O soukromém vlastnictví, duši, ideologii, morálních a etických hodnotách

217
O soukromém vlastnictví, duši, ideologii, morálních a etických hodnotách

Na konci 80. let minulého století, kdy vrchol KSSS začal degenerovat, se objevila módní tendence spoléhat na rozvoj institutu soukromého vlastnictví. Věřili v ni jako všelék na všechno. A nikdo nepřemýšlel o tom, co to je, soukromé vlastnictví, jak to ovlivňuje člověka, co se stane s duchovnem při kontaktu se soukromým majetkem? Tato otázka není v žádném případě nečinná, zkoumali ji jak filozofové a vědci, tak i nejlepší mozky církve.

Co je soukromé vlastnictví, dobro nebo zlo v moderním světě?

Majetek je krádež


Právně se jedná o jednu z forem vlastnictví, znamenající absolutní, zákonem chráněné právo občana nebo právnické osoby na konkrétní majetek, včetně výrobních prostředků. No super, nic zlého se nestalo, vše je dobré a příjemné.Abychom pochopili roli tohoto typu majetku, je nutné pochopit, odkud se v našem smrtelném světě vzal. Existuje dílo Friedricha Engelse „Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu“, které je pozoruhodné svým vědeckým obsahem. Čtení je neuvěřitelně těžké nebo dokonce nudné. Ale nikdo vám neslíbil Bushkovův román nebo Ulitskaya opus.

Nemusíte tam jen číst, musíte tam přemýšlet. S tím ale často nemáte štěstí. Erudice nepomůže, pomohou jen metody rozboru, a to je ach, jak je to těžké, když kniha obsahuje nepřetržitý proud všemožných kmenů, rodinných vazeb a podobně. Pokud tedy máte dostatek energie pouze na listování v okouzlujících časopisech, nezbývá než pokrčit rameny.

Soukromé vlastnictví, třídy a stát podle Engelse neexistovaly vždy, ale vznikly v určité fázi ekonomického vývoje. V primitivní společnosti, kdy byla úroveň výrobních sil extrémně nízká, bylo všechno běžné. Časem se ale s příchodem železa začaly hromadit nějaké přebytky a postupně začala vznikat třída vlastníků, která si tyto přebytky začala přivlastňovat pro sebe.

To se přirozeně nemohlo líbit všem, zvláště těm, kteří již tyto přebytky získat nemohli. Ale ti, kteří si tyto přebytky začali přivlastňovat pro sebe, začali hledat formy a metody, jak zajistit, aby se tyto nahromadění nedostaly do rukou zbytku komunity, a proto byl zapotřebí aparát násilí. Tak vznikl stát.

Prezentace tohoto procesu je samozřejmě velmi, velmi zjednodušená. V Engelsově knize jsou tyto fáze podrobně rozebrány a podpořeny četnými fakty.

Pro nás jde především o to, že soukromé vlastnictví zpočátku vzniklo jako produkt sociální a třídní nerovnosti, k jejíž plné existenci byl zapotřebí aparát potlačování, tedy stát. A jaký stav může být, vidíme v příběhy naše lidství. Formy státu se navíc lišily v závislosti na úrovni rozvoje jak výrobních sil, tak vědy a náboženství. Podstata byla ale stejná – zachování materiální a sociální nerovnosti. S jedinou výjimkou – když v Rusku proběhla Velká říjnová revoluce, která zničila instituci soukromého vlastnictví a nahradila jej vlastnictvím osobním.

V moderním světě nabylo potlačování sociální nerovnosti měkčích podob, ale ne vždy a ne všude. Kapitalismus nemůže být laskavý strýček, jakýsi Santa Claus s taškou dárků na zádech. Právě zákaz soukromého vlastnictví je smrtelným nepřítelem kapitalismu, právě proto vzniká bestiální nenávist ke všemu sovětskému, neboť socialismus zničil vykořisťování člověka člověkem.

Ústava z roku 1936 stanovila, že rolníci a řemeslníci mohou vlastnit „malé soukromé farmy“ založené na osobní práci a s vyloučením najímání jiných lidí. Ale v ústavě z roku 1977 pojem soukromého vlastnictví zcela zmizel. Nemovitost nyní nemohla být použita k získání nevýdělečných příjmů.

Chápeš ten rozdíl?

Soukromé vlastnictví je určeno k získávání nezaslouženého příjmu (můžete vážně tvrdit, že Čubajs, Děripaska, Kovalčuk, Rotenberg a další jim podobní pracují plodně v náš prospěch?), ale osobní vlastnictví nikoli. V moderním Rusku je soukromé vlastnictví chráněno zákonem jako nejposvátnější věc na zemi, která dostává jméno posvátného principu. Všechno se dělá pro ni a pro ni. Všechno ostatní je nadbytečné, zejména morálka a svědomí. Pamatujete si přísloví: není to nic osobního, je to byznys?

Jeden z velkých lidí jednou řekl: „Majetek je krádež“, ale oblíbený a duchovní rádce liberálů Ivan Ilyin ve svém díle „Cesta duchovní obnovy“ napsal:

„Podložit soukromé vlastnictví znamená ukázat jeho nezbytnost pro člověka, jeho životní vhodnost a jeho duchovní věrnost. To znamená označit ty podstatné vlastnosti člověka – přirozené, instinktivní a duchovní – na základě kterých musí být soukromé vlastnictví přijímáno, uznáváno, schvalováno a chráněno. To však neznamená schvalovat a ospravedlňovat jakékoli hotovostní rozdělení majetku a bohatství. Obvykle se tyto dva problémy zaměňují, což je zcela nepřijatelné.

Instituce soukromého vlastnictví může být nezbytná, účelná a správná; ale hotovostní rozdělení majetku může být nesprávné a životně nepraktické. Je nutné, aby věci patřily lidem s tak úplným, výlučným a trvalým bezpečím, které by vyvolalo v duši každého úplnou a nevyčerpatelnou vůli k tvůrčí práci.“

To je ono a nejde jinak! Soukromý majetek, jak se ukazuje, je pro lidi nezbytný! A ještě dále Ilyin ujišťuje, že:

1. Soukromé vlastnictví odpovídá individuálnímu způsobu bytí, který je člověku dán přírodou. Směřuje k instinktivnímu a duchovnímu životu člověka, uspokojuje jeho přirozené právo na vlastní aktivitu a nezávislost.

2. Soukromé vlastnictví vyvolává v člověku instinktivní pudy a duchovní pohnutky k tvrdé práci, aby nešetřil síly a tvořil to nejlepší. Uvolňuje ekonomické podnikání a osobní iniciativu a tím posiluje charakter.

3. Dává majiteli pocit důvěry, důvěry v lidi, ve věci a v půdu, chuť investovat svou práci a své hodnoty do ekonomického procesu.

4. Soukromé vlastnictví učí člověka tvořivě milovat práci a půdu, svůj krb a vlast. Vyjadřuje a upevňuje jeho usedlost, bez níž je kultura nemožná. Sbližuje rodinu tím, že ji zapojuje do vlastnictví. Živí a zesiluje stavový pud člověka. Odhaluje mu uměleckou hloubku ekonomického procesu a učí ho náboženskému přijímání přírody a světa.

5. Soukromé vlastnictví probouzí a pěstuje v člověku smysl pro spravedlnost, učí ho striktně oddělovat „moje“ a „tvoje“, učí ho právní reciprocitě a respektu k pravomocem druhých, pěstuje v něm správný smysl pro občanský řád. a občanská nezávislost, korektní přístup k politické svobodě .

6. Soukromé vlastnictví konečně vychovává člověka k ekonomické solidaritě, která nenarušuje ekonomickou svobodu: každý vlastník, bohatnutí, obohacuje jak své prostředí, tak samotné národní hospodářství: a konkurence mezi vlastníky vede nejen k boji, ale také k tvůrčí napětí nezbytné pro národní hospodářství. A cesta k uspořádání světové ekonomiky nejde přes mezinárodní komunistické zotročení, ale přes uvědomění a posílení solidarity, která vyrůstá ze soukromé ekonomiky.

Pokusme se pochopit všechny body.

Jestliže soukromé vlastnictví směřuje k duchovnímu životu člověka, jak potom vysvětlit všechny ty zločiny, které jsou spojeny se soukromým vlastnictvím a kapitálem? Zahajují války skutečně jen osoby zbavené majetku a bohatí se neangažují v podnikání?

Nebo destrukce historických a kulturních hodnot kvůli budování nejrůznějších obchodních center, obchodů a tak dále pramení ze segmentů obyvatelstva zbavených jakéhokoli majetku? A vyvražďování celých národů proběhlo proti vůli králů, císařů a buržoazie?

A v malém měřítku, není dost příkladů, kdy jsou kvůli vlastnictví majetku páchány padělky, podvody, vraždy a přebírání nájezdníků? Nebo jsou stejně morální jako samotný kapitalismus?

Pokud srovnáte socialismus a kapitalismus, nebude to srovnání ve prospěch toho druhého, protože některé formy zločinu se objevily a vzkvétaly až v době kapitalismu, například vytváření skupin organizovaného zločinu, nepotismus, vydírání. Takže, přátelé, duchovno tu není ani cítit.

Co nejlepšího vytváří soukromé vlastnictví?


Máme-li na mysli různá zábavní centra, továrny, lodě, pak jde jen o hromadění hmotných hodnot, člověk se instinktivně snaží převzít výsledky práce pro sebe, duchovní nemůže vzniknout na základě soukromého vlastnictví. Teprve když se objeví touha po dobru pro společnost, teprve tehdy začíná člověk přemýšlet o duchovním principu. Ne nadarmo Kristus vyhnal obchodníky z chrámu, protože zisk a duchovnost jsou neslučitelné. Moderní svět však pošlapal koncepty morálky, kvůli zisku můžete zabít sto lidí, jako ve vodní elektrárně Sayano-Shushenskaya.

Souhlasím s Ilyinem pouze v jedné věci - soukromé vlastnictví skutečně rozpoutá ekonomické podnikání a tím posiluje charakter. Ale pouze.

Jak může soukromé vlastnictví vytvořit důvěru v lidi? Pokud kapitalista, oligarcha a bankéř začnou pracovat na důvěře, pak půjdou okamžitě dolů. A nejen v Rusku, ale i na osvíceném, dobrém Západě, ke kterému se naši demokraté rádi modlí. Vzpomeňme na všemožné finanční pyramidy 90. let dvacátého století, okrádání lidí pomocí poukázek a nakonec i znehodnocování a mizení všech peněz na účtech obyčejných lidí ve Sberbank. O jakém jiném druhu důvěry můžeme mluvit?

Totéž platí o vlastenectví a náboženském vnímání světa. Kolik ruských oligarchů, kteří okradli spoustu lidí a vzali jejich kapitál do zahraničí, se stali vlastenci země? Kolik dolarů investovali do rozvoje vědy, vzdělání, medicíny? Nebo možná dnem i nocí přemýšlejí, jak oni, vlastenci, mohou zušlechtit, vystrojit a velebit Rusko? Jediné, co vidíme, jsou fronty u evropských soudů, kde se slzami v očích prosí, aby nás přijali za své, buržoazní.

Poslední bod je obzvláště zajímavý.

Ukazuje se, že pouze soukromé vlastnictví může vychovat duchovně obohaceného občana, kterému záleží na společnosti. No, stejně jako ti samí poslanci z Nefteskvazhinsku, kteří všichni myslí na Rusko. Soukromé vlastnictví ve skutečnosti člověka navyká na izolaci, na to, že „moje“ je „moje“, a pokud se do něj pokusíte strčit nos, na základě své křesťanské ctnosti vám propíchnu břicho vidlemi. Povědomí o soukromém vlastnictví je synonymem pro farmářské myšlení, kde se pojem Vlast omezuje na hranice vlastní farmy, chlévů, kravín, slepic a vidlí. Všechno ostatní je cizí, nepochopitelné, a proto nepřátelské a podléhající zkáze.

Víra v posvátnost a nutnost soukromého vlastnictví přirozeně vedla Iljina ke glorifikaci a ospravedlnění národního socialismu. Protože právě fašismus a nacismus nejzřetelněji personifikují podstatu soukromého vlastnictví v jeho absolutní podobě. Není divu, že P. A. Stolypin snil o vymýcení komunitního vědomí a vytvoření třídy vlastníků, kteří by se ve svůj prospěch dopustili jakéhokoli zločinu.

Je to soukromý majetek, který byl a je zdrojem většiny zločinů, které kdy byly na Zemi spáchány. Peníze a soukromé vlastnictví, údajně určené k zajištění svobody duševního a duchovního rozvoje, ve skutečnosti poskytují svým vlastníkům pouze svolení k mravnostním a kriminálním zločinům. Když se podíváte na moderní justici a na to, jak snadno se z ní dostanou zločinci, kteří vlastní miliony, snadno pochopíte roli a podstatu soukromého vlastnictví.

Výsledkem je, že nejen velkoburžoazie, ale i střední třída, která si dala za výlučný cíl osobního blahobytu a pro kterou je vrchol duchovna ideálem šosáctví, snadno zaprodá své přesvědčení a svědomí. , nazývají to jen ziskovým obchodem a přesvědčí sami sebe, že zároveň pracují ve prospěch společnosti.

A nyní navrhuji udělat si krátký exkurz do nedávné historie a seznámit se s mravním kodexem budovatele komunismu. Jeho úplné znění obsahuje tato ustanovení:

1. Oddanost věci komunismu, láska k socialistické vlasti, k zemím socialismu.
2. Svědomitá práce ve prospěch společnosti: kdo nepracuje, ten nejí.
3. Zájem všech o zachování a rozmnožení veřejného vlastnictví.
4. Vysoké vědomí veřejné povinnosti, netolerance k porušování veřejných zájmů.
5. Kolektivismus a soudružská vzájemná pomoc: každý za všechny, všichni za jednoho.
6. Lidské vztahy a vzájemná úcta mezi lidmi: člověk je člověku přítel, soudruh i bratr.
7. Čestnost a spravedlnost, mravní čistota, jednoduchost a skromnost ve veřejném i osobním životě.
8. Vzájemný respekt v rodině, starost o výchovu dětí.
9. Nesmiřitelnost s nespravedlností, parazitismus, nepoctivost, kariérismus, hrabání peněz.
10. Přátelství a bratrství všech národů SSSR, nesnášenlivost k národnostnímu a rasovému nepřátelství.
11. Nesnášenlivost vůči nepřátelům komunismu, věc míru a svobody národů.
12. Bratrská solidarita s pracujícím lidem všech zemí, se všemi národy.


A teď mi řekněte, co je na tom špatného? Dobře, přikývněme odpůrcům komunismu a SSSR, odstraňte komunistickou propagandu, SSSR, ale to hlavní stále zůstává, co dělá člověka člověkem. A porovnejte tento kód s 10 Božími přikázáními. Dávám je také v plném znění:

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... ať nemáš jiné bohy kromě mne.
2. Nedělejte si modlu ani žádný obraz čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodě pod zemí. Neuctívejte je ani jim neslužte; Neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, trestám nepravost otců na dětech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a zachovávají má přikázání. .
3. Neberte jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo; neboť Pán neopustí bez trestu toho, kdo marně vyslovuje své jméno.
4. Pamatuj na den sabatu, abys ho světil. Pracuj šest dní a dělej všechnu svou práci; a sedmý den je sobota Hospodina, tvého Boha; v ní nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj služebník, ani tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani cizinec, je ve vašich branách. Neboť v šesti dnech stvořil Hospodin nebe a zemi, moře a vše, co je v nich; a sedmého dne odpočíval. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
5. Cti svého otce a svou matku, aby se vaše dny prodloužily v zemi, kterou vám dává Pán, váš Bůh.
6. Nezabíjejte.
7. Nezavádějte cizoložství.
8. Neukradejte.
9. Neuvádějte nepravdivé svědectví proti svému sousedovi.
10. Nepřej si dům svého souseda; nepožaduji manželku svého souseda, ani jeho otroka, ani jeho otroka, ani jeho vola ani zadek, nic, co je tvým sousedem.


Nevěřící mohou odstranit ty body, které mluví o Bohu, ale znovu, co zůstává?

Zbytek je pouze morální a duchovní. A ani zákoník, ani přikázání nemluví o právu člověka utlačovat druhé za účelem zisku. Věci jsou ze své podstaty běžné, nejsou vaše, jsou od Boha. Proto je postoj k soukromému vlastnictví tvrdým a nemilosrdným odsouzením. Zejména v raně křesťanském psaní 1.–4. Takovým byl například Simeon nový teolog. Ve svém devátém katechetickém projevu přímo napsal:

„Peníze a majetky, které existují na světě, jsou společné pro každého, jako světlo a vzduch, který dýcháme, jako pastviny pošetilých zvířat na polích, v horách a po celé zemi. Stejně tak je vše společné všem a je určeno jen k požívání jeho plodů, ale panstvím nepatří nikomu.

Avšak vášeň pro získávání, která pronikala životem jako jakýsi uzurpátor, různým způsobem rozdělovala mezi své otroky a služebníky to, co dal Pán všem ke společnému použití. Vše obehnala ploty a zajistila věžemi, závorami a branami, čímž připravila všechny ostatní o Pánovy výhody. Tato nestydatá žena přitom tvrdí, že je vlastníkem toho všeho a namítá, že se na nikom nedopustila bezpráví.“

Ale jsou důležitější slova, která pronesl sám Kristus, který přímo a jednoznačně řekl:

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům: buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat; nebo bude pro jednoho horlivý a druhého zanedbává. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu."

V Lukášově evangeliu Kristus znovu mluví o neslučitelnosti soukromého vlastnictví a morálky:

Jeden z lidí Mu to řekl. Učitel! řekni mému bratrovi, aby se se mnou podělil o dědictví. Řekl tomu muži: "Kdo mě učinil soudcem nebo rozdělovačem mezi vámi?" Zároveň jim řekl: Hleďte, dejte si pozor na žádostivost, neboť život člověka nezávisí na hojnosti jeho majetku.

Jak píše Nikolai Somin,

„Proces akvizice, rostoucí jako sněhová koule, vede k duchovní katastrofě, kdy člověk nakonec upadne pod moc mamonu a ztratí svůj lidský vzhled. Ukazuje se, že na rozdíl od „obecně přijímané“ teorie, která odděluje žádostivost a vlastnictví, se ukazuje, že jsou psychologicky neoddělitelné. Bohatý muž projevuje svou chamtivost právě svým bohatstvím.“

A každý, kdo chce podnikat na základě morálky (křesťanské, muslimské, buddhistické nebo jiné), v realitě naší společnosti vždy selže.

Vraťme se ke kodexu a Desateru.

Nedostatek ideologie


Pokud pečlivě porovnáte oba kódy, můžete vidět mnoho podobností. Křesťanství i komunismus na první pohled staví člověka ve svých teoriích na první místo. Kněz mě opraví, že Bůh má být na prvním místě, a já s ním určitě souhlasím. Ale jelikož byl článek napsán nejen pro ty, kteří věří v Ježíše Krista, ale i pro ty, kteří věří v Alláha nebo Buddhu, nebo dokonce popírají existenci Boha, pak jsem nucen mluvit o minimu, které by mělo být charakteristické pro každá osoba, nebo spíše - ten, kdo má právo být nazýván osobou. A toto právo není zpočátku dáno.

Člověk přichází na tento svět neschopný mluvit ani psát. To, čím se ve svém životě stane, závisí na jeho rodičích, poté na škole a prostředí. Není náhodou, že mladí lidé, kterým se z nějakého důvodu začalo říkat „zlatá mládež“ (a nazval bych je troskami společnosti, ne všichni samozřejmě pasují do stejného kartáče), potomky oligarchů, bankéřů, vrcholoví manažeři a další vlastníci, se chovají, jako by byl svět stvořen jen pro ně, že s námi mají právo nakládat jako s dobytkem a vlastně nás považují za dobytek, nehodný olizovat si nohy.

Velkolepě v nich kvetlo sebevědomí, vychloubačnost, nenasytnost, nabubřelost a arogance (skoro jsem řekl, co je v duši, ale kde tihle glamour berou duši?), jako by ilustrovali ruské přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Právě nedotknutelnost jejich otců a matek jim vštípila zvyky barčuků a Ivanovů, kteří si na své příbuzenství nepamatovali.

Nyní neexistuje žádná spojovací tyč, která by přeměnila obyvatelstvo Ruska, nebo alespoň jeho většinu, v jediný organismus. Jinými slovy, neexistují žádná duchovní a ideologická pouta. Za 25 let od státního převratu země sklouzla do kulturního a morálního zbídačení.

Komunistická ideologie byla snad až příliš přítomná v každé sféře života národů Sovětského svazu, občas jsme se smáli dlouhým projevům stárnoucího generálního tajemníka strany L.I.Brežněva, ale zároveň jsme se všichni cítili jako součást jediný celek. Země nemůže existovat bez ideologie. Jinak to nevyhnutelně sklouzne do chaosu. Pád říše nebo země začíná v malém - národní, duchovní a intelektuální základy jsou otřeseny. A pak začíná nevyhnutelná degradace.

Je nebezpečné, že nám chybí státní ideologie?

Odpověď může být pouze jedna – ano, je to nebezpečné. Říká se, že svaté místo není nikdy prázdné. A pokud nám na úrovni státu nikdo nechce vysvětlit, jak se v dané společnosti chovat a jak to funguje; není-li naznačena naléhavá potřeba poskytnout morální pokyny, určit, co je „dobré“ a „zlé“; zmizela-li potřeba sloužit vysoké myšlence; pokud je odstraněn cíl společnosti, pak nevyhnutelně nastává zmatek a kolísání, které někteří mylně považují za svobodu volby.

Došlo ke zničení jedné ideologie, její nahrazení ideologií žvýkaček, pop music, tanga, prostituce. Církevní vůdci s podporou liberálního davu a chechtající se buržoazie požadují, aby byl Lenin pohřben a mauzoleum zbořeno, a přitom se vydávali za údajně křesťanská dogmata. Třeba pohřbíme Lenina a všechno se urovná. Ne, občané jsou dobří, to se neusadí. Vaše touha pohřbít Lenina není způsobena křesťanskými kánony - připomeňme, že tělo velkého chirurga N.N. Pirogova stále spočívá ve městě Vinnitsa a ani jeden kněz nenaznačil nic nevhodného.

Moderní generace se naučila myslet jen na sebe. Virus nejstrašnějšího individualismu nakazil téměř každého. Když dominuje ideologie konzumní společnosti, která podporuje zvrácenou touhu užívat si za každou cenu, mrknutím oka se zmocní člověka. Vzpomeňme, milý čtenáři, na Vysockého nesmrtelnou definici ďábla:

„Pokud je na světě ďábel, pak to není jelen s kozími nohami, ale drak se třemi hlavami, a tyto hlavy jsou mazané, chamtivé, zrady. A když jeden kousne člověka, ostatní dva ho sežerou na popel."

A nemůže to být pravdivější. Všichni, kdo v roce 1991 zradili stranu a vlast, byli všichni zasaženi chamtivostí a zradou. Ďábel své oběti nikdy neopouští.

O morálce


A na závěr pár slov o morálce.

Moderní společnost šla daleko cestou pokroku, spolu s technologickým rozvojem pokročil i intelektuální vývoj. Rozšiřování svobod nevyhnutelně vedlo k tomu, že skutečné hodnoty začaly být postupně nahrazovány cíli, které byly vzhledově podobné, ale v podstatě diametrální. Na vnitřní svobodu člověka se začalo pohlížet ne jako na Bohem danou schopnost lidské vůle spontánně volit dobro, ale jako na stav povolnosti, kdy je možné všechno, zvlášť za hodně peněz.

Nebo když se do popředí dostává pouze vaše vlastní „chci“. V důsledku toho zmizela morálka a její místo zaujala chamtivost, promiskuita, sobectví a hrabivost. Schopnost vykonávat mravní činy téměř vymizela a ustoupila hříšnému vnímání života. To vše se děje pod heslem získání svobody.

Stabilita a životaschopnost státu je dána především morální a duchovní úrovní jeho obyvatel.

Jak se naše společnost zlepšila a stala se zdravější za 30 let od státního převratu?

V médiích a kultuře pokračuje bezprecedentní porušování mravních norem a zákazů, upadá úcta k tradicím a rodinným hodnotám, rodina se ponižuje, žijeme ve společnosti vlastních zájmů a nedostatku spirituality a dochází k intenzivní rozšíření kriminální subkultury.

Církev, která by podle své základní myšlenky měla být příkladem spirituality, stále více napadá stát.

Od tradic vysoké kultury a zvýšené pozornosti k duchovním a mravním otázkám země vstoupila do bažiny nemravnosti a bezduchých žvýkaček, které tak pronikly do povědomí moderní mládeže, že se pro ni staly měřítkem víry pouze vnější atributy: kříže, čas od času návštěva kostela, turistické výlety na posvátná místa pro pořizování selfie a tak dále.

V historii církve je jeden pikantní okamžik. V carském Rusku církev (samozřejmě všechny denominace) vždy hájila zájmy autokracie. A znárodnění půdy okamžitě připravilo přiznání o zdroje příjmů. Jsem zastáncem toho, že církev má mít své prostředky k získávání zdrojů příjmů, kněží jsou lidé jako vy a já, potřebují také jíst a pít. Ale vzhledem k tomu, že vlastnili gigantické pozemky, přiznání jednoduše parazitovala na práci rolníků. A zbavení tak snadného zdroje existence nevyhnutelně vedlo církev do tábora kontrarevoluce.

V lednu 1919 Jeho Svatost patriarcha Tichon požehnal nejvyššímu vládci Ruska, admirálu A.V. Kolčaka, aby bojoval proti bezbožným bolševikům. Admirál Kolčak vyhlásil křížovou výpravu. Sešlo se s ním více než 3,5 tisíce pravoslavných duchovních, včetně 1,5 tisíce vojenských duchovních. Z Kolčakovy iniciativy byly vytvořeny samostatné bojové jednotky, skládající se pouze z duchovenstva a věřících (včetně starověrců), což nebyl případ Kornilova, Děnikina a Yudenicha. Jedná se o ortodoxní oddíl „Svatého kříže“, „333. pluk pojmenovaný po Marii Magdaleně“, „Svatá brigáda“, tři pluky „Ježíše Krista“, „Panny Marie“ a „Mikuláše Divotvorce“. Tolik k lásce ke svým nepřátelům!

Morálka a etika v moderní ruské společnosti již dávno nejsou hnacími principy člověka. Dochází k otevřenému úpadku morálky, podporovanému státem, protože ovládat dav je mnohem pohodlnější než rozumné lidi.

Morálka a podnikání nemohou existovat společně. Protože byznys a trh vytlačují svědomí, morální hodnoty, morálku a spiritualitu na okraj života jako faktory, které brání lidem okrádat, krást, uplácet, zabíjet, pěstovat a podporovat prostituci.

A bez ohledu na to, co říkají obránci kapitalismu se svým univerzálním úsměvem, ale vše, co jsme dostali za neoprávněně kruté ekonomické reformy Jelcina-Gajdar-Čubajse, za pokračující kurz rozdělování společnosti na třídy a kasty, za nastolení dvojí morálky - jedné pro chudé, druhý pro bohaté - to je destrukce dřívějšího morálního a psychologického světa člověka.

A jestliže sovětská vláda uznala kontinuitu morálních a etických norem v důsledku historického a duchovního vývoje a vybrala si z toho to nejlepší, pak moderní společnost vedená bývalými členy KSSS zvolila cestu ke zničení nejen historická paměť lidu, ale i její kulturní, duchovní a mravní degradace, až podřízení ducha břichu.

Ale kdo ví, možná to bude SVO, který se stane právě tím chirurgickým nožem, který vyřízne rakovinný nádor nemravnosti a degradace?
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

217 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +9
  7 2024 февраля
  S autorem mohu souhlasit jen částečně. Ideologie je potřeba. Ale neměli bychom do toho zatahovat církev. Za prvé, viděl jsem dost duchovních, kteří jezdí v drahých autech s řidičem. Za druhé, proč si účtují poplatky za své rituály, když jsou tak morálně čisté? Pokud se mluví o morálních hodnotách, tak proč se na území kostelů prodávají nejrůznější svíčky, ikony a podobně za materiální hodnoty, peníze? Tohle je čistá komerce, víte. A není třeba říkat, že tohle je jiné.
  Bůh. Velmi jednoduchá otázka na autora: poskytněte důkazy o jeho existenci. Nezvratný. Na téma „Musíš jen věřit“ není třeba manipulovat. To je jako finanční pyramida: věřte mi, obohatíme každého, jen nám dejte své peníze.
  Ale skutečnost, že potřebujeme vrátit skutečné hodnoty do povědomí lidí, je pravda.
  1. +10
   7 2024 февраля
   Citace: Amatérský dědeček
   Pokud se mluví o morálních hodnotách, tak proč se na území kostelů prodávají nejrůznější svíčky, ikony a podobně za materiální hodnoty, peníze?

   Stoprocentně s tebou souhlasím! A ještě víc!
   1. +9
    7 2024 февраля
    Jen přemýšlím o tom, jaký zajímavý život mi slibují dopředu – a hned se cítím lépe.
    A za 1 let nebudou hladoví vůbec žádní.
    Tedy pokud někomu nenasadí dietu s přejídáním.
    A jako nebude hlad, tak nebude vztek, krádež, žádná ošklivost.
    Samozřejmě, zavřeme věznice, no, jedno stejně necháme... pro světový pult, tam a zpět.
    A zbytek je na šrot... kdo by do nich měl být zasazen?
    - Najít někoho.
    - Pochybuji...
    Samozřejmě, že budeme krmit, ale abychom předělali mozky -
    zde 1o-ti let nestačí. Možná 2 nestačí.

    K-f. "Sloužili dva soudruzi"
    1. 0
     7 2024 февраля
     5. Soukromé vlastnictví probouzí a pěstuje v člověku smysl pro spravedlnost, učí ho striktně oddělovat „moje“ a „tvoje“, učí ho právní reciprocitě a respektu k pravomocem druhých, pěstuje v něm správný smysl pro občanský řád. a občanská nezávislost, korektní přístup k politické svobodě .

     Autore, po čem voláte? Na Majdan nebo co? Jakákoli „politická svoboda“ v Rusku je opozicí vůči úřadům.
     6. Nezabíjejte.
     7. Nezavádějte cizoložství.
     8. Neukradejte.
     9. Neuvádějte nepravdivé svědectví proti svému sousedovi.
     10. Nepřej si dům svého souseda; nepožaduji manželku svého souseda, ani jeho otroka, ani jeho otroka, ani jeho vola ani zadek, nic, co je tvým sousedem.

     „Pokud federální zákon nestanoví jinak“ je vtipný citát z internetu.
    2. 0
     7 2024 февраля
     Vladimir hi soudruhu kapitáne.Vypadá to, že jsme vyrazili na moře.Vy jste kapitán, já jsem tankovací mechanik.Ruský oligarcha je většina,to je člověk, pro kterého je Anglie úplný odpad.Podívejte se na Norebo a JZD Lenin v Dálný východ Odmítl jsem jet na plavbu na loveckém škuneru postaveném v Polsku, Zveřejnil jste fotku, kde jste se poprvé stal řídícím střediskem.S ohledem na váš názor. hi
     1. +2
      7 2024 февраля
      Andrew hi Pracoval jsem na finských dřevěných plachetních motorových škunerech a na polských systémech protivzdušné obrany v Okhotském moři a Beringově moři. Ale ne řídící středisko, ale šéf radiostanice.... Respektuji i Váš názor....
  2. +7
   7 2024 февраля
   Citace: Amatérský dědeček
   to je to, co potřebujeme, abychom do povědomí lidí vrátili skutečné hodnoty

   To je velká pravda, ale jak? Nemůžete kombinovat svědomí a úroky z půjčky, čest a soutěživost, filantropii a kariéru...
   Jednou jsem měl možnost mluvit s manželským párem, který měl v úmyslu poslat své dítě studovat na ortodoxní gymnázium. S vědomím jejich nejednoznačného postoje k náboženství zdůvodnil, že to pro dítě bude nesmírně těžké, vznikne kognitivní disonance, když ve škole vštěpují jedno, ale doma a na ulici vidí něco úplně jiného. Nesouhlasili se mnou s poukazem na to, že tam najdou ty správné mantinely, a to už hodně znamená... Je to obecně o tom samém: na jedné straně soukromé vlastnictví všeho, chvála neomezené svobody v čemkoli a nanebevstoupení zlatého telete, na druhé straně pravé hodnoty, morálka a filantropie, ale je nemyslitelné tyto spojit...
   1. +1
    7 2024 февраля
    To je velká pravda, ale jak? Nemůžete kombinovat svědomí a úroky z půjčky, čest a soutěživost, filantropii a kariéru...
    Upřímně, kdybych to věděl, určitě bych to řekl. Jediné, co chápu, je, že církev by se neměla vměšovat do záležitostí státu. A neměla by se zapojovat do sebepropagace. Nemůžete odcizovat nebo urážet lidi, kteří věří, bez ohledu na jejich náboženství. S tímto naprosto souhlasím. Ale je také nemožné vyvinout tlak na lidi, aby jistě začali věřit, ať už v kterého boha. Dále. Hlavním zlem jsou v současnosti ve světě, nejen v zemi, banky. Celý svět je závislý na půjčkách. A my jsme zahrnuli. Úvěr je otroctví. Finanční. A proti tomu je třeba bojovat, protože otroctví, alespoň slovy, je na celém světě zakázáno. Banky nic neprodukují, žijí právě na úkor těch, kteří pracují. Jsou to paraziti.
    Něco takového. hi
  3. -12
   7 2024 февраля
   Citace: Amatérský dědeček
   Velmi jednoduchá otázka na autora: poskytněte důkazy o jeho existenci. Nezvratný.
   Píšete článek na téma, ve kterém nerozumíte slovu „vůbec“. Nelze rozlišit vědění od víry: komunisté svou víru prezentují jako vědění; jsou finanční pyramidou s příslibem komunistického ráje na zemi.
   Citace: Amatérský dědeček
   Proč se na území kostelů prodávají nejrůznější svíčky, ikony a podobně za materiální hodnoty, peníze?
   Pokud se toto prodává v obchodě s kulturním zbožím, jeho cena vzroste 3krát.
   1. +7
    7 2024 февраля
    Citace: Stanislav_Shishkin
    . Nelze rozlišit vědění od víry: komunisté svou víru prezentují jako vědění; jsou finanční pyramidou s příslibem komunistického ráje na zemi......Pokud se toto prodá v obchodě s náboženským zbožím, jejich cena vyskočí 3x.


    Podle první poznámky - To jsou prostě vaše znalosti o komunismu na úrovni televizního pořadu pro školkový věk. smavý .. To je okamžitě zřejmé... ...máme miliony lidí, kteří se vážně považují za chytřejší než Marx a Lenin... jistá známka zvláštností vývoje...

    Komunismus je demokratické dělnické hnutí ve vyspělých západoevropských zemích v 19. století. A teorie komunismu, jako každá teorie, je založena na této praxi. Stejně tak kapitalismus je buržoazní hnutí a jeho teorii vybudoval A. Smith v 18. století, rovněž na základě praktických výsledků.

    V Rusku z principu nemůže být komunismus, protože se sem vrátilo 17. století a není zde žádný pracovní pohyb a kapitalismus je ještě 100 let daleko.... .... Možná začnou jen migranti....

    Podle druhé poznámky - Porovnávali jste někdy reálné ceny v železářství a kostele? V železářství může svíčka stát 10 rublů, ale v kostele může stejná svíčka stát nejméně 50 rublů. Byli jste někdy v kostele nebo jste viděli cenovky?
    1. 0
     9 2024 февраля
     Citace: ivan2022
     V Rusku v zásadě nemůže být komunismus, protože se sem vrátilo 17. století a není zde žádné dělnické hnutí

     Marx věřil, že v příštích 100 letech nemůže být v Rusku komunismus, ale bolševici mu nevěřili.
     Citace: ivan2022
     máme miliony lidí, kteří se vážně považují za chytřejší než Marx a Lenin... jistá známka zvláštností vývoje....

     Vy, jak vidím, se také považujete za chytřejší než Marx.
    2. -1
     10 2024 февраля
     Citace: ivan2022
     Byli jste někdy v kostele nebo jste viděli cenovky?

     Dávají vám také svěcenou vodu z kohoutku. smavý
   2. +3
    7 2024 февраля
    Citace: Stanislav_Shishkin
    Pokud se toto prodává v obchodě s kulturním zbožím, jeho cena vzroste 3krát.

    Ať je církev rozdává zdarma. A vedle dá krabici na almužnu na výrobu stejných ikon a svíček.
    1. +1
     9 2024 февраля
     Jen chudí a ubozí žijí z almužny. Nebo spíše nežijí, ale prožívají bídnou existenci. Je to to, co chcete pro církev? Církevníci jsou také lidé a také potřebují nějak žít a ne přežívat. A nikdo vás nenutí kupovat svíčky. Jedná se o jeden typ dárcovství.
     1. 0
      9 2024 февраля
      Citace: Silueta
      Jen chudí a ubozí žijí z almužny. Nebo spíše nežijí, ale prožívají bídnou existenci. Je to to, co chcete pro církev? Církevníci jsou také lidé a také potřebují nějak žít a ne přežívat.

      To znamená, že církev žije z prodeje víry. Připomeňme si to.
      1. 0
       9 2024 февраля
       Víra není na prodej. Nemluv nesmysly. Má bolesti.
       1. 0
        10 2024 февраля
        Citace: Silueta
        Víra není na prodej. Nemluv nesmysly. Má bolesti.

        A z jakých peněz pak církev žije? Nežádají o almužnu, neobchodují ve víře... Sejí, sekají, orají? Neviděl.
     2. -1
      10 2024 февраля
      Citace: Silueta
      Církevníci jsou také lidé a také potřebují nějak žít a ne přežívat.

      A musí to být hodně dobré? smavý A nutně lepší než většina farníků v okolí? Nedaleko je kostel, jeho kněz jezdil mercedesem a měl ochranku. Zřejmě opravdu nedůvěřuje v přímluvu Všemohoucího!? Ve škole také citovali slova jednoho z tatínků, přibližně: „tato pohádka o Kristu nám umožňuje pohodlnou existenci“.
   3. -1
    7 2024 февраля
    Píšete článek na téma, ve kterém nerozumíte slovu „vůbec“. Nedokážete rozlišit vědění od víry: komunisté svou víru prezentují jako vědění; jsou finanční pyramidou s příslibem komunistického ráje na zemi.
    Slepá víra je údělem nevzdělaných lidí.
    O komunismu vám řeknu toto: studujte historii. Už byl. Primitivní komunální systém, dokonce bez výměnného obchodu, bez peněz, kdy všichni dělali všechno společně. A to, co se již stalo, lze vždy opakovat, s přihlédnutím k aktuální realitě, pokud existuje touha.
    Pokud se toto prodává v obchodě s kulturním zbožím, jeho cena vzroste 3krát
    Kdo řekl, že by se měly prodávat? Církev neplatí daně, církev nikomu nic neplatí, proč se náboženští vůdci rozhodli, že mají právo obchodovat, řekněte mi co. Pokud je církev komerčním podnikem, pak musí platit daně. Jak je to s prodejem, co s pronájmem území od státu. Pokud ne, pak církev nemá právo se zapojovat do komerčních aktivit. Žádná pohřební služba, žádné další rituály, žádný prodej ikonových svíček za peníze. Pokud někdo potřebuje provést rituál, nejsou žádné otázky. Ale - zcela zdarma.
  4. -1
   7 2024 февраля
   O Církvi. Jsou úředníci a je tu Věra. To jsou různé pojmy. Mezi lidmi mohou být různé názory, ale víra je jen jedna. a ano, toto je opravdu otázka Vera, takže nemohu poskytnout důkaz
   1. +8
    7 2024 февраля
    ale je jen jedna Vera.

    Proč sám? Lidé věří v Ježíše, Alláha, Buddhu...nevěří v nikoho, věří v sebe...a jsou tací, kteří jsou stále na pochybách...
    1. +10
     7 2024 февраля
     Shrnutí článku (význam)..
     Horní vrstvy ruské oligarchie se konečně rozdělily na dvě části. Jedné ze dvou částí (majorů) se podařilo podrobit si stát, přivlastnit si ho a tím pádem si přivlastnit prostředky potlačení v podobě bezpečnostních složek. A druhý (poražení) selhal, nebo uspěl jen částečně. V tuto chvíli se otevřelo okno Overtona a hlavní oligarchové začali odebírat majetek poraženým oligarchům (přerozdělování majetku).
     Poražení však mohou klást vážný odpor tím, že se budou spoléhat zejména na lidi, a to podporou nacionalismu – etnického i místního (což se již děje). K odstranění podpůrného faktoru vstupuje do hry stát podřízený skupině hlavních oligarchů. „Pojďme znárodnit!" volá stát. „Řekněme výrobní majetek těch tamhle a těch tamhle! Je to tak morální, a dokonce božské" (smysl Birjukovova článku). V reakci na to zaznělo burácející lidové "Urrra!" Komunisté a jejich sympatizanti tleskají! Cákání dlaní se mění v potlesk, aniž by pochopili, že jde pouze o první část nájezdnického zabavení majetku poražených majory. Poražení oligarchové jsou nuceni vzdát se svých výrobních pozic a uprchnout...

     A pak – víte co. Budoucnost, o které se v článku nemluví. Druhý díl nájezdnické komedie v režii hlavních oligarchů.
     Ach, dovedete si představit, že stát jejich jménem mluví se znepokojením, ale práce znárodněných podniků se ukázala jako neefektivní, no, wow! Kdo by to byl řekl!... Ale existuje cesta ven, soudruzi! To jsou efektivní vlastníci, například ten a ten (velké společnosti). Prodejme jim národní majetek, ano? A nemalé peníze za prodej dáme do státního rozpočtu. "Urrra!" - jednotliví zástupci lidu netečně křičí. A za tupého reptání ostatních dochází k nájezdnickému zabavení nyní národního majetku a nic víc. Znovu si pamatují partu Ilyina, Marxe, Engelse, Lenina a dalších. Ale síla odolat takovým mazaným odchylkám státu, čte skupina majorů, tyto síly již vyschly kvůli zmatku kolektivních hlav lidí.
     A abychom otevřeli okno Overtona více, už jsme začali otravovat hlavy našich lidí, a ne hlavy poražených oligarchů (oni všemu rozumí!). Prostřednictvím možné konfiskace OSOBNÍHO MAJETKU kterémukoli běžnému občanovi pod jakoukoliv záminkou vymyšlenou ze vzduchu. Podívejte se, jak nemorální a dokonce ateistické! Apartmány, jak vidíte, byly zprivatizovány!
     Sledujte novinky.
     1. +2
      7 2024 февраля
      A abychom otevřeli okno Overtona více, už jsme začali otravovat hlavy našich lidí, a ne hlavy poražených oligarchů (oni všemu rozumí!). Prostřednictvím možného odebrání OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ kterémukoli běžnému občanovi pod jakýmikoli záminkami vytaženými ze vzduchu

      Tvůj komentář je k věci... A k tomu odebírání majetku běžným občanům... vše už k tomu směřuje... začali jsme u těch, kteří s něčím nesouhlasí... ale to je začátek, více přijít... hi
   2. +4
    7 2024 февраля
    Citace z roosei
    O Církvi. Jsou úředníci a je tu Věra. To jsou různé pojmy.

    Je třeba poznamenat, že víra nemusí být nutně náboženským pojmem, můžete věřit v cokoli, a pokud skutečně věříte v Moidodyr, pak modlitby k němu přinesou výsledky.
    Pokud mluvíme o náboženství, pak je církev jejím skutečným synonymem, to znamená, že víra a náboženství (církev) nejsou totéž.
    Ano, přikázání komunistů byla v lidstvu bližší přikázáním Kristovým, ale náboženství, které chtělo být monopolistou víry, se v podstatě stalo „pasákem“ víry, vydělávalo na ní a získávalo vliv. Je to monopolismus a kořist, které rozsévají zuřivou nenávist mezi vyznání namísto lásky a ctnosti, protože jde o rozdělení trhu, rozdělení příjmů mezi konkurenty. Jaká jsou Kristova přikázání, vzhledem k tomu, co dělala inkvizice, co se dělo během křížových výprav? Jaké jsou morální standardy během džihádu ve vztahu k „nevěřícím“ (pokud není Bůh kromě Alláha, to znamená, že „nevěřící“ byli také stvořeni Alláhem a jeho vůlí)? V tom je náboženství zlomyslné jako kapitalismus, který s nástupem nadnárodních monopolů ztratil své hlavní pozitivum – konkurenci, stal se fikcí a kapitalismus sám jako planetární fenomén se stal absolutním zlem, virem.
    Osobně věřím v Boha, DNA nelze napsat sama o sobě, stejně jako počítačový program nelze napsat sám, bez programátora. Zde bych řekl, že Bůh nepotřebuje prostředníky v podobě církve a náboženství je pouze přizpůsobení mentalitě ras a národů. Někomu je proto jejich kultuře bližší a srozumitelnější křesťanství, jinému jiné vyznání. Geografie náboženství to tak či onak odráží. Pokrok odráží skutečnost, že s rozvojem společnosti se měnila i víra, od uctívání lesních duchů k bohům Olympu a Kristu, které kněží překrucovali. Vše předchozí se stalo pohanstvím a nové se stalo herezí, schizmaticismem (konkurence).
    Bůh není v kněžích a komunismus nemůže zakázat víru. Prostě je potřeba věřit v lidskost, dobro a spravedlnost a neuctívat kult peněz ve společnosti konzumentů, egoistů.
    1. +1
     7 2024 февраля
     Zcela s tebou souhlasím. Nebudu polemizovat o náboženství, každý si volí sám, jak bude žít a čemu bude věřit. A se zbytkem souhlasím na 100%.
    2. +2
     7 2024 февраля
     Obecně se domnívám, že v moderním světě je jen pár opravdových věřících, zbytek v podstatě zůstává pohany. Pokud člověk upřímně věří v učení jednoho z proroků, pak ho bude studovat, snažit se ho ve svém životě následovat, snažit se pochopit moudrost starověkých slov. A drtivá většina prostě věří v sílu rituálů, budov, svatých míst, relikvií, obrazů atd. Také věří v černé kočky, zlé oči a tak dále. Pravý věřící (ať už v proroka nebo v komunismus) nikdy neprojeví neúctu k jinému učení, protože v jádru všeho je jedna podstata, kterou se různí proroci snažili vyjádřit svými slovy.
     1. +1
      8 2024 февраля
      Citace od shikina
      Skutečný věřící (ať už v proroka nebo v komunismus) nikdy neprojeví neúctu k jinému učení

      Promiňte, ale jsou náboženští fanatici skutečnými věřícími? Katolíci a protestanti, kteří se navzájem nenáviděli... Náboženství bylo, je a bude, od posvátného pařezu, modly až po víru v matrix (samozřejmě nové planetární náboženství). Nebudu se zde opakovat, ale náboženství, to, co je spojeno s Bohem nebo vyššími mocnostmi, bude vždy využíváno úřady a duchovenstvem. Jedná se o zlatý důl, který poskytuje příjem a hlavně vliv. Proto je zde lepší věřit v komunismus než v to, co je spojeno se zlatým teletem. Obecně je podle mého skromného názoru nejlepší, když člověk věří sám sobě, víra je velká síla, zvláště ve spojení s vírou, nadějí a láskou.
      1. +1
       8 2024 февраля
       Právě náboženští fanatici jsou podle mě největší pohané. Slepě následují dogmata ani ne učení proroků, ale vykladačů a popírají jakékoli pokusy o nezávislé poznání pravdy. A učení proroků a na nich založená náboženství nejsou pro mě zdaleka totožné, často se vzájemně vylučující jevy.
       Člověk je podle mě tvor výhradně společenský a celá historie to potvrzuje. Dnes jsou rozšířené myšlenky liberalismu, kultu osobnosti a přednosti jednotlivce před společností. Moderní svět je přitom postaven na společenské výrobě s maximální dělbou práce, kdy jeden člověk nemůže vyrobit téměř nic. Pro mě je to zjevný rozpor.
       Víra v sebe sama, ve své síly je proto samozřejmě nutná, ale síla jednoho člověka někdy rychle končí. Víra ve společnost, v sociální ideje rozvoje a spravedlnosti by tedy podle mě měla být na prvním místě. Myšlenky komunismu nevznikly spontánně, ale z komun - stejných komunit v Rusku, kde „jeden za všechny, všichni za jednoho“. A zdá se mi, že tyto myšlenky společenství přicházejí jako ozvěny spravedlivější předfeudální společnosti.
    3. +1
     9 2024 февраля
     Citace z Perse.
     Pokud mluvíme o náboženství, pak je církev jejím skutečným synonymem, to znamená, že víra a náboženství (církev) nejsou totéž.

     Církev v zásadě nemůže být synonymem náboženství. Církev je institucí pro realizaci náboženských dogmat, pojmů a názorů. Toto je nástroj.
     Náboženství je systém názorů na lidský život, na člověka. .
     Citace z Perse.
     Bůh není v kněžích a komunismus nemůže zakázat víru.

     Tady s tebou souhlasím. Navíc věřím, že víra je stejnou životně důležitou lidskou potřebou jako jídlo, pití, dýchání.
    4. 0
     10 2024 февраля
     Citace z Perse.
     Zde bych řekl, že Bůh nepotřebuje prostředníky v podobě církve a náboženství je pouze přizpůsobení mentalitě ras a národů.

     To je psáno v Novém zákoně. Církevníci však požadují navštěvovat kostel, protože jen tam a skrze ně atd.
  5. +2
   7 2024 февраля
   Jednou jsem krátce sledoval pořad o vědci, zpočátku nevěřícím člověku, který v procesu svého vědeckého bádání matematicky dokázal existenci jisté síly, nad rozumem, Všemohoucího, bez níž zrození vesmíru, existence života obecně, včetně naší planety, by bylo nemožné. Takže buďte zvědaví, myslím, že to najdete na internetu.
   1. +1
    7 2024 февраля
    Jednou jsem krátce sledoval pořad o vědci, zpočátku nevěřícím člověku, který v procesu svého vědeckého bádání matematicky dokázal existenci určité síly mimo rozum
    Plně uznávám, že to vše bylo v programu ukázáno a řečeno. Ale ptám se: poskytli nezvratné důkazy? úsměv
    1. +1
     8 2024 февраля
     Nebudete schopni přijmout ani nezvratné důkazy. To mohu nyní snadno dokázat. A to se týká přímo náboženství, respektive jeho historie.
     1. +1
      9 2024 февраля
      proč tomu tak je? úsměv Přijímám jakékoli důkazy založené na faktech. Ale když mi řeknou „musíš věřit“ a neposkytnou žádné důkazy, pak to vidím jako podvod.
      I zde mohu říci, že jsem například slavný spisovatel. Nebo vědci. Věřte! A co, uvěříš, jen tak, hned, cizímu člověku?
      1. +1
       9 2024 февраля
       No, pak jste slyšeli o studiu věku Turínského plátna Ježíše Krista v roce 1988? Datování uhlíkem ukázalo, že to bylo kolem 13. století. A možná jste slyšeli, že „dary tří králů“, darované Kristu a uchovávané v klášteře Athos, jsou také vyrobeny ve stylu přibližně 13. století?
       Připouštíme, že Ježíš Kristus skutečně existoval a žil někde kolem 13. století, nebo křesťanské svatyně prohlašujeme za falešné?
       Zde jsou nejreálnější vědecké důkazy související s Kristovým životem a dobou jeho života. Přijmeme nebo spěcháme popřít to, co nezapadá do obvyklého rámce?
       1. +1
        10 2024 февраля
        Musel jsem to slyšet. Ale to je vědecký důkaz, že věci jsou přirozené. A nic víc. Přitahujete vzájemně neslučitelné koncepty. Kdo dokázal, že Ježíš byl Bůh a ne člověk? Nebudu popírat, že on nebo ten, jehož ostatky s věcmi jsou vydávány za Kristovy ostatky, existoval a existoval právě v tomto časovém období. To ale nedokazuje existenci nějaké všemocné nadpozemské síly.
        1. +1
         10 2024 февраля
         Vydán jako Kristus? To znamená, že můžete připustit jeho existenci i s nezvratnými důkazy. To přesně znamená, že vědecké důkazy pro vás nic neznamenají a za žádných okolností je nepřijmete.
         1. +1
          11 2024 февраля
          Vydán jako Kristus? To znamená, že můžete uznat jeho existenci
          Samozřejmě jsem připraven přiznat, že jsem existoval osoba s křestním jménem Ježíš a příjmením Kristus. A dokonce i to, že se snažil každému, kdo byl připraven mu naslouchat, vštípit některé jeho myšlenky. Ale to v žádném případě nedokazuje, že byl bohem. Nebo existují důkazy? Kromě nesmyslů duchovních, samozřejmě.
          1. 0
           11 2024 февраля
           Už to, že jste připraveni přiznat, že Kristus existoval ve velmi specifické době, je dobré.
           Kristus je považován za inkarnaci Boha. Jestli je to pravda nebo ne, nebudu rozebírat.
           Mně stačí, že skutečně existoval a je uctíván.
           Jeho identitu lze považovat za jednoznačně stanovenou díky výzkumu sovětských a nyní ruských vědců.
        2. +1
         11 2024 февраля
         Říká se: „čistého srdce uvidí Boha“, takže pokud s tím máte problémy, pak důkazy nepomohou, a pokud ne, pak nejsou potřeba
         1. +1
          11 2024 февраля
          To je opět mnohomluvnost. Nemůžete „vidět“ něco, co neexistuje. Alespoň za střízliva.
          1. +1
           11 2024 февраля
           Je to pouze Bůh, kdo skutečně existuje, nebo spíše „existující“, vše ostatní jím stvořené je v časoprostorovém kontinuu a podléhá změně směrem k entropii (smrti), a před pádem Adama - na Zemi žádná smrt nebyla - Bůh stvořil svět ideálně.
           Takže podle vás, pokud není Bůh, pak by nemělo existovat nic - o milion let dříve nebo později a vše se změní k nepoznání, ale ve skutečnosti vše existuje a má svůj účel, takže se mýlíte
           1. +1
            11 2024 февраля
            Dost slovesnosti. Buď poskytněte důkazy, nebo zastavte propagandu.
            Bůh stvořil svět
            Čekám, až mi to dokážeš. Žádné důkazy - žádný dialog. Nemluvím s bláboly.
           2. +1
            11 2024 февраля
            Přítomnost ÚČELU v přírodě ve všem – dokonce i smrt živých bytostí je využívána k dobru. Navíc je taková účelnost člověku, a tím spíše umělému pitomci, nedostupná.
            Celý svět (nepočítám civilizaci) - stvoření, je důkazem přítomnosti Boha, pokud toto pochopení pro vás není dostupné, pak to svalte na omezenost své mysli - vy, i když pošlete fotku Boha, vy nemůže to dokázat
           3. +1
            11 2024 февраля
            S vámi je vše jasné. Absenci důkazů nahrazujete mnohomluvností. Rozhovor je u konce. S Mavrodiho následovníky nekomunikuji.
    2. +1
     9 2024 февраля
     Ano udělali to. Ale teď vám je nemůžu přinést. Není to v kostce. Vědec, který, pravděpodobně jako vy, inklinuje k tomu, že nebere věci na víru, ale pouze na fakta. Tak se této záležitosti chopil sám a jako matematik si na základě výpočtů a vzorců dokázal existenci Boha. No, lidi jako ty. Nepamatuji si, jaký má vědecký titul, profesor nebo jiný.
     1. +1
      10 2024 февраля
      Promiňte, ale bez důkazů nic nepřijímám. Dokud není prokázána skutečnost, není skutečností.
  6. +4
   7 2024 февраля
   "Pokud mluví o morálních hodnotách, tak proč by se proboha na území církví prodávaly všechny druhy svíček, ikon a podobně za materiální hodnoty, peníze? To je čistý obchod, víte."
   Ale někdo jednou někoho zmlátil bičem za obchodování v chrámu.
   1. +1
    8 2024 февраля
    Chtěli byste jít do chrámu, kde je všechno chudé a odpudivé už svým vzhledem? Nejsem věřící člověk, ale tento přístup k náboženství mě vždy udivoval.
  7. +3
   9 2024 февраля
   1. Víra je usvědčování (nalézání důkazů) neviditelného.
   Pokud to nechcete udělat, máte na to právo (nikdo nezrušil svobodnou vůli – je to posvátné). Pak nežádejte důkaz – nepotřebujete ho, nepotřebujete Boha. Nechce se ti to hledat. Proto je zbytečné předkládat vám jakékoli důkazy o existenci Boha – vždy najdete něco, čeho se můžete držet a říkat: „Nevěřím tomu“.
   2. Za provedení obřadu si kněz neúčtuje poplatek, ale dar. Pokud někteří kněží stanovují nějaké ceny, tak je to samozřejmě škoda. Ale zde můžeme říci, že dostáváte plat, pak kupujete jídlo pro rodinu, oblečení atd.? Znamená to, že kněz nepotřebuje živit rodinu, oblékat sebe a své děti?
   3. Lidé/země se drželi přikázání komunistů 30 let poté, co byla formalizována. Pak liberálové znovu provedli revoluci v roce 1991 (první byla v únoru 1917), jejíž důsledky nyní vidíme. A nyní, po 30 let, jsou z každého železa vysílány jiné „skutečné“ hodnoty. A pak, co myslíte skutečnými hodnotami? oznamte prosím celý seznam. Pro mě vaše hodnoty nemusí být pravdivé a už vůbec ne hodnoty.
 2. 0
  7 2024 февраля
  V kapitalismu se rodí i sociální vlastnictví. Jedná se o akciové společnosti a družstva. Zemědělská družstva v Anglii se objevila v první třetině 19. století. Protože umožnily rozšířit výrobu a zvýšit její efektivitu bez otroctví práce.

  Tady se vlastně projevuje skutečná morálka lidí.

  A individuální vlastnictví vládne tam, kde prostě nemůžete nikomu nic věřit. Všechno... eklmn... prostě to ukradnou. Ale obecně takový lid potřebuje jednoho majitele – cara. A bič na ovládání. Mluvil o tom Alexander III

  Morálka je účinná!
  1. +1
   7 2024 февраля
   V kapitalismu se rodí i sociální vlastnictví. Jedná se o akciové společnosti a družstva.

   Jsou to spíše formy kolektivního než veřejného vlastnictví.
 3. +6
  7 2024 февраля
  Děkuji autorovi za jeho práci. Existuje také 10 přikázání smluv. A kodex stavitele komunismu. Vše ale dopadne náhodně. Tady hodně záleží na kazatelích, kteří to všechno sdělují a zprostředkovali nám. Nelze lidem vnucovat pravidla života a přitom žít podle jiná pravidla.To už je pokrytectví.A obyčejní lidé to citlivě uchopují.
  1. +3
   7 2024 февраля
   Citace: Nikolai Malyugin
   Tady hodně záleží na kazatelích, kteří to všechno sdělují a zprostředkovali nám

   Myslíte si, že tzv kněží kazatelé? Možná by se jim hodilo trochu jiné slovo, za které by mohli dostat ban na tomto webu? mrkat
   1. +4
    7 2024 февраля
    Citace: Holanďan Michel
    Myslíte si, že tzv kněží kazatelé? Možná by se jim hodilo trochu jiné slovo, za které by mohli dostat ban na tomto webu?

    No, například - duchovní!
    1. +8
     7 2024 февраля
     Citace: Vladimir_2U
     No, například - duchovní!

     Spíše ministři Zlaté tele...
    2. +5
     7 2024 февраля
     No, například - duchovní!

     Spíše jsou to žrouti peněz kultu. co
  2. +2
   7 2024 февраля
   Zde hodně záleží na kazatelích
   Tady s tebou 100% souhlasím. Právě na nich (nebo spíše na tom, jak moc se sami hlásí k hlásaným pravdám) vše závisí. Kdyby v 60.-80. letech nebyl tak radikální rozdíl mezi tím, co strana volala, a tím, jak žili a chovali se představitelé středního a vyššího vedení strany, vidíte, země by se nezhroutila
 4. +2
  7 2024 февраля
  A teď mi řekněte, co je na tom špatného?
  To vše je nebezpečná utopie a povede to ke „společnosti“, jako jsou Papuánci z Mikronésie.
  1. 0
   7 2024 февраля
   Quote: Bolt cutter
   A teď mi řekněte, co je na tom špatného?
   To vše je nebezpečná utopie a povede to ke „společnosti“, jako jsou Papuánci z Mikronésie.

   dobrý Křesťanství reagovalo na protest proti bezmoci otroků. Dobrovolně se mohou vzdát soukromého majetku pouze lumpenové. Mezi nedokonalým světem a utopií je lepší vybrat si svůj vlastní nedokonalý svět. V žádné bývalé socialistické republice na světě se lidé nezříkají soukromého vlastnictví. To odpovídá lidské povaze. Abychom mohli žít podle Kristových a Marxových testamentů, je nutné zabít celé lidstvo... Zůstane tucet asketů, kteří věří v „Andrejovo evangelium“. smavý
   1. +6
    7 2024 февраля
    Dobrovolně se mohou vzdát soukromého majetku pouze lumpenové.
    Lumpens může volat vy vzdát se vaše majetek - pokuste se ho socializovat jeho šek smavý .
   2. +4
    7 2024 февраля
    Dobrovolně se mohou vzdát soukromého majetku pouze lumpenové.

    Řekněme – všichni raně křesťanští svatí asketové a vlastně – jako třeba ti buddhističtí, koukají na vaši tezi se zmatkem a zármutkem.. Ale to je jen jeden příklad.. O bolševicích – obecně mlčím. Nazvat jednu ze dvou supervelmocí na planetě zemí lumpenů vyžaduje dlouhou dobu, než na to svůj mozek připravíte.
    1. +3
     7 2024 февраля
     Citace od paul3390
     Nazvat jednu ze dvou supervelmocí na planetě zemí lumpenů vyžaduje dlouhou dobu, než na to svůj mozek připravíte.

     Není třeba připisovat své myšlenky mně, drahoušku! To jsem nepsal. Respektuji jiné názory a myšlenky. Nikdy jsem se osobně nesetkal se svatými askety nebo lidmi, kteří se zřekli majetku. V historii si kromě mnichů také nepamatuji nikoho, kdo by se DOBROVOLNĚ vzdal MAJETKU. Chtělo to krvavou OBČANskou válku. ....Pak se vše vrátilo do „věčných kruhů dějin“...
     1. +1
      7 2024 февраля
      Buďme logičtí. Chtělo to krvavou OBČANSKOU válku – znamená to, že ji někdo vyhrál? Ale oni se dobrovolně vzdali svého majetku? No a co když vytvořili SSSR, ve kterém by neexistoval?
  2. -7
   7 2024 февраля
   Quote: Bolt cutter
   povede ke „společnosti“ jako Papuánci
   Stále máte čas růst a růst před Papuánci.
 5. +1
  7 2024 февраля
  Ruský lid o tomto tématu hodně přemýšlel. A vždy jsem hledal: „Jak se mohu obejít bez svědomí a tak, aby bylo ziskové odvést práci a mít užitečný výsledek? Ta věc svědomí je příliš nespolehlivá....

  Možná existuje takový řád a tak efektivní vlastnost, efektivní manažer? Čubajs a Gajdar přišli a příkladem ukázali, že to neexistuje. Svědomí nelze ničím nahradit. Děkuji a klaním se jim za jejich vědu!

  Ne nadarmo Aristoteles řekl, že umění hospodařit musí být odděleno od umění obohacovat. Uplynulo více než 2 tisíce let, můžeme se vrátit ke kořenům, než bude vše úplně rozkradeno.
 6. +11
  7 2024 февраля
  Stane se SVO tím pravým chirurgickým nožem, který vyřízne rakovinný nádor nemravnosti a degradace?
  Zatímco rakovinový nádor požírá...Střelkov, přesvědčený monarchista, dostal 4 roky za extremismus, stejnou částku dostal muž levicových názorů Udalcov, který odhalil levicové „neválečné bojovníky“ a také pro extremismus a další případ, všem dobře známý, kuchař, granát Našel jsem to, dal do tašky a šel do školy. Lékaři marně spěchali do školy - Ze školy zbyly jen cihly.
  1. -1
   7 2024 февраля
   Citace z parusnik
   Další případ, všem dobře známý, kuchař našel granát, dal si ho do tašky a šel do školy. Lékaři marně spěchali do školy - Ze školy zbyly jen cihly.

   Seznam nepřátel šéfkuchaře se nevejde na 10 listů papíru. Nebo si myslíte, že v celé zemi nejsou lidé ochotní podávat školní obědy?
   Nebo druhý jeho firma, která mu přinesla cca 80 miliard, není nikdo ochotný to přerozdělit?
   A stále je mnoho těch, kteří si přejí jeho smrt a MO není ani v první desítce.
   1. +6
    7 2024 февраля
    Vážený odborník na VO, můj komentář není o tom, o čem píšete.. Dávejte na sebe pozor, dnes vás čeká spousta práce na tomto článku.
    1. -1
     7 2024 февраля
     Bohužel ne - články se staly úskočně monotónní.
     Nesnáším slogany – a tento článek je sloganem o tom, že tráva je zelenější, obloha je modřejší, nejsou zde žádní zločinci a migrující pracovníci atd.
     S hesly, jako plot, blokovali žít tehdejší život v zemi.
     "Nikdo není zapomenut..." - a hranice lebek v oblasti Kursk mezi 2 poli
     Když je „vše kolem oblíbené, všechno kolem je nikoho“ – házel nám pod nohy kov, který kovodělníci sbírají na našich polích už 30 let A nekončí to – tedy nějaký Azovstal pracoval v popelnici, vyhazovat, plýtvat lidskými finančními a jinými zdroji.
     Někde na Ukrajině byla vesnice, kde při vyprazdňování skladů Selchozkhimiya pro novou várku hnojiv bylo vyvezeno do roklí 10 000 tun dusičnanu amonného Začátkem roku 2000 jsem narazil na článek - že lidé potřebují přesídlit, protože tam začalo měnit své vlastnosti a nelze ho vyvézt, ale nezbyly peníze.
     Dokážete si představit, co se stane, když tam dorazíte?
     6-7 kilotun...to úplně odfoukne vesnici...
     Budeme obviněni z použití taktických jaderných zbraní.
     A to je důsledek toho, že "Je to populární, to znamená, že nikdo!"
     A lidé, když viděli hesla plotu, přestali věřit SSSR.
     Pokud lidé nevěří a ekonomika by to nemohla vydržet, SSSR přirozeně zemřel. A nejde ani o Gorbačova, na jeho místě by mohl být nejetatističtější ze etatistů.
     Takže slogan tohoto článku je plot
     1. +3
      7 2024 февраля
      Citace: můj rok 1970
      A nekončí to - to znamená, že nějaký druh Azovstalu pracoval v koši, vyhazoval, plýtval lidskými finančními a jinými zdroji.

      Ne do koše. A splnit plán. Metalurgové taví ocel, strojaři z této oceli vyrábějí důlní zařízení, technologie těží rudu a uhlí, aby metalurgové mohli roztavit ještě více oceli...atd.
      A všichni plní svůj úkol, všichni dodržují plán.
      Z kuchyně neodchází žádný produkt. Vytvořili uzavřený cyklus a polykají vše, aniž by zanechali jídlo.
      © Žvanetsky

      Pro průmysl je výhodnější vyrábět nové zařízení, pro JZD je snazší koupit nový traktor než opravit starý (zejména s ohledem na to, že náhradní díly pro průmysl mají nejnižší prioritu - téma „jak získat náhradní díly“ bylo pravidelné téma sovětské satiry). A v důsledku toho jsem byl na začátku 80. let na základní škole a na návštěvě u příbuzných ve vesnici Ragdino (Kalininská oblast) velmi překvapen, když jsem na okraji vesnice našel hřbitov zemědělských strojů páchnoucích rzí a naftou. . Pásové traktory, přídavná zařízení, dokonce i pár kombajnů podle mě tam bylo. Na otázku „co to je“ jsem dostal odpověď „ano, opustil jsem JZD, nechoď tam – funguje tam něco jiného“.
      1. -1
       7 2024 февраля
       Citace: Alexey R.A.
       objevování hřbitova zemědělských strojů páchnoucích rzí a motorovou naftou na okraji obce

       Takové hřbitovy byly vyklízeny už v 90. letech.Nyní je tahají z polí řek, roklí a lesních plantáží. Známý předal secí stroj vloni - v rokli zarostl do země skoro až nahoru. To je, že sezona skončila, odhákli ho do rokle - aby nevlezli na dvůr JZD a jedeme domů.
       A jak se o Velikonocích po okolí topily traktory, to je další píseň....
       1. +1
        7 2024 февраля
        Citace: můj rok 1970
        Takové hřbitovy byly vyklízeny už v 90. letech.Nyní je tahají z polí řek, roklí a lesních plantáží. Známý předal secí stroj vloni - v rokli zarostl do země skoro až nahoru. To je, že sezona skončila, odhákli ho do rokle - aby nevlezli na dvůr JZD a jedeme domů.

        Všechno kolem je lidové, všechno kolem nikoho.
        Vzpomínám si na rozhovor s předsedou zemědělského družstva na počátku 2000. století. Ptají se ho na výnos - a on odpovídá: "Ano, je pětkrát vyšší než za sovětských časů." Začnou mučit - jak a proč. A existuje jen jedna odpověď: "Dříve jsme se o výdaje nijak zvlášť nestarali a výnosy také ne. Ale nyní jsou palivo, zařízení a chemikálie drahé a musíme je kupovat z vlastních peněz - takže jsme museli číst chytré knihy o zemědělství, které zbyly ze sovětských časů, a agronom poslouchá. A hned se všechno pokazilo!“
        1. 0
         7 2024 февраля
         Citace: Alexey R.A.
         Ptají se ho na výnos - a on odpovídá: "Ano, je pětkrát vyšší než za sovětských časů." Začnou mučit - jak a proč.

         Nezmínil hlavní problém pak - krádež z polí.
         Když jsem byl dítě, v našem regionálním centru všichni chovali dobytek, maso se nedalo koupit.
         Chovali 3-5 prasat, prase potřebuje tunu obilí ročně, rodiče měli většinou 3, celkem 3 tuny.
         Na ulici bylo 40 domů, malá ulice - 3×40=120 tun
         V obci je 84 ulic × 120 = 10 000 tun jištění
         V kraji je 34 krajských center, i podle nás (i když je jich mnohem víc, ale budiž) × 10 000 =340 000 tuny obilí putovaly do popelnic.
         To je podle nejpodceňovanějších měřítek - moji rodiče měli truhlu na 5 tun a vždy byla plná - chtějí jíst i krávy, slepice, kachny.
         A mnozí chovali 10-15 prasat...
         To znamená, že konečné číslo by mohlo být pod milion, s přihlédnutím k tomu, co bylo předáno výtahům, obvykle v oblasti 3-4-5 milionů.
         Nyní v poloviční velikosti pole - sklizeň je srovnatelná se sovětskou s nejběžnějším semenem a obvyklým výnosem jako tehdy.
         1. +1
          7 2024 февраля
          Nyní při poloviční velikosti polí je úroda srovnatelná se sovětskou s nejběžnějším semenem a obvyklým výnosem jako tehdy.

          Už na příkladu vašeho kraje jste ukázali, že vaše slova neodpovídají realitě.
          1. -2
           7 2024 февраля
           Citace: Ošklivý skeptik
           Nyní při poloviční velikosti polí je úroda srovnatelná se sovětskou s nejběžnějším semenem a obvyklým výnosem jako tehdy.

           Už na příkladu vašeho kraje jste ukázali, že vaše slova neodpovídají realitě.

           Omlouvám se, že si nepamatuji podrobnosti – ty prokázáno že nyní je úroda menší nebo je více polí než v SSSR? Nebo elitní supervýnosné obilí? Pokud vám to nevadí, vaší hlavní myšlenkou je potvrdit, že se mýlím. 2 slovy, pokud vám to nevadí.
           1. +1
            7 2024 февраля
            Samozřejmě pro mě není těžké vám to připomenout. Snažili jste se (po přesně stejné zprávě jako zde) přesvědčit lidi, že výnosy jsou nyní stejné jako před 40 lety.
            Pak jsem vám dal údaje od zemědělských svazů, správy a burzy obilí. Na což jste začali říkat, že všichni lžou (ne doslovný výraz). Když jsem se v reakci na to zeptal, zda chápete, že obviňujete tyto zdroje z „postscriptů“, tedy toho, co bylo v předchozích zprávách použito jako „argument“, proč nemůžete věřit statistice SSSR, rozhodli jste se ustoupit a nechat mě bez odpovědi na tuto otázku))
           2. 0
            7 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Když jsem se v reakci na to zeptal, zda chápete, že obviňujete tyto zdroje z „postscriptů“, tedy toho, co bylo v předchozích zprávách použito jako „argument“, proč nemůžete věřit statistice SSSR, rozhodli jste se ustoupit a nechat mě bez odpovědi na tuto otázku))

            Jedinou otázkou je - je výnos vyšší nyní/tehdy/stejně?
           3. +1
            8 2024 февраля
            Jedinou otázkou je - je výnos vyšší nyní/tehdy/stejně?

            Produktivita je nyní vyšší
           4. +1
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Jedinou otázkou je - je výnos vyšší nyní/tehdy/stejně?

            Produktivita je nyní vyšší

            2krát?
            Doufám, že zpochybním, že množství osetých ploch je přibližně poloviční než za SSSR - ne?
           5. +1
            8 2024 февраля
            2krát?

            Mám pro vás trávit čas počítáním přesných čísel, aniž by to změnilo skutečnost, že to, co říkáte, není pravda?
            Doufám, že zpochybním, že množství osetých ploch je přibližně poloviční než za SSSR - ne?

            A znovu, mám s tím ztrácet čas, vzhledem k tomu, že každý druhý den budete znovu zapínat svou porouchanou desku, zcela ignorovat vám poskytnuté informace a netransformovat na jejich základě své názory?
            Netrpím latentní formou masochismu. Vše nejlepší.
           6. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Mám pro vás trávit čas počítáním přesných čísel, aniž by to změnilo skutečnost, že to, co říkáte, není pravda?

            Až budu ve své domovině, nebudu líný a vyfotím truhly pod obilím - stále stojí u mě a u mého otce. Nikdo by nedělal zděné ploty v relativně malých kůlnách - pokud by to nebylo naléhavě nutné.
            A přesto jste sám uvedl počty hospodářských zvířat - v naší oblasti není v podstatě nic na krmení prasat kromě obilí. Sem tam chodí prak a ovce, ale slepice, kachny a prasata potřebují obilí
           7. +1
            8 2024 февраля
            Až budu ve své domovině, nebudu líný a vyfotím truhly pod obilím - stále stojí u mě a u mého otce.

            Poslouchej, to už je vtipné.
           8. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Až budu ve své domovině, nebudu líný a vyfotím truhly pod obilím - stále stojí u mě a u mého otce.

            Poslouchej, to už je vtipné.
            -Opakuji, obilí bylo naskladněno hodně.Nebylo ho kde sehnat kromě nákupu kradeného zboží.Na JZD se kolchozníkům také nedávalo více než 5 tun.
            Pokud jsou v domě mého otce lari na 10 tun, pak to není z mé hlavy v oblacích a není to chvilkový rozmar.
            Lidé byli vězněni za ukradené obilí. Dokonce se objevil i případ vysazení invalidy na cesty za zametání obilí - to už se v tu chvíli stalo majetkem státu, jakmile JZD podepsalo fakturu
           9. +1
            8 2024 февраля
            opakuji

            JAKÝ JE V TOM ROZDÍL!
            Vaše slova jsou zcela konkrétní. A tato velmi konkrétní slova neodpovídají realitě.
            A pokud chcete setrvat v tom, že výtěžek zůstal stejný, pak jste jako pravdomluvný (no, říkáte to - nemám rád, když lidé lžou) z nějakého důvodu nikdy nebyl řekli titíž „pravdoláskaři“, kteří mají jiný záznam: „Zemědělství bylo zabito v SSSR, podívejte se, jak rostl výnos v kapitalistické Ruské federaci“, neřekl, že „všechno je stejné, výnos byl stejný tehdy a teď"? Takže se rozhodněte, zda jste pravdomluvný nebo ne? mrkat hi
           10. +2
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Z nějakého důvodu nikdy neřekli stejným „pravdoláskařům“, kteří mají jiný záznam: „Zemědělství bylo zabito v SSSR, podívejte se, jak rostl výnos v kapitalistické Ruské federaci“, že „Je to všechno stejné, výnos je stejné tehdy a co je nyní“?

            Pokud poskytnete nedávný odkaz jako je tento, rád půjdu a vyjádřím svůj názor bez ohledu na nadpis. S takovými recenzemi jsem se nesetkal. Kdyby ano, tak bych plivnul a nadával. Ale konkrétně v termínech výnosu obilí
            To, že v SSSR bylo něco v nepořádku se zemědělstvím, je také fakt. Je kategoricky nemožné nazvat hospodaření JZD na půdě „vlastnictvím.“ O šrotu jsem psal nejednou
           11. +1
            8 2024 февраля
            Pokud poskytnete nedávný odkaz, jako je tento, rád půjdu a vyjádřím svůj názor bez ohledu na název. S takovými recenzemi jsem se nesetkal. Kdyby je chytili, plivali by a nadávali.

            No tak, Sergey))
            Možná jsem dokonce zjistil, že v těch tématech, kde jsou takové fráze, jsi byl přítomen, protože jsou tam i tvé komentáře. Ale jsem prostě příliš líný na to, abych ti věnoval tolik svého času. Je třeba studovat archeologii z Olgovičova období.
            Je snazší počkat, až se objeví nové odkazy, jak říkáte, a počkat, až se k nim přihlásíte. A pak si vzpomeňte na tento náš rozhovor cítit hi
           12. +1
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Ale je to pro mě otřesné lenost dát ti tolik svého času.

            Na toto téma sedíme už dva dny. cítit
            "Tři dny jsem tě pronásledoval. Abych ti řekl, jak jsi mi lhostejný." (c)
            Citace: Ošklivý skeptik
            Je snazší počkat, až se objeví nové odkazy, jak říkáte, a počkat, až se k nim přihlásíte. A pak si vzpomeňte na tento náš rozhovor

            Dobře, tato otázka je pro mě zajímavá.

            Z.s
            A je to škoda pro Olgoviče, krásně hodil cihly do bažiny "Dříve bylo všechno dobré, ale teď je všechno špatné."
            A přesto - viděl jsem, jak lidé v SSSR mluvili v kuchyních o „Uzeninách“ a „Brežněv jednal s velvyslancem, aniž by znovu nabyl vědomí“, „Nedostatek kvůli konexím“, „Doktor musí vzít maso, pak bude léčit“
            A pak, o 15 let později, ti samí lidé vyvolali záchvat vzteku: "Ach, jak to bylo v SSSR dobré! Jaké řeky tam byly na březích želé řeky" a tak dále
            A já se strašně bojím, že uplyne 15 let a ti samí lidé, kteří jsou dnes tady na VO hysteričtí, řeknou o špatné vládě: "Nikdy jsme si nežili tak dobře jako za Putina!"
            Žádná vláda není mistrovským dílem a ta současná rozhodně není dar. Ale opravdu se bojím, že ji budou chválit, a to proto, že bude kompletní
           13. 0
            8 2024 февраля
            Na toto téma sedíme už dva dny.

            A není v tom žádný rozpor)))
            Už je toho hodně, ale budete se muset ještě více prohrabat svou korespondencí.
            A je to škoda pro Olgoviče, krásně hodil cihly do bažiny "Dříve bylo všechno dobré, ale teď je všechno špatné."

            Hloupý nemá nic společného s dobrem. Chytit ostatní při hloupých věcech je jedna věc. Vyrábět je sami (nebo častěji jednoduše předávat) a setrvávat v nich je úplně jiné.
            Navíc nechápu, proč přestal psát, neustále se dívá na stránky, v soukromých zprávách mi ukazuje časy přihlášení. Od začátku nepřátelství také neodpovídal na osobní otázky.
           14. +1
            9 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Navíc nechápu, proč přestal psát, neustále se dívá na stránky, v soukromých zprávách mi ukazuje časy přihlášení. Od začátku nepřátelství také neodpovídal na osobní otázky.

            On doopravdy z Moldavska - nikdo neví, co se tam zítra stane.
            Situace by mohla dopadnout jako s Mielke:
            „Na počátku třicátých let minulého století se v Německu vyskytovaly nejrůznější odpadky a šílenství (které nakonec vyústily v nástup nacistů k moci). 1930. srpna 1931 roku v Berlíně policie rozehnala komunistickou demonstraci a zároveň zastřelila jednoho z demonstrantů (zastřeleno bylo více, ale zabit byl pouze jeden). Komunisté byli naštvaní a provedli odvetnou akci – zabili dva policisty. Jedním z účinkujících byl 24-letý aktivista Erich Mielke. Poté pro něj nebylo bezpečné zůstat v Německu as pomocí Kominterny byl transportován do SSSR. Tam prožil zajímavý život, pracoval v Kominterně, bojoval ve Španělsku. Po válce, v roce 1945, se Mielke, již zkušený, důvěryhodný soudruh, vrátil do Berlína, kde začal pracovat v policii. V čemž dosáhl značných úspěchů – v roce 1957 se stal ministrem státní bezpečnosti NDR. V roce 1989, kdy se NDR zhroutila, bylo Mhlkemu již přes 80 let, ale stále byl veselý a v pořádku. Vítězní antikomunisté samozřejmě neměli komunisty rádi. Zejména se jim nelíbila komunistická státní bezpečnost. A Mielkeho chtěli za jeho aktivity uvěznit. Pak se ale NÁHRADNĚ ukázalo, že ve svých službách zákon neporušil a nebyl důvod ho zavírat. A uvěznit ho za to, že se mu jeho služba nelíbí, je nějak ošklivé. Ale opravdu chci. A byl uvězněn za vraždu policisty v 1931 rok."
           15. +2
            7 2024 февраля
            Timure, četl jsem komentáře tvého protivníka, ale stále nechápu, kde je tato země zaslíbená? Někdo ronil slzy, jako on v Moskvě, od noci, kdy obsadil čáru odhadu, a teď, úspěšný rolník. Z vnitrozemí. Jen žiju ve vnitrozemí, cestuji služebně za okraj, do sousedního regionu ,Nevidím řepu kvést a třešně míří.Ale obilí se překládá v našich přístavech.Dříve to vyváželi na kov,teď obilí.Na dvoře je 10-15 prasat,sakra.Odpusťte ,kam dali nepotravinový odpad prasat?To není hnůj.Naše město je většinou jednopatrové,chovali nutrie,rozumíte,nutrie je nejen cenná kožešina,ale i 10-12kg chutné, dietní maso.A mimochodem nutrie na trhu stála 3 rubly kg, vepřové je dražší, chovali málo, drůbež levné 2 rubly kg. Ano, dalo se domluvit. Omlouvám se za chaotický komentář, jeho všestrannost je překvapivá. „Byl jsem kulka, byl jsem slůně, byl jsem žirafí mládě, teď je to, budu ježek“ (c ) MF „Plastilínový ježek“.
           16. +2
            7 2024 февраля
            Citace z parusnik
            To je nejen cenná kožešina, ale také 10-12 kg chutného, ​​dietního masa

            Dietní, lehce stravitelné maso.
           17. +1
            7 2024 февраля
            Citace z DVB
            -IMA-

            -EMO-
           18. +1
            8 2024 февраля
            Jeho všestrannost ho překvapuje: "Byl jsem kulka, byl jsem slůně, byl jsem žirafí mládě, teď je to, budu ježek" (c) MF "Plastilínový ježek."

            Je s podivem, že taková všestrannost (spolu s totální smůlou) převládá u velmi specifického vzorku komentátorů. ))
            Sám Sergej například mluví o hrůzách medicíny a zároveň o totální korupci na příkladu zubní ordinace ze svého dětství - každému se týden vrtaly zuby jednou „vrtačkou“, i když pro speciální lidi zubař měl vždy nové. A samozřejmě se ukázalo, že Seryozha je jedním z těch speciálních (jeho matka je vedoucí laboratoře SES - jak si člověk nemůže pamatovat Raikinovy ​​„respektované“ lidi?“) A když se zeptáte Seryozha, jestli chápe, že zbytek byli týden vrtáni stejným "drilem" kvůli lidem jako on, kteří v Orwellovi chtěli být "rovnější než ostatní", pak Seryozha nemá co odpovídat. I když je obvykle velmi produktivní v komentářích.
           19. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            A když se zeptáte Seryozhy, jestli chápe, že my ostatní jsme byli týden cvičeni stejným „drilem“ kvůli lidem jako on, kteří v Orwellovi chtěli být „rovnější než ostatní“, pak Seryozha nemá co odpovědět. I když na komentáře je většinou velmi produktivní.

            Pfff....samozřejmě chápu.To je evidentní fakt - klientelismus v SSSR vždy existoval a bez klientelismu byl vrtán do těch, kteří seděli v řadě se starým borovým lesem.
            Maso odcizené z masokombinátu se navíc prodávalo prostřednictvím konexí.
            Všichni ostatní krájeli kuřata, proto se nepočítali. Jediný problém byl s obilím a kuřata z drůbežárny stála podle mě 10 kopejků
            Citace: Ošklivý skeptik
            Serezha nemá co odpovědět
            možná jsem to neviděl, jsem hříšník
           20. +1
            8 2024 февраля
            Pfff....jasně že chápu.

            Pak nechápu, proč si stěžujete na koncept společnosti, který byl deklarován v SSSR. Měli byste je mít u sebe.
           21. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Pfff....jasně že chápu.

            Pak nechápu, proč si stěžujete na koncept společnosti, který byl deklarován v SSSR. Měli byste je mít u sebe.

            To znamená, že nemohu mít soucit s těmi dětmi, které seděly ve frontě a kolem kterých mě matka vedla jako zdravotníka bez linky a jejichž zuby byly vrtány silně použitou frézou?
            Nemohu - na základě tohoto vašeho poselství - být nespokojený úřady, které o tom hovořily rovnost všech, ale v tu samou dobu nucený lidé, aby se zapojili do nezákonných činů / klientelismu / nepotismu / telefonních práv?
           22. 0
            8 2024 февраля
            To znamená, že nemohu mít soucit s těmi dětmi, které seděly ve frontě a kolem kterých mě matka vezla jako zdravotníka bez fronty?

            Okamžitě jsem si vzpomněl na podobenství o krokodýlích slzách. Soucit jezuity ze stejné opery.
            být nespokojený s vládou, která mluvila o rovnosti všech, ale zároveň nutila lidi k nezákonným činům/přátelství/nepotismu/právu telefonu?

            A jak tě donutila vynechat řadu? To je vaše touha a vaše volba, můžete sedět ve frontě a čekat jako všichni ostatní. Pokud jste nechtěli být rovni se všemi, kde se tedy bere ta síla? A kdyby vás za to úřady potrestaly, okamžitě byste začal zpívat písně o represích, že?
           23. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Okamžitě jsem si vzpomněl na podobenství o krokodýlích slzách. Soucit jezuity ze stejné opery.
            -Dobře. Nakreslili jste si obrázek a vyřezáváte na něm.To, že s tím možná nemám nic společného, ​​vás nezajímá.
            Do Komsomolu jsem vstoupil až v 17 letech, ne proto, že bych byl „antisovětský“, ale protože jsem se považoval za nehodného Komsomolu. Když se přidali všichni naši chudí studenti a lhostejní studenti a ředitel zavolal maminku do školy, teprve potom jsem se přidal. Mladistvý maximalismus, ale kdybych byl tím parchantem, co sis vymyslel sám, tak bych se dostal do první řady a byl v prezidiu kvůli krásné postavě pro snazší přijetí na vysokou školu a budoucí kariéru

            Citace: Ošklivý skeptik
            A jak tě donutila vynechat řadu?
            -jak donutila lidi krást obilí a maso?Proč si nemohli za peníze koupit první nebo druhý?Proč byly u zubaře na obvodní klinice 4 otřepy týdně? Proč dostal můj tchán, který celý život zaujímá první místo v okrese sklizeň, jednou v lednu vstupenku do sanatoria, zatímco obchodníci chodili každý rok v létě?
           24. +1
            8 2024 февраля
            Nakreslil jsi si obrázek a děláš na něm sochy, fakt je, že s tím nemusím mít nic společného

            Sám jsi to nakreslil, jen jsem ukázal, jak to, co jsi nakreslil, ve skutečnosti vypadá.
            Do Komsomolu jsem vstoupil až v 17 letech... protože jsem se považoval za nehodného

            Ach, jak předvídatelné))) Je to nehodné, nehodné, ale v 17 letech je to přesně tak, jak šeptala moje babička. Stejně jako musíte jít na vysokou školu, důstojnost se okamžitě objeví. A nebojte se, že „matka volá řediteli“, ředitel nemohl nic udělat, každý pátý absolvent školy nebyl členem Komsomolu.
            -Jak donutila lidi krást obilí a maso?

            Vezměme to popořadě. Skončeme s frontou a teprve potom přejdeme k masu, voucherům a dalším věcem.
            Dovolte mi tedy připomenout - Jak vás donutila vynechat řadu? Je to vaše přání a vaše volba, MŮŽETE SEDĚT VE FRONTĚ A ČEKAT JAKO KAŽDÝ JINÝ. Pokud NECHCETE BÝT ROVNÝ SE VŠEMI, tak co ta síla? A kdyby vás za to úřady potrestaly, okamžitě byste začal zpívat písně o represích, že?
           25. 0
            8 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            každý pátý absolvent školy nebyl členem Komsomolu.

            gangsterská škola.
            V mém streamu byli 3 nekomsomolští členové (kontingent, který pil
            a posadil se téměř okamžitě po škole)
            Citace: Ošklivý skeptik
            A nebojte se, že „moje matka volá ředitele“, ředitel nemohl nic udělat,
            - hmm? "Napíšete popis ústavu "Nevstoupil jsem do Komsomolu kvůli neshodám" a ústav kolem vás proletí na tryskovém pohonu. Opravdu jsem chtěl do ústavu, takže ano,předvídatelně
            Citace: Ošklivý skeptik
            Takže, dovolte mi připomenout - jak vás donutila přeskočit řadu? Je to vaše přání a vaše volba, MŮŽETE SEDĚT VE FRONTĚ A ČEKAT JAKO KAŽDÝ JINÝ. Pokud NECHCETE BÝT ROVNÝ SE VŠEMI, tak co ta síla?
            -A jaké jsou tedy požadavky dnešní vlády? můžete jít a vydělávat jako všichni ostatní, nebo můžete jít a krást (pokud nechcete být rovni se všemi). Je to vaše přání a vaše volba. Co s tím má společného současná vláda?
           26. +1
            8 2024 февраля
            gangsterská škola

            Toto je národní postava. V době, kdy jsem končil školu. A když jste maturovali, 2 z 5 už nebyli členy Komsomolu. A nic.
            - hmm? "Napíšete popis ústavu "Nevstoupil jsem do Komsomolu kvůli neshodám" a ústav kolem vás proletí na tryskovém pohonu. Opravdu jsem chtěl do ústavu, takže ano, je to předvídatelné

            Vidíte, tyto příběhy můžete vyprávět moderní mládeži. Ale protože vám jen má slova nebudou stačit, pojďme se podívat na ty příklady, které si můžete sami ověřit - biografie slavných lidí. Například občan Nevzorov. Znáš tuhle? Nebyl jsem členem Komsomolu, ale vstoupil jsem na Leningradskou státní univerzitu. Nebo občan Daškevič, který nebyl členem Komsomolu, vstoupil do MITHT. Ani utlačovaný otec se nestal překážkou.
            -A jaké jsou tedy požadavky dnešní vlády? můžete jít a vydělávat jako všichni ostatní, nebo můžete jít a krást (pokud nechcete být rovni se všemi). Je to vaše přání a vaše volba. Co s tím má společného současná vláda?

            Vaše odpověď je odrazující. O současné vládě nepadlo ani slovo. Tady rozhovor začal
            být nespokojený moc, která mluvila o rovnosti všech, ale zároveň vynucená lidé, aby se zapojili do nezákonných činů / klientelismu / nepotismu / telefonních práv?

            Pak vám ukázali, že vás úřady nenutily nadřazovat se nad ostatní a vyskakovat z řady, takže vaše stížnosti by neměly směřovat na úřady, ale na vás samotné v otázce, proč neexistuje rovnost.
            Stále tedy můžete na otázku alespoň jednou odpovědět PŘÍMO a nezačít házet protivnější otázky místo odpovědi:
            Jak vás (úřady) donutila přeskočit frontu? Je to vaše přání a vaše volba, MŮŽETE SEDĚT VE FRONTĚ A ČEKAT JAKO KAŽDÝ JINÝ. Pokud NECHCETE BÝT ROVNÝ SE VŠEMI, tak co ta síla?
            To jsou dvě jednoduché otázky
            1) Vyjmenujte donucovací prostředky uplatňované přímo na Vás, které Vás proti Vaší vůli donutily přeskočit řádek v konkrétním projednávaném případě?
            2) Proč je na vině vláda v případě, kdy jste sám nechtěl být rovný ostatním?
           27. +1
            9 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            občan Nevzorov.
            silný příklad, co je špatně oklamat - 1) obyvatel Leningradu a ne kněží světa zvaného Saratovská transvolžská oblast, 2) dědeček generál MGB.
            Neměl jsem žádnou FYZICKOU možnost ověřit, zda režisér mluví pravdu nebo lže
            Skutečnost, že jsem měl všechny členy Komsomolu, je můj fakt, pokud to v Moskvě dali na Komsomol - to není pro mě
            Citace: Ošklivý skeptik
            1) Vyjmenujte donucovací prostředky uplatňované přímo na Vás, které Vás proti Vaší vůli donutily přeskočit řádek v konkrétním projednávaném případě?

            - přímou chybou úřadů je přítomnost 1 zubaře a 1 protetika v oblasti s 18 nebo 16 000 obyvateli.
            Pokud nechcete umřít ve frontě bolestí, jdete bez fronty, pokud ve frontě budete sedět, připravte se na to, že vás dnes a možná i zítra nepřijmou (mlčím o vesnice obecně - čpavek/elektrolyt jsou všechny)...
            Stejné je to s brousky - úřady jich nezajistily dostatečný počet nebo nezajistily jejich řádné uchování - protože mezi rytci stále bloudí „vrtulky SSSR“.
            Citace: Ošklivý skeptik
            2) Proč je na vině vláda v případě, kdy jste sám nechtěl být rovný ostatním?

            Protože vláda vytvořila podmínky, ve kterých byla rovnost nemožná.
           28. +1
            9 2024 февраля
            silný příklad, proč existuje blázen - 1) obyvatel Leningradu a ne kněží světa zvaného Saratovská transvolžská oblast, 2) dědeček generál MGB.

            Silný, slabý, ale odpovídá na položenou otázku. Dal jsem vám vektor, můžete pokračovat v hledání životopisů sami.
            - přímou chybou úřadů je přítomnost 1 zubaře a 1 protetika v oblasti s 18 nebo 16 000 obyvateli.

            Ne, ne, opět se snažíte přenést zodpovědnost z bolavé hlavy na zdravou. I když je tam jen jeden zubař, tak je ROVNOMĚR jeden z 16-18 tisíc. Ale byli jste to VY z fronty, kdo rozhodl, že jste si rovnější než ostatní.
            Totéž platí s bóry, úřady jich neposkytly dostatek.

            kolik je dost? Proč nestačí 4 týdně? Protože zubař utratil jen jeden? lol Dali mu tedy víc než jednu.
            Protože vláda vytvořila podmínky, ve kterých byla rovnost nemožná.

            Úřady nevydaly žádné usnesení, že chlapci a jejich matka mohou jít do SES mimo pořadí? Nezveřejnil jsem to. Mohl byste si sednout a počkat, až na vás přijde řada? Oni mohli. Chtěli jste být nerovní v konkrétní situaci. Ale vždy je snazší vše vinit na někoho jiného, ​​než přiznat svou odpovědnost za to, co se děje.
           29. 0
            9 2024 февраля
            Citace: Ošklivý skeptik
            Silný, slabý, ale odpovídá na položenou otázku.

            On NOT odpovídá na položenou otázku - mít dědečka, generála Nevzorova, by mohl čůrat na rektora od hlavy až k patě, nemluvě o tom, že není členem Komsomolu. A rektor by ani nebrečel, protože "Tohle není beran, ale beran je v ústavu...“(c) v 1970. letech
            Citace: Ošklivý skeptik
            Ale vždy je snazší vinit všechno na někoho jiného, ​​než přiznat svou odpovědnost za to, co se děje.

            Samozřejmě je vždy snazší obvinit chlapce a jeho matku z předskakování fronty - než připustit, že jsou 3 fronty, 1) beneficienti - invalidní váleční veteráni atd., 2) zdravotníci a zloději 3) obyčejní chudáci a to vše - od 30 do 50 lidí (to je otázka na dostatečnost 4 prasat na týden) - sedí z kanceláře přes mlékárnu na ulici až do márnice - že to všechno, mírně řečeno, je přehnané a úřadům je to jedno

            A tak přesvědčil- Je to moje chyba, že jsem neseděl ve frontě (zloduch a darebák!), a úřady jsou absolutně bez práce. Vůbec ne...
            Citace: Mordvin 3
            dětská klinika.
            nejbližší dětská klinika byla ode mě 250 km v krajském centru
           30. +1
            8 2024 февраля
            Citace: můj rok 1970
            To znamená, že nemohu mít soucit s těmi dětmi, které seděly ve frontě a kolem kterých mě matka vedla jako zdravotníka bez linky a jejichž zuby byly vrtány silně použitou frézou?

            Jednou, v polovině 80. let, poté, co jsem se opila melouny ukradenými z trhu, mě bolel zub. Bylo léto, prázdniny a cestou domů jsem se zastavil na dětské klinice. Byli jsme vyléčeni bez jakýchkoli dokladů, tatínků a maminek a front. Prostě tam nebyli vůbec žádní lidé.
           31. 0
            8 2024 февраля
            Citace z parusnik
            Pro někoho ronil slzy, jako to dělal v Moskvě, od noci, kdy jel na linii odhadu,

            1985-1988 s přestávkou na urgentní práce 1990-1992 Moskva 1992-1995 Moskevská oblast.
            Po zbytek 53 let bylo regionální centrum v Saratovské transvolžské oblasti.
            Citace z parusnik
            úspěšný rolník.
            vy - jako obvykle - ze všeho vyvozujete unáhlené závěry "Zatracený byrokrat byrokrat" - státní pozemkový inspektor
            Citace z parusnik
            10-15 prasat na dvoře, blázen.
            a mnozí měli i 2-3 krávy.O slepicích/ovcích/kachnách ani nepíšu - nikdo je nepočítal.

            Citace z parusnik
            Pardon, kam dali nepotravinový odpad od prasat?To není hnůj.

            Krávy dali na hromady na dvorky a pak je vynesli.Krávy vyhrabávali v tenké vrstvě celou zimu a na jaře na zahradách.Můžete je zaživa zahrabat do našeho písku - po týdnu není ani stopy zbylo i z prasat.
            Citace z parusnik
            vepřové je dražší
            - průměrné prase při dodání do masokombinátu dalo 200 rublů.
            Citace z parusnik
            Jeho všestrannost ho překvapuje: "Byl jsem kulka, byl jsem slůně, byl jsem žirafí mládě, teď je to, budu ježek."

            Topograf, voják, celník, státní pozemkový inspektor.
            Jsou ještě nějaké další důvody k překvapení?
       2. +3
        7 2024 февраля
        Citace: můj rok 1970
        A jak se o Velikonocích po okolí topily traktory, to je další píseň....

        Klasika ruské sci-fi: smavý
        Kolo:
        Mimochodem, o realismu. Jednoho dne sedí Sláva Loginov a píše zemědělskou fikci. A v jeho příběhu je traktorista, který v opilosti utopí svůj traktor v řece. Loginov sedí a přemýšlí: kolik traktorů by měl nechat utopit - dva nebo tři? Zdá se, že dva jsou málo, tři - tomu nikdo neuvěří... Zhenya Lukin se dívá na své utrpení a ptá se: "Slávo, kolik traktorů ten chlap vlastně utopil?" Loginov si těžce povzdechl a řekl: "Jedenáct..."

        V převyprávěních postupně rostl počet traktorů a nakonec se k tomuto příběhu vyjádřil sám Loginov:
        ...Ach, tyto zlé jazyky! Za prvé, Vasja zničil ne čtrnáct, ale pouze třináct traktorů a pouze jeden se utopil v řece. Druhý traktor se potopil v bažině, s třetím traktorem Vasja narazil čtvrtý, takže oba mechanismy šly do šrotu, pátý spadl ze skály do lomu, kde jeho úlomky stále leží, šestý byl spálen, na sedmém Vasya vjel do lesa a narazil do borovice, která spadla a smrtelně zmrzačila traktor, čímž z nějakého důvodu ušetřil řidiče traktoru. Osmého šel Vasja na tanec do sousední oblasti, a když se ráno probudil, zjistil, že „Bělorusko“ zmizelo beze stopy. A tak dále, každý traktor zemřel svým vlastním jedinečným způsobem. Třináctý tahač byl zapomenut na železničním přejezdu, kde ho srazila posunovací dieselová lokomotiva. Železnice zahájila trestní řízení proti Vasenkovi, ale on naléhavě opustil vesnici do Leningradu a připojil se k oddělení Spetstrans jako traktorista. Toto je pravda a vše ostatní je fikce.
        1. -1
         7 2024 февраля
         Citace: Alexey R.A.
         Klasika ruské sci-fi:

         Pokud najdete těžkou techniku ​​– vím, kde v řece leží 2 Kirovety K-701 – rozdělíme výtěžek rovným dílem lol
         Někde v rokli stojí přívěs Kirov se 2 sadami mosazných radiátorů Kirov - tchán je začátkem 1980. let odvezl do krajského střediska, aby je předal do Vtorchermetu.Nepřijali ho, opil se do huby a šel domů.Cestou jištění (no, pro Kirovets je cesta jen jít rovně, dokud tu nejsou řeky) Všechno jsem vysypal do rokle, abych nenaložil 10 tun lol ruce - přinesl jsem v noci svého bratra a DTshku a společně prostě zaplnili rokli.
         A před ránem řekl, že všechno vyložil v Chermet a nic nevěděl....
   2. +4
    7 2024 февраля
    Seznam nepřátel šéfkuchaře se nevejde na 10 listů papíru. Nebo si myslíte, že v celé zemi nejsou lidé ochotní podávat školní obědy?

    Jak rychle se mění vaše názory na kuchaře... a byla doba, kdy jste ho bránili... už jste asi zapomněli, bylo to před dvěma nebo třemi lety a článek byl o školních obědech... Jak rychle se ze služebníků „jeho kultu“ kuchařů se stali nepřátelé, které si zapisují a znehodnocují bývalé společníky))
    1. 0
     7 2024 февраля
     Citace od Svaroga
     Jak rychle se mění vaše názory na kuchaře... a byly chvíle, kdy jste ho bránili...

     oklamat oklamat oklamat oklamat
     Я VŽDY byl kategoricky proti PMC na území Ruské federace od roku 2015 - kdy se objevily články na VO o PMC.
     Я byl vždy proti žoldnéřství v jakékoli podobě v Ruské federaci – máme armádu.
     Vždy jsem považoval a stále považuji kuchaře za obyčejného miliardáře, který dokázal vytvořit takovou strukturu jako PMC. V životě se může stát cokoliv...
     Я kategoricky Nesdílel jsem a nesdílím nadšení pro PMC. Ano, v Africe prospívají Ruské federaci – ale ani tam se mi situace s nimi nelíbí.
     Můj příspěvek najdete se vzorcem „Jaké dobré PMC!“ - dříve ATRIBUT mně tohle
     1. +2
      7 2024 февраля
      VŽDY jsem byl kategoricky proti PMC na území Ruské federace
      [quote][/quote]
      Tady nejde o PMC, ale o Prigozhina... jako člověka, který byl v Putinově týmu... a ty jsi ho bránil, když byl článek o kantýnách... které obsluhuje... možná se pletu, ale podle mého názoru byl s vámi tehdy spor ))
      1. 0
       7 2024 февраля
       Citace od Svaroga
       VŽDY jsem byl kategoricky proti PMC na území Ruské federace

       Tady nejde o PMC, ale o Prigozhina... jako člověka, který byl v Putinově týmu... a ty jsi ho bránil, když byl článek o kantýnách... které obsluhuje... možná se pletu, ale podle mého názoru byl s vámi tehdy spor ))

       Znovu- meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- Nepsal jsem ani jeden příspěvek se vzorcem "Prigozhin - dobrá práce!!!"
       Bez ohledu na to, v kterém týmu byl, bez ohledu na tohle.
       Je to miliardář - to mi stačí negativní názory na něj.
       Možná sis mě spletl s někým jiným? Boris například nebo s někým jiným.
       1. 0
        7 2024 февраля
        Možná jste si mě s někým spletli - například s Borisem nebo s někým jiným
        .
        Možná...v tomto případě přijměte mou omluvu. hi
    2. +3
     7 2024 февраля
     Ano ano. Tohle si taky pamatuješ. dobrý
     1. -1
      7 2024 февраля
      Citace z AdAstra
      Ano ano. Tohle si taky pamatuješ. dobrý

      Pokud je to možné, odkaz.
      Myslím si ale, že se to nestane, je mnohem snazší mluvit neopodstatněně než stěhovat tašky.
      1. +2
       7 2024 февраля
       Je docela obtížné poskytnout odkaz, protože na to neexistuje žádný vyhledávač a ruční procházení všech zpráv a článků je taková radost. Proto se budu chovat jako Žid a řeknu, že se to stalo. Ale pokud se něco pokazí, vyhrazuji si právo „přezouvat se ve skoku“ s vyjádřením, jak mě to mrzí a jaká je to otravná chyba. smavý hi
       1. -2
        7 2024 февраля
        Citace z AdAstra
        Je docela obtížné poskytnout odkaz, protože na to neexistuje žádný vyhledávač a ruční procházení všech zpráv a článků je taková radost.

        No, to znamená, plivnout člověku na záda a hrdě jít dál - vaše všechno.
        Díky budu vědět....
        1. +1
         8 2024 февраля
         Homo homini lupus est hi "" "
         1. +1
          8 2024 февраля
          Citace z AdAstra
          Homo homini lupus est hi "" "

          První, co jsem našel, byly 2 mé komentáře. Všechny následující jsou stejně negativní. PMC jako takové
          Aktualizovaný návrh zákona o PMC byl předložen k posouzení příslušnému výboru Státní dumy
          14.12.2014
          https://topwar.ru/64750-obnovlennyy-zakonoproekt-o-chvk-vnesen-na-rassmotrenie-v-profilnyy-komitet-gosdumy.html

          O Prigozhinovi jsem vždy mluvil negativně kvůli tomu, že je to obyčejný miliardář – k čemuž mám negativní vztah. Bez ohledu na to, v jakém týmu jsou - ať už v Komunistické straně Ruské federace nebo v EdR, je téměř nemožné najít shodu, protože o něm tolik napsali
          1. +1
           8 2024 февраля
           "s výrazem, jak je mi to líto a jaká je to nešťastná chyba."
  2. +2
   7 2024 февраля
   A co, Udaltsov byl také již odsouzen, jinak mu tato zpráva nějak unikla? hi
 7. +8
  7 2024 февраля
  Lidstvo od samého počátku, od dob prvních erectusů, žilo podle velmi specifických principů. Pojmy, které jsou mnohem větší než jednotlivec, byly vždy v popředí. Osobní pohoda není dominantním imperativem. Člověk žil pro přežití klanu, blaho kmene a prosperitu lidí. Kvůli službě bohům, zvykům, filozofickým konceptům, globálním myšlenkám imperiálního typu, společenským principům. Pro slávu, i posmrtně, pro věrnost tvým přísahám, pro velikost tvého státu, pro památku tvých potomků, kteří o tobě budou psát ságy... Důvodů je mnoho, ale osobní blahobyt, osobní sobecké zájmy v lidském vědomí nedominovaly. Ne, přirozeně, ve všech staletích si lidé nakládali kapsy a dávali peníze na všechno ostatní, ne bez toho – ale tohle nikdy nebyla dominantní ideologie! Ano, možná to bylo někdy povzbuzováno – ale v žádném případě to nebylo oslavováno. Písně a ságy se píší o hrdinech, už vůbec ne o obchodníkech a lichvářích... A tato schopnost, ještě více – naléhavá potřeba žít pro něco většího, než jste vy sami – sedí v naší podkůře, na podvědomé úrovni. Právě díky tomu jsme dokázali přežít jako druh - jednoduchých, každodenních, každodenních radostí nám nikdy nebylo dost! Jinak bychom dodnes skákali mezi stromy... Ale Západ - postavil do popředí takovou příjemnou a chladnou tezi - žijete jen pro sebe, svou milovanou. Bavte se s chutí, nezpomalujte, nepotlačujte své paviánské instinkty - jsou tak přirozené a logické. Nezajímá mě všechno – pokud se cítíte dobře, tady a teď. Na zbytku nezáleží, hlavní je vaše spotřeba. Najezte se dosyta, protože nejste člověk, jste konzument... Není třeba přemýšlet, není třeba si přát divné věci, země, lidé, ideály, víra, principy jsou relikty minulosti, hluboké atavismy, ze kterých se musíme nějak napravit. Loupte, loupte za každou cenu a neberte to vůbec za vše kolem sebe. Pokud vám něco nepřináší peníze nebo vás odvádí od potěšení, je to zbytečná činnost, která nemá žádný význam. Obecně je jasné, proč se to kultivuje; je mnohem snazší ovládat požírající a zkurvenou protoplazmu. Ale otázka zní: co dělat s několika stovkami tisíc let evoluce? Co dělat s genovou sadou předků? Tohle propagandou nevymažeš, je to v nás navždy. V každém z nás je neandrtálec s oštěpem, který má zabít mamuta, jen aby nakrmil svou rodinu, kromaňon, který jde za horizont, protože se zajímá o to, co tam je, Egypťan s tvrdou prací na vztyčování kolosálu. chrámy bohů, Říman, stojící v řadách legie před hordami barbarů pro velikost Impéria, samuraj páchající seppuku ve jménu zachování cti, Viking naskakující na palubu nepřátelské dlouhé lodi křičící Odin, a Spartan stojící ve falangě u Thermopyl, křesťanský světec jdoucí na popravu ve jménu Boha... Otrhaný rolník s krumpáčem a lopatou, který ve jménu budoucích generací staví vodní elektrárnu Dněpr, voják s jedním kouskem chleba a pár časopisy, bojující na život a na smrt v Leningradu, vědec, v hladovém a země rozbitá strašlivou válkou, která vytvořila první vesmírné lodě.. Příkladů je nespočet, to je celá historie lidstva. Právě o nich se připomínají a tvoří legendy... A Západ zvráceným způsobem znásilňuje toto dědictví našich předků a ze všech sil se nás snaží vrátit ke světonázoru paviána. Ale to je naprosto zbytečný pokus, jsou slabí v kolenou, aby odolali tisíciletému dědictví. Pořád to vypukne, tak či onak. Člověk není schopen existovat bez vysokých ideálů, bez něčeho, pro co stojí za to žít a zemřít, i když si to sám příliš neuvědomuje. Váš život stojí přesně za to, za co jste ochotni ho dát. Příroda se brání násilí proti lidské přirozenosti, tento protest se hromadí a hromadí, dříve nebo později exploduje – co se pak stane se západním systémem absolutního individualismu a primátu konzumu? Západ totiž už dávno nedokáže nabídnout nic, absolutně nic vyššího... To je konec Západu jako zcela nepřirozeného experimentu.
  1. 0
   7 2024 февраля
   Citace od paul3390
   Lidstvo od samého počátku, od dob prvních erectusů, žilo podle velmi specifických principů. Pojmy, které jsou mnohem větší než jednotlivec, byly vždy v popředí. Osobní pohoda není dominantním imperativem. Člověk žil pro přežití klanu, blaho kmene a prosperitu lidí. Kvůli službě bohům, zvykům, filozofickým konceptům, globálním myšlenkám imperiálního typu, společenským principům. Pro slávu, i posmrtně, pro věrnost tvým přísahám, pro velikost tvého státu, pro památku tvých potomků, kteří o tobě budou psát ságy... Důvodů je mnoho, ale osobní blahobyt, osobní sobecké zájmy v lidském vědomí nedominovaly. Ne, přirozeně, ve všech staletích si lidé nakládali kapsy a dávali peníze na všechno ostatní, ne bez toho – ale tohle nikdy nebyla dominantní ideologie! Ano, možná to bylo někdy povzbuzováno – ale v žádném případě to nebylo oslavováno. Písně a ságy se píší o hrdinech, už vůbec ne o obchodníkech a lichvářích... A tato schopnost, ještě více – naléhavá potřeba žít pro něco většího, než jste vy sami – sedí v naší podkůře, na podvědomé úrovni. Právě díky tomu jsme dokázali přežít jako druh - jednoduchých, každodenních, každodenních radostí nám nikdy nebylo dost! Jinak bychom dodnes skákali mezi stromy... Ale Západ - postavil do popředí takovou příjemnou a chladnou tezi - žijete jen pro sebe, svou milovanou. Bavte se s chutí, nezpomalujte, nepotlačujte své paviánské instinkty - jsou tak přirozené a logické. Nezajímá mě všechno – pokud se cítíte dobře, tady a teď. Na zbytku nezáleží, hlavní je vaše spotřeba. Najezte se dosyta, protože nejste člověk, jste konzument... Není třeba přemýšlet, není třeba si přát divné věci, země, lidé, ideály, víra, principy jsou relikty minulosti, hluboké atavismy, ze kterých se musíme nějak napravit. Loupte, loupte za každou cenu a neberte to vůbec za vše kolem sebe. Pokud vám něco nepřináší peníze nebo vás odvádí od potěšení, je to zbytečná činnost, která nemá žádný význam. Obecně je jasné, proč se to kultivuje; je mnohem snazší ovládat požírající a zkurvenou protoplazmu. Ale otázka zní: co dělat s několika stovkami tisíc let evoluce? Co dělat s genovou sadou předků? Tohle propagandou nevymažeš, je to v nás navždy. V každém z nás je neandrtálec s oštěpem, který má zabít mamuta, jen aby nakrmil svou rodinu, kromaňon, který jde za horizont, protože se zajímá o to, co tam je, Egypťan s tvrdou prací na vztyčování kolosálu. chrámy bohů, Říman, stojící v řadách legie před hordami barbarů pro velikost Impéria, samuraj páchající seppuku ve jménu zachování cti, Viking naskakující na palubu nepřátelské dlouhé lodi křičící Odin, a Spartan stojící ve falangě u Thermopyl, křesťanský světec jdoucí na popravu ve jménu Boha... Otrhaný rolník s krumpáčem a lopatou, který ve jménu budoucích generací staví vodní elektrárnu Dněpr, voják s jedním kouskem chleba a pár časopisy, bojující na život a na smrt v Leningradu, vědec, v hladovém a země rozbitá strašlivou válkou, která vytvořila první vesmírné lodě.. Příkladů je nespočet, to je celá historie lidstva. Právě o nich se připomínají a tvoří legendy... A Západ zvráceným způsobem znásilňuje toto dědictví našich předků a ze všech sil se nás snaží vrátit ke světonázoru paviána. Ale to je naprosto zbytečný pokus, jsou slabí v kolenou, aby odolali tisíciletému dědictví. Pořád to vypukne, tak či onak. Člověk není schopen existovat bez vysokých ideálů, bez něčeho, pro co stojí za to žít a zemřít, i když si to sám příliš neuvědomuje. Váš život stojí přesně za to, za co jste ochotni ho dát. Příroda se brání násilí proti lidské přirozenosti, tento protest se hromadí a hromadí, dříve nebo později exploduje – co se pak stane se západním systémem absolutního individualismu a primátu konzumu? Západ totiž už dávno nedokáže nabídnout nic, absolutně nic vyššího... To je konec Západu jako zcela nepřirozeného experimentu.

   Naprosto a bez výhrad souhlasím s Vaším komentářem.
  2. +2
   7 2024 февраля
   Západ už dávno nedokáže nabídnout nic, absolutně nic vyššího... To je konec Západu jako naprosto nepřirozeného experimentu
   Nenajděte to. Proč pohřeb Západu trval tak dlouho? A právě díky bohatým spotřebitelům se objevily airbusy, které dnes některým lidem kvůli sankcím chybí, a ze stejného důvodu se tam objevily vyspělé zemědělské technologie, pohodlná a cenově dostupná mobilní komunikace a kvalitní auta, která potěšila západního spotřebitele, a obráběcí stroje na výrobu stejných aut...
   Je samozřejmě dobré vystát frontu na slepici modrého ptáka a obdivovat socialistické technologie ve vesmíru, ale je to přece jen trochu jiné.
   1. +1
    7 2024 февраля
    Jak dlouho trvala první feudálně-buržoazní válka v Nizozemsku? 80 let? Za kolik století se systém změnil? Takže se 400? Proč požadujete, aby socialismus okamžitě zvítězil?
    1. +2
     7 2024 февраля
     aby socialismus okamžitě zvítězil
     Socialismus utrpěl zdrcující porážku a všechny řeči jeho obhájců se scvrkají na žádost, abychom jim dali ještě jeden pokus o řízení. Je pozoruhodné, že prvky socialismu v kapitalistických společnostech vedou ke zhoršení situace právě těchto společností – osobně pozoruji.
     1. +1
      7 2024 февраля
      Ano. Go figure – nedokončení feudálové uvažovali po anglickém restaurování úplně stejně. A Bourboni, kteří se vrátili na trůn po Francouzské revoluci... Jako - feudalismus je věčný, ty buržoazie poserte... A co se stalo s testem? Nemůžete argumentovat proti zákonům společenského vývoje.
      1. +1
       7 2024 февраля
       Nemůžete argumentovat proti zákonům společenského vývoje.
       To je přesně důvod, proč kapitalistické státy docela úspěšně existují. Opět jsou to prvky socialismu, které fungují jako brzdy a body hniloby společnosti na Západě.
       1. +2
        7 2024 февраля
        Nedokázaný. Navíc – vy a vaši příznivci se dostáváte do klasického omylu – snažíte se začlenit prvky socialismu do kapitalistické ekonomiky. A takhle to nefunguje. Buď tam nebo tady. Inu, jaký může být socialismus – se soukromým vlastnictvím výrobních prostředků? A další věci?

        Kromě toho osobně žádné socialistické snahy na Západě nevidím. Nic takového tam není. To, co nazývají tímto pojmem, jsou prvky buržoazní sociální demokracie. K ní - a všechny ty stížnosti..
        1. +2
         7 2024 февраля
         nepodložené
         Minimální mzda v Anglii je 200000 XNUMX vašich rublů.
         Nic takového tam není.
         Programy sociálního bydlení, dávky, veřejné zdravotnictví?
         1. +1
          7 2024 февраля
          No a co? No - minimální mzda. No - výhody. Pokud jde o obecnou dostupnost medicíny, je to kontroverzní problém, ale řekněme, že existuje. V primitivní společnosti dostávali kousek, i když menší, i starší a postižení. A k šamanovi mohl jít kdokoli. A nikdo nebyl vyhozen z jeskyně...

          Socialismus je o socioekonomických vztazích, ne o výhodách..
          1. +1
           7 2024 февраля
           Pokud jde o univerzální dostupnost medicíny, jedná se o kontroverzní otázku.
           Ke známému ve vězení Byly vloženy keramické implantáty. Samozřejmě zdarma.
           No - minimální mzda. No - výhody.
           Tady jde o distribuci veřejných statků.
           1. 0
            13 2024 февраля
            Bohužel, jakákoli selektivita, která nevyhnutelně vyplývá ze soukromého vlastnictví, byla v minulosti pro vývoj lidstva katastrofální, na rozdíl od jediného rozumného koncilního principu pod veřejným vlastnictvím a podle nejnovějších výzkumů „hybnou silou evoluce není přežití, ale spolupráce.Toto je objev Martina Nováka ...vede k závěru, že nesouvisející spolupráce - sjednocení kolem společných cílů - stojí za vznikem superorganismů Objevení se užitečných výsledků společné činnosti... vede k... prudký skok v evoluci...". A „Italský neurovědec Giacomo Rizzolatti...objevil zrcadlové neurony...naše mozky jsou na té nejzákladnější úrovni doslova „navrženy“ tak, že jsme spolu neustále propojeni – naše mozky prostě nejsou navrženy pro osamělost ,” https:// www.forbes.ru/ontology/383273-epidemiya-odinochestva-chto-ukorachivaet-zhizn-silnee-bolezney-fastfuda-i-alkogolya, sapienti sat? Zatímco „Kapitalismus je úžasná víra, že nejhorší činy nejhorších lidí tak či onak slouží obecnému dobru“ (D. Keynesy).
            A pokud stručně, podle Marxe, pak je to kapitalismus, který „produkuje příliš mnoho potřebných věcí a příliš mnoho zbytečných lidí“, což znamená, že je potřeba socialismus, aby věci přestaly zabíjet lidi, není to tak jednoduché, pokud jsme stále lidmi? , a ne úplní podrazáci a děvčáci? Právě „úzký horizont buržoazního práva“ (V.I. Lenin) omezuje svou spravedlnost na samotný systém soukromého vlastnictví, kde je proklamována rovnost práv pro zpočátku sociálně-ekonomicky a kulturně-politicky nerovné lidi. A teprve systém veřejného vlastnictví obnovuje spravedlnost přesně nerovných práv s preferencemi znevýhodněných na úkor těch, kteří uspěli v tom, aby si společnost nárokovala „celé bohatství subjektivního lidského obsahu“ (K. Marx), což je jediný hodný cíl každé země a celého lidstva, dosažitelný pouze v nesoukromém systému, ale veřejný majetek, že? A pokud pro úplně negramotné, pak problém kapitalismu nespočívá v tom, že nedokáže nasytit chudé, ale právě v tom, že za kapitalismu se bohatí nikdy nebudou moci opít, to Newton těžko pochopí!
 8. +8
  7 2024 февраля
  Lidí cti a svědomí je málo. Milovníků soukromého vlastnictví je ale mnohem víc a teď budou všichni spěchat, aby dokázali, že lidé rádi jedí sladké. A ti, kteří nezapadají do trhu, si mohou sami.
  1. +6
   7 2024 февраля
   Víte, tady plukovník měl zajímavý článek o tom, jak se sovětské filmy promítaly Afgháncům na vesnici. Velmi zajímavé reakce. Měli rádi naše filmy o válce a starší říkali, že všichni jejich hrdinové byli mudžahedíni. Na zmatenou otázku - jak je to možné, nejen že nejsou muslimové, ale jsou obecně ateisté, odpověděli následovně. Samozřejmě, mudžahedíni – vždyť oni bojovali za svou víru? Ano – víra v komunismus, ale pro víru? To znamená mudžahedínů.

   A o Seventeen Moments of Spring říkali, že ten film byl dobrý – ale hloupý. Stirlitz měl hned v prvním díle ubodat Hitlera k smrti, stát se sebevražedným atentátníkem, a všechno by skončilo... co smavý
 9. +7
  7 2024 февраля
  Buddha není bůh. On je Učitel, který vedl cestu. V buddhismu není žádný Bůh.
 10. +5
  7 2024 февраля
  . proces získávání, rostoucí jako sněhová koule, vede k duchovní katastrofě

  A já si říkám, co je špatného na naší elitě?

  Takový znak by měl být přibit na dveře Státní dumy a vlády. Jinak o tom neuvažují. Ti, kteří jsou u moci, často čelí dilematu: co je na prvním místě – státní nebo osobní zájem? Co myslíte, vyhraje?
  1. +8
   7 2024 февраля
   „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům: buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat; nebo bude pro jednoho horlivý a druhého zanedbává. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Matouš 6:24, Lukáš 16:13)
 11. -2
  7 2024 февраля
  Když začnu mluvit o rovnosti, bratrství a štěstí pro všechny, hned se napnu... zase krásná hesla budou pro nižší vrstvy a to je samotné štěstí komunismu pro vyšší vrstvy.
  Děkuji...užili jste si spoustu krásných příběhů o rovnosti a bratrství.
  Člověk je navržen tak, že pokud do něj nebyly od dětství vkládány mravní hlídky proti zlu a negativitě, bude to samé zlo dělat celý život a je jedno, kdo ve společnosti je... a komunista, liberál, radikál, pacifista nebo je to jedno.
  Pokud umí jen ničit, pak celý život zničí vše v okolí.
  Jako třeba Gorbačov a Jelcin...a to byli komunisté obdaření nejvyšší mocí...ale ať udělali cokoli, vše se změnilo v devastaci a beznaděj...jak se to stalo, že z komunistické ideologie vyrostla taková destruktivní monstra a komunistická morálka?
  1. +5
   7 2024 февраля
   Citace: Lech z Androidu.
   Člověk je navržen tak, že pokud se do něj neinvestovalo od dětství mravní stráže od zla a negativity, pak bude dělat to samé zlo celý život

   Základem negativity a agresivity ve společnosti je materiální nedostatek, omezování svobod, nedostatek bezpečí (není pocit, že vás stát chrání) a sociální nerovnost.
   Naopak chráněná společnost, společnost blahobytu (pro každého) a společnost, ve které neexistuje divoká sociální nerovnost, bude prosperovat a bude pro lidi pohodlné žít bez jakýchkoli mravní stráže. Pro negativitu nebude žádný základ.
   1. +1
    7 2024 февраля
    Citace: Stas157
    Základem negativity a agresivity ve společnosti je materiální nedostatek, omezování svobod, nedostatek bezpečí (není pocit, že vás stát chrání) a sociální nerovnost.

    Hmm....
    V tichých sedmdesátých letech seděla země zločinec články od 700 000 do 1 milionu.
    Který z následujících?
    Citace: Stas157
    nedostatek materiálu,

    Citace: Stas157
    omezení svobod

    Citace: Stas157
    nedostatek bezpečí (nemá pocit, že vás stát chrání)

    Citace: Stas157
    společenská nerovnost
    přivedl lidi do táborů? Co přesně?
    Neexistovala žádná sociální nerovnost
    Nejistota – žádná
    Omezení svobody jsou kriminální články, NE politické.
    Nevýhoda je materiální - říci, že tam seděli jen bezdomovci bezdomovci, také ne
    Který z vašich sloganů je tam přivedl?
    A bok po boku ve stejných klidných 1970. letech je v průměru zabito až 10 lidí ve službách policistů a průměrně až 30 útoků na hlídky v armádě.

    Citace: Stas157
    Naopak chráněná společnost, společnost blahobytu (pro každého) a společnost, ve které neexistuje divoká sociální nerovnost, bude prosperovat a bude pro lidi pohodlné žít bez jakýchkoli morálních záruk. Pro negativitu nebude žádný základ.

    Dýmkový sen vyvrácený výše uvedenými čísly - ani v SSSR se nedokázali zbavit negativity.
    1. +5
     7 2024 февраля
     Citace: můj rok 1970
     Který z vašich sloganů je tam přivedl?

     Mluvím o Thomasovi a mluvím o Yeremovi! Jakou odpověď ode mě očekáváte, když mé myšlenky nazýváte slogany?

     Nedotkl jsem se tématu kriminality v SSSR. Chápu, že je vám osobně mnohem bližší vzhledem k povaze vaší činnosti na úřadech. Ale co jsem si osobně všiml a pozoroval nejednou: lidé, když se cítí dobře, nejsou schopni špatných skutků. Taková potřeba není! Například na dovolené v 5* All Inclusive hotelu se všichni stanou tak laskavými a přátelskými! Okamžitě zapomenou na problematický a stresující život předtím. Vše je jako podle Lenina: bytí určuje vědomí. Čistá dialektika.
     1. +1
      7 2024 февраля
      Citace: Stas157
      Ale co jsem si osobně všiml a pozoroval nejednou: lidé, když se cítí dobře, nejsou schopni špatných skutků.

      Přistát trochu na zemi - podél ní hříšníci lidé chodí
      Citace: Stas157
      Například na dovolené v 5* All Inclusive hotelu se všichni stanou tak laskavými a přátelskými!
      to jo... jištění Když o tom řeknete Turkům, budou velmi překvapeni. Když mají 5* župany, přehozy, prostěradla a tak...
      ty jsi přinesl špatně příklad...
      Citace: Stas157
      Vše je jako podle Lenina: bytí určuje vědomí. Čistá dialektika.

      Znám slušného člověka z bezdomovců a poslední hnida ze slušné rodiny.Takže tohle je taky NOT vždy funguje - o bytí a vědomí....
     2. +3
      7 2024 февраля
      Například na dovolené v 5* All Inclusive hotelu se všichni stanou tak laskavými a přátelskými! Okamžitě zapomenou na problematický a stresující život předtím. Vše je jako podle Lenina: bytí určuje vědomí. Čistá dialektika.

      Je to tak..100%, když člověk uspokojuje základní potřeby, převládne v něm hormon radosti dopamin..a pod vlivem tohoto hormonu se člověk stává laskavějším..
      Ve stresu a neustálé nespokojenosti funguje kortizol...který dělá člověka agresivním a vzteklým...těžce podkopává zdraví...no tak pokud je na vrcholu...teda i fyziologie člověka to potvrzuje dobrý hi
  2. +8
   7 2024 февраля
   Orbačov a Jelcin...a to byli komunisté

   Nikdy nebyli komunisty. Ale pouze členové KSSS. Ne střílel kvůli nedopatření a shovívavosti.
   1. 0
    7 2024 февраля
    Nikdy nebyli komunisty

    Dokažte to, na víru nic neberete. Pamatujte na princip dialektiky... Nebo jen vy máte právo určovat, kdo je komunista a kdo ne mrkat
    1. +7
     7 2024 февраля
     Ani jeden komunista by nedovolil odevzdání východní Evropy Západu a rozpad SSSR. Ale Gorbačov a Jelcin to dokázali.
     Ani jeden komunista by nedovolil tak zrůdné ekonomické reformy, jaké prováděl Jelcin v 90. letech.
     Nejsou to vůbec komunisté.
     1. +2
      7 2024 февраля
      Citace: populista
      Ani jeden komunista by nedovolil odevzdání východní Evropy Západu a rozpad SSSR. Ale Gorbačov a Jelcin to dokázali.
      Ani jeden komunista by nedovolil tak zrůdné ekonomické reformy, jaké prováděl Jelcin v 90. letech.
      Nejsou to vůbec komunisté.

      No tak, otcové zakladatelé budoucí KSSS byli také oportunisté a realpolitici. Brestlitevská mírová smlouva a samotný NEP za to stojí. To ani nemluvím o tom, jak byla revoluční Evropa odevzdaná Západu.
      1. +3
       7 2024 февраля
       Myslíte doručeno? Došlo k pokusu o světovou revoluci, na proražení do Německa přes Polsko prostě nebylo dost sil.
      2. +3
       7 2024 февраля
       Citace: Alexey R.A.
       ach dobře, otcové zakladatelé budoucí KSSS byli také oportunisté a realpolitici. Brestlitevská mírová smlouva a samotný NEP za to stojí.

       Vůdci KSSS(B) byli realpolitik, ale nebyli oportunisté. Brestlitevský mír a NEP jsou přesně indikátory velmi kompetentních politických rozhodnutí pod vlivem okolností vyšší moci.
       Citace: Alexey R.A.
       To ani nemluvím o tom, jak byla revoluční Evropa odevzdaná Západu.

       A kdy se to stalo?
       1. +1
        7 2024 февраля
        Citace: populista
        Brestlitevský mír a NEP jsou přesně indikátory velmi kompetentních politických rozhodnutí pod vlivem okolností vyšší moci.

        Podmínky ubytování obecná linie и základní principy doktríny k okolnostem – to je právě oportunismus. Včera byl ještě válečný komunismus a dnes je tu nová hospodářská politika.
        Citace: populista
        A kdy se to stalo?

        Od roku 1918 dále. Vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků) hovořilo z tribuny o své podpoře světového revolučního hnutí. ale ve skutečnosti, když čelila odporu, tiše omezila podporu té či oné revoluce nebo revoluční činnosti.
        1. +1
         7 2024 февраля
         Citace: Alexey R.A.
         Alexey R.A.
         (Alexej)
         0

         Dnes, 16:06
         Citace: populista
         Brestlitevský mír a NEP jsou přesně indikátory velmi kompetentních politických rozhodnutí pod vlivem okolností vyšší moci.

         Politika přizpůsobování obecné linie a základních principů výuky okolnostem je právě oportunismus. Včera byl ještě válečný komunismus a dnes je tu nová hospodářská politika.

         V těchto dvou případech, které jste citoval, to byla moudrá politika KSSS(B), která vedla k vyhnání intervencionistů a budování socialismu. Nejednalo se o vybočení z řady, ale o manévr, který zajistil dosažení cílů.
         Citace: Alexey R.A.

         Od roku 1918 dále. Vedení Všesvazové komunistické strany (bolševiků) hovořilo z tribuny o své podpoře světového revolučního hnutí. ale ve skutečnosti, když čelila odporu, tiše omezila podporu té či oné revoluce nebo revoluční činnosti.

         Pokud si vzpomínáte, polská armáda uštědřila Rudé armádě u Varšavy velmi vážnou porážku a následně postoupila. Polská armáda byla sotva zadržena. Budyonnyho paměti popisují, jak vyvedl svého legendárního koně z obklíčení. Celá země byla v troskách. Jakou pomoc by zde mohli poskytnout?
         Pomoc však poskytovaly tam, kde byla příležitost – Mongolsko a Dálný východ, stejně jako Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie.
     2. 0
      7 2024 февраля
      Citace: populista
      Ani jeden komunista by nedovolil odevzdání východní Evropy Západu a rozpad SSSR. Ale Gorbačov a Jelcin to dokázali.

      Ve kterém roce se zřítila Berlínská zeď? Celý Ústřední výbor KSSS v tu chvíli zřejmě ležel v rokli, zastřelen – kdysi Gorbaty jeden udělal to obličej?
      1. +2
       7 2024 февраля
       Vytrvale pletete komunisty a straníky. Respektovaný paul3390 (Paul) vám již napsal: "Nikdy to nebyli komunisté. Ale jen členové KSSS."
       1. -1
        7 2024 февраля
        Citace: populista
        Vytrvale pletete komunisty a straníky. Respektovaný paul3390 (Paul) vám již napsal: "Nikdy to nebyli komunisté. Ale jen členové KSSS."

        Totiž, jelikož z 16 milionů komunistů se na obranu SSSR nepostavil ani jeden, v KSSS nebyli komunisté, ale jen členové?
        A kde pak hledat alespoň jednoho komunistu? současnosti?
        1. +1
         7 2024 февраля
         Proč bys? mrkat
         Analyzovali jsme situaci z počátku 90. let, která se vyvíjela v průběhu 60.-70.-80. Od té doby uplynulo 30 let.
         Zdá se, že nyní jsou komunisté v Komunistické straně Ruské federace a dalších menších kom organizacích. Ale ne moc.Lidé osobně neusilují o to stát se komunisty. Podporují je pouze ve volbách každých 5-6 let.
    2. +7
     7 2024 февраля
     Jen činy lidí něco dokazují. Jsou to podle jejich činů komunisté?
     1. 0
      7 2024 февраля
      Jen činy lidí něco dokazují.

      ale každý člověk má v sobě cestu dobrých a špatných skutků...
      1. +1
       7 2024 февраля
       Jsou posuzováni podle svých nejdůležitějších činů.
     2. 0
      7 2024 февраля
      Citace od paul3390
      Jen činy lidí něco dokazují. Jsou to podle jejich činů komunisté?

      Na základě tohoto předpokladu celá KSSS zradila SSSR (včetně 4 milionů bezpečnostních složek, které zradily svou přísahu) - bez výjimky NOT byli komunisté. Ani jeden velitel vojenské jednotky nepostavil svou jednotku proti Gorbatymu.Z 2 generálů se 000 zastřelili.Statistická chyba....
      Za války se ze studu a beznaděje zastřelilo víc lidí – i tady, dokonce i ve Wehrmachtu
      Každý typ komunistů pokryl svou fasádu nápisem „Z Moskvy žádný příkaz nebyl, ale my jsme malí lidé!“ a uklidnil jsem se...
      Takže můžete soudit podle činů, ale pro komunisty se to ukazuje jako krajně urážlivé.....
      1. +3
       7 2024 февраля
       Citace: můj rok 1970
       Pokud vyjdeme z tohoto předpokladu - celá KSSS, která zradila SSSR (včetně 4 milionů bezpečnostních složek, které zradily svou přísahu) - bez výjimky NEBYLY komunisty

       No, zdá se, že jste si konečně uvědomili tento neblahý fenomén minulých dob. Kdyby všech 19 členů KSSS byli komunisté, nic by se nerozpadlo. Oni by to nedali.
       V Komunistické straně Ruské federace v roce 1993, v době legalizace, bylo v roce 500 10 tun 1990 ml Komunistické strany RSFSR. Těchto 500 tun bylo +/- skutečných komunistů. V republikách to bylo ještě horší.
       Citace: můj rok 1970
       ale pro komunisty se to ukazuje jako extrémně urážlivé.....

       Je to takové jaké to je.
      2. +4
       7 2024 февраля
       Ano, výtka je spravedlivá. Ale rád bych vám připomněl, jak se to stalo. Co nám slíbili? A slibovali nám něco jako obnovený socialismus s lidskou tváří. Jako by ten starý pes byl... A kolaps země - říkali, že SNS je totéž jako SSSR, jen republiky budou mít trochu více práv. Říká se - ani si nevšimneš rozdílu, všechno bude stejné... Že? Ano – byli jsme jednoduše podvedeni a byli jsme prostě v háji. Ale kdo by pak mohl čekat, že nás naši vlastní vůdci zaprodají?

       To vše nás nezbavuje viny. Ale zničili jsme zemi ne proto, že bychom chtěli. Kdyby se lidem upřímně ukázalo, co nás tehdy čekalo, jsem si jistý, že bychom stále žili v SSSR...
       1. 0
        7 2024 февраля
        Citace od paul3390
        Ano – byli jsme jednoduše podvedeni a byli jsme prostě v háji. Ale kdo by pak mohl čekat, že nás naši vlastní vůdci zaprodají?

        Celá armáda si dělala poznámky o Leninovi – 3 miliony sešitů ročně. Považoval to někdo z těch, kdo si dělali poznámky, za nutné a užitečné? Nevím.
        Ale to, že většina každý rok vyhodila poznámky a založila si nový notebook, je fakt....
    3. +8
     7 2024 февраля
     Citace: Vladimír80
     A prosím dokažte to

     Není třeba to dokazovat! Sami Jelcin i Gorbačov bojovali proti komunismu. A velmi úspěšně.

     Také našeho hlavního absolutního liberála nazvete komunistou! Asi se mu to nebude líbit. I když svého času, stejně jako Jelcin a Gorbačov, nosil svůj stranický průkaz na srdci a nezapomněl platit své příspěvky.
  3. 0
   15 2024 февраля
   Běda, dokázala všechna světová náboženství po tisíce let pouze prostřednictvím kázání a modliteb nejen napravit morálku, ale alespoň zabránit jejímu trvalému úpadku? Jak tedy teorie a praxe vědeckého komunismu umožnily za 70 let SSSR zachránit svět dvakrát před fašismem a jadernou válkou a osvobodit ho od kolonialismu a zařadit všechna přikázání Páně na pořad dne kodex komunismu, amen, ústa front?
 12. Komentář byl odstraněn.
 13. +2
  7 2024 февраля
  Ale kdo ví, možná to bude SVO, který se stane právě tím chirurgickým nožem, který vyřízne rakovinný nádor nemravnosti a degradace?
  Obávám se, že NWO už nepomůže, pouze globální jaderná válka restartuje celou lidskou civilizaci a na troskách bílého muže. Obyvatelstvo takzvaného „globálního jihu“ si tedy v očekávání mne ruce a čeká, až se „kolektivní západ“ a Rusko navzájem rozdrtí na kusy! Přirozeně to každého zachytí, ale přeživší si vše velmi vážně rozmyslí a postaví znovu, ale bez nás!
  1. +1
   7 2024 февраля
   obyvatelstvo takzvaného „globálního jihu“ si mne ruce v očekávání a čeká, až se „kolektivní západ“ navzájem semele.

   Je krajně naivní věřit, že určitý globální jih je chytřejší, morálnější a tolerantnější než určitá „kapitalistická zlatá miliarda“; hříchy a vášně lidstva jsou po staletí stejné...
   1. +2
    7 2024 февраля
    Kde jsem řekl, že na jihu se žije lépe než našemu bratrovi, stejným homosapienům. Zdá se, že jasně vyjádřil myšlenku „všichni zemřeme, oni přežijí“, co není jasné!?
    1. +1
     7 2024 февраля
     všichni zemřeme, oni přežijí

     i kdyby ano, pak další generace, které zapomněly na lekce historie, uspořádají místní Armagedon
  2. +1
   7 2024 февраля
   čekání, až se „kolektivní Západ“ a Rusko navzájem semelí!
   Právě pro ně byla připravena významná část jaderných arzenálů předních jaderných zemí, jinak je množství jaderných zbraní nadměrné. A tak pro opatrnost, abychom zabránili jejich vzestupu a dobytí světa, který zůstává bez vlastníka, existují určité rezervy. Alespoň tak je tomu v USA.
 14. +1
  7 2024 февраля
  Morální kodex komunisty je samozřejmě záměrným padělkem náboženských přikázání.
  Jak byl tento zákoník složen, je dobře známo, totiž (podle memoárů F. Burlatského)
  - stalo se to v Gorkého bývalé dači
  - jednoho rána, po silném večerním pití.
  - Chruščov radí rychle vymyslet mravní kodex pro komunistu.
  - nejlépe do tří hodin.
  - a začali jsme fantazírovat.
  - Řekl jsem, musíme také vycházet z Mojžíšových přikázání, pak vše skutečně dopadne na veřejné povědomí.
  - složili jsme to doslova za tři hodiny.
  - se s třeskem dostal do ústředního výboru
  1. 0
   16 2024 февраля
   Nepleťte si hříšné se spravedlivými! Raději si zapamatujte brilantní vhled: „A brilantní výbuch je jako delirium, Smrt vypadá při narození úkosem, A my se stále ptáme na záludnou odpověď A nenacházíme správnou otázku,“ V. Vysockij, 1972,“ https://www. .culture.ru/poems /19256/moi-gamlet To znamená, že všechny odpovědi nám již dávno dává Kázání na hoře, ale nezbytná otázka byla také položena v Písmu: „21. Ježíš mu řekl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co máš, a rozdej chudým; a budeš mít poklad v nebi; a pojď a následuj Mě. 22. Když mladík uslyšel toto slovo, odešel smutný, protože měl velký majetek. 23. Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, pro bohatého je těžké vejít do království nebeského; 24. A znovu vám říkám, že snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do království Božího. 25 Když to jeho učedníci uslyšeli, velmi se podivili a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" 26 Ježíš vzhlédl a řekl jim: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno...“ (Matouš 19:16-26), https://www.pravmir.ru/bogatyiy-yunosha -i-nestandartnyiy-put -k-sovershenstvu/. A pokud stručně, podle Marxe, pak je to v kapitalismu, že „výroba příliš mnoha užitečných věcí produkuje příliš mnoho zbytečných lidí“, což znamená, že je zapotřebí socialismus, aby se věci zastavily zabíjet lidi, je to tak jednoduché a čaj není binomem Newtona Už chápete, jestli jsme stále lidé, a ne úplní sráči a šmejdi, amen, před ústy?
 15. +2
  7 2024 февраля
  "Za prvé, viděl jsem dost duchovních, kteří řídí drahá auta s řidičem. Za druhé, proč si účtují poplatky za své rituály, když jsou tak morálně čisté? Pokud mluví o morálních hodnotách, tak proč?" na území církví by bylo docela možné prodávat všechny druhy svíček, ikon a podobně za materiální hodnoty, peníze? To je čistá komerce, víte. A není třeba říkat, že tohle je jiné."

  Naprosto správně, tohle je komerce. Je zde však nějaký rozpor?

  Víra je jedna věc, ale církev tvoří lidé, kteří chtějí také bydlet, nejlépe pohodlně, kteří mají děti a tak dále. Vše si platí sami věřící, ale pokud stát financuje církev proti vůli voličů, tak opozice musí tuto věc zastavit. Žádná opozice? Ale není to chyba církve.

  Pokud je duchovní velmi bohatý, je to jeho zásluha. U nás totiž žije bohatěji ten, kdo přináší více užitku. zase špatně? No, znovu, církev na tohle všechno nepřišla.

  A nakonec bychom neměli zapomínat na to hlavní – víra slouží všem a církev úřadům. Jen z touhy přežít.
  1. +1
   7 2024 февраля
   Nakonec bychom neměli zapomínat na to hlavní – víra slouží všem a církev úřadům. Jen z touhy přežít.

   Tisíce nových mučedníků ruské pravoslavné církve 20. století, kteří se nezřekli Krista, vyvracejí váš omyl
   1. +2
    7 2024 февраля
    Citace: Vladimír80
    Tisíce nových mučedníků ruské pravoslavné církve 20. století, kteří se nezřekli Krista, vyvracejí váš omyl


    Naopak to byla víra.
 16. +2
  7 2024 февраля
  Vše, co autor napsal, může a nemusí být pravda, ale to nemá žádný praktický význam.

  Postavení země ve světě až po samotnou existenci země závisí na síle této země, především na ekonomické síle. Bohužel, kapitalismus je dnes nejefektivnější ekonomický systém, motivuje lidi tím nejefektivnějším způsobem. Povzbuzuje vás k lepší práci, založené na strachu a závisti – a to jsou nejúčinnější motivátory. Závist nutí lidi, aby nebyli „o nic horší než ostatní“ a strach je vede k tomu, aby neztratili to, co mají, a znovu se neocitli na konci závodu.

  Tyto dvě pobídky vytvářejí prostředí všeobecné konkurence, která se při obratném řízení mění v prostředí ekonomického rozvoje.

  Zatím nikdo nic účinnějšího nevymyslel.
  1. +1
   7 2024 февраля
   Citace: S.Z.
   Bohužel, kapitalismus je dnes nejefektivnějším ekonomickým systémem

   Nejefektivnějším ekonomickým systémem současnosti je chinismus (ČLR)
   1. +1
    7 2024 февраля
    Citace: populista
    Citace: S.Z.
    Bohužel, kapitalismus je dnes nejefektivnějším ekonomickým systémem

    Nejefektivnějším ekonomickým systémem současnosti je chinismus (ČLR)

    Kapitalismus pod vedením komunistické strany? Může být tak..
    1. +1
     7 2024 февраля
     Miliarda čínských občanů věří, že mají socialismus s čínskými rysy. Zde se budeme věnovat tématům, co je socialismus, co je kapitalismus? A odpověď nebude tak jasná, jak si mnozí myslí. Glazyev tomu říká čínský integrál OEF.
     1. +1
      7 2024 февраля
      Citace: populista
      A odpověď nebude tak jasná, jak si mnozí myslí. Glazyev tomu říká čínský integrál OEF.


      Můžete se splést, ale nemusíte.

      Uznáme-li, že kapitalismus je společenský systém, ve kterém převládají soukromé výrobní prostředky, pak je vše mnohem jednodušší.
      1. +1
       7 2024 февраля
       Citace: S.Z.
       pak je vše mnohem jednodušší.


       Boris Pasternak
       Existuje zkušenost velkých básníků
       Vlastnosti přirozenosti
       Co je nemožné, když jsem je zažil,
       Neskončete úplně hloupě.
       Ve spojení se vším, co je, sebevědomý
       A znát budoucnost v každodenním životě,
       Není možné neupadnout do konce, jako do kacířství,
       Do neslýchané jednoduchosti.
       Ale nebudeme ušetřeni
       Když to neskrýváme.
       Lidé ji potřebují nejvíc
       Ale komplex je jim jasnější.

       Díky naší „neslýchané jednoduchosti“ nás postihla monstrózní katastrofa. Tato katastrofa není u konce. Pokračuje dodnes. vymíráme.
       Ve skutečnosti je všechno docela těžké. Mnoho společenských jevů je komplexních a mnohovrstevnatých. Důležitá je nejen forma vlastnictví, ale také organizace tohoto majetku a kdo jej ovládá a za jakým účelem atd. Tomu všemu musíte umět rozumět.
       1. +1
        7 2024 февраля
        Citace: populista
        Ve skutečnosti je všechno docela těžké.


        Je těžké odlišit kapitalismus od nekapitalismu?
   2. +3
    7 2024 февраля
    Citace: populista
    Nejefektivnějším ekonomickým systémem současnosti je chinismus (ČLR)


    To je kapitalismus.
 17. +2
  7 2024 февраля
  Tak přesně k tomuto návratu nyní dochází!!!!!
 18. +6
  7 2024 февраля
  Soukromé vlastnictví je lidská přirozenost...stejně jako touha soutěžit, vyhrávat, odlišovat se od ostatních...budeme potřebovat manželku, když nám nepatří? Je to lidská psychologie, která je slabým článkem komunismu. Možná, že jednoho dne lidstvo k této myšlence dospěje, tím, že výrazně změní vědomí, ale zřejmě se tak brzy nestane, protože když se podíváte do historie, pak za tisíce let, podstata člověka se nezměnila..
  Proto jsem pro socialismus a realismus... proti dogmatismu a za to, že si vezmeme to nejlepší a na základě zkušeností je provedeme, protože konečným cílem je štěstí, harmonie a rovnováha))
  1. -2
   7 2024 февраля
   Citace od Svaroga
   Právě lidská psychologie je slabým článkem komunismu.

   Komunisté popírají prvotní hřích, nebo o něm nic nevědí, nebo nechtějí vědět. Proto ty problémy komunismu.
   Hle, v nepravosti jsem byl počat a matka má porodila mne v hříchu.
   Žalmy, kapitola 50, verš 7
   A s takovými lidmi se komunisté chystali budovat komunismus.
   1. +4
    7 2024 февраля
    Komunisté popírají prvotní hřích

    Ano, nikdo nemá prvotní hřích...zapneš rozum...nebylo by početí a na planetě by nebyli žádní lidé..
    1. 0
     7 2024 февраля
     Citace od Svaroga
     Ano, nikdo nemá prvotní hřích.

     Nebudu se hádat, máte můj respekt.
     1. +1
      7 2024 февраля
      Nebudu se hádat, máte můj respekt.

      Není nutné se hádat, můžete diskutovat...vyměňovat si názory a přijít na nějakého společného jmenovatele...to je radost z komunikace hi
  2. 0
   7 2024 февраля
   "Soukromé vlastnictví je lidská přirozenost... stejně jako touha soutěžit, vyhrávat, odlišovat se od ostatních... budeme potřebovat manželku, když nám nepatří?"

   Ne. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků je vlastnictvím lidstva na určitém stupni vývoje. Touha soutěžit je pokračováním zvířecího pudu, ale není nutné brát všechny pudy do budoucnosti.

   Manželky ne vždy někomu „patřily“ a je tendence, že brzy zase nebudou :)
   1. +3
    7 2024 февраля
    Touha soutěžit je pokračováním zvířecího pudu, ale není nutné brát všechny pudy do budoucnosti.

    Paradoxem je, že kdo se řídí svými instinkty, ocitne se u kormidla... a už ovládá loď, ideologii a mysl lidí...
    Manželky ne vždy někomu „patřily“ a je tendence, že brzy zase nebudou :)

    Ano, je tu takový trend... ale opět se blíží doba, kdy bude žena hodně záviset na muži, glamour a snadný život brzy skončí...
    1. +2
     7 2024 февраля
     "Paradoxem je, že ti, kdo následují své instinkty, se ocitají u kormidla... a už ovládají loď, ideologii a mysl lidí."

     To je logické – moderní ekonomický model takové chování stimuluje.

     "Ano, je tu takový trend..ale opět přichází doba, kdy bude žena na muži silně záviset, lesk a snadný život brzy skončí."

     Možná ano, ale s největší pravděpodobností ne. Spíš nás naopak ženy úplně přestanou potřebovat a zůstanou bez nás. To je logičtější.

     Skončí snadný život? Proč se to stalo? V Rusku - možná, ale ve vyspělých zemích je to nepravděpodobné.
     1. +1
      7 2024 февраля
      Skončí snadný život? Proč se to stalo? V Rusku - možná, ale ve vyspělých zemích je to nepravděpodobné.

      Kapitalismus je po celém světě v krizi...jen ten hubený rychleji zemře...a odrazí se to na Západě...
      Možná ano, ale s největší pravděpodobností ne. Spíš nás naopak ženy úplně přestanou potřebovat a zůstanou bez nás. To je logičtější.

      Myslím, že logika s tím nemá nic společného.. za všechno mohou instinkty.. a nejdůležitější z nich, je snazší žít spolu)) no, pokud život není jednoduchý.. a jak si ty a já myslíme.. pak bude život v Rusku obtížnější.. což znamená, že žena bude poblíž ))
      1. +1
       7 2024 февраля
       "Kapitalismus je v krizi po celém světě... jen ten hubený zemře rychleji... a odrazí se to na Západě."

       ...a už od samotného vzhledu.

       "Myslím, že logika s tím nemá nic společného... za všechno mohou instinkty... a nejdůležitější z nich je, že soužití je jednodušší)) no, pokud život není jednoduchý... a jak si ty a já myslíme... pak bude život v Rusku těžší... a to znamená, že se přiblíží žena))“

       V Rusku - pravděpodobně.
 19. +2
  7 2024 февраля
  Autor zapomněl zmínit něco důležitého - soukromé vlastnictví na výrobní prostředky.Mezi osobním a veřejným je „obrovská vzdálenost“.
 20. +1
  7 2024 февраля
  Je nebezpečné, že nám chybí státní ideologie?Odpověď může být jen jedna – ano, je to nebezpečné.
  Není nebezpečné, že máme buržoazní, kapitalistický stát? Hádejte třikrát, jaká ideologie může být vlastní takovému státu? Nyní se tomu říká velmi decentně: revolučně-konzervativní. A ve 30. a 40. letech byla spousta takových revolučně-konzervativních režimů v celé Evropě, od Baltského moře po Atlantský oceán. Je to to, co navrhujete?Revolučně-konzervativní? úsměv
 21. +3
  7 2024 февраля
  "Ale kdo ví, možná to bude SVO, který se stane tím pravým chirurgickým nožem, který vyřízne rakovinný nádor nemravnosti a degradace?"
  Bohužel nebude. Přes všechna hlasitá slova to není to, kvůli čemu to začalo.
 22. BAI
  +4
  7 2024 февраля
  To je ono a nejde jinak! Soukromý majetek, jak se ukazuje, je pro lidi nezbytný!

  Ale samozřejmě! Zkuste se obejít bez osobního zubního kartáčku a osobního spodního prádla. A právě osobní majetek a auto nebude nikdy nadbytečné.
 23. +1
  7 2024 февраля
  Co je soukromé vlastnictví, dobro nebo zlo v moderním světě?

  V moderním světě je „soukromé vlastnictví“ jedním z posledních fragmentů lidské svobody. Jsme stále více obklopeni pravidly, která existují „sama o sobě“, přijímaná a schvalovaná, aniž bychom odpověděli na otázku „proč je to nutné? . Veřejný prostor stále více připomíná smradlavou žumpu, do které se lije všechno a všichni, kde se na vás valí propaganda, kde se z vás snaží vymáčknout lítost, vzbudit nějaké nízké emoce nebo apelovat jako přesná kopie k nekonečným hranicím nějaký druh daru. To vše komprimuje a všemi možnými způsoby se snaží regulovat jak soukromý život člověka, tak jeho soukromý majetek. Už nemáte svobodu psát, co si myslíte, říkat, co si myslíte, už si nemůžete dělat, co chcete, ani na vlastním pozemku, stavět, jak chcete, relaxovat, jak chcete. Nekonečné hloupé předpisy zasahují jak do vašeho osobního života, tak do vašich hodnot.
  Takže v MODERNÍM SVĚTĚ je soukromé vlastnictví nezbytné, to vychází z touhy lidí rozlišovat mezi šílenstvím, které se děje, a pozůstatky jejich vlastního světa, jejich vlastních tužeb.

  Nyní znovu vidím tuto herezi o „ideologii“. Kluci, drazí, chcete-li ideologii, chodit jako šachové figurky a dávat svá díla a touhy na jakýsi bufet – no, do toho, užívejte si. Najděte si tam kluby podle svých zájmů, neznám například „Klub pro milovníky politického masochismu“ nebo „Klub levých paladinů 80. úrovně“ – a užijte si ve svém útulném kruhu jakékoli nesmysly, ať už jsou jakékoli. zvrácenosti. Ale je to čistě dobrovolné. Ale nemusíte rozhodovat za ostatní, protože to je stejná hovadina jako to, že zelňačky rozhodnou za vás, že musíte prosazovat jejich specifické hodnoty. Tobě se to nelíbí, že? Nemáte rádi, když jsou vám vnucovány věci někoho jiného – tak proč by jim ostatní měli vnucovat věci někoho jiného?
 24. +1
  8 2024 февраля
  V opačném případě! Ostatně i nedávno objevený „kvantový propletenec“ je dalším, dnes již matematickým, důkazem nejen náboženské, kulturně-ekonomické a sociálně-politické provázanosti všeho v přírodě a lidské společnosti, vyvracející bestiální podstatu kapitalistického sociálního darwinismu. , válkou všech proti všem, neboť komunismus je založen na stejné smířlivosti, která je určena Písmem: „kde jsou dvě nebo tři shromáždění v mém jménu, já jsem uprostřed nich...“, https:/ /hi-tech.mail.ru/news/ 56774-mnogovekovaya-nevozmozhnaya-golovolomka-poluchila-kvantovoe-reshenie/?frommail=1; Matt. 18:20, http://bible.optina.ru/new:mf:18:20.
  Je to tedy právě jakákoli vyvolenost, která nevyhnutelně vyplývá ze soukromého vlastnictví, které bylo v minulosti pro vývoj lidstva katastrofální, na rozdíl od jediného rozumného koncilního principu pod veřejným vlastnictvím, a podle nejnovějších výzkumů „Hnací silou evoluce je ne přežití, ale spolupráce.Toto je objev Martina Nováka ...vede k závěru, že nesouvisející spolupráce - sjednocení kolem společných cílů - stojí za vznikem superorganismů Objevení se užitečných výsledků společné činnosti... vede k... ... prudký skok v evoluci...“, https://www.forbes .ru/ontology/383273-epidemiya-odinochestva-chto-ukorachivaet-zhizn-silnee-bolezney-fastfuda-i-alkogolya, sapienti sat? Zatímco „Kapitalismus je úžasná víra, že nejhorší činy nejhorších lidí tak či onak slouží obecnému dobru“ (D. Keynesy).
  A pokud stručně řečeno, podle Marxe je to kapitalismus, který „produkuje příliš mnoho potřebných věcí a příliš mnoho zbytečných lidí“, což znamená, že je potřeba socialismus, aby věci přestaly zabíjet lidi, je to tak jednoduché a čaj není Newtonova binomie, už tomu rozumíme, pokud jsme ještě lidé, a ne úplní šmejdi a příšery? Právě „úzký horizont buržoazního práva“ (V.I. Lenin) omezuje svou spravedlnost na samotný systém soukromého vlastnictví, kde je proklamována rovnost práv pro zpočátku sociálně-ekonomicky a kulturně-politicky nerovné lidi. A teprve systém společenského vlastnictví obnovuje spravedlnost přesně nerovných práv s preferencemi znevýhodněných na úkor těch, kteří uspěli v tom, aby si společnost nárokovala „celé bohatství subjektivního lidského obsahu“ (K. Marx), který Je podle mého názoru Boží prozřetelnost pro člověka a jediný důstojný cíl každé země a celého lidstva dosažitelný pouze v systému nikoli soukromého, ale veřejného vlastnictví, amen, ústa front?

  <img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/wdtuwunlternzey/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C2.jpg?dl=0" alt="" title="">
 25. +1
  8 2024 февраля
  Církev, která by podle své základní myšlenky měla být příkladem spirituality, stále více napadá stát

  A jak to dělá? jsou nějaké příklady?
 26. 0
  8 2024 февраля
  Socialismus nahradil vykořisťování člověka člověkem vykořisťováním člověka státem. Křen není sladší než ředkvička, ale kvůli stranickým předákům je více parazitů.
  1. +1
   9 2024 февраля
   Normálním lidem brání žít výhradně blázni, zloději a zrádci. Jsou ale i tací, které brzdí nejen představy o spravedlnosti, ale i jejich koule....
   Národy Západu pro sebe pravděpodobně hodně dosáhly ne proto, že by ve svých zemích bojovaly za nevolnictví a vykořisťování. smavý
   1. +1
    9 2024 февраля
    Na Rusi bylo poddanství zrušeno dvakrát s rozdílem 100 let. Poprvé - Alexander Druhý, podruhé - Nikita První. Nejsou zde žádné rozdíly.
  2. +1
   9 2024 февраля
   Lidé, kteří nedokážou povýšit slušné lidi do vedení, sami sebe odsoudí k tomu, aby skončili na smetišti. To je, jak se říká: „svrchované právo každého národa“ hi
   1. 0
    9 2024 февраля
    Stát byl vždy tvořen silou. První stav vytvořila opice, když zahnala vůdce smečky klackem a zaujala jeho místo a nutila ostatní, aby si pro sebe opatřili banány.
    1. +1
     9 2024 февраля
     Citace z pavel.tipingmail.com
     Stát byl vždy tvořen silou. První stav vytvořila opice, když zahnala vůdce smečky klackem a zaujala jeho místo a nutila ostatní, aby si pro sebe opatřili banány.

     A zatímco vůdce tohle všechno dělal, neexistoval žádný stát? Páni!
     Vznikl gang křesťanským kázáním nebo je gang také stát? A co potom není stát? yoklmn... ať si plivneš kamkoli, všude je naprostá státnost....
     Tady jsou občané, v jejichž hlavách „zákon není napsán“ – a žijí ve státě, kde „zákony nefungují“, nic jiného prostě být nemůže.V baldachýnu a klobouku!
 27. +1
  9 2024 февраля
  ...A to všechno už se koneckonců stalo(... Došlo k revoluci, kterou vymysleli idealisté, ztělesnění fanatici a jejíž „ovoce“ využili cyničtí a krutí ki! NA STRÁŽ DOBYTY SOCIALISMU A KOMUNISTICKÝCH IDEÁLŮ, ALE MÍSTO TOHLE OKORÁNILI VLASTNÍ OBYVATELSTVO, UMOŽNILI NÁM VŠECHNY BÝT OLOUPENI MIMOŘÁDNÝMI PREDÁTORY Z CELÉHO SVĚTA, KRADENÝ MAJETEK, ÚSPORY, PODROBÍ PODROBÍ, PODROBÍ PODROBÍ. A PŘEBOUVAJÍCÍ SE ZA PLYNU SE Z VEČERSKÉ, EKONOMICKÉ A KOMSOMOLSKÉ NOMENKLATURY PROMĚNILY V HRÁČE TRHU, DEMOKRATA A HLAVNÍ LIBERÁLY V ZEMI!
  Vážený autore, „možná je to lepší s reaktorem, s vaším oblíbeným lunárním traktorem...“ Eh? No, kolik o tom můžete napsat? Nebo si myslíte, že to „příště“ bude jiné? No nebude tomu jinak! Proč? Protože „včely nelétají proti medu“. Protože Příroda netoleruje rovnost a VŽDY arogantní, sobecké a vychytralé parazity, využívající administrativní, právní, politické, ekonomické a mocenské mechanismy a nástroje, OPĚT uzurpují majetek a moc od pracujícího obyvatelstva, které nevlastní tržně hodnotné kolektivní soukromé vlastnictví. , a proto nemá ekonomické, potažmo politické zájmy v boji právě o tuto moc a majetek! Nebo chcete tímto článkem říci, že „hrabání“ je ruský národní sport?
  Nevím, jestli dostáváte nějaké peníze za propagaci „věčných utopií“ na tomto webu, ale proboha, číst všechno „toto“ je prostě nesnesitelné pro člověka, který prožil 90. a 2000. století (...

  PS autor! NINADA!
  1. +1
   10 2024 февраля
   Nebo snad může NINADA sloužit i zájmům oligarchů? Nebo „dostáváte... nějaké peníze na propagandu“ malthusianismu a ideologie kapitalismu?
  2. +1
   10 2024 февраля
   Běda, zbabělý anonymní antisovět, ale každý národ a každý člověk si vybírá mezi duchem a břichem, tedy každému po svém: hodní pokračovatelé velkého pozitivního odkazu SSSR pamatují na přátelství národů, sociální spravedlnost, Vítězství, panenské země, vesmír, fronty v muzeích a knihovnách a nájezdníci SSSR z posledních polomrtvých bílých a dalších stranických, liberálních a nacistických hnid pamatují fronty na klobásu a jak ve strachu z odhalení majetek lidí byl zkracován. Takže veškerá liberální pohoda je založena na tom, že některé kurvy kupují jejich suverenitu, zatímco jiné prodávají tu svou, a pokud ji mohou prodat za vyšší cenu, pak ztloustnou, a pokud ne, pak hledají jiného kupce. Takže my všichni, a nejen mocnosti, si budeme muset zasloužit právo na ruské a sovětské prvorozenství místo toho shnilého čočkového guláše západní cizosti, který my sami, kdybychom nedali přednost, tak, bohužel, stále přijat v roce 1991, ne? Takže budeme mít plné právo na velké dědictví SSSR, když ho obnovíme, teprve pak se ze současných v podstatě opovrženíhodných lupičů staneme úplnými dědici země, že, chy zrozumilo, alaverdi, azokhn wei, nebo jaký jiný klan a lidé Jsi tady ostuda, ignorant a ignorant?

   https://www.youtube.com/watch?v=tRwxc8QeX9w
   https://www.youtube.com/watch?
   1. +1
    10 2024 февраля
    Koncem 80. a začátkem 90. let, pamatuji si to velmi dobře, jsem podobná slova slyšel na schůzce od „slavného představitele“ komsomolské nomenklatury v jednom z podniků Ministerstva rozhlasového průmyslu SSSR. Uběhlo 8 nebo 10 let a život mě zase dal dohromady. Dobrá, nedávná pozice v komerční bance a otázky, které mi položil, se týkaly toho, čím jezdím, v jakém rezidenčním komplexu bydlím, jakou mám nemovitost nebo firmu, co jím a čím piju)... A když v rozhovoru zjistil, že jsem se „nepřezul“ a „nekonzumoval život“ stejně jako on a prostě pracuji na stavbě, okamžitě se ke mně začal chovat, jako by Byl jsem pro něj nekonečný cizinec). A byla tam celá „královská armáda“ jako on. Stačí se ponořit do minulosti našich politiků a obchodníků velkých a středních rukou, kteří tvoří podstatu ruské oligarchie. Od té doby „dávám své peníze tam, kam mám“ takové ignoranty a ignoranty, jako jste vy. AdieuZ.
    1. 0
     14 2024 февраля
     V.. v...." Jestliže kněží neudrží svá místa a Mistr je bastard, pak není Bůh a není spravedlnost. Ale dobrý Mistr nepřišel."

     Téma je staré jako třída hledačů pravdy v Rusku. Básník Nekrasov o tom psal v 19. století.

     Problém je v tom, že některé národy za spravedlnost bojují, zatímco jiné ji „hledají“, jako když hledají houby v lese.
     A sám Bůh je zjevně „nastavil“ jak „zařízením“, tak přirozeným výběrem. Ve prospěch vyhynutí. A je to správné! Čím méně bláznů na tomto světě, tím čistší bude vzduch.
     1. 0
      14 2024 февраля
      Nelíbí se lidem „jiná“ pravda? Co dělat... Další už nebude).
 28. +1
  10 2024 февраля
  Ale kdo ví, možná to bude SVO, který se stane právě tím chirurgickým nožem, který vyřízne rakovinný nádor nemravnosti a degradace?

  Promiň, ale kde jsi viděl alespoň jedno znamení naděje na takové změny?
 29. +1
  11 2024 февраля
  Zvláštní článek - postavili proti sobě soukromé vlastnictví a morálku a došli k podivnému závěru, že SVO vše napraví.
  Uvažovat o existenci civilizace v izolaci od eschatologie je chybné - byli komunisté - skončili špatně, byli kapitalisté - skončili špatně, k čemu chtěl autor vést? Pravděpodobně směrem ke zlaté střední cestě – k caru-otci, který má vše a poddané, kteří pracují pro dobro společnosti a živí se z carského koryta a žijí v míru a harmonii, jelikož není o co se dělit. K tomu nás vedou Schwab a spol. a Putin: „...nezklameme vás“
 30. +1
  11 2024 февраля
  Pol Pot je nadšený! Všechny srovnejte, vše socializujte... Přímá cesta do slepé uličky!

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"