Vojenská revize

Problémy Číny aneb rubová strana okna

43
Problémy Číny aneb rubová strana okna


Mnozí obdivují růst Číny, ekonomický, vojenský, politický. je to tak? Jaká je druhá strana jiskřivé čínské výkladní skříně? Podívejme se na všechny komponenty v pořadí.

Podle čínských ekonomů, z jejichž práce tento text vychází, zašel proces regionalizace Číny tak daleko, že ve skutečnosti tato země balancuje na pokraji kolapsu. A to nemluvíme o Tibetu a Xiangjiang, regionech obývaných buddhisty a muslimy. Ne, mluvíme o 400 milionech obyvatel pobřežních východních regionů), které jsou „docela zralé na nezávislý rozvoj“. Ve skutečnosti jsou tyto regiony skupovány nadnárodními korporacemi a jsou pod jejich ekonomickou a politickou kontrolou. Tato okolnost a rostoucí propast (technologická, kulturní, politická) mezi východními provinciemi a vnitrozemskými provinciemi Číny, ztráta kontroly centrální vlády nad regiony atd. fenomény ohrožující rozpad Číny.

Níže si povíme o dalším, neméně závažném problému Číny, úzce souvisejícím s ekonomikou – o životním prostředí.

Ekologická krize v Číně je totální a komplexní povahy. Ohrožuje nejen mnoho druhů ekonomických aktivit, ale především kvalitu života, bezpečnost a zdraví obyvatel...

Podle He Qingliana se dnes v Číně ekologickými problémy zabývá jen hrstka intelektuálů žijících ve velkých městech. Naprostá většina obyvatel středních a malých měst těmto problémům nevěnuje pozornost. Jde jim především o momentální potřebu zajistit sobě a svým blízkým více či méně snesitelnou existenci. Dokonce i vládní úředníci a vzdělaní lidé ve středních a malých městech příliš nepřemýšlejí o ceně, kterou budou muset budoucí generace zaplatit za ničení přírody, které se dnes děje ve jménu řešení naléhavých problémů.

Všechny hlavní sociální rozpory se zaměří na bezpečnost životního prostředí a dostupnost zdrojů. Čínské ekologické problémy přitom sahají daleko za státní hranice. Minimálně postihují Mongolsko na severu a Koreu na jihovýchodě. Ale v širším slova smyslu mají globální charakter.
Současné ústavní normy a zákony zaměřené na zachování bezpečnosti životního prostředí jsou špatně implementovány. Vzhledem k pokračujícímu extenzivnímu růstu ekonomiky a stále plýtvavějšímu spotřebitelskému chování značné části populace nedržely rekultivační aktivity krok s tempem ničení přírodního prostředí. Místní orgány, které mají zájem na rychlém hospodářském růstu a věnují malou pozornost jeho negativním důsledkům, často vytvářejí nepřekonatelné překážky šíření ekologických norem a pravidel, zejména proto, že mnohé z nich nejsou zavedeny do jednoho systému a jsou často dočasné. Prakticky neexistuje veřejná kontrola nad jednáním úřadů a podnikatelů, které způsobují nenapravitelné škody na přírodním prostředí v zemi.

Čína, stejně jako mnoho dalších rozvojových zemí, trpí erozí půdy, degradací orné půdy, odlesňováním, dezertifikací pastvin, ale k tomu se přidávají problémy, které jsou charakteristické zejména pro rozvinuté země v raných fázích jejich industrializace, jako je znečištění atmosféru a vodní nádrže.

Znečištění přírodního prostředí daleko převyšuje jeho schopnost samočištění.

Čínský průmysl znečišťuje životní prostředí ve srovnatelných objemech výrobků desetkrát více než ve vyspělých zemích! Významnou roli v tomto ohledu hraje také přesun špinavého průmyslu ze zahraničí na její území.

Využívání uhlí jako paliva způsobuje obrovské škody na životním prostředí a lidském zdraví. Produkty vznikající při spalování uhlí jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Číně. Čína spotřebovává 8–9 % světové energie, ale představuje 13,5 % světových emisí oxidu uhličitého a 15,1 % oxidu siřičitého. Celkové emise oxidu siřičitého do atmosféry dosahují téměř 20 milionů tun, což řadí Čínu v tomto ukazateli na první místo na světě. Znečištění atmosféry oxidem siřičitým je nejvýznamnější příčinou kyselých dešťů, které postihují třetinu území země.
V roce 2000 uhelné tepelné elektrárny vypustily do atmosféry 2,9 milionu tun oxidů dusíku. V souvislosti se vstupem velkého množství oxidu uhličitého do atmosféry (druhý největší na světě po Spojených státech), o kterém se předpokládá, že vede ke skleníkovému efektu, je Čína také pod rostoucím tlakem světového veřejného mínění.

Obohacováním uhlí by bylo možné snížit jeho obsah popela o 50-80% a odstranit až 30-40% síry. A dalším čištěním výparů lze vyloučit až 90 % síry. V roce 1999 však bylo v Číně obohaceno pouze 29 % vytěženého uhlí (95 % ve SRN, 75 % ve Spojeném království, 55 % v USA), pro energetické účely neprobíhá téměř žádné zpracování. Ekonomické ztráty způsobené znečištěním ovzduší se podle čínských a zahraničních výzkumníků pohybují od 3 % do 7 % HDP. Podle propočtů Světové banky, pokud Čína nedokáže během příštích 20 let snížit znečištění ovzduší, bude muset vynaložit 390 miliard dolarů na léčbu nemocí způsobených produkty spalování uhlí, což bude činit 13 % HDP. Světová banka v roce 2001 odhadla, že z 20 nejvíce znečištěných měst na světě je 16 v Číně... Stará centra těžkého průmyslu na severovýchodě, severu a severozápadě Číny jsou zvláště postižena znečištěním ovzduší. Kvůli hustému oparu, který neustále visí nad centry jako Benxi a Lanzhou, nejsou tato města na fotografiích pořízených z vesmíru vidět.Další urbanizace může dále zhoršit ekologické problémy a „nemoc velkých měst“, která je charakteristická pro mnoho rozvojových zemí. S rychlým nárůstem počtu aut v čínských městech a na dálnicích je stále naléhavější, že spolu s úsporou pohonných hmot je nutné snižovat i jeho škodlivost pro životní prostředí. Dvě třetiny čínských měst dnes nesplňují normy pro kvalitu ovzduší a polovina škodlivých emisí do atmosféry pochází ze silniční dopravy.

Zalesněná plocha je pouze 13,9 % země, což je více než dvakrát méně než světový průměr, a lesy na obyvatele v Číně představují více než desetkrát méně než průměrný obyvatel planety. Lesní zdroje v zemi přitom od konce 70. let minulého století neustále ubývají v důsledku nadměrné těžby dřeva a odlesňování pro orbu. V jedné z hlavních lesních oblastí Číny, Changbaishan, se plocha zabírající primárními lesy snížila z 82,7 % v prvních letech po vytvoření ČLR na 14,2 % a v provincii Sichuan na jihozápadě země z 20 %. na 8 %. Rok od roku se zmenšuje rozloha a efektivita lesních úkrytových pásů na severu země, které se svého času pyšně nazývaly „Velká zelená zeď“. Odlesňování výrazně zvyšuje riziko přírodních katastrof.

Značné úsilí a prostředky zaměřené na boj proti znečištění řek a jezer mají jen omezený účinek. Složitá situace se vyvíjí v povodí řeky Huai, kde i přes rozsáhlé sanační práce, na které bylo od roku 1994 vynaloženo 19,3 miliardy jüanů, zůstává kvalita vody, zejména v přítocích, neuspokojivá. Rychle rostoucí podniky papírenského, chemického, textilního a potravinářského průmyslu zůstávají dodavateli špinavých průmyslových odpadních vod v povodí. Ale neméně, ne-li větší roli ve znečišťování vod hraje odpad z domácností... Tisíce přehrad, které blokují řeky, nepřispívají ke snižování znečištění a schopnost vody se sama čistit je prakticky vyčerpána...

Z 600 měst v Číně se více než 400 potýká s nedostatkem vody. 360 milionů vesničanů spotřebuje vodu, která nesplňuje hygienické normy. Suché klima v severní Číně, zejména na náhorní plošině Loess, podporuje nadměrné využívání podzemní vody, což vede k prudkému poklesu její hladiny a na mnoha místech k vážnému sedání půdy a tvorbě četných propadů na povrchu Země. .

Rozloha pouští se ročně zvyšuje o 3,4 tisíce metrů čtverečních. km. Nástup pouště ve Vnitřním Mongolsku vedl ke zmenšení rozlohy oáz, k vysychání jezer a bažin, ke snížení hladiny a zasolení podzemních vod a k degradaci travního porostu. stepi. Jedním z hlavních důvodů byla dravá těžba dřeva a nadměrné spásání v zeleném masivu, který obklopoval Alashanskou písečnou poušť, největší v Číně. Plocha tohoto masivu se za půl století zmenšila o 82 %. V důsledku toho se rozsáhlé pastviny staly nevhodnými pro pastvu. Mnoho druhů volně žijících zvířat je na pokraji vyhynutí. Významné plochy orné půdy jsou pohřbeny pod písečnými dunami. V severní a severozápadní Číně se četnost a intenzita písečných bouří zvýšila a jejich destruktivní dopad na přírodu, hospodářskou činnost a lidská stanoviště se zvyšuje. Půdní eroze je rozšířená na více než třetině území země. V důsledku roklí a povrchové eroze půdy dochází každoročně ke ztrátě významné části orné půdy. Intenzivní používání minerálních hnojiv, insekticidů a herbicidů, které přispělo k výraznému zvýšení výnosů plodin, se stalo zdrojem znečištění podzemních vod, řek, jezer a mořských oblastí ...

Velké škody na životním prostředí působí nespočet venkovských podniků roztroušených po celé republice, z velké části technicky primitivně vybavených a zanedbávajících pravidla a normy ochrany životního prostředí. Na některých místech to vedlo k vážným sociálním konfliktům, jako například v provincii Che-pej v továrně na zpracování odpadu v provincii Kuej-čou v továrně na pálení koksu. V některých oblastech se škodlivé látky z průmyslových odpadních vod dostávají do zavlažovacích sítí a jsou asimilovány plodinami, což způsobuje velké škody na lidském zdraví. Novým zdrojem znečištění se za poslední desetiletí stal průmyslový chov zvířat a drůbež, který ji v oblastech s hustou říční sítí znečišťuje ještě více než průmysl.

V souhrnu opakujeme následující:

Stále rostoucí nedostatek přírodních zdrojů se stává jednou z největších překážek a potenciální hrozbou pro udržitelný sociální a ekonomický rozvoj Číny.

Nejcitlivější vizuální úbytek těch přírodních zdrojů, které nelze dovážet: orná půda, lesy, vodní zdroje.
Vyčerpávání surovin a energetických zdrojů v oblastech raného průmyslového rozvoje (severovýchodní Čína) je staví před hospodářskou a sociální krizi. Komplex komplexních strukturálních, technických, ekonomických, zahraničněpolitických a ekologických problémů je spojen s úkolem zajistit ekonomickému růstu Číny energetické zdroje.

Za vysokou míru extenzivního hospodářského růstu Čína platí znečištěním a ničením přírodního prostředí.

Snahy o snížení škod způsobených životnímu prostředí prostřednictvím přijímání legislativních aktů a vytváření regulačních orgánů jsou paralyzovány snahou místních úřadů a průmyslových oddělení maximalizovat ekonomický růst za každou cenu.

Postupné odstávky elektřiny, které začaly ve druhé polovině roku 2003 ve velké většině čínských provincií, rostoucí nedostatek uhlí a ropy spolu s postupným zhoršováním stavu životního prostředí lze považovat za počátek systémové krize ve vztahu mezi člověkem, zdroji a přírodním prostředím. Nejškodlivější dopad by tato krize mohla mít na východní Čínu, která je lídrem hospodářského růstu země a soustřeďuje většinu těžkého průmyslu, hlavních spotřebitelů energie a hlavních dodavatelů znečišťujících látek.
Autor:
Původní zdroj:
http://shraibman.livejournal.com/61439.html
43 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. Alexandr Romanov
  Alexandr Romanov 3. září 2012 06:52
  +10
  V Číně je všechno špatně a lesy se kácí a řeky špiní.Ale na tajgu nám brzy nezbude, když takovým tempem pojedeme pralesem do Číny.Každá země má dost problémů,jaký je autor Čína se nerozpadne, ale může dobře růst s novými územími.
  1. Vaněk
   Vaněk 3. září 2012 07:19
   +3
   Citace: Alexander Romanov
   ale může dobře růst s novými územími.


   Dobré odpoledne, Alexander.

   Není to DV?
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 3. září 2012 07:30
    0
    Citace: Vaněk

    Není to DV?

    Ahoj Ivane,proč Dálný východ,tam je jednodušší varianta-Írán se svými ropnými zdroji.jedna věc a zaručit Izraeli bezpečnost a stabilní prosperitu.Izrael bude jen PRO.
    1. Vaněk
     Vaněk 3. září 2012 07:35
     +1
     Možná něčemu nerozumím, ale kde je Čína a kde Írán. Mezi nimi a Indií a Pákistánem a ........ co ještě je. jdu do toho požádat . Jedna věc potěší, že ani DV.

     A dál. Valery (Esaule), dobrý den.
     1. Alexandr Romanov
      Alexandr Romanov 3. září 2012 07:45
      0
      Citace: Vaněk
      Pákistán a

      Pákistán bude rychle vtažen do všeobecného nepořádku, všeobecný chaos bude jen narůstat a velmi rychle v případě úderu na Írán Čína má sil víc než dost a dříve nebo později začnou své síly cvičit v praxi, lichocení v Rusko bez bojových zkušeností je hloupé, ale s větším množstvím mohou být slabší.
      1. Vaněk
       Vaněk 3. září 2012 07:48
       +1
       Duck ten týden došel k závěru, že Čína má armádu, stejně jako armádu, ne moc dobrou.

       A útok na Írán je nepravděpodobný (myslím, že ano), zatímco Sýrie stojí.
       1. Alexandr Romanov
        Alexandr Romanov 3. září 2012 07:56
        +1
        Citace: Vaněk
        Duck ten týden došel k závěru, že Čína má armádu, stejně jako armádu, ne moc dobrou.

        Neříkejte mi, Čína má seriózní modernizaci a výcvik personálu na velmi vysoké úrovni, jediná věc je, že nemá žádné bojové zkušenosti a vůči kterým zemím je mocně podřadná, jen my a amerové, ale my v jaderných zbraních a flotile Ano, a lidské rezervy, ztráty deseti milionů pro Čínu znamenají, že vyvázli s trochou krve.
        1. Vaněk
         Vaněk 3. září 2012 08:03
         +1
         Citace: Alexander Romanov
         ztráta deseti milionů pro Čínu znamená, že vyvázli s malým krveprolitím.


         Toto jsem řekl minulý týden:

         - Čína nebude brát kvalitu.

         Ať na Írán, na Dálný východ, jestli Čína zamává ......... V zásadě jsem mírumilovný člověk. Ukáže pitva.

         Citace: Alexander Romanov
         jen otázka kdy


         Spekulace: Když Sýrie.........
         1. Alexandr Romanov
          Alexandr Romanov 3. září 2012 08:05
          +3
          Citace: Vaněk
          Ať už na Írán, na Dálný východ, jestli se Čína rozhoupe.

          Ano, může vylézt na Dálný východ, ale jen Peking a nejen, že se promění v popel, a v případě Íránu nehrozí Pekingu + vedení armády + bojové zkušenosti + nová území + ropa.
         2. Vasilenko Vladimír
          Vasilenko Vladimír 3. září 2012 10:02
          -1
          Citace: Vaněk
          - Čína nebude brát kvalitu.

          s čím?
          1. Vaněk
           Vaněk 3. září 2012 10:39
           +1
           Citace: Vladimir Vasilenko
           s čím?


           Vladimíre, co myslíš? Pokud ne kvalitní. Je jich skutečně mnoho.
           1. Vasilenko Vladimír
            Vasilenko Vladimír 3. září 2012 12:24
            -1
            no, pokud hodně neznamená dobře, má to své vlastní velké problémy
      2. chrochtat
       chrochtat 3. září 2012 08:02
       +2
       Tady nedávno Pentagon pobrukoval o „Velké hedvábné stezce“, takže to je nejoptimálnější cesta k blízkovýchodní ropě pro obrovskou pozemní armádu Číny a je třeba jít ne přes neprostupné hory Indie a Pákistánu, ba dokonce se srovnatelným vojenským potenciálem, ale přes mocný Kyrgyzstán atd. .
       1. POHŘBÍT
        POHŘBÍT 3. září 2012 09:14
        +2
        To vše je podobné výcviku Hitlera Západem, v předvečer druhé světové války. Začne brzy 2.? rozzlobený
        1. chrochtat
         chrochtat 3. září 2012 09:43
         +4
         Vše se připravuje ve zrychleném tempu vč. a Rusko (což je trochu povzbudivé), a pokud zbraň visí, pak bouchne. Jediná věc je, že zatímco NATO není připraveno bojovat ve velkém na souši a Čína na moři, jinak je vše připraveno na Armagedon.
  2. esaul
   esaul 3. září 2012 07:30
   +7
   Citace: Alexander Romanov
   Ale brzy nám už žádná tajga nezbude, když takovým tempem pojedeme lesem do Číny


   Ahoj Sašo. To je ale velmi diskutabilní. Nevím, jak objektivní jsou vaše zdroje, ale můj přítel byl velmi pevně usazen v „dřevě“ (přesněji jeho partnerech) obchodu a nyní je smutný z toho, že dodávky „surového“ dřeva do Číny byly výrazně snížena. To samé bodyaga a na rusko-finské hranici. S neomezenými kvótami zůstal Finům pramínek a pak výměnou za souhlas s pokládkou Nord Stream. Možná na Dálném východě vzkvétá obchod s froté dřevem, ale ne v takovém měřítku jako dříve.
   A o přírůstku ČLR regiony Dálného východu byla před pár měsíci v Primorye srovnávací tabulka výzbroje Ruska a Číny. Parita je zatím zachována díky pokročilejším ruským zbraním. A s ohledem na plíživou čínskou expanzi, tato šmejd byla dříve (i když Rusko bylo ve statutu Ruského impéria), bude pokračovat a je neustále nutné zajišťovat opozici, protože nejsou lidé, kteří by se usadili.
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 3. září 2012 07:40
    +1
    Ahoj Valera,
    Citace z esaul
    Nevím, jak objektivní jsou vaše zdroje, ale můj přítel byl velmi pevně usazen v „dřevě“ (přesněji jeho partnerech) obchodu a nyní je smutný z toho, že dodávky „surového“ dřeva do Číny byly výrazně snížena.

    Kulatinou jsou posety všechny přístavy a železnice, částečně ji redukuje Čína, kde se dá sehnat levněji od černých dřevorubců, ale neměří se. Všude jsou jen těžební místa, kde se neplivne a trend neklesá, ale spíše stoupá a roste objem vyvezeného dřeva a s tím roste i množství nelegálního dřeva, a to je fakt.
    Citace z esaul
    A o přírůstku ČLR regiony Dálného východu,

    To jsem neřekl, Írán bude brzy součástí Číny.
   2. Goga
    Goga 3. září 2012 07:56
    +5
    esaul - Zdravím vás, Valery, - ohledně odlesňování - nyní kácíme lesů za jezerem Bajkal mnohonásobně méně než za dob SSSR - lesnické podniky se zhroutily a soukromý vlastník není schopen řídit takový objem. Jiná věc je, jak káceli, za sovětských časů se ještě kácelo podle plánu a většina vykácených šla do akce, lesy byly obnoveny, nyní usilují o kácení jen „vývozce“ (velký průměr), a tzv. zbytek je opuštěn a zmrzačen a na oplátku není zasazeno téměř nic.
    Ohledně článku - no, ekologie je "ekologie", "nejchladnější" ekolog, zakladatel "Gyn Peace" - certifikovaný podvodník, nucený výměnou za svobodu vypracovávat úkoly amerických speciálních služeb, a nástupci jeho práce z větší části není lepší. Podívejte se na naše místní – téměř všechny jako na jednoho – „grantosos“ a je jasné, pro koho pracují. V článku tak nějak skromně zaznělo, že na prvním místě ve znečištění jsou USA a až na druhém Čína - vše je logické, 1. ekonomika světa je na prvním, 2. na druhém není nemoc Číny , ale celého lidstva, které následovalo tuto cestu vývoje. Pokud jde o kolaps Číny, pak vyvstává otázka: co kouřil Autor? Nějak se Čína po 4000 let rozpadá a stále se nemůže rozpadnout, a pak Autor předpověděl, že to je vše, „odstavec“ Nebeské říše ... wassat
    1. 1 tankista
     1 tankista 3. září 2012 08:58
     +6
     Citace: Goga
     Pokud jde o kolaps Číny, pak vyvstává otázka: co kouřil Autor? Nějak se Čína 4000 let rozpadala a stále se nemůže rozpadnout, a pak Autor předpověděl, že to je vše, „odstavec“ Nebeské říše ...


     Igore, vítám tě. Souhlasím s vámi ve všech bodech. Ohledně kolapsu se mi zdá, že se taková myšlenka neprosazuje nadarmo. Jestliže jsme dříve vnímali Čínu jako něco jednotného a nedělitelného, ​​nyní nám chtějí ukázat, že nic není nemožné. SSSR byl rozdělen na samostatné státy, Jugoslávie a Československo také, byl spuštěn mechanismus přerozdělování území v arabském světě, proč nezkusit udělat totéž s Čínou. Nejprve zasévají semena pochybností, aby přemýšleli. Pak pomohou separatistickým náladám, jako je Tibet pro Tibeťany, nebo přestanou krmit Tibet, nebo vytvoří Východočínskou republiku a budou žít jako v Evropě. Nepřipomíná vám to nic?
     Celkově je Čína jednou z nejstarších civilizací a záleží na nich, zda si Číňané zachovají svou integritu.
     1. Goga
      Goga 3. září 2012 09:32
      +4
      1tankist - Zdravím vás Alexander, děkujeme za vaši podporu nápoje a pokud jde o pokusy o zhroucení Číny, nezačalo to dnes - 1988, stydliví studenti s vymytým mozkem na centrálním náměstí v Pekingu požadující "demokratické" reformy - prostě je váleli po dlažbě jako housenky, 800 - 900 lidí - no , samozřejmě, celosvětové ječení, hlasitě určené sankce - tak co? Během dvou let byly všechny sankce v tichosti a v tichosti odstraněny a jako by nebyly. Takže na čínské půdě se „semínko pochyb“ nenechá zakořenit, vedení jejich země jedná výhradně v zájmu svého státu a s jistotou ví, že shnilý prst je třeba okamžitě useknout, dokud nebude mít celý organismus shnil, tak v ČLR na rozdíl od východní Evropy a Arabů tato levná čísla nefungují.
  3. Vadivak
   Vadivak 3. září 2012 08:25
   +5
   Za vysokou míru extenzivního hospodářského růstu Čína platí znečištěním a ničením přírodního prostředí.


   k čemu jsme? Máme skládky odpadků, méně nebo co?
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 3. září 2012 08:34
    +1
    Citace z Vadivak
    Máme skládky odpadků, méně nebo co?

    Ano, máme toho víc.
  4. cizinec595
   cizinec595 3. září 2012 08:58
   +2
   škoda Číny, ale škoda Ruska
  5. Vasilenko Vladimír
   Vasilenko Vladimír 3. září 2012 09:58
   0
   Citace: Alexander Romanov
   ale může dobře růst s novými územími.

   je nepravděpodobné, že by zvládl své vlastní
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 3. září 2012 10:12
    0
    Citace: Vladimir Vasilenko

    je nepravděpodobné, že by zvládl své vlastní

    No ano, jeden a půl miliardy je těžké ovládnout území A on zvládne své i cizí.
    1. Vasilenko Vladimír
     Vasilenko Vladimír 3. září 2012 12:25
     -2
     nemají jeden a půl miliardy specialistů, navíc velké množství starých lidí
  6. Alexej Prikazchikov
   Alexej Prikazchikov 3. září 2012 10:12
   +1
   Alexandro, nemýlíš se. Rozloha lesů se zvětšuje. Ale kvůli tomu, že Číňané souhlasí, že nebudou jezdit do lesa.
   1. zvědavý
    zvědavý 5. září 2012 13:23
    0
    Díky za článek, pěkná chladivá sprcha pro zapálené fanoušky Číny
 2. Fox 070
  Fox 070 3. září 2012 07:01
  +2
  Čína nemá na výběr, je pro ni životně důležité, aby postoupila vpřed, protože. zastavení (nebo výrazné zpomalení) růstu produkce nevyhnutelně povede ke kolapsu stávajícího ekonomického systému a vláda prostě neuživí 1,5 miliardy obyvatel. A zdá se, že právě tento problém znepokojuje čínské vedení více než ekologický blahobyt regionu. Ruské přísloví „Po nás aspoň potopa“ funguje na čínském území naplno, a to není povzbudivé.
  1. 1 tankista
   1 tankista 3. září 2012 08:18
   +1
   Citace: Fox 070
   Čína nemá na výběr, je pro ni životně důležité, aby postoupila vpřed, protože. zastavení (nebo výrazné zpomalení) růstu produkce nevyhnutelně povede ke kolapsu stávajícího ekonomického systému a vláda prostě neuživí 1,5 miliardy obyvatel. A zdá se, že právě tento problém znepokojuje čínské vedení více než ekologický blahobyt regionu. Ruské přísloví „Po nás aspoň potopa“ funguje na čínském území naplno, a to není povzbudivé.


   Souhlasím s tebou Felixi. Vaši představu přidám k následujícímu. Čína je vlastně výrobní základnou pro ekonomiku USA, jakousi průmyslovou zónou. Hlavním spotřebitelem čínského zboží je Amerika a Evropa, za kterou Číňané dostávají peníze, které mohou vyměnit za jiné zboží a hlavně za produkty. Proto, aby jedli, potřebují pracovat pro světový trh.
   Východisko v této situaci vidím v přeorientování ekonomiky na spřátelené země a také v orientaci na domácí trh. Mimochodem, potravinová bezpečnost je důležitá i pro Rusko, takže je pro nás životně důležité rozvíjet nejen náš průmysl, ale také zemědělství.
   1. Fox 070
    Fox 070 3. září 2012 14:33
    0
    Citace od 1tankist
    potravinová bezpečnost je pro Rusko stejně důležitá

    Bezesporu je to jedna ze slabých stránek (ne-li nejslabší). K povznesení zemědělství máme vše, co je potřeba: půdu i zdroje – pro vládní podporu pro tento směr výroby není dostatečná politická vůle. Na vesnicích stále jíme naše produkty, „neobohacené“ o nejrozmanitější chemii, ale obyvatelé měst (zvláště velkých) to mají těžké.
 3. lišky
  lišky 3. září 2012 07:25
  +4
  zkrátka jsem šel vyčistit stroj ... vytřídit kazety ...
 4. tronin.maximální
  tronin.maximální 3. září 2012 07:26
  +4
  Nejhorší je, že po zničení území převezmou naše. Ano, to se již děje. Kolik čínských skleníků stojí mimo město. A jejich raná sklizeň zjevně není z čistých surovin. Po nájezdech na ně je vidět, že chemie než zalévá se za hlavu chytáte čím dál víc!Hrůza!
  1. Armata
   Armata 3. září 2012 07:35
   +5
   Citace z tronin.maxim
   Po nájezdech na ně je vidět, že chemie než zalévá se za hlavu chytáte čím dál víc!Hrůza!
   Ha, když si vezmeš, že spalují pražce, aby udrželi teplotu ve sklenících, tak tam je kromě chemie i kreosot. Cín si jejich výrobky nikdy nekoupil a nikdy nekoupí.
   1. Goga
    Goga 3. září 2012 08:05
    +3
    Parovoz - Zdravím, Jevgenij, - citace - "...nikdy jsem jejich výrobky nekupoval a nikdy to nehodlám." - no, ano, samozřejmě - "čerstvé potraviny a těžko se šednou ..." - ale jak se vám líbí tato možnost, "domácí" nakládané okurky, vše je tak, jak má být, "vyrobeno v Rusku" a vyrobeno takto: vypěstováno a naloženo v Číně, dovezeno v cisternách do Ruska, zabalené a označené zde – veškerý „domácí“ produkt je připraven! Takže, příteli, neslibuj - nekoupím - ani nebudeš mít čas to podezřívat, ale už spolkl Made in China pod rouškou naší vlastní ... hi
    1. tronin.maximální
     tronin.maximální 3. září 2012 08:28
     +3
     Zbytek nevím, ale jak jsem jedl domácí okurky ze sklepa, jím pořád! Nezapomínejte na 50 gramů pro zdraví!
    2. Armata
     Armata 3. září 2012 08:31
     +1
     Citace: Goga
     Takže neslibujte mému příteli - nekoupím - ani nebudete mít čas podezřívat, ale už spolkl Made in China, pod rouškou naší vlastní ...
     S pozdravem Igor. Moji rodiče nejsou o nic horší než celý čínský průmysl nakládaných a solených okurek, cuket, rajčat, dokonce ani děti se na čerstvé ze zahrady nemohou ani podívat. A všechno ostatní kupuji od svého ázerbájdžánského souseda. A upřímně říká, co si přinesl ze své domoviny a co sem vzal a nestojí za to riskovat. Takže se Číny nebojíme. A říkám to, protože jsem viděl, jak Číňané u nás pěstují všechny ty nesmysly. I jahody rostou po celý rok. Je prostě nemožné se na ni ani podívat. představte si bobule velikosti mužské pěsti (větší než jablko), jak to můžete jíst? Dokonce se snažím u mě džemy nekupovat, maminka džemů připravuje hodně.
     1. Goga
      Goga 3. září 2012 08:39
      +2
      Parní lokomotiva, tronin.maxim, - Kolegové, zde naprosto souhlasím, sám se "pasu" na své zahradě - a nejsou to jen Číňané, možná si myslíte, že k nám vozí "ekologický" výrobek z Evropy - ne Nechci, ale přecházíš na samozásobitelské zemědělství - "pokrok" se nazývá, nicméně ... jištění
      1. T72B
       T72B 3. září 2012 09:50
       +3
       Igore, dobré odpoledne. Vše směřuje ke zničení soukromých zahrad. Cílem je úplná kontrola potravního řetězce. Tato infekce se zatím do Ruska nedostala. Doufejme, že nikdy.
  2. 1 tankista
   1 tankista 3. září 2012 08:27
   +2
   Citace z tronin.maxim
   Nejhorší je, že po zničení území převezmou naše. Ano, to se již děje.


   Číňané jsou potravinově zranitelní stejně jako my. Podívejte se na regály obchodů, většina potravinářských výrobků je zahraniční výroby. Jsou v bezpečí? Pochybuji o nezávadnosti produktu, který má velké zastoupení antibiotik, barviv, zvýrazňovačů chuti, zahušťovadel atd. A všimněte si, že produkty nejsou čínské.
   Podle mého názoru místo křiku hrůzy potřebujeme, nezapomínat na průmysl, sami rozvíjet naše zemědělství a přebytky prodat například do Číny. Vyřešíme-li naše problémy, vyřešíme problémy spřátelené Číny a společně budeme schopni odolat ekonomickému světovému řádu, který nastolili Američané.
   1. tronin.maximální
    tronin.maximální 3. září 2012 08:39
    +1
    Vaše slova jsou v Božích uších! Řekněte to naší vládě, zvláště po vstupu do WTO. Bez ohledu na to, jak moc se to Zjuganov snažil všem vysvětlit, bylo to zbytečné. Tady, jak říká prezident, tak to bude!
 5. chrochtat
  chrochtat 3. září 2012 07:37
  +2
  bude muset utratit 390 miliard dolarů na léčbu nemocí způsobených produkty spalování uhlí.
  No něco, ale vláda tuto částku neutratí, na lidi se vysrali, čím víc jich bude umírat, tím lépe.
  1. Fox 070
   Fox 070 3. září 2012 07:45
   +3
   Citace: hrych
   , oni s.rali na lid, čím více umírají, tím lépe.

   Asi si každý pamatuje, jak v Číně „řádila“ ptačí chřipka?! V tuto dobu jsem se zeptal čínského přítele, proč sedí v Rusku a nejede domů na čínský Nový rok, na což mi odpověděl: "V Číně jsou Číňané už mrtví... ať zemřou beze mě."
   1. chrochtat
    chrochtat 3. září 2012 07:54
    +2
    Zbývá vyzvat zázrak Oniščenka a zavést moratorium na dovoz kuřecích stehýnek a čínštiny do Ruské federace.
    1. Alexandr Romanov
     Alexandr Romanov 3. září 2012 08:16
     +6
     Citace: hrych

     Zbývá vyzvat zázrak Oniščenka a zavést moratorium na dovoz kuřecích stehýnek a čínštiny do Ruské federace.

     Je příliš pozdě, už jsme se vrhli do WTO hi
     1. Armata
      Armata 3. září 2012 08:33
      +1
      Citace: Alexander Romanov
      Je příliš pozdě, už jsme se vrhli do WTO
      Ahoj všichni. Sanya a máme Čínu, která je členem WTO? Nevěděl upřímně.
      1. Goga
       Goga 3. září 2012 08:43
       +1
       Parní lokomotiva - Eugene, Čína je již dlouho mezi těmito členy ... WTO a navíc za nezvykle výhodných podmínek (Číňané umějí smlouvat), takže se zdá, že stejná WTO je pro ně "po ruce".
      2. Alexandr Romanov
       Alexandr Romanov 3. září 2012 08:45
       +2
       Citace: Parní lokomotiva
       Sanya a máme Čínu, která je členem WTO?

       Ahoj Zhenyo, Čína je ČLENEM WTO po dlouhou dobu a my jsme nyní ČLENY také pláč
     2. chrochtat
      chrochtat 3. září 2012 08:45
      +5
      Chudo-Oniščenko je struktura nad WTO. WTO zakazuje zasahovat do propagace zboží nadměrnými cly a Chudo-Oniščenko hloupě zakazuje dovoz jakéhokoli produktu kvůli vši a jiným nálevníkům-sandálem. Zkušenost s kuřecími stehýnky mluví za mnohé, byly dány ... do nejmenších detailů, nyní mají opět povolen vstup na trh, ale posvátné místo je již obsazeno místním výrobcem a nejeden americký farmář se zastřelil v hlavu a tak dále vína atd. A kdo byl napadán - velmi pevnost demokracie , a zde ošuntělá Čína je světovým ekonomickým smetištěm. A Oniščenko, dokonce i stěhovaví ptáci byli vystrašení, zemřeli na chřipku při přiblížení k ruskému vzdušnému prostoru.
      1. Goga
       Goga 3. září 2012 10:01
       +2
       hrych - Kolego, dojali mě hlavně ptáčci ... jen kdybych přidal "obličej" na konec "příspěvku", jinak to někdo může brát docela vážně dobrý
       1. chrochtat
        chrochtat 3. září 2012 10:44
        +2
        Kolego Gogu, na vaši žádost, náš vtipálek
 6. Normální
  Normální 3. září 2012 07:51
  +1
  Můj názor se málokdy shoduje s názorem Romanova a ještě více s názorem Fox 070, ale tady je právě takový případ. Čína je jasnou hrozbou pro náš Dálný východ a problémy přelidnění a nedostatku energetických zdrojů budou vyžadovat tvrdá a možná i rázná rozhodnutí čínského vedení.
  Naše vláda může využít situace a vyřešit své problémy s pomocí Číny. Může se jednat o masivní import imigrantů z Číny (řešení demografického problému) a prodej Sibiře a Dálného východu (řešení jejich materiálních problémů). Ospravedlňovat svá nepopulární rozhodnutí totální kontrolou nad médii a masovou podporou schvalování nebude zvláštní problém.
  1. Fox 070
   Fox 070 3. září 2012 08:00
   +2
   Citace: normální
   Naše vláda může využít situace a vyřešit své problémy s pomocí Číny. Mohlo by jít o masový import imigrantů z Číny

   Nikoho z Číny dovážet nebudou, ale právě naopak, jsou nyní tak vyždímaní tím, co brání špatnému tanečníkovi z hlediska migrační politiky, že se bohatí i chudí Číňané pracující v Rusku řítí jako zajíci ze strany na stranu, ale dělat nemohou nic. Nyní jsou migranti z Kazachstánu a Tádžikistánu v režimu nejvyšších výhod.
  2. Alexandr Romanov
   Alexandr Romanov 3. září 2012 08:14
   0
   Citace: normální
   a prodej Sibiře a Dálného východu

   Ano, slyšel jsem všechno, ale ani Novodvorskaja na to nemyslela jištění Bohaté verze ruských lidí wassat
   1. Normální
    Normální 3. září 2012 20:03
    0
    Citace: Alexander Romanov
    Bohaté verze ruských lidí

    Nemůžete se hádat .... Například toto:
    Citace: Alexander Romanov
    , no, proč Dálný východ, tam je jednodušší varianta - Írán se svými ropnými zdroji.

    To je opravdu
    Citace: Alexander Romanov
    ani Novodvorskaja na to nemyslela

    Ano, co je tam Novodvorskaja, tady bude Žirinovskij kouřit na okraj. smavý
 7. dojjdik
  dojjdik 3. září 2012 07:51
  +1
  „Hej, negramotný moderátore – Abu Bakr, jeden z prvních chalífů; jestliže usekl hlavy Židům a vyhnal je z Jeruzaléma, je to historický fakt a ne urážka; ale to, že mi tady židé říkali Rus Ivan blázen a hloupý, je normální? no, pokud jsi sám Žid, pak je ti všechno jasné
 8. sasha 19871987
  sasha 19871987 3. září 2012 08:34
  0
  velmi užitečný článek
 9. T72B
  T72B 3. září 2012 09:05
  +1
  To jsou problémy nejen Číny, ale celého světa. Prostě v Číně je všechno jako v lupě (převážná část světové špinavé produkce a absence ekologických zákonů). Celá světová ekonomika je bohužel takto pokroucená: všechno je dnes vpřed za dlouhý zelený rubl a ať si naše děti myslí, co budeme zítra dýchat a co budeme pít. Nemůžete se pořád honit za zisky. "Otec Fedor měl hlad. Toužil po bohatství. Nosili ho po Rusku pro náhlavní soupravu generálovy manželky Popovové, ve které, nutno uznat, není zatracená věc." Bohužel, fedorští otcové světové ekonomiky nectí klasiky a s největší pravděpodobností nikdy nebudou. Ukazuje se tedy, že lidstvo jako červ jablečný ohlodává své stanoviště. Housenka se pak ale promění v kokon a pro nás se může stát rubášem.
 10. starý raketový muž
  starý raketový muž 3. září 2012 09:24
  +2
  Článek je vyloženě na zakázku, ale je v něm velké množství pravdy, závěrů, byť utopických.
  Žádný kolaps Číny, pohádka pro školáky, nebude.
  Souhlas se závěry Alexandra Romanova[/b]s mírnou korekcí.
  - Nikoho nikdy nezastavil nedostatek bojových zkušeností, o to víc to nezastaví Číňany, ale na „plnit nábojnice je příliš brzy.“ Tehdy uvidíme první stroj vyrobený v Číně, bude to jen A budou po nás šlapat bez Íránu, stejné ropy a plynu, a bok po boku, na široké frontě. V PRIMORYE A TRANSBAIKALU, VYMAZENÝCH Z LESŮ, jen nechme nahromadit další nádrže negativní
 11. Apollo
  Apollo 3. září 2012 09:32
  +4
  Rusko poprvé od roku 2004 předstihlo Írán v dodávkách ropy do Číny. Informovala o tom dnes obchodní zpravodajská agentura "Bloomberg".
  Těžba ropy v Rusku vzrostla v srpnu podle agentury Reuters meziměsíčně o 0,4 % na 10,38 milionu barelů denně, což je nejvyšší číslo od roku 1991.
  news.traders-union.ru/economy/news/96262/

  Čínská ekonomika nadále zpomaluje
  news.bigmir.net/

  …………..na okraj, Američané přiznávají, že skutečným cílem jejich asijského systému protiraketové obrany je právě devalvace čínských jaderných sil. „Naše rétorika se zaměřuje na Severní Koreu,“ řekl publikaci expert Kongresové výzkumné služby Steven Hildreth. - Ale ve skutečnosti se na slona v místnosti díváme dlouhodobě, tzn. do Číny."
  ………….navrhuje instalaci dalšího amerického radaru v Japonsku (první je již umístěn na severu země)…………………další radar, pravděpodobně na Filipínách…. .
  ……… skutečnost, že Američané vytvořili v Asii systém protiraketové obrany, který bude spolu s jejich evropským systémem protiraketové obrany obklopovat Rusko a Čínu téměř po celém obvodu jejich hranic,
  mar-sul.livejournal.com/1339944.html

  Helin Mees, ekonomka z univerzity v Tilburgu, ve své nové studii dokazuje, že našla skutečného viníka globální krize v roce 2008, a tím je Čína. pg-forever.livejournal.com/2095299.html

  Globální blesková válka: Rusko je další v dohledu teroristických praporů Západu
  mixednews.ru/

  citát- A to v žádném případě není o Tibetu a Xiangjiang, regionech obývaných buddhisty a muslimy. Ne, mluvíme o 400 milionech obyvatel pobřežních východních regionů), které jsou „docela zralé na nezávislý rozvoj“.

  Po prostudování zpravodajských kanálů a přečtení informací dojdete k následujícímu závěru:

  1. Rusko pomáhá Číně, USA se snaží oslabit ekonomiku
  2. Tempo čínské ekonomiky se zpomaluje
  3. Plán systému protiraketové obrany pro Rusko a Čínu je totožný
  4. Informační válka proti Rusku a Číně probíhá paralelně
  5. Testování teroristických skupin a organizací pro budoucí použití
  6. Skutečnost, že Spojené státy a jejich spojenci mají plán na rozkouskování Ruska a Číny, a to nejen na národní, ale také na regionální úrovni.
  7. Spojené státy pravděpodobně nebudou riskovat vstup do otevřené konfrontace s Ruskem a Čínou, jejich plánem je otřást vnitřní situací zevnitř v těchto zemích.
 12. baltika-18
  baltika-18 3. září 2012 09:39
  +1
  V Číně ekonomiku ovládají nadnárodní korporace, proč potřebují ekologii.Náklady na ni, zvýšení nákladů.A kdo bude brát drahé čínské zboží.
 13. andrey-tse
  andrey-tse 3. září 2012 09:47
  +2
  Musíme uzavřít Dálný východ pro rozvoj, zachránit tuto spíž pro děti. A ať Číňané pomáhají svému bohu a ne naší zemi (nebýt našich zkorumpovaných a nezodpovědných spoluobčanů).
 14. Nechai
  Nechai 3. září 2012 12:13
  0
  Citace: Parní lokomotiva
  Cín si jejich výrobky nikdy nekoupil a nikdy nekoupí.

  Eugene, tak oni sami TO NEJÍ. Zakoupeno od našich vesničanů. A tam je, co pěstují, no, nejsou to úplní blázni ... a opravdu? Tady se vám to líbí, nelíbí, ale začnete hledat konspirační vlákna – a podkopáváte genofond společnosti, kam přišli pracovat jako gastarbeiteři. A orná půda téže společnosti má být uvedena do stavu chemických pohřebišť.
 15. valton
  valton 3. září 2012 15:00
  0
  Citát: "Čína platí za vysokou míru extenzivního hospodářského růstu znečištěním a ničením přírodního prostředí."

  A proč by se měli bát, mají před sebou vývoj ruské Sibiře.
  1. Fox 070
   Fox 070 3. září 2012 15:53
   0
   Citace z Valtona
   A proč by se měli bát, mají před sebou vývoj ruské Sibiře.

   Umučen pánem!