Vojenská revize

Invaze NATO do Ruska – o čem internetoví křečci mlčí?

62
Invaze NATO do Ruska – o čem internetoví křečci mlčí?


V poslední době se na internetu objevila spousta fám, že Putin povolil invazi jednotek NATO na ruské území během občanských nepokojů a katastrof způsobených člověkem. Často se přitom odvolávají na federální zákon 99-FZ ze dne 7. června 2007 „O ratifikaci Dohody mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír“, o statutu jejich sil ze dne 19. června 1995 dodatkového protokolu k němu.“ Lidé, kteří neznají skutečná fakta, mohou všem těmto nesmyslům věřit. Zkusme pomocí oficiálních dokumentů zjistit, kde je pravda a kde fikce. Dovolte mi několik důležitých upozornění:

- všechny dokumenty, které byly použity v tomto článku, jsou převzaty ze stránek médií a jsou volně dostupné;

- "Dohodu mezi zeměmi Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil" z 19. června 1951 nebudu citovat v plném rozsahu z důvodu velkého rozsahu tohoto dokumentu, omezuji se na jednotlivé citace, aniž bych je vytrhl z kontextu ;

- odkazy na dokumenty budou uvedeny na konci článku.

Začnu tedy úplně od začátku, totiž – co je to program „Partnerství pro mír“? Podle webu NATO:

Partnerství pro mír (PfP) je program praktické bilaterální spolupráce mezi vybranými euroatlantickými partnerskými zeměmi a zeměmi NATO. To partnerům umožňuje budovat individuální vztahy s NATO na základě volby vlastních priorit spolupráce.

Na základě závazku k demokratickým principům, které jsou základem samotné aliance, je cílem programu Partnerství pro mír zvýšit stabilitu, snížit ohrožení míru a vybudovat pevné bezpečnostní vztahy mezi jednotlivými euroatlantickými partnery a NATO, jakož i mezi partnerské země..

Aktivity PfP pokrývají prakticky všechny oblasti činnosti NATO, včetně těch, které se týkají obrany, reformy obrany, obranné politiky a plánování, civilně-vojenských vztahů, vzdělávání a výcviku, vojenské spolupráce mezi vojenskými a společnými cvičeními, civilního nouzového plánování a reakce na katastrofy; a spolupráce ve vědeckých a environmentálních otázkách.

Podstatou programu PfP je partnerství vytvořené individuálně mezi euroatlantickým partnerem a NATO, s přihlédnutím k individuálním potřebám a společně realizované na úrovni a tempem zvoleným zúčastněnými státy.

V průběhu let byla vyvinuta řada PfP, nástrojů a mechanismů na podporu spolupráce prostřednictvím politik, programů, akčních plánů a akcí. Na zasedání v Lisabonu v listopadu 2010 se v rámci cíleného reformního úsilí o vytvoření účinnější a flexibilnější politiky partnerství vedoucí představitelé NATO rozhodli podniknout kroky k zefektivnění nástrojů partnerství NATO s cílem otevřít všechny společné aktivity a cvičení partnerům a harmonizovat partnerské programy. Nová politika partnerství, schválená ministry zahraničí NATO v dubnu v Berlíně, otevírá všechny společné aktivity a cvičení nabízené v rámci PfP partnerům, některé programy nabízené v rámci PfP, „soubor nástrojů“ pro všechny partnery, ať už euroatlantické partnery, země účast na Středomořském dialogu a Istanbulské iniciativě pro spolupráci nebo globální partneři.

Euroatlantická rada partnerství poskytuje společný politický rámec pro spolupráci NATO s euroatlantickými partnery a v bilaterálních vztazích mezi NATO a jednotlivými partnerskými zeměmi v rámci programu Partnerství pro mír.

V současné době je v programu Partnerství pro mír 22 zemí.


To znamená, že tento program je zaměřen na spolupráci v širokém spektru problémů s jednotlivými zeměmi Aliance. Jako příklad si můžeme vzít rusko-norská námořní cvičení, nákup Mistralů ve Francii atp.

Později vyvstala otázka, jak se vypořádat s postavením jednotek nacházejících se na území jiné země například při cvičeních. Jestliže se zeměmi Aliance statut jejich sil upravuje Dohoda z 19. června 1951, co pak státy, které nejsou členy NATO? Tak se objevila „Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o postavení jejich ozbrojených sil“ a Dodatkový protokol z 19. června 1995. Níže je cituji v plném znění:

19. června 1995
Dohoda mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o stavu jejich ozbrojených sil

Státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, a státy přijímající pozvání do programu Partnerství pro mír vydaného a podepsaného hlavami států a vlád členských států Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu dne 10. ledna 1994 a které podepsaly Rámcový dokument „Partnerství pro mír“;

Společně tvoří státy účastnící se programu „Partnerství pro mír“;

berouce na vědomí, že ozbrojené síly jednoho smluvního státu nemohou být zaslány a přijaty po dohodě na území jiného smluvního státu;

Majíce na paměti, že rozhodnutí o vyslání a přijetí sil budou nadále podléhat samostatným ujednáním mezi dotčenými účastnickými státy;

přejíce si však určit status těchto sil umístěných na území jiného účastnického státu;

odvolávajíc se na Dohodu mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich sil, podepsanou v Londýně dne 19. června 1951;

Dohodli se na následujícím:

Článek I:
S výjimkou ustanovení této dohody a jakéhokoli dodatkového protokolu týkajícího se její vlastní strany budou všechny smluvní strany této dohody uplatňovat ustanovení dohody mezi stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951, dále jen NATO SOFA, jako by tuto dohodu NATO SOFA podepsaly všechny účastnické státy.

Článek II:
Kromě této oblasti, na kterou se vztahuje NATO SOFA, bude tato dohoda platit na území všech smluvních stran této dohody, které nejsou členy NATO SOFA.
Pro účely této dohody se má za to, že odkazy na NATO SOFA a na Severoatlantickou smlouvu zahrnují také území uvedená v odstavci 1 tohoto článku a odkazy na Severoatlantickou smlouvu se považují za odkazy na Partnerství pro mír. program.

Článek III:
Pro účely implementace této dohody, pokud jde o záležitosti týkající se smluvních stran, které nejsou smluvními stranami NATO SOFA, jsou ustanovení NATO SOFA, která upravují podávání žádostí a sporů, předávána Severoatlantické radě, předsedovi Severoatlantické aliance. Atlantská rada zástupců nebo arbitr bude vykládán tak, že vyžaduje, aby strany mohly mezi sebou vyjednávat, aniž by se uchylovaly k vnější jurisdikci.

Článek IV:
Tato dohoda může být doplněna nebo upravena v souladu s mezinárodním právem.

Článek V:
Tato dohoda bude otevřena k podpisu každému státu, který je buď smluvní stranou NATO SOFA, nebo který přijal pozvání k účasti v programu Partnerství pro mír a podepsal Rámcový dokument Partnerství pro mír.
Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která o tom uvědomí všechny signatářské státy.
O třicet dní později tři signatáři, z nichž alespoň jeden je členem NATO SOFA a jeden, který přijal pozvání k Partnerství pro mír a podepsal Rámcový dokument Partnerství pro mír, uložili své listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení, tuto dohodu ve vztahu k těmto státům vstoupí v platnost. Pro každý další signatářský stát vstoupí v platnost třicet dnů po datu uložení jeho ratifikace.

Článek VI:
Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli stranou této dohody písemným oznámením o vypovězení, které vláda Spojených států amerických oznámí všem signatářům takového oznámení. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po obdržení oznámení od vlády Spojených států amerických. Po uplynutí tohoto období jednoho roku přestane tato dohoda ve vztahu k tomuto státu platit, s výjimkou vyrovnání nároků vzniklých přede dnem vstupu výpovědi v platnost, ale zůstane v platnosti po zbývající států.
Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Podepsáno v Bruselu, 19. června 1995,

V angličtině a francouzštině, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jediném exempláři, který bude uložen v archivech vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických zasílá ověřené kopie všem signatářským státům.


Dodatkový protokol k Dohodě mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o stavu jejich ozbrojených sil.

Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Dodatkového protokolu k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o stavu jejich ozbrojených sil, dále jen Dohoda;

berouce na vědomí, že trest smrti není stanoven v souladu s vnitrostátními právními předpisy některých stran dohody;

Dohodli jsme se takto:

Článek I:
V rozsahu, v jakém má jurisdikci podle ustanovení této dohody, neuloží žádný smluvní stát tohoto dodatkového protokolu trest smrti žádnému členovi skupiny a její civilní složce a jejich rodinným příslušníkům z jakéhokoli jiného smluvního státu tohoto dodatkového protokolu .

Článek II:
Tento protokol bude otevřen k podpisu kterémukoli ze signatářů dohody.

Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která o každém takovém uložení uvědomí všechny signatářské státy.
Tento protokol vstoupí v platnost 30 dnů ode dne uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení třemi signatářskými státy, z nichž alespoň jeden je členem NATO SOFA, z nichž jeden je státem, který přijal pozvání zapojit se do programu „Partnerství pro mír“ a propojit s Rámcovým dokumentem programu „Partnerství pro mír“.
Tento protokol vstoupí v platnost pro každý jiný signatářský stát dnem uložení jeho listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení u vlády Spojených států amerických.

Podepsáno v Bruselu, 19. června 1995,

V angličtině a francouzštině, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jediném exempláři, který bude uložen v archivech vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických zasílá ověřené kopie všem signatářským státům.


Po pečlivém přečtení těchto dokumentů se snadno ujistíte, že v případě nepokojů a katastrof způsobených člověkem není cítit žádná invaze NATO. Pravda, mohou mi namítnout: "Ale to je stanoveno v dohodě z 19. června 1951!". Pro přehlednost uvádíme část této smlouvy:

Dohoda mezi stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich ozbrojených sil

Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu 4. dubna 1949,
s ohledem na to, že síly jedné ze stran mohou být po dohodě vyslány, aby sloužily na území druhé strany;
s ohledem na to, že rozhodnutí o jejich zaslání a podmínky, za kterých budou zaslány, v rozsahu, v jakém podmínky nejsou stanoveny v této dohodě, jsou nadále předmětem samostatných dohod mezi dotčenými stranami;
přejíce si však zjistit stav těchto sil na území druhé strany;
Dohodli se na následujícím:


Následuje text dohody. Jak je patrné z citace, směr vojsk do jiné země určují dohody. A nebude to Baba Máša z dalšího vchodu, ale nejvyšší představitelé zemí, kdo bude vyjednávat.

A na závěr - samotný federální zákon 99-FZ. Mimochodem o úklidu, který byl údajně proveden na pokyn Putina - nesmysl. Podařilo se mi najít tento dokument na právní stránce "Consultant-Plus". Jsem si jistý, že pokud budete kopat, bude dokument na mnoha stránkách. Tak:

Federální zákon Ruské federace č. 7-FZ ze dne 2007. června 99 „O ratifikaci Dohody mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír“ o statutu jejich ozbrojených sil 19. června 1995 a dodatkový protokol k němu“

Ratifikovat Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o postavení jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1995, podepsanou jménem Ruské federace ve městě Vilnius dne 21. dubna, 2005, a Dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o postavení jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1995, podepsaný jménem Ruské federace ve městě Sofie dne 28. dubna 2006 s následujícím prohlášením:

Za účelem implementace Dohody mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o postavení jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1995, vychází Ruská federace z následujícího chápání následujících ustanovení dohoda mezi stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951 XNUMX. června XNUMX (dále jen dohoda):

1) ustanovení čl. III odst. 4 Dohody, které ukládá orgánům vysílajícího státu neprodleně informovat orgány přijímajícího státu o případech nenavrácení do vlasti po propuštění ze služebního poměru příslušníka ozbrojených sil. nebo osobou z civilní složky, se vztahuje i na případy neoprávněného opuštění místa nasazení sil vysílajícího státu těmito osobami, když mají zbraně;

2) podle slov použitých v článku VI Dohody bude Ruská federace na základě reciprocity znamenat použití a použití zbraní a pod slovy "příznivě zvážit žádosti přijímajícího státu" - závazek orgány vysílajícího státu, aby zohlednily požadavky přijímajícího státu týkající se nošení, přepravy, přepravy, použití a použití zbraní;

3) seznam trestných činů uvedených v čl. VII odst. 2 pododstavci „c“ dohody není vyčerpávající a kromě trestných činů uvedených ve vztahu k Ruské federaci zahrnuje další trestné činy proti základům jejího ústavního pořádku a bezpečnosti. a podle Trestního zákoníku Ruské federace;

4) Ruská federace v souladu s čl. VII odst. 4 Dohody vychází z toho, že orgány vysílajícího státu mají právo vykonávat svou jurisdikci v případě, že neidentifikované osoby v místech rozmístění sil vysílajícího státu páchají trestné činy proti tomuto státu, vojenskému personálu jeho sil, osobám z řad civilní složky nebo členům jejich rodin. Při zjištění osoby, která trestný čin spáchala, platí postup stanovený Smlouvou;

5) pomoc uvedená v čl. VII odst. 6 pododstavci "a" dohody je poskytována v souladu s právními předpisy dožádaného státu. Při poskytování právní pomoci spolupracují příslušné orgány smluvních států přímo a v případě potřeby prostřednictvím příslušných vyšších orgánů;

6) Ruská federace povoluje dovoz zboží a vozidel uvedených v čl. XI odst. 2, 5 a 6 Dohody, zařízení a materiálních položek uvedených v čl. XI odst. 4 Dohody, určených pro potřeby Síly v souladu s podmínkami celního režimu dočasného dovozu stanoveného celními předpisy Ruské federace. Zároveň je takový dovoz uskutečněn s úplným podmíněným osvobozením od cla, daní, poplatků, s výjimkou celních poplatků za uskladnění, proclení zboží a za obdobné služby mimo určená místa nebo pracovní dobu celních orgánů a po dobu stanovenou Smlouvou, pokud jsou takové podmínky ve Smlouvě výslovně uvedeny.

Ruská federace vychází ze skutečnosti, že postup a podmínky pro dovoz zboží uvedeného v čl. XI odst. 4 Dohody a určeného pro potřeby sil budou upraveny samostatnými dohodami o odeslání a převzetí sil mezi Ruská federace a vysílající stát.

Žádné z ustanovení článku XI, včetně odstavců 3 a 8, neomezuje právo celních orgánů Ruské federace přijmout veškerá nezbytná opatření ke kontrole dodržování podmínek pro dovoz zboží a vozidel stanovených v článku XI. Dohoda, pokud jsou taková opatření nezbytná v souladu s celními předpisy Ruské federace.

Ruská federace vychází ze skutečnosti, že vysílající stát předloží celním orgánům Ruské federace potvrzení, že veškeré zboží a vozidla dovezená do Ruské federace v souladu s ustanoveními článku XI Dohody a samostatnými dohodami o zasílání a přijímání ozbrojených sil mezi Ruskou federací a vysílajícím státem, mohou být použity pouze pro účely, pro které byly dovezeny. Pokud jsou použity pro jiné účely, musí být v souvislosti s takovým zbožím a vozidly zaplaceny veškeré celní platby stanovené právními předpisy Ruské federace a musí být splněny další požadavky stanovené právními předpisy Ruské federace.

Tranzit uvedeného zboží a vozidel se provádí v souladu s celními předpisy Ruské federace.

Ruská federace v souladu s odstavcem 11 článku XI prohlašuje, že povoluje dovoz ropných produktů na celní území Ruské federace určených k provozu služebních vozidel, letadel a lodí patřících ozbrojeným silám nebo civilním osobám. složka, s osvobozením od cel a daní v souladu s požadavky a omezeními stanovenými právními předpisy Ruské federace.

Ruská federace povoluje dovoz vozidel uvedených v čl. XI odst. 2, 5 a 6 dohody a určených pro osobní potřebu osobami z civilní složky a jejich rodinnými příslušníky v souladu s podmínkami dočasného dovozu stanovenými legislativy Ruské federace.

Ruská federace vychází z toho, že celní odbavení zboží dováženého (vyváženého) osobami z civilní složky a jejich rodinných příslušníků, určeného výhradně pro jejich osobní potřebu, včetně zboží k prvotnímu pořízení, probíhá bez vybírání celních poplatků. , s výjimkou celních poplatků za uskladnění, proclení zboží a za obdobné služby mimo určená místa nebo pracovní dobu celních orgánů;

7) Ruská federace dále vychází z toho, že k dokumentům zaslaným jejím příslušným orgánům podle Smlouvy a k materiálům k nim připojeným budou přiloženy jejich řádně ověřené překlady do ruštiny.

Prezident
Ruská federace
V. Putin


Takže po přečtení všech dokumentů můžeme dojít k závěru: notoricky známé танки NATO u Moskvy je dalším mýtem zaměřeným na destabilizaci Ruska. Autoři tohoto plánu bezpochyby počítali s tím, že rozzuřený lid, aniž by se snažil na to přijít, zbourá moc v zemi. Dá se předpokládat, že tento plán selhal.

PS

Dohoda byla ratifikována téměř před 5 lety, ale hysterie kolem toho nevznikla náhodou. Stačí připomenout, jak pilně se vyhrocovala situace před prezidentskými volbami. Je o čem přemýšlet.

Odkazy na dokumenty:

Federální zákon Ruské federace č. 7-FZ ze dne 2007. června 99 „O ratifikaci Dohody mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír“ o statutu jejich ozbrojených sil 19. června 1995 a dodatkový protokol k němu“ - http://www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html

O programu Partnerství pro mír - http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm?selectedLocale=en

"Dohoda mezi státy, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, a ostatními státy účastnícími se programu Partnerství pro mír o stavu jejich ozbrojených sil" ze dne 19. června 1995 - http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24742.htm

Dodatkový protokol ze dne 19. června 1995 - http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24743.htm

"Dohoda mezi stranami Severoatlantické smlouvy o postavení jejich sil" ze dne 19. června 1951 - http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17265.htm
Autor:
62 komentáře
Reklama

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, pravidelně doplňující informace o speciální operaci na Ukrajině, velké množství informací, videa, něco, co na web nespadá: https://t.me/topwar_official

informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. domokl
  domokl 29. března 2012 07:49
  +11
  Výborný článek..Dokumenty jsou velmi zajímavě vybrány a už jen kvůli tomuto stojí za to si je přečíst...Jen já moc nesouhlasím s komentáři k dokumentům...Jsem zvyklý vidět výsledky a výsledky jsou takové že s NATO nelze zacházet jako s přítelem-sousedem....
  A naši lidé nejsou tak hloupí, aby kvůli NATO rozpoutali občanskou válku..Pamatujeme si krev.. Nebojíme se prolít svou (a ne cizí), ale také nezapomínáme.. .
  1. Dmitriy69
   Dmitriy69 29. března 2012 07:57
   +13
   Pokus NATO změnit moc v Rusku pomocí nepřátelského postoje Rusů k samotnému NATO je jejich nejchytřejší myšlenkou v poslední době. Nemůžu uvěřit, že jim mohla přijít na mysl, spíš to zkusily naše krysy.
  2. starší
   starší 29. března 2012 07:59
   +4
   Článek je užitečný, ale pořád zavání něčím nekalým ... NATO je přítel i nepřítel .. To se neděje .. Souhlasím s Domoklem, Výsledky činnosti NATO nejsou v náš prospěch ... Takže pozornost této organizaci vyžaduje zvýšenou pozornost ...
   1. DYMITRIE
    DYMITRIE 29. března 2012 08:21
    +3
    Pokud jsem pochopil, křečci očekávají, že se během inaugurace HDP pomstí, za to si nyní budou pamatovat a zkreslovat naprosto jakýkoli dokument. Abych byl upřímný, nebudu se divit, když zítra nějaký velmi chytrý pseudopatriot vyhrabe dohodu podepsanou Svyatoslavem Igorevičem s byzantským Caesarem a vyvodí z ní, že „Putin se vzdává země“ (tm). Takže takové články, třeba i podrobnější, vysvětlující každý bod, jsou velmi potřebné. Rozhodně hlasuji pro.
    1. Sergh
     Sergh 29. března 2012 10:11
     +4
     Malá ošetřovatelka táhne z bojiště zdravého muže a trhá se. Říká jí:
     - Pojď, zachraň se.
     - Nepřestanu.
     - No tak, je to těžké.
     - Nic nedostanu.
     - Přestaň mluvit.
     - Ne.
     - Tak alespoň sundej koně.
     1. Churchill
      Churchill 29. března 2012 11:08
      +6
      Počet takových injekcí bude jen narůstat! Ale čím větší bude snaha o diskreditaci Putina, tím vyšší bude míra nenávisti k NATO a Spojeným státům!
      1. 755962
       755962 29. března 2012 12:09
       +2
       Další nádivka před inaugurací, Nic nového.
      2. Sithský lord
       Sithský lord 29. března 2012 14:27
       +2
       Už jsem to bílou páskou vysvětlil, že čím víc se na Putina vyserou, tím víc si ho vážím. Ale pokud ho začnou chválit jako Gorbačov, pak pište zbytečně ...
       1. technik
        technik 1. dubna 2012 05:04
        +1
        Špatně si tento autor odpracuje svých "třicet stříbrných". FZ-99 je jen součástí zrady proti Putinovi a jeho týmu. Část neumožňuje pochopit celek. Zde je článek - o celém https://pravorub.ru/viewpoint/16752.html - taková je doba.
        O samotné otázce postavení cizích vojsk na naší zemi měli rozhodnout sami lidé, a ne jejich dobře živené a zlodějské vedení v osobě patria „edro“ v Dúmě a tandemu v Kremlu. a vládní dům. Netřeba vše obracet naruby a tlačit sem hysterii kolem křečků. Lidé jako Evgeny Nikishov jsou spíše jako dobře živení křečci nerdy. Je samotná skutečnost, že existuje legální možnost zahraniční vojenské přítomnosti na naší půdě, dobrá věc a neměla by být znepokojující? To je cynismus... Měli jsme, máme a budeme mít vlastní síly a vlastní armádu a tuto globalizaci a WTO nepotřebujeme. Chtějí od nás pouze naše přírodní zdroje.
        Pe Se Přemýšlíte o pokrytectví a podvodu samotného názvu – „Partnerství pro MÍR“. Pamatuje si někdo, kdy NATO někomu přineslo mír? Můžete také mluvit o mírových misích OSN (s jednou přijel můj přítel a ruská základna tam byla také odstraněna), ale ne jako NATO jako "partner pro mír" - to je směšné.
 2. Sarus
  Sarus 29. března 2012 07:51
  -4
  To samozřejmě není jasné...
  Jaký smysl mělo podepisování a jaký smysl mělo nafukování hysterie, pokud bylo všechno top typ...
  I když všechny volby prošly .. Možná jen vzbudit nepokoje proti V. V. Putinovi, nebo je všechno mnohem horší ...
  Jednodušší by bylo napsat ... Buď je NATO v Ruské federaci, nikdo nebo NATO nemůže v Ruské federaci všechno ..
  1. YARY
   YARY 29. března 2012 07:58
   0
   Vím jednu věc; jakmile jsou k jednoduchému konceptu napsány „vysvětlení“, „doplňky“, znamená to, že jsme oklamáni!
   Kolik takových podvodů bylo? Je děsivé si to pamatovat! Tak proč jsme zase chyceni? Asi proto, že nepožadujeme odpověď od úřadů?!
   1. Churchill
    Churchill 29. března 2012 11:18
    +2
    Zajímalo by mě, jaká bude reakce, až začnou Američané chválit Putina, ať už s rozumem nebo bezdůvodně Chvála pro chválu!
    1. Jaromír
     Jaromír 29. března 2012 13:25
     +2
     Reakce bude hysterická: No, to je ono! Co jsme vám říkali! Putin je zrádce, tyran a nepřítel demokracie! .. Rusko je bohužel země extrémů! A někdo, dokonce tuším kdo, si na tomhle určitě zahraje!
 3. Igarr
  Igarr 29. března 2012 07:52
  +8
  Užitečný článek.

  řeknu jednu věc. Bez ohledu na to, jak krásné dokumenty jsou přijímány - stát do té doby stát - pokud může podložit své argumenty - Hrubou silou.
  Armáda, letectvo, námořnictvo. Spolehlivá ekonomika.
  Známe toho příklad.
  Tak ať se Rusko stane takovým – mocným, silným, zubatým.
  A Rusko vždy dodržovalo smlouvy.
  1. starší
   starší 29. března 2012 08:01
   0
   smavý Nyní vám přinesu do rukou rudou vlajku, abyste mohli stát jako prapor imperiálních časů na bojišti ... Armáda je vždy potřeba, dokonce už nás nebaví o tom mluvit ... Jen armáda armáda je jiná...
 4. Rashid
  Rashid 29. března 2012 07:54
  -1
  Podle mě tohle křečci prostě nepotřebují - obracet lidi proti NATO. „Senzace“ pochází od našich jingoistických vlastenců, jako je neúspěšný prezidentský kandidát Ivašov.
  1. Asketický
   Asketický 29. března 2012 13:41
   +3
   Citace od Rashida
   Podle mě tohle křečci prostě nepotřebují - obracet lidi proti NATO. „Senzace“ pochází od našich jingoistických vlastenců, jako je neúspěšný prezidentský kandidát Ivašov.


   Mimochodem, u „křečků“ dochází k zajímavé metamorfóze, pokud doslova loni před volbami na všech úrovních naše „nesystémová opozice“ doslova přesvědčovala lidi, aby se NATO nebáli, protože už jsou slabí a bezcenní válečníci. Citujeme notoricky známého „křečka“
   I. Yashina
   ,
   Schopnosti NATO by se neměly přeceňovat. V očích džingoistických patriotů vypadá Aliance jako neporazitelný vojenský stroj schopný rozdrtit jakýkoli odpor během několika dní. V praxi však vidíme úplně jiný obrázek: jednotky NATO už řadu let uvízly v Afghánistánu, kde jsou konfrontovány ragamuffiny se zbraněmi Kalash, kontrolují situaci v Iráku jen za cenu enormního úsilí a citelných ztrát, ale i za cenu obrovského úsilí a značných ztrát. stěží plní své bojové mise v Libyi a pravidelně bombardují spojenecké povstalecké síly. Vzhledem k ekonomickým potížím Spojených států a Evropy je nepravděpodobné, že NATO bude schopno v příštích 10-15 letech kdekoli vést seriózní vojenskou kampaň. A o to hloupější je očekávat jakoukoli agresi proti zemi, která má jaderné zbraně.


   Nyní, pokud článku věříte, se přebarvili na zapálené vlastence, základna NATO v Uljanovsku, výcvik budoucích úředníků Kolaborantů, Putin připravuje Rusko na kapitulaci atd. K čemu to je? Proč najednou změnili taktiku Odpověď je jednoduchá. Pamatujete si, že jejich loutkář McFall byl překvapen obrovskou úrovní antiamerikanismu v Rusku? Proto „láska“ k NATO a hodnotám liberálního Západu obecně a kárání současné vládě nezvedne vlnu protestu mezi širokými masami, můžete tyto masy pouze rozhořčit proti nim samým. Nyní změnili taktiku,
   přestrojili se za vlastence Ruska a začali obviňovat ruské úřady ze zrady zájmů vlasti právě fakty spolupráce s NATO (Amerika s tím jakoby nemá nic společného, ​​protože je naivní obviňovat Putin „lásky“ ke Spojeným státům, ale klidně to může být jízda do NATO. Cíl je stále stejný – „osedlávat“ vlastenecké cítění lidí, zasít nedůvěru v úřady, svrhnout úřady v Rusku, které jsou pro své zámořské pány nežádoucí.
   „Evoluce“ současné vládnoucí vrstvy ve směru státního patriotismu značně namáhá naše přátele zpoza oceánu. „Křečci“ proto mají jediný úkol – dokázat lidem ze všech sil, že se vůbec nejedná o vlastenectví, ale o zastřený plán „vydat zemi“.
   1. Asketický
    Asketický 29. března 2012 14:36
    +4
    Technologie tohoto pouzdra je jednoduchá jako oranžový pomeranč. Dávno zapomenutý „technický“ zákon je ve skutečnosti vytahován na světlo světa v rámci desetiletí starého programu CHP (Rusko-NATO Rada), je vybrán vhodný okamžik (obtíže amers with Pakistan) jsou prezentovány ve správném světle prostřednictvím médií a internetu, a to vše je dovedeno téměř na úroveň lidových referend.
    Už jsem dal hodnocení v článku NATO, Putin, "vyhlídky ..." koho to zajímá
    Zde je odkaz
    Moje webová stránka
    Je trapné to přiznat, ale přesto vám řeknu, jak jsme pomocí takových technologií psychologické války my chuligáni nebo dělali legraci z toho, jak mladí lidé říkají o lidech v éře Gorbostroy. reciprocita. Tento obchod měl pravidelně prázdné oddělení, které se používal při dovozu velké zásilky zboží, aby se nevytvářely kilometrové fronty a nevykládaly se zbytek oddělení. Všichni tři jsme mlčky stáli u pultu a napodobovali řadu ve zcela prázdném oddělení bez zboží a prodavače. Postupně přicházeli lidé a ptali se: „Na co čekáte, kluci?;
    -Ano, klobása se sem MUSÍ donést a fronta byla obsazená. (Toto není podvrh, ve skutečnosti by měla přinést otázka kdy). Postupně se za námi vytvořila impozantní fronta a v tichosti jsme jeden po druhém chodili „udit.“ Pak se vše vyvíjelo podle revolučního scénáře pod heslem: „Dejte klobásu!“ s masou lidí naštvaných bezprávím a vystrašených manažerem a prodejci, šokováni humbukem, který přišel odnikud: "Kdo vám řekl o klobáse?"
    -Nic nevíme. Lidé to viděli. Nebudou lhát. Zmáčkněte ty bastardy! Pojďme do skladu!" Obecně platí, že hluk skandálů a divokých výkřiků.
    V moderních podmínkách se to vše natáčí na kameru a dává na internet.Tady máte, lidové protesty a nespokojenost s úřady.
    A pokuste se najít „skutečné viníky“, na které si už nikdo nepamatuje.
    1. admirále
     admirále 29. března 2012 15:55
     +1
     Bravo, asketiku! Příklad je více než orientační! Manipulace s davem je opravdu snadná! A takové nesmysly budou jen růst!
    2. Rusllan
     Rusllan 29. března 2012 16:37
     +1
     Citace: Asketický
     Technologie k tomu je jednoduchá.
     Kdyby to bylo tak, jak píšeš, bylo by to příliš snadné. Rozebíráte historii a nacházíte schémata, která Západ používá proti Rusku – opakují se. Například Západ – když viděl, že Rusko nelze porazit v 15. světové válce – také rozdělil společnost na úspěšné lidi – naladěné na prozápadní hodnoty (dnes křečci) a sociálně opuštěné lidi (rolníky a lidi žijící ve vnitrozemí) . Kdo provedl revoluci v únoru? - správně, křečci pod vedením Kerenského (Navalného) - ale to bylo jen odvedení pozornosti (věděli, že lid křečky nepodpoří), v táboře opuštěných byla okamžitě připravena vlastní skupina v čele s Lelenym, Trockým a Sverdlovem. A tito hrdinové, údajně bojující s křečci (ve skutečnosti Kerenskij dostal instrukce ze Západu, aby Leninovi pomohl), se dostávají k moci. Vidíte, jaký vícenásobný pohyb vám nic nepřipomíná? Kdo je pan Putin? obdoba Lenina a Trockého nebo Stalina, který dokázal všechny sbalit a vrátit zemi lidem? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, podíváte se na to, co udělal Putin za XNUMX let u moci a co Stalin? Stalin vzal strategické podniky ze soukromých rukou, aby kapitál nešel na Západ a pan Putin? Stalin před válkou odstranil sociální nerovnost a sjednotil zemi a pan Putin?
     Stalin rozvinul vnitrozemí země výstavbou nových podniků nemocniční školy - a pan Putin? No a tak dále..
     1. Paratov
      Paratov 29. března 2012 17:49
      +3
      Pokud Putin nechce skončit na smetišti dějin, bude si muset nastudovat strategii Josepha Vissarionoviče!
 5. baskort
  baskort 29. března 2012 07:55
  +5
  Ne, radši pojedeme k nim – až do Holandska. Starý vtip, ale pořád se mi líbí.
 6. Dmitriy69
  Dmitriy69 29. března 2012 07:56
  +1
  Pokus NATO změnit moc v Rusku pomocí nepřátelského postoje Rusů k samotnému NATO je jejich nejchytřejší myšlenkou v poslední době. Nemůžu uvěřit, že jim mohla přijít na mysl, spíš to zkusily naše krysy.
  1. starší
   starší 29. března 2012 08:03
   +2
   Jaká zajímavá myšlenka ... Musíte přemýšlet ... Oranžová revoluce na vlně nenávisti k NATO .. ​​Zajímavé rozhodnutí, hlavní věc není standardní ... Vedení NATO mimochodem zvažuje varianta nástupu národních vlastenců k moci .. Varianta NATO není úplně špatná...
   1. olegyurjewitch
    olegyurjewitch 29. března 2012 11:05
    0
    Citace ze staršího
    Oranžová revoluce na vlně nenávisti k NATO..Zajímavé rozhodnutí, to hlavní není standardní... Vedení NATO mimochodem zvažovalo variantu nástupu národních vlastenců k moci.. Variantu NATO není úplně špatný...

    Proč ne standardní? Velmi předvídatelné.Většina obyvatel naší země o existenci těchto dokumentů ani neví.Už dávno jsme si vytvořili stereotyp - NATO je nepřítel! A pokud naše síly, které jsou zaměřeny na destabilizaci, nebudou mít jízdu na jedné možnosti, může se ukázat jiná. V tomto případě může hra na vlastenecké pocity přinést pozitivní výsledky. Ani to se však nepovedlo, lidé se naučili v jednání politiků vidět, co je potřeba a co ne.
 7. mysl 1954
  mysl 1954 29. března 2012 08:08
  +2
  Ukazuje všech těchto 34 % a těch, které byly uvedeny pro EP a HDP
  jen jedna věc: JAKÝ POČET LIDÍ V ZEMI MÁME
  přilepená, více či méně úspěšně, k tokům ukradených peněz !!!

  Nechtějí myslet na zítřek a věří tomu po celý život
  a jejich děti budou stačit a někteří sní o tom, že co když, uspějí
  krást nebo dětem! Takhle ve snech je to možné
  budoucí zisky, už dnes prodávají zemi !!!
  1. Shohmansur
   Shohmansur 29. března 2012 08:23
   +1
   Souhlas s a od!
  2. Vaněk
   Vaněk 29. března 2012 08:44
   0
   mysl 1954

   Takže věřím, že číslo 34 je převzato z toho vrcholu, krásný obrázek. Ale jakou barvu - červenou nebo zelenou?
  3. Z.A.M.
   Z.A.M. 29. března 2012 10:40
   +1
   mysl 1954

   Souhlasím...
  4. Vaněk
   Vaněk 29. března 2012 11:16
   0
   Citace: mind1954
   více či méně úspěšně, k tokům ukradených peněz !!!


   Pracuji jako speditér v malé kanceláři s platem 25000 XNUMX - žádné toky ukradených peněz.

   Citace: mind1954
   Nechtějí myslet na zítřek


   Ze dne na den půjde můj syn do školky, manželka je těhotná a plánuje se třetí dítě.

   Citace: mind1954
   Takhle ve snech je to možné
   budoucí zisky


   S manželkou průměrně 55-60000 XNUMX měsíčně. Na všechno dost, byt, dvě auta a každé léto jezdíme na dovolenou.

   Citace: mind1954
   už dnes prodávají zemi


   Se všemi výše zmíněnými, na rozdíl od některých, nechodím do bažin a dalších oblastí. A nechystám se.

   Mám dva dědečky z té války se nevrátili. Komu prodám zemi? Babička je pracovní veteránka a domácí pracovnice. Komu prodám zemi?
 8. Shohmansur
  Shohmansur 29. března 2012 08:13
  -3
  Autorem jste vy a je tam křeček. NATO už je v Rusku. Město Uljanovsk. Ale právě nedávno, před volbami, Dimka pohrozil, že se Spojeným státům zodpoví za rozmístění protiraketové obrany a ve skutečnosti se v Rusku ozývá kvílení, když cizí lodě vplouvají do Sevostopolu.
  Zatímco oni křičeli, ano, takové roušky psali Yankeeové, vytvořili jsme základnu.
  Když jde o vás, v Rusku neexistuje správné a špatné, v Rusku žijí OBČANÉ RUSKÉ FEDERACE. A NATO je nepřítelem jak demokratů, tak centristů a levičáků. Všichni, kteří obývají území od Baltského moře po Tichý oceán!
  1. alexng
   alexng 29. března 2012 08:28
   0
   A kde je potvrzení, že NATO už v Rusku je? Jen nepřinášejte západní média a liberální weby nebo blogy. Není třeba citovat ani červené stránky, je tam více lží než v západních médiích.
   1. Shohmansur
    Shohmansur 29. března 2012 08:35
    +2
    Proč nemáte rádi liberalistické weby nebo blogy? Proč vás červené stránky nespokojí? Jak se CNN liší od 1TV?
    1. alexng
     alexng 29. března 2012 09:05
     +1
     Nelíbí se jim, že neexistuje jediné potvrzení a nejsou uvedeny žádné odkazy na dokumentární odkazy na jakékoli otázky uvedené v článcích. Neopodstatněné úbytky a zmatek. V důsledku toho se internet promění v smetiště mysli někoho jiného.

     - Na světě je mnoho záhadných a nepochopitelných věcí!
     A čím více křečků sedí na internetu a něco podněcují, tím tajemnější a nepochopitelnější se to pro všechny stává ...
     1. Shohmansur
      Shohmansur 29. března 2012 10:18
      +2
      "Bez kusu papíru jsi brouk." Žij mého přítele na kusu papíru. A nejraději žiju v realitě (ne virtuální). NATO nám vyžene heroin z Afghánistánu a my jim pomůžeme vytvořením překladiště v Uljanovsku. A v této době ať vlastenci křičí "Ruce pryč od Sevastopolu."
      1. znát
       znát 30. března 2012 07:27
       +1
       kdo o čem, ale pohmonsur o heroinu
  2. ředitel
   ředitel 29. března 2012 10:20
   0
   Lžeš!!!!!! Mám kamarády v Uljanovsku, tam NATO neviděli)))))) Nebo jen trollíš??
   1. Shohmansur
    Shohmansur 29. března 2012 10:30
    -8
    Pane řediteli, vy jste se zbláznil? Co to mluvíš za nesmysly? A ty trolle a autor je křeček!
    1. Cynik
     Cynik 29. března 2012 17:29
     0
     Citace: Shohmansur
     A ty trolle a autor je křeček!

     Správná možnost je vybrána, když není co říci jako odpověď, musíte říci:
     Sám
     dobrý
  3. olegyurjewitch
   olegyurjewitch 29. března 2012 11:20
   0
   Citace: Shohmansur
   NATO už je v Rusku. Město Uljanovsk

   O Uljanovsku již bylo vše dostatečně vysvětleno, nebuďte líní, znovu si přečtěte všechny publikace, jsou na webu. Ohledně Sevastopolu.Bohužel ten Sevastopol spadá pod jurisdikci Ukrajiny a to, že se tam nachází naše základna Černomořské flotily nic neznamená.A nakonec RUSKO nevytklo o vjezdu lodí NATO do přístavů patřících jinému státu, ale při této příležitosti vyjádřil své obavy.
  4. Art111
   Art111 29. března 2012 11:31
   0
   Sakra, zase hysterka.
 9. Uralm
  Uralm 29. března 2012 08:20
  0
  Jaký nesmysl. Vůbec ne vážně
 10. Artur09-75
  Artur09-75 29. března 2012 08:25
  +7
  NATO je nepřítel Ruska. A jde o to, bez ohledu na to, jaké dokumenty jsou podepsány.
  1. DYMITRIE
   DYMITRIE 29. března 2012 09:00
   0
   Citace: Artur09-75
   bez ohledu na to, jaké dokumenty jsou podepsány.

   Nacistické Německo bylo také nepřítelem SSSR, ale pakt Molotov-Ribentrop oddálil začátek války téměř o 2 roky. Neměl to taky podepsat?
   1. AkzoNobel
    AkzoNobel 1. dubna 2012 11:27
    0
    ze své nerozumnosti uvádíte v omyl i ostatní...Německo nebylo fašistické...sociální demokraté ano, ale ne fašisté...všechny otázky ohledně fašismu Ducemu...nicméně argumentuje o vhodnosti podpisu pakt Molotov-Ribentrop, takže nebudu... protože. víme jen to, co se nám rozhodli oznámit a nic víc ... nikdo vám nikdy nevysloví pravé důvody, natož já ... ti u moci neřeknou pravdu, protože člověk musí nést odpovědnost za pravdu...
 11. sergo0000
  sergo0000 29. března 2012 08:51
  +7
  Článek je užitečný a aktuální.Děkuji autorovi za upřesnění.
  Navíc! Ale i tady je těžké přesvědčit mě, že i jeden voják NATO v Uljanovsku je dobrý!
 12. Iv762
  Iv762 29. března 2012 09:16
  +7
  Z akcí NATO nestabilita ve světě jen roste, což je vynikající půda pro rozvoj a růst terorismu. Stejný Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie je nyní toho jasným potvrzením. Je velmi pochybné, že pomoc NATO je v zájmu Ruska... co
 13. Charone
  Charone 29. března 2012 09:16
  +11
  Článek mínus.
  Ale ne proto, že by odkazy na dokumenty byly nepřesvědčivé, ale právě proto, pro dokumenty.
  Není třeba šustit papíry. Minimálně proto, že kromě oficiálních dokumentů mohou existovat tajné dohody.
  Pokud naše vedení bude se zásahem souhlasit a dá rozkaz jednotkám nezasahovat, bude pozdě otřásat podepsanými dohodami a nebude nikdo. A hlavně puntičkářům podepíšou zpětně nový.

  Pokud mluvíme o teoretické možnosti invaze, je třeba si položit další otázky:
  1. Proč si lidé myslí, že Putin může vzdát zemi? Ano, jak se to Gorbaty a Jelcin neodvážili udělat?
  2. Proč militantní rétorika a přezbrojení nedávají lidem důvěru v důvěryhodnost volených zástupců lidu?
  3. Aktivisté za lidská práva by teoreticky měli takovou demokratickou invazi vítat všemi možnými způsoby. Patrioti musí protestovat. Jak se stalo, že se proti vládě postavili jak agenti cizího vlivu, tak vlastenci země zároveň? Kdo jsou pro nás naši vládci? Jak se jim podařilo dostat se do tohoto bodu?

  O tom by se mělo diskutovat a ne o tom, kdo a proč vybičuje hysterii.
  1. bratr Sarych
   bratr Sarych 29. března 2012 09:26
   +4
   Velmi přesné komentáře od vás!
   Naprosto a zcela s vámi souhlasím – jak se mohlo stát, že se vláda stala nepřítelem jak pro Západaře, tak pro vlastence? to je v podstatě nemožné...
   A co je to za sílu?
  2. Shohmansur
   Shohmansur 29. března 2012 10:14
   0
   Transportér mrtvých, dobrý komentář!
  3. UV58
   UV58 29. března 2012 10:31
   +3
   obráncům lidských práv je demokracie fuk, nedostávají za ni zaplaceno. jsou placeni rockové společnosti a podkopávají důvěru v úřady. a důvod jejich činnosti není důležitý - i příchod demokracie v podobě NATO, i když odchází - vše je jen důvod.

   jednou rukou mávají vlajkami proti údajnému porušení suverenity našich zemí u Uljanovska a druhou prodávají Kurilské ostrovy Japoncům.

   nesledoval jste aukce a odhalení ministerstva zahraničí z Ponamareva? věřit jim?

   ne já, například nevěřím, že Rogozin může zradit svou vlast.
  4. Z.A.M.
   Z.A.M. 29. března 2012 10:52
   +4
   Charone

   Velmi platné poznámky.
   Čím častěji si takové otázky pokládáte, tím silnější je myšlenka na věrnost a zradu vedení země.
   Proč "sám sobě"? A komu? Vůdci „vládnou v tichosti“, nevzdávají se „svého“ I zloději a blázni ....
   1. Jaromír
    Jaromír 29. března 2012 13:16
    +5
    Další hra politiků! Kdo a co se tam podepsal, a hlavně – za co, se dozví až o 50 let později, po odtajnění!
  5. Jaromír
   Jaromír 29. března 2012 13:21
   +4
   Kdo jsou tito lidskoprávní aktivisté?! Za celý svůj život jsem neviděl jediného žijícího bojovníka za lidská práva! Aktivisté za lidská práva jsou v televizi karikatura!...
   1. admirále
    admirále 29. března 2012 15:47
    +3
    Nepříjemná podívaná, hlásím se ti, Jaromíre! Viděl jsem dva. Jeden, který je jako Boris Mojsejev, druhý, nebo spíš druhý - skoro Novodvorskaja! ..
  6. Cynik
   Cynik 29. března 2012 17:39
   0
   Citace: Charon
   Jsou agenti cizího vlivu a vlastenci země zároveň proti?

   Kdo je to ? Ve smyslu patriotů a aKhenty?
   A mimochodem, vy jako inteligentní člověk dobře víte, že z toho, co jste napsal, vyplývá, že alespoň nepřipisujete moc vlastencům.
   Hmm, dopadá to i na Ahenty. Kdo je tedy naše síla?
   V životě se teď ukazuje, že jakákoliv neslušnost pod výkřiky, že vláda je špatná, je dobrá.
   Lidé zapomněli, kdo byl Lucifer.
 14. svářeč
  svářeč 29. března 2012 09:17
  +2
  Moc jsem zatraceně nerozuměl (asi hloupé, hloupé, ale fyzicky vyvinuté), ale zdálo se, že probíhá vymývání mozků, zakrývání možné přítomnosti nákladu NATO atd. na území Ruské federace ... ... Jak říká Yura Shevchuk, masmediální náústky vštípí novou chuť
 15. patriot 2
  patriot 2 29. března 2012 09:26
  +2
  Stačí přijmout vhodná opatření kolem základny Uljanovsk. Naše výsadkové síly v Uljanovsku již cvičí, přidává některé systémy protivzdušné obrany a minová pole kolem základny nebudou rušit. Obecně je to technologická záležitost.
  A pakt Molotov-Ribbentrop, přestože oddálil začátek války, vytvořil pro celý SSSR iluzi, že válka nebude. Výsledkem jsou miliony mrtvých.
  Střelný prach je třeba udržovat v suchu a nenechat se vést laskavými slovy NATO! rozzlobený
  1. UV58
   UV58 29. března 2012 10:20
   0
   jaká minová pole? v Uljanovsku nebude žádná základna.
 16. ředitel
  ředitel 29. března 2012 10:15
  -1
  Zdá se, že autor v článku dal do regálů vše. Ale ne, stále jsou lidé, kteří buď neumí číst, nebo neumí myslet. Přesto se vysrali do nádrže medu. Už ukázali, že je to med, ale ne, podívej, barva taková není. Děti už o této základně v Uljanovsku chápou vše. Věnujte pozornost některým autorům, kteří vedou nit diskuse jiným směrem. Hlavní myšlenkou takových hacků je inspirovat ruské lidi s vámi. Všem Rusům (Rusům), jak řekl můj učitel taktiky, plukovník Kim, my Rusové musíme být přátelé. Rozptýlil jsem se. Abychom nás tedy inspirovali, že je s námi všechno špatné, všechno je pryč, všichni nás zradili, můžeme za to, že jsme Rusové. Autorovi článku dávám PLUS ... MÍNUS pisateli trollů.
  1. Shohmansur
   Shohmansur 29. března 2012 10:29
   -4
   Co jsi používal před psaním textu? Nebo jsou prostě tak negramotní, že nedokážou jasně a rovnoměrně vyjádřit své myšlenky?!
   Ruština (Rusové) - jak je to možné?!
   Rozptýlil jsem se. Abychom nás tedy inspirovali, že je s námi všechno špatné, všechno je pryč, všichni nás zradili, můžeme za to, že jsme Rusové. Máte komplex méněcennosti?!
   Z vašeho komentáře se líbila pouze jedna věta: Spisovatel trollům MÍNUS. Za což vás s velkou radostí mínusuji!
   1. Rusllan
    Rusllan 29. března 2012 11:05
    +4
    Skutečné nebezpečí pro Rusko mohou představovat pouze Rusové sami – k tomuto závěru dospěli západní analytici v průběhu četných pokusů dobýt toto území silou. Západ potřebuje ROZDĚLIT SPOLEČNOST natolik, že se z nich stanou nesmiřitelní nepřátelé. První a hlavní je socioekonomický rozkol. Na jedné straně jsou to lidé, kteří mají bohatství na úrovni, která jim umožňuje využívat západní statky a hodnoty – a jsou s nimi tedy úzce spjati ekonomicky (bankovní účty, vzdělávání dětí atd.) a morálně. Druhou skupinou jsou lidé na periferiích v ohrožených regionech a osadách, kteří si uvědomují, že první skupina využila příležitosti nacpat si kapsy a žít šťastně až do smrti. Hlavním indikátorem tohoto rozkolu je obrovský rozdíl ve vývoji sociální základny ve městech a její naprostá absence ve zbytku republiky, s výjimkou několika málo oblastí. Zkuste opustit svou metropoli a okamžitě se ocitnete v době kamenné.
    Socioekonomické rozdělení bude znamenat národnostní a náboženské rozdělení země. "DOST KRMENÍ KAVKAZU" a podobně. Přečtěte si nejnovější zprávy o zintenzivnění separatistických hnutí v regionech země – je o čem přemýšlet.
    Všechna tato přezbrojení armády, vlastenecká rétorika, to je jako potěmkinovské vesnice – protože tato rozpolcená společnost bude tlačena proti sobě. Každá vláda, která chce skutečně chránit své lidi – začíná znárodňováním strategických podniků – jejichž kapitál by měl pracovat pro obyvatele země a ne pro Západ – ti, kteří tyto podniky vlastní, stahují příjmy z těchto podniků do štítů Západní banky a mezitím osady po celé zemi jednoduše vymírají kvůli nedostatku potřebné sociální základny.
    1. Vlaleks48
     Vlaleks48 29. března 2012 11:56
     +2
     Opakuji! Slova ruského spisovatele Valentina Rasputina:
     Ruský lid není o nic horší a o nic lepší než kdokoli jiný. ON JE JINÝ.

     A ještě něco: Zdá se, že pro víru nejsou žádné důvody, ale věřím, že Západ Rusko nedostane... Věřím, že zůstaneme nezávislou zemí, nezávislou, žijící podle svého řádu, což je tisíc let starý. Rusko však nikdy nebude mít lehký život. NAŠE BOHATSTVÍ JSOU PŘÍLIŠ CHUTNÝ KUS.

     Pro mě je vytvoření překladiště v Uljanovsku jen začátek, pak se motivace k zisku prostřednictvím obchodu s rodnou půdou může valit jako sněhová koule. A Kurile a Dálný východ, ale tady nemůžete říct všechno.
  2. UV58
   UV58 29. března 2012 10:33
   0
   +1 soudruhu!
 17. UV58
  UV58 29. března 2012 10:18
  -1
  a na pozadí liberálních výkřiků o základnách NATO Ponamaryov obchoduje s ostrovy s Japonci...
 18. Vaněk
  Vaněk 29. března 2012 10:42
  0
  Citace: Shohmansur
  NATO nám vyžene heroin z Afghánistánu a my jim pomůžeme vytvořením překladiště v Uljanovsku. A v této době ať vlastenci křičí "Ruce pryč od Sevastopolu."


  Jak je to možné a kdo za to dává plusy?
  1. Shohmansur
   Shohmansur 29. března 2012 10:48
   -2
   Vyděláváte také na zničení ruského obyvatelstva „bílou smrtí“? Dejte mínus, je mi to jedno, vyjádřil jsem svůj názor!
   1. Vaněk
    Vaněk 29. března 2012 11:01
    0
    Nic ti nedám

    Citace: Vaněk
    z Afghánistánu a jsme pomůžeme jim


    Už na tebe mám svůj názor.
    1. Shohmansur
     Shohmansur 29. března 2012 11:17
     0
     Podtrhli jste „MY“. Je to tak, MY, možná VY nežijete v Rusku a VY nejste jeho občanem. Ale teď máme to, co máme. Vpustili jsme do našich domovů tvory, kteří zaplavili vlast heroinem. VYCHÁZÍME v davech na náměstí proti sobě. To všechno jsme MY, to všechno je NAŠE Rusko. A ty...
     1. Vaněk
      Vaněk 29. března 2012 11:37
      +1
      Citace: Shohmansur
      VYCHÁZÍME v davech na náměstí proti sobě


      Je to takové jaké to je.

      A žiju v Rusku, v Novosibirsku, v pase černobíle "RUSKY".
      Špatně jsem pochopil váš komentář o heroinu z Afghánistánu. (ne intonace, ne pocity, ne emoce, internet nedokáže sdělit)
      1. Shohmansur
       Shohmansur 29. března 2012 12:04
       +2
       Je to otázka národnosti? Já jsem například Ukrajinec, tak co? Článek se mi opravdu nelíbil! Vyjádřil jsem svůj názor! Všechna ta elita, která vyšla a stávkovala (pro nebo proti, na tom nezáleží), v takovém případě opustí zemi. Zůstaneme k rozuzlení.
       Žijeme tady a co všechno tito četní lidé s miliardami dolarů na účtech v zahraničních bankách dělají, mi není jasné. Jedno je jasné, v tom případě zavolají NATO a prodají svou duši ďáblu. Co se týče základny v Uljanovsku, ta se možná stavět nebude, ale díky čemu? Probuzené svědomí? Ne, díky nám, kteří jsme vyvolali bouři.
       PS Novosibirsk je nádherné město. Kdykoli je to možné, chodím k vám a pokaždé do divadla opery a baletu!
       1. Vaněk
        Vaněk 29. března 2012 12:29
        0
        Citace: Shohmansur
        PS Novosibirsk je nádherné město. Kdykoli je to možné, chodím k vám a pokaždé do divadla opery a baletu!


        Děkuju.

        PS Nezapomínejte na emoce, všichni jsme lidé. nápoje
       2. znát
        znát 30. března 2012 07:25
        +1
        Aha, ty už jsi Ukrajinka? tak horlivě bráníš Tádžiky
      2. Hleb
       Hleb 30. března 2012 07:13
       +1
       v pase v černé a bílé "RUSKÁ".


       Taky chci pas
     2. znát
      znát 30. března 2012 07:24
      +1
      No, samozřejmě, za to můžou i Rusové, že tě pustili do svého domu. Jaká drzost... Myslíte, že to ospravedlňuje váš obchod s heroinem?
 19. Daka
  Daka 29. března 2012 12:45
  +1
  O evropských „univerzálních“ hodnotách a principech demokracie se dá psát dlouho a krásně, ale faktem bohužel zůstává: Téměř všechny nedávné vojenské konflikty (alespoň ze Západu) jsou vedeny s cílem získat dnes nebo v blízká budoucnost neomezený přístup k vyčerpávajícím se přírodním zdrojům naší planety. Je proto zcela přirozené očekávat, že rozpory a intenzita vášní mezi různými subjekty budou jen narůstat a dříve nebo později (s vysokou pravděpodobností) povedou k vážnému vojenskému konfliktu mezi klíčovými globálními hráči. Čeká nás vážný boj o přírodní zdroje, ve srovnání s nimiž bude dnešní „krize Blízkého východu“ vypadat jako dětská hra. V tomto ohledu bude nejbohatší země světa co do celkové úrovně přírodního bohatství (zdrojů) a navíc s prakticky zchátralou armádou a pomalu se zotavující ekonomikou velmi chutným soustem.
  Celý problém nespočívá na mentalitě určitých národů nebo na politické realitě, ale na banální lidské chamtivosti na jedné straně a na pudu sebezáchovy na straně druhé.
  Stručně řečeno, NATO v zásadě nemůže být spojencem Ruska, protože u kořene této aliance jsou skryté agresivní záměry podpořené ekonomickými obavami a ambicemi. Čínská lidová republika může být jen dočasná, a to jen do okamžiku, kdy se pevně postaví na vlastní nohy.
 20. Sithský lord
  Sithský lord 29. března 2012 14:32
  0
  Zároveň v „demokratickém“ Japonsku

  Poprava v Japonsku: úřady tají, co mají na svědomí sebevražední atentátníci

  Ve čtvrtek byli v Japonsku oběšeni tři zločinci. Pro Zemi vycházejícího slunce to zdaleka není běžná událost. Jména sebevražedných atentátníků nebyla zveřejněna. Stejně jako důvod, proč byli popraveni. Naposledy japonské úřady podle agentury Reuters sáhly k trestu smrti před více než rokem a půl.

  Popravu tří lidí osobně schválil japonský ministr spravedlnosti Toshio Ogawa. Zločinci byli oběšeni v různých věznicích v Tokiu, Hirošimě a Fukuoce. Jména sebevražedných atentátníků nejsou známa. Úřady navíc ani neuvádějí, za co přesně byl každý z nich odsouzen k trestu smrti. Ví se pouze, že jeden ze tří vetřelců v roce 1999 zabil pět lidí na železniční stanici v západní části Japonska.

  Naposledy byl trest smrti v zemi vycházejícího slunce uplatněn v červenci 2010. Poté byli dva zločinci odsouzeni k oběšení. Podle některých zpráv jeden z nich zabil dva lidi a druhý šest. V japonských celách smrti v současnosti strádá 132 lidí. Jsou mezi nimi vyznavači kultu Apokalypsy, kteří v roce 1995 rozprášili tokijské metro smrtícím plynem. Podle průzkumu veřejného mínění z roku 2009 podporuje trest smrti 86 % Japonců.

  Pro novináře je obtížné vysvětlit, proč se rozsudky smrti v Japonsku nevykonávají častěji než jednou za jeden a půl až dva roky. V zemi neexistují žádné zákony upravující četnost poprav. Ať je to jak chce, počet takových odsouzení po celém světě za poslední rok vzrostl. Podle zprávy mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International zabily úřady v roce 676 nejméně 20 lidí z 2011 různých zemí. Pro srovnání, v roce 2010 bylo po celém světě popraveno 527 zločinců.

  Podle mezinárodních lidskoprávních aktivistů je v tomto ohledu Čína nejkrvavější zemí. Každý rok je tam popraveno více lidí než ve všech ostatních zemích světa dohromady.
 21. prorok Aljoša
  prorok Aljoša 29. března 2012 18:38
  0
  Jsem proti! Všechny tyto papírové argumenty nestojí za nic! Pevně ​​vím, že jedna noha nepřátelského vojáka by NEMĚLA vkročit na naši půdu Z ŽÁDNÉHO důvodu! NATO je jasný nepřítel a spolupráce s nepřítelem je zrada!
 22. cena 60
  cena 60 29. března 2012 23:26
  -1
  http://svoim.info/201212/?12_1_1

  Zrada vlasti se již odehrává na samém vrcholu a dokonce s otevřenou diskuzí o nákladech této akce. Úředníci jsou připraveni umožnit vytvoření vojenské základny NATO na území Ruska a schovávají se za slova o možných výhodách ...

  Podle listu Kommersant je V. Putin připraven schválit vládní nařízení o zřízení základny v Uljanovsku pro tranzit vojenského nákladu NATO z Afghánistánu. Úředníci touží pomoci svým kolegům z NATO – nespoutaným obchodníkům s demokracií – ušetřit na nákladech na dopravu a spokojeně si mnout ruce, očekávajíce příležitost dostat „spropitné“ za prodej vlasti. Podívejme se blíže na to, v co se může proměnit obchod se suverenitou země.

  Uljanovsk je nejdůležitějším dopravním uzlem země, trasy přes něj spojují evropskou část Ruska s Uralem a Sibiří. Uljanovskem prochází centrální vodní tepna země, řeka Volha, je zde velký přístav a největší železniční a silniční mosty. Město má tři velká letiště, včetně vojenského a mezinárodního. Proč má NATO zájem vybudovat zde základnu je pochopitelné, ale proč naše (nebo už ne naše?) vláda povoluje výstavbu nepřátelské vojenské základny na území velkého vědeckého a průmyslového centra, kde sídlí řada tajných obranných zařízení. podniky?

  Uljanovsk, navzdory silné výrobní základně vojenských zbraní, je sám prakticky neozbrojený. V tuto chvíli jsou ve městě zlikvidovány všechny vojenské vysoké školy. Ve městě byla umístěna 104. gardová výsadková divize, která se však zredukovala na brigádu. Brigáda je ale ve městě pouze v době míru, to znamená, že může být kdykoli vyslána kamkoli v zemi, nebo lépe řečeno, dokonce i na světě - k uhašení dalšího konfliktu. A pak v Uljanovsku zůstanou dva McDonaldy a americká základna plná zbraní. Měli jsme také velký arzenál, ale ten „náhodou“ explodoval v roce 2009...

  Mimochodem, v regionu se nachází Výzkumný ústav atomových reaktorů (NIIAR), kde se provádí více než 80 % všech komplexních ruských testů ve výzkumných jaderných reaktorech. Zde by bylo užitečné připomenout vysoce sledované předvolební sliby amerických prezidentských kandidátů – zabít ruské jaderné fyziky bez výčitek svědomí. Zde se objevuje další důvod pro vytvoření základny v Uljanovsku - každoroční mezinárodní konference se samozřejmě nejlépe konají pod dohledem armády NATO s včasným zastřelením nejtalentovanějších vědců.

  Tak proč na tomto místě potřebujeme americkou základnu - centrum pro sabotáž, špionáž a odrazový můstek pro rozčtvrcení země??

  Pokud vznikne, nevyhnutelný dovoz drog z Afghánistánu na naše území bude jen špičkou ledovce. Američané budou moci do země přivézt jakoukoli zbraň, včetně jaderných, v takovém případě ztrácí existence systému protiraketové obrany veškerý smysl.

  Připomeňme zákon N2007-FZ podepsaný Putinem v roce 99, který umožňuje jednotkám NATO obsadit Rusko bez boje.

  Možná je to začátek okupace?!

  Podle tohoto zákona může NATO vstoupit do svého kontingentu na našem území v případě katastrof způsobených člověkem nebo občanských nepokojů. Z tohoto pohledu se základna staví právě včas...

  Vytvoření nepřátelské základny na území suverénního státu je podkopáváním národní bezpečnosti, je to zrada, ať už se to snaží zamaskovat jakýmikoli slovy. Soustředění nepřátelských vojáků na území suverénního státu může mít pouze podobu masových hrobů a nepřátelské zbraně mohou mít pouze podobu trofejí.

  Není třeba ponořit čepel nepřátelské základny do živého těla země! Neumřeli jsme! Jen jsme se ještě neprobudili...

  Začíná intervence?

  Legenda, pod kterou se ospravedlňuje rozmístění základny NATO, je naprosto nesmyslná. Při využití transferu leteckého nákladu z Afghánistánu není potřeba základna v Uljanovsku. To vše je mnohem snazší a levnější provést jižním směrem, převést to do přístavů Katar, Omán a Emiráty s okamžitým přeložením na lodě a spoléhat se na existující infrastrukturu.

  To znamená, že úkoly základny jsou odlišné, kromě stahování vojáků z Afghánistánu. Teoreticky existují dva z nich:

  1. Organizace základny NATO v oblasti, kde sídlí strategické raketové síly, aby za určitých podmínek převzala kontrolu nad ruským jaderným arzenálem.

  2. Účast ve válce proti Íránu. V tomto případě bude NATO jednat ze strany Kaspického moře a bude se spoléhat na infrastrukturu a rezervy v Samaře. Z kaspické strany je Írán prakticky bezbranný a neexistuje jednodušší a spolehlivější způsob, jak se do Teheránu dostat. K úplnému narušení všech plánů na obranu Peršanů stačí vylodit jednotky speciálních jednotek na kaspickém pobřeží.

  Damir KYARIMOV, Uljanovsk
 23. hasičRS
  hasičRS 29. března 2012 23:59
  +4
  Článek pro 5+! Vše je jasné, jasné, srozumitelné. Souhlasím se závěry autora. Komentáře jsou různé, ale trend je také jasný. Chlapi, jak jsem to pochopil, nikdo nebude NATO lízat pod zadkem, to vše je jasně naznačeno v zákoně, dodatky. Nejsme ve válce a před válkou s blokem. Dohody tedy mají své místo a jsou platné v obou směrech. Přesto si myslím, že pro nikoho není objevem, že štika v jezeře nechce, aby karas podřimoval. Navrhuji zvážit další spekulace na toto téma jako troll a ignorovat je.
 24. dmitryg
  dmitryg 30. března 2012 03:31
  -2
  Je čas dostat se z 30letého kómatu. Studená válka je ztracena a NATO již není nepřítelem. Obyčejní Američané, mimochodem, průzkumy nepovažují Rusko za nepřítele. A Rusové plivají a plivají.
  Obyčejný Američan chtěl frčet na jakési Rusko, trápí ho zprávy a problémy svého města, státu a země. A tady – stačí se podívat na ostatní a najít chybu – je snazší odvrátit pozornost „offline křečků“ od vnitřních problémů.

  Lepší mrtvý než Red!
 25. RopaGas2011
  RopaGas2011 30. března 2012 06:07
  +3
  Igarr: A Rusko vždy dodržovalo smlouvy.,
 26. Aslan Isajevič Arsamekov
  Aslan Isajevič Arsamekov 8. prosince 2017 15:25
  0
  Citace z domokl
  Výborný článek..Dokumenty jsou velmi zajímavě vybrány a už jen kvůli tomuto stojí za to si je přečíst...Jen já moc nesouhlasím s komentáři k dokumentům...Jsem zvyklý vidět výsledky a výsledky jsou takové že s NATO nelze zacházet jako s přítelem-sousedem....
  A naši lidé nejsou tak hloupí, aby kvůli NATO rozpoutali občanskou válku..Pamatujeme si krev.. Nebojíme se prolít svou (a ne cizí), ale také nezapomínáme.. .

  Naprosto s vámi souhlasím NATO bylo vytvořeno pouze k boji proti údajné „ruské agresi“
 27. Edelweiss_2
  Edelweiss_2 29. dubna 2022 21:06
  0

  Generála Ivašova o dohodě s NATO o zabrání Ruska