Výhodné pro důchod

142
Přidejte se k řadě tvůrců důchodové reformy!

Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý. Všechny dosavadní pokusy rozhodnout o této otázce nepřinesly výsledky. Zastánci i odpůrci důchodových změn vždy byli a budou.

Dnes se téma zvyšování důchodového věku přesunulo do legislativní roviny. Mnozí chápou, že v moderních podmínkách bude toto rozhodnutí učiněno. Hlavním úkolem je tedy podle nás nyní návrh zákona doplnit racionálními návrhy, identifikovat v maximální možné míře ta rizika a hrozby, kterým jsme dnes schopni porozumět a vyhodnotit je. Stanovte si seznam přijatelných rizik a pochopte vysokou cenu potenciálních chybných výpočtů a chyb. Je třeba vzít v úvahu i to, že za celé období od počátku 1990. let u nás žádná ze započatých důchodových reforem nebyla úspěšná. Navíc, žádný z nich nebyl dokončen!

Důvodů je mnoho, ale jedním z hlavních je podle nás to, že snahy úřadů a obyvatel měly někdy různé vektory. Podobná situace je i dnes. Úřady zapojily krajské zákonodárné a výkonné orgány do procesu projednávání a dokončování legislativních iniciativ vlády ke zvýšení věku odchodu do důchodu. Zapojily se struktury Veřejné komory v centru i v regionech. Účastní se zástupci odborných a odborných komunit. Hledají se ty nejlepší i méně „bolestivé“ možnosti řešení urgentních důchodových problémů. Ale to vše je jako pohled na situaci, spíše shora. Zespodu to vypadá jinak. Dokládají to údaje různých průzkumů veřejného mínění a protestní aktivity obyvatel. Kolektivní emocionální výbuchy mohou mít negativní dopad na sociální stabilitu v řadě depresivních a dotovaných regionů. Pokusy o použití síly a morálního nátlaku na demonstranty mohou vést k užší konsolidaci jejich společného úsilí. Kolektivní, skupinové chování je vždy náchylné k riskantnějším až agresivním akcím.

Na odchod do důchodu je potřeba myslet již od útlého věku

V této situaci by ale podle nás mělo být alarmující něco jiného. Soudě podle videí a fotoreportáží z protestních akcí v regionech se jich účastní lidé staršího a v menší míře i středního věku. Mladých lidí je tam velmi málo a jde spíše o jejich důchodový osud. I když konstruktivní rozhodnutí se na mítincích samozřejmě dělají jen zřídka. Mladší generace budoucích důchodců ale nejeví téměř žádný zájem o zvažování tohoto problému. Někteří otevřeně prohlašují, že v budoucí důchod nevěří a nepočítají s ním. Ale nemají odpovědi na to, jak si myslí, že budou žít po skončení pracovní dráhy. V poslední době se již na poměrně vysoké úrovni objevují obavy, že mladší generace nemá zájem a pochopení pro potřebu vlastního úsilí o zajištění důstojného stáří. A to je časovaná bomba pro každý důchodový systém. Různé průzkumy, které v současnosti probíhají, aby zjistily míru obav z nadcházejících důchodových změn s alarmující stabilitou, ukazují, že více než polovina respondentů o své důchodové budoucnosti ani neuvažuje. A proto v tomto směru nevyvíjejí žádné úsilí. Je těžké byť jen přibližně simulovat situaci, kdy se tato masa nezajištěných lidí přiblíží k důchodovému milníku a přesvědčí se o své finanční insolvenci... Taková situace se může stát rozbuškou sociálního výbuchu. Ale to jsou možná smutné myšlenky o vzdálené budoucnosti. Nyní se bavíme o záležitostech dnešních a naléhavých otázkách důchodové reformy.

Čím zaujmout a jak to kompenzovat?

Soudě podle průzkumů veřejného mínění je proti zvyšování důchodového věku 80 až 92 procent dotázaných. A mají k tomu své vlastní obavy a důvody. Pro každého jsou jiné, ale typické a nejcharakterističtější námitky lze snad rozdělit do několika hlavních skupin. Jedná se o zdravotní stav, nedostatečnou lékařskou péči, věkem podmíněný pokles pracovní aktivity, psychickou a fyzickou únavu. „Donucování k práci“ silou zákona může vyvolat protiakci především ze strany občanů v předdůchodovém věku. A v blízké budoucnosti to může být podle různých odhadů 13-14 milionů lidí. Z příběhy Je známo, že nucená práce je nejvíce neproduktivní a neefektivní. Pokud se nyní na začátku důchodového „maratonu“ tyto zájmy a obavy neberou v úvahu, pokud nebudou promyšleny pobídky a podpůrná opatření, může se dále setkat s efektem „stávky v sedě“. Dělníci budou formálně zařazeni do řad práceschopných, zůstanou na svých místech, ale ekonomický a výrobní výsledek z toho může být nevýznamný. Nebo dokonce nerentabilní, pokud vezmete v úvahu platby nemocenské lidem s několika chronickými onemocněními. Podle lékařských statistik má každý Rus ve věku 60-65 let v průměru 3-5 nemocí, které se obtížně léčí nebo se nedají vyléčit vůbec. Ano, a firemní zdravotní pojištění je pro ně 1,5-2krát dražší než pro mladší pracovníky. A to výrazně prodraží sociální balíček. A takových „nástrah“ je mnoho. Zaměstnavatelé se tedy budou muset nějak zajímat.

Hlavní je integrovaný přístup a racionální řešení

Vzhledem k tomu, že důchodová reforma je komplexním úkolem státu v celostátním měřítku, rozhodnutí by měla být přijímána konsolidací úsilí všech zainteresovaných orgánů, obchodních struktur, veřejných organizací, vědeckých a odborných komunit. A samozřejmě i samotní budoucí důchodci. A mezi prvními kroky je nutné vyjasnit si pojmy „důchodový věk“ a „pracovní věk“ se stanovením nových věkových a pohlavních hranic. Budete muset provést změny v mnoha různých dokumentech. Bylo by hezké podpořit tyto změny výsledky vědeckého výzkumu, pokud existují.

Na základě biologického a medicínsko-sociálního vývoje v otázkách stáří, zdravotního stavu souvisejícího s věkem, včetně věku udržení potřebné pracovní schopnosti, by bylo vhodné připravit novely předpisů a vypracovat praktická doporučení. Podle našeho názoru je nutné do nich zahrnout problematiku věkově podmíněných psychofyziologických schopností a omezení pro konkrétní pozice a profese, stejně jako zohlednit příčiny a důsledky věkem podmíněných deformací osobnosti pracovníků. předdůchodového a důchodového věku. Zdá se, že každý chápe, že není možné donutit každého řidiče, například autobusu, pracovat do 65 let s vědomím, že se mu při řízení může stát cokoliv - záchvat chronického onemocnění, mrtvice nebo srdce Záchvat. A to nepočítám věkem podmíněné změny zrakové ostrosti, sluchu, reakční rychlosti, pohyblivosti a koordinace pohybu. V mimořádných a kritických situacích mohou být ohroženy životy desítek cestujících a dalších účastníků silničního provozu. Stávalo se, že staří řidiči ve stresujícím stavu si spletli brzdový a plynový pedál, ztratili schopnost adekvátně se orientovat v prostoru. Aby k tomu nedocházelo, bude zapotřebí dispenzární vyšetření takto „věkových“ řidičů, hloubková kontrola před jízdou v dopravních organizacích a soubor dalších plánovaných preventivních opatření. A takových profesí je mnoho.

A pokud se věk zvyšuje po etapách?

Možná je obecně nutné stanovit dvě úrovně postupného zvyšování věku odchodu do důchodu. Například 1. etapa pro muže - do 63 let a druhá později - do 65 let. U žen - 1. stupeň - do 60 let a 2. později do 63 let. Takové zvýšení důchodového věku bude podle našeho názoru méně bolestivé a nebude vyžadovat složité psychické vyrovnání a změny v životních plánech pracovníků v předdůchodovém věku.

Mezi prioritními úkoly je podle našeho názoru nutné odstranit ty nejakutnější rozpory nebo je transformovat s přihlédnutím ke konstruktivním návrhům opozice do přijatelných variant pro další společnou diskusi. Možná by měly být změkčeny některé parametry chystaných důchodových změn, které způsobují nejakutnější společenský nesouhlas. V opačném případě může otevřená či skrytá opozice či záměrná nečinnost nejen bránit realizaci důchodové reformy v budoucnu, ale také anulovat i zjevně užitečná opatření. Jak se zkonsolidovat s pragmaticky smýšlející opozicí, se musí rozhodnout v každém kraji a v každé situaci zvlášť. Hotové recepty, myslím, nemá nikdo.

Slib je dobrý, ale zákon je lepší

Důchodová reforma je větší úkol než zvyšování horní hranice důchodového věku. Proto je nutné připravit celý balík potřebných zákonů, včetně změn např. zákoníku práce Ruské federace. Když vysoce postavení úředníci slovně ujišťují znepokojené obyvatelstvo, že budou prosazovat práva starších pracovníků a zastaví diskriminaci na základě věku, zní to nepřesvědčivě. Ale když se změní normy pracovněprávní legislativy v zájmu těch, kteří budou pracovat až do dosažení nového důchodového věku, nebudou žádné otázky ani pochybnosti.

Pracovněprávní legislativa pro věkové kategorie pracovníků a pracujících důchodců by měla (podle jejich výběru) poskytovat možnosti týdenních pracovních týdnů na plný a částečný úvazek, práci na částečný úvazek, práci na dálku pomocí internetových technologií, jakož i možnost poskytování dalších placených nebo neplacených odejít.

Důchodový systém by měl být založen na principech maximální transparentnosti, být demokratický, přístupný veřejné kontrole, srozumitelný a otevřený každému příjemci důchodu i budoucím důchodcům. Oznámení o nadcházejícím zrušení penzijního bodového systému a návratu k načítání důchodů v rublech se stalo dobrou věcí zprávy pro budoucí i současné důchodce.

Využijte příležitosti k nápravě nesrovnalostí

Možná bychom měli využít příznivou příležitost a upravit důchodovou legislativu a obnovit důchodce orgánů činných v trestním řízení v seznamu federálních příjemců důchodů. Ostatně v naší důchodové historii tomu tak bylo vždy. Lze tak eliminovat paradox, kdy jsou mezi krajskými příjemci vojenští veteráni. Ale nemáme krajská ministerstva obrany ani vnitra. Sloužily ruské moci, a ne zájmům poddaných Ruské federace. Kromě toho by mohly být přezkoumány důchody a dávky pro vojenské důchodce z řad vojáků a seržantů, včetně vojenského personálu, který sloužil na základě smlouvy, a to jak z hlediska peněz, tak lékařské péče. Takových polonefranšízovaných „vojenských důchodů“, jak si někdy říkají, není tolik a náklady by nebyly tak výrazné. Ale stejně jako důstojníci budou muset být v armádě podle zpráv médií o 5 let déle. Důchody většiny této kategorie dodavatelů nyní nepřesahují 10–11 tisíc rublů. Určitě by ocenili obnovení sociální spravedlnosti.

Přiznávání dávek a dávek důchodcům by přitom mělo mít doživotní charakter a nemělo by být retroaktivní. Možné výjimky z tohoto obecného pravidla by měly být právně definovány ve formě uzavřeného seznamu případů, kdy jsou takové výjimky učiněny za zvláštních okolností a s povinnou náhradou nebo rovnocennými dodatečnými výhodami nebo s poskytnutím přiměřené peněžní náhrady na osobním základě. Zásada „Dnes jsi mi dal výsadu, ale zítra jsem ti ji vzal“ by se neměla stát praxí.

Širší využití zkušeností starší generace

Měl by být vypracován státní program, který by reguloval postupný odchod pracovníků v předdůchodovém věku z profese s postupným snižováním jejich pracovní zátěže. Zároveň by měly být více využívány odborné znalosti a zkušenosti důchodců a veteránů v systému mentoringu, školení v odborných a speciálních dovednostech, jakož i zajištění přenosu efektivních pracovních dovedností, nejlepších technik a metod provádění práce. provozu na mladou generaci pracovníků.

Pro udržení požadované úrovně pracovní schopnosti obyvatelstva v předdůchodovém a důchodovém věku, a to i v zájmu postupného zvyšování důchodového věku, je nutné vyčlenit samostatnou oblast věkové medicíny pro starší osoby. generace ve zdravotnictví a sociální ochraně obyvatelstva a rozšířit možnosti využití léčebně preventivní sítě sanatorií a dalších institucí za účelem pracovní rehabilitace zdravotně postižených a důchodců. Ve velkých městech už takoví lékaři fungují, ale jednotný systém v celé zemi zatím neexistuje.

Mechanismus nahrazování dávek, indexace, přídavků a dalších dávek, které mají důchodci a veteráni de iure a de facto, by měl být zakotven v zákoně a měl by zajistit demokratické principy a principy dobrovolnosti při řešení těchto problémů. V případě písemného odmítnutí důchodce pobírat některé dávky a dávky, přiměřené peněžité vyrovnání nebo nahrazení jinou dávkou stejné důležitosti, z těch, které stanoví důchodové právní předpisy a které odpovídají potřebám veterána, invalidy nebo důchodce, musí být poskytnuto.

Přispějte na společnou penzijní věc

Všem zájemcům z řad čtenářů je v rámci sociálního experimentu navrženo využít možností oblíbeného portálu VO a demonstrovat na jeho stránkách své občanské postavení zapojením se do diskuse o budoucí důchodové reformě. Každý čtenář má možnost ve vašich komentářích stručně doplnit, upřesnit něco v již probíraných možnostech nebo nabídnout něco zcela nového či opomenutého při přípravě materiálu. Prosíme vás, abyste se nenechali rozptylovat emocionálními hodnoceními, příklady ze života nebo osobní zkušeností. Je také lepší na chvíli odložit své ideologické a politické záliby, protože všechny předchozí dlouhodobé diskuse o důchodových otázkách někdy ztroskotaly na přílišné politizaci. Všichni se musíme zaměřit na konstruktivní, proveditelné a přijatelné možnosti pro většinu. V tomto případě stručnost, srozumitelnost v prezentaci, zamezení dvojí interpretace navrhované verze přispěje k úspěchu a lepšímu porozumění u ostatních čtenářů a uživatelů.

Doufejme, že portál VO, který je všeobecně známý, přitáhne pozornost poslanců, úředníků, politiků, odborů a pracovníků veřejné správy podílejících se na finalizaci navrhovaných variant důchodové reformy. Pak bude naše společné úsilí a doufáme, že i konstruktivní návrhy dost možná vyslyšeny a využity ve prospěch společné věci. A každý z nás pocítí své zapojení do tohoto rozsáhlého národního projektu reformy naší důchodové budoucnosti.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

142 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +47
  13. července 2018 05:22
  Místo aby obnovili elementární pořádek v penzijním byznysu, šli po linii nejmenšího odporu a využili toho, že se jedná o nejméně chráněnou část populace... to by mě zajímalo... Je zbytečné uvádět nějaké argumenty... oni neslyšte nás ... Co mohu říci ... a nestydíte se pánové!
  1. +39
   13. července 2018 05:32
   Citace od Varda
   a nestydíte se pánové!

   ne, páni se nestydí, proč by se proboha měli stydět otroci? všechen ten povyk s penzijní "reformou" byl zahájen jen kvůli penězům, ekonomika nedoplňuje rozpočet v takové míře, jak by měla, budování je zdlouhavé a zdlouhavé a okrádat staré lidi je snadné. a nestarejte se o budoucí sociální exploze, prudký nárůst chudoby a úmrtnosti, to je později, někdy... a peníze jsou teď. fotbal skončí, čím dál se lidé budou rozptylovat? nový svátek vymyšlený, nebo malá válka...? než by měli, koneckonců, skórovat hlavu, aby méně mysleli. co
   1. +40
    13. července 2018 06:00
    Autor nechápe, v jakém světě to žijeme. Na dvoře není socialismus, ale oligarchický kapitalismus s feudální tváří.
    Autor ve skutečnosti navrhuje vnést do země vnější kosmetickou revizi penzijního systému ve prospěch drancování lidí těmi u moci.
    Autor vůbec nechápe, že žádné sliby o zmírnění utahování šroubů pro důchodce ve skutečnosti nikdy z větší části splněny nebudou. Ano, státní podniky snad stále nějak mají zákony. A co soukromé podniky? Co dělá autor sám, jaká je jeho specialita, že bez ohledu na realitu života vystupuje jako právník a smírčí s těmi, kdo jsou u moci přijmout ZKRISTNÍ pseudoreformu vlády Ruské federace Medveděva? No, autor si alespoň přečetl články a komentáře k nim účastníků webu VO.

    K tomu, co čekat od oligarchického systému v Rusku pro budoucí důchodce, připomenu autorovi projevu ukrajinského sionisty Igora Berkuta. Protože systém na Ukrajině a v Ruské federaci je úplně stejný. Nepleťte si sovětský stát, když se stát výměnou za práci pracujícího lidu zavázal vybavit jejich život – včetně stáří – s oligarcho-kapitalistickým státem.

    Ukrajina bude mít dost 5 milionů obyvatel, zbytek na likvidaci Igor Berkut Zveřejněno: 1. 2014
    1. +30
     13. července 2018 06:41
     Autor navrhuje:
     Je také lepší na chvíli odložit své ideologické a politické záliby, protože všechny předchozí dlouhodobé diskuse o důchodových otázkách někdy ztroskotaly na přílišné politizaci.

     Nejprve. Připomenu autorovi, že politika je soustředěným vyjádřením ekonomických zájmů jednotlivce, skupiny jednotlivců, společností, ale i profesionálních průmyslových, finančních a náboženských korporací. A z politiky nikam neutečete. Abyste porozuměli situaci v zemi, musíte jasně pochopit, v jakém stavu se nacházíme a co ti u moci od obyčejných lidí chtějí a proč.
     A za druhé. Rusko nepotřebuje důchodovou reformu v podobě, v jaké ji navrhuje vláda Ruské federace Medvelev spolu se svými „kudrnatými lidmi“ – a dokonce ani není ekonomická. Proto samotná otázka přijetí takové důchodové reformy by měla být prostě BLÍZKÁ a ne se zabývat jejím kosmetickým profánním vylepšením! A její soudruhové autoři by měli být jednoduše odstaveni od moci!
     Neboť KRIMINÁLNÍ reforma s jejími kritickými důsledky pro národní bezpečnost země prostě není ani předmětem diskuse, protože zločinný čin liberoidní kompradorské vlády Ruské federace Medveděv je zbaven moci spolu s těmi, kteří s ním pochlebově souhlasí. ve Státní dumě, ve Federálním shromáždění a v regionech Ruské federace.

     Peněz je v zemi dost! Tyto peníze jsou ale nasměrovány liberální vládou proti zájmům prostého lidu – původních Rusů – a národní suverenitě samotného Ruska.
     Například již existuje průzkum a velmi kompetentní projev B.Yu. Kagarlitsky, který hovoří o SKRYTÉM smyslu zločinné liberální vládní důchodové reformy.

     ODKAZ. Kagarlitsky Boris Yulievich je známý ruský sociolog, levicový publicista, kandidát politických věd.

     Skrytý smysl důchodové reformy #Boris Kagarlitsky. Zveřejněno: 29. června. 2018
     1. pro
      +9
      13. července 2018 09:23
      Citace: Taťána
      Peněz je v zemi dost!

      „Ropa roste mílovými kroky“, příští rok se (podle četných prognóz) dočkáme cenovky 100 dolarů...
      ale jedním z hlavních je podle nás to, že snahy úřadů a obyvatel měly někdy různé vektory.

      Autor je "mazaný", vektor je pouze jeden - lidé "Gaidar" se neustále snaží "nahustit", jak se s oblibou říká "elektorát" a zpětná reakce je stejná.
      „Gaidarovci“ se chopili moci v Rusku a „předčili“ všechny bývalé republiky SSSR, ale nedohnali je Lotyšsko - 65/65.
      1. +5
       13. července 2018 10:09
       K realizaci návrhů autora článku je nutné vybudovat jiný stát. A nejlépe s jinými lidmi. Pokud jde o naše návrhy na reformu, kdo je bude číst?
       1. +5
        13. července 2018 14:15
        Citace z AUL
        Autor je "mazaný", vektor je jen jeden - "Gaidarité" se neustále snaží "podvádět", jak to rádi říkají, "elektorát" a zpětná reakce je stejná. Lotyšsko - 65/65.

        Toto podvádění lidu vládou Ruské federace je navíc stanoveno v „rozpočtovém pravidle“ země, zavedeném ministerstvem financí v roce 2004 pod vedením Gajdarova Kudrina na naléhavé „doporučení“ MMF (našli někoho, koho poslouchají - ekonomické zabijáky!!!) a schválený vládou Ruské federace pro tvorbu rozpočtu země a přidělování tzv. „Stabilizační fond“ Ruské federace (který byl později rozdělen na Rezervní fond a Fond národního blahobytu). Podstata těchto fondů (Stabilizační fond) je následující. Viz diagram.

        Podle oficiální verze ministerstva financí „rozpočtové pravidlo“ snižuje závislost federálního rozpočtu na stavu světových trhů a poskytuje také „bezpečnostní polštář“ v případě krize podobné krizi z roku 2008.
        V podstatě je však „rozpočtové pravidlo“ zvrácením ruského rozpočtu, který určuje maximální výši výdajů na základě ceny ropy. Deklarovaným cílem „rozpočtového pravidla“ je prý snížení závislosti ruské rozpočtové politiky na ekonomických cyklech. Ve skutečnosti se jedná o umělé udržení obyvatelstva ve stavu nízkých cen surovin za vysoké ceny surovin. Jmenovitě.

        Pro rok 2018 bylo „rozpočtové pravidlo“ vytvořeno vládou ve výši 40 dolarů za barel ropy. A pokud cena stoupne nad 40 dolarů například až na 100 dolarů, tak 100-40=60 půjde do tzv. "Stabilizačního fondu" Ruské federace. A proto cena benzínu v Rusku zůstává vysoká a její pokles v Ruské federaci nezávisí na růstu ceny ropy na světovém trhu.

        CELKOVÝ. „Rozpočtové pravidlo“ se pro liberály u moci stalo způsobem, jak sterilizovat rozpočtové příjmy z ropy a zemního plynu vytvořením zvláštních rozpočtových fondů. Tyto fondy pak půjčují... ekonomice USA a v menší míře i dalším západním zemím. Zhruba řečeno: prodáváme ropu a získané peníze pak neutrácíme.
        Proč jsme tedy vůbec prodávali a prodáváme ropu, která je nenahraditelným zdrojem a brzy zmizí, protože ve světě dochází?!
        Zhoubný princip zakotvený v „rozpočtovém pravidle“ prodávat nenahraditelné suroviny a NEVYTRÁVAT PENÍZE Z PRODEJE (tedy rozdávat nenahraditelný zdroj za nic!!!), platí nejen od roku 2004. , kdy vznikal Stabilizační fond, ale také se odhaluje a nyní s projektem KRIMINÁLNÍ vládní důchodové reformy na zvýšení základního důchodového věku Rusů na 65/63 let.
        1. +1
         14. července 2018 12:25
         Taťáno, naprosto s tebou souhlasím, jen zde je tvůj citát - ne s mým tvrzením! hi
         1. 0
          14. července 2018 15:33
          Citace z AUL
          Taťáno, naprosto s tebou souhlasím, jen zde je tvůj citát - ne s mým tvrzením! hi

          Sašo! Je nám líto – chyba se nezobrazila. pláč
          Když si na počítači prohlížím weby, píšu komentáře, většinou zároveň vařím jídlo. Zřejmě ji rozptýlily pánve a pak v komentáři přehlédla odkaz na špatného autora.
          Stává se. Promiňte! Už to neudělám! nápoje
          1. 0
           14. července 2018 17:32
           To se stává... Bez urážky! nápoje láska
           1. 0
            14. července 2018 18:23
            Přidám následující:

            Příklad společnosti, pro kterou pracuji:
            Kromě všech bezpečnostních opatření:
            Každoroční kontrola EKG, Akulist, Všechny druhy fitness kurzů (tato služba sice není zdarma - ale ukradnou vám část zdravotního pojištění), fotbálky (mootbally), jen tak relaxovat do přírody, až po doporučení péče o pleť , výživoví poradci - vše, co tito lékaři do firmy přicházejí a to vše platí firma.
            Nyní procházím EMS-Trainigem (i když je pro mě jako pátá noha - právě jsem se rozhodl to zkusit - v neposlední řadě, že trenér je krásný a mladý).
            Obecně mohu říci, že společnost dbá na pracovní kapacitu svých zaměstnanců a pracovníků.
  2. 0
   15. července 2018 20:03
   Citace od Varda
   Je zbytečné uvádět nějaké argumenty... oni nás neslyší... Co na to říct... ale vy, pánové, se nestydíte!

   Bylo by, ale není v našich silách, převzít a převést VŠECHNY SLUŽBY poslaneckých a ministerských sborů na důchodce, kteří by nyní odešli do důchodu, ale jsou nuceni pracovat! Řidiči, piloti, zdravotní sestry, ostraha a hlídači, sekretářské sbory, referenti,. To by byl případ!
  3. +2
   17. července 2018 20:00
   Citace od Varda
   Místo aby obnovili elementární pořádek v penzijním byznysu, šli po linii nejmenšího odporu a využili toho, že se jedná o nejméně chráněnou část populace.


   A to je tak.
   - za celou dobu od začátku 1990. let u nás nebyla úspěšná žádná ze započatých důchodových reforem. Navíc žádný z nich nebyl dokončen!
   - podle průzkumů je proti zvyšování důchodového věku 80 až 92 procent dotázaných. A mají k tomu své vlastní obavy a důvody. Jedná se o zdravotní stav, nedostatečnou lékařskou péči, věkem podmíněný pokles pracovní aktivity, psychickou a fyzickou únavu.
   Ale je tu ještě jedna stránka. Zde je to, co je zajímavé:
   Na pozadí neustávajících diskusí o tomto extrémně ostrém a nejednoznačném kroku se trend dále rozvíjel v podobě zveřejnění těchto prohlášení lídrů Penzijního fondu. A tato data ukázala velmi vysokou životní úroveň šéfů, kteří vlastní luxusní nemovitosti, jachty a luxusní auta.

   Celkový příjem 186 zaměstnanců Penzijního fondu, který má podle prvního místopředsedy vlády Antona Siluanova deficit 1 bilion rublů, činil 506 milionů rublů. Zaměstnanci PFR tak v roce 2017 vydělali o 32 milionů rublů více než o rok dříve.
   Média uvádějí, že zaměstnanci PFR často létají na služební cesty. Současně zástupci fondu používají obchodní třídu a kupují vstupenky ne levnější než 100–200 tisíc rublů. V geografii letů se často objevují například Ženeva nebo Paříž. Podle oficiální verze tam létají zástupci FIU, aby si vyměnili zkušenosti se svými zahraničními kolegy. V roce 2017 zaměstnanci Penzijního fondu utratili 27 milionů rublů na služební cesty, což dokonce přitáhlo pozornost Federální antimonopolní služby (FAS).
   O zdaleka špatném životě zaměstnanců PFR hovoří kromě prohlášení i řada podrobností. Takže například PFR ve statutu instituce odebírá „časopisy pro bohaté“ - Forbes, Esquire a RWAY. Realitní bulletin. Náklady na roční předplatné těchto a dalších časopisů pro PFR jsou 4,3 milionu rublů.
   Nebudeme popírat, že řada významných lídrů Penzijního fondu byla nebo je nyní podnikateli. A to je správné, ale je to možné?
   Šéf Penzijního fondu Anton Drozdov, který je v této pozici od roku 2008, si za rok vydělal 3 940 107 rublů. Ředitel podle prohlášení vlastní dva domy a tři pozemky. Jeho manželka vlastní vozy Mercedes a Lexus. Rodina Drozdových vlastní také 7pokojový byt o velikosti 225 mXNUMX. metrů a chaty.

   Zástupce pana Drozdova Nikolaj Kozlov vypadá jako ještě bohatší člověk. Jeho příjem za rok činil 9 241 766 rublů a „výdělek“ jeho manželky byl ještě více - 16 357 910 rublů. Kozlov vlastní tři byty, jeho manželka ještě jeden. Rodina Kozlových má samozřejmě daču se skromnou rozlohou 198 metrů čtverečních. metrů, ale nachází se na Kypru. Manželka Nikolaje Kozlova má také vozy Lexus a Toyota RAV4.
   A to nejsou finančně „nejúspěšnější“ správci penzijního fondu. To znamená, že důchodců je v naší zemi příliš mnoho, jejich počet se musí snížit, aby se ostatním zvýšil důchod o 1 rublů. za měsíc. To je víc než cynický podvod, je to zločin.
 2. +23
  13. července 2018 05:37
  Nejrozumnější je nedotýkat se důchodového věku.
  1. -3
   13. července 2018 06:43
   To nevyjde. Nikdo nebude pracovat. Věk pro odchod do důchodu už byl všude zvýšen. Zpomalte.
   1. +22
    13. července 2018 08:48
    Citace: Houba
    Věk pro odchod do důchodu už byl všude zvýšen. Zpomalte.

    Houba! My, Rusové, žijeme svou myslí, a ne cizí. A ty jednostranně provokativně žiješ v mysli někoho jiného – západního.
    Vy sám jste z Ruska?
    Důchodový věk do 65 let se vás zřejmě osobně netýká, že jste se s tím tak snadno smířili a ještě žijete.
    Už jste snad v důchodu? Buď jste povoláním v preferenčním důchodovém věku, jako učitelé, lékaři, umělci, sportovci, strážci zákona a podobně. Není špatné ve 35-45 letech, jako oni, odejít do důchodu a okamžitě pobírat tento důchod a pokračovat v práci, pobírat plat a důchod se všemi výhodami. A netahat řemínek dalších 20 let do starobního důchodu v 65, který je potřeba si ještě vydělat. A nevíš, co dostaneš.
    Jak je nutné nemilovat svůj lid, abychom mu přáli zhoršení jeho života a schválili vládní GENOCIDU ruských občanů!
    1. +5
     13. července 2018 10:59
     Plně podporuji slova předchozího řečníka o GENOCIDĚ.
     Navrhuji: zcela odstranit věk odchodu do důchodu. Ať člověk odejde do důchodu v souladu s prostředky, které nashromáždil v PF (důchod mu vyhovuje - minimálně ve 20 letech), navíc, když upisovatel zemře, všechny prostředky se jakoby po vůli přerozdělí příbuzným. Z toho vyvstává otázka penzijního spoření - udělat si výpočtový program a ať si každý vybere, kolik si má odečíst v PF. A také vyřešit otázku transparentnosti penzijního spoření.
     Zapište prosím do protokolu
     1. +3
      13. července 2018 13:13
      Úplně odstranit věk odchodu do důchodu. Nechte člověka odejít do důchodu v souladu s jeho nahromaděnými prostředky v penzijním fondu


      Proč v PF? Banky jsou ve Švýcarsku, Bank of New York, v Číně. Založíme účty, sepíšeme závěť .... a Medveděva vyhodí za konkrétní částku měsíčně od čumáku armádě, policii a našim chytrým lidem. Nebo ještě jednodušeji – vypisujeme výběrové řízení na vládu. Možná vyhrají Číňané.
   2. +1
    15. července 2018 08:21
    Citace: Houba
    To nevyjde. Nikdo nebude pracovat. Věk pro odchod do důchodu už byl všude zvýšen. Zpomalte.

    Ale vy jste podhoubí buržoazní! Tak to je.
 3. Komentář byl odstraněn.
 4. +22
  13. července 2018 05:44
  Sakra, "určitě dojde ke zvýšení důchodového věku" !!! Pokud nejste kompletní a * vy, pak to neuděláte - jinak to bude kolaps dnešní moci se spoustou nepředvídatelných důsledků, na které dnes ani nepomyslíte. Pokud jde o návrhy k bodům, námitky ke všem bodům, od nikdo z nich nebude pracovat ani nepůjde na úkor běžných občanů. V posledních letech bylo v Rusku tolik reforem a ... ani jedna ... ani jedna nepracovala ve prospěch lidu! V případě zvýšení důchodového věku lidé hromadně vyjdou do ulic a budou všechno a všechno rozbíjet, sabotážní práce, ti, co mají možnost přejít na černé (šedé) platy, toto budou hromadně dělat, odejdou masově ze země, ve které není víra v moc a ve zářnou budoucnost, prostě nebude fungovat, protože v této situaci (když jste až do konce svých dnů v podstatě v pozici otroka) nemá smysl pracovat - je snazší jít cestou zločinu a pak přijít, co může...
  1. +4
   13. července 2018 08:49
   Citace: Sibiř
   Pokud nejste kompletní a * vy, pak to neuděláte - jinak to bude kolaps dnešní moci se spoustou nepředvídatelných důsledků, na které dnes ani nepomyslíte.

   A proč jste si jistý, že to není účelem těchto reforem? Cíl Západu „odstavit Putina od moci“ nebyl zrušen. Liberální křídlo tento úkol ve volbách nezvládlo. Proč nezkusit rozhýbat zemi pomocí takových pseudoreforem? Můžete namítnout?
   1. +9
    13. července 2018 13:26
    Proč nezkusit rozhýbat zemi pomocí takových pseudoreforem? Můžete namítnout?


    A proč by „liberální křídlo“ odstranilo Putina? Není to "liberál"? Sám to mnohokrát prohlásil. A nejsou tam žádná „křídla“. Existuje společná smečka se společným zájmem – zisk a moc. No, pár psů kouše přes kost, tak co? Kost vám bude stále odebrána. Ano, a Putin není všemocný, dokonce ani mocný. Ano, obrazovka...
    1. +4
     13. července 2018 13:28
     Citace z dauria
     A proč by „liberální křídlo“ odstranilo Putina?

     Jsou nezávislí? Mistr zámoří si dal za úkol splnit jejich roli. V opačném případě nebudou vyplaceny.
  2. 0
   13. července 2018 22:19
   Závěr je jen jeden, PFR je opravdu státní pyramida a většina jí padla, a teď se raduji, protože jsem v zásadě za posledních 10-12 let nezaplatil ani korunu, způsobilo mi to jisté nepříjemnosti, ale Obcházel jsem je, což přeji všem. Ano, s důchodem nepočítám, zajistím se sám, pokud se vše neodebere.
 5. +30
  13. července 2018 05:49
  Odkud tyto články pocházejí? Vypadá to jako čtení na zakázku z EdRa, autor vše obrátil naruby, změnil, nazval black white. Pilně budí dojem, že ohavná důchodová „reforma“, která vůbec není reformou, ale prostým odmítnutím (defaultem) společenských povinností, je prý zcela běžná událost. Již dávno!
  . Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý.

  To znamená, že podle autora jsou všichni lidé, většina, pro reformu ??
  Co znamená jeho další věta:
  . Zastánci i odpůrci důchodových změn vždy byli a budou.
  Šikovně! Vzal to a srovnal příznivce a odpůrce, jako by se rozdělili napůl a neexistuje poměr 90% obyčejných lidí, kteří jsou kategoricky proti, a pouze 10% zbývajících úředníků, oligarchů a jejich přisluhovačů, manipulátorů , jsou proti.
  Mimochodem, na úkor hlavní zprávy, že údajně vláda nemá peníze, taková čísla. Na důchod jde pouze 8 % ruského rozpočtu, zatímco v jiných zemích, kde mimochodem důchodový věk začíná na 65–70 letech, jde 14 % rozpočtu! To je téměř dvakrát tolik peněz. Říká pouze, že naše vláda prostě nechce platit účty. Koneckonců, jednoduchá srovnávací analýza ukazuje, že naše vláda již utrácí příliš málo peněz na důchody! Příspěvky na penzijní připojištění z rozpočtu by se měly dvakrát sčítat, nikoli snižovat.
  1. +7
   13. července 2018 09:27
   Citace: Stas157
   Na důchod jde pouze 8 % ruského rozpočtu, zatímco v jiných zemích, kde mimochodem důchodový věk začíná na 65–70 letech, jde 14 % rozpočtu!

   Výmluvná fotografie v názvu - důchodci zjevně nejsou Rusové, ale úplně stejní z "jiných zemí" se všemi důsledky. To je vidět na oblečení a vzhledu. Co ještě dodává barvu tomuto mizernému článku
 6. +17
  13. července 2018 06:11
  No, obhájci nevyhnutelnosti se dostali k VO. Pokud je penzijní reforma objektivní skutečností, tak proč vás přesvědčujete o její nezbytnosti, a to i přes náš vlastní názor. "Jako by měl každý." Odejděte, poručíku, přímo v ruském jazyce je obrovské množství slov, která nejsou oficiálně obscénní, ale dokonce velmi často používaná. Já osobně žádnou penzijní reformu nepotřebuji a ani moje žena (hlavně když už je v důchodu), ani moje děti, ani moji nejbližší příbuzní. Nepotřebuji tyto podmínky ani tak, ani tak. Buď bez důchodů, ale dříve, nebo s důchodem, ale později. Je jen jedna možnost: bez důchodu a později. NEEXISTUJE ŽÁDNÉ finanční, sociální, fyziologické důvody pro zvyšování věku odchodu do důchodu. Vše, co freelanceri ve spěchu načmárali, kritice neobstojí. Nepudrujte mi mozek, je čas přežití a ten přijde na každého, ať se vám to líbí nebo ne.
 7. +13
  13. července 2018 06:16
  Nyní je jasné, proč Národní garda nakoupila vybavení k rozehnání demonstrací.
  1. -3
   13. července 2018 06:45
   Vše bylo zakoupeno správně. Všude jsou rozehnáni nepovolení demonstranti. Tak to má být.
  2. +4
   13. července 2018 06:52
   Koupil jsem to marně, bude to rezavět skrz naskrz ... jaké ukázky ???... o čem to mluvíš ???...
   obyvatelstvo si již vybralo "dobrého krále" ...
   jak se říká, otroci nesní o svobodě - otroci sní o dobrém pánovi ...
   tak toto zařízení je potřeba pronajmout .... ve Francii, Itálii nebo ve Španělsku s Řeckem najde uplatnění
 8. +4
  13. července 2018 06:21
  No, tady to je. Všichni už četli:
 9. Svp
  +12
  13. července 2018 06:48
  Moskevský lid úplně přišel o rozum, buď vyloženě sprosťárenský provokatér mohl zveřejnit upřímné vyrovnání s něžnou něhou a žádost o účast v diskusi se Sověty.
  Důvody ztráty penzijních úspor se vůbec neuvažují ani teoreticky.
 10. Komentář byl odstraněn.
 11. +3
  13. července 2018 07:05
  Pro obyvatele a hosty Vladivostoku.
  Zveme všechny, kterým to není lhostejné, k účasti na motoristické rally, proti asociální politice úřadů. Včetně otázky zvyšování věku odchodu do důchodu.

  15. července v 11:45 setkání všech příchozích na Třetím pracovním okruhu (114 Krasnogo Znamya Ave., ul. 2)
 12. +18
  13. července 2018 07:06
  Zdá se, že článek je vyroben na zakázku, pane autore, víte, jak se nazývá systém, ve kterém jsou platby druhým financovány z příspěvků některých lidí?! Jedná se o pyramidovou hru, v ničem se neliší od MMM a tím by již diskuse na téma našeho důchodového systému mohly skončit. Stát se již podepsal na tom, že svým občanům nezaručuje sociální podporu ve stáří, taková jsou duchovní pouta.
  1. +4
   13. července 2018 08:42
   Citace z Nix1986
   systém, ve kterém příspěvky od některých lidí financují platby jiným?! Je to pyramidová hra

   Moc děkuji za tuto formulaci!
   Tuto myšlenku nosím v hlavě už velmi dlouho, ale z nějakého důvodu jsem nedokázal dát definici, kterou bych se nestyděl napsat. Nyní se 2 a 2 konečně spojily.
  2. +7
   13. července 2018 13:23
   Citace z Nix1986
   Zdá se, že článek je vlastní

   Něco na tom je. to jo mrkl Autor navrhuje představit vlastní možnosti, jak jemně "genocidu" současné i budoucí důchodce. Na jednu stranu je to dobře. Ze všech zdrojů se tyto návrhy hrnou na jeden úřad, budou zpracovány a analyzovány skupinou nepoctivých analytiků a novely zákona budou prováděny s láskou a péčí, s ohledem na přání občanů, nikoli na diktaturu vláda. Říkají, co chcete, pak to dostanete dobrý Bylo toho napsáno hodně a nepochybně toho správného, ​​ale jedno chybí – ODŮVODNĚNÍ nutnosti takové reformy. To, že géniové z vlády mudrují o nedostatku financí a dvou rýpalech na důchodce, je jaksi nepřesvědčivé. Chápu, že pro nějaké Estonsko, Polsko nebo Finsko by tyto ukazatele byly relevantní, protože nemají energetické zdroje a trh práce je postaven tak, že srážky každého těžce pracujícího jsou rozděleny na hlavu důchodce . Ale když Rusko prodalo jen ropu a plyn za 17 a 10 bil. rublů, respektive, přesto, že rozpočet na rok 2018 zahrnuje 40 USD za barel, zatímco jeho skutečná cena je dnes 73-74 USD, nějak obtížně spojuji daňové odpočty dvou kopáčů s nutností zvýšit věk odchodu do důchodu.
   A mimochodem, ano, jako návrh vás žádám o opravu - Možná je potřeba nezvyšovat věk, ale prostě mírnit choutky určité kategorie občanů, kteří nejsou vůbec v tísni? odvolání
 13. +17
  13. července 2018 07:29
  Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý.
  ..... Ach, jak!... Autor, ale taková zajímavá věc, mám známého, který je nyní nezaměstnaný, je evidován na úřadu práce, dostal výpověď v 50 letech.. A tam není pro něj práce, je připraven na jakoukoliv..už ani ve specializaci, ale není potřeba...jako věk...A co je zajímavé, takových lidí jako on je registrováno dost.. Navíc, ve stejném centru jim říkají, že je zbytečné přeškolovat lidi v tom věku..
  1. +15
   13. července 2018 08:05
   To je hlavní problém našich lidí, jak přijít o práci, tak nečekat na důchody. Jsme v kapitalismu a pro jeho prosperitu potřebujete buď okrádání kolonií, nebo své vlastní občany. Nemáme kolonie, navíc ve světovém kapitalismu vlastníky Anglosasů. Pro zajímavost, kam se poděly všechny převody do penzijního fondu, které měly financovat budoucí důchodce? Stejné zajímavé téma jako získávání finančních prostředků na operace pro děti na všech televizních kanálech, a to navzdory skutečnosti, že máme lékařské politiky a jakoby stále bezplatnou medicínu ...
   1. +14
    13. července 2018 08:10
    Nové Rusko se zrodilo ve vleku zločinecké revoluce, v jejímž důsledku se hlavních výrobních prostředků zmocnili bandité.. Co je to za stát, takové metody, bandita... Ale loupit donekonečna není možné... Nedělají nemysli na to..
 14. +12
  13. července 2018 07:33
  1. Rozpustit FIU, převést její majetek na stát. Úředníci PFR kontrolují daň, nečisté "vyvlastnění".
  2. Zřídit poskytování důchodů jako samostatnou položku rozpočtu.
  3. Zavést jednotný minimální důchod v celé zemi ve výši ne nižší než 80 % -100 % průměrné mzdy v zemi.
  4. Nastavte maximální důchod tak, aby nebyl vyšší než 1,5 průměrného platu v zemi.
  5. Smiřte se s tím, že stát kromě důchodu nenese vůči důchodci žádné finanční závazky (výše důchodu by to měla zohledňovat). To proto, aby se některým mazaným lidem nedoplácelo z rozpočtu.
  6. Přijmout maximální výši finanční odměny pro všechny kategorie státních zaměstnanců ne vyšší než pětinásobek průměrné mzdy v zemi
  7. Se souhlasem občanů stanovit odstupňování maximální odměny. Například. Krajský náměstek - plat maximálně 60 tr, vrcholový manažer státního podniku 150 tr. atd.
  8. Pro pobírání důchodu od státu je nutné odpracovat 40 let, nedovršený rok znamená -3% ze 100% standardního důchodu, 2 roky -6% atp. S ohledem na škodlivost výroby je doba práce 35 let.
  9. Využití výdobytků „digitální ekonomiky“ k reorganizaci zaměstnanců byrokracie a snížení o 30, nejlépe 50 %.
  10. Umožnit všem státním organizacím a organizacím se státní účastí provádět zahraniční obchod pouze prostřednictvím omezeného počtu firem s ruskou jurisdikcí napojených na službu předávání finančních zpráv (SPFS). Pro přehlednost směrů finančních toků. V budoucnu převést všechny na tento způsob zahraničního obchodu.
  11. Za účelem omezení inflace zavést státní regulaci cen energetických zdrojů, potravinový koš, koš léků.
  12. Zavázat palivové společnosti k roční dodávce určitého limitu pohonných hmot na tuzemský trh. Za porušení - pokuta, až znárodnění.
  13. Důchodový věk ponechte stejný. Chcete-li pracovat - pracovat, dostat zaplaceno. Pokud nechcete, odejděte do důchodu a pořiďte si důchod.
  1. 0
   14. července 2018 09:10
   Proč vůbec potřebujeme důchod, ve smyslu, proč by ho měl někdo dávat, je to jako dávat ho jako almužnu. Muž vydělal. Nechť jsou srážky v povinném procentu ze mzdy plus dobrovolné procento na osobní účet zaměstnance. Je nutné, aby existovaly záruky, že tyto peníze neshoří, nezmizí, nebudou se znehodnocovat, nebudou rozkradeny. Musí být zděděny. Musí kumulovat úroky, tak ať jejich stát investuje do potřebných sektorů ekonomiky.Z tohoto účtu by nebylo možné peníze do určitého věku nebo nepředvídaných okolností (vážná nemoc) strhnout. Za výchovu dětí by se měl platit plat chůvy nebo vychovatele, zaplať rodič, který to dělá - táta, máma, babička, děda. Vyplácet důchod ve výši alespoň jednoho a půl životního minima těm, kteří z objektivních důvodů nepracovali vůbec. Bez objektivních důvodů neplaťte ani korunu, většinou se jedná o členy bohatých rodin, jsou již „čokoládové“. Revidovat seznamy profesí, které poskytují výhody (škodlivost). Protože často pracují dva lidé vedle sebe, škodí jen jednomu. Kouř ze svařování spolkne svářeč i mechanik, ale škodlivý je pouze svářeč. Jakákoli rada - uvést typ kapoty - je nesmysl. Sama svého času pracovala jako inspektorka v týmu, kde se rámky vařily. Několik svářeček, brusky, kouř, hluk, ale má se za to, že ovladač neškodí.Přehodnoťte postup při zjišťování invalidity, protože se tam děje naprostá ostuda. Lidé nemohou pracovat, jsou nemocní a nikam je neberou, zvláště v malých městech, a podle jejich pravidel neexistuje invalidita, žijte si, co chcete! Za zkušenost považujte roky studia na středních a vysokých školách v Rusku. A k čemu došlo. Sami vytvářejí zákon a učí, jak jej nejlépe používat. Univerzita se považuje za seniorskou, pokud osoba před přijetím oficiálně pracovala alespoň jeden den. Pamatujte, 1 den!!! A navíc 5 let zkušeností! A radí - nechte své dítě ve 1 letech se ucházet o práci alespoň na 14 den. A VŠECHNO jeho další studium půjde do zkušenosti! Co nám ještě nebylo vysvětleno? Trestali, jak se ukázalo, lidi, kteří se ve škole dobře a výborně učili a hned šli studovat. Byli potrestáni za 5 let praxe.Rozvíjet samostatnou výdělečnou činnost, pomáhat organizačně a právně.Člověk, který je již v důchodu, by měl umět nepracovat ve výrobě naplno, ale přivydělávat si podle svých možností. . Nakonec omezte zbytečné příspěvky a místa, je jich hodně, přemrštěných, to ví každý. Všechny zdroje by měly pracovat pro zemi pod kontrolou státu, a ne pro zahřívání kapes jednotlivých rodin.
 15. +9
  13. července 2018 08:00
  Dnes se téma zvyšování důchodového věku přesunulo do legislativní roviny. Mnozí chápou, že v moderních podmínkách bude toto rozhodnutí učiněno.
  Omlouvám se, ale po těchto slovech se mi už nechtělo dále číst autorovy výpočty ...
  Platy našich GURU v televizi jsou depresivní. Jen v NOCI má Solovjov (není standardem) alespoň nějakou skutečnou konverzaci. No, stále se můžete podívat na záznam ... ale co tomu DEN brání?
  U normálních lidí by všechna tato panovačná nezákonnost měla způsobit pouze odmítnutí. V každém případě je nutné říci volům (bez jakéhokoli hulení) - NE těmto reformám! Mají OBROVSKÉ pole působnosti k obnovení pořádku s plněním rozpočtu za pomoci SVÝCH buržoazie! Nechte je pracovat, vlajka je v jejich rukou!
 16. +4
  13. července 2018 08:33
  Pokud si myslíte, že přišla reforma důchodového systému, tak proč ji zavádět zpětně. Relativně řečeno, od roku narození 1992 začíná přechodné období, rokem narození 2000 začíná plnohodnotné. Mají čas si našetřit podle nového schématu ... ale ti, co už skutečně proběhli, nejsou ani tady, ani tam. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí se prostě rozpadly ... dříve byl jeden přístup před rokem 1966, starší než druhý ... zde by to mělo být stejné od roku 1992 začátek implementace ... od roku 2000 konečné schéma, vše ostatní bude mít čas si vše znovu prostudovat a spočítat ... a nejednou se změní, jak se to v naší nedávné historii stalo nejednou.
 17. +7
  13. července 2018 08:46
  Vládnoucí vrstva v Rusku není schopna tvoření a rozvoje, ale je velmi schopná krádeží a loupeží. Penzijní reforma je obyčejné, poctivé vybírání peněz od obyvatelstva pomocí státního aparátu s cílem si je následně přivlastnit úzkou skupinou skutečných vlastníků země.
  Stejně jako privatizace, jen tehdy okradli (a vysvětlovali), jako by nikdo jiný, ale teď si jistě od všech berou své a ani je neobjímají. Pod jakými hesly a zdůvodněním nebyl tento trestný čin spáchán.

  Ale lidé jsou trpěliví a propagandisté ​​jsou moudří, vysvětlí těm, kteří nechápou, o co jde, jako v tomto článku
  A na koho se to stejně nedostane, tomu naše těla pomohou uvědomit si, co se děje a nedovolí extremismus.

  Když se dostali do vaší kapsy - nebuďte rozhořčení, ale měli byste být rádi, že stále nechali vaši hlavu nedotčenou, ale to je před námi ...
  1. +2
   13. července 2018 13:10
   Citace z akudr48
   Ale lidé jsou trpěliví a propagandisté ​​jsou moudří, vysvětlí těm, kteří nechápou, o co jde, jako v tomto článku
   A na koho se to stejně nedostane, tomu naše těla pomohou uvědomit si, co se děje a nedovolí extremismus.
   Když se dostali do vaší kapsy - nebuďte rozhořčení, ale měli byste být rádi, že stále nechali vaši hlavu nedotčenou, ale to je před námi ...

   Majdanisté si to také mysleli. A jaký je výsledek? Pokud lidé povstanou a utečou, nebudou mít čas.
 18. +6
  13. července 2018 09:09
  Můžete mluvit, jak chcete, aby obyvatelstvo s argumenty pro zvýšení důchodů, ale to nemění zhlobskaya podstatu reformy ke zvýšení věku. Ne schopnost vlády vybudovat moderní ekonomiku (princip trhu sám bude vše regulovat se zdá být pokrytý) se rozhodli kompenzovat okrádáním chudých. Zkoušel jste dohnat Jižní Koreu co do počtu robotů? A za kapitalismu nejsou roboti potřeba, pro gastarbeitery je snazší zaplatit 15-20 tis.. Proč stát nestimuluje zájem o využívání nových technologií? A kde je slavná digitální ekonomika DAM? Byl jsem z toho, rozhodl jsem se okrást babičky.
 19. +4
  13. července 2018 09:32
  Proč náš prezident mlčí? Ve společnosti probíhá ostrá diskuse a odmítání tématu zvyšování věku odchodu do důchodu, ale garant mlčí... Pro tento default najdu jediné vysvětlení: bude-li mluvit a mluvit pozitivně o zvyšování důchodového věku, bude konečně ztrácejí důvěru ruských občanů, kteří si stále pamatují jeho slova, že dokud bude prezidentem, nebude se zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Pokud se ve svém případném projevu k lidu vyjádří negativně, což je nepravděpodobné, skoncuje s premiérem a „Jednotným Ruskem“ a prezident nemá náhradu za Medveděva a stranu „Spojené Rusko“, nám komunistům vládu rozhodně nedá.
  Možná, že prezident udělá výzvu k lidem, ale text jeho výzvy bude asi takový: víte, že "jsem proti zvyšování věku odchodu do důchodu, ale kvůli něčemu nebo tomu a tomu se věk musí zvýšit" , nějak takto vidím jeho možný výkon.
  1. +3
   13. července 2018 09:47
   Citace ze solzh
   Proč náš prezident mlčí? Ve společnosti probíhá ostrá diskuse a odmítání tématu zvyšování důchodového věku, ale garant mlčí ...

   Ano, dost už tak blbé dřiny. Mlčí, protože situaci rozumí lépe než vy. A navrhujete (pokud použijete příklad soudu), aby soudce oznámil své rozhodnutí, aniž by vyslechl státního zástupce, advokáta, svědky a obžalovaného. Doufám, že analogie je jasná nápoje Pokud se něco stane, vždy má možnost Zákon prostě nepodepsat.
   1. +7
    13. července 2018 10:02
    Citace: Cube123
    Mlčí, protože situaci rozumí lépe než vy.

    Proto mlčí... To znamená, že lidem není co říct...
    Citace: Cube123
    Navrhujete (na příkladu soudu), aby soudce oznámil své rozhodnutí, aniž by vyslechl státního zástupce, obhájce a obžalovaného. Doufám, že analogie je jasná

    Navrhuji, aby prezident oslovil lidi. V této výzvě musí konkrétně všem vysvětlit vše, za to je prezidentem naší země. Téma zvyšování důchodového věku bylo nastoleno před více než měsícem, měl už mít spočítané všechny možné scénáře vývoje událostí a statistiky podle krajů, kolik lidí je pro zvýšení důchodového věku a kolik je proti , měl by již mít ekonomickou prognózu, bude vědět, zda je ekonomický efekt zvýšení věku odchodu do důchodu přínosný či nikoliv. Tohle všechno už asi má, ale zatím mlčí.hi
    PS odpadky na tomto webu nepracují, na webu se diskutuje o určitých událostech v zemi a ve světě a vyjadřují svůj názor.
    1. +1
     13. července 2018 10:09
     Citace ze solzh
     Navrhuji, aby prezident oslovil lidi. V této výzvě musí konkrétně všem vysvětlit vše, za to je prezidentem naší země. Téma zvyšování důchodového věku bylo nastoleno před více než měsícem, měl už mít spočítané všechny možné scénáře vývoje událostí a statistiky podle krajů, kolik lidí je pro zvýšení důchodového věku a kolik je proti , měl by již mít ekonomickou prognózu, bude vědět, zda je ekonomický efekt zvýšení věku odchodu do důchodu přínosný či nikoliv.

     Zkuste si upřímně odpovědět na otázku: proč to dělat teď? Když ještě neproběhla diskuse v Dumě a Radě federace. Když ještě není ani oficiální návrh zákona. Role prezidenta je v roli nejvyššího soudce, který shrnuje diskusi. A abych to shrnul, když diskuse ještě nezačala, "toto není naše metoda" mrkat
     1. +1
      13. července 2018 12:46
      Kubik123 (Andrey) Dnes, 10:09
      Zkuste si upřímně odpovědět na otázku: proč to dělat teď? Když dosud nebyla projednána v Dumě a Radě federace. Když ještě není ani oficiální návrh zákona. Role prezidenta je v roli nejvyššího soudce, který shrnuje diskusi. A abych to shrnul, když diskuse ještě nezačala, "toto není naše metoda"

      To vše již bylo učiněno, když byl tento zákon přijat.
      FEDERÁLNÍ ZÁKON ze dne 23.05.2016 N 143-ФЗ
      "O ZAVEDENÍ ZMĚN NĚKTERÝCH LEGISLATIVNÍCH AKTŮ RUSKÉ FEDERACE V ČÁSTI ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU PRO NĚKTERÉ KATEGORIE OBČANŮ"
      (přijatá Státní dumou Federálního shromáždění Ruské federace 11.05.2016)
      1. 0
       13. července 2018 12:49
       Citace: Freeper
       To vše již bylo učiněno, když byl tento zákon přijat.

       Proč zkreslovat? Tento zákon se vztahuje pouze na státní zaměstnance.
       1. +3
        13. července 2018 13:05
        Citace: Cube123
        Proč zkreslovat? Tento zákon se vztahuje pouze na státní zaměstnance.

        A co to je, "přijeďte k nám z Ameriky"? Nebo stejní občané Ruska, jako my všichni?
        Připomínám – státní zaměstnanci. nejde jen o „vysoké úředníky“ s „milionovými platy“. Jde v prvé řadě o miliony malých úřednic, z nichž většinu tvoří ženy (účetní, úřednice atd.), které pobírají velmi skromný „plat“.
        PS. Nejprve „cvičili na kočkách“.
        Nikdo nebyl pobouřen, zejména odboráři.
        Rozhodli jsme se „pod rouškou“ mistrovství světa rozšířit jeho působení na celou populaci.
        - A co? Před zákonem jsme si všichni rovni. wassat
        1. +2
         13. července 2018 13:20
         Státní zaměstnanci, to je jen jedna profese s poměrně standardizovanými pracovními podmínkami. A nyní se navrhuje řídit všechny pod stejným kartáčem. To je ten rozdíl. Soukromý vlastník podniku nebude násilně držet zaměstnance, který nezvládá své povinnosti. Nemůžeš ho nutit, on si najde způsob, jak ho vyhodit. Sám za sebe řeknu, že pro IT specialistu je už těžké najít práci po 35. Po padesátce už to nejde. Když máte oči poseté monitorem a myslíte pomaleji než mladý, a vaše znalosti velmi rychle zastarají. Po dobu 5-6 let se generace technologie mění a vaše znalosti jsou zcela na odpis.
         1. +2
          13. července 2018 13:36
          Citace: Cube123
          A nyní se navrhuje řídit všechny pod stejným kartáčem.

          požádat A tak o tom píšu.
          A mimochodem, napsal jsi
          Role prezidenta je v roli nejvyššího soudce, který shrnuje diskusi. A abych to shrnul, když diskuse ještě nezačala, "toto není naše metoda"

          Dluh Předseda – prohlásit nepřípustnost dokonce vzhled takový účet. Vzhledem k tomu, že ho mnozí (ne já) volili, zvažuje nezvyšování věku odchodu do důchodu, jeden z bodů jeho volebního programu.
          Nebo to nikdy neslíbil? Nebo slíbil, ale porušil slib? co
          1. +1
           13. července 2018 13:44
           Citace: Freeper

           Dluh Předseda – prohlásit nepřípustnost dokonce vzhled takový účet. Vzhledem k tomu, že ho mnozí (ne já) volili, zvažuje nezvyšování věku odchodu do důchodu, jeden z bodů jeho volebního programu.
           Nebo to nikdy neslíbil? Nebo slíbil, ale porušil slib? co

           Povinností prezidenta je vyslechnout všechny strany a učinit konečné rozhodnutí. Dokud posloucháš. Pokud ale podepíše nepopulární zákon, pak bude muset před koncem svého mandátu odpovědět na všechny nepříjemné otázky. Můj názor je, že zvyšování věku odchodu do důchodu je v každém smyslu škodlivý podnik. Ale to je jen můj názor.
   2. 0
    13. července 2018 23:30
    Citace: Cube123
    Ano, dost už tak blbé dřiny. Mlčí, protože situaci rozumí lépe než vy.

    HDP ekonomice nerozumí, na škole KGB ho to nenaučili, to je vidět ze všech jeho "dekretů" o zvýšení platů terapeutům, učitelům, lektorům atd., kteří kromě škod a uvolňování tzv. ekonomiku, lidem nic nedávat.
  2. +1
   13. července 2018 09:49
   Citace ze solzh
   Proč náš prezident mlčí?

   je to tak? Podle mě se k této otázce opakovaně vyjadřoval – je proti zvyšování důchodového věku.
   Citace ze solzh
   kteří si ještě pamatují jeho slova, že dokud bude prezidentem, nebude se zvyšovat věk odchodu do důchodu.

   A je to. Tak co víc od něj chtít?
   Citace ze solzh
   Pokud se ve svém případném apelu na lid vyjádří negativně, což je nepravděpodobné, ukončí premiéru a "Spojené Rusko"

   A jestli je na řadě. 7. června prezident svůj postoj potvrdil a 14. premiér navrhl pravý opak. Co pak? Kdo naráží na hrubost, kdo vytváří mocenskou krizi v Rusku?
   Citace ze solzh
   text jeho výzvy bude asi tento: víte, že „Jsem proti zvyšování důchodového věku

   I ty víš, že prezident je proti, tak o čem jsi psal výše? Kolikrát denně o tom musí Putin mluvit?
   1. +1
    15. července 2018 08:18
    Citace: Boris55
    Citace ze solzh
    Proč náš prezident mlčí?

    je to tak? Podle mě se k této otázce opakovaně vyjadřoval – je proti zvyšování důchodového věku.
    Citace ze solzh
    kteří si ještě pamatují jeho slova, že dokud bude prezidentem, nebude se zvyšovat věk odchodu do důchodu.

    A je to. Tak co víc od něj chtít?
    Citace ze solzh
    Pokud se ve svém případném apelu na lid vyjádří negativně, což je nepravděpodobné, ukončí premiéru a "Spojené Rusko"

    A jestli je na řadě. 7. června prezident svůj postoj potvrdil a 14. premiér navrhl pravý opak. Co pak? Kdo naráží na hrubost, kdo vytváří mocenskou krizi v Rusku?
    Citace ze solzh
    text jeho výzvy bude asi tento: víte, že „Jsem proti zvyšování důchodového věku

    I ty víš, že prezident je proti, tak o čem jsi psal výše? Kolikrát denně o tom musí Putin mluvit?

    Je tedy čas přejít od slov k činům, už 18 let je unavený ze svého mluvícího obchodu.Vážnost svých úmyslů nechť prokáže osobním příkladem.
 20. +2
  13. července 2018 09:41
  Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý.
  Dnes se téma zvyšování důchodového věku přesunulo do legislativní roviny. Mnozí chápou, že v moderních podmínkách bude toto rozhodnutí učiněno.

  Z článku 131 trestního zákoníku Ruské federace. Znásilnění
  p.2
  a) spáchán skupinou osob, skupinou osob po předchozí dohodě nebo organizovanou skupinou...
  Takové sdružení vzniká u návrhu zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu, navrženého v současné podobě. emoce? S takovými „akty“ si lidé obvykle zachovávají chladnou hlavu?
  V překladu z ezopského jazyka autor navrhuje nebojovat s „nevyhnutelným“ budoucím aktem v „moderních podmínkách“, ale naopak se v procesu aktivně podílet na „cíli konečného použití“. A pokusit se v procesu „procesu“ získat pro oběť maximální počet odpustků, aby to nebylo tak mučivě bolestivé a urážlivé?
  Rozumím autorovi správně?
  Je také lepší na chvíli odložit své ideologické a politické záliby, protože všechny předchozí dlouhodobé diskuse o důchodových otázkách někdy ztroskotaly na přílišné politizaci.

  Je to zvláštní, ale před změnou systému, ideologie a OZ nebyla důchodová otázka z nějakého důvodu tak akutní. Problém tedy možná není v důchodové otázce, ale v pro nás zvoleném „průběhu politických preferencí samostatné skupiny lidí“? Já osobně jsem, stejně jako většina v bývalém SSSR, v roce 1991 v referendu hlasoval pro zachování Unie. Tedy pro zachování a integritu státu se všemi jeho nedostatky a výsadami tohoto systému, ale názor lidí, včetně mého, byl z nějakého důvodu opomíjen. Ví autor náhodou proč?
  Nyní navrhují spoluzodpovědnost za výsledky těch rozhodnutí, která vedla k důchodové otázce, včetně těch, jejichž průběh byl doposud důsledně realizován, a přitom nezměnil samotný kurz a liberální ideologii hospodářské politiky?
 21. +5
  13. července 2018 10:15
  Ale co porušení ústavy, část 2, článek 55?
  1. +3
   13. července 2018 10:41
   Citace z Tochila
   Ale co porušení ústavy, část 2, článek 55?

   Je tam také jasně napsáno: "... poškozování práv a svobod člověka a občana."
   Příznivci důchodové reformy nás do této kategorie zřejmě nezahrnují.
 22. +7
  13. července 2018 10:36
  Citace: Taťána
  Autor nechápe, v jakém světě to žijeme. Na dvoře není socialismus, ale oligarchický kapitalismus s feudální tváří.

  Tatiana! Autor všemu dokonale rozumí, vše si uvědomuje. Úkol před autorem není snadný, pokusit se najít oporu ve zdůvodnění zvýšení důchodového věku u čtenářů VO.
  Platforma VO je opravdu populární, takže se snaží sondovat názor lidí.
  1. +3
   13. července 2018 10:41
   Každý vydělává současné kopejky, jak umí, někdo prodává své děti za 30 stříbrných.
  2. +2
   13. července 2018 22:28
   Citace z Qwertyarion
   Citace: Taťána
   Autor nechápe, v jakém světě to žijeme. Na dvoře není socialismus, ale oligarchický kapitalismus s feudální tváří.

   Tatiana! Autor všemu dokonale rozumí, vše si uvědomuje. Úkol před autorem není snadný, pokusit se najít oporu ve zdůvodnění zvýšení důchodového věku u čtenářů VO.
   Platforma VO je opravdu populární, takže se snaží sondovat názor lidí.

   Navíc stránka VO je z větší části vlastenecká, takže opravdu sondují. A výsledek s největší pravděpodobností není pro úřady příjemný.
  3. 0
   14. července 2018 09:22
   Můj názor - šukej mi jejich mýtický plat 1000 rublů, i tady lžou, protože nedají všem a ne tolik. Ano, každý alespoň 2-3. Když ve stejnou dobu můj manžel skončí v práci!
 23. +8
  13. července 2018 10:40
  Ale Michail Suchorukov nechce podpořit zákon o popravách všech nezaměstnaných nad 50 let? Tady by dopadla ekonomika, vyřešilo by se tolik problémů. Nemusíte si shánět práci, nemusíte platit důchody, nemusíte se živit, nemusíte se léčit. Pro Michaela přímo ráj na zemi.
  1. +2
   13. července 2018 22:31
   Citace: savage1976
   Ale Michail Suchorukov nechce podpořit zákon o popravách všech nezaměstnaných nad 50 let? Tady by dopadla ekonomika, vyřešilo by se tolik problémů. Nemusíte si shánět práci, nemusíte platit důchody, nemusíte se živit, nemusíte se léčit. Pro Michaela přímo ráj na zemi.

   No, sakra, mám 50 a pořád mám co dělat. Dokončím to do 65, pak natočím, aby to nepodkopalo rozpočet.
 24. +6
  13. července 2018 10:54
  O důchodové reformě lze stručně říci: je nutná, protože. Výdaje penzijního fondu na výplatu důchodů ročně dosahují více než 8 bilionů rublů a inkasují zhruba polovinu. Druhá polovina je hrazena z rozpočtu. Více než pro MO. A je jasné, že pokud vše zůstane jako doposud, podíl placený z rozpočtu bude jen růst. A rychle dosáhne zdvojnásobení rozpočtu Moskevské oblasti. To není běžná situace. Proto se to musí vyřešit. Ale to, co vláda navrhuje, je nehorázná lež: důchody neporostou rychleji než inflace, protože. zvýšit DPH, což automaticky povede ke zrychlení inflace. A také vzrostly náklady na benzín. Vládou navrhované navýšení důchodů o tisícovku, tedy asi 7 % průměrného důchodu, tedy okamžitě spolkne inflace a nedojde k žádnému zvýšení skutečného obsahu důchodců, ale přesně naopak. Proto je potřeba takovou vládu nahnat v našich hlavách.
 25. 0
  13. července 2018 11:19
  Je mi 51 let a jsem PRO zvýšení důchodového věku! A ano, nejsem úředník
  1. Komentář byl odstraněn.
   1. Komentář byl odstraněn.
    1. Komentář byl odstraněn.
     1. Komentář byl odstraněn.
   2. Komentář byl odstraněn.
    1. Komentář byl odstraněn.
     1. +2
      13. července 2018 13:22
      Špatná terminologie. Práce je, když skutečně pracujete. Když kancelářská krysa, tak tohle už není práce, ale služba.
     2. Komentář byl odstraněn.
      1. Komentář byl odstraněn.
  2. 0
   14. července 2018 09:23
   Vlajka v rukou, buben na krku, ale neví se, jaké písničky budete zpívat za 10 let.
 26. +2
  13. července 2018 11:31
  Jen krok za krokem okrádají lidi.
  A je mi jedno, že se porušuje ústava...
  1. 0
   13. července 2018 12:01
   A kde v Ústavě o důchodovém věku?
   1. +2
    13. července 2018 12:04
    Na internetu je spousta analýz.
    platí zákaz zlepšování životních podmínek.
    1. Komentář byl odstraněn.
   2. Komentář byl odstraněn.
    1. Komentář byl odstraněn.
 27. +2
  13. července 2018 11:37
  9. května můžete přestat slavit. Nacisté přesto zvítězili a nějakým zázrakem se usadili v Kremlu a započali genocidu Rusů a Rusů. Zvyšování věku odchodu do důchodu je pouze prvním krokem. Obnovit oslavu 9. května je možné až po změně moci.
  1. +2
   13. července 2018 17:05
   se dvěma rukama pro dobrý
 28. +4
  13. července 2018 11:58
  Objevil se další šampion ve zvyšování věku odchodu do důchodu. Pan Podymov dokonce napsal celou sérii článků zdůvodňujících zvýšení důchodového věku.
  Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý.
  Proč bys, autore? Že v zemi nejsou peníze? Co myslíte, kolik peněz by rozpočet dostal, kdyby se vývozní clo na LNG, kterého vyvážíme v desítkách milionů tun, nevynulovalo?
  Mnozí chápou, že v moderních podmínkách bude toto rozhodnutí učiněno.
  Většina moderních národů, zejména těch evropských, jsou barbaři především ve vztahu k jiným národům, ale z nějakého důvodu jsou Rusové ve vztahu sami k sobě. Proto bude přijat.
  Hlavním úkolem je tedy podle nás nyní návrh zákona doplnit racionálními návrhy......
  To je váš úkol, za to dostáváte peníze. A naším úkolem je zajistit, aby tento zákon nebyl NIKDY přijat.
  Důvodů je mnoho, ale jedním z hlavních je podle nás to, že snahy úřadů a obyvatel měly někdy různé vektory....
  Samozřejmě jsou různé a chtělo by se srovnávat paní Matvienko s mojí matkou. Že náš „vůdce senátorů“, zřejmě těžší než sklenice na víno, v životě nic nevychoval, že moje matka, která celé dny kouká na televizní pořady. Místy je prohoďte, země si rotaci personálu ani nevšimne.....
  ....ale to je spíš o jejich důchodovém údělu.
  Proč jsi překvapený? Kolik z nich bude žít až do důchodu? Tomu právě dobře rozumí, nicméně jak se máte pane autore.
  Soudě podle průzkumů veřejného mínění je proti zvyšování důchodového věku 80 až 92 procent dotázaných.
  No, 8 % je zřejmě jako vy a paní Matvienko. V tomto případě bych uspořádal referendum, a to jmenovité. A po ní by všichni, kteří hlasovali „pro“, zvýšili věk odchodu do důchodu, ale zbytek ne. Co myslíte, autore?
  A mezi prvními kroky je nutné vyjasnit si pojmy „důchodový věk“ a „pracovní věk“ se stanovením nových věkových a pohlavních hranic.
  Vzácný nesmysl, nechci to ani komentovat.
  ...... je nutné dispenzární vyšetření.
  A „předdůchodový“ řidič na to doplatí. Dobrý obchod, že?
  Důchodový systém by měl být založen na principech maximální transparentnosti, být demokratický
  Autore, co to je?
  .... upravit důchodovou legislativu a obnovit důchodce orgánů činných v trestním řízení v seznamu federálních příjemců důchodů.
  Ano, to není to, co je třeba udělat, je nutné všechny tyto důchodce převést na FPF. Neměli by dostávat penze od svých ministerstev. Kolik zneužití by mohlo být odstraněno najednou.
  .... služební veteráni
  Autore, co to je? Žena, která pracovala ve zdravotnické jednotce nějaké vojenské jednotky, veteránka?
  Měl by být vypracován státní program, který by reguloval postupný odchod pracovníků v předdůchodovém věku z profese
  Další tvoje blbost. Zaměstnavatel se s tímto problémem vypořádá bez vás.
  A každý z nás pocítí své zapojení do tohoto rozsáhlého národního projektu reformy naší důchodové budoucnosti.
  Sám jste na tuto otázku odpověděl, 92 % je prý proti, proč o tom diskutovat?
  No, podle autora trochu „pocítím“ své zapojení do tohoto rozsáhlého národního projektu .... smavý
  Dle mého názoru by penzijní reforma neměla jít směrem ke zvyšování věku odchodu do důchodu, ale směrem k naplnění penzijního fondu hotovostí. Ostatně celou dobu nám říkají, že nejsou peníze.
  A první věc, kterou je třeba udělat, je oddělit penzijní peníze od všech ostatních a převést tam VŠECHNY důchodce, v souladu s tím odstranit příslušné položky z rozpočtů všech donucovacích orgánů.
  - Je nutné zrušit většinu dávek k důchodu, jako jsou ty severní.
  -Uvalit dodatečnou daň na VŠECHNY vývozy komodit.
  -Zavést progresivní srážky ze mzdy do Penzijního fondu, mladí lidé platí 4% a 5% již 8 let před odchodem do důchodu.
  -Zavést státní monopol na prodej alespoň alkoholu.
  -Využít zahraničních zkušeností v této oblasti a nezkreslovat je, jak to dělal pan Podymov.
  - A hlavně, pánové, reformátoři, začněte konečně bojovat proti korupci činy, a ne slovy.
  1. 0
   13. července 2018 12:16
   Moje mámě je 76 a pracuje. a ona nepracuje pro peníze, nemá dostatek komunikace ... / A moje babička se dožila 98 let a také zaznamenala na zahradách všechny své dcery a vnučky
   1. +4
    13. července 2018 12:28
    Citace z Reyka
    Moje mámě je 76 a pracuje. a ona nepracuje pro peníze, nemá dostatek komunikace ... / A moje babička se dožila 98 let a také zaznamenala na zahradách všechny své dcery a vnučky

    Takže zveřejníš fotku své 98leté babičky se sukní se sekáčkem, jak šmejdí brambory své vnučky.
    1. 0
     13. července 2018 13:57
     No, neměl jsem čas se obviňovat. Nemyslel jsem si, že by to bylo něco neobvyklého. Ale s maminkou tě ​​určitě potěším, má pouhých 30 akrů království a vypadá na 50+
     1. +1
      13. července 2018 18:13
      Citace z Reyka
      No, neměl jsem čas se obviňovat.
      co jsi tak? Není co fotit ... babička, a pak vybrat nejlepší fotku, no, tu, kde je se sekáčkem na 30 akrech, a ve zlaceném rámu na zdi a dole nápis "Nepotřebujeme důchody..." smavý
      1. 0
       14. července 2018 09:29
       Hrůza, co přinesla babička! Vypadá to, že není nikdo jiný, kdo by nasypal 30 akrů. Rodina nepomáhá. Je zřejmé, že 1 vazba se ani nepokusila zpracovat. Zkuste to zlato! Tam spadneš! Valentino, pošle cizí fotku, na pravdu nepočkáš.
       1. +1
        15. července 2018 09:12
        Citace: žena v domácnosti
        ..... pošle cizí fotku, na pravdu se nedočkáš.
        Ne, on je ve službě, a oni jsou jejich ..... čest nedovolí oklamat chudáka .... žena .... smavý
   2. +1
    13. července 2018 15:37
    Opravdu deEdil, . "Důstojníkova dcera"
  2. 0
   13. července 2018 22:39
   Citát z Cop
   Objevil se další šampion ve zvyšování věku odchodu do důchodu. Pan Podymov dokonce napsal celou sérii článků zdůvodňujících zvýšení důchodového věku.
   Většina z nás chápe, že problém revize věkových hranic důchodového věku je zastaralý.
   Proč bys, autore? Že v zemi nejsou peníze? Co myslíte, kolik peněz by rozpočet dostal, kdyby se vývozní clo na LNG, kterého vyvážíme v desítkách milionů tun, nevynulovalo?
   Mnozí chápou, že v moderních podmínkách bude toto rozhodnutí učiněno.
   Většina moderních národů, zejména těch evropských, jsou barbaři především ve vztahu k jiným národům, ale z nějakého důvodu jsou Rusové ve vztahu sami k sobě. Proto bude přijat.
   Hlavním úkolem je tedy podle nás nyní návrh zákona doplnit racionálními návrhy......
   To je váš úkol, za to dostáváte peníze. A naším úkolem je zajistit, aby tento zákon nebyl NIKDY přijat.
   Důvodů je mnoho, ale jedním z hlavních je podle nás to, že snahy úřadů a obyvatel měly někdy různé vektory....
   Samozřejmě jsou různé a chtělo by se srovnávat paní Matvienko s mojí matkou. Že náš „vůdce senátorů“, zřejmě těžší než sklenice na víno, v životě nic nevychoval, že moje matka, která celé dny kouká na televizní pořady. Místy je prohoďte, země si rotaci personálu ani nevšimne.....
   ....ale to je spíš o jejich důchodovém údělu.
   Proč jsi překvapený? Kolik z nich bude žít až do důchodu? Tomu právě dobře rozumí, nicméně jak se máte pane autore.
   Soudě podle průzkumů veřejného mínění je proti zvyšování důchodového věku 80 až 92 procent dotázaných.
   No, 8 % je zřejmě jako vy a paní Matvienko. V tomto případě bych uspořádal referendum, a to jmenovité. A po ní by všichni, kteří hlasovali „pro“, zvýšili věk odchodu do důchodu, ale zbytek ne. Co myslíte, autore?
   A mezi prvními kroky je nutné vyjasnit si pojmy „důchodový věk“ a „pracovní věk“ se stanovením nových věkových a pohlavních hranic.
   Vzácný nesmysl, nechci to ani komentovat.
   ...... je nutné dispenzární vyšetření.
   A „předdůchodový“ řidič na to doplatí. Dobrý obchod, že?
   Důchodový systém by měl být založen na principech maximální transparentnosti, být demokratický
   Autore, co to je?
   .... upravit důchodovou legislativu a obnovit důchodce orgánů činných v trestním řízení v seznamu federálních příjemců důchodů.
   Ano, to není to, co je třeba udělat, je nutné všechny tyto důchodce převést na FPF. Neměli by dostávat penze od svých ministerstev. Kolik zneužití by mohlo být odstraněno najednou.
   .... služební veteráni
   Autore, co to je? Žena, která pracovala ve zdravotnické jednotce nějaké vojenské jednotky, veteránka?
   Měl by být vypracován státní program, který by reguloval postupný odchod pracovníků v předdůchodovém věku z profese
   Další tvoje blbost. Zaměstnavatel se s tímto problémem vypořádá bez vás.
   A každý z nás pocítí své zapojení do tohoto rozsáhlého národního projektu reformy naší důchodové budoucnosti.
   Sám jste na tuto otázku odpověděl, 92 % je prý proti, proč o tom diskutovat?
   No, podle autora trochu „pocítím“ své zapojení do tohoto rozsáhlého národního projektu .... smavý
   Dle mého názoru by penzijní reforma neměla jít směrem ke zvyšování věku odchodu do důchodu, ale směrem k naplnění penzijního fondu hotovostí. Ostatně celou dobu nám říkají, že nejsou peníze.
   A první věc, kterou je třeba udělat, je oddělit penzijní peníze od všech ostatních a převést tam VŠECHNY důchodce, v souladu s tím odstranit příslušné položky z rozpočtů všech donucovacích orgánů.
   - Je nutné zrušit většinu dávek k důchodu, jako jsou ty severní.
   -Uvalit dodatečnou daň na VŠECHNY vývozy komodit.
   -Zavést progresivní srážky ze mzdy do Penzijního fondu, mladí lidé platí 4% a 5% již 8 let před odchodem do důchodu.
   -Zavést státní monopol na prodej alespoň alkoholu.
   -Využít zahraničních zkušeností v této oblasti a nezkreslovat je, jak to dělal pan Podymov.
   - A hlavně, pánové, reformátoři, začněte konečně bojovat proti korupci činy, a ne slovy.

   Tady je monopol na alkohol, to je velmi rozumný nápad a přidal bych nelicencovaný obchod s alkoholem, ale podmínečně ze státních skladů, tohle by určitě stačilo, ale pak necháme N počet zaměstnanců bez stabilního „odejde“ příjem.
   1. +1
    14. července 2018 08:25
    Citace z lisik

    Tady je monopol na alkohol, to je velmi rozumný nápad .....
    A zbytek neznamená tolik? Jinými slovy, nechcete platit 8% FIU ...., rozumím.
  3. 0
   15. července 2018 09:11
   V první řadě je třeba zlikvidovat penzijní fond a je velmi žádoucí, aby obžalovaní v této pilčířské společnosti byli uvězněni podle svých „zásluhy“.
   PS to, že peníze bezpečnostních složek nešly svého času do "fondu" je velké požehnání, protože mnoho státních miliard bylo chráněno před nakládáním tímto fondem, spousta penzijních paláců a kapesných, služebníci důchodců proletěl kolem pily.Penzijní fond by se měl zabývat pouze dobrovolnými platbami v hotovosti. Všechny peníze ze státní kasy by měly jít přímo důchodcům. Pouze vrcholový management PFR v roce 2017 spolykal 500 milionů rublů, s negativní účinností je mnohem levnější krmit je na palandě.
   1. +1
    15. července 2018 10:03
    Citace: nov_tech.vrn
    V první řadě je třeba zlikvidovat penzijní fond a je velmi žádoucí, aby obžalovaní v této pilčířské společnosti byli uvězněni podle svých „zásluhy“.
    Proč jen důchod? Možná zároveň prezidentská administrativa... Nebo tam peníze neškrtí? Všechny penzijní peníze musí být akumulovány v penzijním fondu a všichni důchodci tam musí být převedeni. To samo o sobě umožní dát věci do pořádku s penězi na důchod. Všechny největší manipulace s penzijními penězi probíhaly především v orgánech činných v trestním řízení. A pan Serdjukov to ve svých odhaleních dobře ukázal. Je škoda, že takový Serdyukov na ministerstvu vnitra nebyl.
    Všechny peníze ze státní kasy by měly jít přímo důchodcům.
    Jdou tedy přímo k důchodcům. Penzijní fond v tomto případě jednoduše zařídí platby.
    Pouze vrcholový management PFR v roce 2017 spolykal 500 milionů rublů ....
    Tak se na to zeptejte našeho prezidenta alespoň zde. Vybírá také kandidáty na vládní úředníky.
    1. 0
     15. července 2018 11:35
     A. - penzijní fond na toto "objednávání" má své procento, hromadí se velmi vážné peníze, mimochodem k důchodcům se nedostanou
     b. - Serdjukov ve vojenských důchodech byl známý tím, že armáda je nedostatečně placena, a to i podle stávající legislativy (s výjimkou soudců a státních zástupců)
     v. - přečtěte si ústavu, kdo koho jmenuje a jaká práva má prezident podle Jelcinovy ​​ústavy
     - Nyní mluvíme o důchodovém systému a další žvásty si necháme pro budoucnost
     1. +1
      16. července 2018 09:11
      Citace: nov_tech.vrn
      A. - penzijní fond na toto "objednávání" má své procento, hromadí se velmi vážné peníze, mimochodem k důchodcům se nedostanou
      Když jsou peníze na jednom místě, je snadné je ovládat a je se koho zeptat. Nevěděl?
      b. - Serdjukov ve vojenských důchodech byl známý tím, že armáda je nedostatečně placena, a to i podle stávající legislativy (s výjimkou soudců a státních zástupců)
      Serdbkov za to nebyl nasazen na Moskevskou oblast.
      v. - přečtěte si ústavu, kdo koho jmenuje a jaká práva má prezident podle Jelcinovy ​​ústavy

      Přečtěte si TE, ale raději si znovu přečtěte ..... své tréninkové příručky. Vždyť pro vás napsali: "Je žádoucí vytvořit jasný logický řetězec, včetně použití statistik ......". A pak, proč se vám nelíbí Jelcinova ústava? Obsahuje například 31. článek. Nebo máte radši 6. článek ze sovětského, no, ten z roku 1977?
      - Nyní mluvíme o důchodovém systému a další žvásty si necháme pro budoucnost
      Takže to není ten případ, kdy "Lepší pozdě než nikdy", ale ten, kdy "Lepší to přehánět......."
      1. 0
       16. července 2018 09:42
       Valentino, pokud tomu rozumím, máte vztah k vojenské službě, slyšel jsem to, takže toto téma prostě uzavřeme, ekonomická gramotnost je na nejlepší úrovni, jak viděli, jen vše bylo transparentní, místo konkrétní diskuse, láká vás to zobecnění, bohužel vám to moc nejde, takže ... šablony, spíše to vypadá jako tréninkový manuál, myslím, že se nemáme o čem bavit.
       1. +1
        16. července 2018 11:51
        Citace: nov_tech.vrn
        Valentino, pokud tomu dobře rozumím, máte vztah k vojenské službě.....
        Můj otec byl v armádě.
        Citace: nov_tech.vrn
        slyšel tak...
        Slyšel jsem, že táta občas u „sklenice čaje“ vyprávěl, jak to funguje zevnitř ministerstva obrany RF.
        Citace: nov_tech.vrn
        ....jen zavřít....
        Ano, proboha, pořád nemáte co říct. Odkud právě nabíráte?
        Citace: nov_tech.vrn
        ....ekonomická gramotnost v celé své kráse....
        Samozřejmě jsem gramotnější než vy, a to nejen v ekonomice. Nejsem omezován rámcem tréninkového manuálu a nedržel jsem v rukou pouze „Ksenia“ ....
        Citace: nov_tech.vrn
        .... jak ať viděli, jen všechno bylo průhledné
        Až bude vše transparentní, pak se nebudu divit, že pan Navalnyj natočí svůj další film třeba pod názvem „Země bláznů v penzijním fondu“. A ocenili bychom reakci našeho prezidenta.
        .
        Citace: nov_tech.vrn
        ...takže...šablony....
        To jsou všechny vaše argumenty. O čem s vámi dále mluvit? Přečtěte si příručky a zlepšujte svou profesionalitu.
        1. 0
         16. července 2018 17:35
         Já sama jsem dcerou ruského důstojníka...
         1. +1
          16. července 2018 22:57
          Citace: nov_tech.vrn
          Já sama jsem dcerou ruského důstojníka...

          Ano, jsem, a vy jste syn pana Schmidta?
  4. 0
   16. července 2018 12:12
   Citát z Cop
   - Je nutné zrušit většinu dávek k důchodu, jako jsou ty severní.

   Jedna otázka - byl jsi na severu - Kolyma, Jakutsko atd.?
   A pracovat alespoň v padesátistupňových mrazech.
   1. +1
    16. července 2018 12:51
    Citace z fireclown
    Jedna otázka - byl jsi na severu - Kolyma, Jakutsko atd.?
    Nebyl jsem, ale byl jsem v Petrozavodsku, kde také dostávají „severní“.
    Citace z fireclown
    A pracovat alespoň v padesátistupňových mrazech.
    Takže za to musíte zaplatit velký plat, 10krát více než v Moskvě, a nepoužívat k tomu „separatisty“ a „Banderu“, aniž byste mezi nimi dělali jakýkoli rozdíl.
    1. 0
     16. července 2018 15:16
     Citát z Cop
     Citace z fireclown
     Jedna otázka - byl jsi na severu - Kolyma, Jakutsko atd.?
     Nebyl jsem, ale byl jsem v Petrozavodsku, kde také dostávají „severní“.
     Citace z fireclown
     A pracovat alespoň v padesátistupňových mrazech.
     Takže za to musíte zaplatit velký plat, 10krát více než v Moskvě, a nepoužívat k tomu „separatisty“ a „Banderu“, aniž byste mezi nimi dělali jakýkoli rozdíl.

     V Karélii jsem nebyl, takže nemůžu říct, jaké tam jsou podmínky.
     Pak revize - kde jsou "severní" a kde ne ...
     Můj otec pracoval v Kolymě a v posledních letech - metro (neřeknu zkušenost). A s odchodem do důchodu - právě rozpadem Unie - se dostal do centrální části. A co slyšel v důchodu? "Nemáme sever"...
     1. +1
      16. července 2018 23:11
      Citace z fireclown
      V Karélii jsem nebyl, takže nemůžu říct, jaké tam jsou podmínky.

      Normální podmínky tam skoro stejné jako v Petrohradu.
      Citace z fireclown
      Pak revize - kde jsou "severní" a kde ne ...
      za co? Udělejte totéž jako ve stejném Finsku. Všechno už bylo na světě uděláno, vezměte to a použijte to.
      Citace z fireclown
      A co slyšel v důchodu? "Nemáme sever"...
      Nevím, proč to vašemu otci řekli. Můj přítel žije v Murmansku, narozen 67, již v důchodu. Další v Petrozavodsku, narozený 69, měl jít příští rok do důchodu a teď....
 29. +7
  13. července 2018 13:00
  Vážený pane autore, mohu se Vás zeptat na cíle současné důchodové reformy? V článku jste je neprozradil. Zvýšení úrovně blahobytu jednotek od lidí o tisíc měsíčně? S naší inflací a cenami v tom nevidím smysl. Možná se zbavit "balastu" a kapesní miliardy dolarů? Pak to dává smysl. Postupně zvyšovat věk? Již nyní se důchodu nedožije více než 30 % mužů. Proč něco shánět, když je penzijní fond ztrátový. Za udržování nespočetného personálu PF a výstavbu mnoha Taj Mahalů pro ně? Rozpočet bez peněz? Na podporu existují „bratrstva pod sankcemi“. I na drancování miliard. Na výplatě poslanců a úředníků s jejich nepochopitelně pohádkovými platy tam je. Pro neefektivní projekty existují Čubajové. Dá se něco napravit před zvýšením důchodového věku na konzervatoři? wassat smavý
 30. +4
  13. července 2018 13:06
  Jak mazaně to naše média a za nimi mnozí „soudruzi“ nazývají důchodovou reformou. Nazývejme věci pravými jmény. Žádná reforma není, je - zvýšení věku odchodu do důchodu!!! Záměna pojmů zkresluje podstatu.
  1. 0
   13. července 2018 14:00
   Milá Irino, podle Ozhegovova vysvětlujícího slovníku REFORM-change. takže koncepty se nezměnily! tedy změna věku odchodu do důchodu
   1. +3
    13. července 2018 15:39
    — Věříte v reformy? — Můj dědeček měl v Oděse nevěstinec. A když se mu nedařilo, převlékl ji a nepřerovnával postele
 31. +12
  13. července 2018 15:06
  Nebudu politizovat a paušalizovat. Napíšu stručně o sobě - ​​51 let, 28 let prokazatelných pracovních zkušeností na Dálném severu. Kdybych měl 5 let přímé práce na lodích, mohl jsem jít do důchodu před rokem. Tento pětiletý plán neexistuje, protože lékaři před několika lety zakázali plavbu na moře (lékařská prohlídka je nutností). Pracuji na pobřeží na severu na jeden a půl zaměstnání. Severní důchod mi měl přijít na 55, tzn. po dalších 4 letech. S důchodem jsem mohl pracovat jen v jednom zaměstnání. Teď to vypadá, že odejdu v 60, pokud budu žít, čímž si nejsem moc jistá - otec zemřel ve 42 (srdce), matka v 48 (onkologie). Samozřejmě jsem kategoricky proti zvyšování důchodového věku! Manželka se připravovala na důchod, aby pobírala fondy mateřského kapitálu. Nyní se zdá, že se k nim bude muset uchýlit za 8 let. 100% - nebude jí vyplacen celý kapitál mat, nebude žít tak dlouho. kam půjde? Oba se cítíme zrazeni.
 32. +3
  13. července 2018 16:21
  Mat ...., hlučný kámo ...., špinavý mate ....., nejsofistikovanější špinavý mate .... No, o tom jsme diskutovali.
 33. +7
  13. července 2018 16:57
  Nečetl jsem přes druhý odstavec. Úplný nesmysl, jaká diskuse a návrh. Lidu se opět nabízí, aby byl oloupaný jako lepkavý, zatímco dříve než 1990 (Pavlovova reforma), 1992 (Gaidar a K), 1998 (Kirienko S.V.) 2008 (ručitel poprvé), 2014 (ručitel podruhé ) bylo prezentováno jako hotová věc (ceny energií, Sorosi, ať to není v pořádku, machinace vnějších nepřátel), nyní „nepřítel vnitřního“, život se stal lepším, život se stal zábavnějším! Nebo spíše déle a nemáme peníze na vaše přežití, které jste platili ve formě daní po celý svůj pracovní život. Postavili jsme most (nutná věc), kosmodrom (asi ano), válku v Sýrii (totéž je asi nutné), ale přitom nezapomínáme na své blízké. A jsme zvyklí žít, aniž bychom si něco odepírali. Žádný z Maybachů nepřestoupil k Toyotě. Pravidelně zvyšujeme své platy a tato krize nás nezajímá, nezajímá nás, že země má 20 milionů pod hranicí chudoby. Za to máme nové fotbalové stadiony ve stejném Saransku s 315 tisíci obyvateli, Kaliningrad 460 tisíc (z toho 200 tisíc migrantů z Kazachstánu). Teď budou pana Yarushuk a Tultaev bolet hlava, jaké "shishi" je podpořit? Tohle je Mekka ruského fotbalu. Ale cesta ven se našla. Je třeba okrást ty nejvíce znevýhodněné z těch, kteří nejsou schopni se za sebe postavit. A musí se to dělat tak krásně, že by chtěli pět až osm let pracovat zadarmo. Co je to tedy za reformu, že by lidé nedostali zaplaceno za čtyřicet let práce ve prospěch vlasti?
 34. +3
  13. července 2018 17:56
  Jsem proti takové reformě. Ať to udělají jako ve Finsku nebo Singapuru, o dědění vkladů pro příbuzné nebudou žádné otázky. Proč nezavést progresivní daň? Proč nezrušit daňové úlevy pro státní monopoly (ropa, plyn), nezavést ochranná cla na benzín? Co se bude dělat s důchodci a mládeží? Na trh se dostane 15 milionů lidí. Vzniknou 3 miliony pracovních míst. Co udělá těchto 12 milionů? Nebojí se odchodu mladých lidí do zahraničí za prací a následně trvalým pobytem? Proč se nezvyšují platy? Proč je taková diskriminace v zákoníku práce ohledně 2 zaměstnání? Proč nelze oficiálně pracovat a pobírat plnou mzdu za odpracované hodiny? Proč stát nebojuje s šedou a černou prací? Zde potřebujeme komplexní přístup a nejen zvyšování věku odchodu do důchodu! A proč ušetří 1,5 milionu rublů těm, kteří neodejdou do důchodu dříve, a dají důchodcům 120 tisíc rublů na 10 let, kam půjde 1,4 milionu rublů?, částka bude vyšší, protože přírůstky budou pocházet z platu.
 35. +5
  13. července 2018 18:44
  Jaký je soubor přání?
  Stát dává našim monopolům daňové úlevy za stovky miliard rublů a hledá peníze na důchodovou reformu.Takový logický výsledek podnikání - vláda začala sloužit zájmům monopolů!
  Záhadný je i proces výběru daní.Proč při práci v Rusku migranti platí patent a pracují, berou práci, ale z jejich činnosti nejsou žádné daně.Ve skutečnosti, když sem přijdou, měli by dostat všechno, SNILY, Daňové číslo, pojištění a dokonce i důchody Ruské daně, ale žádné daně!
  Rozuměl bych i vládě, kdyby při zahájení důchodové reformy a zvýšení počtu zaměstnanců vláda snížila počet gastarbeiterů.Lidé v předdůchodovém věku vždy prohrají s mladým Uzbekem.
 36. +4
  13. července 2018 20:21
  Článek propagující nepopulární opatření.
 37. +8
  13. července 2018 20:32
  Reforma je hloupá. Způsobí to další problémy. než plusy za stejný stav-va. Samotné HDP svého času uvádělo příklad monetizace dávek, kdy se zvedla taková sopka. že to muselo být vydáno mnohem více penězi. Nemluvím o funkčním stavu těla v tom věku. I když člověk žije déle, stejně z toho nemládne. Ani pro takovou hordu starých lidí nenajdete práci. Kam je v 63 letech vezmou - do dolu, do továrny nebo kam? To znamená, že bude nutné vytvořit falešná pracovní místa, což také stojí peníze. Obecně se vláda snaží všude vytáhnout metodu, která kdysi fungovala při reformě armády, jako sova na zeměkouli. Rozdíly v situaci přitom nevidí. požádat
 38. +5
  13. července 2018 20:45
  První teze – důchodová reforma je po termínu – není ničím zdůvodněna!
  Argumenty o délce života v Rusku jsou lživé!!!! Podívejte se, kolik let žije najatý dělník!, O nedostatku pracovních sil v Ruské federaci je lež !!! V Ruské federaci je nezaměstnanost 4,5% A, to že soukromý obchodník bude držet staré lidi v práci je nesmysl, utopie... Medicína - na pití Borjomi je pozdě, když selhaly ledviny, častá nemocenská a vy jako první vyletíte z brány.
  Návrh: Stát je POVINEN splnit svou povinnost poskytovat důchody občanům. Ale abych byl upřímný k těm, kdo se narodili v roce 2000, lidi, vaše stáří je ve vašich rukou - chcete bankovní účet, chcete FNM a je to! A povinnost vůči lidem 60, 70 let narození, je stát POVINEN splnit v plném rozsahu. hi
 39. +6
  13. července 2018 20:46
  Manilovismus vzkvétal v plném květu. Proč autor mlčí o progresivní dani, když je tak těžké nechat platit všechny a nejen žebráky.
 40. +7
  13. července 2018 22:37
  „...Měl by být vypracován státní program, který by reguloval postupný odchod pracovníků v předdůchodovém věku z profese s postupným snižováním jejich pracovní zátěže ....“
  Promiň, ale tohle je úplný nesmysl. Postupně pracujte méně a vydělávejte o něco méně. Řiďte popsané (jak se na webu píše) s hadry personalisty, který to vymyslel. A zároveň ho přimět, aby se držel toho velmi rozfázovaného plánu.
 41. +6
  14. července 2018 01:59
  Důchodová reforma je větší úkol než zvyšování horní hranice důchodového věku

  Máme-li provést důchodovou reformu, a ne jen zvýšit věk odchodu do důchodu, pak je zde pár kroků k její realizaci.

  Toto je Arťom Vjačeslavovič Prokofjev, člen Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, poslanec Státní rady Tatarstánu.

  PS. Za sebe bych dodal následující bod – zavést státní monopol na alkohol. Soukromá vinařství nakupují alkohol pouze od státu.
 42. +4
  14. července 2018 07:16
  Nejprve musíte zrušit penzijní fond,
  prodat svůj majetek v dražbě,
  zakázat svým vedoucím (počínaje vedoucími oddělení) pracovat jako úředníci (a obecně ve veřejném sektoru) - vlčí lístek na celý život,
  a stanovil jim důchodový věk 70 let.
  Poté bude možné 50 let v klidu diskutovat o důchodové reformě - peněz bude v rozpočtu dost a ještě víc
  1. +9
   14. července 2018 07:20
   Nyní, když vyrážíme na shromáždění proti zvyšování věku odchodu do důchodu, budou ti lidé, kteří mají důchod 65, biti obušky těmi, kteří mají důchod 45. Samozřejmě budou mlátit ještě tvrději, chráníce svých 45.

   --
 43. +1
  14. července 2018 07:24
  A proč je důchodový věk definován pouze pro muže a ženy?
  A zbytek pohlaví (progresivní lidstvo jich má více než tucet) by měl pracovat k smrti bez důchodu?
  1. +1
   14. července 2018 09:40
   ANO! A zadarmo. V těžké a nebezpečné práci. A jejich počet rychle klesne na 0.
  2. 0
   14. července 2018 19:45
   Protože oni, tito, ti... nejsou v historických kronikách pozorováni....
   Takže oni, ti, tito... mohou být ignorováni.
   Prostě..., absolutně.
  3. 0
   14. července 2018 21:04
   Všech 12 (tucet) a zdarma.
   Vzdejte díky ruce, která dává chléb.
 44. +7
  14. července 2018 14:23
  Autoři penzijní reformy jako by nechápali, že je lze postavit ke zdi jako v roce 1917. K čemu lidé potřebují takovou vládu, když neví, jak řídit zemi. Sedět v křesle ministra nebo náměstka, to se dá snadno zdůvodnit.Ať stojí u stroje do 65. Navíc bude obrovská nezaměstnanost. Staří lidé budou stát u stroje a nikdo nebude nabírat mladé .vědomosti?Pracující důchodci táhnou zemi do propasti.Tato reforma se dělá proto,aby úředníci s příjmem u koryta nebyli vyháněni.Bojí se o židli a nechtějí ji nikomu dát.Podívejte se na mnohé poslanci, jak jsou staří? Mnozí mají pravděpodobně stařecké šílenství.Neexistuje žádný jiný způsob, jak to vysvětlit.
  Lidem, kteří mají velké příjmy, nelze vydávat zákony, jedno přísloví říká: Sytý nerozumí hladovému.
  1. Komentář byl odstraněn.
 45. +2
  14. července 2018 16:53
  Vážení, prosím, neblbněte.
 46. +2
  14. července 2018 17:19
  Uvědomujete si, že zvýšení důchodového věku a zvýšení DPH, které táhne tým Vladimira Vladimiroviče Putina, je požadavkem Mezinárodního měnového fondu?
  doporučení, která ruská vláda zavádí téměř doslovně http://www.imf.org/.../Publ.../CR/2017/Russian/cr
  17197r.ashx
  1. +1
   14. července 2018 20:09
   Na (v) Ukrajině (tak rozkošné v našich horních kruzích), přesně tak.
   Plníme příkaz washingtonského regionálního výboru.
 47. +6
  14. července 2018 18:43
  Starý a nepříliš vtipný vtip, ale k tématu:
  - Soudruhu Čapajeve, dejte mi 5 rublů na pokusy!
  Chapaev vytáhne a dá peníze. Po 3 dnech projde poblíž stodoly a vejde do stodoly, vidí, že Peťka leží opilá jako zloděj, a vedle něj leží sešit. Bere a čte:
  Zkušenost 1: vezmeme švába, utrhneme mu 2. nohy, zapískáme, šváb utíká!
  Zkušenost 2: sundáme další 2 nohy ze švába, pískneme šváb utíká!
  Zkušenost 3: vezmeme poslední nohy švába, pískneme šváb stojí!
  Závěr: šváb bez nohou neslyší!
  ***
  Ten článek nahoře je o tom, že stejně šli roztrhat švába / lidi /
  poslední pár nohou, ale zajímá je melodie píšťalky ...
 48. +3
  14. července 2018 19:13
  První myšlenka, která mě napadne, je setřást všechny plukovníky Zacharovy atd., každého za nejméně 9 miliard rublů.
  Nápad, dobrý, živobytí.
  Plukovníci – šachta.
  Peníze se neměří.
 49. +4
  14. července 2018 19:14
  Obecně platí, že současný stávající důchodový systém je namířen proti Rusku a je zaměřen na zničení Ruska v budoucnu. Vysvětluji to jen na jednom příkladu: Tady jsem, který jsem se narodil v sovětských dobách, vystudoval střední školu a moji rodiče, jako vzdělaní, kultivovaní lidé a vlastenci své země, mi dali vyšší vzdělání, abych mohl přinést více dobra. moje země v budoucnosti, že jsem a udělal jsem to jako kompetentní specialista, ne úředník, mysli na to, a ne stranický pracovník-mluvčí, ale dříč - inženýr. A co dál? Nyní tento penzijní systém tuto skutečnost vůbec nezohledňuje a mých 5 let studia na vysoké škole a další práce, které přinesly zemi opravdu mnohem více než těm mým vrstevníkům, kteří po osmi hodinách absolvovali kurzy pro strojníky a nyní jsou to všichni veteráni práce s mnohem větším důchodem než já! To, věřím do budoucna, směřuje k tomu, aby v zemi bylo méně lidí s vyšším technickým a jiným vysokoškolským vzděláním, což zabrání tomu, aby se naše země stala nejlepší a nejvyspělejší. Netvrdím, že strojníci a mechanici a další dělnické profese jsou potřeba, ale proč bychom měli být ponižováni my, kteří jsme v dobách Sovětského svazu získali denní vysokoškolské vzdělání? Proč bagatelizovat roli vysokého školství a gramotného pracovníka, který dokáže vytvořit něco nového??? S tím je třeba počítat v nové důchodové reformě, pokud k ní dojde, všemi prostředky! Nikdy nebudu souhlasit s opačným názorem na tuto věc!
  1. 0
   14. července 2018 19:26
   Jakýkoli "systém" je zaměřen na zničení.
   Navíc ona a „systém“.
   Soudruzi ze 2 hlavních desek se nemohou shodnout, kdo má jaké místo "stáhnout".
   To je celá "ideologie".
  2. +4
   15. července 2018 10:20
   Naprostý souhlas! Čtete o 30-50 letech, takže inženýr zní solidně a hrdě. Po 60. letech byli inženýři sesazeni hůř než domovníci, zrodil se odmítavý „inženýr“. A stálo za to dát jen plat o něco vyšší než uklízečka. A tady je výsledek. A srovnáme-li znalosti sovětských inženýrů s dnešními, pak nebem a zemí. Hlava je prázdná. Něco málo - lezou do počítače, čili znalosti nulové, odkud se berou myšlenky. Existují samozřejmě jednotlivé případy, jen pár. Ti, kteří opravdu studovali a znají svou práci dokonale.
 50. +3
  14. července 2018 21:33
  Problém je v tom, že zatím neexistuje žádný předmět k diskusi a sporu. Návrh zákona nebyl zveřejněn, je projednáván a protahován soukromě – a to vyvolává silná podezření. První věc, kterou je třeba udělat, je zveřejnění návrhu zákona. Druhým je ekonomické a sociální zdůvodnění, které umožňuje pochopit, odkud se tato čísla vzala – tisíc měsíčně za rok. Pokud se počet důchodců sníží jedenapůlkrát, zvýší se počet zaměstnanců, prodlouží se průměrná délka služby a zkrátí se doba přežití po odchodu do důchodu, pak by se důchody měly zvýšit (na základě údajů Rosstatu) o téměř třikrát a ne o třicet procent. Ať pánové, tvůrci zákona, čísly a výpočty v rukou dokážou, že jejich účet není cestou k dalšímu okrádání nejchudší části lidu Ruska.
  Dále je nutné požadovat důkazy, že neexistují žádné jiné prostředky – včetně omezení vývozu kapitálu, zavedení progresivní daňové stupnice, uzavření upřímně řečeno zlodějských úřadů, jako je Rosnano atd.
  Teprve poté bude možné pokračovat v rozhovoru. Jinak budeme chováni jako přísavky pedálů. Nebo to autorovi není jasné?
  1. +4
   14. července 2018 22:04
   Ano, autorovi je vše jasné.Je placený.Jako Rosstat. Mlýn bayunské kočky ... Nezraníte se a pak se vám to bude líbit ...
 51. 0
  14. července 2018 23:12
  Собственно говоря статья ни о чём....... Какие то лозунги и призывы... Всё сводится к тому, что если раньше я и не собирался на пенсию в 60 расчитывая на хоть какую то добавку от государства, то теперь меня обломали.....
 52. +3
  14. července 2018 23:35
  налицо экономическая безграмотность и нравственная импотенция, тн социального и финансово экономического блоков правительства
  ,Начнем с того, что сейчас в самом разгаре пенсионные реформы, так сказать предыдущей версии, о заключаются они, фактически в введении повышения, порога назначения страховой пенсии, причем уже сейчас за боротом оказываются тысячи потенциальных пенсионеров, поэтапно вводится порог минимального трудового вклада номинированного в баллах и требования 15 летнего стажа, причем оба требования необходимые. Так вот до завершения этого процесса, все эти перетрубации с пенсиями необходимо запретить на законодательном уровне, а министров и их приспешников, продемонстрировавших полное неуважение к избирателям, в отставку и второе, поскольку значительная часть пенсии оплачивается из бюджета и налоги администрируются государством, значит и эта часть пенсий должна администрироваться государством. В пенсионном фонде необходимо провести независимый аудит и учет материальных и нематериальных активов, после этого он должен быть ликвидирован, а в дальнейшем, такие конторы должны довольствоваться добровольными пенсионными накоплениями и жить на доходы от коммерческой деятельности, которые превышают годовую инфляцию. и раз в год или два пайщиком пенсионного фонда, должен иметь право перейти в другой фонд, со всеми накоплениями и обязательной компенсацией инфляции за истекший период
 53. +4
  15. července 2018 04:55
  Народ! надо чтб правительство чере голосование ,принимало свое решение. Кучка зажравшихся олигархичесческих депутатов ,никакой закон не примут.Кроме как в свою пользу. Посмотрите унас во Владивостоке нужно только сорок тысяч на продукты бытовую химию.А остальное?То есть коммуналка и прочее.Сейчас школа ,не дает ни какого образования.Люди у меня двое детей.Дочь закоечила коледж .Я замучся платить. В школе ничему не учат.Мне младший говорит: то незадали ,то учитель весь урок рассказывает о своем сыне и машине.С этой целью и отправил дочь в коледж. Сначало было тяжело,так как ведь пара, а не сорок пять минут.Я хоть и прелприниматель, но мне накладно. Вы не говорите ,что после школы не поступают в университет.Глупость они все поголовно зодят к репетитору .К чему это издая указ реформе ,чиновники боятся ,потетрять свое теплое,доходное кресло.По ихней реформе будет большая безработница. Старики стоящии у ""станков" не дадут молодежи ,рабочих мест.А что будет когда поумерает поколение пенсионеров.Молодежь без опыта и знаний ?Может пригласить ,в качестве инженров,ученых гострабайтеров.Чиновники думают только освоем дозодном кресле.А нам народу расхлебывать.
 54. Komentář byl odstraněn.
 55. +3
  15. července 2018 08:02
  Надо учесть и то, что за весь период с начала 1990-х годов в нашей стране ни одна из начатых пенсионных реформ не была успешной. Более того, ни одна из них не была доведена до конца!

  И с этими телами вы автор предлагаете снова договариваться и что то строить вместе? oklamat
  Может сначала нужно поменять этих людей как минимум.Не с того конца зашел автор,статья пустой треп.
 56. +3
  15. července 2018 11:32
  Автор предлагает обсудить способы которыми нас будут грабить. Встречное предложение, обсудить способы казни лицемерного автора статьи и подлых авторов грабительской пенсионной реформы.
 57. 0
  15. července 2018 12:24
  Будем надеяться, что портал «ВО», который пользуется широкой известностью, привлечет внимание депутатов, чиновников, политиков,

  ... а они хоть знают, что такой есть сайт požádat ?!?????... глЫбокие сомнения у меня на этот счёт... Ne
 58. +3
  15. července 2018 14:12
  Мерзкая статейка. Поучаствовать в обсуждении? А меня спрашивали, когда этот законопроект сочиняли? Глупость несусветная. Нынешняя власть не нуждается в советах своих рабов.
  Автор отрабатывает заплаченный гонорар.
 59. 0
  15. července 2018 15:14
  Это большинство из вас понимает, а народ нет.
 60. 0
  16. července 2018 00:33
  А слабо вместе с "пенсионным возрастом" поднять молодым мамам оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком с 1.5 лет до 3-х лет?????
 61. -1
  16. července 2018 04:55
  Ненавижу адресную рекламу ,которая старательно напоминает сколько тебе на самом деле лет ...
  Takto inzerované zboží nikdy nekoupím...
 62. 0
  16. července 2018 10:55
  komentáře k článku
  пара комментариев

  1. Ни одна реформа не доведена до конца - потому, что цель реформ была не обеспечить людей, а какая-то другая.
  В основном - как на людях съэкономить.
  Нужно изменить цель и не на словах, тогда плохая или хорошая реформа хотя бы пройдет
  2. Льготы "пожизненные, нельзя отобрать или откатить". С этим принципом я не согласен. Если человек служил 5 лет и что-то выслужил, это повод ему давать плюшки 99 лет? Принцип явно ложный, нужен другой.
  Но и вольное обращение с льготами тоже не верно, начиная с того, что льготы или другие услуги не должны деградировать со временем.

  в любом случае, нужна максимальная честность и преемственность в принципах пен.обеспечения. Никакие манипуляции курсом рубля, прожиточным минимумом и прочими показателями просто недопустимы.
 63. 0
  16. července 2018 12:00
  Citace od astepanova
  Проблема в том, что пока нет объекта для обсуждения и спора. Проект закона не обнародован, он обсуждается и протаскивается келейно - и это вызывает сильнейшие подозрения.

  Хотелось бы посмотреть какие расчётные сроки дожития прописаны в новом законопроекте и сравнить с действующим нормативом. Если в новом законопроекте расчётный срок дожития меньше чем в действующем, то нас немножко вводят в заблуждение по поводу неимоверно выросшей среднестатистической продолжительности жизни.
 64. 0
  17. července 2018 02:14

  Как-то тёплой летней ночью Путину приснился сон. Будто он, скользнув сквозь время, в 3-й Рейх перенесён...
  Будто он сейчас в Берлине и в Рейхстаг уже зашёл... оглянулся... тихо охнул - к нему Гитлер подошёл...
  Молодец, майн либер Путин! Молодец, майн рус Иван! Сокращаешь ты успешно поголовие славян.
  Скоро сделать ты сумеешь, что не смог проделать я! "Пенсионная реформа" - супервыдумка твоя!
  В той войне сумел немало я народу погубить, но с тобою по коварству третий Рейх и не сравнить!
  Рассчитал ты всё отлично! Через пару-тройку лет вымирать начнут в России все наследники Побед!
  Голод, холод, безнадёгу ты им скоро принесёшь, и поэтому для Рейха ты сегодня так хорош!
  И крестом тебя, железным, Рейх за это наградил! И гордись! Его ты честно и за дело получил!
  Рейх особо одобряет, что сотрудник КГБ не Россию защищает, а ведёт её к войне!
  Ведь известно всем тиранам - убиваемый народ смерть терпеть свою не будет... вилы в руки он берёт...
  И когда в России скоро полыхнёт гражданский бунт, смело можешь ты гордиться - с той "реформой" ты был крут!
  Путин в ужасе проснулся, взад "реформу" закрутил, он настолько ужаснулся, что Медведева сместил...
  И опять пришла в Россию тишина, покой и гладь. Птички реют над полями... Жить охота! Благодать...
 65. Komentář byl odstraněn.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"