Vojenská revize

Proč OSN stále existuje? („Hoover Institution“, USA)

33
Co je vlastně Organizace spojených národů a proč vůbec existuje? Jak mohla OSN celou tu dobu – od roku 1945 do současnosti – přežít, vzhledem ke své dlouhé historii? historie neuspokojivá práce, časté zjevné poruchy a ještě častější zbytečnosti?

Úspěch OSN při řešení takových klíčových otázek, jako je kolektivní mír a bezpečnost, rozvoj a všeobecná lidská práva a hodnoty, je průměrný, pokud samotná existence této organizace není považována za dostatečnou. A její úspěch při řešení problému, pro který byla tato organizace v roce 1945 vytvořena – zachování míru a bezpečnosti na celém světě – je ještě žalostnější. Proč tedy nelítostná evoluční logika historie nevyřadila tuto organizaci jako nešťastný strom v lese nelítostného soupeření, jak tomu bylo v případě Společnosti národů?

Učebnice mezinárodního práva a mezinárodních organizací poskytují jednu odpověď, která vysvětluje životaschopnost OSN. Hovoří o hrdinské historii vzniku OSN v roce 1945 a prvním setkání v San Franciscu, o Eleanor Rooseveltové atd. Vyprávějí o pokusech spojenců ve XNUMX. světové válce vytvořit organizaci, která by mohla založit skutečný kolektiv bezpečnost a vyhnout se destruktivním, ale předvídatelným chybám mezinárodních organizací, které vedly mimo jiné k nefunkční Společnosti národů a naivnímu paktu Kellogg-Briand. Popisují moderní OSN jako pokus přinést univerzální vládu do zdráhavého světa. Ale především se nám snaží vyprávět příběh o morálním pokroku, příběh Whigů*, který vypráví o úspěších při vytváření většího a lepšího mezinárodního řádu pomocí mezinárodního práva a organizací.

Zprávy pocházející z oblasti mezinárodních vztahů jsou obvykle naplněny velkou skepsí, která je obvykle generována tím, že na události je nahlíženo z realistických pozic. Skepse je popisná, nikoli normativní. Tyto zprávy ve skutečnosti nezpochybňují normy OSN a mezinárodního právního řádu, ale naznačují, jak obtížný je tento úkol a jak omezený je úspěch, kterého organizace dosáhla.

Popisný a normativní pohled na OSN, její úspěchy a neúspěchy z pohledu vnějšího pozorovatele není jediným pohledem, který si zaslouží pozornost. Bližší prozkoumání financí organizace může poskytnout jinou představu o OSN, než jaká je dána obecnými diskusemi o jejím vnějším vzhledu. Před očima těch několika, kteří souhlasí s tím, že se ponoří do světa vnitřního rozpočtu organizace, jejího řízení, finanční kontroly, účetnictví, řídících struktur a pracovních vztahů, se otevře úžasná monstrózní organizace. Priority OSN se odrážejí v jejím rozpočtu a finančních strukturách, které alokují její zdroje. Zde se OSN jeví jako organizace charakterizovaná komercionalismem a někdy přímo korupcí, nedostatkem finanční disciplíny nebo kontroly, v níž nejvyšší vůdce – generální tajemník – netuší, kolik lidí v jeho organizaci pracuje.

Právě těmto faktům odborníci na diplomacii v OSN raději nevěnují velkou pozornost. Když jsou na tato fakta upozorněni, připadají jim to nudné, protože je odvádějí od tak velkých otázek diplomacie a mezinárodního práva, a proto je OSN tak atraktivní. Specialisté na mezinárodní vztahy se domnívají, že je odvádějí od toho, jak se v OSN vytváří rovnováha sil mezi zeměmi. Rozhodně ale hrají důležitou roli v podmínkách, za kterých se vyvíjejí vztahy mezi Spojenými státy a OSN.

Ale žádný z těchto názorů OSN, jakkoli užitečný nebo zajímavý, nemůže sloužit jako vodítko pro Spojené státy v jejich vztahu k OSN. To vyžaduje vzít v úvahu nejen hrdinské zrození OSN, její nepříliš velkou historii činnosti nebo její ošklivý stav věcí v organizačních záležitostech, ale také její ideologickou a intelektuální trajektorii ve vztahu k ideálům a zájmům USA. Potřebujeme vysvětlení OSN, které dokáže vysvětlit a předvídat, jak se OSN změní, kdy a kde tento vývoj podpoří nebo bude v rozporu s americkými zájmy a ideály.

Krize identity v OSN

Přejděme k jinému, zcela odlišnému způsobu popisu OSN. Hlavním bodem tohoto přístupu je zdroj legitimity této organizace. Klíčem ke vztahu mezi USA a OSN jsou jejich protichůdné právní rámce – někdy se podporují, jindy jsou proti sobě.

Abychom toho dosáhli, začněme tím, že se blíže podíváme na zdroj a povahu legitimity OSN a na to, jak specifická omezení této legitimity ovlivňují nejvíce neměnnou a určující kvalitu této organizace – paralýzu, zvláštní typ paralýzy, která má být přesné, protože je to pochod, neustálý pochod, ale pochod na místě. Říkejte tomu immobilité perpétuelle (věčná nehybnost – pozn. red.).

OSN je odříznuta od hlubokých rozporů. Přesněji řečeno, OSN se skládá z paradoxů – hlubokých, vzájemně propojených rozporů, které jsou vetkány do struktury organizace, historie, pobídek a motivací. Organizace spojených národů je nezávislý orgán s nezávislým nárokem na světovou vládu; OSN je jednoduchý soubor nástrojů členských zemí. OSN je instituce založená na suverénní rovnosti států, které se na ní podílejí, OSN je vázána určitými hodnotami, a přesto existují, alespoň v zásadě, normy, které státy musí splnit jako podmínku pro svůj vstup a účast.

Organizace spojených národů je debatním klubem národů; působí jako skutečně jednotná společnost pro celý svět, a nikoli jen místo setkávání politiků ze zúčastněných států. OSN je pouze pokorným služebníkem svých členských zemí, OSN je nezávislým aktérem, který se chová jako vláda přímo zastupující „lid“ světa. Generální tajemník vystupuje jako zaměstnanec zúčastněných zemí v hodnosti ministra; tato pozice je poněkud blízká „prezidentovi“ celého světa. OSN je univerzální světová vláda; jak však bylo řečeno, OSN je vládou bez světové vlády.

Falešný sen zítřka

Nejvýznamnější z mnoha a rozmanitých rozporů OSN je ten, který paradoxně činí z neúspěchů OSN hlavní důvod legitimity organizace. Charakteristickým rysem OSN je, že její dnešní selhání je nadějí pro zítřek. A je tomu tak, i když dnes organizace selhává každý den, každý den, a přesto je to stále naděje na lepší zítřky. Představte si, že OSN je nemocný strom. Bolestný dnes, stále slibuje, že vyroste v nádherný strom s hustou korunou - nádherný strom, který poskytuje úkryt světové vládě - ale zítra, vždy zítra. Zdá se, že strom nikdy nevyroste a nepřekoná své nemoci, vždy zůstane stejným křehkým stromem. Ale příslib lepších zítřků je stejně příjemný.

Tento paradox ukazuje na jeden z hlavních důvodů přežití OSN po celou tu dobu. Neustálý příslib zítřejší pohody dává důvod snášet chronické selhání už dnes. Vše, co organizace dnes dělá – bez ohledu na to, jak neefektivní, neefektivní, zkorumpované, oportunistické nebo prostě špatné – je ospravedlněno ve jménu toho, čím se organizace může stát v budoucnosti.

Nezáleží na tom, co se stane: zda je to skandál, podlé, nepřijatelné chování, selhání managementu, výkonného nebo finančního oddělení. Mohlo by jít o rozsáhlé špatné hospodaření s ropou za potraviny a korupci (pamatuje si dnes vůbec někdo na ten mnohamiliardový skandál?) a útěk jednoho z vůdců OSN do rodné země, která zločince nevydává.

Mohlo by se jednat o sexuální zneužívání nezletilých nejen ze strany mírových sil OSN vyměňujících jídlo za sex, ale také ze strany civilního personálu OSN v konfliktních zónách v Africe, následované silnými prohlášeními, že OSN to nebude tolerovat, ale nenásledují je kriminální vzrušení případy. Nebo by to mohl být případ, kdy se ukázalo, že na malování stropu v Radě OSN pro lidská práva bylo vynaloženo 23 milionů dolarů – přičemž hlavní sponzor, Španělsko, použilo na jeho úhradu svůj rozpočet na mezinárodní rozvojovou pomoc. Může to být nekonečný proud zpráv, prohlášení, prohlášení, rezolucí a vyšetřování stejné Rady pro lidská práva pod jejími velkolepými nástěnnými malbami, jejích zaměstnanců a mnoha „nezávislých“ odborníků a nevládních organizací proti jedinému státu: Izraeli.

Nebo by to mohlo být úplné a katastrofální selhání OSN poskytnout včasnou pomoc obětem tsunami v roce 2004, zatímco její vůdce pořádal tiskové konference a posílal pozorovatele na průzkum, a nakonec se vrátil ke svému obvyklému podnikání a obviňoval z toho Spojené státy. . Nebo – na nejvyšší politické úrovni, při ohlédnutí za celou historií OSN – to může být nečinnost OSN během genocidy ve Rwandě a Bosně.

To ponechává stranou otázku, zda obecná neschopnost OSN přinášet pozitivní výsledky – i když si nevede špatně, ale prostě neefektivně – je důvodem k úvahám, zda se takovou organizaci dlouhodobě vyplatí mít. Stranou také zůstává další otevřená otázka, zda by OSN neměla být nahrazena jinou organizací pro celkovou politickou koordinaci. Koneckonců, takové organizace existují a fungují s určitou mírou efektivity – například WTO – i když jsou formálně považovány za součást systému OSN a zdá se, že vystupují pod její značkou, ale ve skutečnosti jsou regulovány svými vlastními mandáty. .

Tyto příklady úspěšné koordinace na globální úrovni sdílejí několik definujících charakteristik. Jednak se zpravidla jedná o oblast ekonomické činnosti, kde má dostatečně velká skupina států shodné zájmy, bez ohledu na jiné konflikty mezi nimi. Za druhé, vidí své aktivity jako záležitosti, které jsou limitovány právě touto aktivitou, jejím účelem a cíli – a nikoli jako cestu za stávající hranice k novým velkým politickým projektům, bez ohledu na to, kolik teoretiků managementu by si přálo, aby postupně vytvářeli grandiózní politické struktury. Úspěšné a efektivní instituce veřejné správy mají smysl pro limity v duchu Burkeho, porovnávajícího dobu strávenou vytvářením institucí vlády a dobu, po které přestane být řízení prostřednictvím vytvořených institucí efektivní, resp. tyto instituce zcela zkolabují.

Tyto vlastnosti nejsou samy o sobě kvalitami OSN; Mandát OSN je svou povahou politický a zahrnuje rozšíření organizace jakýmkoliv způsobem, s výjimkou její účinnosti. Ve skutečnosti, spíše než podněcování vytváření nových politických projektů pro vládnutí všemi, by jasná selhání OSN měla vzbudit otázku, zda samotná existence OSN přispívá k omezení jakékoli možnosti vzniku alternativních struktur – jakési evoluce v něco. jinak s menší nekompatibilitou, rozpory a nejistotou.

Platónský ideál generálního vládnutí

Ale nejhlubší ze všeho je, že přísliby budoucnosti jsou uzamčeny v selháních přítomnosti. Rétorika, která obklopuje OSN a dává nám neměnný ideál „parlamentu lidstva“, má neustálé svérázné klišé. Vždy se dívá za bolestnou současnost OSN směrem ke skvělé budoucnosti – budoucnosti světového vládnutí, které se nám vždy nabízí, ale zároveň se nabízí zítra. Říkejme tomu platonismus OSN. Nebo to můžete nazvat nevyvratitelnou myšlenkou OSN. To vede k posedlosti „světovou vládou“ jako ideální platónskou formou.

V reálném světě zřejmě neexistují okolnosti, ve kterých by ideál platónské OSN vypadal podřadně. Má svět stále hlad? To nevyhnutelně znamená, že musíme dále pomáhat OSN a poskytovat více finančních prostředků na její rozvojové programy. Je planeta pohlcena propuknutím infekčních chorob? Je zřejmé, že musíme přidělit více prostředků OSN a měli jsme to udělat dříve. Jaderná válka mezi regionálními mocnostmi? Problém byl nepochybně v tom, že nebyla věnována dostatečná pozornost rozvoji závazků prostřednictvím OSN v otázce mnohostranného odzbrojení a nešíření jaderných zbraní. zbraně. OSN je vždy standardní odpovědí na jakoukoli otázku, bez ohledu na to, jak moc její vlastní selhání problém zhoršila.

Pokud organizace nějak není odpovědí pro dnešek, pak je jistě odpovědí pro zítřek. A i když to prozatím není odpověď, měli bychom se chovat, jako by to mohla být odpověď pro zítřek. Pro některé lidi je to obecné prohlášení, jen otázka víry v globální vládnutí a v Organizaci spojených národů jako její historickou vlajkovou loď. Jiní uvádějí, že jsou otevření novým myšlenkám, a proto OSN není nutně (jako historická nutnost) klíčem ke globální koordinaci. Ale tak či onak se ukazuje, že ve skutečnosti neexistuje nic, co by mohlo změnit jejich závazek vůči OSN - kvůli tomu, co tato organizace znamená pro budoucnost, nebo alespoň proto, že se vždy hypoteticky ukáže, že je to ta menší zla.

Prvním hlediskem je terryho platonismus OSN; druhý je jeho funkční, konstruktivní platonismus. Konečný výsledek je však vždy stejný. Budoucí příležitosti drží současného jako rukojmí, a proto musí být každé selhání odpuštěno. Odpověď na jakoukoli otázku je vždy stejná: musíte být ještě více oddáni OSN. A to je třeba brát jako nevyvratitelnou víru, a ne soud založený na zdravém rozumu.

Kenneth Anderson je profesorem mezinárodního práva na American University Washington College of Law, Washington, DC, a členem Hoover Institution. Specializuje se na mezinárodní právo, lidská práva a vojenské právo, dále na právo mezinárodního obchodu, mezinárodní rozvojové právo a nekomerční aktivity. Před nástupem na American University School of Law byl zakladatelem a ředitelem divize zbraní v Human Rights Watch a později generálním právníkem Open Society Institute/Soros Foundation.

Článek převzat z Living with the UN: American Responsibilities and International Order (Hoover Press).

* Whigova historie je odvětvím historiografie, která pohlíží na minulost jako na nevyhnutelný pokrok směrem k větší svobodě a osvícení, který vyvrcholil moderními formami liberální demokracie a konstituční monarchie.
Původní zdroj:
http://www.hoover.org/publications/defining-ideas/article/123451
33 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. tronin.maximální
  tronin.maximální 28. srpna 2012 10:06
  +1
  Hmm, než byla OSN vytvořena jako organizace, která zachovává mír a mír ve světě, ale nyní se to změnilo ve formalitu. Co je OSN a co není. Války pokračovaly a pokračovaly! požádat
  1. Kluziště
   Kluziště 28. srpna 2012 14:28
   +2
   Bývaly doby, kdy státy chtěly pohřbít OSN.
   Zasahovalo to do skutečnosti, že SSSR v Radě bezpečnosti měl právo veta a mohl blokovat akce Yankeeů a bránit jim v otočení jejich záležitostí.

   Pak se situace změnila: SSSR se zhroutil, "spatřil Gorby" a "EBN" - jimi ovládaní zrádci - udělají, co řeknou....Čína ještě nesebrala odvahu, zbytek tiše mlčí v hadru.. .
   Z OSN se zkrátka stala prakticky organizace ovládaná Amerikou, každopádně tu nějakou dobu nebyl nikdo, kdo by americké akce vetoval. Navíc, s pomocí OSN, bylo možné dát zdání zákonnosti akcím Ameriky, když bylo razítko "Schválení!" proti jakýmkoli sankcím a dokonce i přímé agresi.
   A Amerika začala zařizovat OSN a křičela, že OSN je zastaralá, "OSN - do prdele!" zastavil. No a co? šikovná výbava...

   Nyní se situace obrátila pro bandity nepříznivým směrem. Rusko-čínský duet v Radě bezpečnosti OSN je pro ně nyní jako kost v krku a Američané kvůli tomu nejsou v žádném případě schopni vytvořit zdání legitimity agrese v Sýrii. A je jasné, že budou zablokovány i další plánované kroky....

   Z nich tedy opět vyvstala otázka: - "Na co sakra potřebujeme OSN?!"

   Ve skutečnosti je OSN jediným, posledním mechanismem pro kontrolu dodržování mezinárodního práva. Žádná OSN nebude – svět se vrátí k troglodytským vztahům v jeskynních časech: kdo má větší klub, má pravdu. Státy už na tuto cestu nastoupily, ale OSN jim stále brání. Stále se na ni dívají. Jak dlouho?...
   1. isr
    isr 28. srpna 2012 20:51
    0
    „Státy chtěly pohřbít OSN“ – ve skutečnosti to zvládnou během jedné minuty: přestat platit za údržbu tohoto úřadu. Asi nechtěli.
    1. oddělení
     oddělení 28. srpna 2012 20:54
     +1
     Asi před deseti lety pár let neplatili ... a nic ... další otázka, naučili se používat OSN pro své vlastní účely ...
   2. Bismark
    Bismark 29. srpna 2012 00:13
    0
    nevím! Když ale Američané vstoupili do Iráku bez rezoluce OSN, OSN nemohla nic dělat. Myslím, že pokud se případ bude opakovat, pak je nepravděpodobné, že by s tím OSN skutečně mohla něco napravit. Na dvoře XXI, ale z nějakého důvodu lidé žijí jako ve středověku a postoj k lidskému životu je stejný!
 2. Vaněk
  Vaněk 28. srpna 2012 10:08
  +7
  "ROHY A KOPYTA"
  1. nádrž
   nádrž 28. srpna 2012 10:27
   0
   nemůže být přesnější smavý , podnikání i tady
   1. alexng
    alexng 28. srpna 2012 14:39
    0
    Je zde dámská toaleta.
    K dispozici je OOM - pánské WC.
    A je tu OSN - asi záchod pro západní netradičně orientované.
    K ničemu jinému tato OSN není dobrá.
 3. Alexandr Romanov
  Alexandr Romanov 28. srpna 2012 10:14
  +3
  A jaká je funkce OSN.Kolik válečníků tato organizace dokázala zastavit, ne jednoho, ale rozpoutala nemálo konfliktů.
  1. Vaněk
   Vaněk 28. srpna 2012 10:29
   +1
   Citace: Alexander Romanov
   vytvořte si svůj nový!


   Existuje CSTO, SCO a zatím se zdá, že vše není špatné. Dokud to není špatné...

   Ale skutečnost, že:
   Citace: Alexander Romanov
   musím odtamtud pryč


   O tom není pochyb.
   1. Alexandr Romanov
    Alexandr Romanov 28. srpna 2012 10:35
    0
    Citace: Vaněk
    Existuje CSTO, existuje SCO a zatím se zdá, že vše není špatné

    Ivane, o tom trochu nemluvím. Vytvořit si vlastní právní kancelář a ne blok, který by mohl zahrnovat jakékoli země za podmínek účinného práva a dodržování mezinárodních norem. zácpa.
    1. Vaněk
     Vaněk 28. srpna 2012 10:44
     +1
     Citace: Alexander Romanov
     jakékoli země na základě platného práva a dodržování mezinárodních norem


     Mně ano a řeknu:

     Citace: Vaněk
     zatím to nevypadá špatně.


     Pokud jde o NATO a Spojené státy, souhlasím s vámi na 100 %.

     Zavřít vchod, očarovat, dolovat atd.
     1. Vaněk
      Vaněk 28. srpna 2012 11:27
      0
      Citace: Vaněk
      atd.


      zakódovat
   2. Kluziště
    Kluziště 28. srpna 2012 14:47
    +1
    CSTO a SCO se vší úctou - organizace regionální, OSN - globální. Pravomoc krajských organizací je vždy nižší, jejich rozhodnutí nejsou závazná pro státy, které nejsou jejich členy.
    Proč existuje ... ani členové těchto organizací ne vždy dodržují svá rozhodnutí ....
    Nestabilita těchto regionálních struktur nám navíc zatím neumožňuje brát je vážně. Situace se trochu změní - tyto "korouhvičky" se obrátí a SCO se rozpadne jako jednoho dne ....

    Promiňte. Tyto organizace stále potřebují dokázat, že by se s nimi mělo počítat...

    OSN Rusko potřebuje zachránit. Zatím je to jediný mechanismus, jak omezit americké lidi bez zákona. A skutečnost, že OSN není tak efektivní, jak bychom si přáli, je zásluha stejných Yankees. Efektivní OSN jim brání mávat klubem, nepotřebují to. Jsou docela spokojeni s řešením mezinárodních problémů podle vlastní legislativy, v jejich soudy.
    1. stroporez
     stroporez 28. srpna 2012 15:23
     +1
     Samozřejmě respektuji práci resuscitátorů.Ale "OSN Ruska je třeba zachránit" - to není resuscitace, to je fušování s řádem páchnoucí mrtvoly ............. ...
     1. Kluziště
      Kluziště 28. srpna 2012 17:41
      0
      Dobře, pojďme pohřbít OSN.
      A co na oplátku?

      Například v situaci jako se Sýrií – jak by se dalo zabránit invazi, kdyby neexistovala OSN? Na jakých plotech, jaké protesty se potloukat? Myslíte, že pár novin vůbec otisklo "CSTO (SCO, SNS, Rusko nebo jen Baba Yaga - podtrhněte podle potřeby) proti!!!" - bude to mít vliv? Nebo by naštvané prohlášení čínské vlády ve včerejším dnešním Renmin Ribao zbrzdilo vylodění NATO v Sýrii?

      Demontáž, uzavření - snadné.
      Je mnohem náročnější to zorganizovat a zprovoznit.
    2. stroporez
     stroporez 29. srpna 2012 10:01
     0
     Samozřejmě respektuji práci resuscitátorů.Ale "OSN Ruska je třeba zachránit" - to není resuscitace, to je fušování s řádem páchnoucí mrtvoly ............. ...
 4. Strýček Serjoža
  Strýček Serjoža 28. srpna 2012 10:15
  0
  Článek konstatující bezzubost OSN, ale zároveň bezzubou jako OSN. Žádné myšlenky, žádné vážné představy o budoucím vývoji. Bla bla bla...
 5. vulkán
  vulkán 28. srpna 2012 10:19
  0
  OSN je fakt kravina!!!
  Už jsem psal, ale budu se opakovat

  „World Gathering“ k vytvoření zdání světové podpory pro politiku Anglosasů.

  Není na tom nic dobrého ani úžasného.
  Dvojí metr a diskreditace „mezinárodního práva“ obecně.

  Politika se nazývá
  Umět...
  A když nemůžete?
  A pokud nemůžete, ale opravdu chcete ...... tak můžete .......

  Ani nedovolit .... ani zakázat ..... a zároveň zůstat pravdivý v posledním případě .... tahle parta anglosaských sing-alongů nemůže.
  A pokud těch není mnoho ..... HROZNÍ ZLODICI jako Rusko, Čína, Venezuela a podobně ... jakýmkoli způsobem budou schopni blokovat Anglosasy ...
  pak říkají .... ano, k čertu s vámi, my se obejdeme bez OSN.

  PROČ JE NA PLANETĚ TĚLO, KTERÉ JE GARANTEM MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A SVĚTOVÉ BEZPEČNOSTI, POKUD NENÍ V JEHO MOCI JI ZAJISTIT.
  1. sinandju
   sinandju 28. srpna 2012 10:53
   +1
   „World Gathering“ k vytvoření zdání světové podpory pro politiku Anglosasů.
   PROČ JE NA PLANETĚ TĚLO, KTERÉ JE GARANTEM MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A SVĚTOVÉ BEZPEČNOSTI, POKUD NENÍ V JEHO MOCI JI ZAJISTIT.

   Ve skutečnosti se OSN, přinejmenším se skřípěním a neúspěchy, vyrovnává se svým úkolem i nyní. Stalin jako jeden ze zakladatelů pochopil, že místní války a konflikty nelze zničit, hlavní je nerozpoutat třetí světovou válku. A samozřejmě, aby bylo méně válek. Pochopil, že hlavními podněcovateli válek minimálně příštího půlstoletí byly Spojené státy a jejich stoupenci, a svého času výslovně trval na tom, aby sídlo OSN bylo ve Spojených státech, pak by to pro ně nebylo tak snadné. nechat toho.
   A očividně by Američané tuto organizaci už dávno opustili. Protože si svou agresivní politikou musí pokaždé vymýšlet důvod k rozpoutání konfliktu nebo války, a protože důvody jsou často celému světu prohlášeny za mylné, tak, aby svou agresi zakamuflovali, musí vymýšlet nové důvody, protože organizace, která se nachází na jejich území, prostě nelze zrušit. Můžete si koupit souhlas většiny účastníků, ale i tak potřebujete alespoň nějaký důvod. Ano, a systém brzd a protivah, jak vidíme u Sýrie a Íránu, stále platí.
   1. vulkán
    vulkán 28. srpna 2012 18:23
    +1
    ano přestaň
    Vážně si myslíte, že se OSN vyrovnává se svým úkolem???
    A to, že by Spojené státy opustily OSN???
    Oni to vůbec nepotřebují. Záleží jim na „atmosféře“ podpory, ale ve skutečnosti na strachu z jiných zemí. Pozadí světového souhlasu je pro ně důležité.
    Takže se kategoricky mýlíte kolego
    1. Kluziště
     Kluziště 28. srpna 2012 19:01
     +1
     Citace ze sopky
     Vážně si myslíte, že se OSN vyrovnává se svým úkolem???
     A to, že by Spojené státy opustily OSN???

     To samozřejmě nejde. Nebo spíš to tak úplně nefunguje.
     A proč? Ano, z velké části kvůli chování Spojených států.

     A skutečnost, že státy již byly připraveny pohřbít OSN dříve, je známá. Ale samozřejmě by USA neopustily OSN vzdorně a jednostranně. Bůh opatruj! Nemohou ztratit image bojovníků za spravedlnost...
     Jednoduše připravili veřejné mínění, že prý „OSN nefunguje, je zastaralá a není potřeba“. A jednoho krásného dne na shromáždění OSN nějaká banánová republika (samozřejmě kontrolovaná Yankeey) vznese otázku irelevantnosti OSN a předloží k hlasování otázku rozpuštění organizace. Což by většina přijala. Státy by se navíc mohly zdržet hlasování - nebudete kopat...
     Mají silné politické technology.

     Ale nezdá se, že by to teď dokázali. Soudě podle toho, že ani více, ani méně, ale 120 (!!!) zemí přišlo na summit „Hnutí nezúčastněných“ (nehledě na to, že ministerstvo zahraničí rozeslalo dopisy požadující neúčast na summitu) a OSN Generální tajemník Pan Ki-mun je přítomen a státy nejsou pozvány ani jako pozorovatelé – vytváří se vážná opozice vůči Pindům.

     Jejich problém je s popularitou jejich politik, nebude trvat dlouho, než se zalíbí v „darebáckých zemích“ ...
    2. sinandju
     sinandju 28. srpna 2012 19:49
     0
     Oni to vůbec nepotřebují. Záleží jim na „atmosféře“ podpory, ale ve skutečnosti na strachu z jiných zemí. Potřebují globální schválení

     Takže koneckonců vykreslují svou politiku z tribuny OSN na pozadí podpory.
 6. anchonsha
  anchonsha 28. srpna 2012 10:23
  0
  Proč, to je vidět z akcí Spojených států a přídavku této země – NATO, že pro ně je OSN částečně zástěrkou pro jejich agresi v Iráku, Libyi a nyní v Sýrii. Síla Spojených států je v jejich měně, a když ji odstraníme, bude zilch. Proto zahajují války, jmenovitě nyní trojka: mj. malá Británie a pátá republika, kde nyní vládne „socialista“ Hollande
 7. UzRus
  UzRus 28. srpna 2012 10:40
  0
  A co OSN? Nejvíce peněz do rozpočtu této organizace přispívají Spojené státy. Současný generální tajemník Pan Ki-mun je proamerickou osobností. Asi před 2 lety napsali, že řekl, že obdivuje Spojené státy. A co chceš od této bandy? A co finanční skandály v rámci OSN, o kterých se také nejednou psalo, jak nemocní představitelé OSN zpronevěřují peníze? Je škoda, že myšlenku OSN navrhl Stalin místo Společnosti národů a v co se nyní změnila. No, aspoň má Rusko v tomhle kurníku pořád veto!
 8. baltika-18
  baltika-18 28. srpna 2012 11:06
  0
  OSN se stejně jako jiné mezinárodní organizace jednoduše proměnila v pobočku světových finančních struktur, která se snaží podmanit si celý svět.
 9. wolverine7778
  wolverine7778 28. srpna 2012 11:56
  0
  OSN jako celek splnila svůj úkol, nyní je světovou institucí byrokracie, byla by uzavřena do pekel negativní
 10. Zlý Tatar
  Zlý Tatar 28. srpna 2012 12:10
  -1
  baltika-18, dáš si pivo? (měl tam být smajlík chlapů s pivem) ...

  Po zamávání je otázka:
  - A co, příteli, jména Ivanov, Sidorov, Si-ni-tsyn tam nejsou?

  K čertu...

  Nebo snad máme něco vlastního? Ne?

  Páni...

  Nebo je možná zasáhneme bez lítosti a psychózy tady ... protože nemáme dost místa?

  Myslíš, že když budeme vyhrožovat, budou čurat?
  Koneckonců, mají co ztratit, jak se ukázalo? (smajlík není součástí dodávky)
  1. baltika-18
   baltika-18 28. srpna 2012 13:14
   0
   Je čas se stydět, počkají ...... a.
 11. vyhřívat se
  vyhřívat se 28. srpna 2012 12:46
  +1
  OSN vytvořila válečné pole k rozdělení světa mezi supervelmoci USA a SSSR a připojeného Ang. Fr. Vzhledem k tomu, že není co ohrožovat a porážet NATO a Spojené státy, OSN. jediná šance pro Rusko, jak porazit předvádění a hodit státům špinavost.Američané budou poslouchat spontánně,ale piz..kde chtějí.A my jim pohrozíme prstem. uděláme brutální obličeje ... ukážeme Kuskinovu matku .... A pronajmeme NATO s letištěm v Uljanovsku Co nám zbývá Úsměv, pánové, úsměv.
 12. Wedmak
  Wedmak 28. srpna 2012 12:46
  0
  Článek je velmi podobný prvnímu zásahu ZČU (Spojené státy f*tana – promiňte, nemohu této zemi normálně říkat) směrem ke zrušení OSN. Tedy příprava půdy. Obecně je tato (OSN) spíše demagogickým orgánem než účinným. Ale svou demagogií zasahuje do plánů na zavedení demokracie Co můžeme dělat... Zrušit! Ale musí přijít něco, co ho nahradí? A ZČU se teď vesele bije patou do hrudi a prohlašuje, že restrukturalizované NATO (a jaké? V současné podobě se již zdiskreditovalo) je touto náhražkou. Hip, hip, hurá....jako....
 13. vosk
  vosk 28. srpna 2012 19:49
  0
  Stalin při vytváření OSN v roce 45 hovořil o položení základů míru na 50 let. OSN sloužila světu téměř stejně dlouho. Zrádci SSSR zničili nejen zemi, ale zničili světový systém brzd a protivah, ukončili období mírového soužití zemí a národů. Jména Gorbačova a Jelcina budou navždy a navždy zatracena. Amerika a NATO dnes OSN v podstatě nepotřebují, ale jako fíkový list jsou z ní také unavené, takže OSN za stávajícího světového řádu nemá budoucnost. Bohužel, svět vstoupil do fáze permanentní války o zdroje pod hegemonií jedné země.
 14. oddělení
  oddělení 28. srpna 2012 21:23
  0
  Obecně o OSN...můj přítel vstoupil do Internacionály společně...pracoval ve Velkém jablku...no, jde po přechodu...před ním dívka spadne...přiběhne ... Vinckeho edém .. zlomí kliku ... Parker mezi atd.... bouchne to do krku... záchranáři přijeli velmi rychle.. no a tenhle pitomec řekl i své příjmení... po chvíli , předvolání... tato Američanka podala milionovou žalobu... neměl licenci a neměl právo poskytovat lékařskou péči... tak ho jeho nadřízení okamžitě zbavili diplomatické imunity... ... je tam nějaký černoch z Tanzanie ... jediný člověk , který se ukázal být mužem , je soudce ... řekl ... Cítím se kvůli něčemu špatně a otázka o zatčení rozhodnu zítra . .. kamarád nastoupil do letadla a teď nesmí cestovat do zahraničí ...
 15. isr
  isr 28. srpna 2012 21:57
  -1
  OSN potřebuje reformu, to je špatný organizační systém, je tu tucet a půl křesťanských zemí, sto padesát muslimských zemí a pouze jedna židovská země. Všichni by si měli být rovni.
 16. puskarinkis
  puskarinkis 28. srpna 2012 22:42
  0
  K rozbití této organizace, která je skrz naskrz prohnilá, musíte mít skutečnou náhradu nebo variantu transformace této. Se všemi mínusy je OSN platformou, kde zástupci různých zemí vyjadřují svůj názor. Prostě teď má OSN na starosti jeden gang, který ovlivňuje zbytek členů organizace, aby dal legitimitu jejich akcím.
 17. PSih2097
  PSih2097 29. srpna 2012 01:06
  0
  Můj názor je, vypadni z tohohle krámku, nesplňuje to, k čemu to soudruh Stalin znovu vytvořil, jak se říká, demokracie je světu nebezpečná...