Vojenská revize

Málo známá stránka války – jednotky NKVD v bojích o Koenigsberg

64
Z příběhy Za Velké vlastenecké války dobře známe slavnou východopruskou útočnou operaci Rudé armády, kterou provedl 3. běloruský front počátkem dubna 1945 na území Východního Pruska; jeho konečnou fází byl útok na pevnostní město Koenigsberg, který skončil dobytím této německé pevnosti 9. dubna 1945.

Podrobnosti této operace se odrážejí v mnoha memoárech a historických studiích, nicméně některé detaily útoku na Koenigsberg stále vyvolávají u mnoha badatelů některé otázky a jen obyčejní fanoušci vojenské historie se například ukazují, že existuje spíše velký podíl na celkovém vítězství nad nepřítelem, během bojů o pevnostní město přivedly i jednotky NKVD SSSR, proč a proč se sovětské velení rozhodlo použít tyto jednotky a právě při útoku na Koenigsberg?

Málo známá stránka války – jednotky NKVD v bojích o Koenigsberg


Proč nejsou podrobnosti o účasti jednotek NKVD přímo na přepadení samotné pevnosti a na speciální operaci prováděné těmito jednotkami s cílem vyčistit město od zbytků německé posádky bezprostředně po skončení útoku na Koenigsberg? známý?

Při přípravě útoku na Koenigsberg mělo sovětské vrchní velení zjevně dobrý nápad a při plánování operace vzalo v úvahu všechny rysy bojových operací v podmínkách velkého evropského města, jaké problémy by v tomto případě mohly nastat, protože k jehož rychlému vyřešení bylo nutné použít speciální síly. Pravděpodobně právě z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zapojit do tohoto útoku, jakož i do následného obnovení pořádku na území samotné opevněné oblasti Koenigsberg, speciální skupinu vojsk NKVD SSSR.

Díky informačním slupkám z doby perestrojky a po perestrojce prostý laik z velké části jen ví, že tyto jednotky se zabývaly ostrahou věznic a táborů, ale samozřejmě byly nutně součástí mýtických oddílů, ale o tom, že bojovníci v zelenomodrých čapkách zajišťovali po celou válku zabezpečení týlu armády a často se účastnili přímo bojů na frontě v řadách Rudé armády, o tom dnes ví jen málokdo. Perestrojka negativita a pomluvy vykonaly svůj odporný čin a vylily bahno na památku tisíců bojovníků a velitelů těchto skutečně legendárních jednotek.

Začátkem dubna 1945 vojska NKVD SSSR a tři operační skupiny aparátu zplnomocněnce NKVD SSSR pro východní Prusko se přímo zúčastnily nepřátelských akcí jako součást vojsk fronty s cílem zmocnit se hlavního města východního Pruska Königsbergu sovětskými vojsky.

Z článků autorova rukopisu Ju. Rževceva, jednoho z mála, kdo se touto problematikou vážně zabýval, je známo, že do útoku na Koenigsberg se zapojily následující části jednotek NKVD:

Samostatné pluky pohraničních vojsk: 13. Vilenský (působil v pásmu 39. armády), 31. řád rudé hvězdy (působil v pásmu 11. gardové a 50. armády), 33. řád rudé hvězdy (působil v pásmu 11. gardové armády), 86. (působila v pásmu 43. a 50. armády), 132. Minsk (působila od úsvitu 9. dubna - v pásmu 11. gardové armády) a 217. (zabývala se ochranou hl. týl podél obvodu města a vykonával funkce vojenského doprovodu ve vztahu k německým válečným zajatcům);

Samostatné mobilní skupiny pohraničních vojsk: 102. a 104. (sektory, ve kterých působily, jsou dosud neznámé), tato manévrovatelná skupina byla obyčejným střeleckým praporem, někdy posíleným minometnou baterií;

Části vnitřního vojska: 108. pěší pluk VV NKVD SSSR (podrobnosti o jeho bojové činnosti také nejsou dosud známy);

Přepadení se zúčastnily i tři spojené čekisticko-vojenské oddíly (jednalo se po jednom v útočném pásmu 11. gardy, 43. a 50. armády);

Jak vidíme, většina jednotek NKVD zapojených do útoku byly hlavně pohraniční jednotky. Jak ukázala válka, pohraničníci zde v Koenigsbergu vždy uměli dobře bojovat. A jak ukázaly následné události, tuto svoji dovednost opět potvrdili.

V průběhu přímé účasti na útoku byla taktika akcí speciálních sil NKVD na bojišti následující: pohyb bezprostředně za řetězy armádní pěchoty, jednotky a podjednotky pohraničních jednotek a vnitřní jednotky byly zapojeny. likvidace kapes ozbrojeného nepřátelského odporu, která zůstala v našem týlu, to znamená, že zničili nebo zajali všechny nepřátelské vojáky, kteří přežili první fázi útoku, ukryli se a pokusili se dále pálit na bližší týl našich postupujících jednotek. Výpisy z historických podob pohraničních pluků naznačují, že Němci v našem týlu od zbraň mnoho jich bylo v ruce. Dokumenty například ukazují, že pouze jeden POGZ poručíka Čuklinova, pohybující se bezprostředně za zády pěšáků, v podmínkách těžkých pouličních bojů, identifikoval a zajal 1845 nacistů skrývajících se před hrozící odplatou ve sklepích, podzemních komunikacích a na půdách, mezi nimiž bylo mnoho vlasovců. POGZ starší poručík Mavrin, působící v operačním týlu 36. gardového střeleckého sboru, již v ulicích dobytých od nepřítele, rychle vyklidil domy automatickou a granátovou palbou, ve kterých nadále zůstávala ohniska ozbrojeného odporu, takže byla dobyta pouze během rozhodující akce „zelených čepic“ padlo do zajetí 778 německých vojáků, z toho 82 důstojníků.

Pouze jeden 33. pohraniční pluk během útoku na Koenigsberg zajal více než 3 tisíce nepřátelských vojáků a důstojníků. Kromě toho bylo odhaleno a zadrženo sto osmdesát pět členů nacistické strany a dalších fašistických organizací. Někdy se v těch dobách situace v ulicích Koenigsbergu vyvíjela tak, že nebylo jasné, kde je týl a kde fronta - všude se bojovalo.

Jednotky NKVD často v souvislosti se současnou situací jednaly před armádními jednotkami, a to především za účelem dobytí nejdůležitějších objektů. POGZ juniorského poručíka Matsyuka z 1. střeleckého praporu kapitána Trofimova, aniž by čekal na konec pouličních bojů v této oblasti města, s hodem překonal zónu intenzivní nepřátelské palby a dosáhl budova státní banky. V důsledku toho ji zachytila ​​se všemi cennostmi a peněžními rezervami celého východního Pruska, které byly uvnitř.

Útoku se účastnily i speciální jednotky NKVD - jakési speciální jednotky té doby, jejichž akce byly zaměřeny hlavně na zajetí nepřátelských velení a zpravodajských služeb, identifikaci a zajetí těch německých vojenských pracovníků a představitelů nacistické strany, jejichž svědectví by mohla být zvýšený provozní zájem.

Dalším úkolem jednotek NKVD byla ochrana hlavních komunikací postupujících vojsk. Území města bylo obrovské, všude se houpalo obrovské množství německých vojáků, jednotky, které ztratily kontrolu, a dokonce se hnaly celé části demoralizovaných německých jednotek. Právě na neutralizaci celé této poražené německé armády se bojovníci KGB zabývali. Na začátku odzbrojili nepřátelské vojáky a poté je dopravili do sběrny pro zajatce, to znamená, že plnili funkce vojenského doprovodu. V Koenigsbergu bylo zajato mnoho vězňů, téměř 90 tisíc lidí.

Tedy od hlášení vedoucího přijímacího místa pro válečné zajatce vedoucímu politického oddělení 50. armády 14. dubna 1945. Je známo že:
Postupovalo se přes místo příjmu válečných zajatců 50. armády v obci. Adl. Noendorf 10.–13. dubna 1945:
generálové -6;
vyšší důstojníci -672;
nižší důstojníci - 7342
poddůstojníci a vojáci - 83832
Celá tato zajatá německá armáda musela být střežena, eskortována, přepravována, střežena, ošetřována, krmena atp. všemi těmito otázkami se zabývala i vojska NKVD.

Bylo také nutné udržovat pořádek v bezprostředním týlu postupujících sovětských jednotek. V osvobozených oblastech města a předměstí potlačovat fakta dezerce, rabování, šikany civilního obyvatelstva, válečných zajatců atp. Jen víno v kasematech a sklepích Koenigsbergu bylo zabaveno s neuvěřitelně obrovským množstvím dalšího majetku a trofejí, a to vše bylo také potřeba hlídat, aby nedošlo k jejich krádeži a prostě nevydrancování.

Další málo známou epizodou spojenou s útokem na Koenigsberg jsou akce speciálních jednotek OSNAZ, které byly v té době rovněž součástí jednotek NKVD. Z článků Ju.Rževceva je známo, že jejich hlavním úkolem bylo provádět nepřetržité sledování hlavních rádiových sítí nepřítele s cílem identifikovat hlavní a náhradní frekvence nepřátelských rádiových stanic, umístění těchto stejných rádiových stanic, jejich vojenská příslušnost a provozní režimy a následně - a potlačení nastavením silného rádiového rušení ve vzduchu.

Takže během prvního dne útoku sovětských vojsk na pevnostní město Koenigsberg se hlavní radiostanice obklíčené posádky snažila důsledně vysílat na třiačtyřiceti frekvencích, ale ve všech případech to bylo zcela neúspěšné, protože každá nová frekvence byla okamžitě ucpaná sovětským zařízením na potlačení rádiových vln.

Je také známo, že pouze 131. a 226. samostatným rádiovým divizím OSNAZ, které operovaly v předvečer útoku na Koenigsberg v obranném pásmu Zemlandské operační skupiny sil 3. běloruského frontu, se podařilo účinně rušit 175 radiostanic. k dispozici nepřátelským jednotkám, a to i přesto, že se snažily pracovat ve třiceti rádiových sítích a třech stech rádiových frekvencích.

Celkem asi 1200 radiogramů bylo rušeno rádiovými divizemi OSNAZ v uskupení nepřátelských jednotek Koenigsberg a 1000 radiogramů ve skupině Zemland.
Nepřítel okamžitě zaznamenal účinnost sovětských potlačovacích prostředků. Svědčí o tom zejména doznání učiněná v sovětském zajetí velitelem jednotek posádky Koenigsberg, generálem pěchoty Otto Lyashem: „V důsledku děsivé dělostřelecké přípravy byla v pevnosti vyřazena drátová komunikace. Doufal jsem v rádiové spojení s Kurlandem, se skupinou vojsk Zemland a se středním Německem. Ale účinné akce ruského jatečního rádiového zařízení neumožnily použít rádiové zařízení k přenosu radiogramů a moje akce nemohly být koordinovány velitelstvím nejvyššího velení. To byl jeden z důvodů mé kapitulace." Německý velitel ve skutečnosti připustil, že velení a řízení německých jednotek v celém východním Prusku bylo téměř zcela narušeno.

Je příznačné, že to byly radiostanice rozhlasových divizí OSNAZ, které v druhé polovině 9. dubna 1945 na frekvencích německých vysílaček vydal rozkaz téhož generála O. Lyaše o bezpodmínečné kapitulaci svých jednotek. byl vysílán v čistém textu.

O něco více než den později, po skončení útoku a začátku kapitulace německé posádky Koenigsberg v období od 11. dubna do 19. dubna 1945, jednotky NKVD SSSR, aby konečně potlačit ozbrojený odpor nacistických jednotek, které odmítly uznat akt kapitulace, byla provedena rozsáhlá speciální operace na vyčištění Koenigsbergu. Ve skutečnosti to byl druh druhého útoku na Koenigsberg.

Za to komisař státní bezpečnosti 1. hodnosti V.S. Abakumov a generálporučík I.S. Všichni byli přitahováni:
tři pluky pohraničních vojsk: 31. (operoval v centrálním sektoru pravobřežní části města – od moderní třídy Mira po Gagarinovu ulici); 33. (provozovaná v západním sektoru levobřežní části - od Ponartu po moderní Kyjevskou ulici); 86. (provozovaná v západním sektoru pravobřežní části - od Metgetenu po moderní třídu Mira);

Z vnitřních jednotek se operace zúčastnila 57. střelecká divize NKVD VV SSSR, jejíž oblast odpovědnosti zahrnovala celý východní sektor podél obou břehů Pregelu - od moderní Kyjevské ulice po Gagarinovu ulici .

A téměř okamžitě po skončení útoku jednotky začaly čistit území uvnitř a kolem pevností, v kobkách a kasematech, stejně jako v přeživších domech a na ulicích mezi ruinami Koenigsbergu.

Operace probíhala v extrémně náročném prostředí. Město bylo v troskách, malé skupiny německých vojáků a důstojníků se v noci neustále probíjely na jih a na západ, v hořících budovách zůstala munice a explodovaly zpožděné miny.

Tu a tam, zejména v kobkách a pevnostech, narážely jednotky na tam ukrývající se nacisty, v důsledku čehož se tu a tam rozhořely prudké střety, které někdy přecházely v osobní souboje nikoli o život, ale o smrt. Odpůrci pohraničníků a bojovníků střeleckých pluků NKVD se z velké části ukázali jako ostřílení esesáci, kteří zpravidla neměli co ztratit. Němci z Koenigsbergu však nedokázali vytvořit pevnost Brest, ačkoliv v celém okrese bylo mnoho bunkrů, dungeonů, pevností a dalších staveb, kde se skladovalo a následně házelo mnoho různého majetku, potravin, zbraní a střeliva, tzn. v opevnění bylo možné se bezpečně ukrýt a jednat jako Brest nebo v krymských jeskyních, pomocí partyzánské taktiky bojovat proti nepříteli týdny, nebo dokonce měsíce, nicméně, jak ukázaly následující události, Němci nebyli Rusové, měli naprostou odlišná mentalita.

V důsledku toho provedly síly NKVD v Koenigsbergu během týdne několik velkých speciálních operací, v důsledku čehož pouze personál 31. pohraničního pluku zajal a zajal celkem 1555 495 nepřátelských vojáků a důstojníků plus 35 vojáků. personál byl identifikován, zneškodněn a předán důstojníkům vojenské kontrarozvědky zločinci, 2783 aktivních členů nacistické strany, pět členů gestapa. Zároveň bylo jako trofeje ukořistěno 203 pušek a karabin, 15 kulometů, XNUMX kulometů, spousta munice a další vojenské techniky.

Ztráty Rudé armády a jednotek NKVD, které utrpěly během útoku na Koenigsberg, zůstávají stále neznámé.

Z článku v autorově rukopisu Yu. Rževceva:
"KOENIGSBERG" SOUČÁSTI NKVD SSSR
Rozkazem vrchního vrchního velitele č. 084 ze dne 17. května 1945 „za příkladné plnění velitelských úkolů v bojích proti fašistickým nájezdníkům při dobytí města a pevnosti Königsberg a za statečnost a odvahu projevenou u ve stejné době,“ získal vojenský čestný název „Königsberg“ devadesát osm sdružení, formací a vojenských jednotek sovětských ozbrojených sil, včetně šesti z Lidového komisariátu vnitra SSSR. To:
- 3. samostatný Königsbergský řád divize Rudá hvězda Zvláštní služby vnitřních vojsk NKVD SSSR (velitel - major Černov Gennadij Sergejevič);
- 131. samostatný Königsbergský řád Radiové divize Rudé hvězdy OSNAZ (velitel - podplukovník Petrov Vladimir Alekseevič);
- 474. samostatný Königsbergský řád rozhlasové divize Rudé hvězdy OSNAZ (velitel - podplukovník Seregin Ivan Kondratievich);
- 31. pohraniční Königsbergský řád pluku Rudé hvězdy NKVD SSSR (velitel - podplukovník Kotov Sergej Nikolajevič);
- 33. pohraniční Königsbergský řád pluku Rudé hvězdy jednotek NKVD SSSR (velitel - major Zotov Nikolaj Konstantinovič);
- 86. pohraniční královský pluk jednotek NKVD SSSR (velitel - major Marihin Pavel Apollonovich).
Podle vojenských formací NKVD SSSR byl tento rozkaz nejvyššího vrchního velitele vyhlášen rozkazem č. 0132 ze dne 24. května 1945 generálního komisaře státní bezpečnosti L.P. Beria.


Věčná památka všem vojákům a velitelům Rudé armády a vojsk NKVD SSSR, kteří padli v bitvě při útoku na pevnostní město Koenigsberg.
Autor:
64 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Taratut
  Taratut 6. září 2012 08:59
  -22
  "Odpůrci pohraničníků a bojovníků střeleckých pluků NKVD se z velké části ukázali jako ostřílení esesáci, kteří zpravidla neměli co ztratit."
  Město bylo bráněno
  69. pěší divize
  367. pěší divize
  548. divize lidových granátníků
  561. divize lidových granátníků.
  Tedy ve smyslu - útržky těchto divizí. Plus Volkssturm.
  Odkud se HLAVNĚ vzali otrlí esesáci?
  1. byrnas
   6. září 2012 09:27
   +22
   Na obraně pevnosti se podílely oddíly SD (bezpečnostní služba), oddíly SA (útočná letadla), všichni ti esesáci, kteří byli evakuováni z pobaltských států, plus četní vlasovci, všichni ti, kteří neměli co ztratit, byli to oni , v závěrečné fázi bitvy o pevnost, se skrývali v četných kobkách, tyto byly daleko od hroudů, hroudy se v podstatě vzdaly a tito bojovali až do konce ..............
   1. stas57
    stas57 6. září 2012 09:50
    0
    Při obraně pevnosti
    co přesně?
   2. bratr Sarych
    bratr Sarych 6. září 2012 09:52
    +2
    Dobře aplikovaný "soudruhu"...
   3. Taratut
    Taratut 6. září 2012 10:12
    -9
    Ale většinouNemohli tam být žádní esesáci. Takže, zbloudilý - možná.
    Jak rozumím té frázi, elita souhlasila - super NKVD a superSS.
    No, NKVD nezískala žádné vavříny. Němci tyto jednotky nijak nevyčleňovali. Ano, nevyčnívali. SS je obtížnější.
    Celkově vzato bylo vytvoření paralelní struktury chybou. Wehrmacht tohle nepotřeboval. Zejména na začátku a na konci války.
    Na začátku neměli jednotky SS žádné zkušenosti. Nakonec – rekrutovali je branci, námořníci, stíhači protivzdušné obrany – obecně už to nebyly vybrané jednotky. Ačkoli takové části jako Leibstandarte AG, Hitlerjugend atd. Určitě inspiroval strach a respekt.

    Citace: Bratr Sarych
    Dobře aplikovaný "soudruhu"...

    Ne, proč ne. Určitě tam bylo určité množství SS-manů, kde bez nich. Jen je autorův patos poněkud otravný.
    1. byrnas
     6. září 2012 10:31
     +11
     Citace: Taratut
     No, NKVD nezískala žádné vavříny. Němci tyto jednotky nijak nevyčleňovali. Ano, nevyčnívali.


     Nevyčnívali, jen dělali svou práci a dělali ji dobře,
     22. června neopustila své hranice ani jedna pohraniční základna, ale v období od roku 1944 do roku 1953. Jednotky NKVD zlikvidovaly téměř všechny banditské formace v západních oblastech SSSR. Co je to zase patos?
     1. Taratut
      Taratut 6. září 2012 11:14
      0
      Citace od byrnase
      v letech 1944 až 1953. Jednotky NKVD zlikvidovaly téměř všechny banditské formace v západních oblastech SSSR

      Stalin tomu říkal gangy, což je pochopitelné.
      Většina místních obyvatel podporovala „formace gangů“. a jednotky NKVD byly považovány za bandity (což vzhledem k jejich metodám není překvapivé).
      Dokonce i NKVD se v Německu vyznačovala loupežemi a násilím.
      Zde je rozhovor mezi G. Bordyugovem a Soloninem. Je tam pozoruhodný okamžik. Když Solonin upozorňuje Bord.gov na fakta o bezpráví, které je pácháno, křičí - nesměšujte Rudou armádu a NKVD.
      http://katyn.editboard.com/t408-topic
    2. bratr Sarych
     bratr Sarych 6. září 2012 10:57
     +3
     Možná tam ten „vlkodlak“ nebyl?
    3. zynaps
     zynaps 7. září 2012 00:39
     0
     Citace: Taratut
     No, NKVD nezískala žádné vavříny. Němci tyto jednotky nijak nevyčleňovali. Ano, nevyčnívali.


     Zejména pro odborníky odhalím strašlivé tajemství. NKVD a Smersh se velmi obávaly dobytí Koenigsberg Abverstelle neporušené. a také - Koingsbergská zpravodajská škola průzkumného a sabotážního oddělení "Zepellin". význam a důležitost termínu "abverstelle" by měl být dešifrován?

     co se tam Němci považují, je vedlejší. bití se často tváří dobře, když hrají špatně, a rádi mluví o tom, jak jim některé kozy zabránily vyhrát válku

     .Jen ten autorův patos je poněkud otravný.

     hloupost některých komentátorů obecně vede k tomu, že se vám chce praštit pažbou z nohy.
  2. Kars
   Kars 6. září 2012 10:05
   +3
   Kdo tam nebyl.A co - v uvedených částech nemohli být tygři a hummeli, ale byli.
   1. stas57
    stas57 6. září 2012 10:25
    0
    dále
   2. Karlsonn
    Karlsonn 6. září 2012 14:34
    +7
    Zničeno přímým zásahem velkorážného projektilu 150mm samohybného děla „Hummel“ v Koenigsbergu (identifikováno podle závěru zbraně, který má vlevo výřez).
  3. Karlsonn
   Karlsonn 6. září 2012 13:06
   +6
   Citace: Taratut
   Odkud se HLAVNĚ vzali otrlí esesáci?

   Hlavní část jednotek SS dostupných ve městě byla sloučena do bojové skupiny „Schubert“ (Kampfgruppe „Schubert“). Velitel – policejní generálmajor Schubert.
   Skupina se skládala zhruba ze tří pluků:
   -31 policistů. policejní velitel major Voigt;
   -Kombinovaný pluk SS (SS-Regiment Bohme). velitel - SS Oberführer Bohme;
   -Také zbytky bojové skupiny "Hannibal" (Kampfgruppe "Hannibal") a
   řada samostatných praporů, z nichž vznikl 3. pluk. Mimochodem, stejná 31. jednotka se jmenovala Vogtova pracovní skupina. Bojová skupina Honeyball zahrnovala SS-Polizei-Regiment 4 (od ledna 1945).

   Z námořnictva byl v pásu zničen jeden 121. prapor námořní pěchoty
   ofenzíva 235. pěší divize.

   20. ledna 1945 vznikla z příslušníků gestapa a SD pod vedením Franze Behrendta Polizei-Kampfgruppe Behrendt. Skupině velel do 24. března 1945.

   Ve městě bylo také několik nezávislých policejních a bezpečnostních pluků a samostatných jednotek SS, které fungovaly jako vojenská policie za bojovými jednotkami. Číslování jejich větší
   část je mi neznámá.
   1. stas57
    stas57 6. září 2012 13:22
    +5
    Chtěl jsem, aby chlapec trpěl a hledal sám sebe...))
    Štábní důstojník z „bojové skupiny Schubert“ napsal o bojích na jižním křídle:
    „Ráno 6. dubna zahájil nepřítel všeobecnou ofenzívu. Po dlouhé dělostřelecké přípravě Rusové, postupující s podporou tanků a letadel z jihozápadu na sever, prolomili pozice na okraji města v oblasti Kalgen-Klein Karshau a postoupili do mezilehlých pozic umístěných přísně jižně od Ponartu. . Zde jejich ofenzívu zastavily síly dvou praporů bojové skupiny - třetího praporu 31. policejního pluku a třetího praporu SS Boehme Regiment a také části 69. pěší divize. Do večera 6. dubna se nepříteli podařilo prorazit v jihovýchodním sektoru 69. pěší divize u Seligenfeldu a Adel Neuendorfu.

    Jižní pozice města až po Pregel byly v rukou nepřítele. Nová přední obranná linie skupiny probíhala podél severního břehu Pregelu. Hranicí bojové skupiny napravo byla ulice Kant, nalevo - ulice Drovyanaya (jižně od náměstí Guardhouse). Pořadí umístění: vpravo - zbytky pluku SS Boehme, vlevo - zbytky 31. policejního pluku, dělicí čára je ulice Lipovaya. Velitelské stanoviště bojové skupiny se nacházelo v suterénu pod domy tržnice Rossgarten (název uličky se v paměti nedochoval). Přední obranná linie byla vybavena v podobě pevností a domů a řeka Pregel a veškerý terén ležící vpředu byly viditelné a prostřelené naší palbou.
   2. Taratut
    Taratut 6. září 2012 14:53
    -9
    No a v BASICu s nimi bojovaly jednotky NKVD?
    Nejostřílenější esesáci jsou právě v těchto rozbitých částech?
    Dokonce i v takových superdivizích, jako jsou LAS a Hitlerjugend, byla do této doby většina zkušených bojovníků vyřazena.
    Už jsme nasbírali nejrůznější sheluponi.

    Citace: stas57
    Chtěl jsem, aby chlapec trpěl a hledal

    Co přesně byste měli hledat? Je tu někdo, kdo má něco společného s SS?
    Už není co dělat.
    1. stas57
     stas57 6. září 2012 15:21
     +2
     Už není co dělat.
     No, pak není na co klást takové otázky
     1. Taratut
      Taratut 6. září 2012 15:39
      -4
      Jaké otázky?
      Položil jsem jednoduchou otázku - jak se tam muselo bojovat HLAVNĚ s SS?
      1. Karlsonn
       Karlsonn 6. září 2012 18:12
       +5
       Citace: Taratut
       jakým způsobem to muselo bojovat HLAVNĚ s SS?

       Na příkladu 31. pohraničního pluku: bylo zajato a zajato celkem 1555 nepřátelských vojáků a důstojníků, dále 495 válečných zločinců, 35 aktivních členů nacistické strany a pět důstojníků gestapa bylo identifikováno, zneškodněno a předáno důstojníkům vojenské kontrarozvědky .
       Slova: zajat a zajat mají jiný význam, někteří byli zajati v boji, jiní se sami vzdali poté, co byli objeveni, zablokováni a nabídnuti ke kapitulaci. Autor výrazem - "většinou" zdůraznil myšlenku, že vojáci SS se raději nevzdali, takže s nimi většinou museli bojovat, na rozdíl od vojáků jiných jednotek, kteří při čistkách preferovali zajetí.
       Pokud to stále není jasné, zeptejte se.
    2. geo1286
     geo1286 7. září 2012 01:13
     0
     Citace: stas57
     Dokonce i v takových superdivizích, jako jsou LAS a Hitlerjugend, byla do této doby většina zkušených bojovníků vyřazena.
     Už jsme nasbírali nejrůznější sheluponi.

     12. divize SS „Hitler Youth“ vznikla teprve v roce 1944. Úspěšně bojovala na západní frontě, na východní frontu se dostala až v únoru 1945 v Maďarsku.Tehdy tedy „nejzkušenější bojovníci“ vyřazeni nebyli. 8 ....
     1. stas57
      stas57 7. září 2012 12:38
      0
      Citace: stas57
      Dokonce i v takových superdivizích, jako jsou LAS a Hitlerjugend, byla do této doby většina zkušených bojovníků vyřazena.
      Už jsme nasbírali nejrůznější sheluponi.

      to nejsou moje slova
     2. Taratut
      Taratut 7. září 2012 13:30
      0
      Divize utrpěla těžké ztráty, nejprve v pytli Falaise, poté v Ardenách.
      Další otázkou je, koho v této divizi lze samozřejmě nazvat zkušenými borci. Většinou důstojníci.
      1. Karlsonn
       Karlsonn 7. září 2012 13:40
       +1
       Citace: Taratut
       Další otázkou je, koho lze v této divizi nazvat zkušenými borci

       Ano, hned to spalte: veškerý personál ulehnul v Ardenách, naverbovaní kojenci a artritičtí staří lidé, to je přesně to, co vysvětluje ztráty SSSR v roce 1945.
       1. click-clack
        click-clack 7. září 2012 17:51
        0
        Mám po ruce knihu "Agónie 1. tankového sboru SS" od T. Millera. Zajímají vás divizní prohry?
        Podle velitelů 53 % zemřelo v tašce Falaise. Ze 43 tisíc personálu sboru (jedná se o divize Arabské ligy a Hitlerjugend) se 12000 XNUMX dostalo ven.
        A to je před Ardenami. Existuje podobný obrázek.
  4. patrianostra
   patrianostra 6. září 2012 17:18
   0
   v oblasti byly 2 samostatné brigády jednotek SS a bezpečnostní policie, která se reorganizovala, plus spousta policejních jednotek podřízených SS z různých druhů kolaborantů a divize, které jste přivedli, byly strukturálně podřízeny Wehrmachtu. hi
 2. stas57
  stas57 6. září 2012 10:22
  +5
  Taratut
  váš seznam není úplný
  to je kdo tam byl
  BOJOVÉ JEDNOTKY PODLÉHAJÍCÍ VELITELE:
  Divize zvláštního určení Mikosha (generálporučík Mikosh) obsadil pozice v západním sektoru a od března pozice v centru města (nová formace - leden 1945 od jednotek pevnostní posádky atd.).
  1. pěší divize (velitel generálmajor Schittnig a od března generálporučík f. Thadden), po nové formaci byla v záloze pevnosti. 19. února jednal ve spojení s 5. tanková divize a části divize Mikosha v průlomu obsadily Metgeten a pročesaly lesní oblast Kobbelbuder Forst, poté byl z této formace stažen s úkolem dosáhnout spojení se Zemlandským frontem.
  5. tanková divize (velitel plukovník rezervy Herzog) - v poslední době operuje na jižním sektoru fronty. 19. února provedla průlom přes Metgeten do oblasti Powayen a spojila se s protipůsobícími jednotkami Zemlandského frontu, po těchto akcích opustila formace pevnosti a spojila se se Zemlandským frontem.
  627 útočná ženijní brigáda (velitel podplukovník Herzog) se nejprve zúčastnil v západní části jižního sektoru fronty ofenzivy 19. února, poté byl stažen z formací pevnosti.
  69. pěší divize (velitel plukovník Velker) je hlavní silou od konce ledna. Nejprve při operaci ve východní části jižního sektoru fronty a od poloviny února působila na celý sektor fronty, nesoucí tíhu obrany. Závěrem lze říci, že její zbytky obsadily hlavní pozice v centru města.
  367. pěší divize (velitel generálporučík Hanle) koncem ledna dorazila vlakem do Koenigsbergu a byla okamžitě nasazena do obranných bojů proti silné ofenzívě ruských jednotek na severní frontě pevnosti, až do dubna držela obranu severní a severovýchodní část hlavní obranné linie; 8. dubna se na rozkaz velení stáhla do hlavních pozic. Až do dne kapitulace držela pevnost - baštu Grolman (obranná kasárna Herzogsakker).

  1. stas57
   stas57 6. září 2012 10:25
   0
   dále
   548 divize Volksgrenadier (divize lidových milicí - velitel, generálmajor Zudau) - 19. února působila jako součást Zemlandské fronty a zúčastnila se průlomu u Frisches Haff, aby se spojila s vojsky pevnosti. Zde Sudau obdržela 1. pěší divizi, která se bránila v severozápadním sektoru fronty u Charlottenburgu. Tento úsek byl proražen 7. dubna; jednotky se zapojily do bojů o obnovení situace při průlomu 8. dubna, při kterém zahynul velitel divize.
   61. pěší divize (velitel generálporučík Sperl) byl začátkem dubna (po jeho porážce v obklíčení v Heiligenbeil) opět zformován v Koenigsbergu, s cílem stáhnout civilní obyvatelstvo a spojit se s frontou Samland, což vedlo k její porážce. Přesto se zbytky této divize spolu s jejím velitelem generálporučíkem Sperlem, který byl 8. dubna 1945 vážně zraněn, držely v pevnosti bašty Sternvarte až do dne kapitulace.
   561. divize lidových milicí (velitel generálmajor Gorn a od poloviny března plukovník Becker). Nejprve divize operovala na východním sektoru fronty, poté byla přemístěna na severozápadní frontu, do sektoru 5. tankové divize, aby se zúčastnila průlomu 19. února, a na její místo na východním sektoru fronty. frontě, byly představeny policejní jednotky a Volkssturm. Po úspěšném průlomu fungovala jako sousední divize (poskytovala křižovatku) severně od kanálu Landgraben v prostoru mezi 1. pěší divizí a 548. domobrancovou divizí (Volkssturmgrenadier Division). Před obsazením pozic na východním sektoru fronty zde operovalo 61 pěších divizí, 9. dubna byla 561. divize domobrany zatlačena zpět na západní frontu.
   Bojová skupina Schubert (velitel generálmajor policie Schubert). Tato bojová skupina vznikla v Königsbergu na konci března z jednotek poražených v obklíčení v Heiligenbeil a byla přivedena do bitvy v jižním sektoru centra města. 8. dubna byla stažena do severní části města a po kapitulaci se pokusila udržet hrad ve svých rukou, ale nepodařilo se jí to. Zbytky skupiny, snažící se uniknout z obklíčení, byly poraženy a její velitel byl smrtelně zraněn.
   Samostatné části interakce: prapor stíhačů tanků; tankový prapor vybavený tanky Tiger; pevnostní pluk; pevnostní pluk protitankových děl; tanková četa; divize těžkých minometů, 8 praporů Volkssturm pod velením Kreisleitera Wagnera,
   1. Larus
    Larus 6. září 2012 11:40
    +13
    Takoví kluci nepotřebují úplné informace, protože. to je nezajímá a všechny jednotky NKVD se podle jejich názoru zabývaly pouze popravami svých ustupujících jednotek, provokacemi za Bandery, zesměšňováním vězňů, násilím všech žen přes kopec atd.
    Je to jako s paktem Molotov-Ribbentrop, na který všichni liberálové křičí a zapomínají zmínit četné pakty gay Evropanů s Hitlerem před tím.
    1. Taratut
     Taratut 6. září 2012 12:46
     -9
     Proč ne?
     Kompetentní soudruzi znalí tématu respektuji.
     Neexistují žádní demagogové, kteří si pletou Pakt M-R s běžnými pakty o neútočení.
     Mimochodem, soudruh nepřivezl žádné části SS. Dávali jste pozor?
     Neexistuje žádná divize SS "Nord" SS Gruppenführer Stieglitz. mrkat
     1. stas57
      stas57 6. září 2012 13:18
      +1
      Mimochodem, soudruh nepřivezl žádné části SS. Dávali jste pozor?

      přinesl, ale nevěnoval jsi tomu pozornost
      1. zynaps
       zynaps 7. září 2012 00:46
       0
       "neotočil". obvykle tento poc ignoruje jakoukoli informaci, která způsobí praskání jeho šablony. ukamenovaný resunoid, chotham. stisknete - začne vrtět pátým bodem a zrodí výklady, které jsou jeden klamnější než druhý.
     2. Karlsonn
      Karlsonn 6. září 2012 13:27
      0
      Promiň, ale tohle
      Citace: Taratut
      Neexistuje žádná divize SS "Nord" SS Gruppenführer Stieglitz.

      jako vtip?
     3. Aleksys2
      Aleksys2 6. září 2012 14:07
      +3
      Citace: Taratut
      Neexistují žádní demagogové, kteří si pletou Pakt M-R s běžnými pakty o neútočení.


      Jaký je rozdíl?
      1. Taratut
       Taratut 6. září 2012 14:54
       -3
       v tajném protokolu. Slyšeli jste o tomhle?
       1. Aleksys2
        Aleksys2 6. září 2012 15:41
        0
        Co je tajný protokol?
        Našli jste originály těchto mýtických „tajných protokolů“? Nebo myslíš francouzské fotokopie s Molotovovým anglickým podpisem?
       2. Karlsonn
        Karlsonn 6. září 2012 17:25
        +2
        Máte na mysli tento padělek, který poskytli amerové, nebo ústní převyprávění: Jelcin, Jakovlev, Volkogonov, Pichoj, Bukovskij, Boldin, Falin a Wulfson s Bezymenským?
        Pokud je to možné, uveďte prosím odkaz, abych si tyto protokoly konečně mohl přečíst. hi .
        1. Aleksys2
         Aleksys2 6. září 2012 18:56
         +5
         Z memoárů bývalého zaměstnance aparátu ústředního výboru Vitaly Legostaeva „Stínová demokracie“:

         Před několika lety jsem měl to štěstí, že jsem byl s tour v Paříži. Při prohlídce města se stále skloňovalo slovo Stalingrad. Metro - Stalingrad, náměstí - Stalingrad, ulice - Stalingrad. V žertu jsem se zeptal našeho tlumočníka Rafaela: „Není toho Stalingradu na jednu Paříž moc?“ Nebral vtipný tón, odpověděl vážně: „Víte, ve Francii má každé město ulici Stalingrad“ – a opatrně, jako Pokud skončil idiot, podíval se mi do očí a vysvětlil: "Takže ctíme památku na výkon vašich vojáků." Nikdy v životě, ani předtím, ani potom, jsem nezažil tak hrozný pocit studu a ponížení pro sebe a pro svůj lid, jako v krátkých sekundách tohoto rozhovoru s hubeným, štíhlým Pařížanem.
         Nyní, podle pověstí, někteří úředníci počítají, co nás to bude stát v rublech, pokud náhle vrátíme slovo „Stalingrad“ na mapu Ruska. Chudák, neopětovaný, zaturkanny televizní bastardi země! Má miliardy dolarů, aby do svého Kremlu přivedla stranický potrat, zrádce a vraha. Vybavte královské kremelské komnaty podle byzantských standardů. Sám se jako cirkusový klaun ozdobí od hlavy až k patě císařskými orly. A nemá ani hrdost, ani rubly, aby zaplatila před světem vzpomínku na okamžiky své vlastní velikosti, na jedinečný výkon jejích živých i mrtvých synů - hrdinů.
         Podíváte se na celý tento ostudný obrázek a ne, ne, a někdy vás pod srdcem píchne mráz: zlomili nás ti poslední hitlerovci?


         Citace od Karlsona
         Pokud je to možné, uveďte prosím odkaz, abych si tyto protokoly konečně mohl přečíst.

         Přečtěte si více "o tajných protokolech"
         Doporučuji: http://lib.rus.ec/b/183815/read
        2. click-clack
         click-clack 7. září 2012 09:43
         -2
         Rusko tajný protokol dávno uznalo a našlo „ztracenou“ sovětskou kopii a hrubé náčrtky Molotova – původní návrh. Vše je uloženo v Archivu prezidenta republiky.
         1. Larus
          Larus 7. září 2012 11:18
          +2
          Rusko neuznalo, ale někteří zrádci. a bájná poprava v Katyni!!
         2. Karlsonn
          Karlsonn 7. září 2012 13:03
          +1
          jištění ups, přiznal jsem se zastavit , a kde si mohu přečíst jeho text, nenabízejte Amerův fake, četl jste sám text tohoto mýtického dokumentu?
          O „ztracené“ kopii se ví jen to, že ji údajně vidělo několik zapálených protisovětských lidí, kteří se ani neobtěžovali vytvořit kopii.
          Dokud nebude oficiálně předložena sovětská kopie těchto tajných smluv, diskuse o nich se podobají vážné diskusi o skutcích Ilji Muromce: jak vysoko hodil palcát a kolik toho stihl ujet, než ho chytil. mrkat .
          1. click-clack
           click-clack 7. září 2012 14:00
           -1
           No, sms na internetu, jaký problém.
           Sám Molotov dal Chuevovi vědět, že o osudu zemí sousedících se SSSR na západě „rozhodli jsme s Ribbentropem v roce 1939“
           V procesu studia tajných fondů bývalého archivu ÚV KSSS (nyní -
           Archiv prezidenta Ruské federace), Dmitrij Volkogonov, předseda „Komise pro organizaci přesunu – převzetí archivů KSSS a KGB SSSR ke státnímu uložení a jejich využití“ a jeho zástupce – přednosta Státní archivní služba Ruska Rudolf Pikhoya objevil texty sovětských originálů sovětsko-německých dokumentů 1939-1941 gg.
           Poté Jelcin požádal Jakovleva, aby o senzačním nálezu uspořádal tiskovou konferenci.

           27. října 1992 se konala tisková konference, na které byly den předtím odtajněny sovětské originály sovětsko-německých dokumentů z let 1939-1941. byly představeny veřejnosti a poté nakonec zveřejněny v Rusku. První publikace této historické vzácnosti proběhla v časopise New and Contemporary History.
           http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/7Chavkin7.pdf
           1. Karlsonn
            Karlsonn 7. září 2012 16:18
            0
            Nemluvte nesmysly, text na který se odvoláváte není nic jiného než kopie fotokopie údajně německého originálu, pravost tohoto dokumentu neobstojí.
            Citace od Karlsona
            nebo ústní převyprávění: Jelcin, Jakovlev, Volkogonov, Pichoj, Bukovskij, Boldin, Falin a Vulfson s Bezymenským?


            Citace: Click-Klyak
            27. října 1992 se konala tisková konference, na které byly den předtím odtajněny sovětské originály sovětsko-německých dokumentů z let 1939-1941. byly představeny veřejnosti a poté nakonec zveřejněny v Rusku.

            naprostý nesmysl, originál nebyl nikdy tak veřejně ukázán, ani Volkogonov ani Pikha nikdy neukázali ověřenou kopii, vše, co od nich přišlo, bylo toto: ... prozkoumali jsme tento dokument a je v něm toto ... následuje ústní převyprávění.
            K prvnímu zveřejnění této historické vzácnosti došlo v časopise New and Contemporary History – další padělek, který jen vypsání vědců, kteří jej rozbili na kousky, zabere nějaký čas. Připomeňme si také osud složky č. 34, ve které se údajně tyto tzv. dokumenty našly. wassat

            Ze sebe přidám:
            - Volkogonov není hoden titulu autoritativního vědce, protože byl obyčejným oportunistou - za SSSR psal nadšená díla o Leninovi a zuřivě pronásledoval všechny odpůrce oficiální sovětské historie, po rozpadu SSSR se stal jedním z horlivých protisovětské, aby odpovídalo okamžiku, jeho jediné jmenování do funkce - předsedy "Komise pro organizaci transferu - přijetí archivů KSSS a KGB SSSR ke státnímu uložení a jejich využití" Jelcinem již říká hodně.
           2. Aleksys2
            Aleksys2 7. září 2012 23:47
            +1
            Texty „originálů“ protokolů byly poprvé publikovány v časopisech Voprosy istorii (č. 1, 1993) a Nové a současné dějiny (č. 1, 1993). Po zveřejnění „originály“ záhadně kamsi zmizely a pracovníci Archivu prezidenta Ruské federace nemohou o jejich pobytu nic srozumitelného říci. Valentin Antonovič Sidak, generál KGB, který příběh vyšetřuje s pochybnými protokoly již mnoho let, uvádí toto: „Když ruské ministerstvo zahraničí při práci na smlouvě s Litvou potřebovalo originály tajných příloh sovětského Německé smlouvy, byly zaslány do Archivu prezidenta Ruské federace ... no, správně, všechny do stejného časopisu "Nové a současné dějiny" "

            Citace: Click-Klyak
            Sám Molotov dal Chuevovi vědět, že o osudu zemí sousedících se SSSR na západě „rozhodli jsme s Ribbentropem v roce 1939“

            Molotov nezanechal paměti, ale během posledních 17 let jeho života byly rozhovory s ním zaznamenány spisovatelem Felixem Chuevem. V roce 1991 vydal knihu Sto čtyřicet rozhovorů s Molotovem, ve které jsou zaznamenány datované výroky bývalého stalinského lidového komisaře, zde je výběr citátů z knihy na zvažované téma.
            Otázku Pobaltí, západní Ukrajiny, západního Běloruska a Besarábie jsme řešili s Ribbentropem v roce 1939. Němci neochotně souhlasili, že připojíme Lotyšsko, Litvu, Estonsko a Besarábii. Když jsem o rok později, v listopadu 1940, byl v Berlíně, Hitler se mě zeptal: „No, spojujete Ukrajince, Bělorusy dohromady, no, dobře, Moldavany, to se ještě dá vysvětlit, ale jak vysvětlíte Pobaltí celému? svět?"
            Řekl jsem mu: "Vysvětlíme."
            ...
            - Na Západě vytrvale píší, že v roce 1939 byla spolu se smlouvou podepsána tajná dohoda ...
            - Žádný.
            - Neměl?
            - Neměl. Ne, je to absurdní.
            "Teď si o tom asi můžeme promluvit."
            Samozřejmě zde nejsou žádná tajemství. Podle mě záměrně šířili fámy, aby se nějak takříkajíc namočili. Ne, ne, podle mého názoru je zde stále velmi čisto a nic, co by se podobalo takové dohodě, nemůže být. Měl jsem k tomu velmi blízko, vlastně jsem se touto věcí zabýval, mohu pevně říci, že je to samozřejmě vynález.
           3. click-clack
            click-clack 8. září 2012 09:48
            -2
            Molotov nepoznal skutečnost, že protokol podepsal, ale pronesl citovanou frázi. Další věc je, že už mohl mít na mysli dohodu o přátelství a hranicích (neméně skandální než Pakt MR).

            Citace od Karlsona
            originál nebyl nikdy veřejně ukázán

            Vedení země zaujímá stanovisko, které není ani naše, ani vaše.
            Zdá se, že Stalin je kritizován, ale ten pocit je, že neochotně, se skřípěním zubů.
            Nicméně texty publikované v hlavních historických časopisech ("Otázky historie" atd. jsou považovány za oficiálně uznané. Ano a Sjezd lidových poslanců dokument uznal. Rozhodnutí nebylo zpochybněno.
           4. Aleksys2
            Aleksys2 8. září 2012 12:52
            +1
            Sjezd lidových poslanců SSSR pravost kopií protokolů neuznal, pouze je odsoudil za „odklon od leninských zásad sovětské zahraniční politiky“.
            V roce 1999 vysílal kanál NTV dokumentární film Světlany Sorokinové věnovaný 10. výročí Prvního kongresu lidových zástupců SSSR. Významná část byla věnována historii „tajného protokolu“. Deset let po práci komise Sorokina vyzpovídala její hlavní postavy, včetně Michaila Gorbačova. Novinář se ptá Gorbačova: "Michaile Sergejeviči, znal jste před kongresem dokumenty paktu Molotov-Ribbentrop?" Gorbačov: "Doposud jsem je neviděl." A to je rok 1999! Sorokina: "A proč Jakovlev a ten samý Lukjanov říkají, že jste se znali buď v 85., nebo v 86., dokonce i váš záznam "známý" je na dokumentech?" Gorbačov: „Jak si myslím, na tomto účtu byly dvě nebo tři složky. Kopie, mimochodem, ležel. Kopie! Ale nebyly tam žádné originály. A nejzajímavější je, že kopie je podepsána Molotovem německým písmem. Sorokina: "Molotovův podpis v němčině?" Gorbačov: „V němčině. Bylo to pro mě zvláštní." Sorokina: "Takže jsi viděl kopie?" Gorbačov: „Kopie, ano-ah-ah... Takže všichni měli kopie. Kde jsou originály? .. No a co kopie, vymýšlíme originály, natož kopie... Velcí mistři “

            Citace: Click-Klyak
            neméně skandální než Pakt MR


            co je skandální?
           5. click-clack
            click-clack 9. září 2012 06:56
            -1
            Citace od Alexis2
            co je skandální?

            Evropa už tam byla otevřeně rozdělená. Bez výhrad typu „pro případ územní reorganizace“. A klauzule o zamezení polské agitace znamenala začátek spolupráce mezi NKVD a gestapem.
            Na Západě byl SSSR již považován prakticky za spojence Německa.

            Citace od Alexis2
            Sjezd lidových poslanců SSSR pravost kopií protokolů neuznal, pouze je odsoudil za „odklon od leninských zásad sovětské zahraniční politiky“.

            Jak můžete odsuzovat bez ověření pravosti dokumentu?
            A Gorbačov samozřejmě spěchal. Boldin říká, že ukázal dokumenty Gorbačovovi, a ten odmítá. Mimochodem, příběh o "zničení zajatých rudoarmějců v polském zajetí v letech 1920-21 je Gorbačovův nápad. Takříkajíc naše odpověď na Katyň. Předtím všem těm zajatcům z hl. vysoká zvonice.
       3. Larus
        Larus 7. září 2012 11:16
        0
        Přesně to slyšeli !!!!Ale my jsme četli dohody stejných Poláků s Hitlerem vč. a o jejich společném „působení“ v čs.
   2. Igarr
    Igarr 6. září 2012 11:44
    +9
    Zbytečný. bratři, je to zbytečné.
    Pan Taratut má alternativní historii.
    A ty ji neznáš. Je tedy zbytečné s ním soupeřit.
    ...
    Článek se mi líbil.
    Komentáře také. Čí - to je doufám jasné.
    1. Taratut
     Taratut 6. září 2012 12:56
     -6
     A ty poslouchej. Hodně se toho naučíš. Četl jsem také nejrůznější paměti Žukova a Vasilevského. Zajímavé jsou ale i detaily, které nám byly skryty.
     1. zynaps
      zynaps 7. září 2012 00:50
      0
      Již vám bylo opakovaně řečeno, že memoárová literatura je z hlediska pramenných studií sprostá, nikoli dokumenty. memoáry dokážou dobře vyzdvihnout osobnost svého autora, ale učit se od nich historii je hloupé zaměstnání. neustále se paseš v memoárech a každé lýko odtamtud taháš do řady. Není dostatek znalostí a důvodů pro vážnější literaturu?
 3. Filin
  Filin 6. září 2012 11:36
  +8
  Opět se ukazuje, že jednotky NKVD stály v „odřadech“ a „zeky“ nedoprovázely. Výběr pro jednotky NKVD byl lepší než pro jednotky pěchoty (tak to zůstalo u PV až do konce SSSR, proto se předsunuté pozice nestřílely). Od roku 1941 NKVD vytvářela průzkumné a sabotážní skupiny, partyzánské oddíly, vrhající svou síť agentů za nepřátelské linie. Musíme být upřímní a nenechat se vést opozicí „demokratické bažiny“, kterou VŠECHNO SOVĚT považuje za nepřátelskou.
  1. Taratut
   Taratut 6. září 2012 12:49
   -3
   Nevýrazný komentář.
   Nikdo neříká, že eskortovali pouze odsouzené.
   10. divize NKVD bojovala ve Stalingradu. Svou povinnost poctivě splnili. Žádné otázky.
  2. Yazov
   Yazov 6. září 2012 16:52
   +4
   Jednotky NKVD zahrnovaly železniční jednotky a celá železnice byla pod kontrolou těchto jednotek. V době vzniku Ya.O. železnice jednotky střežily tajné objekty. Věčná a jasná vzpomínka na hrdiny, kteří nesdíleli nepřítele a vítězství! Nepřítel byl nepřítel. A je tu jedno vítězství pro všechny, udělali jednu velkou věc!
  3. geo1286
   geo1286 7. září 2012 01:24
   0
   Kavkazská ropná pole byla bráněna jednotkami NKVD. A rozhodujícím způsobem přispěli k obraně severního Kavkazu.Na tuto obranu mimochodem dohlížel maršál Berija.Ale za Chruščova byly tyto hrdinské stránky války vytrženy z historie.
 4. lišky
  lišky 6. září 2012 14:25
  +3
  Vojáci NKVD byli nejcvičenější v SSSR.Bojovali hodně kde a proč to autorovi není známo,není jasné...může se dívat na hodně filmů?
  1. Taratut
   Taratut 6. září 2012 15:00
   -4
   V jakém smyslu jsou nejpřipravenější? Na co jste připraveni?
   Byly organizovány k ochraně železnic, podniků atd.
   Jako pušky byly použity podle potřeby. Pod tanky zahynuly i výsadkové jednotky, které nebyly použity k určenému účelu.
   Byl tam nepořádek.
   Když byli v roce 1942 potřeba horolezci, ukázalo se, že někde byli - u námořnictva, u pěchoty atd. Sbíráno po celé zemi.
   Začali organizovat lyžařské prapory - z nějakého důvodu vyrazili do akce Uzbeci, kteří nikdy neviděli sníh.
   1. byrnas
    6. září 2012 15:25
    0
    Citace: Taratut
    V jakém smyslu jsou nejpřipravenější? Na co jste připraveni?

    Vojáci jednotek NKVD (spolu s pohraničníky) se stali iniciátory širokého hnutí odstřelovačů na všech frontách. A v květnu 1942 začal hromadný výcvik odstřelovačů a týmů odstřelovačů. V roce 1943 bylo pouze na Leningradské frontě zničeno odstřelovači NKVD 53 518 nepřátelských vojáků a důstojníků. Tři a půl pěší divize Wehrmachtu!
    Na ukrajinské frontě v roce 1943 zničili odstřelovači NKVD 216 640 nepřátelských vojáků a důstojníků, neboli 13 nepřátelských pěších divizí. Již v roce 1943 získalo řády a medaile 2289 odstřelovačů NKVD.
    .http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=2524

    Citace: Taratut
    V jakém smyslu jsou nejpřipravenější? Na co jste připraveni?


    Kromě živé síly a vybavení nepřítele zničeného v bitvách provedly vnitřní jednotky NKVD během celé doby Velké vlastenecké války 9 292 operací v boji proti banditům, v důsledku čehož bylo zabito 47 451 a zajato 99 732 banditů, a celkem bylo zneškodněno 147 183 zločinců.

    Kromě toho bylo v letech 1944-1945 pohraničními vojsky zlikvidováno 828 gangů s celkovým počtem 48 tisíc banditů.

    Železniční vojska NKVD během válečných let střežila asi 3 objektů na všech železnicích země.
    Stráže vojska doprovázely vlaky s vojenským a cenným národohospodářským zbožím.

    http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=2524
    1. click-clack
     click-clack 7. září 2012 09:51
     0
     Můj příteli, legrační na tom je, že nikdo pečlivě nečte tvé spisy.

     Citace od byrnase
     Na ukrajinské frontě v roce 1943 zničili odstřelovači NKVD 216 640 nepřátelských vojáků a důstojníků, neboli 13 nepřátelských pěších divizí.

     Prozradím tajemství. Na celé východní frontě bylo v roce 1943 VŠEMI vojáky Rudé armády zabito 573 tisíc Němců.
     http://ww2stats.com/cas_ger_tot.html
     Vaše čísla nejsou nic jiného než šíření brusinek propagandy.
   2. NNZ226
    NNZ226 6. září 2012 15:33
    +6
    Ano, stejní pohraničníci byli v jednotkách NKVD !!! A jak se chovaly základny 22. června 1941 a zbytek Rudé armády. Jak se říká v Oděse: "To jsou dva velké rozdíly!" Mimochodem, SMERSH více než polovinu tvořili pohraničníci. Jen oni byli předem vycvičeni číst stopy, hledat nejmenší stopy atd., což velmi srozumitelně popisuje Bogomolov v knize "V srpnu 44." A na pátrání (očistu) těch, co se ukryli, jsou pohraničníci více uzpůsobeni a vycvičeni než pěchota, která kvůli ztrátám téměř každé dva měsíce aktualizovala své složení. Nebyl čas učit se hledat kešky, nedej bože, učit doplňovat správně bojovat, přebíhat pod palbou atd.
 5. byrnas
  6. září 2012 15:21
  +2
  V červnu 1942 dostalo NKVD SSSR pokyn od GKO vytvořit dalších 10 střeleckých divizí. A v souladu s výnosem GKO z 26. července 1942 bylo z jednotek NKVD na frontu posláno dalších 75 tisíc vojenského personálu, včetně 51 593 z vnitřních jednotek, 7000 15 z pohraničních jednotek (přes 15 tisíc pohraničníků bylo vysláno k vytvoření 1941 střeleckých divizí již v červnu 6673), vojska k ochraně železnic a železničních zařízení - 5414, k ochraně nejvýznamnějších průmyslových podniků - 4320 a před doprovodnými vojsky - 29. Celkem se během válečných let u v. na náklady personálu jednotek NKVD byla zformována a převedena do Rudé armády o 29 divizích, tedy pěti armádách – 30., 31., 34., 70. a XNUMX.
  .http://zanuda.offtopic.su/viewtopic.php?id=2524
 6. Zhaman-Urus
  Zhaman-Urus 6. září 2012 18:02
  0
  Omlouvám se za offtopic. Kde najdu informace o jednotlivých ženijních útočných brigádách (rakovinných), byli to oni, kdo zaútočil na města, opevněné oblasti atd.
  1. DIMS
   DIMS 6. září 2012 18:23
   +2
   Existuje kniha od Nikiforova „Útočné brigády Rudé armády v bitvě“
   Zadejte do vyhledávače „Útočné inženýrsko-zákopnické brigády“, Google zobrazí ve své elektronické verzi na první stránce
   1. Karlsonn
    Karlsonn 6. září 2012 18:40
    0
    Výborná kniha dobrý
  2. zynaps
   zynaps 7. září 2012 00:52
   +1
   poslouchejte: muž doporučuje velmi dobrou knihu. Sama jsem to četla - nejde se odtrhnout.
 7. temný muž70
  temný muž70 6. září 2012 19:07
  +3
  Jednotky NKVD se ukázaly jako nejvíce připravené na válku a účastnily se mnoha operací druhé světové války, včetně Stalingradu a obrany Leningradu. Mimochodem, nedávno jsem viděl velmi dobrý film na toto téma.
  Díky za to "padouchovi" Berijovi.
  1. Karlsonn
   Karlsonn 6. září 2012 19:45
   0
   Co když to není tajemství, v posledních letech jsem nové, dobré filmy o válce skoro neviděl.
   1. temný muž70
    temný muž70 6. září 2012 20:42
    0
    Karlsonn
    Jméno si bohužel nepamatuji. Stáhl jsem si to na rutracker v sekci dokumentů (XNUMX. světová válka). Pokud si vzpomenu, napíšu osobně.
   2. temný muž70
    temný muž70 6. září 2012 21:05
    0
    Vzpomněl jsem si: "Od hranic - k vítězství!"
    1. Karlsonn
     Karlsonn 7. září 2012 13:06
     0
     Díky nápoje .- utéct se dívat.
  2. loc.bejenari
   loc.bejenari 6. září 2012 22:14
   0
   bohužel nebyli připraveni na kombinovaný boj se zbraněmi
   nikdy neměli těžké zbraně
   výsledek - pokud ucpali mezeru vpředu, jako se to stalo u 176. brigády na ochranu týlu pod velením mého dědy v březnu 43 v Charkově, tak lehli úplně do země
   přežily 2 oddíly po 200 lidech z celé brigády
   1. click-clack
    click-clack 7. září 2012 09:53
    0
    To platí i pro výsadkové jednotky.
    1. Karlsonn
     Karlsonn 7. září 2012 13:34
     0
     a co? nejen že byli parašutisté využíváni k jiným účelům, měli jsme dost dětí, které bojovaly – jak s tím žít? Asi za to může zatracený Stalin
    2. Karlsonn
     Karlsonn 7. září 2012 17:41
     0
     Speciálně pro vás:
     Vylodění 10. a 201. výsadkové brigády 5. výsadkového velitelství (velitel plukovník S.S. Guryev) na letištích města Orel a severovýchodně od Orel-Optuhe (přes 6000 výsadkářů se dvěma sadami munice a zbraní, vojenská technika). Úkol parašutistů: spolu s pohraničníky, tankisty a vojáky 1. gard. střelecký sbor ke zdržení postupu německých jednotek v oblasti Tuly, k umožnění stažení jednotek 50. armády Brjanského frontu, k přeskupení Rudé armády na levém křídle západní fronty za účelem krytí Brjanska-Moskva. směr. Plány nacistů v tomto směru byly zmařeny. Rozhodnutím velitelství vrchního vrchního velení ze 17. října byla 5. výsadková armáda stažena z bitvy a přemístěna do Podolska.
     3. října 1941 dodalo 40 těžkých bombardérů tanky T-38, protitankové dělostřelectvo, nákladní auta, zbraně a munici poblíž Mtsensku pro 5. výsadkovou brigádu, která v oblasti přistála.
     1. stas57
      stas57 7. září 2012 19:08
      0
      s největší pravděpodobností nebyly tanky, o tom se stále vedou spory, ale dělostřelectvo bylo-45ki, byly tam i plamenomety ROKS
      1. Karlsonn
       Karlsonn 7. září 2012 19:32
       0
       Z bojového hlášení 5. výsadkového sboru. (TsGASA, F. 875, op 210578, spis 1.l.1.)
       "3. 10. 41 bylo letecky přemístěno 500 parašutistů na letiště Oryol a 500 na Op-Tušanskij-XNUMX."
       Stejná zpráva uvádí, že letecky bylo dodáno 8 tanků a 4 „krabice“.
       1. stas57
        stas57 7. září 2012 22:51
        0
        ano, já to vím, existují spory,
        1. protože se kromě 1 dokumentu nikde nenacházejí a na stejném místě poblíž se v této sbírce objevuje 6 pluků RGC, které tam rozhodně nebyly.
        2. nikdo z účastníků si je nepamatoval, ani žádný z kompliců-Katuks, Leljushenko, nebo nepřímé dokumenty.
        3. v tu chvíli nikdo nikdy nepřenesl tanky,
        4,Stejná zpráva uvádí, že letecky bylo dodáno 8 tanků a 4 „krabice“. Je pravda, že tanky byly přesunuty druhý nebo třetí den na letiště Mtsensk. A "bedny" 3. října, ale není řečeno kde
        přesunout lehké tanky T-27 na letiště Mtsensk, přestože jsou již 2! tankové brigády s KV a T34 a v samotném Orlu materiál OBTU?
        Tuto problematiku sleduji již delší dobu, můj názor je stále 50/50, obecně je problematika diskutabilní.
        ale obecně hledám tuto knihu od tohoto autorahttp://desant-orel.narod2.ru/
        kecy by v tom být neměly, autor sám je výsadkář a myslím, že by mu „pohádky v kuchyni“ nechyběly.
   2. Karlsonn
    Karlsonn 7. září 2012 13:23
    +1
    Citace z loc.bejenari
    bohužel nebyli připraveni na kombinovaný boj se zbraněmi
    nikdy neměli těžké zbraně

    speciálně pro vás - 22. motostřelecká divize NKVD:
    Personál 10291, Automobily 414, Koně 1955, Pušky a karabiny 7818, Kulomety 164, Lehké kulomety 371, Samopaly 1159, 45 mm děla 54, 76-122 mm děla 66 mm, kulomety 152, mortar12
    Pohraniční pluky se vrhly do bitvy jen v nejkritičtějších případech, přece Němcům jejich „žaludeční prapory“ v roce 1945 nevyčítáte, že ne? Níže je klasický osud pohraničního pluku ve válce:
    TŘICÁTÝ PRVNÍ
    V červenci 41 byl ve Velikiye Luki zformován 88. samostatný prapor jednotek NKVD k ochraně železničních zařízení Kalininské železnice. Prapor byl zapojen do obrany města; když 2. září vtrhlo do města za pohybu padesát německých motocyklistů se samopaly, prapor je zcela zničil. V kritické chvíli držel prapor také Andreapol.
    A v lednu byl 42. prapor reorganizován na 31. PP jednotek NKVD. Do konce 43. plnil služební a bojové úkoly k ochraně týlu 22., 39. a 43. armády Kalininského frontu. Pluk byl známý svými odstřelovači. Takže ve třetím čtvrtletí porazili 1298 fašistů, čímž vytvořili jakýsi rekord mezi zde operujícími jednotkami NKVD. Vojáci Rudé armády Antoněnko a Kurdov se vyznamenali zvláště: za osm dní bojového pátrání zničili 37 nacistů.
    V říjnu nedaleko vesnice Zamoshye, Nelidovský okres, dvě průzkumné a pátrací skupiny v čele s kapitánem Cvetkovem a juniorským poručíkem Garevem identifikovaly a zneškodnily šest sabotérů svržených z letadla o tři dny dříve.
    Následně pluk střežil týl 1. baltského a 3. běloruského frontu. Během útoku na Koenigsberg velel pluku podplukovník Sergej Kotov. Během osmi dnů bylo zajato a zajato celkem 1555 nepřátelských vojáků a důstojníků a 495 válečných zločinců bylo předáno důstojníkům vojenské kontrarozvědky.
    1. loc.bejenari
     loc.bejenari 7. září 2012 13:58
     -1
     speciálně pro vás
     můj dědeček na brigádě NEMĚL zbraně a minomety
     když Mansteinova ofenzíva začala, dostali 76mm děla, ale jako samostatnou součást
     1. Karlsonn
      Karlsonn 7. září 2012 16:39
      0
      Osud vašeho dědečka je jistě tragický, ale neospravedlňuje nesmysly, o kterých mluvíte:
      Citace z loc.bejenari
      bohužel nebyli připraveni na kombinovaný boj se zbraněmi
      nikdy neměli těžké zbraně

      1.: Co to znamená, že nebyli připraveni na kombinovaný boj se zbraněmi?
      2.: extrapolujete zvláštní případ se svým dědečkem na obecnou situaci, tomu se říká žonglování s fakty.

      Citace z loc.bejenari
      dostaly 76mm děla - ale jako samostatný díl

      to znamená, že jako dělo, nevycvičené maso nebyly vrženy do bitvy?
      a pokryl jednu z nebezpečných oblastí personální jednotkou, složenou z nejzkušenějších, nejvycvičenějších a nejoddanějších vojáků – elity armády, která předtím posílila v té době dostupné dělostřelectvo v záloze?
   3. stas57
    stas57 7. září 2012 14:12
    0
    bohužel nebyli připraveni na kombinovaný boj se zbraněmi
    nikdy neměli těžké zbraně
    výsledek - pokud ucpali mezeru vpředu, jak se stalo s 176 brigády na ochranu týlu pod velením mého dědečka v březnu 43 v Charkově, pak lehli do země úplně
    přežily 2 oddíly po 200 lidech z celé brigády

    jsi zmatený ve svědectví (y)

    přikázal děda 172 brigády NKVD pro ochranu týlu
    všichni zemřeli 43. března v Charkově
    2 skupiny po 200 lidech opustily obklíčení
    dědeček zemřel
    dán posmrtně GSS
    http://topwar.ru/15627-chernyy-mif-o-chekistah-voyska-nkvd-v-velikuyu-otechestve
    nnuyu-voynu.html

    tak která brigáda byl tvůj dědeček
  3. zynaps
   zynaps 7. září 2012 00:54
   0
   Citace z darkman70
   včetně Stalingradu a obrany Leningradu


   a Moskvě. a vyznamenali se v obraně Charkova a poblíž Voroněže ...
 8. Kapitán 45
  Kapitán 45 6. září 2012 21:31
  +2
  Citace: Taratut
  Dokonce i v takových super divizích jako Arabská liga a Hitlerjugend

  Tenhle, ani nevím, jak to říct, ale rozhodně ne soudruh, si plete penis s klikou tramvaje. Jestli je to pořád natahované říkat super o divizi Leibstandarte Adolf Hitler, tak se nikdy nedozvím, jakou hranu k divizi a obecně k vojenské jednotce patří organizace Hitlerjugend.Ano, kluci z Hitlerjugend byli ve Volkssturm-lidových milicích, ale to nejsou jednotky Závěr – trend jen trendovat, jedním slovem je potížista Tratut
  1. bratr Sarych
   bratr Sarych 6. září 2012 21:41
   0
   Ve skutečnosti existovala divize SS Hitlerjugend, kromě organizace existovala také cvičná tanková divize ...
   1. geo1286
    geo1286 7. září 2012 01:35
    -1
    Nebyla vzdělávací .... Přečtěte si Ponomarenkovu knihu,
    12. tanková divize „Hitlerova mládež“ / R.O. Podle-
    nomarenko. - M.: Veche, 2010.
    Jen se plně zformoval až v roce 1944.
    1. click-clack
     click-clack 7. září 2012 09:57
     +1
     To jsou RŮZNÉ dělení.
     Existovala výcviková divize a byla zde divize Hitlerjugend. Oba předvedli skvělé výkony.
     Hitlerjugend rekrutovala chlapce od 17 let, ale v době nepřátelství bylo všem již 18.
     Velitelé se snažili vytvořit útulnou atmosféru pro všechny. Nechyběly krátké účesy, kříže atp. Odvolání mimo bitvu - soudruh (soudruh) i k veliteli divize.
     Američané se zprvu smáli, ale brzy to nebylo k smíchu. Kluci bojovali lépe než dospělí. Nebojácný a dobře vycvičený.
    2. bratr Sarych
     bratr Sarych 7. září 2012 13:10
     0
     Zkoušel jsi hledat samostatně? Pak by věděli, že jde o různé divize...
  2. zynaps
   zynaps 7. září 2012 00:58
   0
   Citace: Kapitán45
   chlapci z "Hitlerovy mládeže" byli v lidových milicích Volkssturm, ale to nejsou vojáci


   podle pravidel vedení války, pokud ozbrojení lidé mají znaky a velitele, jedná se o vojenskou jednotku (jednotku) se všemi důsledky. takže jak Hitlerjugend, tak Volkssturm jsou takové jednotky jako součást pravidelné armády.