       Objevuje se trend lol
   2. S_mirnov
    S_mirnov 26. července 2013 17:34
    +5
    Podporuji, je opravdu zajímavé, kdo hlasuje proti! A pak se vkrádají neurčité pochybnosti! Ne
    И еще админу - предлагаю опубликовать на сайте
    http://klikabol.com/node/596 - как выглядят девушки в разных армиях мира, пускай народ развеется!
    1. omsbon
     omsbon 26. července 2013 19:02
     +1
     Citace: S_mirnov
     Podporuji, je opravdu zajímavé, kdo hlasuje proti! A pak se vkrádají neurčité pochybnosti

     Milý Alexandre!
     Dal jsem vám asi tucet mínusů, protože jsem kategoricky nesouhlasil s vašimi komentáři.
     Také se domnívám, že anonymita není potřeba.
     1. baltika-18
      baltika-18 26. července 2013 19:25
      +1
      Citace z omsbonu
      Milý Alexandre!
      Dal jsem vám asi tucet mínusů, protože jsem kategoricky nesouhlasil s vašimi komentáři.

      No, jsem na tom stejně, možná víc požádat , dát plusy.
      Buď Sanya generálem. mrkat
      1. omsbon
       omsbon 26. července 2013 19:43
       +4
       Citace: baltika-18
       Ну а я приблизительно столько же,а может и больше ,поставил плюсов.
       Buď Sanya generálem.

       Takže nedávám jen mínusy! hi A vůbec mi nevadí, že Alexander byl, ale alespoň polní maršál. Ale zajímavé je, že kdo klade profíky, lidi to nezajímá! smavý
       1. S_mirnov
        S_mirnov 26. července 2013 21:24
        +8
        Díky hoši! A pro + a pro - sy! Hlavní není hodnocení, hlavní je možnost diskutovat o problémech! Vždyť právě ve sporech se rodí pravda!
        Я вот + ставлю часто, а - редко потому, что когда ставлю -, то обязательно пишу комментарий с объяснением за что. А времени, много писать, не хватает hi
        1. MG42
         MG42 26. července 2013 21:31
         +5
         Citace: S_mirnov
         Спасибо, мужики! И за + и за - сы! Главное не рейтинг, главное возможность обсуждать проблемы! А времени, много писать, не хватает

         Schopnost diskutovat je omezena právě dostupností volného času a „lebkami“ na ramenních popruzích. Ty, Alexandro, jsi nezištně vyšel z "lebek" a zároveň obhajuješ svůj úhel pohledu .. hi
         1. S_mirnov
          S_mirnov 27. července 2013 09:57
          +3
          Být zdravý! hi
     2. velmi starý
      velmi starý 26. července 2013 19:49
      +2
      Děkuji. Andrew je ten muž!
   3. Krasin
    Krasin 26. července 2013 17:41
    +3
    Vrazhin hledat, nevděčník je věc.
    1. velmi starý
     velmi starý 26. července 2013 19:31
     +2
     Владимир, обязуюсь не минусовать никого, даже если с комментом категорически не согласен. С чем я не согласен, так это с АНОНИМНОСТЬЮ. Ну, почему бы не указать хотя бы имя? Я прихожу на сайт говорить с человеком, а не с аватаром. Вражин не ищу, неблагодарное это дело. Согласен с Вами, ВЛАДИМИР ! А не просто krasin !
  2. Perse.
   Perse. 26. července 2013 18:22
   +2
   Citace: zkušený
   Není na čase, aby členové fóra zjistili, kdo je položí?
   Název článku se stává symbolickým, no, tak proč jsou tam jen mínusy, na stejných sociálních sítích je něco jako „líbí se mi to“, a to je cílené, můžete vidět ti, kteří poznamenali. Nyní vidíme pouze rovnováhu „pro“ a „proti“, bylo by zajímavé znát spojence a protivníky, nicméně z toho může vzniknout efekt – „kukačka chválí slavíka, protože chválí kukačku“. Mnohem větším problémem jsou prázdné komentáře, všelijaké jásání, ozdravovny, časté zanedbávání či hrubost vůči soupeři. Musíme také pamatovat, že kvete a zavání informačně-ideologická válka, o všemožné klony a trolly, kterým trčí uši pro cizí zájem o jejich intriky a provokace.
   1. MG42
    MG42 26. července 2013 20:08
    +5
    Citace z Perse.
    Nyní vidíme pouze rovnováhu „pro“ a „proti“, bylo by zajímavé znát spojence a protivníky, nicméně z toho může vzniknout efekt – „kukačka chválí slavíka, protože chválí kukačku“.

    Jsou někteří, kteří nabízejí uzavřené <+> nebo <-> k argumentaci každé <mínus>. Představuji si, že je první komentář, řekněme = je 70 plusů a 50 mínusů, za ním je řetězec 50 komentářů, proč mínus, pak začne odpověď, dobře, když mínus, a já vám dám mínus a téma je ztraceno.
    Na druhou stranu, pokud víte, kdo dává mínus, peklo ví, každý reaguje jinak, nemusí to být nutně <nepřítel>, ale prostě neochotný oponent v konkrétním tématu. Dávám, když nesouhlasím <-> když souhlasím <+>, nejvíc prostě nedávám nic..
    1. Perse.
     Perse. 26. července 2013 22:22
     +1
     Citace: MG42
     Dávám, když nesouhlasím <-> když souhlasím <+>, nejvíc prostě nedávám nic..
     To je logické, ale zápory urážejí lidi. Jakýkoli zajímavý komentář podle mého názoru stojí za pozornost, pokud nesouhlasím, je důvod se hádat. Pokud vás to nezajímá, prostě to ignorujte. Mínusy obecně raději nedávám, no, jen za vyloženě hrubost a cynismus, což se naštěstí stává málokdy. Vždy je příjemné potkat podobně smýšlejícího člověka a podpořit spojence, jednoduchého, chytrého, taktního partnera, se kterým dokonce nesouhlasím, dávám plus. Nejdůležitější je, když lidé fandí Rusku, mluví k tématu, projevují takt, a to bych chtěl vidět v komentářích na prvním místě. Nevýhody a klady spolu s hodnocením je to pátá věc.
     1. MG42
      MG42 26. července 2013 22:45
      +3
      Citace z Perse.
      To je logické, ale zápory urážejí lidi.

      Jako příklad jedno ukrajinské fórum, byly tam i plusy a mínusy, ale nebylo tam hodnocení jako tady, jen vzali a odstranili tlačítko <minus>.
 2. krez-74
  krez-74 26. července 2013 15:42
  +2
  Jsou a měly by být chyby! A existuje a měla by existovat kritika! Hlavní je, že nyní dochází ke změnám a hledají se cesty efektivního rozvoje! Hodně štěstí a úspěchů všem, kteří jsou zaneprázdněni posilováním a posilováním státu!
 3. 12061973
  12061973 26. července 2013 15:58
  +2
  [B]řekla šéfka agentury Naděžda SINÍKOVÁ.[/b] opět moje teta koupí byt v centru Moskvy s 20 pokoji.
  1. vojenský
   vojenský 26. července 2013 16:16
   +3
   Citace: 12061973
   [B]řekla šéfka agentury Naděžda SINÍKOVÁ.[/b] opět moje teta koupí byt v centru Moskvy s 20 pokoji.

   určitě koupí...a není sama...
   http://www.forbes.ru/news/235029-samoi-vysokoi-zarplata-gossluzhashchih-v-2012-g
   odu-okazalas-v-apparate-medvedeva
  2. S-200
   S-200 26. července 2013 16:45
   +1
   Citace: 12061973
   teta zase koupí byt v centru Moskvy s 20 pokoji.

   No, ona nebude bydlet na nádraží Kursk! pláč
   1. vojenský
    vojenský 29. července 2013 15:37
    0
    Citace: S-200
    No, ona nebude bydlet na nádraží Kursk!

    pokud se vám nelíbí Kursky, nechte ho bydlet na Kyjevském ... v hlavním městě je spousta stanic ... mrkat
  3. vladimirZ
   vladimirZ 27. července 2013 17:37
   +1
   Obecně, proč potřebujete zprostředkovatelská kancelář mezi ministerstvem obrany a vojensko-průmyslovým komplexem?
   Pomoci rozpočtu peníze "snížit"? V Rusku je tedy více úředníků než v celém SSSR.
   Specialisté ministerstva obrany, lépe než jakékoli „dámy“ z Federálního úřadu pro zásobování zbraní, vědí, co potřebují. Vojenští specialisté by měli vydávat pokyny průmyslu, CO a JAKÉ výkonnostní charakteristiky jsou potřeba, a ne pomádované „dámy ze Serďukova“.
   "Federální agentura pro zásobování zbraní, armády, speciálního vybavení a materiálu" zůstala podle výsledků činnosti nezapomenutelného "efektivního manažera" Serdjukova.
   Další zprostředkující článek v systému ministerstva obrany a vojensko-průmyslového komplexu, který má „spotřebovat rozpočtové peníze“.
   1. vojenský
    vojenský 29. července 2013 15:39
    0
    Citace od vladimirze
    Další zprostředkující článek v systému ministerstva obrany a vojensko-průmyslového komplexu, který má „spotřebovat rozpočtové peníze“.

    dobrý ORIGINÁLNĚ navrženo...
 4. S_mirnov
  S_mirnov 26. července 2013 17:44
  +3
  Etit, "Efektivita a otevřenost" - no, teď armáda určitě začne nakupovat domácí odstřelovače místo buržoazních ..
  http://www.youtube.com/watch?v=Q5orp3C7twg
  Ale o otevřenosti..
  "Federální bezpečnostní služba (FSO) nakupuje 20 psacích strojů, například značky Triumph Adler TVEN 180, pro tisk tajných dokumentů za celkem 486,5 tisíc rublů. Odpovídající objednávka z 3. července byla zadána na portál veřejných služeb."
  Nejlepší elektronická správa dokumentů!
  1. poquello
   poquello 28. července 2013 04:29
   +1
   Citace: S_mirnov
   Etit, "Efektivita a otevřenost" - no, teď armáda určitě začne nakupovat domácí odstřelovače místo buržoazních ..


   Nebo čínské, ale stále můžete nastavit omezení v nákupech a jak je kontrolovat ve výrobních zakázkách. TE i v případě dvoupřevozu technické procesní dokumentace - hlavním kritériem pro e-biding je cena. Nezbývá než doufat, že bude existovat plnohodnotný systém hodnocení nedostatku ryb. Ale věta z článku je velmi alarmující -
   "Zároveň se agentuře podařilo dosáhnout poměrně působivých rozpočtových úspor - 2,9 miliardy rublů."
 5. Yuri Ya.
  Yuri Ya. 26. července 2013 21:07
  +3
  Citace: MG42
  Jsou někteří, kteří nabízejí uzavřené <+> nebo <-> k argumentaci každé <mínus>. Představuji si, že je první komentář, řekněme = je 70 plusů a 50 mínusů, za ním je řetězec 50 komentářů, proč mínus, pak začne odpověď, dobře, když mínus, a já vám dám mínus a téma je ztraceno.
  Na druhou stranu, pokud víte, kdo dává mínus, peklo ví, každý reaguje jinak, nemusí to být nutně <nepřítel>, ale prostě neochotný oponent v konkrétním tématu. Dávám, když nesouhlasím <-> když souhlasím <+>, nejvíc prostě nedávám nic..

  Тоже считаю ни к чему это. А то ещё через месяц настигнет этот "-", уж и забудешь где коменты писал. Хотя и бывает интересно иногда и ответить тоже.
  1. MG42
   MG42 26. července 2013 21:23
   +3
   Citace: Yuri Ya.
   Taky si myslím, že je to zbytečné. A pak za měsíc toto "-" předběhne

   Ещё смешнее когда <минус> за то что <минуснул моего друга> , ни к чему это, тем более это обсуждать в комментариях.. Вот пример как обсуждение этой статьи пошло не по теме..
 6. poquello
  poquello 27. července 2013 03:21
  +1
  "vyhlášení otevřených výběrových řízení v elektronické podobě vydrží až 24 hodin"

  Odstavec! Také se ptají, proč je obranný průmysl na hovno.