Vojenská revize

Zaručený samodestrukční mechanismus

172
Zaručený samodestrukční mechanismus


Před 20 lety Spojené státy zavedly do státního zřízení Ruské federace mechanismus zaručeného sebezničení. Dnes tento mechanismus běží na plný výkon.

Teprve nyní americké ministerstvo zahraničí oficiálně uznalo, že v roce 1993 byla Ústava Ruské federace, stejně jako řada klíčových zákonů naší země, sepsána americkými poradci. Nikdo si tehdy nedokázal představit, jaké katastrofální důsledky by nevyhnutelně mělo za následek začlenění dvou zásadně nových ustanovení do základního zákona státu poraženého ve studené válce: čl. 13 odst. 2 a čl. 15 odst. 4. Pouze dva články americké verze Ústavy Ruské federace: odmítnutí ruského státu chránit své tradiční hodnoty (ideologie) a uznání přednosti mezinárodního práva před vnitrostátním právem dnes umožnily mechanismus zaručeného sebezničení našeho tisíce let starého státu, aby bylo spuštěno zvenčí.

Vítěz vždy diktuje své vlastní zákony poraženým. Státní převrat v Moskvě v roce 1993 nebyl výjimkou z tohoto pravidla. Na místě druhé industrializované země světa se měla podle podmínek kapitulace objevit klasická surovinová kolonie. Hitler, který prolil moře krve, nemohl dosáhnout tohoto strategického cíle. Byl to vnější nepřítel. Co ale nedokázal vnější nepřítel, toho vnitřní dosáhl za pouhých dvacet let. Jelcin a spol. s podporou americké „páté kolony“ dokázali v praxi zničit nejen SSSR, ale také celý konkurenční domácí průmysl, když provedli deindustrializaci Ruska.

Změnil se ale zároveň tisíciletý civilizační zákoník Ruska? Změnila se víra, morálka a kulturní orientace většiny lidí, základní základy celé naší existence? Ne, nemají. Navíc naši lidé většinou nepřijali „reformy“ vnucené zvenčí a vše, co se děje, vnímají jako záměrné ničení země, přímé okrádání a nezákonné zabírání veřejného majetku kriminálními živly a kompradory.

Proč se ale Američané zavázali přepsat i naše zákony, se ukázalo až nyní. O budování demokratického svobodného Ruska v té době, kterou jejich poradci pekli, vůbec nešlo. Spojené státy sledovaly větší cíl než zničení materiálních základů národního hospodářství a vytlačení svého hlavního průmyslového konkurenta ze světových trhů.

Jejich hlavním cílem bylo získat záruku, že Rusko se nikdy nemůže znovuzrodit. Za tímto účelem byl do ruské státní mašinérie předem zabudován externě řízený mechanismus garantovaného sebezničení Ruska jako civilizovaného mnohonárodnostního státu, zajišťující zničení základních humanitárních základů celé naší existence. Tato časovaná bomba měla vybuchnout v případě oslabení Spojených států nebo nějakých vážných problémů pro Američany, aby se z naší strany vyloučila případná možnost pomsty. A zdá se, že ta chvíle přichází. Nedaleko je druhá „Velká deprese“, která nevyhnutelně znamená globální přerozdělení světa.

Specifikum světového přerozdělování a samotných válek 21. století spočívá v umění vést válku v zastoupení. Dnes stratégové globální transformace současně používají dvě formy násilného vlivu na země bohaté na zdroje: vnější a vnitřní. Zároveň je „vnitřní“ zmatek navržen tak, aby zničil základní základy společnosti a vytvořil výživné protestní prostředí pro dodávání „potravy pro děla“ islamistickým radikálním sítím k provádění „vnější“ agrese.

Vliv vnější síly
dnes probíhá tradiční formou přímé vojenské agrese, avšak bez použití vlastních armád, s výjimkou jejich zpravodajských, komunikačních, dopravních, logistických a řídících prostředků, včetně vojenských instruktorů. V některých případech, jako například v Libyi, byly z bezpečné vzdálenosti použity bombardéry a řízené střely letectva a námořnictva.

Hlavní podíl na vnějším útoku je přitom v použití potravních děl ideologicky motivované armády mezinárodních wahhábistických teroristů (salafistů), zformovaných z totalitních sekt v islámu historicky ovládaných Anglosasy a jejich síťových bojů struktur.

Vnitřní destruktivní účinek je založena na spuštění mechanismu zaručeného sebezničení zvenčí účelovým využitím síly státního donucování a institutu práva. Proč stačí přeorientovat národní právní systém a represivní mechanismus státu, který jej zajišťuje, k destrukci tradičních duchovních, mravních a národně kulturních hodnot, včetně instituce rodiny. Místo primátu kolektivistických principů je třeba postavit do popředí principy individualismu. Stará pravda: je těžké ulomit trs klestu, ale lámat hůl za hůlkou je snadné.

Nahrazení domácího práva falešně chápaným mezinárodním je ve skutečnosti procesem jeho nahrazení zvláštním druhem domácího koloniálního práva, které vítěz vnucuje poražené straně. Legalizovaná priorita „mezinárodního práva“ a bezmyšlenkovité vypůjčování si norem a zvyků, které jsou našemu lidu cizí, zatímco stát odmítá chránit své vlastní tradiční hodnoty (národní kulturu a ideologii), umožňuje využít plnou moc. státního represivního aparátu zničit samotné základy společnosti. Poté bude definitivní zničení základních tradičních hodnot, instituce rodiny, mateřství a dětství provedeno ve skutečnosti vlastníma rukama - rukama prohloupených a rozdělených krajanů.

Vzhledem ke zvláštní úloze a schopnostem národního právního systému při ničení a zachování země na něj měli dohlížet výhradně důvěryhodní a loajální lidé. Nelze se proto divit, že právní a soudní systém státu byl vydán do rukou Dmitrije Medveděva a jeho lidu, stejně jako památná reforma systému domácího školství a vědy. V tomto ohledu prohlášení D. A. Medveděva, který v době, kdy byl prezidentem Ruské federace, uvedl, že historie ruskému státu je teprve... dvacet let. Předvídatelné selhání jeho programu dostupného bydlení. Seznam pokračuje.

Nemyslím si, že tento státník je tak naivní, aby upřímně věřil v transmigraci duší nebo možnost změnit národní sebeidentifikaci a všemi svými činy demonstroval touhu svého týmu násilně evropeizovat ruské a jiné původní obyvatele Ruska. . Ve skutečnosti, aby nás Němci nebo Anglosasové tak milovali v jejich srdcích...
To je zásadní rozdíl mezi postojem Medveděva a postoje Putina, který v roce 2007 zahrnul naše argumenty téměř doslovně ve svém projevu k Federálnímu shromáždění, když hovořil o podstatě národní myšlenky. V té době jsme otevřeně varovali liberály v Kremlu, že už 90 let si pod sebou marxisté i liberálové podřezávají větve a snaží se vnutit našemu lidu duchovní, morální a kulturní hodnoty, které jsou jim cizí, což s sebou nese nepřijatelně vysoké riziko zničení našeho státu. Ale po správných slovech z vysokého kremelského pódia nikdy nenásledovaly žádné skutečné činy.

Ale koneckonců to byla naše země s celou svou tragickou historií po roce 1917, která pomohla objevit a formulovat zákon nenahraditelnosti společenských norem, zaplatila za to hodně krve. Zákon je formulován takto: Společenskou normu vyššího řádu nelze nahradit normou nižšího řádu. Přitom pouze celý soubor sociálních regulátorů (1. Náboženská 2. Mravní 3. Kultura jako pozitivní zkušenost předků a instituce rodiny - jazyk, folklór, vzdělání, věda, instituce rodiny atd.). 4. Právo 5. Politika) spolu s ekonomickým regulátorem nejnižší, šesté úrovně ve své nerozlučné jednotě umožňují koordinovat a harmonizovat vztahy ve společnosti.

Je zcela zřejmé, že nic nového nenahradí a nemůže nahradit cílevědomě ničené ideály, hodnoty nehmotného řádu a staletími prověřené národní tradice. Lámání není budování. Protože nikdy nebude možné udělat z Ruska Němce nebo Angličana, nahradit pravoslavnou etiku protestantskou a nahradit nepoznanou ruskou duši, božskou lásku a křesťanskou morálku holou racionální kalkulací. Pro Rusa je koneckonců dobrá smrt pro Němce. A nikdo neprokázal, že opak není pravdou. S Brity je všechno ještě horší a zanedbávané.

Na rozdíl od těchto „pokročilých“ nositelů ostrovní ideologie by naše „zaostalé“ muže nikdy nenapadlo udělat se svými ženami to, co jim „osvícení“ Britové v praxi provedli, když v zápalu boje proti čarodějnicím upalovali všichni v sázce.jejich krásné ženy. Ale koneckonců, jak správně řekl klasik, je to krása, která zachrání svět. Proto se nyní nelze divit, proč nad sebou všechny následující generace Angličanů mávly rukou a převedly vzájemné vztahy na racionální peněžní základ, přičemž každou místní prostitutku upřímně považovali za skutečnou dámu a přitažlivě vyhlížejícího gaye jako její plná a plná, jak se nyní ukazuje, náhrada. Po zahrnutí vlastních bakalářských myšlenek a principů chování do základního zákona naší země se Anglosasové, zdá se, mohou brzy pokusit po nás požadovat, abychom zopakovali svůj historický „čin“ ve vztahu ke své lepší polovičce, aby později , z beznaděje nás donutí přejít na manželství osob stejného pohlaví. Okamžitě udělám rezervaci, že se to nestane, protože naše krásky mohou vstoupit do hořící chatrče, zastavit cválajícího koně a utopit kteréhokoli Brita v ledové díře. Není pro ně, ubohé vyděděnce, aby nás učili, jak milovat ženy a rodit děti.

Když budu mluvit vážně, je naprosto jasné, že pokud stát nebude chránit své hodnoty, včetně instituce rodiny, mateřství a dětství, pak to budou dělat ostatní (nebo pokrytecky prohlásí, že budou). Navíc, když stát sám začne ničit základní hodnoty, pak všichni, kdo nesouhlasí, začnou přecházet na stranu jeho nepřátel.

Naši geopolitičtí odpůrci tomu všemu velmi dobře rozumí a kompetentně to využívají. Nevyhnutelný masový protest proti zničení samotných základů naší existence, způsobený anglosaskou „minou“ zasazenou do systému ruského vnitrostátního práva, tak vytvoří nezbytnou živnou půdu pro naplnění sítě wahhábistů nesmiřitelnými bojovníky. teroristické organizace šířené stejnými hráči.

Vnější forma vojenské agrese určuje nutnost neustálého doplňování teroristických skupin potravou pro děla. Válka potřebuje mladé bojovníky. Ideologové totalitních sekt se proto snaží přilákat do svých řad především mladé lidi. Nejlépe tvrdohlaví, temní a nevzdělaní mladí muži a dokonce i teenageři, s nimiž bude snadné vše zredukovat na primární lidské instinkty a nízké vášně.

Všimněte si, že princip vytváření totalitních extremistických sekt v různých náboženských denominacích je stejný a je založen na pýše nezralé mysli. Pastí pro mladé mysli je to, že radikálové používají stejný klamný protestantský návrh na přímé poznání pravdy prostřednictvím Koránu nebo Bible, s vyloučením vlivu všech prostředníků (duchovní a morální autority, instituce církve nebo mnišství, ikony, památky hmotné kultury a historických tradic, rodiče a příbuzní ... ). Stejně jako dnes se v různých zemích světa Anglosasové a Izraelci snaží překroutit a zničit význam základních společenských norem a regulátorů se zaměřením na destrukci instituce rodiny, mateřství a dětství, morálky a spirituality. . Poté se mladý muž snadno stává objektem ideologicky motivované manipulace s přímým apelem na své nejnižší pudy.

Je snadné svést netrpělivého a netolerantního mladého hrdého muže tím, že mu vnuknete iluzi okamžitého řešení nejsložitějších rozporů pomocí ... fyzické likvidace disidentů. Není třeba studovat a pracovat, hlavně přemýšlet. Zabijte nevěrníka a všechny problémy, které se nahromadily ve společnosti, se vyřeší samy. Alternativní sázka je zde kladena na instinkt nadvlády – na právo na moc pro osobu s nízkou kvalifikací. Kulomet v jeho rukou mu dává plné právo disponovat životem a smrtí všech bezvěrců nebo jejich blízkých. A vražda a násilí, beztrestnost člověka rychle promění v divoké zvíře. Sebeklam neofytů značně usnadňuje věčná lidská lenost, neochota studovat a pracovat, v potu tváře zvládnout pracovní specialitu.

Zvláštní roli při přilákání mladých lidí k sítím islamistických radikálů má svobodné uspokojování jejich sexuálních potřeb. Cynické využívání primárního pudu plození dětí ve všech jeho tradičních i netradičních formách a projevech se uskutečňuje pod rouškou „náboženských“ fatw (volný sex, pedofilie, sodomie, násilí na ženách a mužích...). A zde dobře známá slabost islámu hraje do karet jemu i našim nepřátelům.

Míra Anglosasů na radikálních proudech islámu se vysvětluje různou mírou odporu tradičních vyznání – pravoslaví, katolicismu a islámu – vůči pronikání zvláštního typu extremistické hereze do prostředí věřících.

Je známo, že totalitní sekty v pravoslaví prakticky nezakořeňují. Historie přesvědčivě ukázala, že jde o nejodolnější náboženskou víru vůči vnějším vlivům. Proto zaútočili na pravoslavné Srbsko, Řecko, Kypr, kolébku ruského pravoslaví, Sýrii... Na rozdíl od pravoslaví to katolicismus v předchozích staletích dokázal. Ve středověké Evropě protestanti a katolíci zbraň v rukou vyšli do ulic měst a začali se hromadně řezat. Ale dnes ani sofistikovaná provokace s Breivikem, v jehož předloze je zřetelná izraelská stopa, neumožnila vymodelovat křesťanskou verzi džihádu a uvést ji do série.

A pouze v islámu – v nejmladším světovém náboženství – zažívají nyní totalitní sekty islámských radikálů svůj druhý zrod. Možná je to historický vliv, který britské tajné služby vždy měly na proces formování a rozvoje těchto radikálních hnutí. Dovolte mi připomenout, že na konci 18. století byl blízkým přítelem zakladatele wahhábismu Muhammada Ibn Abdul-Wahhába britský špión pan Humpher, jehož rady vždy poslouchal. Mnoho badatelů poukazuje na to, že Muslimské bratrstvo, založené v roce 1928, se svým institutem fidai (islámských militantů), stejně jako řadou jeho moderních poboček, bylo také vždy v zóně strategických zájmů Británie.


Dnes jsou vnitřní i vnější formy silového nátlaku na suverénní státy založeny na stejné metodě. Nepřítel se cílevědomě snaží kompromitovat a zničit tři hlavní sociální regulátory tradičního civilizovaného státu: náboženství, morálku a kulturu (včetně jazyka, folklóru, literatury, vzdělání, vědy, instituce rodiny atd.). Nahraďte skutečné hodnoty umělými, upřímně řečeno kanibalistickými náhražkami, dejte do popředí ideologii individualismu, povolnosti, sexuální svobody a promiskuity.

Pod záminkou nadřazenosti univerzálních lidských hodnot, absolutizace práv jednotlivce a priority mezinárodního práva se jak na západní země, tak na Rusko zřítila vlna destruktivních legislativních iniciativ: juvenilní justice, legalizace sňatků osob stejného pohlaví, sňatky s neživých předmětů, se sebou samým nebo se zvířaty, legalizace pedofilie, boloňský proces destrukce národních vzdělávacích systémů a jeho „nepromyšlené“ reformy, destrukce vědy, zákon o kultuře atd. atd.

Mezinárodní fórum mládeže „Morální imperativy v právu, vzdělávání, vědě a kultuře“, které se konalo ve dnech 16. – 17. května 2013 v Belgorodu, organizoval profesor, doktor práv. Elena Safronová a její spolupracovníci snad poprvé viditelně a konvexně odhalili přítomnost nebezpečné systémové závady v našem státním stroji – přítomnost v něm mechanismu zaručeného sebezničení základních základů společnosti a státu, který před dvaceti lety Američané záměrně zabudovali do našeho domácího právního řádu, stejně jako četné náznaky počátku spouštějí tento nebezpečný proces. Účastníci konference provedli podrobnou analýzu různých aspektů a aspektů problému, která na systémové úrovni odhalila následující. Dnes se téměř ve všech strategicky důležitých humanitárních oblastech a sférách našeho života spouští vnitřně koordinovaný proces jejich vědomé deformace státním nátlakem. Co usnadňují nové normy ruského právního systému, vypůjčené ze systému mezinárodního práva.

Takže v jediném balíčku legislativních iniciativ odborníci Ljudmily Rjabičenkové okamžitě našli 9 zákonů zaměřených na zničení instituce rodiny, mateřství a dětství (z iniciativy B. Altshullera dva zákony: č. 1 a č. 2 . Č.1. Zákon č. 42197-6 FZ „O změně a doplnění některých právních předpisů Ruské federace o provádění společenského patronátu a činnosti opatrovnictví a opatrovnických orgánů“ za nucenou kontrolu rodin a odebírání dětí z jakékoli rodiny. č. 2 Zákon č. 3138-6 FZ "O veřejné kontrole zajišťování práv sirotků a dětí ponechaných bez rodičovské péče". Z iniciativy E. Lakhové (od roku 2003) a E. Mizuliny (od roku 2008) zákon č. 3. Zákon č. 284965-3 FZ „O státních zárukách rovných práv žen a mužů“ („O státních zárukách rovných práv a svobod mužů a žen ao rovných příležitostech při jejich uplatňování“). Tam, kde je samotný pojem sexu rozmazaný, stejně jako pojem rodičovství. č. 4. Zákon č. 617570-5 FZ "O kultuře v Ruské federaci", navržený tak, aby zničil morální složku kultury a nahradil ji jakýmikoli abstraktními kudrlinkami a perverzemi ve stylu Marata Gelmana, aby kulturu nahradil antikulturou. č. 5. Zákon č. 38463-6 „O přistoupení Ruské federace k Úmluvě o jurisdikci, rozhodném právu, uznávání, výkonu a spolupráci v oblasti rodičovské odpovědnosti a opatření na ochranu dětí“ (Haagská úmluva z roku 1996). č. 7. Dohoda mezi Populačním fondem OSN (UNFPA) a Meziparlamentním shromážděním SNS o spolupráci při podpoře reprodukčního zdraví a práv s její linií na redukci populace.#8. Vzorový zákon o reprodukčním zdraví a právech - nechvalně známá sexuální výchova školáků, potraty. č. 9. Návrh zákona FZ-"O komisaři pro práva dítěte"). Seznam pokračuje.

Hlavní závěry:
1. V ruském právním systému byla identifikována skrytá, záměrně organizovaná systémová vada, která má nepřijatelně vysoké riziko spuštění procesu zaručené sebezničení, zničení základních základů naší společnosti a státu. Sebedestrukce začíná cíleným útokem na instituci rodiny, mateřství a dětství.

2. Byla vytvořena přímá souvislost mezi procesem destrukce našich tradičních duchovních, mravních a národních kulturních hodnot metodami státního nátlaku s dalším negativním procesem - šířením terorismu a radikálního wahhábistického islámu v Rusku.

Pro minimalizaci negativních důsledků těchto procesů je nutné provést příslušné změny v Ústavě Ruské federace, pozastavit proces bezmyšlenkovitého přejímání nových norem mezinárodního práva do systému vnitrostátního práva Ruské federace a provést důkladnou analýzu. o rizicích možných negativních důsledků takových půjček; s přihlédnutím k výše uvedeným problémům vytvořit systém mezioborového komplexního zkoumání nových legislativních iniciativ a praxe vymáhání práva.


Na závěr zopakuji zřejmou myšlenku: pokud stát nebude chránit naše tradiční hodnoty, pak tento proces povedou jeho nesmiřitelní odpůrci.
Autor:
Původní zdroj:
http://www.anna-news.info/node/11556
172 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. borová šiška
  borová šiška 1. června 2013 15:32
  +8
  Интересно, как всё это можно изменить,когда у теперешней конституции РФ есть "гарант".
  1. Genady1976
   Genady1976 1. června 2013 16:07
   +22
   Zaručená změna Ústavy Ruské federace a.
  2. Velké Rusko
   Velké Rusko 1. června 2013 16:11
   +14
   Zákon č. 3138-6 FZ „O veřejné kontrole zajišťování práv sirotků a dětí ponechaných bez rodičovské péče“. Z iniciativy E. Lakhové (od roku 2003) a E. Mizuliny (od roku 2008)

   zákon číslo 3. Zákon č. 284965-3 FZ „O státních zárukách rovnosti práv žen a mužů“ („O státních zárukách rovných práv a svobod mužů a žen a rovných příležitostí pro jejich realizaci“). Kde se stírá samotný pojem sex, stejně jako pojem rodičovství


   Abych byl upřímný, moc nechápu jak. veřejná kontrola zajištění práv sirotkůa státní záruky rovných práv mužů a žen a rovných příležitostí k jejich realizaci podkopávají základy naší společnosti a státu. jištění


   Roller na téma.


   1. Komentář byl odstraněn.
    1. skeptik
     skeptik 2. června 2013 10:07
     +1
     Citace: Kluziště
     Takže koneckonců můžete dát pokyn nějakému Lee Harvey Oswaldovi, aby vymazal úsměv...
     Nerozumím. Ve světě je teď tolik terorismu, tolik nevyrovnaných psychopatů. Ve Státech si jednou za měsíc někdo na ulici otevře panáka, pak něco vybouchne. Může se po tom všem ten parchant dostat pod zbloudilou kulku? Je to opravdu tak těžké?


     Nejnepříjemnější je, že vše je podle Nekrasova: "Tady k nám pán přichází - pán nás bude soudit." Jak je pro mě hnusné si uvědomit, ale všichni jsme postaveni na stejném principu. Kéž by někdo...

     Ano, nikdo na ně nesáhne, protože každý myslí i na svou košili, která je blíže k tělu. A tak budeme ronit slzy na klavech a "s ušlechtilým rozhořčením" mínus ti, kteří se odvážili vyjádřit skutečný stav věcí. Zřejmě, dokud nový „bironismus“ důkladně nerozdrtí kauzální místa ruských rolníků, bude tento stav posouván dále. Jen kdyby nebylo pozdě...
    2. AleksUkr
     AleksUkr 2. června 2013 13:58
     0
     Lhůta pro přilákání vypršela... Putin to tedy vystavil veřejnosti. Přesněji propagováno...
    3. Simon
     Simon 2. června 2013 14:01
     0
     A kdo bude zatýkat! V té době byli u moci všichni jeho přátelé a chmatáci a Jelcin pil, o stát a lidi se nestaral. Všichni pracovali pro amery, Jelcin dokonce tančil ve státech jako klaun s chlastem.
    4. nycsson
     nycsson 2. června 2013 14:36
     0
     Citace: Kluziště
     A proč nebyla tato zrzavá mrcha zatčena přímo ve studiu, před televizními kamerami?!

     A proč je Jelcin vychvalován, pojmenovány po něm knihovny, staví se mu pomníky? Proč? Za to, že spolu s Gorbačovem zruinoval a propil SSSR?
   2. APASUS
    APASUS 2. června 2013 10:38
    +1
    Citace: GreatRussia
    Roller na téma.

    Nevybírali jsme peníze, ale ničili komunismus!
    Chubais


    V prvních řádcích videa.
    Z chudáka se však zázrakem stal milionář, kufr s penězi vynesla mávnutím ruky, asi?
    1. Simon
     Simon 2. června 2013 14:04
     0
     Foukal vítr a ten vítr byla jeho špinavá ruka.
  3. astra
   astra 1. června 2013 16:21
   +15
   Pouze dva články americké verze Ústavy Ruské federace: odmítnutí ruského státu chránit své tradiční hodnoty (ideologie) a uznání přednosti mezinárodního práva před vnitrostátním právem dnes umožnily mechanismus zaručeného sebezničení našeho tisíce let starého státu, aby bylo spuštěno zvenčí.

   Co brání úřadům ve zrušení těchto 2 článků ústavy? vždyť HDP má veškerou moc a většinu ve Státní dumě a Radě federace, stačí jen chtít. A pokud tyto 2 články nezrušíme, tak vláda stále závisí na těch, kteří trvali na přijetí 2 článků ústavy. Nejasný.
   1. Genady1976
    Genady1976 1. června 2013 16:32
    +5
    Jasnější nikde
   2. annenkov242
    annenkov242 1. června 2013 17:10
    +26
    Stalin se stal pánem situace uvnitř státu uprostřed 2. světové války, ale Putin stále musí čistit a čistit Augejské stáje, které sabotují formování Ruska jako nezávislého státu, ústavou počínaje a Ústředním konče Banka.
    A my jsme POVINNI, ve jménu budoucího RUSKA, k tomuto procesu přispět!!!
    1. Dilshat
     Dilshat 1. června 2013 21:32
     +11
     Proč to dlouho čistí.Spíš napodobenina.
     1. Karabin
      Karabin 1. června 2013 22:55
      +10
      Citace: Dilshat
      Jak dlouho uklízí.

      Problémem je zde nedostatek potřebného vybavení. Zdá se, že s vesly z galejí není čištění dobré.
     2. 89501358976
      89501358976 2. června 2013 07:18
      +4
      S tou napodobeninou naprosto souhlasím!!!!!možná byl také rekrutován zpět v Německu.To se nikdo nedozví.
     3. Sams
      Sams 2. června 2013 09:29
      0
      Citace: Dilshat
      Jak dlouho uklízí.

    2. Žebravka
     Žebravka 1. června 2013 22:06
     +10
     Citace z annenkov242
     ale Putin ještě musí čistit

     jištění Dovolte mi, abych se vás zeptal: to znamená, že to dosud neudělal?
     Tolik let u moci, ale on ještě „ještě musí“?
     Zdá se mi, že ještě za 5-6 let bude muset "uklízet" Augejské stáje, bojovat (ještě jednou) proti korupci, pozvednout zemědělství, pozvednout vědu na světovou úroveň atd.
     Plány - hodně! lol
     1. zvereok
      zvereok 1. června 2013 22:55
      +4
      Citace: Ribworth
      Tolik let u moci, ale on ještě „ještě musí“?


      On / vládní agentury nyní skutečně bojují, další otázkou je, proč v Číně mohou být úplatkáři zastřeleni v Singapuru, ale nemáme 37 let. Máme věž, ale mrzne...

      Obecně platí, že existuje vůle, existuje síla, ale není síla vůle.

      A to, že s sebou nemůžete tahat peníze do rakve, by pro mnohé bylo vystřízlivění. Ale pod věže bude posláno i mnoho nevinných lidí.
      1. SASCHAmIXEEW
       SASCHAmIXEEW 2. června 2013 15:42
       0
       Nebude potřeba lala, nebude víno, ale lidi znají své "hrdiny" od vidění ... Ale nebude 37, bude 2014 !!!
       1. zvereok
        zvereok 2. června 2013 16:27
        -1
        Citace ze SASCHAmIXEEW
        Nebude potřeba lala, nebude víno, ale lidi znají své "hrdiny" od vidění ... Ale nebude 37, bude 2014 !!!


        Představte si, že máte velmi krásnou manželku a vysoký úředník na ni upřel zrak. Z vězení máte vy / vaši příbuzní alespoň šanci dokázat, že nejste velbloud, ale ze záhrobí je pryč.
     2. 70 LTL
      70 LTL 2. června 2013 07:58
      +5
      Naprosto souhlasím – kde se ohřál Medveděvův „kamarád“? Copak nevidí, že už probíhá sebezničení? Co dělá ve jménu??? Nevyjasňujte!! Mláďata Enlcinova hnízda dravě ničí Rusko - co je žene ???
     3. Kombitor
      Kombitor 2. června 2013 09:21
      +4
      Pokud někomu časové období 13 let nic neříká, srovnejte SSSR za roky 1945 - 1958 (nezapomeňte v jakém stavu země byla po válce) a Rusko za roky 2000 - 2013. Jen netrollit o ideologii, kultu osobnosti a represi. Porovnejte ekonomický stav země, probíhající sociální programy, bytovou výstavbu, posílení armády, zlepšení lékařské péče, školství, autoritu v zahraničně politické aréně. Prosím, nezapomeňte na stranické a státní úředníky. Co se jim tehdy za korupci a další zločiny dělalo (a bylo to vůbec?) a jak se cítí v pohodě teď, v těch uvolněných podmínkách, které jim HDP vytvořil. A pak si položte otázku, zda HDP vůbec „vyčistí Augejské stáje“? Nebo je to jen další "nudle" na uších putinoidů a křečků.
      annenkov242, položil sis takovou otázku?
      1. Nick
       Nick 2. června 2013 14:02
       0
       Citace: Kombitor
       Pokud někomu časové období 13 let nic neříká, srovnejte SSSR za roky 1945 - 1958 (nezapomeňte v jakém stavu země byla po válce) a Rusko za roky 2000 - 2013.

       V roce 2000 tato země již neexistovala. Byl zrazen Jelcinem, zničen, vydrancován, zbaven průmyslu, ztratil významnou část suverenity, Rusko. Politicky i ekonomicky nesrovnatelně slabší než SSSR, který ve světové válce vyšel vítězně.
       Citace: Kombitor
       . A pak si položte otázku, zda HDP vůbec „vyčistí Augejské stáje“? Nebo je to jen další "nudle" na uších putinoidů a křečků.

       Díky bohu, už se to čistí, navzdory všem amerikanoidům. Což je zřejmé, nejste "na rtu" ...
      2. AleksUkr
       AleksUkr 2. června 2013 14:03
       0
       Na PR tahy není čas...
      3. SASCHAmIXEEW
       SASCHAmIXEEW 2. června 2013 15:46
       0
       A na to se podíváme v případě Oboronservisu, netrvalo to dlouho ... Dlouho to nevytáhnou! Tak se pojďme podívat, kdo za co stojí: kdo je přítel a kdo nepřítel..
     4. AleksUkr
      AleksUkr 2. června 2013 14:01
      0
      A PŘEDLOŽTE SVÉ NÁROKY NA DALŠÍ OBDOBÍ...
    3. Karabin
     Karabin 1. června 2013 23:18
     +7
     Citace z annenkov242
     Putin musí ještě vyčistit a vyčistit Augejské stáje, které sabotují formování Ruska,

     Ano, už čistí mocí a hlavně. Zázvorové sračky vyčištěné v nanokoutku. A vám, „znovu vylíhnutým“ (C) (Yu. Boldyrev), vysvětlil, že to vůbec není sračky, ale cenný výstřel, oklamaný integrovanými bezpečnostními silami. Zelená, bývalá vojenská sračka, říká, aby se nám tak neříkalo, protože nám není 37 let.
     Citace z annenkov242
     A my jsme POVINNI, ve jménu budoucího RUSKA, k tomuto procesu přispět!!!

     Kdo jsme? A kde je ten proces? Pokud se cítíte nuceni podílet se na rekvizitách, pokračujte s brekotem. Právě tvoří nové hejno, pod hlasitým názvem "Lidová fronta". Tam budete mluvit a mluvit o velikosti Ruska, světlé budoucnosti a moudrém Pilotovi. A HDP zamíchá špinavý personál a vymění liberály, které tak nenávidíte.
     1. Vadivak
      Vadivak 2. června 2013 00:01
      +6
      Citace z Karabin
      Právě tvoří nové hejno, pod hlasitým názvem "Lidová fronta".


      А что думаешь можно избежать? Михаил Аркадьев, член Союза композиторов России, тоже не хотел, ан нет оказался членом. Союз архитекторов России отклонил предложение по вступлению в ОНФ но опоздали их уже внесли в списки членов, даже не уведомив руководство Союза, в общем как раньше в комсомол, люди-то с опытом те же из бывших
      1. AleksUkr
       AleksUkr 2. června 2013 14:05
       0
       U Komsomolu se stala chyba, ne všichni byli přijati... I když většina se chtěla připojit.
     2. klíčenka
      klíčenka 2. června 2013 06:15
      +3
      Citace z Karabin
      Ano, už čistí mocí a hlavně. Zázvorové sračky vyčištěné v nanokoutku.

      Proč je to moc hezké!Babičky nejsou mikroskopické a dají se odepsat! negativní
    4. ded10041948
     ded10041948 2. června 2013 00:34
     +2
     Už jsme měli jeden se sloganem "Proces již začal."
    5. Kombitor
     Kombitor 2. června 2013 09:12
     +3
     Putin se nechystá čistit vaše „stáje“. Za to ne, za 13 let do nich pustil tolik g..na, aby to později všechno uklidil. Stále věříte Führerovi?
     1. SASCHAmIXEEW
      SASCHAmIXEEW 2. června 2013 16:12
      -1
      Co znamená combo? Když intrikář, tak máme polovinu vládních intrikánů židovské národnosti (nebudou důvěru)! A s takovou vlajkou bys šel do pekla na poli... Hledej ve svém táboře Fuhrery, žijí v tobě Rockefellerové a další zmetka, jejichž vinou začínají všechny války! A doma si to zařídíme sami! Právě s opilou ebnashkou jste dokázali zmást ruský lid, brzy se vypořádáme se sionisty a zrádci, nebude se to zdát dost ....
    6. AntonR7
     AntonR7 2. června 2013 11:18
     +3
     Řekněte mi, je možné věřit Putinovi? Muž, který v Moskvě staví pomníky Achmatu Kadyrovovi na počest osoby, která vyzvala ke genocidě Rusů. Kdo blahopřeje Gorbačovovi k jeho narozeninám, muži, který přispěl k rozpadu SSSR? Možná Putin není tak docela jeho? Některé jeho činy jsou pochopitelné a vyvolávají sympatie, některé však vzbuzují podezření v destrukci ruské identity.
     1. AleksUkr
      AleksUkr 2. června 2013 14:07
      0
      Pomník je pravděpodobně za přejmenování Vítězné třídy na Putinovu třídu! A hlavně bez viditelné reakce z jeho strany.Jako samozřejmost.
    7. nycsson
     nycsson 2. června 2013 14:39
     +2
     Citace z annenkov242
     ale Putin stále musí čistit a čistit Augejské stáje, které sabotují formování Ruska jako nezávislého státu, počínaje ústavou a konče centrální bankou.

     A podle mě je nečistí, ale spíš ucpává!
   3. Orik
    Orik 1. června 2013 17:43
    +6
    V článku je to jasně uvedeno
    Co ale nedokázal vnější nepřítel, toho vnitřní dosáhl za pouhých dvacet let. Jelcin a spol. s podporou americké „páté kolony“ dokázali v praxi zničit nejen SSSR, ale také celý konkurenční domácí průmysl, když provedli deindustrializaci Ruska.


    Dvacet let, to je od roku 1993 do roku 2013. Všechno jde tak, jak má, kdo podepisuje nejnovější zákony? Prezident, například, verbálně mluvit proti mladistvým, HDP v předvečer nového roku na mazaný podmakhivaet mladistvých zákonů. A je to! Neměli byste se nechat vést k externímu PR, postupně hnisáme, vše zakrýváme vlasteneckou rétorikou.
   4. knn54
    knn54 1. června 2013 20:51
    +10
    astra: Co brání úřadům ve zrušení těchto 2 článků ústavy?
    Если всего ДВЕ статьи в Конституции запускают "процесс гарантированного самоуничтожения" страны - может, действительно,проблема не в Конституции?
    P.S Если в конституции прописан "приоритет международного права над внутригосударственным" , это уже конституция не суверенной державы...
   5. AleksUkr
    AleksUkr 2. června 2013 13:59
    0
    Jsou ještě pochybovači? POCHYBUJI!
   6. srha
    srha 2. června 2013 14:34
    +1
    Četl jste preambuli ústavy? A ten státní? Porovnat:
    R. "My, mnohonárodnostní lidé Ruské federace,"
    A. "My lidé Spojených států,"
    Zdá se, i když se již začínají dělit na národy. Ale dále...
    A. „Abychom vytvořili dokonalejší Unii, nastolili spravedlnost, zajistili vnitřní mír, zorganizovali společnou obranu, podpořili všeobecné blaho a zajistili nám a našemu potomstvu požehnání svobody, nařizujeme a přijímáme tato ústava pro Spojené státy americké." - kratší - my, pro sebe... Předmět napsal, bez ohledu na kohokoli a cokoli. Kritériem je blaho jeho a jeho potomků!
    R. „spojeni společným osudem na své půdě, prosazujícími lidská práva a svobody, občanský mír a svornost, zachovávající historicky založenou státní jednotu, založenou na všeobecně uznávaných zásadách rovnosti a sebeurčení národů, ctící památku předků, kteří nám zprostředkovali lásku a úctu k vlasti, víru v dobro a spravedlnost, oživili suverénní státnost Ruska a potvrdili nedotknutelnost jeho demokratického základu, usilovali o zajištění blahobytu a prosperity Ruska, vycházeli z odpovědnosti za naší Vlasti současným a budoucím generacím, uznávajíce sami sebe jako součást světového společenství, přijímáme ÚSTAVU RUSKÉ FEDERACE. - kratší - akceptovat - součást světového společenství, nedotknutelnost demokratického základu, obecně uznávané principy, prosazování práv a svobod spojených společným osudem - napsal podřízený objekt potvrzující svou podřízenost mýtickým "právům", "obecně uznávaným zásadám", jakési "demokracie" atd.

    Je třeba změnit celou ústavu comprador. Má koloniální nápad!
  4. požár
   požár 1. června 2013 16:51
   +5
   [I]Každý, kdo to zveřejní, překrucuje realitu.[Jak dovedně autor zkreslil v zájmu něčích zájmů vše, co bylo možné, článek je dělaný na zakázku a nikomu nedoporučuji, aby ho četl a autor, známý novinář Musin, nečekal takovou sprosťárnu od mu. A jelikož nevěřím, že to byl on, kdo napsal tento nesmysl, mám podezření, že ho někdo nastavuje a diskredituje.

   Článek 14
   1. Ruská federace je sekulární stát. Žádné náboženství nemůže být ustanoveno jako státní nebo povinné.
   2. Náboženská sdružení jsou oddělena od státu a jsou si před zákonem rovna.

   Článek 15
   1. Ústava Ruské federace má nejvyšší právní sílu, přímý účinek a platí na celém území Ruské federace. Zákony a jiné právní akty přijaté v Ruské federaci nesmí odporovat Ústavě Ruské federace.
   2. Orgány státní moci, orgány místní samosprávy, úředníci, občané a jejich sdružení jsou povinni dodržovat Ústavu Ruské federace a zákony.
   3. Zákony podléhají oficiálnímu zveřejnění. Nepublikované zákony neplatí. Jakékoli normativní právní akty dotýkající se práv, svobod a povinností člověka a občana nelze použít, pokud nejsou oficiálně zveřejněny pro obecnou informaci.
   4. Obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva a mezinárodní smlouvy Ruské federace jsou [i]součástí[/i] jejího právního řádu. Pokud mezinárodní smlouva Ruské federace stanoví jiná pravidla, než stanoví zákon, použijí se pravidla mezinárodní smlouvy.

   http://www.constitution.ru
   1. požár
    požár 1. června 2013 17:15
    +3
    článek byl vycucaný z prstu, zřejmě kvůli PR, protože náš právní a soudní systém má tradice SSSR a s tím nelze polemizovat a tyto body vnesly do našich životů něco nového:
    1) Člověk může být žalován, pokud porušil svobodu jiného.
    2) Tolerastia, která byla díky bohu poražena.
    3) Mnohá ​​ustanovení zákonů lze obejít, ale to je hloupá chyba myšlení a netrestání (korupce).
    4) Na str.15.p.4 je taková nenápadná slovesná - SLOŽKOVÁ ČÁST, což znamená jeden z, ale ne jediný, a to proto, že v reálném životě nefunguje ústava, ale vnitřní zákony které přijímají stát. Myslel.

    Ústava je formální seznam ustanovení, z nichž hlavní jsou zákony, podle kterých žijeme a podle kterých funguje soudní systém.

    Proč je nutné nafukovat takovou melodii, není jasné. PR Musina? Kdo obvinil Musina?
    1. xorgi
     xorgi 1. června 2013 17:31
     +5
     Podporuji: pokud nebude mezinárodní právo ratifikováno Státní dumou, nebude na území Ruské federace platné.
     1. AleksUkr
      AleksUkr 2. června 2013 14:11
      0
      Řekněte mi, prosím, jaký zákon navrhovaný k ratifikaci HDP by naše zkorumpovaná Duma neschválila?
    2. botanik
     botanik 2. června 2013 00:35
     0
     Citace z ohně
     článek byl vycucaný z prstu, zřejmě kvůli PR,


     Naprosto souhlasím. Vezmu za vás jakýkoli zákon, dokonce i "O včelařství v Ruské federaci" a dokáži, že všichni nepřátelé jsou nasraní polymery a včely jsou agenti USA, Británie a Gugu Dragon.
   2. GG2012
    GG2012 1. června 2013 17:29
    -3
    Citace z ohně
    Každý, kdo to zveřejní, překrucuje realitu.

    100% souhlas
    Považuji za divokost a cynickou lež ztotožňovat Slovany (Rusy, Ukrajince a Bělorusy) s židovskou mytologií.
    Navíc pokus udělat z židovské mytologie znovu ruskou ideologii je surovost!
    Sympatizanti židovských starozákonních pohádek mohou navštěvovat židovsko-ruské kostely, ale proč překážejí Státní moci a orgánům?!
    ROC je stejná sekta jako všichni ostatní.
    Stát by měl být nezávislý na náboženství!!!
    1. voronov
     voronov 1. června 2013 21:19
     +1
     Nezaměňujte judaismus s pravoslavím
     1. GG2012
      GG2012 1. června 2013 21:39
      -2
      Citace od voronova
      Nezaměňujte judaismus s pravoslavím

      Jo! Není to to samé, jen v našem obalu!
      Kdo uctívá „ortodoxní“ – židovského boha Jahve!
      Doporučuji vám pozorně číst Bibli.

      Yahweh (hebrejská výslovnost יהוה‎ akceptovaná v moderní vědě je Yahweh, Yahweh, varianta Jehova se nachází) je jméno Boha v judaismu a křesťanství, používané ve Starém zákoně (Tanakh). Podle Bible byl židovskému lidu zjeven skrze Mojžíše. V moderní ruštině je akceptována výslovnost s přízvukem na první slabice, ale pro hebrejský jazyk je typický přízvuk na slabice poslední, tedy Jahve [1].

      V ortodoxním křesťanství je jméno Jahve vhodné pro všechny tři osoby Božství.[19] , pod jménem Jahve se Mojžíšovi a prorokům zjevil Boží Syn (Ježíš před vtělením) [19]. Jahve je nazýván Otcem, protože je Stvořitelem, Zákonodárcem, ochráncem, Božstvem, nejvyšším a mocným Pánem.
      Synodální překlad zpravidla překládá tetragram (YHWH) slovem „Pán“.
      Výslovnost „Jehovah“ se v křesťanském světě používá již více než 200 let a je v této výslovnosti nejčastější [zdroj neuveden 119 dní], ale ve většině překladů Bible do ruštiny je velmi vzácná (př. 6 :3, poznámka pod čarou, Př. 15:3) a změněna na jiná jména (většinou Lord).
      1. Vadivak
       Vadivak 2. června 2013 00:19
       +7
       Citace z GG2012
       Kdo uctívá „ortodoxní“ – židovského boha Jahve!


       Мы Отцу, Сыну и Святому Духу, а вы князю мира сего
       1. Komentář byl odstraněn.
        1. skeptik
         skeptik 2. června 2013 10:30
         -7
         Citace z GG2012
         Váš skluz...
         Nemám nic společného s princem tohoto světa, ale ROC je jeho kancelář.
         Navíc opakování prázdných frází (což jsi udělal) ... duchovnu nepřidá.
         Kdyby se to přidalo ... výsledek by byl viditelný, ale tak ... jeden zilch! Omlouvám se za pravdu!
         To je celá vaše židovská spiritualita!
         A proč, ptáte se?
         Protože všechno v Bibli je NEPRAVDA!
         Běda! hořký NEPRAVDA!
         Kdyby to byla pravda, sám bych se stal oddaným křesťanem!


         A největší lží je Kázání na hoře Kristově.

         Hlavně ty body – nezabíjej, nekradeš, neprahni po dobru, manželce svého souseda atd.

         PS Mimochodem, hlavním rysem služebníků ďábla je popření víry v Boha. Aby...
         1. skeptik
          skeptik 2. června 2013 11:48
          -1
          Mimochodem, ti, co museli číst Horské kázání, o deseti přikázáních - ti je budou moci vidět (téměř jedna ku jedné) v mravním kodexu budovatele komunismu.

          Možná nevěříte v Boha, ale kdyby se každý držel těchto přikázání, náš svět by byl nejlepší.

          PS Bůh je v duši každého z nás, to prostě přichází, v různých časech a ne každému.
          1. TUMAN
           TUMAN 2. června 2013 12:01
           -2
           Citace: skeptik
           Mimochodem, ti, co museli číst Horské kázání, o deseti přikázáních - ti je budou moci vidět (téměř jedna ku jedné) v mravním kodexu budovatele komunismu.

           Dobře! Vždyť tu a tam jsou autoři Židé!
           1. SASCHAmIXEEW
            SASCHAmIXEEW 2. června 2013 16:51
            +1
            Že kodex komunismu napsali židé silně pochybuji.. A to, že nemají bibli, ale nepochybuji o tom, že se kdokoli podepíše pod Nekrást, nezabíjet a myslím, že to je pravda!!!Toto jsou univerzální lidské normy a ne proto, že je napsali Židé...
          2. skeptik
           skeptik 2. června 2013 13:39
           +1
           Zajímavé je, že zápory dávají satanisté, nebo prostě princip - není co říct, tak alespoň na ... ru?

           Nebo chce někdo říct, že slova: "nezabíjej, nekradeš, neprahej po dobru bližního" už nejsou aktuální a můžeš vytvářet bezpráví, jen proto, že pro tebe neexistuje bůh?
           1. skeptik
            skeptik 2. června 2013 13:57
            0
            Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvoje dny v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
            Nezabíjejte.
            Nezavádějte cizoložství.
            Nekraď.
            Neuvádějte nepravdivé svědectví proti svému sousedovi.
            Nepožadujte dům svého souseda; nepožaduji manželku svého souseda, ani jeho otroka, ani jeho otroka, ani jeho vola, ani jeho osla, nic, co je tvým sousedem.

            Mimochodem, ať už věříte v Boha nebo ne, ale pouze dodržováním těchto pravd budeme schopni pozvednout Rusko ze zlých duchů, které nasadili západní „dobrodinci“.

            Můžete alespoň mínus, ale já jsem se těchto pravd držel a budu držet, protože to je podstata našeho života.
           2. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 14:15
            -1
            Citace: skeptik
            Nebo chce někdo říct, že slova: "nezabíjej, nekradeš, neprahej po dobru bližního" už nejsou aktuální a můžeš vytvářet bezpráví, jen proto, že pro tebe neexistuje bůh?

            Nezabíjej, nekradeš, neprahej po dobru bližního – to je nenárodní a nenáboženská moudrost. Ale vkládání moudrých myšlenek do náboženských textů způsobuje, že náboženské lži vypadají jako pravda.
            A použití takového nástroje, jako je víra, dělá z náboženské lži fanatickou víru, která ospravedlňuje jakékoli šílenství, jako například: Tak to Bůh chce a všechno je od Boha.
           3. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 18:10
            +2
            Citace: skeptik
            Nebo chce někdo říct, že slova: „nezabíjej, nekradeš, neprahej po dobru bližního“ už nejsou aktuální


            Они были неактуальны в язычестве, там убийство считалось делом обычным это было красивое невинное развлечение. Поэт древней Греции Гомер восхищается прелестью этого процесса.
            Jako drozdi dlouhokřídlí nebo jako hrdličky v síti
            Celé hejno, které letělo na noc do svého ubytování, v pasti, v těsném závěsu
            Třesou se na pantech a jejich nocleh se stává rakví.
            Všichni na laně pověsili hlavu s hlavou;
            Každému svázaly krk smyčky a dostihla je smrt.
            Brzy s malým cukáním nohou se všichni najednou uklidnili.


            Zde je pohádkově krásný svět starověké Hellas
           4. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 21:22
            0
            Citace z Vadivak
            Zde je pohádkově krásný svět starověké Hellas

            Tak co Hellas? Mluvím o Slovanech, i když Řekové jdou hlavou dolů!
           5. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:39
            +2
            Citace z TUMAN
            Mluvím o Slovanech            Dobře, tady je citát pro vás.


            A pokud nesplníme výše uvedené, nechme nás prokleti Bohem, v kterého věříme, Perunem a Volosem, dobytčí bůhbuďme žlutí jako zlato a buďme sťati svými zbraněmi.
          3. SASCHAmIXEEW
           SASCHAmIXEEW 2. června 2013 16:43
           +1
           Ve všem s tebou souhlasím, ale každý má v duši svého vlastního Boha...
         2. Vadivak
          Vadivak 2. června 2013 18:03
          +2
          Citace: skeptik
          A největší lží je Kázání na hoře Kristově.

          Hlavně ty body – nezabíjej, nekradeš, neprahni po dobru, manželce svého souseda atd.

          Nejprve najděte rozdíly mezi 10 přikázáními a Kázáním na hoře.
        2. nenádherné
         nenádherné 2. června 2013 14:17
         0
         Takže VY jen hledáte křesťanství mezi Židy a pokusíte se ho poznat v klášteře, objevíte pro sebe spoustu nového. Ano a soudě podle vašeho tvrzení, "studovali SSSR v Komsomolský výbor z Velké sovětské encyklopie“
        3. Simon
         Simon 2. června 2013 14:22
         +1
         No, teď věříš svému yahveh?
       2. TUMAN
        TUMAN 2. června 2013 01:30
        +1
        Citace z Vadivak
        Мы Отцу, Сыну и Святому Духу, а вы князю мира сего

        Odpovězte prosím na mou otázku: Zde jsem Slovan a nevěřím v židokřesťanství, stejně jako v islám a jiná náboženství, ale v dávných dobách moji předkové, tedy Slované, uctívali své bohy a měli své vlastním náboženstvím. Pokud nevěřím v židokřesťanství, pak uctívám prince tohoto světa? Nebo nemohu být patriotem Ruska?
        1. Jelen Ivanovič
         Jelen Ivanovič 2. června 2013 02:10
         +3
         Slované neuctívali bohy, ale sobě rovné - své velké předky a hlavní mezi rovnými byl Rod, ale na rozdíl od svých předků byli vším, co existuje, zatímco velcí předkové jsou stejní jako my, ale po staletí oslavovaní.
         že islám, judaismus a křesťanství pocházejí ze stejného místa a mají stejný původ, je fakt.
        2. Vadivak
         Vadivak 2. června 2013 18:15
         +1
         Citace z TUMAN
         Zde jsem Slovan a nevěřím v židokřesťanství, stejně jako v islám a jiná náboženství, ale v dávných dobách moji předkové, tedy Slované, uctívali své bohy a měli své náboženství.


         Назовите великого ученого славянина-язычника. Не атеиста, а язычника. Это ответ на первый вопрос. Язычество тупик.

         Citace z TUMAN
         Pokud nevěřím v židokřesťanství, pak uctívám prince tohoto světa? Nebo nemohu být patriotem Ruska?


         Nepsal jsem to o vás, pokud jde o vlastenectví, samozřejmě můžete, ao židokřesťanství. Kdy všichni pochopíte, že Židé Krista nepřijali. Navíc se ho někteří pokusili zabít
         1. TUMAN
          TUMAN 3. června 2013 00:05
          0
          Citace z Vadivak
          Jmenujte velkého pohanského slovanského vědce.

          Ta otázka je prostě absurdní, to, že jste se takto zeptal, vypovídá o vašich duševních schopnostech.
         2. Jelen Ivanovič
          Jelen Ivanovič 3. června 2013 09:30
          +2
          pro začátek křesťanská církev nazývá pohany. ti, které církev mezi Slovany nazývala pohany, jsou ve skutečnosti pravoslavní, neboť svou víru nazývali pravoslaví.
          Русская православная церковь появилась только при Сталине. И православным христианство было названо только при Никонианской реформе! До этого оно называлось правоверным! Да и после очень долгое время - вплоть до начала 19 века продолжало называться правоверным, ну не хотели правоверные христиане называться православными.
          Před pokládáním takových otázek, jejichž absurditu naznačuje mlha, je potřeba se opravdu trochu zajímat o historii, jinak je v jedné otázce tolik trapasů.
      2. AntonR7
       AntonR7 2. června 2013 11:26
       -1
       Neopovažujte se hanit ruskou kulturu, pravoslaví a ruský duch (esence) světonázor jsou neoddělitelné, všechna náboženství mají něco do sebe, ale je absurdní je slučovat na jednu hromadu.
       1. TUMAN
        TUMAN 2. června 2013 11:54
        -1
        Citace: Anton R7
        všechna náboženství mají něco společného, ​​ale sloučit je do jedné hromady je absurdní.

        Jo! Islám, křesťanství a judaismus jsou dvojčata! hi
        1. AntonR7
         AntonR7 2. června 2013 12:58
         -2
         Čtěte pozorně – ano, náboženství mají něco společného (víru v Boha, dobro a zlo), ale v podstatě se liší.
         1. TUMAN
          TUMAN 2. června 2013 13:13
          -1
          Citace: Anton R7
          ale zásadně se liší.

          Souhlasím! V podstatě jiný! Jahve učí muslimy řezat hlavy, křesťané učí Jahvemu neklást odpor, když jim řežou hlavy, a Židé, tentýž Jahve, učí, jak dobývat a ničit národy! To jsou skutečné rozdíly! lol
          1. AntonR7
           AntonR7 2. června 2013 13:21
           -1
           Jste jen nemorální a bezcitný člověk, náboženství učí dobru a slušnosti, jsou to lidé jako vy, kteří náboženství svým způsobem překrucují.
           1. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 13:30
            0
            Citace: Anton R7
            Jsi jen nemorální a bezcitný člověk

            Takže jsi mě obvinil z nemravnosti! Jak se to vyjadřuje? Uveďte prosím příklady. Pokud se považuješ za dobře vychovaného a morálního člověka, tak proč do mě tykáš?
            Citace: Anton R7
            náboženství učí laskavosti a slušnosti

            Zdá se, že tě nic nenaučila.
            Citace: Anton R7
            náboženství učí dobře

            Je to dobré?
            Evangelium podle Lukáše KAPITOLA 14
            Verš 26 Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku a ženu a děti a bratry a sestry, a dokonce i svůj vlastní život, nemůže být mým učedníkem;
            KAPITOLA 12
            verš 53. otec bude proti synovi a syn proti otci; matka proti dceři a dcera proti matce; tchyně proti své snaše a snacha proti své tchyni.
            Verš 52. Neboť od této chvíle bude rozděleno pět v jednom domě, tři proti dvěma a dva proti třem:
            Verš 51. Myslíte si, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, říkám vám, ale oddělení;

            Matoušovo evangelium – 10. kapitola
            34 Nemysli si, že jsem přišel přinést zemi mír; Nepřišel jsem přinést mír, ale meč,
            35 Přišel jsem oddělit muže od jeho otce a dcery s její matkou a snachy s její tchyní.
            36 A nepřátelé člověka jsou nepřátelé jeho domácnosti.
            Citace: Anton R7
            náboženství učí dobře

            Náboženství jednoduše otupuje lidi, dělá je slabou vůlí, submisivními a fanatickými lidmi, kteří neumějí kriticky myslet.
           2. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 13:37
            +3
            Citace z TUMAN
            Náboženství jen otupuje lidi

            Ano, už vás nebaví narážet na víru? Nemáte rádi víru, tak se nezdržujte. Bylo mi špatně ze sektářů
           3. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 13:50
            -1
            Citace: Alexander Romanov
            Ano, už vás nebaví narážet na víru? Nemáte rádi víru, tak se nezdržujte. Bylo mi špatně ze sektářů

            Nenarážím na víru, snažím se pochopit její podstatu. Pro vás osobně soudruhu romány! Nikdy jsem, ani žádná sekta nevstoupila a nevstupuji !!!! Chováte se k lidem s předsudky. A zeptejte se sami sebe jako moderátora! Označujete lidi a šíříte nepravdivé informace!Napíšu administraci tohoto webu o vašem dodržování jako moderátor! lol
           4. GG2012
            GG2012 2. června 2013 15:58
            -2
            Citace z TUMAN
            Citace: Alexander Romanov
            Ano, už vás nebaví narážet na víru? Nemáte rádi víru, tak se nezdržujte. Bylo mi špatně ze sektářů

            Pozornost! V tomto komentáři, speciálně pro Romanova A., vedu krátký vzdělávací kurz na téma „sektáři“.

            Sekta (lat. secta - škola, vyučování, z lat. sequor - následovat) - pojem (termín), který se používá k označení náboženské skupiny, která se oddělila od hlavního náboženského směru.
            „Sekta“ je jakákoli skupina (náboženská nebo nenáboženská, tříštivá nebo nová), která má svou vlastní doktrínu a praxi odlišnou od hlavního proudu církve.

            S. I. Ozhegov: sekta - 1) náboženské sdružení, které se oddělilo od nějakého vyznání a staví se proti němu;

            I. A. Glukhov, docent Moskevské teologické akademie: „Sekta je taková náboženská společnost, která se oddělila od jednoty Ruské pravoslavné církve, jejího učení a rituálů, která má zvláštní učení, uctívání a organizaci, která se od ní liší. a žije oddělený, nezávislý život a snaží se ve svém uzavřeném prostředí realizovat své náboženské ideály.
            dobrý dobrý dobrý
            Tak. Pojďme si to krátce shrnout.
            Jen velmi nevzdělaný člověk, který nezná a nechápe význam tohoto pojmu, může Tumana a mě, GG2012, zaznamenat jako sektáře.
            I když... znám Romanova, mohu říci, že nás zapsal do sektářů jen proto, že se mu to slovo líbilo, ... a je jedno, co tam znamená... Romanov to chtěl a hotovo!
           5. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 16:05
            +1
            Citace z GG2012
            „Sekta“ je jakákoli skupina (náboženská nebo nenáboženská, tříštivá nebo nová), která má svou vlastní doktrínu a praxi odlišnou od hlavního proudu církve.

            A teď, abych se nehrabal v tvých starých příspěvcích, řekni mi, jakého boha jsi tu inzeroval.
            Citace z GG2012
            I když... znám Romanova, mohu říci, že nás do sektářů zapsal jen proto

            dejte své staré komentáře, abych je nekopíroval a nevystavoval.
           6. Jelen Ivanovič
            Jelen Ivanovič 3. června 2013 09:39
            0
            Romanov to má, pište, už jsem psal, je nejvyšší čas zbavit tohoto fanatika jeho pravomocí: nejenže uráží lidi, ale také z čista jasna vydává varování.
           7. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 18:19
            +4
            Citace z TUMAN
            26. Jestliže někdo přichází ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ba dokonce i svůj vlastní život, nemůže být mým učedníkem;


            Ježíš pro to všechno mínil prostě méně lásky než pro sebe. Funkce překladu
           8. Blesk
            Blesk 2. června 2013 19:56
            +1
            Citace z TUMAN
            Verš 26 Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku a ženu a děti a bratry a sestry, a dokonce i svůj vlastní život, nemůže být mým učedníkem;
            Taoistické podobenství

            Horská Čína, klášter Zhuang Zhou. Rok od narození Krista 853.
            Někdo se zeptal Linji:
            - Co je to matka?
            "Matou je lakomost a vášeň," odpověděl mistr. „Když s koncentrovaným vědomím vstoupíme do smyslového světa, do světa vášní a chtíčů, a snažíme se najít všechny tyto vášně, ale vidíme za nimi jen prázdnotu, když nikde nejsou žádné připoutanosti, říká se tomu ZABÍJENÍ MATKY. ********************************************************** *********************************
            ******************************************************* ***** ************* Esoterické techniky celého světa, podstata je stejná, liší se jen tím, jak se liší Eskymák od Zuluů.Zdá se, že jsou úplně jiné lidí, ale Vědomí v nich se od sebe neliší. Vše je tedy jedno, do kterého chrámu jít děkovat Bohu. Ano, a oni nepotřebují chrám (náboženství-víra), obecně, potom --- jejich samotný život je posvátnou modlitbou, protože VIDĚLI. pokud budete mít štěstí, pak to zahoďte jako zbytečné. Proto v průběhu dějin lidstva oživení lidé sdíleli své znalosti z milosrdenství. Z jejich úst je to jako diamant, ale po vytažení na světlo okamžitě ztmavnepožádat Ale to je úděl všech Zakladatelů Buddha se hlasitě rozesmál, když byly jeho výroky zapsány a hořce plakal osamělostí ze zoufalství - pochopil, že mu nebudou rozumět.A Ježíš plakal v Gath. zahradě a Veles a Bus. Proto je mi legrační, jak nadáváš na diamant Uhlí, pak se z něj nestane uhlí.
           9. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 22:20
            -1
            Citace z Vadivak
            Ježíš pro to všechno mínil prostě méně lásky než pro sebe.

            Jak víš, co tím Ježíš myslel?
            Citace z Vadivak
            Funkce překladu

            Vše připisujete zvláštnostem překladu! smavý
           10. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 22:31
            +3
            Citace z TUMAN
            Vše připisujete zvláštnostem překladu!


            Měli byste si promluvit s židovskými chlapíky..., mimochodem vynikajícími
           11. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 22:39
            -1
            Citace z Vadivak
            mimochodem skvělí kluci

            Ano, vynikající, nenávidím vše ruské a slovanské. A prosazování západních hodnot.
           12. Apollo
            Apollo 2. června 2013 22:48
            +1
            Citace z TUMAN
            nenávidět


            Olege, dobře víš, že mezi Židy jsou jak špatní, tak dobří, a všichni jste jedna velikost. mrkl Mimochodem, Izrael vždy podporoval ruské úsilí v boji proti teroru na severním Kavkaze, na to by se také nemělo zapomínat.
           13. AntonR7
            AntonR7 2. června 2013 18:51
            -1
            Dobře vychovaný chlape, přečti si laskavý nový zákon, co Kristus učí, ale to, co jsi uvedl jako příklad, je prostě vytržené z kontextu, a když se zamyslíš nad tím, co a o čem je napsán ten či onen verš, bude jasné, že mluvíme o spravedlnosti. Opakuji, člověk potřebuje věřit a nechat to být lepším náboženstvím než utopické ideje jako komunismus, kdy náboženství bylo nahrazeno ideologií. Náboženství neotupí, ke každému podnikání je třeba přistupovat bez fanatismu.
           14. GG2012
            GG2012 2. června 2013 15:38
            -1
            Citace: Anton R7
            náboženství učí laskavosti a slušnosti

            Díky vám jsem viděl, že náboženství učí hysterii, hněvu, hrubosti a duševní nevyrovnanosti.
            Vzal jsi a urazil jsi "Mlhu", aniž bys ho vůbec znal.
            Uražen jen proto, že jeho názory na křesťanství se neshodují s vašimi názory.
            A v souladu s dobrými křesťanskými zvyky odsuďme „Mlhu“, uložme ho do dřevěné chýše a upalme.
            Tímto způsobem dobří křesťané přinesli „lásku a světlo osvícení“ k nám do Ruska!
           15. AntonR7
            AntonR7 2. června 2013 18:56
            -2
            Urážel city ruských pravoslavných, shrnul jsem jeho charakter, tzn. ne bez důvodu.
           16. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 19:30
            -2
            Citace: Anton R7
            Urážel city ruských pravoslavných, shrnul jsem jeho charakter, tzn. ne bez důvodu.

            co jsem urazil? Co si myslím, že se ti nelíbí?
           17. AntonR7
            AntonR7 2. června 2013 19:36
            0
            Ne, ti, podívejte se na své poselství o Jahve a o tom, že náboženství zamlžuje mozek. Tím urážíte ruské věřící, pokud jste Rus nebo Slovan alespoň jak to říkají, tak takové věci nepište. Nebo si myslíte, že miliardy lidí jsou ignoranti?
           18. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 20:20
            -2
            Citace: Anton R7
            Ne, ti, podívejte se na své poselství o Jahve a o tom, že náboženství zamlžuje mozek.

            А разве я не прав? Поп в церкви не оскорбляет чувств, когда берет у верующих деньги, или не оскорбляет священник чувств верующих, когда пьяный в стельку на иномарке за 200 тысяч долларов совершает ДТП, а не оскорбляются чувства верующих, когда свечки куплены не у храма, не есть богоугодное дело? Что Вы мне тут городите? Уважаемый, Вы что решили меня пристыдить? Идите стыдите Кириллушку, который ввозил в Россию спирт миллионами тонн, стыдите попов извращенцев, которые растлевают малолетних!Стыдите Патриарха, который называет вас варваром, и человеком второго сорта! Мораль решили мне прочитать о чувствах и религиозности. Прочитайте миллионам сожженных заживо, на огнях инквизиции!Вот так уважаемый!
           19. AntonR7
            AntonR7 2. června 2013 20:40
            0
            Mluvíte o lidech, kteří překrucují víru a nahrazují správný výklad, ale lidé nejsou dokonalí, neměli byste si je plést s náboženstvím, které nese dobro, a lidmi, kteří využívají dobrý nápad výhradně ve svůj prospěch.
           20. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 21:34
            0
            Citace: Anton R7
            Mluvíte o lidech, kteří překrucují víru a nahrazují správný výklad, ale lidé nejsou dokonalí, neměli byste si je plést s náboženstvím, které nese dobro, a lidmi, kteří využívají dobrý nápad výhradně ve svůj prospěch.

            Jsi jen klamný! Proč ses rozhodl, že mi můžeš vyložit to, co je napsáno v Bibli? Nebo naznačte, jak mám rozumět tomu, co je tam napsáno, čtu a vidím tam ohavnost a vy říkáte, že tomu nerozumím! Proč je váš názor správnější než můj?A je váš výklad správný? Jestli ti to nevadí, buď tak hodný a vysvětli mi, temný, to je ono!


            „Zničte všechna místa, kde se zmocňují národy
            sloužil svým bohům na vysokých horách a pahorcích,
            a pod každým rozvětveným stromem; zničit jejich oltáře,
            a rozbít jejich sloupy a spálit jejich háje ohněm,
            a zlámat modly jejich bohů a vyhladit jejich jméno z toho místa."
            (Bible, Deuteronomium 12:2).

            A je to tady!
            „Jestli pohrdáte mými nařízeními a pokud vaše duše oškliví mé zákony, takže nebudete dodržovat všechna má přikázání a porušovat mou smlouvu, udělám vám toto:

            Sešlu na tebe hrůzu, nemoc a horečku, z níž se tvé oči unaví a tvá duše bude trýznit, a nadarmo zaseješ svá semena a tvoji nepřátelé je sežerou;
            ...a padneš před svými nepřáteli a tví nepřátelé nad tebou budou vládnout a utečou, když tě nikdo nebude pronásledovat.
            ...a učiním vaše nebe jako železo a vaši zemi jako měď;
            ... Pošlu na tebe polní zvěř, která tě připraví o tvé děti, zničí tvůj dobytek a zredukuje tě, takže tvé cesty budou prázdné.
            ... A přivedu na vás pomstychtivý meč jako pomstu za smlouvu; skryješ-li se však ve svých městech, pošlu na tebe mor a budeš vydán do rukou nepřítele;
            Chléb, který živí člověka, odříznu od tebe; deset žen bude péct tvůj chléb v jedné peci a dá ti chléb podle váhy; budete jíst a nebudete sytí.
            ...A budete jíst maso svých synů a maso svých dcer budete jíst;
            Zničím tvá výšina, zbořím tvé sloupy a tvé mrtvoly svrhnu do trosek tvých modl...
            Učiním z vašich měst pustinu a zničím vaše svatyně...
            A rozptýlím vás mezi národy a vytasím za vámi meč, a vaše země bude pustá a vaše města zničena.
            ...A zahyneš mezi národy a země tvých nepřátel tě pohltí;
            A vy ostatní uschnete pro nepravosti jejich v zemích nepřátel vašich, a pro nepravosti otců svých uschnou;
            ... atd.

            Bible, Leviticus 26:15-39
            Až to vysvětlíte, budeme v našem sporu pokračovat!
           21. AntonR7
            AntonR7 3. června 2013 12:40
            -1
            Jste v deliriu, každý tak nějak vnímá a interpretuje jakoukoliv informaci po svém, pokud mu ji odborník v konkrétním oboru nevysvětlí tak, jak to je, všichni jsme lidé a vnímáme a interpretujeme nejlépe ze svého pohledu na svět. Vy si to tak vykládáte, protože nesnášíte ruskou kulturu, která by bez pravoslaví byla jiná, jsem rád, že jsme měli právě pravoslaví, myslím, že to na nás mělo blahodárný vliv, kdybychom měli islám, byli bychom určitě jiní.
           22. TUMAN
            TUMAN 3. června 2013 14:52
            +1
            Citace: Anton R7
            Jste v bludu

            Vysvětlíš mi tedy podstatu příkladu, který jsem uvedl?
            Citace: Anton R7
            pokud mu to odborník v určitém oboru nevysvětlí tak, jak to je,

            A co je to za náboženství, že je potřeba výklad odborníka? Pokud jste tlumočeni, pak je to již diktát!
            Citace: Anton R7
            Vy si to tak vykládáte, protože nenávidíte ruskou kulturu, která by byla jiná bez pravoslaví

            To je přesně to, o čem mluvím o ruské kultuře, a ne o visuté židovské!
            Citace: Anton R7
            Jsem rád, že jsme měli právě pravoslaví, myslím, že to na nás mělo blahodárný vliv, kdybychom měli islám, byli bychom určitě jiní.

            Milý! Dejte si tu práci a přečtěte si toho, kdo napsal výše, co je pravoslaví a co je pravoslaví?! Nedávejte v této věci najevo svou neznalost! Snažíte se mluvit na téma, ve kterém jste úplný laik!
            PS
            Tak co ta otázka, kterou jsem položil?! Čekám na tvůj výklad!
           23. AntonR7
            AntonR7 3. června 2013 22:41
            0
            Я устал тебе всё объяснять, может у тебя и иудейская культура, а у нас русских - русская православная. Эксперты есть в каждом деле если ты нуждаешься в объяснениях кто эти люди разбирающиеся в вопросах которыми занимаются всю жизнь мне тебя жаль. А читать глупости таких людей как ты хающих русскую культуру это пустота, вот ты прочитал какой-то стих из библии и понял его по своему, так как ты уже изначально настроен к религии враждебно и готов видеть только подвох, а насчет профана, не думаю, что такой человек как ты знает больше чем я. Ну привёл ты стих какой то в пример, предположим я бы дал своё видение этого стиха, потому что теологию я не изучал и могу дать толкование как обыватель(вот о чем я говорил на свой лад) так ты бы опять начал доказывать мне с пеной у рта, что всё это козни попов и ставить смайлики думая, что это подчёркивает остроумие, хотя я думаю подчеркивает другое.
           24. TUMAN
            TUMAN 3. června 2013 23:38
            0
            Citace: Anton R7
            A číst hloupost lidí jako jsi ty, kteří kritizují ruskou kulturu, je prázdnota, tak si nějaké přečti

            Kde jsem našel chybu v ruské kultuře? Mluvil jsem o náboženství! Náboženství a kultura jsou dvě různé věci! Jo, to se divím, ty konkrétně říkáš bílý v černém a černý v bílém?!!Pokud to není v předmětu, a nejsou tam argumenty, tak není co urážet. Nebo je to trolling? A vůbec, ....... jak jsem to hned neuhádl. Do jaké třídy jsi chodil?
           25. AntonR7
            AntonR7 4. června 2013 11:34
            -2
            A pravoslaví je součástí ruské kultury. Protože náboženství stanoví nějaké zvyky, svátky a věřící si to nese celým svým životem. Netrollím tě, mám na tebe jednoduchou prosbu, pokud je ti náboženství cizí, tak miliony lidí ne, neurážej je tím, že zamlžuje mozek atd. Každému, co jeho vlastní. Jsem mimo téma?! Myslím, že jsme oba mimo téma, jako dítě jsem četl bibli (mimochodem jsem školu ukončil před 13 lety :))
            ale myslím, že to v této věci nestačí, oba jsme obyčejní lidé, protože těmito otázkami se profesionálně zabývají duchovní, teologové, filozofové, souhlasíte? Vy a já jsme vyjádřili naši vizi náboženské otázky, neslyšeli jsme se, pojďme zakopat válečnou sekeru nápoje . Věřím svým vlastním způsobem. Půsty nedržím, věřím, že existuje vyšší mysl a každé náboženství si to vysvětluje po svém, náboženství je podle mě dobré, jen lidé jsou slabí a používají výklad po svém, nebo prostě plivou na morálku z toho páchají zlo skrývající se za Bohem.
           26. TUMAN
            TUMAN 4. června 2013 12:12
            0
            Citace: Anton R7
            Vy a já jsme vyjádřili naši vizi náboženské otázky, neslyšeli jsme se, pojďme zakopat válečnou sekeru

            Dobře řečeno, podporuji. nápoje
            Chci vám jen říct, že pravoslaví má právo chválit a víra je vědoucí Ra. A nemají nic společného s křesťanstvím! S úctou!
           27. AntonR7
            AntonR7 4. června 2013 16:38
            0
            Chci se také přidat k těmto konceptům, zdá se mi, že to je ze Zadornova? Mýlím se?
            Koneckonců, víra je určena z latiny (Veras) - pravda,
            a pravoslaví z řečtiny je správný úsudek.
            S pozdravem!
            P/S Bylo příjemné diskutovat.
           28. TUMAN
            TUMAN 3. června 2013 15:43
            0
            Citace: Anton R7
            a interpretuje po svém,

            Jak můžete interpretovat po svém?
            „Zničte všechna místa, kde se zmocňují národy
            sloužil svým bohům na vysokých horách a pahorcích,
            a pod každým rozvětveným stromem; zničit jejich oltáře,
            a rozbít jejich sloupy a spálit jejich háje ohněm,
            a zlámat modly jejich bohů a vyhladit jejich jméno z toho místa."
            (Bible, Deuteronomium 12:2).
            No vysvětlete mi to tady je, prosím!!!!!!
            Jak tomu mám rozumět?!
           29. TUMAN
            TUMAN 3. června 2013 20:15
            0
            Citace: Anton R7
            Jste v deliriu?

            Antone! No, čekám na tvůj výklad! Jste na webu, proč neodpovíte na otázku? Nebo jen umíte stigmatizovat?! smavý
            No, stejně jako kněží, ocejchujte a hanobte člověka, který je trochu jiný než vy! hi
           30. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:17
            +2
            Citace z TUMAN
            když opilec v cizím autě za 200 tisíc dolarů udělá nehodu,


            Nalezen příklad. A tisíce křesťanů, kteří se obětovali pro lásku k bližnímu? Zapomněli jste? Pak se podívejte do pravoslavného kalendáře
           31. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 21:41
            0
            Citace z Vadivak
            Nalezen příklad.

            Ano, příklad! proč bych nemohl uvést příklad? Nebo jsou tyto akce duchovních tabu? Dvojí metr, že?
           32. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:49
            +3
            Citace z TUMAN
            Ano, příklad! proč bych nemohl uvést příklad?


            Toto jsou izolované příklady

            Čtěte lépe Pushkin

            "Pokud západní, katolické a protestantské duchovenstvo sloužilo ke zkažení národů, které měli napravovat, tak pravoslavné duchovenstvo, k jejich cti, sloužilo k duchovnímu a mravnímu povýšení těch národů, na které se rozšířil jejich blahodárný vliv."
         2. Alexandr Romanov
          Alexandr Romanov 2. června 2013 13:38
          +2
          Citace: Anton R7
          Čtěte pozorně

          Nezahrávejte si s ním, je to sektář.
          1. TUMAN
           TUMAN 2. června 2013 13:52
           -2
           Citace: Alexander Romanov
           Nezahrávejte si s ním, je to sektář.

           Tady to máte, zdůvodněte a uveďte fakta! Pokud ne, pak jste uznávaný lhář!
           1. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 14:34
            +2
            Citace z TUMAN
            Prosím odůvodněte a uveďte fakta

            Citování nezbytných (samostatných) částí Nového zákona. to je přesně to, co dělají zástupci sekt.To je přesně to, co děláte!
            Jakákoli zmínka o pravoslavné víře v článku pro vás není přijatelná a vyvolává zuřivou kritiku, a to je fakt!
            Citace z TUMAN
            Pokud nevěřím v židokřesťanství

            Zde je vaše VŠECHNO!
            Zatím neřeknu, čí slova vaši přátelé uvedli jako příklad na tomto webu, ale jakmile se znovu objeví, reakce bude okamžitá.
            Nepřátelství, neúcta k lidem, kteří uctívají pravoslaví. vylepování hloupých obrázků, házení bláta na všechno a na všechno, co souvisí s pravoslavím.
            Nejste první a nebudete ani poslední, kdo to udělal.
           2. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 14:53
            0
            Citace: Alexander Romanov
            Citování nezbytných (samostatných) částí Nového zákona

            Kněz v kostele také cituje potřebné části, myslíte, že se vyklube jako sektář?!!!
            Citace: Alexander Romanov
            to je přesně to, co dělají zástupci sekt.To je přesně to, co děláte!

            Nevím, jak jednají představitelé sekt, já ukazuji, co je psáno, ale je to psáno černobíle, to znamená, že mě obviňujete ze sektářství, jen proto, že jsem citoval Nový zákon?! Vážení, to není vážné, kde jsou vaše fakta?
            Citace: Alexander Romanov
            Nechuť, neúcta k lidem, kteří uctívají

            Jsi sám sebou?! Souhlasím s tebou, máš takový nedostatek, nemyslel jsem si, že jsi tak sebekritický?! Sundávám si klobouk. hi
           3. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 15:10
            +1
            Citace z TUMAN
            Kněz v kostele také cituje potřebné části, myslíte, že se vyklube jako sektář?!!!

            necitují tam správná slova, ale existuje služba a úplná citace určitých kapitol, nikoli selektivní.
            Citace z TUMAN
            Vážení, to není vážné, kde jsou vaše fakta?

            No řekněte, jakou víru v nahrazení pravoslaví tady prosazujete.
            Citace z TUMAN
            Jsi sám sebou?!

            Já na rozdíl od vás neplivu na katolicismus ani buddhismus a nekřičím, že jejich víra není správná.Není na vás, abyste rozhodovali, čemu lidé věří.
           4. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 15:31
            0
            Citace: Alexander Romanov
            necitují tam správná slova, ale existuje služba a úplná citace určitých kapitol, nikoli selektivní.

            Vážený Alexander Romanove! Jaký je v tom rozdíl, selektivní nebo úplný, podstata toho se nemění. Pokud se říká: „Nemyslete si, že jsem přišel přinést mír na zemi; nepřišel jsem přinést mír, ale meč“, pak je to tak! A bez ohledu na to, jak se snažíte dokázat, že je to dobré, dobré se to nestane! To je to, co vám chci sdělit!
            Citace: Alexander Romanov
            No řekněte, jakou víru v nahrazení pravoslaví tady prosazujete.

            Nepostupuji, chci, abyste se zamysleli nad tím, proč je s vámi Můj velkoslovan, nazývají barbarem a druhořadým lidem. Proč církev lže, proč staví kostely a berou od lidí úplatky, a nestaví školky nebo kliniky, proč kněží tloustnou a jezdí drahými cizími auty a lidé hladoví?! Proč jsi mě hned zaregistroval jako sektáře, který pochyboval o správnosti kněží VÁS románů? To je to, co vám chci sdělit!
            Citace: Alexander Romanov
            Já na rozdíl od vás neplivu na katolicismus ani buddhismus a nekřičím, že jejich víra není správná.Není na vás, abyste rozhodovali, čemu lidé věří.

            Nerozhoduji za lidi, čemu mají věřit, každý se rozhoduje sám za sebe. Ale zavádět do legislativy trestní postih za popírání židokřesťanství je příliš! A přesto věřím, že Slované jsou Velký národ s velkou mnohatisíciletou minulostí a ne lidé druhé kategorie, jak se nám tady všem snaží dokázat! S odkazem na spisy Židů a dalších „historiků“.
           5. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 15:42
            0
            Citace z TUMAN
            Koho to zajímá,

            Velký!Je potřeba číst od začátku a ne od poloviny,protože podstata se mění.Obyčejní lidé nechápou co je co.
            Citace z TUMAN
            Nemyslete si, že jsem přišel přinést mír na zemi; ne mír, který jsem přišel přinést, ale meč“ pak je to tak!

            A díky bohu! Protože mnozí na této zemi by měli být vykáceni až po kořen za „spravedlivé“ skutky
            Citace z TUMAN
            To je to, co vám chci sdělit!

            вы доносите лишь то,что желаете видеть сами и другим это пытаетесь навязать.Вы не говорите о делах хороших,которые совершаются .Для вас их просто не существует.Вы ищите именно то,что может очернить Православие. Любой повод единичный преподносите,как массовый и абсолютный.Иное отвергаете.
            Citace z TUMAN
            Židovsko-křesťanství je příliš!

            V Rusku není židokřesťanství, v Rusku je pravoslaví!
            Citace z TUMAN
            S odkazem na spisy Židů a dalších „historiků“.

            Pokud se ti to nelíbí, jdi na jiné téma a nech pravoslaví a věřící na pokoji. Lidé bez vaší pomoci zjistí, kde je vlevo a kde vpravo. Vše nejlepší Ruslane.
           6. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 15:49
            0
            Citace: Alexander Romanov
            Velký!Je potřeba číst od začátku a ne od poloviny,protože podstata se mění.Obyčejní lidé nechápou co je co.

            Jen nechceš slyšet, připomeň mi dítě, které si zacpává uši.
            Citace: Alexander Romanov
            A díky bohu! Protože mnozí na této zemi by měli být vykáceni až po kořen za „spravedlivé“ skutky

            A kde je láska, mír a laskavost?
            Citace: Alexander Romanov
            вы доносите лишь то,что желаете видеть сами и другим это пытаетесь навязать.Вы не говорите о делах хороших,которые совершаются .Для вас их просто не существует.Вы ищите именно то,что может очернить Православие. Любой повод единичный преподносите,как массовый и абсолютный.Иное

            Pravoslaví nemá nic společného s židokřesťanstvím! Pravoslaví má právo chválit. A žádná strana křesťanství.
            Citace: Alexander Romanov
            Pokud se ti to nelíbí, jdi na jiné téma a nech pravoslaví a věřící na pokoji. Lidé bez vaší pomoci zjistí, kde je vlevo a kde vpravo.

            Myslíte, že ten váš pro ně bude lepší?
           7. Alexandr Romanov
            Alexandr Romanov 2. června 2013 16:07
            +1
            Vše nejlepší Ruslane.
            Zřejmě sis nevšiml, rozloučil jsem se s tebou hi
           8. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 18:02
            +2
            Citace: Alexander Romanov
            Vše nejlepší Ruslane.

            A tobě všechno nejlepší! Jsem Oleg, zřejmě si mě s někým pleteš!
           9. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 20:12
            +1
            Citace z TUMAN
            A tobě všechno nejlepší! Jsem Oleg, zřejmě si mě s někým pleteš!

            Mínus za co? Vidíš, že jsem Oleg?!
           10. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:34
            +1
            Citace z TUMAN
            Jsem Oleg


            A ten pseudonym je správný, Fog
           11. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 21:44
            -2
            Citace z Vadivak
            A ten pseudonym je správný, Fog

            Zdá se, že náboženství vás naučilo hrubosti. Být hrubý, když hádky skončí?
           12. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:59
            +2
            Citace z TUMAN
            Zdá se, že náboženství vás naučilo hrubosti. Být hrubý, když hádky skončí?


            Вот те на, сами себя назвали а меня хамом обозвали, впрочем пока не предупреждаю
           13. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 22:11
            +2
            Citace z Vadivak
            впрочем пока не предупреждаю

            Jste moderátor?
           14. Apollo
            Apollo 2. června 2013 22:16
            +1
            Citace z TUMAN
            Jste moderátor?


            Oleg.Mimochodem, chováš se provokativně. Nevšiml sis sebe. Ne?! mrkl Všechno bedlivě sleduji.
           15. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 22:47
            0
            Citace z Apolla
            Oleg, mimochodem, chováš se provokativně.

            Jsem zde obviněn ze všech smrtelných hříchů, říkají mi sektář, bez jakéhokoli důvodu. Pokud můj názor nesdílí někteří členové fóra, neznamená to, že jsem sektář. Obviňuji z nemravnosti a mnoha dalších problémů. Porušuji teď pravidla? Ukaž mi prosím? Možná si nejsem vědom, a moderátoři mají mít víc, no, jako tam ve službě! Můžete mě označit, ale nemohu odpovědět?
           16. Apollo
            Apollo 2. června 2013 22:52
            +2
            Citace z TUMAN
            Ukaž mi prosím? Možná si nejsem vědom


            Odpovím sám za sebe Oleg! Proč se ukazovat, když je váš osobní plný mých varování. Pokud jde o sektářství nebo nařčení z nemravnosti, o tom není v pravidlech ani slovo. Takže nevidím žádné porušení.
           17. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 23:05
            0
            Citace z Apolla
            Odpovím sám za sebe, Olegu, proč se ukazovat, když je váš osobní plný mých varování.

            Omlouvám se, ale nerozumím: "Já se chovám provokativně" - je to za mé minulé hříchy? Nebo za hříchy na této větvi? Pokud pro minulost, pak když jsem vinen, přiznávám to a nebráním se varování. A pokud se to týká dneška, pak tomu nerozumím. Snažím se psát v rámci toho, co je dovoleno. S pozdravem.
           18. Apollo
            Apollo 2. června 2013 23:12
            +3
            napište do osobního tam odpovím, téma pobočky je mimochodem "Mechanismus zaručeného sebezničení"
           19. Ruslan67
            Ruslan67 3. června 2013 05:54
            +2
            Citace z Apolla
            napište do lichku

            Blbost ! Píšu v soukromí co A Romanov od vás neví, kdy a jak se vrátím do normálu chlapík A zprávy od vás přicházejí do 12 hodin. Jsou na mém webu nebo na webu? oklamat
           20. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 22:20
            +2
            Citace z TUMAN
            Použijte status moderátora


            Stránka má pravidla, dodržujte je prosím v diskuzi
           21. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 21:30
            +2
            Citace z TUMAN
            Nemyslete si, že jsem přišel přinést mír na zemi; nepřišel jsem přinést mír, ale meč."


            Takže je o tobě psáno, máš odtud Kristovu víru na krku a meč Kristus věděl, jak budou jeho učedníci přijati, až bude ukřižován
           22. TUMAN
            TUMAN 2. června 2013 21:45
            0
            Citace z Vadivak
            Takže je o tobě psáno, máš odtud Kristovu víru na krku a meč Kristus věděl, jak budou jeho učedníci přijati, až bude ukřižován

            To je tvůj výklad Bible?! smavý
           23. Vadivak
            Vadivak 2. června 2013 22:02
            +2
            Citace z TUMAN
            To je tvůj výklad Bible?!


            Я не толкователь, я ее читаю и вам пересказываю, имеющий уши да услышит, а не имеющему ушей не поможет даже отоларинголог
           24. TUMAN
            TUMAN 3. června 2013 23:46
            0
            Citace z Vadivak
            я ее читаю и вам пересказываю, имеющий уши да услышит,

            Můžu se zeptat, co jsi slyšel? Možná na vás padla milost? Pokud ano, jak se vyjadřuje?
           25. Cynik
            Cynik 4. června 2013 19:03
            0
            Citace z TUMAN
            Pop v kostele

            Hmm, z nějakého důvodu spojení s "Toto je ZhU není náhodné."
            To znamená, že použití termínu POP není snadné. Myslím, že jste si vědomi obvyklého pejorativního použití tohoto slova.
   3. nenádherné
    nenádherné 2. června 2013 13:33
    +1
    aha už jsem to četl jištění , na rozdíl od vás opatrně.Autor zmínil čl. 13p2 a na rozdíl od citovaného čl. 14 čl. [i]Každý, kdo to zveřejní, překrucuje realitu.
   4. nenádherné
    nenádherné 2. června 2013 14:02
    0
    aha už jsem to četl jištění , na rozdíl od vás opatrně.Autor zmínil čl. 13p2 a na rozdíl od citovaného čl. 14 čl. [i]Každý, kdo to zveřejní, překrucuje realitu.
    Věnujte pozornost, článek 13, odstavec 2, mluví o STÁTNÍ IDEOLOGII, ale není tam ani slovo o náboženství.
  5. AntonR7
   AntonR7 2. června 2013 11:12
   0
   Очень просто, сам гарант и поменяет, смог же он добиться изменение срока полномочий президента и думы с 4 и 4 лет на 6 и 5 лет соответственно.
  6. w.ebdo.g
   w.ebdo.g 2. června 2013 11:15
   +1
   zde je technologická možnost, jak odolat Amerským útočníkům...
   díváme se, analyzujeme, vyvozujeme závěry...
  7. Nick
   Nick 2. června 2013 13:47
   +1
   Citát z šišky
   Zajímalo by mě, jak se to všechno dá změnit, když současná ústava Ruské federace má „garanta“

   Jak vyžaduje ústava. Návrh nové ústavy je předložen k diskusi a poté finalizován a schválen lidovým hlasováním...
  8. AleksUkr
   AleksUkr 2. června 2013 13:56
   0
   Upřesněte - "Garant" - co nebo koho? Nedotknutelnost příbuzných, přátel, známých, přátel přátel atp. Garant nedotknutelnosti zprivatizovaného, ​​vydrancovaného? TAK PROČ MÁME RUČITELE?
  9. nycsson
   nycsson 2. června 2013 14:32
   +1
   Citát z šišky
   Zajímalo by mě, jak se to všechno dá změnit, když současná ústava Ruské federace má „garanta“.

   Tento „garant“ jim prostě funguje!
  10. Ustas
   Ustas 3. června 2013 07:32
   0
   Citát z šišky
   Интересно, как всё это можно изменить,когда у теперешней конституции РФ есть "гарант".

   Ústavu tedy musí upravit sám „ručitel“. Nezávislost státu začíná jeho ústavou.
 2. mogus
  mogus 1. června 2013 15:41
  +4
  a 17. ročník se opět blíží ... Kam budeme spěchat tentokrát?
  1. úsměv
   úsměv 1. června 2013 16:04
   +13
   mogus
   Když budeme spěchat, určitě se to stane. Navíc 17. únor .... pokud se nyní za současné situace, poměru sil ve společnosti připustí jakákoli revoluce ... tak země bude roztrhána na kusy. Jsem si jist, že zdravé síly společnosti (i ty s odlišnými názory na vývoj země) nám nedovolí opakovat únorové události .. nebo např. syrské, egyptské, libyjské.
   1. Genady1976
    Genady1976 1. června 2013 16:15
    +3
    Nejprve musíte zbavit Rusko jaderných zbraní. Doufám, že prezident s tím za žádných podmínek nebude souhlasit a dokonce ani s omezením samotných jaderných zbraní.
    1. Sanych vaše divize
     Sanych vaše divize 1. června 2013 20:47
     +2
     ABOUT Americans je právě pro toto. jsou téměř v konečné fázi. rostoucí sociální nerovnováha a mezietnická nevraživost jsou dva rozhodující faktory opakování občanské války v Rusku. a HDP nebude moci dělat sračky. zde velmi cool rezhesery dát všechno. a když se během vzájemného masakru rozptýlíme skrz zdejší chur a potřebujeme protiraketovou obranu. něco poletí, ale ne všechno. a ne tam. Planeta byla přemístěna a jak jsem pochopil, mají plány na snížení počtu spotřebitelů kyslíku. Satanský záměr.
     1. klyka1960
      klyka1960 1. června 2013 22:23
      +1
      Amerika je na pokraji občanské války...
      1. Simon
       Simon 2. června 2013 15:12
       +2
       Je třeba pomáhat státům, rozvinout tam na jejich území občanskou válku.
    2. AleksUkr
     AleksUkr 2. června 2013 14:50
     0
     1993 год. Подписано "Соглашение между правительством РФ и правительством США об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия", согласно которому Россия в текущем году поставляет последние из 500 тонн оружейного урана, почти весь стратегический потенциал страны по этому виду ядерных материалов.

     "Dohoda byla podepsána 18. února 1993. Předpokládala prodej 20 tun ruského zbrojního uranu v průběhu příštích 500 let do Spojených států amerických pro využití v jaderné energetice. Celková cena unikátního produktu byla stanovena na 11,9 miliardy USD Zbraňový uran se stupněm obohacení 90 % izotopem U-235 musel být v ruských podnicích naředěn na koncentraci 4,4 %, což odpovídá úrovni palivových článků – palivových článků používaných v jaderné elektrárně elektrárny Ve Spojených státech je 109 reaktorů v jaderných elektrárnách, které tak získaly zásobu energetických surovin na mnoho dalších desetiletí."

     (Skutečná cena našeho uranu prodávaného v USA je asi 405 miliard dolarů, neboli 35násobek toho, co jsme skutečně dostali.)

     Ale hodnota uranu pro zbraně se neměří pouze v penězích, i když velmi velkých. Rusko už nikdy takové množství nebude schopno vyrobit.Přišli jsme o bývalá ložiska uranové rudy, která zůstala v Kazachstánu, Uzbekistánu a na území bývalé NDR. V Ruské federaci se dochoval jediný důl – v Irkutské oblasti. Nyní zde nejsou žádné bývalé obohacovací závody.

     Spojené státy, které i ve snu o „atomové sterilizaci“ Ruské federace získaly dlouhodobě obrovskou výhodu v energetické bezpečnosti.

     Sní o době, kdy Ruské federaci vytrhnou „atomové zuby“ a ztratí schopnost adekvátně reagovat na smrtelné kousnutí svého potenciálního protivníka.

     zásoby zbrojního uranu u nás a v USA byly přibližně stejné, mezi 500 a 600 tunami. Z toho se usuzuje, že jsme do Spojených států prodali téměř velkou část našeho uranového bohatství, což způsobilo nenapravitelné škody na bezpečnosti země. Odpůrci vlády s odkazem na údaje amerického tisku tvrdí, že USA odhadly své zásoby uranu a plutonia na 4 biliony dolarů a naše zásoby koupily za směšnou částku 12 miliard.

     TAK KOHO V RUSKU ZÁLEŽÍ NA ZACHOVÁNÍ A RŮST SZ? PUTIN? MEDVEDĚV? nebo USA?
   2. mogus
    mogus 1. června 2013 16:44
    0
    "lakmus" dává výsledek... Bylo to před sto lety, co neexistovala žádná komunikace (internet), i když soudě podle mého dědečka (bůh mu dej pokoj), lidé věřili všemu, co říkají. Nyní bylo za XNUMX let přijato tolik "očkování" ...
    Na konci boje se nějak stalo, že nepřítel je zbaven území (posouváme hranice nepřátelského).
    tyran
   3. Orik
    Orik 1. června 2013 17:46
    -1
    Zmeškali jste "17. února", to bylo v roce 1993!
    1. mogus
     mogus 1. června 2013 18:17
     +9
     v 94. od října měli být zasvěceni do pionýrů... a tak zůstali. Celé dětství - perestrojka, považujte to nebylo (dětství).
     V roce 93 jsme se stáhli do hranic. doufám, že přijdu am
    2. Simon
     Simon 2. června 2013 15:12
     0
     Nic, pojďme to dohnat.
   4. zvereok
    zvereok 1. června 2013 23:25
    +1
    Citace: úsměv
    Jsem si jist, že zdravé síly společnosti


    Zajímavé je, že oligarchové nebo bankéři jsou „zdravé“ síly?
    1. Vadivak
     Vadivak 2. června 2013 00:21
     +5
     Citace: zvereok
     Zajímavé je, že oligarchové nebo bankéři jsou „zdravé“ síly?


     Самые здоровые и румяные, потому что хорошо кушают и ведут здоровый образ жизни, в основном за рубежом
  2. Perse.
   Perse. 1. června 2013 16:45
   +3
   Citace: mogus
   Kam pojedeme tentokrát?
   Rád bych zde odpověděl, že „to vše je vůle Boží“. Jestliže existuje Osud, existuje také Bůh, velký režisér a programátor naší existence. Byla tam Vanga, Wolf Messing a další prediktoři, lidé, kteří četli programový kód historie. Rusko, musí pochopit, má velké poslání, pokud čelíme takovým zkouškám, kterým žádná jiná země a národ nemůže odolat. "Očkování" je hotovo, musíme změnit svůj život k lepšímu, ke všemu, jak se ukazuje, a zachránit svět před americkými satanisty a světovým klubem krvelačných ghúlů. Nedobrovolně se z vás stává „materialista-idealista“, který vidí východisko v silné straně (komunistické či socialistické) a jeho ruském Hugo Chavezovi, aby mohl žít šťastně až do smrti v tomto OPTIMUS MUNDUS (nejlepším ze všech možných světů).
   1. Vadivak
    Vadivak 2. června 2013 00:25
    +5
    Citace z Perse.
    a mír od amerických satanistů


    Ano, je jich tu dost, přečtěte si, jak pomlouvají pravoslaví, církev jim brání ve lži
    1. fartfraer
     fartfraer 2. června 2013 10:59
     +2
     jedna otázka (jen otázka) je pravoslavná větev křesťanství ruská víra?
     1. skeptik
      skeptik 2. června 2013 13:18
      +1
      Citace: fartfraer
      jedna otázka (jen otázka) je pravoslavná větev křesťanství ruská víra?


      Víceméně takto. Po celém světě je spousta škol stavby tanků, v Rusku jsou také, ale vlastní ruské. I s využitím některých vývojů jiných konceptů jsme vytvořili vlastní koncept, který splňuje naše požadavky.
      1. Vadivak
       Vadivak 2. června 2013 22:16
       +1
       Citace: skeptik
       vytvořený tak, aby vyhovoval našim požadavkům.

       zaujatý

       Pravoslaví doslova „správný úsudek“, „správné učení“ nebo „správné oslavování“) je směr v křesťanství, který se zformoval na východě Římské říše v průběhu XNUMX. tisíciletí od narození Krista pod vedením a s hlavní rolí stolice konstantinopolského biskupa
     2. Perse.
      Perse. 3. června 2013 06:44
      +1
      Citace: fartfraer
      Ortodoxní větev křesťanství Ruská víra?

      Víra a náboženství není totéž. Náboženství přicházejí a odcházejí, mění se s rozvojem civilizace, ale víra v člověka vždy byla a bude. Každé náboženství používá víru tak či onak, přizpůsobuje ji kultuře a sociálnímu systému své země, jejím lidem. Pokud se podíváte na geografii světových náboženství, pak s výjimkou jednotlivých enkláv vidíte preference různých kultur, jejich náboženskou volbu. Pravoslaví, drahý fartfraere, se ukázalo být bližší ruské kultuře, když princ Vladimir učinil svou historickou volbu. Pokud ve své otázce naznačujete, že po křtu Ruska zmizelo to, co bylo, čemu jste předtím věřili, pak tomu tak není. Víra může být obecně nejen ruská, ale také vaše osobní. To je samozřejmě pouze můj názor, podle osobního chápání VÍRY.
      1. BAŠKÍR
       BAŠKÍR 3. června 2013 07:41
       +2
       Můj názor: RUSKO není národnost, ale teritoriální vymezení! A my jsme všichni Slované, Baškirové, Tataři a mnoho dalších RUSŮ, kteří tu žijí! Máme jednu Vlast!
       A náboženství je cesta k seberealizaci a každý má svou vlastní cestu.
       1. Jelen Ivanovič
        Jelen Ivanovič 3. června 2013 10:35
        +1
        ale pro mě jsou Rusové ti s blond vlasy.
 3. rybář
  rybář 1. června 2013 15:48
  +6
  Děkuji za zajímavý článek....
 4. průměr
  průměr 1. června 2013 15:55
  +10
  V zásadě je to tak všechno, ale dokud naši lidé mají pojem „spravedlnost“, není vše ztraceno, v tomto případě platí zákon, že sloup je pro nás a sloup lze obejít nebo na něj nasrat. smavý A šakhrajevská ústava a zákony nebyly Mojžíšovy desky, ani Boží přikázání a védy
  1. Yuras222
   Yuras222 1. června 2013 16:11
   +21
   A existuje i ruské přísloví „Jablko z jabloně nepadá daleko“, což znamená, že naše děti, ať se to našim nepřátelům líbí nebo ne, budou stále jako my a nasávají morálku našich předků, existuje také Církev, která neupřednostňuje mladistvé a osoby stejného pohlaví, a dovolím si tvrdit, že si nikdy nebude stěžovat, stejně jako existuje morálka vychovaná SSSR, myslím, že podlý Západ si na našem lidu vyláme zuby.
   1. poquello
    poquello 2. června 2013 01:46
    +1
    "A existuje také ruské přísloví "Jablko z jabloně nepadá daleko", což znamená, že naše děti, ať se to našim nepřátelům líbí nebo ne, budou stále jako my."

    Možná - samozřejmě je to dobře, ALE - děti 8-9 let u nás nevědí, proč se slaví 9. květen.
 5. pan M
  pan M 1. června 2013 16:02
  +11
  Při pohledu na to, co se dnes děje v Evropě a na Západě, je třeba utíkat před takzvanými „mezinárodními normami práva“ jako před ohněm.

  A ano, chtěl bych věřit, že do konce roku odstoupí část vlády v čele s „premiérem“, možná pak budou pozitivní zprávy v legislativě. Hlavní věc je, že v tomto případě by se Putin kvalifikoval a neopil se personálem liberálních hodnot, aby ho nahradil.
  1. sergo0000
   sergo0000 1. června 2013 18:58
   +5
   Při pohledu na to, co se děje v Evropě, Berezovskij požádal, aby jel do Ruska! mrkat Ve stejném okradeni, dokonce i ve vězení, ale doma.
   Pak jsem na internetu narazil na jeho dopis Putinovi. Rozhodl jsem se ho sdílet. Neřeknu kvůli pravosti! mrkat Zveřejněno jednou osobou na Twitteru

   "Neptejte se mě, jak se mi to dostalo do rukou. Neptejte se, kolik mě to stálo. Obtížné. Drahé."

   V očekávání tohoto senzačního dokumentu, který se ještě nedostal do rukou žádného novináře, a tiskový tajemník Peskov řekl, že dopis nebude zveřejněn, si dovoluji malou poznámku na toto téma.

   Abych byl upřímný, bylo pro mě těžké číst tento dopis. Napsal ji zjevně zlomený muž a je o to překvapivější a hroznější, že ji napsal Boris Berezovskij, který mi vždy připadal jako muž neochvějné vůle. Zde je skutečně historický dokument:

   Dopis B. A. Berezovského Putinovi V. V.

   "Vladimire Vladimiroviči! Pane prezidente!

   Oba známe hodnotu slov, hodnotu paměti, zvláště pokud jde o politiku. Jsem připraven otevřeně přiznat své chyby, navíc je přiznávám nyní, v tomto dopise. Mnoho z toho, co jsem řekl, nemá žádné ospravedlnění a zaslouží si přísnou kritiku. Ale, Vladimíre Vladimiroviči! Je mi již 68 let, jsem starý muž. Strávil jsem 12 let v exilu. Opravdu, moje šediny, moje nucená izolace od vlasti neodčinila mou vinu? Vladimíre Vladimiroviči, řeknu vám to upřímně a žádám vás, abyste mi věřil. Od prvního dne jsem toužil po Rusku a s každým dnem stráveným v cizí zemi se moje touha prohlubovala. Ano, jsem Žid, ale narozený v Rusku. Jsem Rus, Vladimir Vladimirovič. Byl bych rád, kdybych byl jiný - pak bych nezažil tato muka, ale jsem Rus. Izolace od Ruska mě zabíjí.

   Прошу Вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня я все осознал и никогда – никогда – не поступил бы так. Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. Я, как Вечный Jew, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин Президент. Прошу Вас. Умоляю.

   S upřímnou úctou k tobě, Borisi Berezovskij."

   Originál: http://dr-ionych.livejournal.com/23130.html
   1. Vadivak
    Vadivak 2. června 2013 00:28
    +4
    Citace: sergo0000
    a Berezovskij požádal do Ruska


    Kořist je u konce
    1. sergo0000
     sergo0000 2. června 2013 06:29
     0
     Citace z Vadivak
     Citace: sergo0000
     a Berezovskij požádal do Ruska


     Kořist je u konce

     Zdravím Vadime! hi
     Možná ano.Ale vždyť kdo by mu dovolil, aby tu lidi podruhé okrádal!?Je jednodušší bouchnout. mrkl Myslím, že v duši člověka, který vyrostl a vystudoval v Rusku, je něco, co žádný Londýn a Courchevels nezabije. Nebo možná lidská duše stále žije jen v Rusku!?
     1. Blesk
      Blesk 2. června 2013 07:01
      +1
      A celý tento příběh mi přijde trochu absurdní. Tolik let byl BAB na seznamu hledaných, státní zastupitelství vydalo zatykač a tady se dá říct, že se šel udat, takže měli vzít on .... Ale ne, pak předpoklady o tom, co se stalo, nejsou vážné. Neexistují žádné jasné informace a je nepravděpodobné, že budou.
 6. JiaIIoTb
  JiaIIoTb 1. června 2013 16:04
  +14
  Pokud k nám bude stále umožněno západní juvenilní justici přijít, pak bude čas chopit se zbraní. Protože slova jejich (liberálů) se nezastaví. Mají svůj vlastní pokřivený pohled na rodinu. A to by nemělo být dovoleno.
  1. úsměv
   úsměv 1. června 2013 16:33
   +5
   JiaIIoTb
   Tak koho zabiješ jako prvního? kdo je druhý? Půjdete se samopalem do výboru na ochranu mateřství a dětství? ve stínu? krajský soud nebo KDN?
   Pokud se chopíte zbraně (z jakéhokoli důvodu, i toho nejposvátnějšího), budete muset zabít ty, kteří chrání bezpečnost a integritu státu ... a budou vás muset neutralizovat, protože občanská válka v Rusku je nyní její smrt ... a liberálové budou prostě rádi, že se ničí nenáviděná země ... mimochodem, ze zahraničí vám jistě pomůže, nedokončení islamisté s vámi budou stát bok po boku ... opravdu v pořádku abyste pochopili - "ach, oni mě oklamali" musíte znovu umýt zemi krví a umýt se?

   Zavedení juvenilní justice evropského modelu je rozhodně nepřijatelné !!! Je ale potřeba přijmout zákony na ochranu dětí a jejich matek. Hlavní není název zákona, ale jeho text, komentáře k němu, vysvětlení Nejvyšších soudů, rozbor praxe orgánů činných v trestním řízení. V tomto článku nic není. K přesvědčení o ne zcela správném přístupu k rozboru legislativy se stačí seznámit s těmito zákony .... a vyvozovat závěry podle jména ... to není ani sranda.
   V zákonech jsou samozřejmě zádrhely, ale opravit je automaticky? ...
  2. BAŠKÍR
   BAŠKÍR 3. června 2013 07:49
   0
   Juvenilní justice kirdyk pro všechny.
   bez kontinuity generací se nic dobrého nestane.
 7. Horký africký vítr
  Horký africký vítr 1. června 2013 16:50
  +2
  Teprve nyní americké ministerstvo zahraničí oficiálně uznalo, že v roce 1993 byla Ústava Ruské federace, stejně jako řada klíčových zákonů naší země, sepsána americkými poradci.
  Tajemství otevřeného. V těch letech se nikdo netajil tím, že takovou pomoc nám „nevzdělaným, nemytým, chodícím v lýkových botách s balalajkou“ poskytují „ctnosti“ ze Spojených států.
  Dnes jsou vnitřní i vnější formy silového nátlaku na suverénní státy založeny na stejné metodě. Nepřítel se cílevědomě snaží kompromitovat a zničit tři hlavní sociální regulátory tradičního civilizovaného státu: náboženství, morálku a kulturu (včetně jazyka, folklóru, literatury, vzdělání, vědy, instituce rodiny atd.).
  To bych dnes neřekl. Vždy to bylo a vždy v naší společnosti existují slabomyslné, kontrolované prvky. Včera právě na téma takových zrádců diskutovali v článku Pravda a fikce o bitvě o led..
  Rytířům se pomocí zrady podařilo dobýt Pskov. Část Pskovců v čele se starostou Tverdilou se rozhodla jít Němcům pod ruku. Pozvali Němce jako vojenské vládce Pskova.
  Budu se motat, ale tváře jsou stále stejné, i když uplynulo 8 století. Vezměte si tyto strážce lidí z náměstí Bolotnaya, stejně jako Tverdilo.
  1. poquello
   poquello 2. června 2013 01:54
   +1
   Nejdou do bažiny, nechtějí svítit.
 8. Corsair5912
  Corsair5912 1. června 2013 16:52
  +1
  Pod záminkou nadřazenosti univerzálních lidských hodnot, absolutizace práv jednotlivce a priority mezinárodního práva se jak na západní země, tak na Rusko zřítila vlna destruktivních legislativních iniciativ: juvenilní justice, legalizace sňatků osob stejného pohlaví, sňatky s neživých předmětů, se sebou samým nebo se zvířaty, legalizace pedofilie, boloňský proces destrukce národních vzdělávacích systémů a jeho „nepromyšlené“ reformy, destrukce vědy, zákon o kultuře atd. atd.

  Ruský lid se nikdy nevyznačoval ani zbožností, ani servilností, ani pokorou, ani důvěrou v moc, takže není tak snadné nás oklamat a udělat z nás eura. Nervózní rusofob car Petr už to zkusil, jen marně ničil lidi, ale ničeho nedosáhl, jen zemřel, vše se vrátilo do normálu. Stejně tak to bude s liberály, z nich nic nebude, jen jsou lidé marně tyranizováni a ničeni.
  1. lexey
   lexey 1. června 2013 17:57
   +4
   Ruský lid se nikdy nevyznačoval religiozitou ani důvěrou v moc - Velmi kontroverzní prohlášení
   Pro Víru, cara a Vlast Těmito jednoduchými slovy vytvořili naši předkové největší zemi světa – ohněm a mečem spálili vše a každého, kdo se jim postavil do cesty.
   1. AntonR7
    AntonR7 2. června 2013 19:13
    -2
    Naopak, lidé byli nábožní, vzpomeňte si na bitvu u Borodina, kdy před bitvou celá armáda poklekla před ikonou, pokud se nepletu, kazanské Matky Boží a modlila se. Tato tři slova měla velký význam zejména pro důstojníky. A vůbec jsme všechno nespálili ohněm a mečem, ale nesli kulturu a civilizaci, kdyby tomu tak nebylo, pak by tu nebyli Kavkazanové a Středoasiaté s průmyslem.
 9. pamero
  pamero 1. června 2013 17:36
  +14
  А почему нам не поменять эти статьи в конституции? Дума ,депутаты, открытые письма в прессе,наказы депутатам, а депутаты с мотивированными предложениями ?, или все боятся потерять места, жизнь и спокойствие. А как же служение народу, любовь к Родине и оные приметы чесного и открытого человека. Или до такой степений там на верху сплошная слизь?,м-да? Герой Н.В.Гоголя Тарас Бульба по поводу народа сказал всё правильно
  --- Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдёт до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а... — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: - Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продаёт, как продают бездушную на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым чёботом своим бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведётся так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!
  1. stroporez
   stroporez 2. června 2013 10:35
   0
   z toho ----- klasika ke čtení nada !!!!!!!!! super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10. horoh
  horoh 1. června 2013 17:43
  +1
  Ano, zajímavý článek. Když jsem četl ústavu Ruské federace, nějak jsem tomu nevěnoval velkou pozornost, ale teď to bylo nějak smutné. smutný
 11. Ivanych47
  Ivanych47 1. června 2013 17:58
  +4
  Kopie: "dvuh zásadně nová ustanovení: čl. 13 odst. 2 a čl. 15 odst. 4. V americké verzi Ústavy Ruské federace existují pouze dva články: odmítnutí ruského státu chránit své tradiční hodnoty (ideologie) a uznání priority mezinárodního práva před vnitrostátním právem.
  Pro přesvědčivost cituji oba články: 13.2 - Žádná ideologie nemůže být ustanovena jako státní ani povinná
  15.4.- Nedílnou součástí jejího právního řádu jsou obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva a mezinárodních smluv Ruské federace. Pokud mezinárodní smlouva Ruské federace stanoví jiná pravidla, než stanoví zákon, použijí se pravidla mezinárodní smlouvy.
  Kde je tedy mechanismus „zaručeného sebezničení Ruska“?
  Tento článek je čistá provokace.
  http://www.consultant.ru/popular/cons/1_1.html#p98
  © ConsultantPlus, 1992–2013
 12. individuální
  individuální 1. června 2013 18:01
  +5
  Přečtěte si článek znovu.
  Ano, hrozby jsou viditelné.
  Autor Marat Musin ale toto téma ještě umocňuje ruskými hrozbami.
  Věnujte pozornost sousedním zemím pro jejich ztrátu kulturně historického dědictví, morálky a morálky propagované jejich církví. Ztráta duchovního života a naprostá lhostejnost nejen k příbuzným, ale i k jejich dětem. V důsledku bezradnosti zavedení juvenilní justice.
  Vzpomeňte si na nepokoje v Paříži, Londýně, Aténách, včerejší protesty v Istanbulu. Vzpomeňte si před dvěma dny na události beznaděje a prokletí Švédska, o kterých jsme uvažovali.
  Pamatovat si globální dluh přes 223 bilionů dolarů, s globálním HDP 80 bil. Ukazuje se tedy, že všechny země světa si již půjčily tolik peněz, kolik mohou vydělat za tři roky.
  Nakreslete své vlastní závěry.
  Nejen Rusko svět se zbláznil.
  Однако не могу не согласиться с автором с его словами:
  "Pokud stát nebude chránit naše tradiční hodnoty, pak tento proces povedou jeho nesmiřitelní odpůrci."

  A je pravda, že Rusko musí být chráněno.
 13. Al Nikolaich
  Al Nikolaich 1. června 2013 18:04
  +2
  "Není pro ně, ubohé vyděděné, aby nás učili, jak milovat ženy a rodit děti."

  Zde pod těmito slovy je připraven odběr!
  - Rusko nelze rozumět rozumem,
  Neměřte běžným metrem!
  - Má zvláštní postavení,
  můžete věřit jen v Rusko!
  Fedor Ivanovič Tyutchev.
 14. Komentář byl odstraněn.
 15. individuální
  individuální 1. června 2013 18:19
  +15
  JE NEJVYŠŠÍ ČAS
  MATKA EDRENA
  MYSL RUSKO
  ROZUMĚT !
 16. Cynik
  Cynik 1. června 2013 18:23
  0
  Nedej bože, ale _ Krev se smyje jen krví.
  Moře krve už bylo prolito. Takže, co potřebuješ _ Oceán krve?
  1. poquello
   poquello 2. června 2013 02:04
   +1
   Rusko-sovětská chyba, bylo nutné toto svinstvo rozsekat a umístit poblíž Pskova.
 17. gladiatorakz
  gladiatorakz 1. června 2013 18:24
  +2
  Všechny tyto ústavní, legální miny budou v platnosti, dokud se Rusko nevrátí do Kopného práva a začnou k moci volit hodné, ne bohaté. Okamžitě se začnou měnit podmínky života ve všech oblastech. Mezitím všechny tyto volby projdou bez výběru, nepřátelé budou manipulovat, jak potřebují.
 18. Lecha57
  Lecha57 1. června 2013 18:26
  0
  Zaručené zničení Ruské federace (SSSR) bylo zajištěno již v roce 1947. Teď se budou muset postarat sami o sebe, jak by odolali. - Nejen ve finanční a vojenské sféře, ale i v dalších oblastech.
 19. shinobi
  shinobi 1. června 2013 18:32
  -6
  Ruská vláda vždy posvátně dodržovala jednu tradici. Jakmile do ní začal nějaký zákon zasahovat, byl přepsán. A v tomto případě se stane totéž.
 20. vyhlazovač
  vyhlazovač 1. června 2013 18:47
  +2
  Paranoia vzkvétá. K přednosti mezinárodního práva před právem vnitrostátním lze říci jediné – mezinárodní smlouvy nemají žádné právní důsledky pro třetí osoby. Protože se nám Úmluva o zákazu protipěchotních min nelíbí, nepodepsali jsme ji a obecně to pro nás není dekret. To znamená, že s čím sami souhlasíme, jsme povinni dodržovat pouze to. Všechno je spravedlivé.

  S prezentacemi k části 2 článku 13 je také předstíraný. Jestli tady někdo bez povinné vedoucí role strany prostě takhle na tomto světě nežije, tak ho lze jen litovat. Přítomnost a absence ideologie sama o sobě nic neřeší – rozhoduje pouze vůle politické elity. Bude vůle, budou proměny.
  1. Ivanych47
   Ivanych47 1. června 2013 18:59
   0
   Zcela s tebou souhlasím. Výpočet pro lidi, kteří neumí číst a myslet
 21. gal
  gal 1. června 2013 19:42
  0
  2.14. K návrhu na převedení z Výboru pro záležitosti veřejných sdružení a náboženských organizací do Výboru pro rodinu, ženy a děti Návrh federálního zákona č. 284965. dubna 3), kterým se jmenuje Výbor pro rodinu, ženy a děti odpovědný za návrh zákona. Výbor pro veřejná sdružení a náboženské organizace

  S.A. Popov

  Souhlas s Výborem pro rodinu, ženy a děti.
  Síla změněna 11. LISTOPADU 2008 (vrchol globální krize)
  ...duma.gov.ru/news/273/57514/?sphrase_id=869447
 22. Vitalij Anisimov
  Vitalij Anisimov 1. června 2013 20:24
  +2
  Не надо умничать господа-либералы..Просто подумайте над выражением "загадочная русская душа" и почему нет загадочных немецких французких английских...и т.д.Над этим многие русские и нерусские писатели философы и самое главное спецслужбы разных стран голову ломают и не могут понять..Просто мы непредсказуемы ...Русский мужик молча наблюдает за всей этой катавасией потом просто берется за вилы и крушит всех и все без разбора..и наши правители это знают и понимают ..и запад это чует ж..ой ..мы им гей-парад устроим если что...Вот что то так хотел высказать..(коротко)))
 23. Roman_999
  Roman_999 1. června 2013 20:38
  +4
  Právě Útok z hrobu nebo Odplata* mohou zastavit divoký západ nebo vás přimět k zamyšlení a zahájení budování nových plánů. Jiným způsobem .. lidsky NECHÁPEJÍ, považují to za SLABOST ...

  * Viz obvodový systém - protože pokud budeme odsouzeni, naše děti budou odsouzeny - my odsoudíme státy - protože jsou to jen ony, kdo může způsobit konec naší vlasti. to je PŘESNĚ takový konec, na který se naši "PARTNEŘI" bojí pomyslet a bojí se jen tohoto finále - SVOBODA VE SVĚTĚ - pouze PARITA maximálních zbraní, a to je realita .... mln.
 24. Vitalij Anisimov
  Vitalij Anisimov 1. června 2013 20:55
  0
  Nechtěl bych přežít tu krvavou ruskou vzpouru v globálním měřítku.. Ale otravují ze všech stran a lezou do duše...
 25. Nevsky
  Nevsky 1. června 2013 21:05
  +5
  Tolik nových zpráv a administrativa "vojenská revize", nikdy se neobtěžoval vytvořit dočasnou stránku (sekci) - "čtenářské novinky", kde můžete rychle zveřejnit alespoň toto:

  1. Erdoganův kabinet podal demisi.

  2. Zatčení starosty Machačkaly.

  hi
 26. Vitalij Anisimov
  Vitalij Anisimov 1. června 2013 21:12
  +1
  Citace: Něvský
  Tolik nových zpráv a administrativa "vojenská revize", nikdy se neobtěžoval vytvořit dočasnou stránku (sekci) - "čtenářské novinky", kde můžete rychle zveřejnit alespoň toto:

  1. Erdoganův kabinet podal demisi.

  2. Zatčení starosty Machačkaly.

  hi

  Dobrý nápad!!! Efektivita by měla být .. Na náklady starosty (je třeba je tam zasadit..) my v zásadě taky.. tyran
 27. voronov
  voronov 1. června 2013 21:22
  +1
  Dobrý článek
 28. Manažer
  Manažer 1. června 2013 21:25
  0
  No, v printsepe, jako na obrázku
  1. Žebravka
   Žebravka 1. června 2013 22:12
   +1
   Citace: Manažer
   V zásadě je vše jako na obrázku:

   dobrý +
 29. Manažer
  Manažer 1. června 2013 21:26
  0
  nebo zde je video[media=http://http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u33Tfc
  6r6LA]
 30. Lyria
  Lyria 1. června 2013 21:36
  -1
  Článek je opravdu dobrý, ale vše je velmi smutné a zavání beznadějí.
 31. DAOSS
  DAOSS 1. června 2013 22:20
  -6
  Článek jsem ještě nedočetl, ale po 3 odstavcích chci říct. CO TO SAKRA!!!
  Zejména 1000 letá historie Ruska!!! Pochopil jsi co jsi napsal??
 32. DAOSS
  DAOSS 1. června 2013 22:46
  -10
  Přečtěte si to až do konce! Hovadina!!!
  Článek, levná napodobenina amerických článků v „Times“ nebo „Washington Post“
  Závěrem lze říci, že článek je vyroben na zakázku od ruské vlády, ALE byl napsán kayarvo! Blob na kapce.
  Počínaje Ruskem, které, pokud počítáte od založení Moskvy, která je v lepším případě 865 let stará, a konče několika zákony, které by situaci vlastně nemohly ovlivnit, kdyby u moci nebyl DEER !!!
  Článek je pokusem se vymlouvat, že my za to nemůžeme, udělali to všichni Američané!
  A pak hned je otázka, a vy soudruzi, kde jste byli? Proč mlčeli? Proč nekladli odpor?
  Po boji nemávej pěstmi!!!
  1. TUMAN
   TUMAN 1. června 2013 22:50
   +8
   Citace z DAOSS
   Přečtěte si to až do konce! Hovadina!!!

   Vypadáš jako blázen! A Rusko není jedno, ale tisíce let staré !!!!
   1. DAOSS
    DAOSS 2. června 2013 22:11
    0
    Nejde o to Rusko, o kterém mluvíme, když se stáváme, autor mluví otevřeně o Rusku, ale zakrývá to všechno Ruskem.
  2. AntonR7
   AntonR7 2. června 2013 11:32
   0
   Dějiny Ruska nezačínají Moskvou, ale mnohem dříve, mimochodem, milí malorusové Kyjev je matkou ruských měst, vy jste také součástí našich dějin, jste Rusové!
   1. DAOSS
    DAOSS 2. června 2013 21:58
    -2
    Ty sám jsi malý Rus!!! Jsem Ukrajinec!
    A pokud na to přijde, pak jste to vy, pánové, současní Rusové, součást naší historie, protože Rusko začalo Kyjevskou Rusí.
    A pozor, když píšu národnost, píšu to s velkým písmenem!!!
    A jelikož jsi mě nazval malým Ruskem a ani se neobtěžoval stisknout "shift", závěr je zřejmý, pokládáš za sebe tímto Rusové a všichni ostatní (Běloruci, Ukrajinci) jsou jakýmsi nižším článkem, tzv. malorusy!
    Ano, máte iluze vznešenosti a já takového bratra Rusa nepotřebuji!!!
    1. AntonR7
     AntonR7 3. června 2013 12:48
     0
     Poláci vymysleli Ukrajince v 19. století a vy jste Rusové jako my, máme stejný kořen, jste s námi jako součást jednoho těla. věnovali pozornost, ale naše gramotná národnost se píše s malým, protože to není osobní jméno a ne název města, země atd.
 33. říšský maršál
  říšský maršál 1. června 2013 22:50
  0
  pokud stát nebude chránit naše tradiční hodnoty, pak tento proces povedou jeho nesmiřitelní odpůrci

  Stát nikdy nikoho neochrání. Jedná ve svém vlastním zájmu a nechat se za to urazit je prostě hloupé. Smutným paradoxem je, že naše země je fakticky okupovaná a podle mého názoru je jedno, jakými barvami jsou vlajky vetřelců namalovány: bílo-červeno-modré nebo hvězdicové. V Rusku je běžným občanům ZAKÁZÁNO nosit zbraně a obecně se bránit, tzn. Ruský muž je legálně postaven do pozice nevolníka. Smutným paradoxem je, že ruský lid v konfliktu Rusko/NATO ve skutečnosti prohraje, bez ohledu na to, kdo vyhraje. Mistrovský bič nebude příjemnější z toho, že si uvědomíte, že je domácí produkce, nikoli dovoz.
 34. Kirgudum
  Kirgudum 1. června 2013 23:14
  -8
  Článek je divoký nesmysl, nečekal jsem, že už byl Musin tak špatný.
 35. zvereok
  zvereok 1. června 2013 23:30
  +3
  Citace: Yuras222
  budou stále jako my a nasávají morálku našich předků, je tu i církev


  Známý oligarcha Abramovič začal své „podnikání“ tím, že miliony tun stejného „mumlajícího“ a „královského“ alkoholu z ciziny lopatou do Ruska. Hlavním dodavatelem bezcelních alkoholických nápojů a tabáku se ale stala Ruská pravoslavná církev, která na to má licenci. Tento proces vedla druhá osoba v Církvi, nyní vladyka Kirill.
  1. TUMAN
   TUMAN 1. června 2013 23:43
   -6
   Citace: zvereok
   . Hlavním dodavatelem bezcelních alkoholických nápojů a tabáku se ale stala Ruská pravoslavná církev, která na to má licenci. Tento proces vedla druhá osoba v Církvi, nyní vladyka Kirill.

   Nejenže ničí mozek Slovanů, židovsko-křesťanský duševní virus, ale jsou také pachateli alkoholické genocidy!
   1. zvereok
    zvereok 2. června 2013 16:21
    -1
    Tady nejde o pravoslaví, pravoslavná víra byla vždy páteří moci v Rusku. Jde o to, jaká byla síla v 90. letech, že v té době v církvi nebylo pravoslaví, byly rituály a kapitalismus. A ještě jeden malý okamžik - Pravoslaví je svaté, ale chrám v duši, jakmile lidé uvidí, že kněz skutečně dodržuje to, co říká (a to je stále vzácné, ale zatím) - půjdou k němu.
 36. Rus69
  Rus69 1. června 2013 23:44
  0
  Citace: zvereok
  Tento proces vedla druhá osoba v Církvi, nyní vladyka Kirill.

  Справедливости ради, как раз Кирилл эту лавочку и прикрыл.
  1. Komentář byl odstraněn.
  2. zvereok
   zvereok 2. června 2013 16:24
   -1
   Doufám, že příští církevní generace bude mít blíž k víře než ke kariéře. Pomůže to naší zemi.
 37. xzWhiteWolf
  xzWhiteWolf 1. června 2013 23:58
  +4
  Začalo a neskončilo. Ano, něco pravdy na tom je. Ale chci říct jednu věc: SSSR prohrál sám se sebou. Byli to lidé, kteří zradili svou vlast. Řeknu to, stabilita je lepší než moře krve a potu po celá desetiletí. Nyní další mladí idioti, kteří téměř ani neznají naši historii, nevědí, co se skutečně děje u nás a ve světě. Jednoduše poslouchají, co jim říkají „žoldáci slova“ placení ministerstvem zahraničí USA, jako jsou Udolcovové a další. Pokud začnete číst knihy, jako jste to dělali v SSSR, a skoncujete s internetem, kde lze jen stěží něčemu věřit, začněte historickými knihami. Jen ne ty, které se píší v zahraničí a záměrně nečtou Wikipedii, kde se naše historie dlouhodobě překrucuje. A začněte tím, že se podíváte na konec 80. a začátek 90. ​​let. A příště, než půjdete na mítink, proti člověku, který pro stát (mimochodem na rozdíl od 99% z vás, lidí a nelidí) alespoň něco dělá a zvedá naši zemi z kolen, si přečtěte, jaká minulost takové pochody vedly za pozornost. Buďte lidmi, ne hloupým dobytkem. Chcete velké platy? Co děláte pro stát? Pizdet - nevracejte sáčky zpět. Odpusťte mi můj slovník. Většina lidí nedokáže nosit ani odpadky do popelnic a křičí – jak je to tady špinavé. Ano, protože za to nemůže stát, ale vy sami. Važte si toho, co máte, pamatujte na to a ctěte naše tradice. Ale snažte se o to nejlepší. Chcete, aby byla země čistá? Nevyhazujte odpadky. Chcete, aby nedocházelo ke korupci? Neplaťte se. Zůstaňte v řadě. Za rok další místní úředníci nebudou mít smysl nikde frontu. A než budete křičet, opakovat po idiotech, že za to může Putin, začněte tím, že Putin je jeden člověk a naše země je největší na světě... Bilujte místní vedení, jen ono za všechno může, Putin nemůže být za vším stopem. Stěžujte si, ale řeknete proč, všechno je k ničemu. A skuteční lidé, kteří chtějí, aby bylo všechno lepší, jdou až do konce a buší místní úřady. Proč jsem tady před vámi... Každopádně zítra zase hodíte nedopalek cigarety na zem, plivnete na květiny, a když budou v obchodě porušována vaše práva, budete mlčet.
 38. Rus69
  Rus69 2. června 2013 00:10
  -1
  Citace z GG2012
  Zakryl to, když se odsouzení činů židovsko-ruské církve stalo kritickým! Zhruba řečeno, začalo to kazit image církve! Ve skutečnosti: na činech církve je vidět čistě korporátní zájem! A to je fakt!

  Dost bylo vánice. Novaja Gazeta udělala povyk, liberálové přirozeně zavyli. Jen ani tehdy, ani později, nikdo nikdy nedodal jím podepsané dokumenty.
  1. TUMAN
   TUMAN 2. června 2013 00:22
   -3
   Citace: russ69
   Dost bylo vánice.

   Вам если бы даже представили эти документы, то Вы бы не поверили! Вон есть видео, где Кириллушка называет нас с Вами, людьми второго сорта и варварами! Ну разве Вы этому верите? Нет конечно, потому что иудо-христианство сидит у Вас так глубоко, что не дает критически мыслить. Вам вталдычивают постоянно одно и тоже: На то воля Божья, так хочет Господь, ты главное Верь.
 39. Grey68
  Grey68 2. června 2013 00:31
  +1
  Citace z knn54
  astra: Co brání úřadům ve zrušení těchto 2 článků ústavy?
  Pokud pouze DVA články v Ústavě odstartují „proces zaručeného sebezničení“ země – možná není problém v Ústavě?
  PS Pokud ústava uvádí „přednost mezinárodního práva před vnitrostátním právem“, není to již ústava suverénní moci.

  No, pro začátek, kdo vám řekl, že nyní je zóna SSSR suverénním státem? Přečetl jsem dva odstavce tohoto článku, dal mínus a teprve potom přečetl zbytek.Ještě jednou opakuji My (bývalí obyvatelé SSSR) žijeme v okupovaných zemích (nebo je to ještě ve státě?), včetně Ruské federace. Proto jsou samozřejmě problémy v Ústavě Ruské federace, ale nevidím v tom kořen zla. Poslední dva roky neustále prokluzují informace, že Centrální banka Ruska před vydáním rublů je nejprve povinen za tuto částku nakoupit dolary (neřeknu o jiných zemích, nevím). Ale z nějakého důvodu tomu málokdo věnuje pozornost.A co se stane ve výsledku,čím více vyděláme,tím déle Američané žijí.Tady je od nás skrytá pocta a na veřejnosti - svoboda slova,demokracie.stále je to velmi daleko.
 40. Rus69
  Rus69 2. června 2013 00:32
  -1
  Citace z TUMAN
  I kdyby vám tyto dokumenty byly předloženy, nevěřili byste!

  Někdo vnímá svůj názor jako konečnou pravdu a není potřeba žádných důkazů, je to jen příjemnější...
  Citace z TUMAN
  Neustále se vám říká totéž: Toto je vůle Boží, tak to chce Pán, vy hlavně Věřte.

  Nikdo do mě nic neinvestuje, jen se k církvi chovám s respektem.
  A přiznávám, že v církvi, jako v každé společnosti, jsou „obchodníci“.
  1. TUMAN
   TUMAN 2. června 2013 01:22
   -3
   Citace: russ69
   prostě je to mnohem hezčí...

   kdo je hezčí? Tobě?
 41. Starý praporčík
  Starý praporčík 2. června 2013 00:33
  +4
  Článek 13 p 2 říká, že podle současné Ústavy Ruské federace nemůže v zemi existovat žádná ideologie – ale jak může stát žít a rozvíjet se bez ideologie? Kam jít, kudy, s kým jít a proč? Proto nyní ve státě nemáme žádnou ideologii, straníme se ze strany na stranu! Z čl. 15 odst. 4 vyplývá, že po přijetí jakýchkoli mezinárodních smluv a jejich ratifikaci by měl být náš stát povinen žít v souladu s těmito smlouvami! Vezměme si příklad vítězství pederastů v Evropě. Vzhledem k tomu, že tam jsou sňatky osob stejného pohlaví legalizovány, je dost možné, že budeme nuceni pod tlakem zvenčí, když ne legalizovat, tak alespoň uznat taková manželství uzavřená v jiných zemích za legální! To je správně? Můj názor je, že je potřeba v zemi častěji pořádat celostátní referenda o klíčových otázkách domácí politiky a dalších zásadních otázkách. Rozhodnutí lidového referenda by navíc mělo mít nejvyšší právní sílu. Poslední referendum se konalo, pokud mě paměť neklame, v roce 1991.
 42. Komentář byl odstraněn.
  1. Komentář byl odstraněn.
  2. TUMAN
   TUMAN 2. června 2013 01:59
   -3
   Citace: russ69
   Hlupáku, nepředstírej...

   A nemyslel jsem! A proč jsi hrubý? Nebo je to, když nejsou žádné hádky, začíná hrubost!
   1. Rus69
    Rus69 2. června 2013 02:07
    -3
    Eh... jsem hrubý?
    Takže jsem prostě neviděl fakta, kromě nepodložených obvinění... Když jsou ve studiu dokumenty, že Kirill konkrétně porazil kvóty na alkohol a tabák, pokračujte v argumentaci.
    Do té doby klid...
 43. ded10041948
  ded10041948 2. června 2013 01:37
  +2
  Význam článku v několika slovech:
  Premiér si vybral své prostředí a škodí Rusku, jak jen může.
  Vše na pomoc prezidentovi
  Za všechno můžou výrobci matrací a Židé
  Pravoslaví v ohrožení
  Chtějí zničit Rusko za každou cenu

  Co je to za vinaigrette? Je podáno pár bolestivých otázek a kolem nich (pod heslem: "všechno je špatně!") se rozpumpují vášně. Článek zavání velmi řádem, nehledě na přítomnost zjevně přitažených argumentů (překvapilo mě, že Sýrie je kolébkou pravoslaví!!!) Přes relevanci článku autor minus formu prezentace materiálu. Po přečtení se objevila touha umýt si ruce bělidlem.
 44. Rus69
  Rus69 2. června 2013 02:02
  -1
  Citace z GG2012
  Citace: russ69
  Hlupáku, nepředstírej...

  Chlapče, ovládej se...
  Tady, tak ostrý jako ty, ... dost.
  Mohou vás urazit odpovědí!
  Navíc vy sami máte o co žádat: .......

  Podívej, kdo mluví...
  Уже угрозы пошли, детский сад прям.. smavý
  s ohledem na ...., pak si každý myslí do míry své zkaženosti. Pro mě je to region Tver, ale pro vás...?
  1. GG2012
   GG2012 2. června 2013 02:14
   -2
   Citace: russ69
   Pravá školka..

   No, ... vyberte text ... a budeme žít spolu!
 45. slaventi
  slaventi 2. června 2013 03:09
  0
  Máme okupační ústavu.Všechny státní instituce jsou víceméně podřízeny Američanům.Cestou z této situace je získání suverenity.Proces již začal.Nemáme na výběr, buď svobodné Rusko, nebo smrt stát a lidé.
 46. Revolver
  Revolver 2. června 2013 03:39
  0
  Очень многое подмечено правильно. Вот только не надо считать пару-тройку либерастов Клинтонского разлива Америкой или даже ее представителями. Не Россию они пытались разрушить, а внедрить идеи либерастии и толеразма. А то что эти идеи разрушают все к чему ни прикоснутся, они не только не понимают, но и вой подмимут если при них такое сказать. И не только Россию они разрушают. До чего дошло - в Верховном суде США скоро будет слушаться дело, суть которого сводится к вопросу, является ли брак неотъемлемым правом человека независимо от ориентации. И если, не дай Бог, они решат что является, то последствия будут немалыми. В частности, конституционные поправки более чем 30 штатов о том что браком являются исключительно отношения между ОДНИМ МУЖЧИНОЙ и ОДНОЙ ЖЕНЩИНОЙ будут засунуты туда куда нетрадиционно ориентированные долбятся. А эти поправки между прочим выставлялись на референдумы. Так что либерастам демократия хороша только когда она в их сторону тянет, а если нет, то они и на демократию управу найдут.
  Меж тем, на юге и западе Америки народ скупает стволы и боеприпасы - так, на всякий случай, пока не запретили. Кстати, весьма популярны АК (не настоящие, правда, а румынские и югославские клоны), СКС, и винтовки Мосина.
  И опять же, может идеи предложены американцами, но утвердили-то их россияне. И за отмену уголовной статьи за мужеложство тоже Государственная Дура голосовала, а не Конгресс.
 47. aleksandr.k
  aleksandr.k 2. června 2013 06:14
  +5
  Putin je korupce a tento parchant Jelcin byl ještě pohřben církví.
 48. Tao
  Tao 2. června 2013 06:32
  +1
  Co bylo potřeba dokázat - když byla země SSSR zničena vnitřními nepřáteli, "velkou armádou" byla ve výsledku Armáda ovcí, které se o nic nestarají. Další otázkou tedy je, koho by měl normální muž chránit.
  1. nycsson
   nycsson 2. června 2013 14:47
   0
   Citát z Tao
   zničena vnitřními nepřáteli, "velkou armádou" byla nakonec Armáda ovcí, kterým je to jedno.

   Máte bohužel pravdu! tam KGB...
 49. gregor6549
  gregor6549 2. června 2013 06:41
  0
  Статейка на уровне "Бей их всех, спасай Расею". Естественно, и США, и другие вероятные противники России стараются по максимуму ослабить Россию"мирными средствами" и было бы странно, если бы не пытались.
  Ale v tom je ten vtip v řece, aby karas nepodřimoval. Navíc v tom není nic nového. Tak to bylo, je a bude vždy, dokud budou existovat státy s různými zájmy.
  Но может быть вместо того, чтобы плакаться в жилетку и искать врагов у себя под кроватью, нужно наладить четкую работу соответствующих структур государства Российского, тем более, что структуры эти живут вполне комфортно и зряплату получают нехилую. Это же не Тополя по лесам и болотам гонять. Да и с врагами под кроватью легше сражаться. Повязал двух трех из числа самых крикливых и можно писать отчет о проделанной с риском для жизни работе.
  Я к чему? А к тому, что пора прекращать истерику и начинать тихо и методично работать. Правда вряд ли им так работать дадут. Вдруг не до того доберутся, т.е. не до того, кто за "бугром", а до того кто за кремлевской стеной. И что тогда?
 50. amatér
  amatér 2. června 2013 09:07
  0
  Vypadá to jako projev soudruha. Vyshinsky v roce 1937.