Z historie radaru a elektronického boje

12


Vznik a vývoj radaru se vztahuje k pozdější předválečné době oproti radiokomunikacím. A přesto byly armády zemí fašistického bloku, ale i Anglie, USA a Sovětského svazu na začátku druhé světové války vyzbrojeny radary pro různé účely, které zajišťovaly především protivzdušnou obranu. V německém systému protivzdušné obrany se tak nachází palubní radar včasné výstrahy Freya (dosah až 200 km) a Velký Würzburg (dosah až 80 km), jakož i kanónem naváděný protiletadlový dělostřelecký radar „Malý Würzburg“ ( dosah až 40 km). O něco později byly zprovozněny výkonné stacionární radary typu Wasserman (dosah až 300 km). Přítomnost těchto prostředků umožnila do konce roku 1941 vytvořit poměrně harmonický radarový systém protivzdušné obrany, který se skládal ze dvou pásů. První (vnější) začínal v Ostende (110 km severozápadně od Bruselu) a táhl se do Cuxgafen (100 km západně od Hamburku). Druhá (vnitřní) probíhala od severovýchodní hranice Francie podél německo-belgické hranice a končila u Šlesvicka-Holštýnska. Se zahájením provozu protiletadlového dělostřeleckého radiolokátoru řízení palby typu Mannheim (dosah až 70 km) v roce 1942 se mezi tyto dva pásy začaly instalovat další sloupky. V důsledku toho se do konce roku 1943 vytvořilo souvislé radarové pole protivzdušné obrany.V průběhu války Anglie vybudovala síť stanic podél jižního pobřeží a poté podél celého východního pobřeží. Tak se zrodila řada Chain Home. Německá rozvědka však brzy odhalila nejen umístění, ale i hlavní parametry této sítě. Zejména bylo zjištěno, že směrové obrazce anglických radarů vzhledem k povrchu země (moře) svírají určitý úhel a tvoří tak v detekčním systému neviditelné zóny. Pomocí nich, fašista letectví provedla přiblížení k pobřeží Anglie v malých výškách. Britové museli vytvořit další radarovou linii, která poskytovala pole v nízké nadmořské výšce.

Díky vytvořenému systému, který fungoval v úzké spolupráci s ostatními typy průzkumu, byli Angličané schopni včas odhalit nepřátelská letadla, vznést do vzduchu stíhací letouny a upozornit protiletadlové dělostřelectvo. Současně byla odstraněna potřeba nepřetržitých leteckých hlídek, v důsledku čehož byly s větší účinností používány stíhačky-interceptory. Ztráty nacistického letectví prudce vzrostly. Takže jen 15. září 1940 Němci ztratili 185 letadel z 500 účastnících se náletu. To je donutilo přejít hlavně na noční nálety.

Zároveň se začalo pátrat po způsobech a prostředcích, jak nepřátelským radarům ztížit detekci letadel ve vzduchu. Řešení tohoto problému bylo nalezeno ve využití pasivního a aktivního rušení letectvím na radarová zařízení.

Pasivní rušení poprvé použily posádky britských bombardérů při náletu na Hamburk v noci z 23. na 24. července 1943. Metalizované pásky (hliníková fólie), nazývané „Windows“, balené ve speciálních kazetách (balících), byly shazovány z letadel a „ucpávaly“ obrazovky nepřátelských stanic. Celkem bylo při náletu na Hamburk použito asi 2,5 milionu kazet po 2 tisících kazet. V důsledku toho němečtí operátoři místo 790 bombardérů účastnících se náletu napočítali tisíce letadel, neschopných rozlišit skutečné cíle od falešných, což narušilo řízení palby protiletadlových baterií a akce jejich stíhacích letounů. Zvláště úspěšný byl dopad rušení na radar protiletadlového dělostřelectva. Celková účinnost německé protivzdušné obrany po zahájení rozsáhlého využívání pasivního rušení klesla o 75 %. Ztráty britských bombardérů byly sníženy o 40 %.

Aby odvrátila pozornost a opotřebovala síly protivzdušné obrany, letectví někdy napodobovalo falešné masivní nálety na rušivé směry s pasivním rušením. Například v noci 18. srpna 1943 provedli Britové během náletu na raketové centrum Peenemünde diverzní manévr: několik letadel Mosquito pomocí pasivních rušicích kazet simulovalo masivní nálet na Berlín. V důsledku toho byla významná část stíhacího letectva z letišť Německa a Holandska zvednuta směrem k rušícím letounům. V této době letectví operující podél Peenemünde nenarazilo téměř na žádný odpor nepřátelských systémů protivzdušné obrany.

Z historie radaru a elektronického boje


Prostředky pasivního rušení byly neustále zdokonalovány. K rušení radarů letadel se tedy používaly granáty protiletadlového dělostřelectva plněné pasivními reflektory. Potlačení pozemních a lodních radarů bylo prováděno pomocí raket vybavených Windows. Někdy letadla místo fóliových kazet táhla speciální kovové sítě, které byly návnadou pro operátory stanovišť řízení palby a navádění letadel. Německé letectví poprvé použilo pasivní rušení v srpnu 1943 při náletech na britské cíle a lodě u pobřeží Normandie.

Dalším krokem ve vývoji prostředků pro boj s radarem bylo použití aktivního rušení, tedy speciálního elektromagnetického záření, které potlačuje radarové přijímače, ze strany bojovníků.

Vzdušné rušící vysílače typu Carpet poprvé použila anglo-americká letadla v říjnu 1943 při náletech na Brémy. Do konce téhož roku byly všechny těžké bombardéry B-17 a B-24 8. a 15. amerického letectva působící v západní Evropě vybaveny palubními aktivními rušícími vysílači. Britské bombardovací síly byly vybaveny takovými vysílači pouze z 10 %. Je pravda, že Britové měli navíc speciální letadla - rušičky používané pro skupinové krytí leteckých oddílů. Podle zahraničního tisku vynaložila německá PVO na jeden sestřelený bombardér před použitím rádiového rušení v průměru asi 800 protiletadlových granátů, zatímco za podmínek aktivního a pasivního rušení radaru až 3000.Proti vzdušným radarovým pumovým zaměřovačům (radarový průzkum a cílené bombardování) se v komplexu nejúspěšněji uplatnily aktivní rušení a rohové reflektory. Němci se například dozvěděli, že při nočních náletech na Berlín využívají bombardéry jezera Weissensee a Mugelsee, která se nacházejí nedaleko města, jako radarově kontrastní orientační body. Po četných neúspěšných pokusech se jim podařilo změnit břehovou linii jezer pomocí rohových reflektorů namontovaných na plovoucích křížích. Navíc vznikaly falešné cíle, které napodobovaly skutečné předměty, na které spojenecká letadla často bombardovala. Například při radarové kamufláži města Kustrin byly rohové reflektory uspořádány tak, že na obrazovkách leteckých radarů byly pozorovány charakteristické značky dvou „identických“ měst, jejichž vzdálenost byla 80 km.

Bojové zkušenosti nashromážděné během války silami protivzdušné obrany a letectvem ukázaly, že při vedení elektronického boje je největšího účinku dosaženo při náhlém, masivním a komplexním použití prostředků a metod potlačení radaru. Charakteristická je v tomto ohledu organizace elektronického boje během anglo-amerického vylodění na pobřeží Normandie v roce 1944. Zásah na radarový systém Němců prováděly síly a prostředky vzdušných, námořních, výsadkových a pozemních sil spojenců. K vytvoření aktivního rušení použili asi 700 leteckých, lodních a pozemních (vozidlových) vysílačů. Týden před vyloděním expedičních sil byla většina německých radarových stanic objevených všemi druhy průzkumu vystavena intenzivnímu bombardování. Noc před jejím začátkem hlídkovala podél pobřeží Anglie skupina letadel s rušícími vysílači a potlačovala německé radary včasného varování. Bezprostředně před invazí byly na stanoviště radarů provedeny letecké a dělostřelecké údery, v důsledku čehož bylo zničeno přes 50 % radaru. Do Calais a Boulogne zároveň mířily stovky malých lodí a plavidel v malých skupinách, které táhly balony s pokoveným povlakem a plovoucími rohovými reflektory. Lodní děla a rakety vystřelily do vzduchu kovové stuhy. Nad postupujícími loděmi byly shozeny pasivní reflektory a skupina bombardérů pod rouškou rušení simulovala masivní nálet na Berlín. Stalo se tak s cílem dezorganizovat práci přežívajícího radarového sledovacího systému a uvést německé velení v omyl ohledně skutečného místa přistání spojeneckých vojsk.

V hlavním směru přistání britské bombardéry s rušícími vysílači potlačily německé radary a vrhaly dýmovnice, aby nepříteli znesnadnily vizuální pozorování. Ve stejné době byly provedeny letecké údery na velká komunikační centra v přistávací ploše a výsadkové sabotážní skupiny zničily mnoho drátěných vedení. Rušicí vysílače byly instalovány na 262 lodích a lodích (od vyloďovacích člunů po křižníky včetně) a na 105 letounech, což prakticky paralyzovalo provoz německých radarů všech typů.

Během vedení aktivních útočných operací anglo-amerických jednotek bylo nutné použít radar k organizaci interakce mezi pozemními silami a letectvím. Potíž byla v tom, že rádia, rakety, signální panely, sledovací granáty a další prostředky, jimiž se v prvním období války prováděla interakce, mohly zajistit koordinované akce pozemních sil a letectví pouze za dobré viditelnosti. Technické možnosti letectví již v té době umožňovaly jeho použití prakticky v kteroukoli denní i roční dobu, za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, avšak pouze s dostupností příslušného navigačního vybavení.

První pokusy o částečné využití radaru pro zajištění nepřetržité interakce mezi pozemními silami a letadly podnikli Američané při operacích v severní Africe. Systém radarové interakce se jim však podařilo vytvořit až do začátku invaze na evropský kontinent.

Organizačně byl takový systém založen na použití skupiny stanic, které plnily různé funkce v závislosti na jejich typu. Zahrnoval jednu detekční stanici dlouhého dosahu MEW (dosah až 320 km), tři až čtyři detekční stanice krátkého dosahu TPS-3 (dosah až 150 km) a několik pozemních cílů SCR-584 pro navádění letadel (dosah až 160 km). Stanice MEW jako operační informační středisko byla vybavena telefonickým, telegrafním a VKV rádiovým spojením se všemi radarovými a vizuálními pozorovacími stanovišti a také s velitelstvím letectví, jehož funkcí bylo rozhodovat o aktuální vzdušné situaci a vést letecký Jednotky. Stanice SCR-584 přivedla letoun přímo do oblasti objektu, což výrazně zjednodušilo hledání cíle. Každý radarový systém měl navíc VHF vysílačku pro komunikaci s letadly ve vzduchu.Obtížnějším úkolem než použití radaru, zajistit interakci mezi pozemními silami a podpůrnými letouny, bylo použití radaru k detekci pozemních cílů a odpalování nepřátelských dělostřeleckých (minometných) baterií. Hlavní úskalí bylo v samotném principu činnosti radaru - odrazu vyzařované elektromagnetické energie od všech objektů, které se na dráze jejího šíření setkaly. A přesto se Američanům podařilo přizpůsobit naváděcí stanici děla SCR-584 pro sledování bojiště. Byly zařazeny do všeobecného dělostřeleckého pozorovacího systému a zajišťovaly průzkum pozemních pohyblivých cílů ve středně drsném terénu do hloubky 15-20 km. Podíl pozemní radarové detekce, např. u sborového dělostřelectva, tvořil asi 10 %, u divizního dělostřelectva - 15-20 % z celkového počtu rekognoskovaných cílů.

Uzavřená dělostřelecká a minometná postavení s pomocí radaru byla poprvé objevena během bojů na předmostí v oblasti Anzio (Itálie) v roce 1943. Využití radaru pro tyto účely se ukázalo být efektivnější než zvukové a vizuální pozorování, zejména v podmínkách intenzivního ostřelování a členitého terénu. Označením dráhy střely (miny) z více směrů na radarových ukazatelích bylo možné určit palebná postavení nepřítele s přesností 5-25 m a uspořádat protibateriový boj. Nejprve byly použity stanice SCR-584 a TPS-3 a poté upravená verze druhé jmenované, TRQ-3.

Poměrně úspěšné využití radaru Američany k provádění pozemního průzkumu je vysvětlováno především tím, že Němci vůbec nepředpokládali, že nepřítel tyto prostředky k těmto účelům používá. Nepodnikli proto potřebná protiopatření, přestože měli zkušenosti s vedením elektronického boje v systému protivzdušné obrany, v letectvu a námořnictvu.

V sovětských ozbrojených silách byly radarové a elektronické bojové prostředky používány silami protivzdušné obrany, letectvem a námořními silami. Flotila. Pozemní síly využívaly především prostředky rádiového průzkumu a rádiového rušení. Prvním radarem pro detekci vzdušných cílů v pozorovacích, varovných a komunikačních jednotkách byla stanice RUS-1 („Rebarbora“), která byla uvedena do provozu v září 1939 a poprvé byla použita během sovětsko-finské války. Do začátku Velké vlastenecké války bylo vyrobeno 45 sad RUS-1, které následně operovaly v systému protivzdušné obrany Zakavkazska a Dálného východu. Během války s Finy na Karelské šíji prošel bojovým testem radar včasné výstrahy RUS-2 (Redut), který byl přijat silami protivzdušné obrany v červenci 1940.

Je třeba poznamenat, že stanice RUS-2 měla v té době vysoké technické vlastnosti, ale takticky plně nesplňovala požadavky vojáků: měla systém dvou antén, objemné a složité rotační pohony. Vojáci proto obdrželi pouze experimentální šarži s očekáváním, že jednoanténní verze této stanice, nazvaná RUS-2s („Pegmatit“), prošla polními testy a měla být uvedena do série.Ve vývoji domácího radaru bylo vytvoření stanic typu RUS-2 oproti RUS-1 významným krokem vpřed, který radikálně ovlivnil efektivitu PVO. Díky příjmu dat o vzdušné situaci (dolet, azimut, rychlost letu, skupina nebo jednotlivý cíl) z několika stanic bylo velení zóny (oblasti) protivzdušné obrany schopno vyhodnotit nepřítele a optimálně použít zbraně.

Do konce roku 1942 vznikly dva prototypy dělem naváděných stanic s názvem SON-2 a SON-2a a v roce 1943 byla zahájena jejich sériová výroba. Stanice SON-2 sehrály velmi pozitivní roli v bojových operacích protiletadlového dělostřelectva. Takže podle hlášení 1., 3., 4. a 14. sboru, 80. a 90. divize protivzdušné obrany bylo při střelbě pomocí těchto stanic použito na každý sestřelený nepřátelský letoun 8x méně střel než bez stanovišť. Pokud jde o jednoduchost zařízení a spolehlivost v provozu, výrobní náklady a přepravní podmínky, stejně jako dobu složení a nasazení, domácí radary předčily německé, britské a americké radary vyrobené na konci 30. a na začátku 40. let.

Tvorba radiotechnických jednotek začala vytvořením první radarové jednotky poblíž Leningradu na podzim roku 1939. V květnu 1940 byl v Baku zformován 28. radiový pluk, v březnu-dubnu 1941 - 72. radiotechnický prapor u Leningradu a 337. radiotechnický prapor u Moskvy. Radarová technika byla úspěšně použita nejen při protivzdušné obraně Moskvy a Leningradu, ale také při obraně Murmansku, Archangelsku, Sevastopolu, Oděse, Novorossijsku a dalších měst. V letech 1942-1943. ke stanicím RSS byly vyrobeny tzv. „výškové“ nástavce (VPM-1, -2, -3) pro určení výšky cílů a zařízení pro identifikaci vzdušných cílů pomocí systému „přítel nebo nepřítel“, což umožnilo jejich použití pro navádění stíhacího letectva proti nepřátelským letounům. Jen v roce 1943 se podle radarových údajů zvýšil počet bojových letounů zaměřujících se v silách protivzdušné obrany pokrývajících cíle v první linii ze 17 % na 46 %.

Velkým úspěchem sovětského radaru bylo vytvoření leteckých stanic řady Gneiss pro detekci a zachycování vzdušných cílů. V roce 1943 byly tyto stanice vybaveny letouny první příběhy světové války těžké noční interceptorové divize. Radar Gneiss-2m byl také úspěšně použit na torpédových bombardérech Baltské flotily. Souběžně s vytvářením záchytných stanic letadel byly vyvíjeny radarové zaměřovače. Díky tomu vznikly záchytné a zaměřovací radary (v zahraničí existovaly pouze záchytné radary) na vzdušné cíle a také radiolokační pumový zaměřovač, který umožňoval provádět přesné bombardování pozemních cílů, a to za jakýchkoli podmínek, ve dne i v noci.Letouny našeho bombardovacího letectva využívaly při útocích na nepřátelské cíle i pasivní rádiové rušení k potlačení svého radaru pro včasnou detekci vzdušných cílů, určení cílů a navádění protiletadlového dělostřelectva a stíhacích letounů. V důsledku masivního používání radarů nepřítelem u protiletadlového dělostřelectva a nočních stíhačů narůstaly ztráty našich bombardérů. To si vyžádalo organizaci protiakce proti radarovému systému nepřítele. Když se naše letadlo přiblížilo k detekční zóně radaru, přesunulo se do nízkých nadmořských výšek pomocí „poklesů“ v radiačních vzorcích nepřátelského radaru. V cílové oblasti získali danou výšku, změnili směr a rychlost letu. Takový manévr, jak ukázala praxe, vedl k porušení vypočítaných údajů zařízení pro řízení palby protiletadlových baterií a narušení útoků nepřátelských stíhaček. S přiblížením k radarové zóně posádky bombardérů vyhazovaly metalizované pásky, které vytvářely pasivní interferenci s nepřátelským radarem. V každém leteckém pluku byla přidělena 2-3 letadla k vytváření rušení, která létala nad údernými skupinami a před nimi. Výsledkem bylo, že vysunuté pásky, klesající, skryly ty druhé před radarovou detekcí.

Neustálý vývoj prostředků a metod radarového a elektronického boje během druhé světové války měl významný vliv na způsoby bojové činnosti a efektivitu sil PVO, letectva, námořnictva a pozemních sil stran. V průběhu války neustále narůstal rozsah použití pozemních, lodních a leteckých radarových a rušicích zařízení a vyvíjela se a zdokonalovala taktika jejich bojového použití. Tyto procesy se vyznačovaly dvousečným bojem stran, kterému se v poválečném období v zahraničí začalo říkat „rádiová válka“, „válka ve vzduchu“, „radarová válka“ a „elektronická válka“.

Zdroje:
Boltunov M. "Zlatý klas" vojenské rozvědky. M.: Veche, 2011. S.66-71, 88-102, 114-117.
Lobanov M. Začátek sovětského radaru. M.: Sovětský rozhlas, 1975. 144-146.
Nazarenko V. Některé otázky vývoje prostředků a metod radarového a elektronického boje ve druhé světové válce // VIZH. 1982. č. 3 str. 46-50.
Gordienko V. Století elektronického válčení // Nezávislá vojenská recenze. 11. dubna 2003
Paliy A. Elektronické válčení ve válkách a ozbrojených konfliktech. M.: VAGSh, 2007, s. 64-72.
Klimovich E., Gladkov A. Z historie domácího radaru // Vybavení a zbraně. 2007. č. 8. str. 2-5.
Naše zpravodajské kanály

Přihlaste se k odběru a zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi dne.

12 komentáře
informace
Vážený čtenáři, abyste mohli zanechat komentář k publikaci, musíte přihlášení.
 1. +6
  12. září 2016 07:43
  a Italové a Japonci s přítomností radarů byli velmi špatní, Němci se nechtěli dělit se spojenci, protože se báli prozrazení tajemství, zejména Italové. Přítomnost radarů na britských lodích a jejich použití v noci vedly k bití „jedné brány“ na mysu Matapan. Američané pomocí radaru byli vždy první, kdo zachytil Japonce ve tmě, ale Japonci také dobře bojovali v noci. No, legrační případ, tohle je příběh s dřevěnou bombou Britů. Na konci války Němci vybudovali letiště s maketami a rohovými reflektory, Britové na tento cíl shodili dřevěnou bombu, aby nějak zjistili, že cíl je falešný.
  1. +1
   12. září 2016 10:40
   Citace: Aeneas
   Přítomnost radarů na britských lodích a jejich použití v noci vedly k bití „jedné brány“ na mysu Matapan.

   Podle Pak k „výprasku o jednu branku“ došlo jen proto, že „Stuart“ vizuálně si všiml křižník Cattaneo - právě ve chvíli, kdy LK ABC již byly připraveny pracovat na již dříve objeveném pólovém radaru. Nebýt toho, LK ABC by se odmaskovaly palbou na „Poli“ a mohly přiletět pod distribuci torpéd z „temného sektoru“.
   Ve 22.20:19 Valiant hlásil, že loď má azimut 4,5 G ve vzdálenosti 22.23 mil. Tento cíl byl na levé straně přídě. Proto Greyhound a Griffin, kteří byli nalevo, dostali rozkaz přesunout se na pravobok bitevních lodí. Tento rozkaz byl sotva vydán, když ve 250:2 Stuart, který byl vpravo, vyslal poplašný signál. Téměř přímo vpřed na levoboku, na azimutu 2° ve zcela opačném směru než stojící loď, se objevily mohutné siluety potemnělých lodí, které křižovaly kurz naší flotily zprava doleva ve vzdálenosti asi 3 mil. Jednalo se o XNUMX velké lodě, malá loď byla napřed a XNUMX další malé lodě uzavřely linii.

   Ve 22.15:2 se můj nový náčelník štábu, komodor Edelsten, díval dalekohledem na horizont napravo od přídě. Klidně hlásil, že před nimi viděl 2 velké křižníky a jeden malý, které přetínaly příď naší flotily zprava doleva. Díval jsem se i dalekohledem. Byli tam. Captain 2nd Rank Power, bývalý ponorkář a nesrovnatelný specialista na identifikaci siluet, řekl, že se jedná o XNUMX těžké křižníky typu Zara, před nimiž byl lehký křižník.
   © ABC
   Kromě toho byl oheň také vypálen pod vizuální kontrolou:
   Nikdy v celém svém životě jsem nezažil takové vzrušení jako ve chvíli, kdy jsem z KDP uslyšel klidný hlas: "Střelec KDP vidí cíl." To znamenalo, že zbraně jsou připraveny a jeho prst už byl na spoušti. Nepřítel nebyl dál než 3800 yardů – velmi blízko.
   © ABC
  2. TIT
   0
   12. září 2016 22:08
   Citace: Aeneas
   shodil dřevěnou bombu

   говорят Němci tam pak umístili skutečná letadla a pak je skutečně bombardovali ,
   typu pokračování příběhů
 2. +12
  12. září 2016 08:05
  O efektivitě využití první stanice první radiolokační stanice (RUS) na Leningradské frontě jsem napsal článek do „VO“ „Krizový měsíc v obraně města“. Poté byly ve dnech 21. až 23. září 1941 odraženy tři hvězdné nálety fašistického letectva (každý 378 bombardérů). Stanice byla instalována na pozici v B. Izhora. Viděl jsem fotografii této radarové stanice v 60. letech v kanceláři mého vědeckého mentora I. M. Vekslina. Již v roce 1942 můj druhý mentor Spirov S.V. podařilo zajistit přenos radiolokační situace z radiolokátoru na velitelství protivzdušné obrany fronty. Tuto techniku ​​vytvořili v mládí. Pak jsme spolu pracovali na NII-33. Sekundární radar byl vynalezen na NII-33 po druhé světové válce. Poklona těmto sovětským vědcům. mám tu čest.
 3. +1
  12. září 2016 09:37
  Ach, zase „jsme nejlepší“, „úplně první“ atd. To, že jsme s radarem na tom zdaleka nebyli tak „růžově“, jak píše autor, je vidět při čtení této knihy: „Svastika přes Volha. Luftwaffe proti Stalinově protivzdušné obraně" http://www.e-reading.club/book.php?book=95467
 4. +1
  12. září 2016 10:30
  V průběhu války Anglie vybudovala síť stanic podél jižního pobřeží a poté podél celého východního pobřeží. Tak se zrodila řada Chain Home.

  Byla v roce 1938 válka? jištění Nevěděl, nevěděl...
  Základní síť radarové stanice Chain Home byla vybudována již před válkou (1935 - první etapa 5 stanic, 1938 - již 20). V roce 1939 k ní začali „připojovat“ detekční radarovou síť NLC – Chain Home Low.
 5. +1
  12. září 2016 19:21
  Zajímavý článek. Naučil se hodně.
  I když na toto téma můžete psát donekonečna
 6. +1
  12. září 2016 20:57
  Informativní článek. Děkuji - o metalizované fólii jsem nevěděl, že se už tehdy používala.
  1. 0
   13. září 2016 19:45
   Nejen, že byl používán, ale také montován pilnými Němci v průmyslovém měřítku. Tuny drahého hliníku vysypali spojenci na Německo, které se dusilo nedostatkem surovin.
 7. +1
  12. září 2016 23:13
  Bohužel, SSSR v radaru značně zaostával. Kolik vzpomínek pilotů jsem četl o druhé světové válce, o radaru nebyla ani zmínka. Pak jsem si myslel, že jsme v té době ještě neměli stanice. V námořnictvu to bylo ještě smutnější.
  Technologická mezera v mnoha oblastech byla tedy velmi velká. Ale pak se z toho dostali. Nyní se to také snaží dohnat.
  1. +2
   13. září 2016 05:23
   Pokryškin popsal činnost radaru ve své knize, protože se okamžitě snížil počet volných loveckých letů.
 8. +2
  13. září 2016 10:10
  Velmi zajímavé věci. O prvních radarových sítích, prvním elektronickém boji, prvním
  rušení.
  Děkuji autorovi.

"Pravý sektor" (zakázaný v Rusku), "Ukrajinská povstalecká armáda" (UPA) (zakázaný v Rusku), ISIS (zakázaný v Rusku), "Jabhat Fatah al-Sham" dříve "Jabhat al-Nusra" (zakázaný v Rusku) , Taliban (zakázaný v Rusku), Al-Káida (zakázaný v Rusku), Protikorupční nadace (zakázaný v Rusku), Navalnyj ústředí (zakázaný v Rusku), Facebook (zakázaný v Rusku), Instagram (zakázaný v Rusku), Meta (zakázaný v Rusku), Misantropická divize (zakázaný v Rusku), Azov (zakázaný v Rusku), Muslimské bratrstvo (zakázaný v Rusku), Aum Shinrikyo (zakázaný v Rusku), AUE (zakázaný v Rusku), UNA-UNSO (zakázaný v Rusko), Mejlis lidu Krymských Tatarů (v Rusku zakázán), Legie „Svoboda Ruska“ (ozbrojená formace, uznaná jako teroristická v Ruské federaci a zakázaná)

„Neziskové organizace, neregistrovaná veřejná sdružení nebo jednotlivci vykonávající funkce zahraničního agenta“, jakož i média vykonávající funkci zahraničního agenta: „Medusa“; "Hlas Ameriky"; "Reality"; "Přítomnost"; "Rozhlasová svoboda"; Ponomarev; Savitská; Markelov; kamalyagin; Apakhonchich; Makarevič; Dud; Gordon; Ždanov; Medveděv; Fedorov; "Sova"; "Aliance lékařů"; "RKK" "Centrum Levada"; "Pamětní"; "Hlas"; "Osoba a právo"; "Déšť"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kavkazský uzel"; "Člověk zevnitř"; "Nové noviny"